ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو یک پـاس بـگذشت از تـیره شـبچـنـان چـون کـسـی راز گـوید بـه تـب
خـــروشــی بـــرآمــد ز افــراســیــاببـــلـــرزیـــد بـــر جـــای آرام و خـــواب
پــرســتــنـدگـان تــیـز بــرخــاسـتــنـدخــروشــیـدن و غــلــغــل آراســتــنــد
چــو آمــد بــه گــرســیـوز آن آگــهـیکـه شـد تـیره دیهـیم شـاهـنـشـهـی
بــه تـیـزی بــیـامـد بــه نـزدیـک شـاهورا دیــد بـــر خــاک خــفــتــه بـــه راه
بــه بــر در گـرفـتـش بــپــرسـیـد زویکــه ایـن داســتــان بــا بــرادر بــگـوی
چـنین داد پـاسـخ کـه پـرسـش مکـنمـگـو ایـن زمـان ایـچ بــا مـن ســخــن
بـــمــان تــا خــرد بـــازیــابــم یــکــیبـه بــر گـیـر و سـخـتـم بــدار انـدکـی
زمــانـی بــرآمـد چــو آمـد بــه هـوشجــهـان دیـده بــا نـالــه و بــا خــروش
نـهـادنـد شـمـع و بــرآمـد بــه تــخـتهــمــی بــود لــرزان بــســان درخــت
بــپــرســیــد گــرســیــوز نــامــجــویکه بـگشـای لب زین شـگفتـی بـگوی
چــنـیـن گـفـت پــرمـایـه افـراســیـابکه هرگز کـسـی این نبـیند بـه خـواب
کـجـا چـون شـب تــیـره مـن دیـده امز پــیــر و جــوان نــیـز نــشــنــیــده ام
بــیـابــان پــر از مـار دیـدم بــه خــوابجـهـان پــر ز گـرد آسـمـان پــر عـقـاب
زمین خشک شخی که گفتی سپهربــدو تــا جــهـان بــود نـنــمــود چــهـر
ســــراپــــرده مــــن زده بــــر کــــرانبــه گــردش ســپــاهـی ز کــنــدآوران
یـکـی بــاد بــرخــاســتــی پــر ز گـرددرفــش مــرا ســر نــگــونــســار کــرد
بـرفـتـی ز هـر سـو یکـی جـوی خـونسـراپــرده و خـیـمـه گـشـتــی نـگـون
وزان لــشـــکــر مــن فـــزون از هــزاربــریـده ســران و تــن افــگـنـده خــوار
ســپــاهــی ز ایــران چــو بــاد دمــانچـه نیزه بـه دسـت و چـه تـیر و کمان
هـمــه نــیـزهـاشــان ســر آورده بــاروزان هــر ســـواری ســـری در کــنــار
بــر تــخــت مـن تــاخــتــنـدی ســوارســیـه پــوش و نـیـزه وران صــد هـزار
بــرانـگـیـخـتــنـدی ز جـای نـشـسـتمـرا تـاخـتـندی همـی بـسـتـه دسـت
نـگـه کـردمـی نـیک هـر سـو بـسـیز پـیـوسـتـه پـیـشـم نـبــودی کـسـی
مـــرا پـــیــش کـــاووس بـــردی دوانیــکــی بـــادســـر نــامــور پـــهــلــوان
یـکـی تـخـت بـودی چـو تـابــنـده مـاهنـشــســتــه بــرو پــور کـاووس شــاه
دو هـفـتــه نـبــودی ورا سـال بــیـشچـو دیدی مرا بـستـه در پـیش خویش
دمــیــدی بــه کــردار غــرنــده مــیــغمــیـانــم بــدو نــیـم کــردی بــه تــیـغ
خـــروشــیــدمــی مــن فــراوان ز دردمــــرا نــــالــــه و درد بــــیـــدار کــــرد
بـدو گـفـت گـرسـیوز این خـواب شـاهنــبــاشــد جــز از کــامــه نـیـک خــواه
هـمـه کـام دل بـاشـد و تـاج و تـخـتنگون گشـتـه بـر بـدسـگـال تـو بـخـت
گـــزارنــده خـــواب بـــایــد کـــســـیکـــه از دانــش انــدازه دارد بـــســـی
بـــخـــوانــیــم بـــیــدار دل مــوبـــداناز اخــتـــرشــنــاســان و از بـــخــردان
***
هـر آنـکــس کــزیـن دانـش آگــه بــودپـــراگـــنـــده گـــر بـــر در شـــه بـــود
شــدنــد انــجــمــن بــر در شــهـریـاربــدان تــا چــرا کـردشـان خــواسـتــار
بــخـوانـد و سـزاوار بــنـشـانـد پـیـشسـخـن رانـد بـا هر یک از کـم و بـیش
چــنـیـن گــفــت بــا نـامــور مــوبــدانکـه ای پــاک دل نـیـک پــی بــخـردان
گـر این خـواب و گـفـتـار من در جـهانز کــس بــشــنــوم آشــکــار و نــهـان
یـکـی را نـمـانـم سـر و تــن بــه هـماگــر زیــن ســخــن بـــر لــب آرنــد دم
بـبـخـشـیـدشـان بـیـکـران زر و سـیمبــدان تـا نـبــاشـد کـسـی زو بــبــیـم
ازان پـس بــگـفـت آنـچ در خـواب دیـدچـو مـوبـد ز شـاه آن سـخـنـها شـنید
بــتـرسـیـد و ز شـاه زنـهـار خـواسـتکه این خواب را کی توان گفت راست
