ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
دگـر بـاره اسـپـان بـبـسـتـنـد سـخـتبه سر بـر همی گشت بـدخواه بـخت
بــه کـشـتــی گـرفـتــن نـهـادنـد سـرگـــرفــــتــــنـــد هـــر دو دوال کـــمـــر
هرآنگـه کـه خـشـم آورد بـخـت شـومکــنـد ســنـگ خــارا بــه کــردار مــوم
ســرافــراز ســهــراب بـــا زور دســتتـو گـفـتـی سـپـهر بـلـندش بـبـسـت
غـمـی بــود رسـتــم بــبــازیـد چـنـگگـرفـت آن بــر و یـال جـنـگـی پــلـنـگ
خـــم آورد پــــشـــت دلـــیـــر جـــوانزمـــانــه بـــیــامـــد نـــبـــودش تـــوان
زدش بــر زمـیـن بــر بــه کـردار شــیـربــدانـســت کـاو هـم نـمـانـد بــه زیـر
سـبـک تـیـغ تـیـز از مـیـان بـرکـشـیـدبــــر شـــیـــر بـــیـــدار دل بــــردریـــد
بــپــیــچــیـد زانــپــس یـکــی آه کــردز نـیـک و بــد انـدیـشــه کـوتــاه کــرد
بـدو گـفـت کـاین بـر من از من رسـیدزمــانــه بــه دســت تــو دادم کــلــیـد
تـو زین بـیگـناهی کـه این کـوژپـشـتمـرابــرکـشـیـد و بــه زودی بــکـشـت
بــه بــازی بــکــویـنـد هـمـســال مـنبــه خـاک انـدر آمـد چــنـیـن یـال مـن
نــــشــــان داد مــــادر مــــرا از پــــدرز مـــهــر انـــدر آمـــد روانــم بـــســـر
هرآنگه که تـشنه شدستـی بـه خونبـــیــالـــودی آن خـــنــجـــر آبـــگـــون
زمـانـه بــه خــون تــو تــشــنـه شــودبـــرانــدام تـــو مــوی دشــنــه شــود
کــنـون گــر تــو در آب مـاهـی شــویو گر چـون شـب اندر سـیاهی شـوی
وگـر چـون سـتـاره شـوی بـر سـپـهـربـــبـــری ز روی زمــیــن پـــاک مــهــر
بــخــواهـد هـم از تــو پــدر کـیـن مـنچـو بـیـنـد کـه خـاکـسـت بـالـین مـن
ازیــن نـــامـــداران گـــردنـــکـــشـــانکسـی هم بـرد سـوی رسـتـم نشان
که سهراب کشتـسـت و افگنده خـوارتـرا خـواسـت کـردن همی خـواسـتـار
چو بـشنید رستم سرش خیره گشتجهان پیش چشم اندرش تیره گشت
بـپـرسـید زان پـس کـه آمد بـه هوشبــدو گــفــت بــا نــالــه و بــا خــروش
کـه اکـنون چـه داری ز رسـتـم نشـانکـه کـم بــاد نـامـش ز گـردنـکــشــان
بـدو گـفـت ار ایـدونـکـه رسـتـم تـوییبــکـشـتــی مـرا خـیـره از بــدخــویـی
ز هـر گــونـه ای بــودمــت رهـنـمــاینـجــنــبــیـد یـک ذره مــهـرت ز جــای
چـــو بـــرخــاســت آواز کــوس از درمبـــیــامــد پـــر از خـــون دو رخ مــادرم
همی جـانش از رفـتـن مـن بـخـسـتیـکـی مـهـره بـر بــازوی مـن بـبـسـت
مــرا گــفــت کــایــن از پـــدر یــادگــاربــدار و بــبــیـن تــا کـی آیـد بــه کــار
کـنون کـارگـر شـد کـه بـیکـار گـشـتپـسـر پـیش چـشم پـدر خـوار گشـت
هــمــان نــیـز مــادر بــه روشــن روانفــرســتــاد بــا مـن یـکــی پــهـلــوان
بـــدان تــا پــدر را نــمــایــد بـــه مــنسـخـن بــرگـشـایـد بــه هـر انـجـمـن
چـو آن نـامـور پــهـلـوان کـشـتـه شـدمــرا نـیـز هـم روز بــرگــشــتــه شــد
کـنـون بــنـد بــگـشــای از جــوشـنـمبـــرهــنــه نــگــه کــن تــن روشــنــم
چـو بـگـشـاد خـفـتـان و آن مـهره دیدهـمـه جـامـه بــر خـویـشـتـن بـردریـد
همی گفت کای کشته بـر دست مندلــیـر و ســتــوده بــه هـر انــجــمــن
همی ریخـت خـون و همی کـند مویســرش پـــر ز خــاک و پــر از آب روی
بـدو گـفـت سـهراب کـین بـدتـریسـتبــه آب دو دیــده نــبــایــد گــریـســت
ازین خویشتن کشتن اکنون چه سودچـنـیـن رفـت و ایـن بــودنـی کـار بـود
چـو خـورشـید تـابـان ز گنبـد بـگشـتتـهـمـتـن نـیامـد بـه لـشـکـر ز دشـت
