ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــدیـن داسـتـان نـیـز شـب بــرگـذشـتســپــهـر از بــر کـوه تــیـره بــگـشــت
نـشـسـت از بــر تـخـت سـودابــه شـادز یــاقــوت و زر افـــســـری بـــرنــهــاد
هـمـه دخــتــران را بــر خــویـش خـوانـدبـیآراسـت و بــر تـخـت زریـن نـشـانـد
چــنــیـن گــفــت بــا هـیـربــد مــاه رویکــز ایـدر بــرو بــا ســیــاوش بــگــوی
کـه بـایـد کـه رنـجـه کـنـی پـای خـویشنـمــایـی مـرا ســرو بــالــای خــویـش
بــشــد هـیـربــد بــا ســیـاووش گـفــتبـــرآورد پـــوشـــیــده راز از نــهــفـــت
خـــرامـــان بـــیآمــد ســـیــاوش بـــرشبـدید آن نشـسـت و سـر و افـسـرش
بــه پــیـشـش بــتـان نـوآیـیـن بــه پــایتـو گفتـی بـهشت سـت کاخ و سرای
فـرود آمـد از تــخــت و شـد پــیـش اویبــه گـوهـر بــیـاراســتــه روی و مـوی
ســیـاوش بــر تــخــت زریـن نـشـســتز پـیشش بـکش کرده سودابـه دست
بـــتــان را بـــه شــاه نــوآیــیــن نــمــودکــه بــودنـد چــون گــوهـر نــابــســود
بــدو گـفـت بــنـگـر بــدیـن تـخـت و گـاهپــرســتــنـده چــنـدیـن بــزریـن کــلـاه
هـــمـــه نـــارســـیـــده بــــتـــان طـــرازکه بـسـرشـتـشـان ایزد از شـرم و ناز
کـسـی کـت خـوش آید ازیشـان بـگـوینــگـــه کـــن بـــدیــدار و بـــالــای اوی
سـیاوش چـو چـشم اندکی بـرگماشتازیشـان یکـی چـشـم ازو بـرنـداشـت
هـمـه یـک بــه دیـگــر بــگــفــتــنـد مـاهنــیــارد بـــدیــن شـــاه کــردن نــگــاه
بـرفـتـنـد هـر یک سـوی تـخـت خـویـشژکـان و شـمـارنـده بـر بـخـت خـویـش
چـو ایـشـان بــرفـتــنـد سـودابــه گـفـتکه چـندین چـه داری سخـن در نهفت
نـگــویـی مــرا تــا مــراد تــو چــیـســتکـه بــر چـهـر تــو فـر چـهـر پــریـسـت
هــر آن کـــس کــه از دور بـــیــنــد تـــراشــود بـــیــهــش و بـــرگــزیــنــد تــرا
ازیــن خـــوب رویــان بـــچـــشــم خـــردنـگـه کــن کـه بــا تــو کـه انـدر خــورد
ســیـاوش فــرو مــانــد و پــاســخ نــدادچـــنــیــن آمــدش بـــر دل پـــاک یــاد
کــه مــن بــر دل پــاک شــیــون کــنــمبــه آیـد کــه از دشــمــنــان زن کــنـم
شــنــیــدســتــم از نــامــور مــهــتـــرانهــمــه داســـتـــانــهــای هــامــاوران
کـه از پــیـش بــا شــاه ایـران چــه کـردز گــــــردان ایـــــران بــــــرآورد گـــــرد
پـر از بــنـد سـودابــه کـاو دخـت اوسـتنخـواهد همی دوده را مغـز و پـوسـت
بـه پـاسـخ سـیـاوش چـو بــگـشـاد لـبپــری چــهـره بــرداشـت از رخ قـصـب
بـــدو گــفــت خــورشــیــد بـــا مــاه نــوگــر ایـدون کــه بــیـنــنــد بــر گــاه نـو
نـبــاشــد شــگـفـت ار شـود مـاه خــوارتــو خــورشـیـد داری خــود انـدر کـنـار
کـسـی کـاو چـو من دید بـر تـخـت عـاجز یــاقــوت و پــیـروزه بــر ســرش تــاج
نـبــاشــد شــگـفــت ار بــه مـه نـنـگـردکسـی را بـه خـوبـی بـه کس نشمرد
اگـر بــا مـن اکــنـون تــو پــیـمـان کـنـینـپــیـچــی و انـدیـشــه آســان کـنـی
یــکــی دخــتــری نــارســیــده بـــجــایکـنـم چـون پـرسـتـار پـیشـت بـه پـای
بـه سـوگـنـد پـیـمـان کـن اکـنـون یـکـیز گـفــتــار مـن ســر مـپــیـچ انـدکــی
چـو بـیـرون شـود زیـن جـهـان شـهـریـارتـــو خــواهــی بـــدن زو مــرا یــادگــار
نــمــانـی کــه آیـد بــه مــن بــر گــزنــدبـــداری مــرا هــمــچــو او ارجــمــنــد
مـن ایـنـک بــه پــیـش تــو اســتــاده امتـــن و جـــان شــیــریــن تـــرا داده ام
ز مــن هــرچ خــواهـی هـمــه کــام تــوبـــرآرم نـــپـــیــچـــم ســـر از دام تـــو
سـرش تـنگ بـگرفت و یک پـوشه چـاکبــداد و نــبــود آگــه از شــرم و بـــاک
رخــان سـیـاوش چــو گـل شـد ز شـرمبــیـاراسـت مـژگـان بــه خــونـاب گـرم
