ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
وزان جــایـگــه شــاه لــشــکــر بــرانــدبـه ایران خـرامـید و رسـتـم بـمـاند
بـــــدان تـــــا زواره بـــــیـــــایـــــد ز راهبـــدو آگـــهـــی آورد زان ســـپـــاه
چــــو آمـــد زواره ســــپــــیـــده دمـــانسـپـه رانـد رسـتـم هم اندر زمـان
پـس آنـگـه سـوی زابـلـسـتـان کـشـیدچو آگاهی از وی به دستان رسید
هـمـه سـیـسـتــان پــیـش بــاز آمـدنـدبــه رنـج و بــه درد و گــداز آمـدنـد
چــو تـــابـــوت را دیــد دســتــان ســامفـرود آمـد از اســپ زریـن ســتــام
تــهـمـتــن پــیـاده هـمـی رفـت پــیـشدریده همـه جـامـه دل کـرده ریش
گــشــادنــد گــردان ســـراســـر کــمــرهـمـه پـیش تـابـوت بـر خـاک سـر
همی گـفـت زال اینت کـاری شـگـفـتکـه سـهـراب گـرز گـران بــرگـرفـت
نــشــانــی شــد انــدر مــیـان مــهــاننــزایـد چــنــو مــادر انــدر جــهــان
هـمـی گـفــت و مـژگـان پــر از آب کـردزبــان پــر ز گـفـتــار ســهـراب کـرد
چــو آمـد تــهـمـتــن بــه ایـوان خـویـشخـروشـیـد و تـابـوت بـنـهـاد پـیـش
ازو مــیــخ بــرکــنــد و بــگــشــاد ســرکــفــن زو جــدا کــرد پــیــش پــدر
تـــنــش را بـــدان نـــامـــداران نــمـــودتو گفتی که از چرخ بـرخاست دود
مــهـان جــهـان جــامــه کــردنـد چــاکبـه ابـر انـدر آمـد سـر گـرد و خـاک
هـمـه کـاخ تــابــوت بــد ســر بــه سـرغــنـوده بــصــنــدوق در شــیـر نـر
تو گفتی که سام است با یال و سفتغمی شد ز جـنگ اندر آمد بـخفت
بـــپــوشــیــد بـــازش بــه دیــبـــای زردسـر تـنـگ تـابــوت را سـخـت کـرد
هـمـی گـفـت اگـر دخــمـه زریـن کـنـمز مشـک سـیه گـردش آگـین کـنم
چـو مـن رفـتـه بــاشـم نـمـانـد بــجـایوگرنه مرا خـود جـزین نیسـت رای
یـکـی دخــمـه کـردش ز ســم ســتــورجـهانی ز زاری همی گـشـت کـور
چــنـیـن گـفـت بــهـرام نـیـکـو ســخــنکـه بــا مـردگـان آشــنـایـی مـکـن
نــه ایـدر هـمــی مــانــد خــواهـی درازبـسـیچـیده بـاش و درنگـی مسـاز
بــــه تـــو داد یـــک روز نـــوبــــت پــــدرســزد گــر تــرا نـوبــت آیـد بــســر
چــنـیـن اســت و رازش نـیـامــد پــدیـدنیابـی بـه خـیره چـه جـویی کـلـید
در بــســتــه را کــس نــدانــد گــشــادبــدیـن رنـج عـمـر تــو گـردد بــبــاد
یـکـی داســتــانـســت پــر آب چــشـمدل نـازک از رسـتــم آیـد بــخـشـم
بــریـن داسـتـان مـن سـخـن سـاخـتـمبـــه کــار ســیــاووش پــرداخــتــمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.