ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـــســـی بـــرنــیآمــد بـــریــن روزگــارکــه رنـگ انـدر آمـد بــه خــرم بــهـار
جــدا گـشــت زو کـودکـی چــون پــریبـــه چـــهـــره بـــســـان بــــت آزری
بــگــفــتــنــد بـــا شــاه کــاووس کــیکـه بــرخـوردی از مـاه فـرخـنـده پـی
یـــکـــی بـــچـــه فـــرخ آمـــد پـــدیـــدکـنـون تـخـت بــر ابــر بــایـد کـشـیـد
جهان گشت ازان خوب پر گفت و گویکـزان گونه نشـنید کـس موی و روی
جــهـانـدار نـامــش ســیـاوخــش کــردبــرو چــرخ گـردنـده را بــخــش کــرد
ازان کــاو شــمــارد ســپــهــر بــلــنــدبـدانـسـت نیک و بـد و چـون و چـنـد
ســتــاره بــران بــچــه آشــفــتــه دیـدغمی گشت چون بخت او خفته دید
بـــــدیـــــد از بـــــد و نـــــیـــــک آزار اوبـــه یــزدان پـــنـــاهـــیـــد از کـــار او
چــنــیــن تـــا بـــرآمــد بـــریــن روزگــارتــهــمــتــن بــیــامــد بــر شــهــریـار
چـنـین گـفـت کـاین کـودک شـیـرفـشمــرا پـــرورانــیــد بـــایــد بـــه کـــش
چــو دارنــدگــان تــرا مــایـه نــیــســتمر او را بـگیتـی چـو من دایه نیسـت
بــسـی مـهـتـر انـدیـشـه کـرد انـدر آننـیآمــد هـمــی بــر دلــش بــرگــران
بــه رســتــم ســپــردش دل و دیـده راجــهـانــجــوی گــرد پــســنــدیـده را
تــهـمـتــن بــبــردش بــه زابــلـسـتــاننشستـن گهش ساخت در گلستـان
ســواری و تــیــر و کــمــان و کــمــنــدعـنـان و رکـیب و چـه و چـون و چـند
نـشـسـتـن گـه مـجـلـس و مـیـگـسـارهـمـان بـاز و شـاهـین و کـار شـکـار
ز داد و ز بـــیــداد و تـــخـــت و کـــلــاهسـخـن گـفـتـن ززم و رانـدن سـپــاه
هـنـرهـا بــیـامـوخــتــش سـر بــه سـربـسـی رنـج بــرداشـت و آمـد بـه بـر
سـیـاوش چـنـان شـد کـه انـدر جـهـانبــه مـانـنـد او کــس نـبــود از مـهـان
چـو یک چـند بـگـذشـت و او شـد بـلندسـوی گـردن شـیـر شـد بــا کـمـنـد
چــنـیـن گـفــت بــا رســتــم ســرفـرازکــه آمــد بــه دیـدار شــاهــم نــیــاز
بــسـی رنـج بــردی و دل ســوخــتــیهـنــرهــای شــاهـانــم آمــوخــتــی
پــدر بــایـد اکــنـون کــه بــیـنــد ز مــنهــنـــرهـــای آمـــوزش پـــیــلـــتـــن
گــو شــیــردل کــار او را بـــســـاخـــتفـرسـتـادگـان را ز هـر سـو بــتـاخـت
ز اســپ و پــرســتــنـده و ســیـم و زرز مـهـر و ز تــخــت و کــلــاه و کــمـر
ز پــوشــیـدنــی هـم ز گــســتــردنـیز هـــــر ســـــو بــــــیآورد آوردنـــــی
ازیـن هـر چــه در گـنـج رسـتــم نـبــودز گــیــتـــی فـــرســـتـــاد و آورد زود
گــســی کــرد ازان گـونـه او را بــه راهکـه شـد بـر سـیاوش نـظـاره سـپـاه
هـمـی رفـت بــا او تـهـمـتــن بــه هـمبــدان تــا نـبــاشــد ســپــهـبــد دژم
