ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــه مــهـر انــدرون بــود شــاه جــهــانکــه بـــشــنــیــد گــفــتــار کــارآگــهــان
کـــه افـــراســـیــاب آمــد و صـــدهــزارگـــزیــده ز تـــرکـــان شـــمــرده ســـوار
ســوی شــهـر ایـران نــهــادســت رویوزو گـشـت کـشـور پـر از گـفـت و گـوی
دل شـــاه کـــاووس ازان تـــنــگ شـــدکــه از بــزم رایـش ســوی جــنـگ شــد
یــکــی انــجـــمــن کـــرد از ایــرانــیــانکــســی را کــه بــد نـیـکــخــواه کــیـان
بـدیـشـان چـنـیـن گـفـت کـافـراسـیـابز بـــــــاد و ز آتــــــش ز خــــــاک و ز آب
هـمـانـا کــه ایـزد نـکــردش ســرشــتمـگـر خـود سـپـهرش دگـرگـونه کـشـت
کـه چـنـدین بـه سـوگـنـد پـیـمـان کـنـدزبـــان را بـــه خــوبــی گــروگــان کــنــد
چـــو گـــردآورد مــردم کـــیــنــه جـــویبـــتــابـــد ز پــیــمــان و ســوگــنــد روی
جــز از مــن نـشــایـد ورا کــیـنـه خــواهکـــنــم روز روشـــن بـــدو بـــر ســـیــاه
مــگــر گــم کـــنــم نــام او در جـــهــانوگــر نـه چــو تــیـر از کــمــان نــاگــهـان
ســـپــــه ســـازد و رزم ایـــران کـــنـــدبــســی زیــن بـــر و بــوم ویــران کــنــد
بــدو گـفـت مـوبــد چــه بــایـد ســپــاهچـــو خـــود رفـــت بـــایــد بـــه آوردگــاه
چـــرا خـــواســتـــه داد بـــایــد بـــبـــاددر گــنــج چــنـدیـن چــه بــایـد گــشــاد
دو بــار ایـن ســر نـامــور گــاه خــویـشسـپـردی بـه تـیزی بـه بـدخـواه خـویش
کــنـون پــهـلــوانـی نــگــه کــن گــزیـنســــزاوار جــــنـــگ و ســـزاوار کـــیـــن
چـنـیـن داد پـاسـخ بــدیـشـان کـه مـننــبــیـنـم کــســی را بــدیـن انــجــمــن
کـــه دارد پـــی و تـــاب افـــراســـیــابمـرا رفــت بــایـد چــو کـشــتــی بــر آب
شـــمــا بـــازگــردیــد تـــا مــن کــنــونبــپــیـچــم یـکــی دل بــریـن رهـنـمــون
ســیــاوش ازان دل پــرانــدیـشــه کــردروان را از انـدیـشـه چــون بــیـشـه کـرد
بــه دل گـفـت مـن سـازم ایـن رزمـگـاهبــه خـوبــی بــگـویـم بــخـواهـم ز شـاه
مـــگـــر کـــم رهـــایــی دهـــد دادگـــرز ســـودابــــه و گـــفـــت و گـــوی پـــدر
دگـــــر گـــــر ازیــــن کـــــار نـــــام آورمچـــنــیــن لــشـــکـــری را بـــه دام آورم
بــشـد بــا کـمـر پــیـش کـاووس شــاهبـــدو گــفــت مــن دارم ایــن پـــایــگــاه
کــه بــا شــاه تــوران بــجــویــم نــبــردســــر ســــروران انـــدر آرم بــــه گــــرد
چـــنــیــن بـــود رای جـــهــان آفـــریــنکـه او جــان ســپــارد بــه تــوران زمـیـن
بـــه رای و بـــه انــدیــشـــه نــابـــکـــارکـــــجـــــا بـــــازگــــردد بـــــد روزگـــــار
بــدیـن کــار هـمــداســتــان شــد پــدرکـه بــنـدد بــریـن کـیـن سـیـاوش کـمـر