چــنـیـن گــفــت بــا دل کــه از کــار دیـومـــرا دور داراد گــــیـــهـــان خــــدیـــو
نــه مــن بـــا پــدر بـــیــوفــایــی کــنــمنــه بـــا اهــرمــن آشــنــایــی کــنــم
وگـر سـرد گـویـم بــدیـن شـوخ چــشـمبــجـوشـد دلـش گـرم گـردد ز خـشـم
یــکـــی جـــادوی ســـازد انـــدر نــهــانبـــدو بـــگـــرود شـــهــریــار جـــهـــان
هــمــان بـــه کـــه بـــا او بـــه آواز نــرمسـخـن گـویم و دارمـش چـرب و گـرم
سـیـاوش ازان پـس بـه سـودابـه گـفـتکه اندر جـهان خـود تـراکیسـت جـفت
نـــمـــانـــی مـــگـــر نـــیـــمـــه مـــاه رانـشـایـی بــه گـیـتــی بــجــز شـاه را
کـنـون دخــتــرت بــس کـه بــاشــد مـرانــشــایــد بــجــز او کــه بــاشــد مــرا
بــریـن بــاش و بــا شــاه ایـران بــگــوینـگـه کـن کـه پـاسـخ چـه یابـی ازوی
بــخــواهـم مــن او را و پــیـمــان کــنــمزبـــان را بـــه نــزدت گــروگــان کــنــم
کـــه تـــا او نــگــردد بـــه بـــالــای مــننــیآیــد بــه دیـگــر کــســی رای مــن
و دیـگــر کــه پــرســیـدی از چــهـر مـنبــیآمـیـخــت بــا جــان تــو مــهـر مــن
مـــرا آفـــریـــنـــنـــده از فـــر خـــویـــشچــنــان آفــریـد ای نـگــاریـن ز پــیـش
تـو این راز مـگـشـای و بـا کـس مـگـویمـرا جـز نـهفـتـن همـان نـیسـت روی
ســـر بـــانـــوانـــی و هــم مـــهــتـــریمـن ایـدون گــمــانـم کــه تــو مــادری
بـگـفـت این و غـمگین بـرون شـد بـه درز گــفــتـــار او بـــود آســـیــمــه ســـر
چـو کـاووس کـی در شـبـسـتـان رسـیدنــگــه کـــرد ســـودابـــه او را بـــدیــد
بــر شــاه شــد زان ســخــن مــژده دادز کــار ســیــاوش بـــســی کــرد یــاد
کـــه آمـــد نــگـــه کـــرد ایــوان هــمـــهبـــتــان ســیــه چــشــم کــردم رمــه
چــنـان بــود ایـوان ز بــس خــوب چــهـرکـه گـفـتـی هـمـی بـارد از مـاه مـهـر
جــز از دخــتــر مــن پــســنـدش نــبــودز خـوبــان کـسـی ارجـمـنـدش نـبــود
چـنـان شـاد شـد زان سـخـن شـهـریـارکــه مـاه آمـدش گـفــتــی انـدر کــنـار
در گــنــج بـــگــشــاد و چــنــدان گــهــرز دیــبـــای زربـــفـــت و زریــن کـــمــر
هــمــان یــاره و تـــاج و انــگــشــتـــریهـمـان طـوق و هـم تــخـت کـنـداوری
ز هــر چــیــز گــنــجــی بـــد آراســتـــهجــهـانـی سـراسـر پــر از خــواسـتــه
نــگــه کــرد ســودابــه خــیـره بــمــانــدبـه انـدیشـه افـسـون فـراوان بـخـواند
کــه گــر او نــیــایــد بـــه فـــرمــان مــنروا دارم ار بـــگـــســـلـــد جـــان مــن
بــد و نـیـک و هـر چــاره کــانـدر جــهـانکـــنـــنـــد آشـــکـــارا و انـــدر نــهــان
بــســازم گــر او ســربــپــیــچــد ز مــنکــنــم زو فــغــان بــر ســر انــجــمــن
***
نـشــســت از بــر تــخــت بــاگــوشــواربــه ســر بــر نـهـاد افـسـری پــرنـگـار
سـیـاوخــش را در بــر خــویـش خــوانـدز هـر گــونـه بــا او ســخــنـهـا بــرانـد
بــدو گـفـت گـنـجــی بــیـاراســت شـاهکـزان سـان ندیدسـت کس تـاج و گاه
ز هـر چـیـز چـنـدان کـه انـدازه نـیـسـتاگــر بــر نـهـی پــیـل بــایـد دویـســت
بــه تــو داد خــواهــد هــمــی دخــتــرمنــگــه کــن بــروی و ســر و افــســرم
بـــهــانــه چــه داری تـــو از مــهــر مــنبــپــیــچــی ز بـــالــا و از چــهــر مــن
کـــه تـــا مـــن تـــرا دیـــده ام بـــرده امخـــروشـــان و جــــوشـــان و آزرده ام
هــمـــی روز روشـــن نـــبـــیــنــم ز دردبــرآنـم کـه خــورشـیـد شــد لـاجــورد
کـنـون هـفـت سـال سـت تـا مـهـر مـنهمـی خـون چـکـانـد بـدین چـهـر مـن
یــکـــی شـــاد کـــن در نــهــانــی مــرابــــبـــخـــشـــای روز جـــوانـــی مـــرا
فــزون زان کــه دادت جـــهــانــدار شــاهبـــیـــارایـــمـــت یـــاره و تـــاج و گـــاه