جــهــانــی بـــه آیــیــن بــیآراســتــنــدچــو خـشـنـودی نـامـور خـواسـتــنـد
هـمــه زر بــه عــنـبــر بــرآمــیـخــتــنـدز گـنـبـد بـه سـر بـر همـی ریخـتـنـد
جـهان گشـتـه پـر شـادی و خـواسـتـهدر و بــــام هـــر بــــرزن آراســــتــــه
بـــه زیـــر پـــی تـــازی اســـپـــان درمبـــه ایــران نــبـــودنــد یــک تــن دژم
هــمــه یـال اســپ از کــران تــا کــرانبــرانـدوه مـشــک و مـی و زعــفـران
چــو آمــد بــه کــاووس شــاه آگــهــیکــه آمــد ســـیــاووش بـــا فــرهــی
بــفـرمـود تــا بــا سـپــه گـیـو و طـوسبــرفــتــنـد بــا نــای رویـیـن و کــوس
هـمــه نــامــداران شــدنــد انــجــمــنچــو گـرگـیـن و خـراد لـشـکـرشـکـن
پــذیــره بــرفــتــنــد یــکــســر ز جــایبــه نـزد ســیـاووش فــرخــنــده رای
چـــو دیــدنــد گــردان گــو پـــور شـــاهخـــروش آمــد و بـــرگــشـــادنــد راه
پــرسـتــار بــا مـجــمـر و بــوی خــوشنـظــاره بــرو دســت کـرده بــه کـش
بــهـر کـنـج در سـیـصـد اسـتــاده بــودمـــیـــان در ســـیـــاووش آزاده بـــود
بــســی زر و گــوهـر بــرافــشــانــدنـدســراســر هـمــه آفــریـن خــوانـدنـد
چــو کــاووس را دیـد بــر تــخــت عــاجز یـاقـوت رخـشـنـده بــر سـرش تـاج
نـخــسـت آفـریـن کـرد و بــردش نـمـاززمـانـی هـمـی گـفــت بــا خــاک راز
وزان پـــس بـــیآمـــد بـــر شـــهـــریــارسـپـهـبــد گـرفـتـش سـر انـدر کـنـار
شــگــفــتــی ز دیـدار او خــیـره مــانـدبــروبــر هـمـی نـام یـزدان بــخــوانـد
بــدان انـدکــی ســال و چــنـدان خــردکــه گــفــتــی روانــش خــرد پــرورد
بــســی آفــریــن بــر جــهــان آفــریــنبــخــوانـد و بــمـالــیـد رخ بــر زمـیـن
هـمـی گـفــت کـای کـردگـار ســپــهـرخــداونــد هــوش و خــداونــد مــهــر
هـمـه نـیـکـویـهـا بـه گـیـتـی ز تـسـتنـیـایـش ز فــرزنـد گـیـرم نـخــســت
ز رســتــم بــپــرسـیـد و بــنـواخــتــشبــران تـخـت پــیـروزه بــنـشـاخـتـش
بـــزرگـــان ایــران هـــمـــه بـــا نـــثـــاربـــرفــتــنــد شــادان بــر شــهــریــار
ز فــــر ســــیـــاوش فـــرو مـــانـــدنـــدبــــدادار بــــرآفـــریـــن خـــوانـــدنـــد
بـــفــرمــود تــا پــیــشــش ایــرانــیــانبــبــســتــنـد گـردان لـشــکـر مـیـان
بــه کـاخ و بــه بــاغ و بــه مـیـدان اویجــهـانـی بــه شــادی نـهـادنـد روی
بــه هـر جـای جـشـنـی بــیآراسـتــنـدمی و رود و رامـشـگـران خـواسـتـند
یـکــی ســور فــرمــود کــانــدر جــهـانکـسـی پـیش از وی نـکـرد از مـهـان
بـه یک هـفـتـه زان گـونـه بـودنـد شـادبــه هـشـتـم در گـنـجـهـا بــرگـشـاد
ز هـر چــیـز گـنـجــی بــفــرمـود شــاهز مـهـر و ز تــیـع و ز تــخــت و کــلـاه