ازو شــادمـان گـشــت و بــنـواخــتــشبــه نــوی یـکــی پــایـگــه ســاخــتــش
بـدو گـفـت گـنـج و گـهـر پـیـش تـسـتتو گویی سپه سر به سر خویش تست
ز گـــفــــتــــار و کــــردار و از آفــــریـــنکــه خــوانـنـد بــر تــو بــه ایـران زمــیـن
گــو پــیـلــتــن را بــر خــویـش خــوانــدبــســی داســتــانــهـای نـیـکــو بــرانــد
بــدو گـفـت هـمـزور تــو پــیـل نـیـسـتچـو گـرد پــی رخـش تــو نـیـل نـیـسـت
ز گــیـتــی هـنـرمـنـد و خــامــش تــویکــــه پــــروردگــــار ســــیـــاوش تــــوی
چــو آهـن بــبــنــدد بــه کــان در گــهــرگـشـاده شـود چـون تـو بــسـتـی کـمـر
ســیــاوش بــیــامــد کــمــر بــر مــیـانسـخــن گـفـت بــا مـن چــو شـیـر ژیـان
هـمـی خــواهـد او جــنـگ افـراســیـابتـــو بــــا او بــــرو روی ازو بــــرمـــتـــاب
چــو بــیــدار بــاشــی تــو خــواب آیـدمچــــو آرام یــــابــــی شــــتــــاب آیـــدم
جـهان ایمن از تـیر و شـمـشـیر تـسـتســـر مــاه بـــا چـــرخ در زیــر تـــســـت
تــهـمــتــن بــدو گــفــت مـن بــنـده امســخــن هـرچ گــویـی نــیـوشــنــده ام
ســـیــاوش پـــنــاه و روان مـــنــســـتســـر تــــاج او آســـمـــان مـــنـــســـت
چــو بــشـنـیـد ازو آفـریـن کـرد و گـفـتکـه بــا جــان پــاکـت خــرد بــاد جــفـت
وزان پــس خــروشــیـدن نـای و کــوسبـــرآمــد بـــیــامــد ســپـــهــدار طــوس
بــه درگــاه بــر انـجــمـن شــد ســپــاهدر گـــنـــج دیــنـــار بـــگـــشـــاد شـــاه
ز شــمـشــیـر و گــرز و کــلــاه و کــمـرهـمــان خــود و درع و ســنـان و ســپــر
بــه گــنـجــی کــه بــد جــامـه نـابــریـدفـــرســـتـــاد نــزد ســـیــاوش کــلــیــد
کـه بــر جـان و بـر خـواسـتـه کـدخـدایتـــوی ســـاز کـــن تـــا چـــه آیــدت رای
گـــزیــن کـــرد ازان نـــامـــداران ســـواردلــــیـــران جــــنـــگــــی ده و دو هـــزار
هـم از پــهـلـو و پــارس و کـوچ و بــلـوچز گــیـلــان جــنــگــی و دشــت ســروچ
ســــپـــــرور پـــــیــــاده ده و دو هــــزارگــــزیــــن کــــرد شـــــاه از در کـــــارزار
از ایـران هــرآنــکــس کــه گــوزاده بــوددلــــیـــر و خــــردمــــنــــد و آزاده بــــود
بــه بـــالــا و ســال ســیــاوش بـــدنــدخــردمــنــد و بــیـدار و خــامــش بــدنـد
ز گــــردان جــــنــــگــــی و نــــام آورانچـــو بـــهــرام و چــون زنــگــه شــاوران
هــمـــان پـــنــج مــوبـــد از ایــرانــیــانبــــرافـــراخـــتـــنـــد اخـــتـــر کـــاویـــان
بــفــرمـود تــا جــمـلـه بــیـرون شــدنـدز پـهلـو سـوی دشـت و هامـون شـدنـد
تـو گفـتـی کـه اندر زمین جـای نیسـتکـه بــر خــاک او نـعـل را پــای نـیـسـت
ســرانــدر ســپـــهــر اخـــتـــر کــاویــانچـــو مــاه درخـــشـــنــده انــدر مــیــان