و گــر ســر بــپــیــچــی ز فــرمــان مــننــیــایــد دلــت ســوی پــیـمــان مــن
کــنــم بــر تــو بــر پــادشــاهــی تــبــاهشـود تـیـره بــر روی تـو چـشـم شـاه
ســیـاوش بــدو گــفــت هــرگــز مــبــادکـه از بـهـر دل سـر دهـم مـن بـه بـاد
چــنــیــن بــا پــدر بــی وفــایــی کــنــمز مـــردی و دانــش جـــدایــی کـــنــم
تــو بــانـوی شــاهـی و خــورشـیـد گـاهسـزد کـز تــو نـایـد بــدیـنـسـان گـنـاه
وزان تـخت بـرخـاست بـا خشم و جـنگبــدو انــدر آویـخــت ســودابــه چــنـگ
بـــدو گــفـــت مــن راز دل پـــیــش تـــوبــگــفــتــم نــهـان از بــدانــدیـش تــو
مـرا خــیـره خــواهـی کـه رســوا کـنـیبــه پــیـش خــردمــنــد رعــنــا کــنـی
بـــزد دســت و جـــامــه بـــدریــد پـــاکبـه نـاخـن دو رخ را هـمـی کـرد چـاک
بـــرآمــد خــروش از شــبــســتــان اویفــغــانــش ز ایـوان بــرآمــد بــه کــوی
یـکـی غـلـغـل از بـاغ و ایـوان بـخـاسـتکه گفتـی شب رستـخـیزست راست
بــه گــوش ســپــهـبــد رســیـد آگـهـیفـرود آمـد از تــخــت شــاهـنـشــهـی
پــرانــدیــشــه از تــخــت زریـن بــرفــتبـه سـوی شـبـسـتـان خـرامید تـفـت
بـــیــامــد چـــو ســـودابـــه را دیــد رویخــراشــیـده و کـاخ پــر گـفـت و گـوی
ز هـر کـس بــپـرسـیـد و شـد تـنـگ دلنـــدانــســـت کـــردار آن ســـنــگ دل
خــروشــیــد ســودابـــه در پــیــش اویهمـی ریخـت آب و همـی کـنـد مـوی
چـنین گـفـت کـامـد سـیاوش بـه تـخـتبـرآراسـت چـنـگ و بـرآویخـت سـخـت
کـه جــز تــو نـخـواهـم کـسـی را ز بــنجــز ایـنـت هـمـی رانـد بــایـد سـخـن
کــه از تــســت جــان و دلـم پــر ز مـهـرچـه پـرهیزی از من تـو ای خـوب چـهر
بــیـنـداخــت افـسـر ز مـشـکـیـن سـرمچـنـیـن چــاک شـد جــامـه انـدر بــرم
پـرانـدیـشـه شـد زان سـخـن شـهـریـارسـخــن کـرد هـرگـونـه را خــواسـتــار
بـه دل گـفـت ار این راسـت گـوید همیوزیـن گـونـه زشـتــی نـجـویـد هـمـی
ســـیــاووش را ســـر بـــبـــایــد بـــریــدبــدیـنـســان بــودبــنـد بــد را کــلــیـد
خــردمــنــد مــردم چــه گــویــد کــنــونخـوی شرم ازین داستـان گشت خون
کـسـی را کـه انـدر شـبــسـتـان بــدنـدهـشـیـوار و مـهـتــرپــرســتــان بــدنـد
گـســی کــرد و بــر گـاه تــنـهـا بــمـانـدسـیاووش و سـودابـه را پـیش خـوانـد
بــه هـوش و خـرد بــا سـیـاووش گـفـتکـه ایـن راز بــر مـن نـشــایـد نـهـفـت
نـکــردی تــو ایـن بــد کـه مـن کــرده امز گــــفــــتــــار بــــیـــهــــوده آزرده ام
چــرا خــوانــدم در شــبـــســتـــان تـــراکـنـون غــم مـرا بــود و دســتــان تــرا
کـنـون راسـتـی جـوی و بــا مـن بـگـویسخـن بـر چـه سـانست بـنمای روی
ســیـاووش گـفـت آن کـجــا رفـتــه بــودوزان در کـه ســودابــه آشــفـتــه بــود
چنین گفت سودابه کاین نیست راستکـه او از بـتـان جـز تـن من نخـواسـت
بــگــفــتــم هـمــه هـرچ شــاه جــهــانبــدو داد خــواســت آشــکــار و نـهـان
ز فـــرزنـــد و ز تــــاج وز خــــواســـتــــهز دیــــنــــار وز گــــنــــج آراســــتـــــه
بــگـفـتـم کـه چـنـدیـن بــریـن بــر نـهـمهـمــه نــیـکــویـهــا بــه دخــتــر دهـم
مـرا گـفـت بــا خـواسـتــه کـار نـیـسـتبــه دخــتــر مــرا راه دیــدار نــیـســت
تــرا بــایــدم زیـن مــیــان گــفــت بــسنه گنجـم بـه کارست بـی تـو نه کس
مـرا خـواسـت کـارد بـه کـاری بـه چـنگدو دست اندر آویخت چون سنگ تنگ
نـکــردمــش فــرمــان هـمـی مـوی مـنبــکـنـد و خــراشــیـده شــد روی مـن
یــکـــی کـــودکـــی دارم انـــدر نـــهــانز پــشــت تــو ای شــهــریـار جــهــان
ز بــس رنـج کــشــتــنـش نـزدیـک بــودجـهـان پـیـش مـن تـنـگ و تـاریک بـود
چـنـیـن گـفـت بـا خـویـشـتـن شـهـریـارکــه گــفــتــار هـر دو نــیـایـد بــه کــار