از اســپـــان تــازی بـــه زیــن پــلــنــگز بــر گـسـتــوان و ز خـفـتــان جـنـگ
ز دیـــــنـــــار و از بــــــدره هـــــای درمز دیـبــای و از گــوهــر بــیـش و کــم
جــز افـسـر کـه هـنـگـام افـسـر نـبــودبــدان کــودکـی تــاج در خــور نـبــود
ســـیـــاووش را داد و کـــردش نـــویــدز خــوبـــی بـــدادش فــراوان امــیــد
چـنـیـن هـفـت سـالـش هـمـی آزمـودبــه هــر کــار جــز پــاک زاده نــبـــود
بـــهــشــتـــم بـــفــرمــود تـــا تـــاج زرز گــوهـر درافــشــان کــلـاه و کــمـر
نــبــشــتــنــد مــنــشــور بــر پــرنـیـانبـــه رســـم بـــزرگــان و فــر کــیــان
زمــیــن کـــهــســـتـــان ورا داد شـــاهکــه بــود او ســزای بــزرگـی و گــاه
چـنـیـن خـوانـدنـدش هـمـی پــیـشـتـرکــه خــوانـی ورا مــاوراء الــنـهـر بــر
بـــرآمـــد بـــریــن نـــیـــز یــک روزگـــارچــنـان بــد کــه ســودابــه پــرنـگــار
ز نـــاگـــاه روی ســــیـــاوش بــــدیـــدپـرانـدیشـه گـشـت و دلـش بـردمـید
چـنان شـد که گفـتـی طـراز نخ اسـتوگـر پــیـش آتــش نـهـاده یـخ اسـت
کــســی را فــرســتـــاد نــزدیــک اویکـه پـنـهـان سـیـاووش را این بـگـوی
کـه انـدر شــبــســتــان شــاه جــهـاننـبـاشـد شـگـفـت ار شـوی نـاگـهان
فــرســتــاده رفــت و بـــدادش پـــیــامبـــرآشــفــت زان کــار او نــیــکــنــام
بــدو گــفــت مـرد شــبــســتــان نـیـممـجـویـم کـه بـابـنـد و دسـتـان نـیـم
دگــر روز شــبــگــیــر ســودابــه رفــتبـــر شــاه ایــران خــرامــیــد تــفــت
بــدو گــفــت کــای شــهـریـار ســپــاهکه چون تـو ندیدست خورشید و ماه
نـه انـدر زمــیـن کــس چــو فــرزنـد تــوجــهـان شــاد بــادا بــه پــیـونــد تــو
فرستـش بـه سوی شبـستـان خویشبــر خـواهـران و فـغـسـتــان خـویـش
هـمــه روی پــوشــیـدگــان را ز مــهــرپــر ازخـون دلـسـت و پـر از آب چـهـر
نـــمــــازش بــــرنـــد و نـــثــــار آورنـــددرخــت پــرســتــش بــه بـــار آورنــد
بـدو گفت شاه این سخـن در خورستبــرو بــر تــرا مــهـر صــد مــادرســت
سـپـهبـد سـیاووش را خـوانـد و گـفـتکـه خـون و رگ و مـهر نـتـوان نهفـت
پـــس پـــرده مــن تــرا خــواهــرســتچـو سودابـه خـود مهربـان مادرسـت
تـــرا پــــاک یـــزدان چـــنـــان آفـــریـــدکـه مـهـر آورد بــر تـو هـرکـت بــدیـد
بــه ویـژه کــه پــیـوســتــه خــون بــودچــو از دور بـــیــنــد تــرا چــون بـــود
پــس پــرده پــوشــیــدگــان را بــبــیـنزمــانـی بــمــان تــا کــنـنــد آفــریـن
سـیـاوش چـو بــشـنـیـد گـفـتــار شـاههـمــی کــرد خــیـره بــدو در نــگــاه
زمـانـی هـمـی بــا دل انـدیـشــه کـردبــکـوشــیـد تــا دل بــشــویـد ز گـرد
گــمــانــی چـــنــان بـــرد کــاو را پـــدرپـژوهـد هـمـی تـا چـه دارد بــه سـر