ز پــهــلــو بـــرون رفــت کــاووس شــاهیــکــی تــیــز بــرگــشــت گــرد ســپــاه
یــکــی آفـــریــن کــرد پـــرمــایــه کــیکـــه ای نـــامـــداران فـــرخـــنــده پـــی
مــبـــادا جــز از بــخــت هــمــراهــتــانشــده تـــیــره دیــدار بـــدخـــواهــتـــان
بــه نـیـک اخـتــر و تــنـدرسـتـی شـدنبــــه پــــیـــروزی و شــــاد بــــاز آمـــدن
وزان جــایـگـه کـوس بــر پــیـل بــسـتبـه گـردان بـفـرمـود و خـود بـرنشـسـت
دو دیــــده پــــر از آب کــــاووس شــــاههـــمـــی بـــود یـــک روز بـــا او بـــه راه
ســـرانــجـــام مــر یــکـــدگــر را کــنــارگـــرفـــتـــنــد هــر دو چـــو ابـــر بـــهــار
ز دیـده هـمــی خــون فــرو ریـخــتــنــدبــه زاری خــروشــی بــرانـگــیـخــتــنــد
گـــواهــی هـــمـــی داد دل در شـــدنکــه دیــدار ازان پــس نــخــواهــد بـــدن
چــنــیـن اســت کــردار گــردنــده دهــرگـــهـــی نـــوش بــــار آورد گــــاه زهـــر
ســـوی گـــاه بـــنـــهــاد کـــاووس رویســیـاوش ابــا لــشــکــر جــنـگ جــوی
سـپــه را سـوی زابــلـسـتــان کـشـیـدابــا پــیـلـتــن سـوی دســتــان کـشـیـد
هـمــی بــود یـکــچــنــد بــا رود و مــیبــه نــزدیـک دســتــان فــرخــنــده پــی
گـهـی بـا تـهـمـتـن بـدی مـی بـدسـتگــهــی بــا زواره گــزیــدی نــشــســت
گـهـی شـاد بــر تـخـت دسـتــان بــدیگـهـی در شـکـار و شـبــســتــان بــدی
چـو یـک مـاه بـگـذشـت لـشـکـر بـرانـدگــوپــیـلـتــن رفــت و دســتــان بــمـانـد
ســپــاهــی بــرفــتــنــد بـــا پــهــلــوانز زابــــل هـــم از کـــابـــل و هـــنـــدوان
ز هـر ســو کــه بــد نـامـور لــشــکــریبــخــوانــد و بــیـامــد بــه شــهــر هـری
ازیـــشـــان فـــراوان پـــیـــاده بــــبــــردبــــنـــه زنـــگـــه شـــاوران را ســـپــــرد
ســــوی طـــالـــقـــان آمـــد و مـــرورودســپــهـرش هـمــی داد گــفــتــی درود
ازانــپــس بــیــامــد بــه نــزدیـک بــلــخنــیــازرد کــس را بـــه گــفـــتـــار تـــلــخ
وزان روی گــــرســــیــــوز و بــــارمــــانکــشــیـدنــد لــشــکــر چــو بــاد دمــان
ســپــهــرم بـــد و بـــارمــان پــیــش روخــبــر شــد بـــدیــشــان ز ســالــار نــو
کـه آمـد ســپــاهـی و شـاهـی جــواناز ایــران گـــو پـــیــلـــتـــن پـــهـــلـــوان
هــیــونــی بـــه نــزدیــک افــراســیــاببــرافــگــنـد بــرســان کــشــتــی بــرآب
کـــه آمــد ز ایــران ســـپـــاهــی گــرانســپــهــبــد ســیـاووش و بــا او ســران
سـپــه کـش چـو رسـتــم گـو پــیـلـتــنبــه یـک دسـت خـنـجـر بـه دیـگـر کـفـن
تــو لـشـکـر بــیـاری و چـنـدیـن مـپــایکـه از بــاد کـشـتــی بــجـنـبــد ز جــای
بــرانـگــیـخــت بــرســان آتــش هـیـونکـزیـن سـان سـخـن رانـد بــا رهـنـمـون
سـیـاووش زین سـو بـه پـاسـخ نـمـانـدسـوی بــلـخ چــون بــاد لـشـکـر بــرانـد