بــریـن کـار بــر نـیـسـت جــای شـتــابکـه تــنـگـی دل آرد خـرد را بــه خـواب
نـگــه کــرد بــایـد بــدیـن در نــخــســتگـواهـی دهـد دل چــو گـردد درســت
بــبــیـنـم کـزیـن دو گـنـهـکـار کـیـســتبـــبـــادافــره بــد ســزاوار کــیــســت
بـدان بـازجـسـتـن همـی چـاره جـسـتبــبــویـیـد دسـت سـیـاوش نـخـسـت
بـــــر و بـــــازو و ســـــرو بـــــالـــــای اوســـراســر بـــبـــویــیــد هــرجـــای او
ز ســودابــه بــوی مـی و مــشــک نـابهـمـی یـافــت کــاووس بــوی گــلـاب
نــدیـد از ســیـاوش بــدان گــونــه بــوینــشـــان بـــســـودن نــبـــود انــدروی
غـمـی گـشـت و سـودابـه را خـوار کـرددل خـــویـــشـــتــــن را پــــرآزار کـــرد
بـه دل گفـت کـاین را بـه شـمشـیر تـیزبــبـــایــد کــنــون کــردنــش ریــز ریــز
ز هـامــاوران زان پــس انــدیـشــه کــردکـــه آشـــوب خــــیـــزد پــــرآواز و درد
و دیــگــر بـــدانــگــه کــه در بــنــد بــودبــر او نـه خــویـش و نـه پــیـونــد بــود
پــرســتــار ســودابـــه بـــد روز و شــبکـه پــیـچــیـد ازان درد و نـگـشـاد لـب
سـه دیگر کـه یک دل پـر از مهر داشـتبــبــایـسـت زو هـر بـد انـدر گـذاشـت
چــهــارم کــزو کــودکــان داشــت خــردغــم خــرد را خــوار نــتـــوان شــمــرد
ســـیــاوش ازان کـــار بـــد بـــی گــنــاهخــردمــنــدی وی بـــدانــســت شــاه
بـدو گـفـت ازیـن خـود مـینـدیـش هـیـچهـشـیـواری و رای و دانـش بــســیـچ
مـکـن یـاد ایـن هـیـچ و بـا کـس مـگـوینـبـایـد کـه گـیـرد سـخـن رنـگ و بـوی
***
چـو دانسـت سـودابـه کاو گشـت خـوارهـمـان ســرد شــد بــر دل شــهـریـار
یکـی چـاره جـسـت انـدر آن کـار زشـتز کـیـنـه درخــتــی بــنـوی بــکـشــت
زنــــی بــــود بـــــا او ســــپــــرده درونپــر از جــادوی بــود و رنـگ و فـســون
گـران بــود انـدر شــکـم بــچــه داشــتهمی از گرانی بـه سـخـتـی گذاشت
بــدو راز بــگـشــاد و زو چــاره جــســتکـز آغـاز پـیـمـانـت خـواهـم نـخـسـت
چــو پــیـمـان سـتــد چــیـز بــسـیـار دادسـخـن گـفـت ازین در مـکـن هـیچ یاد
یـکــی دارویـی ســاز کــایـن بــفــگـنـیتــهـی مــانـی و راز مــن نـشــکــنـی
مـگـر کـایـن هـمـه بـنـد و چـنـدین دروغبــدیــن بــچــگــان تــو بــاشــد فــروغ
بــه کــاووس گــویـم کــه ایـن از مــنـنـدچـنـین کـشـتـه بـر دسـت اهریمـنـنـد
مـگـر کـیـن شـود بــر سـیـاوش درسـتکـنـون چــاره ایـن بــبــایـدت جــسـت
گــریـن نــشــنــوی آب مــن نــزد شــاهشـــود تـــیـــره و دور مـــانـــم ز گـــاه
بـــدو گـــفـــت زن مــن تـــرا بـــنــده امبــفــرمــان و رایــت ســرافــگــنــده ام
چــو شـب تــیـره شـد داوری خــورد زنکـــه بـــفـــتـــاد زو بـــچـــه اهــرمـــن
دو بـــچــه چـــنــان چـــون بـــود دیــوزادچــه گــونــه بــود بـــچــه جــادو نــژاد
نــهــان کــرد زن را و او خــود بــخــفــتفــغــانــش بـــرآمــد ز کــاخ نــهــفــت
در ایــوان پـــرســتـــار چــنــدانــک بـــودبــه نــزدیــک ســودابــه رفــتــنــد زود
یـکــی طــشــت زریـن بــیــاریـد پــیـشبـگفت آن سخـن بـا پـرسـتـار خـویش
نــــهـــاد انــــدران بــــچــــه اهـــرمــــنخـروشـیـد و بــفـگـنـد بــر جـامـه تــن
دو کـودک بــدیـدنـد مـرده بــه طــشــتاز ایـوان بـه کـیـوان فـغـان بـرگـذشـت
چـو بــشـنـیـد کـاووس از ایـوان خـروشبــلـرزیـد در خــواب و بــگـشــاد گـوش
بــپــرســیـد و گــفــتــنــد بــا شــهـریـارکـه چــون گـشــت بــر مـاه رخ روزگـار
غـمـی گـشـت آن شــب نـزد هـیـچ دمبــه شـبــگـیـر بــرخـاسـت و آمـد دژم
بــرانـگــونـه ســودابــه را خــفــتــه دیـدسـراسـر شـبـسـتـان بـرآشـفـتـه دید