کـه بــسـیـاردان اسـت و چــیـره زبــانهـشــیـوار و بــیـنــادل و بــدگــمــان
بــپــیـچــیـد و بــر خـویـشـتــن راز کـرداز انـــجــــام آهـــنـــگ آغــــاز کــــرد
کـه گـر مـن شـوم در شـبـسـتـان اویز سـودابـه یابـم بـسی گفت و گوی
سـیـاوش چـنـین داد پـاسـخ کـه شـاهمــرا داد فــرمــان و تــخــت و کــلــاه
کـــز آنــجـــایــگــه کآفـــتـــاب بـــلــنــدبـــرآیــد کــنــد خـــاک را ارجـــمــنــد
چــو تــو شــاه نـنـهـاد بــر ســر کــلـاهبــه خـوبـی و دانـش بــه آیـیـن و راه
مـــرا مــوبـــدان ســـاز بـــا بـــخـــردانبـــــزرگـــــان و کـــــارآزمـــــوده ردان
دگــر نــیــزه و گــرز و تـــیــر و کـــمــانکـه چـون پـیچـم اندر صـف بـدگـمـان
دگـــرگـــاه شـــاهـــان و آیـــیـــن بـــاردگـر بــزم و رزم و مـی و مـیـگـســار
چــه آمـوزم انـدر شــبــســتــان شــاهبــدانــش زنــان کــی نــمــایــنــد راه
گــر ایـدونــک فــرمــان شــاه ایـن بــودورا پــیــش مــن رفــتــن آیـیــن بــود
بـدو گـفـت شـاه ای پـسـر شـاد بـاشهـمـیـشـه خـرد را تـو بــنـیـاد بــاش
سـخــن کـم شـنـیـدم بــدیـن نـیـکـویفـزایـد هـمـی مـغـز کـایـن بـشـنـوی
مـــدار ایــچ انـــدیــشـــه بـــد بـــه دلهـمـه شـادی آرای و غـم بــرگـسـل
بــبــیـن پــردگــی کــودکــان را یــکــیمــگــر شــادمــانـه شــونـد انـدکــی
پـــس پـــرده انــدر تــرا خــواهــرســتپـر از مهر و سودابـه چـون مادرسـت
ســیـاوش چــنـیـن گـفـت کـز بــامـدادبــیآیـم کــنــم هــر چــه او کــرد یـاد
***
یــکـــی مـــرد بـــد نـــام او هـــیــربـــدزدوده دل و مـــغـــز و رایـــش ز بــــد
کـه بــتــخــانـه را هـیـچ نـگـذاشــتــیکـــلـــیـــد در پــــرده او داشـــتــــی
ســپــهـدار ایـران بــه فــرزانــه گــفــتکه چـون بـرکشـد تـیغ هور از نهفـت
بـه پـیش سـیـاوش هـمـی رو بـهـوشنـگـر تــا چــه فــرمـایـد آن دار گـوش
بــه ســودابــه فــرمـود تــا پــیـش اوینـثــار آورد گــوهـر و مـشــک و بــوی
پــرســتــنــدگــان نــیـز بــا خــواهــرانزبـــرجــد فــشــانــنــد بــر زعــفــران
چـو خـورشـیـد بـرزد سـر از کـوهـسـارســیــاوش بـــرآمــد بـــر شــهــریــار
بـــرو آفـــریــن کـــرد و بـــردش نــمــازسـخـن گـفـت بــا او سـپـهـد بــه راز
چـو پـردخـتـه شـد هـیـربـد را بـخـوانـدسـخـنهای شـایسـتـه چـنـدی بـراند
ســـیـــاووش را گـــفـــت بــــا او بــــروبـــــیآرای دل را بـــــه دیـــــدار نـــــو
بــرفـتـنـد هـر دو بــه یـک جـا بــه هـمروان شــادمــان و تــهــی دل ز غــم
چــو بـــرداشــت پــرده ز در هــیــربـــدسـیـاوش هـمـی بـود تـرسـان ز بــد
شـبــسـتـان هـمـه پــیـشـبــاز آمـدنـدپــر از شــادی و بــزم ســاز آمــدنــد