ز لـشـکـر بـیـامـد هـشـیـوار بـیـسـتکــه تــا انـدر آوردگــه کــار چــیـســت
دو اسـپ انـدر آن دشـت بــرپـای بـودپــر از گــرد رســتــم دگــر جــای بــود
گـو پــیـلـتــن را چــو بــر پــشـت زیـننــدیـدنـد گــردان بــران دشــت کــیـن
گمانشان چـنان بـد که او کشتـه شدســرنـامـداران هـمـه گــشــتــه شــد
بــه کــاووس کـی تــاخــتــنـد آگـهـیکـه تـخـت مهی شـد ز رسـتـم تـهی
ز لـشـکـر بــرآمـد ســراســر خــروشزمــانــه یـکــایـک بــرآمــد بــه جــوش
بــفــرمـود کــاووس تــا بــوق و کـوسدمــیـدنــد و آمــد ســپــهــدار طــوس
ازان پــس بــدو گـفــت کـاووس شــاهکــز ایـدر هــیـونــی ســوی رزمــگــاه
بــتــازیـد تــا کـار سـهـراب چــیـســتکـه بـر شـهـر ایـران بـبـایـد گـریـسـت
اگـر کـشـتـه شـد رسـتـم جـنگـجـویاز ایـران کــه یـارد شــدن پــیـش اوی
بـــه انــبـــوه زخــمــی بـــبـــایــد زدنبــریــن رزمــگــه بــر نــشــایــد بـــدن
چــو آشـوب بــرخــاســت از انـجــمـنچـنـیـن گـفـت سـهـراب بــا پــیـلـتــن
کـه اکـنون کـه روز مـن انـدر گـذشـتهـمـه کـار تــرکـان دگـرگـونـه گـشـت
هـمـه مـهـربـانـی بـران کـن کـه شـاهسـوی جــنـگ تــرکـان نـرانـد ســپــاه
کـه ایـشـان ز بــهـر مـرا جــنـگـجــویســـوی مـــرز ایــران نـــهــادنـــد روی
بــــســـی روز را داده بـــودم نـــویـــدبــســی کــرده بــودم ز هـر در امــیـد
نــبــایـد کــه بــیـنـنـد رنـجــی بــه راهمـکـن جـز بـه نیکـی بـر ایشـان نـگـاه
نشست از بـر رخـش رستـم چـو گردپــر از خـون رخ و لـب پـر از بــاد سـرد
بــیـامـد بــه پـیـش سـپـه بــا خـروشدل از کـرده خـویـش بــا درد و جــوش
چـــو دیـــدنـــد ایــرانـــیـــان روی اویهــمــه بـــرنــهــادنــد بــر خــاک روی
ســتــایـش گــرفــتــنــد بــر کــردگــارکــــه او زنـــده بــــاز آمـــد از کــــارزار
چــو زان گـونـه دیـدنـد بــر خــاک سـردریــده بـــرو جــامــه و خــســتــه بــر
بـه پـرسش گرفتـند کاین کار چـیستتـرادل بــریـن گـونـه از بــهـر کـیـسـت
بـگفت آن شگفتـی که خود کرده بـودگـــرامــی تـــر خـــود بـــیــازرده بـــود
هــمــه بــرگــرفــتــنــد بــا او خــروشزمـیـن پــر خـروش و هـوا پـر ز جـوش
چـنـیـن گـفـت بـا سـرفـرازان کـه مـننــه دل دارم امــروز گــویــی نــه تـــن
شـمـا جـنـگ تــرکـان مـجـویـیـد کـسهـمـین بـد کـه مـن کـردم امـروز بـس
چـو بــرگـشـت ازان جـایـگـه پـهـلـوانبـــیــامــد بـــر پـــور خـــســتـــه روان
بـــزرگــان بـــرفــتـــنــد بـــا او بـــهــمچو طوس و چو گودرز و چون گستـهم
هـمـه لـشــکــر از بــهـر آن ارجــمـنـدزبــان بــرگــشــادنـد یـکــســر ز بــنـد
کــه درمــان ایــن کـــار یــزدان کـــنــدمـگـر کـاین سـخـن بـر تـو آسـان کـند
یکی دشنه بـگرفت رستـم بـه دستکـه از تـن بـبـرد سـر خـویـش پـسـت
بـــزرگـــان بـــدو انـــدر آویــخـــتـــنـــدز مـژگـان هـمـی خـون فـرو ریـخـتـنـد
بـدو گـفـت گـودرز کـاکـنون چـه سـودکــه از روی گــیــتــی بـــرآری تــو دود
تـو بـر خـویشـتـن گـر کـنی صـدگـزنـدچــه آســانــی آیــد بــدان ارجــمــنــد
اگــر مــانــد او را بــه گــیــتــی زمــانبــمــانــد تــو بــی رنــج بــا او بــمــان
وگر زین جـهان این جـوان رفـتـنیسـتبـه گیتـی نگه کـن که جـاوید کیسـت
شـکـاریم یـکـسـر هـمـه پـیـش مـرگســری زیــر تــاج و ســری زیــر تــرگپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.