دو کــودک بــران گـونـه بــر طــشــت زرفـگـنـده بــه خـواری و خـسـتـه جـگـر
بــــبــــاریــــد ســــودابــــه از دیـــده آببــدو گـفــت روشــن بــبــیـن آفــتــاب
هـمـی گـفـت بــنـگـر چـه کـرد از بــدیبــه گـفــتــار او خــیـره ایـمـن شــدی
دل شـــاه کـــاووس شـــد بـــدگـــمــانبـرفـت و در انـدیـشـه شـد یـک زمـان
همـی گـفـت کـاین را چـه درمـان کـنـمنـشـایـد کـه ایـن بــر دل آســان کـنـم
ازان پـــس نــگــه کــرد کــاووس شـــاهکـسـی را کـه کـردی بــه اخـتـر نـگـاه
بـجـسـت و ز ایشـان بـر خـویش خـوانـدبــپـرسـیـد و بــر تـخـت زریـن نـشـانـد
ز ســــــودابــــــه و رزم هـــــامــــــاورانسـخـن گـفـت هـرگـونـه بــا مـهـتـران
بـــدان تـــا شـــونـــد آگـــه از کـــار اویبــــدانـــش بــــدانـــنــــد کــــردار اوی
وزان کــودکــان نــیــز بــســیــار گــفــتهمـی داشـت پـوشـیده انـدر نـهـفـت
هــمــه زیــج و صــرلــاب بــرداشــتــنــدبــران کـار یـک هـفـتــه بــگـذاشـتــنـد
ســرانـجــام گـفــتــنـد کــایـن کـی بــودبـه جـامـی کـه زهر افـگـنی مـی بـود
دو کــودک ز پــشــت کــســی دیـگـرنـدنـه از پـشـت شـاه و نـه زیـن مـادرنـد
گـــر از گـــوهـــر شـــهـــریـــاران بـــدیازیـن زیـجـهـا جــسـتــن آسـان بــدی
نــه پــیــداســت رازش دریـن آســمــاننـه انـدر زمـیـن ایـن شـگـفـتـی بــدان
نـــشـــان بــــدانـــدیـــش نـــاپــــاک زنبــگــفــتــنــد بـــا شــاه در انــجــمــن
نهان داشـت کـاووس و بـاکـس نـگـفـتهمـی داشـت پـوشـیده انـدر نـهـفـت
بــریـن کـار بــگـذشـت یـک هـفـتـه نـیـزز جـــادو جــهــان را بـــرآمــد قــفــیــز
بـــنــالــیــد ســودابــه و داد خــواســتز شــاه جــهـانــدار فــریـاد خــواســت
هـمـی گـفـت هـمـداســتــانـم ز شــاهبـه زخـم و بـه افـگندن از تـخـت و گـاه
ز فــرزنــد کــشــتـــه بـــپـــیــچــد دلــمزمـان تــا زمـان سـر ز تــن بــگـسـلـم
بــــدو گـــفـــت ای زن تــــو آرام گـــیـــرچــه گـویـی ســخــنـهـای نـادلـپــذیـر
هــــمــــه روزبــــانــــان درگــــاه شــــاهبـــفـــرمــود تـــا بـــرگـــرفـــتـــنــد راه
هـمــه شــهـر و بــرزن بــه پــای آورنــدزن بــــدکـــنـــش را بــــجـــای آورنـــد
بــه نـزدیـکــی انــدر نـشــان یـافــتــنــدجــهـان دیـدگـان نـیـز بــشــتــافـتــنـد
کـــشـــیــدنـــد بـــدبـــخـــت زن را ز راهبــه خــواری بــبــردنــد نــزدیـک شــاه
بــه خـوبــی بــپـرسـیـد و کـردش امـیـدبـــســـی روز را داد نـــیــزش نـــویـــد
وزان پـس بـه خـواری و زخـم و بـه بـنـدبــه پــردخــت از او شــهـریـار بــلــنــد
نـبــد هـیـچ خــســتــو بــدان داســتــاننـبــد شــاه پــرمــایـه هـمــداســتــان
بــفــرمــود کــز پــیــش بــیــرون بـــرنــدبـسـی چـاره جـوینـد و افـسـون بـرنـد
چــو خــســتــو نـیـایـد مــیـانــش بــه اربـــبـــریــد و ایــن دانــم آیــیــن و فـــر
بـــــبـــــردنــــد زن را ز درگــــاه شـــــاهز شــمـشــیـر گـفـتــنـد وز دار و چــاه
چـنـیـن گـفـت جـادو کـه مـن بـی گـنـاهچــه گـویـم بــدیـن نـامـور پــیـشــگـاه
بـگـفـتـنـد بــاشـاه کـایـن زن چـه گـفـتجــهــان آفــریـن دانــد انــدر نــهـفــت
بــه ســودابــه فـرمـود تــا رفــت پــیـشسـتـاره شـمـر گـفـت گـفـتـار خـویش
کــه ایـن هـر دو کــودک ز جــادو زنــنــدپــدیـدنــد کــز پــشــت اهـریـمــنــنــد
چــنــیــن پــاســخ آورد ســودابـــه بـــازکـه نـزدیـک ایـشـان جــز ایـنـسـت راز
فـزونـسـتـشـان زین سـخـن در نـهـفـتز بـــهــر ســیــاوش نــیــارنــد گــفــت
ز بـــیــم ســپـــهــبـــد گــو پـــیــلــتـــنبــلــرزد هــمــی شــیـر در انــجــمــن
کــجــا زور دارد بـــه هــشــتـــاد پـــیــلبـــبــنــدد چــو خــواهــد ره آب نــیــل