هــمــه جــام بـــود از کــران تــا کــرانپــر از مـشـک و دیـنـار و پـر زعـفـران
درم زیــر پــایــش هــمــی ریــخــتــنــدعــقــیـق و زبــرجــد بــرآمـیـخــتــنـد
زمــیــن بـــود در زیــر دیــبـــای چــیــنپـــر از در خـــوشـــاب روی زمـــیـــن
مــــی و رود و آوای رامــــشـــــگــــرانهـمــه بــر ســران افــســران گــران
شـبــسـتـان بـهـشـتـی شـد آراسـتـهپــر از خــوبــرویــان و پــرخــواســتــه
ســیـاوش چــو نــزدیـک ایـوان رســیـدیـکـی تــخــت زریـن درفـشـنـده دیـد
بــــرو بــــر ز پـــیـــروزه کـــرده نـــگـــاربـــه دیــبـــا بـــیآراســتــه شــاهــوار
بـــران تـــخـــت ســـودابـــه مـــاه رویبـسـان بـهشـتـی پـر از رنـگ و بـوی
نـشـسـتـه چـو تــابــان سـهـیـل یـمـنسـر جـعـد زلـفـش سـراسـر شـکـن
یـکــی تــاج بــر ســر نــهــاده بــلــنــدفـرو هشـتـه تـا پـای مشـکین کـمند
پــرســتــار نــعــلــیــن زریـن بــدســتبـه پـای ایسـتـاده سرافگنده پـسـت
سـیـاوش چــو از پــیـش پــرده بــرفـتفـرود آمـد از تــخـت سـودابــه تـفـت
بـــیآمــد خـــرامـــان و بـــردش نــمـــازبــه بــر در گــرفــتــش زمــانــی دراز
هـمـی چـشـم و رویش بـبـوسـیـد دیرنـــیآمـــد ز دیــدار آن شـــاه ســـیــر
هـمـی گـفـت صـد ره ز یزدان سـپـاسنیایش کنم روز و شب بـر سـه پـاس
کـه کـس را بـسـان تـو فـرزنـد نـیسـتهـمـان شـاه را نـیـز پـیونـد نـیـسـت
سـیاوش بـدانسـت کـان مهر چـیسـتچــنـان دوســتــی نـز ره ایـزدیـسـت
بـــه نــزدیــک خــواهــر خــرامــیــد زودکــه آن جــایــگــه کــار نــاســاز بــود
بـــرو خـــواهــران آفــریــن خــوانــدنــدبــه کـرســی زریـنـش بــنـشـانـدنـد
بــــر خـــواهـــران بــــد زمـــانـــی درازخــرامـان بــیآمـد سـوی تــخــت بــاز
شبـستـان همه شد پـر از گفت وگویکـه اینـت سـر و تـاج فـرهنـگ جـوی
تــو گــویـی بــه مـردم نـمــانـد هـمـیروانــش خــرد بــرفــشــانــد هـمــی
سـیـاوش بـه پـیـش پـدر شـد بـگـفـتکـه دیـدم بــه پــرده سـرای نـهـفـت
همـه نـیکـویی در جـهـان بـهـر تـسـتز یـزدان بــهـانـه نــبــایـدت جــســت
ز جــم و فــریـدون و هـوشــنـگ شــاهفزونی بـه گنج و بـه شـمشـیر و گاه
ز گــفــتـــار او شــاد شــد شــهــریــاربــیآراســت ایــوان چــو خــرم بــهــار
مــی و بــربــط و نــای بــرســاخــتــنـددل از بـــودنــیــهــا بـــپـــرداخــتــنــد
چـو شـب گذشـت پـیدا و شـد روز تـارشـد انـدر شـبــسـتـان شـه نـامـدار
پــژوهـنـده ســودابــه را شــاه گــفــتکـه ایـن رازت از مـن نـبــایـد نـهـفـت
ز فــرهـنــگ و رای ســیـاوش بــگــویز بــــالـــا و دیـــدار و گـــفـــتـــار اوی
پــســنـد تــو آمــد خــردمـنـد هـســتاز آواز بـــه گــر ز دیــدن بـــهــســـت