چــو تــنــگ انــدر آمــد ز ایـران ســپــاهنـشــایـســت کـردن بــه پــاســخ نـگـاه
نــگــه کــرد گــرســیـوز جــنــگ جــویجــز از جـنـگ جـسـتــن نـدیـد ایـچ روی
چـو ز ایـران سـپـاه انـدر آمـد بــه تـنـگبــه دروازه بــلــخ بـــرخــاســت جــنــگ
دو جــنـگ گـران کـرده شـد در سـه روزبـــیــامــد ســـیــاووش لــشـــکــر فــروز
پــــیـــاده فـــرســـتـــاد بــــر هـــر دریبــه بــلــخ انـدر آمــد گــران لــشــکــری
گـــریــزان ســـپـــهـــرم بـــدان روی آببـــشــدبـــا ســـپـــه نــزد افــراســیــاب
***
ســیــاوش در بــلــخ شــد بـــا ســپــاهیــکــی نــامــه فــرمــود نــزدیــک شــاه
نـوشـتـن بـه مـشـک و گـلـاب و عـبـیـرچـــانــچـــون ســـزاوار بـــد بـــر حـــریــر
نــخــســت آفــریــن کــرد بــر کــردگــارکـــزو گـــشـــت پـــیــروز و بـــه روزگـــار
خــداونــد خــورشــیـد و گــردنــده مــاهفـــرازنـــده تــــاج و تــــخـــت و کـــلـــاه
کــســی را کــه خــواهـد بــرآرد بــلـنـدیــکـــی را کـــنـــد ســـوگـــوار و نــژنـــد
چــرا نـه بــه فــرمـانـش انـدر نـه چــونخــرد کــرد بـــایــد بـــدیــن رهــنــمــون
ازان دادگـــر کــــاو جــــهـــان آفــــریـــدابـــــا آشـــــکــــارا نــــهــــان آفــــریــــد
هــمــی آفــریــن بـــاد بـــر شــهــریــارهــمــه نــیــکــوی بـــاد فـــرجـــام کـــار
بــه بــلـخ آمـدم شـاد و پــیـروز بــخــتبـــه فــر جــهــانــدار بـــاتـــاج و تــخــت
ســه روز انــدریـن جــنـگ شــد روزگــارچـــهـــارم بــــبـــخـــشـــود پـــروردگـــار
ســپــهـرم بــه تــرمـذ شــد و بــارمــانبــه کــردار نـاوک بــجــســت از کــمــان
کـنـون تـا بـه جـیحـون سـپـاه مـنـسـتجـــهــان زیــر فـــر کـــلـــاه مــنــســـت
بـه سـغـد اسـت بـا لشـکـر افـراسـیابســپـــاه و ســپــهــبـــد بـــدان روی آب
گــر ایـدونــک فــرمــان دهـد شــهـریـارســـپـــه بــــگـــذرانـــم کـــنـــم کـــارزار
چـــو نــامــه بـــر شــاه ایــران رســیــدسـر تــاج و تـخـتـش بــه کـیـوان رسـیـد
بـه یزدان پـنـاهـیـد و زو جـسـت بـخـتبـــدان تـــا بـــبـــار آیــد آن نـــو درخـــت
بـه شـادی یکـی نـامـه پـاسـخ نوشـتچــو تــازه بـــهــاری در اردیــبـــهــشــت
کــــه از آفــــریـــنـــنـــده هـــور و مـــاهجــهــانــدار و بــخــشــنــده تــاج و گــاه
تــــرا جــــاودان شــــادمــــان بــــاد دلز درد و بـــــلــــا گــــشـــــتـــــه آزاد دل
هــمــیـشــه بــه پــیــروزی و فــرهــیکــــلــــاه بــــزرگــــی و تــــاج مـــهـــی
سـپــه بــردی و جــنـگ را خــواسـتــیکــه بـــخــت و هــنــر داری و راســتــی
هــمــی از لــبــت شــیـر بــویـد هـنــوزکــه زد بـــر کــمــان تـــو از جــنــگ تــوز