هــمــان لــشـــکـــر نــامــور صـــدهــزارگــــریــــزنــــد ازو در صـــــف کـــــارزار
مــــرا نـــیـــز پــــایـــاب او چــــون بــــودمــگــر دیــده هــمــواره پــرخــون بــود
جــزان کـاو بــفــرمـایـد اخــتــرشــنـاسچـه گوید سـخـن وز کـه دارد سـپـاس
تـــراگــر غــم خـــرد فــرزنــد نــیــســتمـرا هـم فـزون از تـو پــیـونـد نـیـسـت
سـخـن گـر گـرفـتـی چـنـین سـرسـریبــدان گــیـتــی افــگــنـدم ایـن داوری
ز دیــــده فــــزون زان بـــــبـــــاریــــد آبکـــه بــــردارد از رود نـــیـــل آفـــتـــاب
ســـپـــهــبـــد ز گــفــتـــار او شـــد دژمهـمــی زار بــگــریـســت بــا او بــهـم
گـسـی کـرد سـودابــه را خــسـتــه دلبـــران کــار بــنــهــاد پــیــوســتــه دل
چـنـین گـفـت کـانـدر نـهـان این سـخـنپــژوهـیـم تــا خــود چــه آیـد بــه بــن
ز پــهـلــو هـمــه مــوبــدان را بــخــوانــدز سـودابــه چــنـدی سـخـنـهـا بــرانـد
چـنـیـن گـفـت مـوبــد بــه شـاه جــهـانکــه درد ســپــهـبــد نــمــانــد نــهــان
چـو خـواهی که پـیدا کـنی گفـت وگویبــبــایـد زدن ســنــگ را بــر ســبــوی
کـه هـر چـنـد فـرزنـد هـسـت ارجــمـنـددل شــاه از انــدیـشــه یــابــد گــزنــد
وزیـــن دخــــتــــر شــــاه هــــامــــاورانپـر انـدیـشـه گـشـتـی بـه دیگـر کـران
ز هر در سـخـن چـون بـدین گونه گشتبــر آتــش یـکــی را بــبــایـد گـذشــت
چــنـیـن اســت ســوگـنـد چــرخ بــلـنـدکــه بــر بــیـگــنــاهـان نــیـایـد گــزنــد
جــهـانــدار ســودابــه را پــیـش خــوانـدهمـی بـا سـیاوش بـگـفـتـن نـشـانـد
ســرانـجــام گــفــت ایـمــن از هـر دواننـــگـــردد مـــرا دل نـــه روشـــن روان
مــگـــر کـــاتـــش تـــیــز پـــیــدا کـــنــدگـــنـــه کـــرده را زود رســــوا کـــنـــد
چــنـیـن پــاســخ آورد سـودابــه پــیـشکه من راست گویم بـه گفتـار خـویش
فــگــنــده دو کــودک نــمــودم بـــشــاهازیـن بــیـشــتــر کــس نـبــیـنـد گـنـاه
ســـیـــاووش را کـــرد بـــایـــد درســـتکـه این بـد بـکـرد و تـبـاهی بـجـسـت
بـــه پـــور جــوان گــفــت شــاه زمــیــنکـه رایـت چــه بــیـنـد کــنـون انـدریـن
سـیـاوش چـنـین گـفـت کـای شـهـریـارکه دوزخ مرا زین سـخـن گشـت خـوار
اگـــر کـــوه آتـــش بــــود بــــســـپــــرمازیـن تــنـگ خــوارســت اگـر بــگــذرم
پــرانـدیـشــه شــد جــان کــاووس کـیز فـــرزنــد و ســـودابـــه نــیــک پـــی
کــزیــن دو یــکــی گــر شــود نــابــکــارازان پــس کــه خــوانـد مـرا شــهـریـار
چــو فـرزنـد و زن بــاشـدم خـون و مـغـزکــرا بــیـش بــیـرون شــود کــار نـغــز
هــمــان بـــه کــزیــن زشــت کــردار دلبـــشــویــم کــنــم چــاره دلــگــســل
چــه گـفـت آن سـپــهـدار نـیـکـوسـخـنکــه بــا بــددلــی شــهـریـاری مـکــن
بـــه دســـتـــور فـــرمــود تـــا ســـاروانهــیــون آرد از دشـــت صـــد کـــاروان
هـیـونـان بــه هـیـزم کـشـیـدن شــدنـدهـمـه شـهـر ایـران بــه دیـدن شـدنـد
بــه صــد کــاروان اشــتــر ســرخ مــویهــمــی هـیـزم آورد پــرخــاشــجــوی
نـــهــادنـــد هــیــزم دو کـــوه بـــلـــنـــدشـمـارش گـذر کـرد بــر چـون و چـنـد
ز دور از دو فــرســنــگ هـرکــش بــدیـدچـنـین جـسـت و جـوی بـلـا را کـلـیـد
هـمــی خــواســت دیـدن در راســتــیز کـــار زن آیــد هــمـــه کـــاســـتـــی
چـو این داسـتـان سـر بـه سـر بـشنویبـــه آیــد تـــرا گــر بـــدیــن بـــگــروی
نــهــادنــد بـــر دشــت هــیــزم دو کــوهجــهـانــی نــظــاره شــده هـم گــروه
گــذر بــود چــنــدان کــه گــویـی ســوارمـیـانـه بــرفـتــی بــه تــنـگـی چــهـار
بــدانــگــاه ســوگــنــد پــرمــایــه شــاهچــنــیــن بــود آیــیــن و ایــن بــود راه