بــدو گـفـت ســودابــه هـمـتــای شـاهنـدیـدسـت بـر گـاه خـورشـیـد و مـاه
چــو فـرزنـد تــو کـیـسـت انـدر جــهـانچــرا گـفـت بــایـد سـخــن در نـهـان
بــدو گـفـت شــاه ار بــه مـردی رســدنــبــایـد کــه بــیـنـد ورا چــشــم بــد
بــدو گـفــت ســودابــه گـر گـفـت مـنپـــذیــره شــود رای را جـــفــت مــن
هم از تـخـم خـویشـش یکـی زن دهمنــــه از نــــامــــداران بــــرزن دهـــم
کــــه فــــرزنــــد آرد ورا در جـــــهــــانبــــه دیـــدار او در مـــیـــان مـــهـــان
مـــرا دخـــتــــرانـــنـــد مـــانـــنـــد تـــوز تـــخــم تـــو و پـــاک پـــیــونــد تــو
گـر از تـخـم کـی آرش و کـی پــشـیـنبــخــواهـد بــه شــادی کـنـد آفـریـن
بــدو گـفـت ایـن خـود بــکـام مـنـسـتبــزرگـی بــه فـرجــام نـام مـنـســت
سـیـاوش بـه شـبـگـیـر شـد نـزد شـاههـمـی آفـریـن خـوانـد بـر تـاج و گـاه
پــدر بـــا پــســر راز گــفــتــن گــرفــتز بــیـگـانـه مـردم نـهـفــتــن گـرفــت
هـمــی گــفــت کــز کــردگــار جــهـانیــــکــــی آرزو دارم انــــدر نــــهــــان
کـــه مــانــد ز تـــو نــام مــن یــادگـــارز تــخــم تــو آیــد یـکــی شــهــریــار
چـنان کـز تـو من گـشـتـه ام تـازه رویتــو دل بــرگـشــایـی بــه دیـدار اوی
چــنـیـن یـافــتــم اخــتــرت را نــشــانز گــفــت ســتــاره شــمـر مـوبــدان
کــه از پــشــت تــو شــهــریــاری بــودکـــه انــدر جـــهــان یــادگــاری بـــود
کــنــون از بــزرگــان یــکــی بــرگــزیــننـگـه کـن پــس پــرده کـی پــشـیـن
بـه خـان کـی آرش همـان نـیز هسـتز هـر سـو بـیآرای و بــپـسـاو دسـت
بـــدو گــفــت مــن شــاه را بـــنــده امبــه فـرمـان و رایـش سـرافـگـنـده ام
هـرآن کـس کـه او بــرگـزیـنـد رواســتجـهـانـدار بــربــنـدگـان پــادشـاسـت
نــبــایـد کــه ســودابــه ایـن بــشــنـوددگــرگــونــه گــویــد بــدیــن نــگــرود
بـه سـودابـه زین گـونه گـفـتـار نیسـتمـرا در شـبــسـتــان او کـار نـیـسـت
ز گــفــت ســیـاوش بــخــنــدیـد شــاهنــــه آگــــاه بــــد ز آب در زیـــرکــــاه
گـــزیــن تـــو بـــایــد بـــدو گــفـــت زنازو هــیــچ مــنــدیــش وز انــجــمــن
کــه گــفـــتـــار او مــهــربـــانــی بـــودبــه جــان تــو بــر پــاســبــانـی بــود
ســـیــاوش ز گــفــتـــار او شــاد شــدنــهــانــش ز انـــدیــشـــه آزاد شـــد
بـه شـاه جـهـان بــر سـتـایـش گـرفـتنـوان پـیش تـخـتـش نـیـایش گـرفـت
نـــهـــانـــی ز ســـودابــــه چـــاره گـــرهمـی بـود پـیچـان و خـسـتـه جـگـر
بــدانـســت کـان نـیـز گـفـتــار اوســتهـمـی زو بــدریـد بـر تـنـش پـوسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.