ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــرفـتــنـد و روی هـوا تـیـره گـشـتز سهراب گردون همی خیره گشت
تـو گفتی ز جنگش سرشت آسماننــیــارامــد از تـــاخــتــن یــک زمــان
وگــر بــاره زیـر انــدرش آهــنــســتشگفتـی روانسـت و رویین تـنسـت
شـب تــیـره آمـد ســوی لـشـکـرشمـیان سـوده از جـنگ و از خـنجـرش
بـه هومان چـنین گـفـت کـامروز هوربـرآمـد جـهان کـرد پـر چـنگ و شـور
شــمـا را چــه کــرد آن ســوار دلـیـرکـه یال یلـان داشـت و آهنـگ شـیر
بـدو گـفـت هومـان کـه فـرمان شـاهچـنـان بــد کـز ایـدر نـجـنـبـد سـپـاه
هـمـه کـار مـاســخــت نـاســاز بــودبآورد گـــشـــتـــن چـــه آغـــاز بـــود
بــیـامـی یـکـی مـرد پــرخـاشـجـویبــریـن لـشـکـر گـشـن بــنـهـاد روی
تو گفتی ز مستی کنون خاستستوگـر جـنـگ بــایـک تـن آراسـتـسـت
چـنین گفت سـهراب کاو زین سـپـاهنـکــرد از دلـیـران کــســی را تــبــاه
از ایـرانـیـان مـن بـسـی کـشـتـه امزمین را بـه خـون و گـل آغـشـتـه ام
کـنـون خـوان هـمـی بــایـد آراسـتـنبـبــایـد بـه مـی غـم ز دل کـاسـتـن
وزان روی رســتــم ســپــه را بــدیـدسـخـن راند بـا گیو و گفـت و شـنید
کـــه امــروز ســـهــراب رزم آزمـــایچـگـونـه بــه جــنـگ انـدر آورد پــای
چـنـیـن گـفـت بــا رسـتـم گـرد گـیـوکــزیـن گــونـه هـرگــز نـدیـدیـم نـیـو
بــیـامـد دمـان تــا بــه قـلـب سـپــاهز لشـکـر بـر طـوس شـد کینه خـواه
کـه او بـود بـر زیـن و نـیـزه بــدسـتچـو گرگین فـرود آمد او بـرنشـسـت
بــیــامــد چــو بــا نــیـزه او را بــدیــدبــه کــردار شــیــر ژیــان بــردمــیــد
عــمــودی خــمـیـده بــزد بــر بــرشز نــیـرو بــیـفــتــاد تــرگ از ســرش
نــتـــابـــیــد بـــا او بـــتــابـــیــد رویشدند از دلیران بـسـی جـنگ جـوی
ز گـردان کـســی مـایـه او نـداشــتجــز از پــیـلــتــن پــایـه او نـداشــت
هـم آییـن پـیـشـیـن نـگـه داشـتـیـمسـپـاهـی بـرو سـاده بـگـمـاشـتـیم
ســواری نـشــد پــیـش او یـکــتــنـههـمـی تـاخـت از قـلـب تـا مـیـمـنـه
غـمی گـشـت رسـتـم ز گفـتـار اویبـــر شـــاه کـــاووس بـــنــهــاد روی
چـو کـاووس کـی پــهـلـوان را بــدیـدبــر خـویـش نـزدیـک جــایـش گـزیـد
ز سـهـراب رسـتـم زبــان بــرگـشـادز بــالــا و بــرزش هــمــی کــرد یـاد
کـه کـس در جـهـان کـودک نـارسـیدبــدیـن شــیـرمـردی و گــردی نـدیـد
بــه بــالـا سـتــاره بــســایـد هـمـیتــنـش را زمــیـن بــرگــرایـد هـمـی
دو بــــازو و رانــــش ز ران هــــیـــونهـمـانـا کــه دارد ســتــبــری فــزون
بـه گـرز و بـه تـیغ و بـه تـیر و کـمـندز هــرگـــونــه ای آزمـــودیــم بـــنــد
سـرانجـام گفـتـم که من پـیش ازینبــســی گــرد را بــرگـرفــتــم ز زیـن
گـــرفـــتـــم دوال کـــمــربـــنــد اویبــیـفـشـاردم ســخــت پــیـونـد اوی