وزان پــس بــه مــوبــد بــفــرمـود شــاهکــه بــر چــوب ریـزنــد نــفــط ســیــاه
بــــیآمـــد دو صـــد مـــرد آتــــش فـــروزدمـیـدنـد گـفـتــی شــب آمـد بــه روز
نـخــسـتــیـن دمـیـدن سـیـه شـد ز دودزبــــانـــه بــــرآمــــد پــــس از دود زود
زمـیـن گــشــت روشــنـتــر از آســمـانجــهـانــی خــروشــان و آتــش دمــان
ســراسـر هـمـه دشـت بــریـان شـدنـدبـران چـهـر خـنـدانـش گـریـان شـدنـد
ســیــاوش بـــیــامــد بـــه پــیــش پــدریــکــی خــود زریـن نــهــاده بــه ســر
هــشــیـوار و بــا جــامــهــای ســپــیــدلــبــی پــر ز خــنــده دلــی پــرامــیــد
یـکـی تــازیـی بــر نـشــســتــه ســیـاههـمـی خـاک نـعـلـش بـرآمـد بـه مـاه
پـــراگــنــده کــافــور بـــر خــویــشــتــنچـنـان چـون بــود رسـم و سـاز کـفـن
بــدانـگـه کـه شــد پــیـش کـاووس بــازفـــرود آمـــد از بـــاره بـــردش نــمـــاز
رخ شــــاه کـــاووس پــــر شــــرم دیـــدسـخـن گـفـتـنـش بــا پـسـر نـرم دیـد
ســـیــاوش بـــدو گـــفـــت انــده مـــدارکـــزیــن ســـان بـــود گــردش روزگــار
ســر پــر ز شــرم و بــهـایـی مـراســتاگــر بــیـگــنــاهـم رهـایـی مــراســت
ور ایـدونـک زیـن کــار هـســتــم گــنــاهجـــهـــان آفـــریــنـــم نـــدارد نـــگـــاه
بـــه نــیــروی یــزدان نــیــکـــی دهــشکــزیــن کــوه آتــش نــیــابــم تــپــش
خــروشـی بــرآمـد ز دشــت و ز شــهـرغــم آمــد جــهــان را ازان کــار بـــهــر
چــو از دشــت ســودابـــه آوا شــنــیــدبـــرآمـــد بـــه ایــوان و آتـــش بـــدیــد
هـمـی خـواسـت کـاو را بــد آیـد بــرویهمی بـود جـوشان پـر از گفت و گوی
جــهـانـی نـهـاده بــه کــاووس چــشــمزبــان پـر ز دشـنـام و دل پـر ز خـشـم
سـیـاوش سـیـه را بـه تـنـدی بــتـاخـتنـشـد تـنگـدل جـنگ آتـش بـسـاخـت
ز هـر ســو زبــانـه هـمــی بــرکــشــیـدکـسـی خـود و اسـپ سـیـاوش نـدید
یـکــی دشــت بــا دیـدگــان پــر ز خــونکــه تـــا او کــی آیــد ز آتـــش بـــرون
چــو او را بـــدیــدنــد بـــرخــاســت غــوکـــه آمـــد ز آتـــش بـــرون شـــاه نــو
اگـــر آب بــــودی مـــگـــر تــــر شــــدیز تــری هـمـه جـامـه بــی بــر شـدی
چـــنــان آمــد اســـپ و قــبـــای ســوارکـه گـفـتـی سـمـن داشـت اندر کـنار
چــو بـــخــشــایــش پــاک یــزدان بـــوددم آتــــش و آب یــــکــــســــان بــــود
چـو از کـوه آتــش بــه هـامـون گـذشـتخــروشـیـدن آمـد ز شـهـر و ز دشــت
ســواران لــشــکــر بـــرانــگــیــخــتــنــدهـمـه دشـت پـیـشـش درم ریـخـتـنـد
یـکــی شــادمــانــی بــد انــدر جــهــانمـــیــان کـــهـــان و مـــیــان مـــهـــان
هـــمـــی داد مـــژده یـــکــــی را دگــــرکــه بــخــشــود بــر بــیـگــنــه دادگــر
هـمـی کـنـد سـودابــه از خـشـم مـویهمی ریخـت آب و همی خـست روی
چــو پــیـش پــدر شـد سـیـاووش پــاکنـه دود و نـه آتـش نـه گـرد و نه خـاک
فـــرود آمـــد از اســـپ کـــاووس شـــاهپــیــاده ســپــهــبـــد پــیــاده ســپــاه
ســـیــاووش را تـــنــگ در بـــرگـــرفـــتز کـــردار بـــد پـــوزش انــدر گـــرفـــت
ســیـاوش بــه پــیـش جــهـانــدار پــاکبــیــامــد بــمــالــیــد رخ را بــه خــاک
کــه از تـــف آن کــوه آتـــش بـــرســـتهمه کـامه دشـمـنان گـشـت پـسـت
بـــدو گــفـــت شـــاه ای دلــیــر جـــوانکـه پــاکـیـزه تــخــمـی و روشـن روان
چــــنـــانـــی کــــه از مـــادر پــــارســــابـــزایــد شــود در جـــهــان پـــادشـــا
بـه ایـوان خـرامـیـد و بــنـشـسـت شـادکــلــاه کــیــانــی بــه ســر بــرنــهــاد
مــی آورد و رامــشــگــران را بــخــوانــدهـمــه کــامــهـا بــا ســیـاوش بــرانـد
سـه روز انـدر آن سـور مـی در کـشـیـدنــبـــد بــر در گــنــج بــنــد و کــلــیــد