هــمــیــشــه هــنــرمــنــد بــادا تــنــترســــیـــده بــــه کـــام دل روشــــنـــت
ازان پـس کـه پـیروز گشـتـی بـه جـنگبـــه کـــار انـــدرون کـــرد بـــایــد درنــگ
نــبـــایــد پـــراگــنــده کـــردن ســـپـــاهبـــــپــــیــــمــــای روز و بــــرآرای گــــاه
کـه آن تــرک بــدپــیـشـه و ریـمـنـسـتکـه هـم بـدنـژادسـت و هم بـدتـنـسـت
هـمـان بــا کـلـاهـسـت و بـا دسـتـگـاههــمــی ســر بـــرآرد ز تـــابـــنــده مــاه
مـکـن هیچ بـر جـنـگ جـسـتـن شـتـاببــه جــنــگ تــو آیـد خــود افــراســیــاب
گـر ایـدونـک زیـن روی جـیـحـون کـشـدهـمـی دامـن خــویـش در خــون کـشـد
نـهـاد از بــر نــامــه بــر مــهـر خــویـشهـمـانـگـه فـرسـتــاده را خـوانـد پــیـش
بـــدو داد و فــرمــود تـــا گــشـــت بـــازهـمــی تــاخــت انــدر نـشــیـب و فــراز
فــرســتـــاده نــزد ســیــاوش رســیــدچـــو آن نـــامـــه شـــاه ایـــران بـــدیـــد
زمـیـن را بــبــوســیـد و دل شــاد کــردز هـــــر غــــــم دل پــــــاک آزاد کــــــرد
ازان نـامـه شــاه چــون گــشــت شــادبــخــنــدیـد و نــامــه بــســر بــر نــهــاد
نــگـــه داشـــت بـــیــدار فـــرمــان اوینـــپـــیـــچـــیـــد دل را ز پـــیــمـــان اوی
وزان ســو چــو گــرســیـوز شــوخ مــردبـــیــامــد بـــر شــاه تــرکــان چــو گــرد
بــگـفـت آن سـخـنـهـای نـاپـاک و تـلـخکـه آمـد سـپـهـبــد سـیـاوش بــه بــلـخ
سـپـه کش چـو رستـم سـپـاهی گرانبـــســـی نـــامـــداران و جـــنـــگ آوران
ز هــر یـک ز مــا بــود پــنــجــاه بــیـشســــرافــــراز بــــا گـــرزه گـــاومـــیـــش
پــــیـــاده بــــه کـــردار آتـــش بــــدنـــدســپــردار بـــا تــیــر و تــرکــش بـــدنــد
نــپـــرد بـــه کــردار ایــشـــان عـــقــابیــکــی را ســر انــدر نــیــایــد بـــخــواب
سه روز و سه شب بود هم زین نشانغـمـی شـد سـر و اسـپ گـردنـکـشـان
ازیـشــان کـســی را کـه خــواب آمـدیز جــنــگــش بــدانـگــه شــتــاب آمــدی
بــخــفــتــی و آســوده بــرخــاســتــیبـــه نــوی یــکــی جـــنــگ آراســـتـــی
بــرآشــفــت چــون آتــش افــراســیـابکـه چــنـدش چـه گـویـی ز آرام و خـواب
بــه گــرســیـوز انـدر چــنــان بــنـگــریـدکـه گـفـتــی مـیـانـش بــخــواهـد بــریـد
یـکــی بــانـگ بــرزد بــرانـدش ز پــیـشکجـا خـواست راندن بـرو خـشم خـویش
بــــفــــرمـــود کــــز نـــامـــداران هـــزاربـــخـــوانـــیـــد وز بـــزم ســـازیــد کـــار
سـراسـر هـمـه دشـت پـرچـیـن نـهـیـدبــه ســغــد انــدر آرایـش چــیـن نــهـیـد
بــدیـن سـان بــه شـادی گـذر کـرد روزچــو از چــشــم شــد دور گـیـتــی فـروز
بــه خــواب و بــه آرامـش آمـد شـتــاببــغــلــتــیــد بـــر جــامــه افــراســیــابپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.