همی خـواسـتـم کـش ز زین بـرکنمچـو دیگر کـسـانش بـه خـاک افـگنم
گـر از بــاد جــنـبــان شـود کـوه خـارنـجــنـبــیـد بــر زیـن بــر آن نــامــدار
چــو فـردا بــیـایـد بــه دشــت نـبــردبـه کشـتـی همی بـایدم چـاره کـرد
بـکـوشـم نـدانـم کـه پـیروز کـیسـتبـبـینـیم تـا رای یـزدان بـه چـیـسـت
کــزویــســـت پـــیــروزی و فــر و زورهــم او آفـــریــنــنـــده مـــاه و هــور
بـــدو گــفــت کــاووس یــزدان پــاکدل بــدسـگـالـت کـنـد چــاک چــاک
من امـشـب بـه پـیش جـهان آفـرینبــمــالــم فــراوان دو رخ بــر زمــیــن
کــزویـســت پــیـروزی و دســتــگــاهبــه فــرمــان او تــابــد از چــرخ مــاه
کـــنـــد تـــازه ایـــن بـــار کـــام تـــرابـــرآرد بـــه خـــورشـــیــد نــام تـــرا
بـدو گـفـت رسـتـم کـه بــا فـر شـاهبــرآیـد هــمــه کــامــه نــیـک خــواه
بـه لـشـکـر گـه خـویش بـنـهـاد رویپـراندیشه جـان و سرش کینه جوی
زواره بــــیـــامـــد خــــلــــیـــده روانکــه چــون بــود امـروز بــر پــهـلـوان
ازو خوردنی خواست رستـم نخستپـس آنگه ز اندیشگان دل بـشسـت
چــنـیـن رانـد پــیـش بــرادر سـخــنکـه بـیـدار دل بــاش و تـنـدی مـکـن
بـه شـبــگـیـر چـون مـن بـه آوردگـاهروم پــــیـــش آن تــــرک آوردخــــواه
بــــیـــاور ســـپــــاه و درفـــش مـــراهـمـان تــخـت و زریـنـه کـفـش مـرا
هـمـی بـاش بـر پـیش پـرده سـرایچـو خـورشـیـد تـابـان بـرآیـد ز جـای
گر ایدون که پـیروز بـاشـم بـه جـنگبـــه آوردگـــه بـــر نــســـازم درنــگ
و گـر خـود دگـرگـونـه گـردد سـخــنتــو زاری مـیـاغــاز و تــنـدی مــکــن
مـبــاشـیـد یـک تــن بــریـن رزمـگـاهمـسـازیـد جــسـتــن سـوی رزم راه
یـکـایـک سـوی زابــلـسـتـان شـویـداز ایـدر بــه نـزدیـک دسـتـان شـویـد
تـــو خـــرســنــد گــردان دل مــادرمچــنـیـن کـرد یـزدان قـضـا بــر سـرم
بـگـویش کـه تـو دل بـه من در مبـندکــه ســـودی نــدارت بـــودن نــژنــد
کـس انـدر جـهـان جــاودانـه نـمـانـدز گــردون مـرا خــود بــهـانـه نـمـانـد
بـسـی شـیر و دیو و پـلـنـگ و نهنگتـبـه شد بـه چنگم بـه هنگام جـنگ
بـسـی بـاره و دژ کـه کـردیم پـسـتنـیـاورد کـس دسـت مـن زیر دسـت
در مــرگ را آن بـــکــوبـــد کــه پــایبــاسـپ انـدر آرد بــجـنـبــد ز جــای
اگـر ســال گـشــتــی فــزون ازهـزارهمـین بـود خـواهـد سـرانـجـام کـار
چـو خرسند گردد بـه دستـان بـگویکـه از شـاه گـیـتـی مـبــرتــاب روی
اگر جـنگ سـازد تـو سـسـتـی مکنچـنـان رو کـه او رانـد از بــن سـخـن
هــمــه مــرگ رایـیـم پــیــر و جــوانبـه گـیـتـی نـمـانـد کـسـی جـاودان
ز شـب نیمه ای گفـت سـهراب بـوددگــر نـیـمــه آرامــش و خــواب بــودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.