چـهـارم بــه تـخـت کـیـی بــرنـشـسـتیـکــی گـرزه گــاو پــیـکــر بــه دســت
بــرآشـفـت و سـودابـه را پـیـش خـوانـدگــذشــت ســخــنـهـا بــرو بــر بــرانـد
کـه بـی شـرمی و بـد بـسـی کـرده ایفـــــراوان دل مـــــن بـــــیـــــازرده ای
یـکــی بــد نــمــودی بــه فــرجــام کــارکــه بــر جــان فــرزنــد مــن زیــنــهــار
بــــخـــوردی و در آتـــش انـــداخـــتـــیبــریـن گـونـه بــر جـادویـی سـاخـتـی
نــیــایــد تــرا پــوزش اکــنــون بـــه کــاربـــــپــــرداز جــــای و بـــــرآرای کــــار
نـشــایـد کــه بــاشــی تــو انـدر زمـیـنجــز آویـخــتــن نـیـســت پــاداش ایـن
بــدو گـفــت ســودابــه کــای شــهـریـارتــو آتــش بــدیــن تــارک مــن بـــبـــار
مــرا گــر هــمــی ســر بــبــایــد بــریــدمـکـافـات ایـن بــد کـه بـر مـن رسـیـد
بـــفــرمــای و مــن دل نــهــادم بـــریــننــبــود آتــش تــیــز بـــا او بــه کــیــن
سـیـاوش سـخـن راسـت گـویـد هـمـیدل شــاه از غــم بـــشــویــد هــمــی
هـــمـــه جــــادوی زال کـــرد انـــدریـــننـخـواهـم کـه داری دل از مـن بـکـیـن
بـــدو گـــفـــت نــیــرنـــگ داری هــنــوزنـگـردد هـمـی پـشـت شـوخـیت کـوز
بـــه ایــرانــیــان گــفــت شــاه جــهــانکـزین بـد کـه این سـاخـت انـدر نـهان
چــه سـازم چــه بــاشـد مـکـافـات ایـنهــمــه شــاه را خـــوانــدنــد آفــریــن
کــه پــاداش ایـن آنـکـه بــیـجــان شــودز بــد کـردن خــویـش پــیـچــان شــود
بــه دژخــیـم فـرمـود کـایـن را بــه کـویز دار انــــدر آویــــز و بـــــرتـــــاب روی
چــو ســودابــه را روی بـــرگــاشــتــنــدشـبـسـتـان هـمـه بـانـگ بـرداشـتـنـد
دل شـــــاه کـــــاووس پـــــردرد شـــــدنـهـان داشــت رنـگ رخــش زرد شــد
ســیـاوش چــنـیـن گـفـت بــا شـهـریـارکــه دل را بـــدیــن کــار رنــجــه مــدار
بــه مـن بــخـش سـودابـه را زیـن گـنـاهپـــذیــرد مــگـــر پـــنــد و آیــد بـــه راه
همی گـفـت بـا دل کـه بـر دسـت شـاهگـر ایـدون کـه ســودابــه گـردد تــبــاه
بــه فــرجــام کـار او پــشــیـمـان شــودز مـن بـینـد او غـم چـو پـیـچـان شـود
بــهـانـه هـمـی جــســت زان کـار شـاهبــدان تــا بــبــخـشـد گـذشـتـه گـنـاه
ســیـاووش را گــفــت بــخــشــیـدمـشازان پـس کـه خـون ریـخـتـن دیـدمـش
ســیــاوش بـــبـــوســیــد تــخــت پـــدروزان تــخــت بــرخــاســت و آمـد بــدر
شـبـسـتـان هـمـه پـیـش سـودابـه بــازدویـــدنــــد و بــــردنــــد او را نـــمــــاز
بــریـن گــونــه بــگــذشــت یـک روزگــاربـــرو گــرمــتـــر شـــد دل شــهــریــار
چــنــان شــد دلــش بــاز از مــهــر اویکـه دیـده نـه بــرداشـت از چــهـر اوی
دگـــر بـــاره بـــا شـــهـــریـــار جـــهـــانهـمـی جــادوی سـاخــت انـدر نـهـان
بـــدان تـــا شــود بـــا ســـیــاووش بـــدبـــدانــســان کــه از گــوهــر او ســزد
ز گــفـــتـــار او شـــاه شـــد در گــمــاننـکــرد ایـچ بــر کــس پــدیـد از مـهـان
بــجــایـی کــه کــاری چــنــیـن اوفــتــادخـــرد بـــایـــد و دانـــش و دیــن و داد
چــنــان چــون بـــود مــردم تـــرســکــاربــــرآیـــد بــــه کــــام دل مـــرد کــــار
بـــجـــایــی کـــه زهــر آگـــنــد روزگـــارازو نـوش خــیـره مــکــن خــواســتــار
تــو بـــا آفــریــنــش بـــســنــده نــه ایمــشــو تـــیــز گــر پـــرورنــده نــه ای
چــنـیـن ســت کــردار گــردان ســپــهـرنـخـواهـد گـشـادن همـی بـر تـو چـهر
بــریـن داســتــان زد یـکــی رهـنــمــونکـه مـهری فـزون نیسـت از مهر خـون
چــو فــرزنــد شــایـســتــه آمــد پــدیــدز مـــهـــر زنـــان دل بـــبـــایــد بـــریــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.