مـگـر شــاه بــا بــنـده پــیـمـان کــنـدزبــان را بــه پــاســخ گــروگــان کــنـد
کــزیـن در ســخــن هــرچ داریـم یــادگــشــایـیــم بــر شــاه و یــابــیــم داد
بـــه زنـــهـــار دادن زبــــان داد شـــاهکــزان بــد ازیـشــان نــبــیـنــد گــنــاه
زبـــان آوری بـــود بـــســـیــار مـــغـــزکـجــا بــرگـشـادی ســخــنـهـای نـغـز
چـنـین گـفـت کـز خـواب شـاه جـهانبــه بــیـدرای آمــد ســپــاهــی گــران
یـکـی شــاهـزاده بــه پــیـش انـدرونجـهـان دیده بـا وی بـسـی رهـنـمـون
بــران طـالـع او را گـســی کـرد شــاهکــه ایـن بــوم گــردد بــمــا بــر تــبــاه
اگـر بــا ســیـاوش کـنـد شـاه جــنـگچـو دیـبـه شـود روی گـیتـی بـه رنـگ
ز تــرکــان نـمــانـد کــســی پــارســاغــمــی گــردد از جــنــگ او پـــادشــا
وگر او شـود کشـتـه بـر دسـت شـاهبــه تــوران نـمـانـد ســر و تــاج و گــاه
ســراســر پــر آشــوب گــردد زمــیـنز بــهـر سـیـاوش بــجـنـگ و بـه کـیـن
بـــدانـــگـــاه یـــاد آیـــدت راســـتـــیکـه ویـران شـود کـشـور از کـاسـتــی
جـــهــانــدار گـــر مــرغ گــردد بـــپـــربـــریــن چـــرخ گــردان نــیــابـــد گــذر
بـرین سـان گـذر کـرد خـواهد سـپـهرگـهی پـر ز خـشـم و گـهی پـر ز مـهـر
غـمـی شـد چـو بـشـنـید افـراسـیابنـکـرد ایچ بـر جـنـگ جـسـتـن شـتـاب
بــه گــرســیـوز آن رازهــا بــرگــشــادنـهـفـتــه سـخــنـهـا بــسـی کـرد یـاد
کـه گر من بـه جـنگ سـیاوش سـپـاهنـرانـم نـیـایـد کــســی کــیـنـه خــواه
نه او کـشـتـه آید بـه جـنـگ و نه مـنبــرآســایـد از گـفـت و گـوی انـجــمـن
نـه کـاووس خـواهـد ز مـن نـیـز کـیـننــه آشــوب گــیـرد ســراســر زمــیـن
بــجــای جــهـان جــســتــن و کــارزارمــبــادم بــجــز آشــتــی هــیــچ کــار
فـرســتــم بــه نـزدیـک او سـیـم و زرهـمـان تــاج و تــخــت و فــراوان گـهـر
مـگــر کــایـن بــلــاهـا ز مـن بــگــذردکـــه تـــرســـم روانــم فـــرو پـــژمــرد
چـو چــشـم زمـانـه بــدوزم بــه گـنـجسـزد گـر سـپـهـرم نـخـواهـد بـه رنـج
نـخـواهـم زمـانـه جـز آن کـاو نـوشـتچـنان زیسـت بـاید که یزدان سـرشت
چـو بـگـذشـت نیمی ز گردان سـپـهردرخـشـنـده خـورشـیـد بــنـمـود چـهـر
بـــزرگـــان بـــدرگـــاه شـــاه آمــدنــدپـــرســـتـــنــده و بـــا کــلــاه آمــدنــد
یـکـی انـجـمـن سـاخـت بــا بـخـردانهــــشــــیــــوار و کــــارآزمــــوده ردان
بــدیـشـان چــنـیـن گـفـت کـز روزگـارنــبــیـنــم هـمــی بــهــره جــز کــارزار
بــســا نـامـداران کـه بــر دســت مـنتـبـه شـد بـه جـنـگ انـدریـن انـجـمـن
بـسی شارستـان گشت بـیمارستانبـسـی بـوسـتـان نیز شد خـارسـتـان
بــســا بــاغ کــان رزمـگــاه مـنـســتبــه هـر سـو نـشـان سـپـاه مـنـسـت
ز بــــیـــدادی شـــهـــریـــار جـــهـــانهـمــه نـیـکــوی بــاشــد انــدر نــهـان
نــزایـد بــه هـنــگــام در دشــت گــورشـــود بــــچــــه بــــاز را دیـــده کـــور
نــپــرد ز پــســتــان نـخــچــیـر شــیـرشـود آب در چــشــمـه خــویـش قـیـر
شـود در جـهان چـشـمه آب خـشـکنـگـیـرد بــه نـافـه درون بــوی مـشـک
ز کـــژی گــریــزان شـــود راســـتـــیپــدیـد آیـد از هــر ســوی کــاســتــی
کــــنـــون دانــــش و داد یـــاد آوریـــمبــــجــــای غــــم و رنــــج داد آوریــــم
بـــرآســایــد از مــا زمــانــی جــهــاننــبــایــد کــه مــرگ آیــد از نــاگــهــان
دو بــهـر از جـهـان زیـر پـای مـنـسـتبــه ایـران و تــوران ســرای مـنـســت
نـگـه کــن کــه چــنـدیـن ز کــنـدآورانبــــیـــارنـــد هـــر ســـال بــــاژ گـــران
گـر ایـدونـک بــاشـیـد هـمـداســتــانبــه رسـتـم فـرسـتـم یـکـی داسـتـان
در آشـــتـــی بـــا ســـیــاووش نـــیــزبــجــویـم فـرسـتــم بــی انـدازه چـیـز
سـران یـک بـه یک پـاسـخ آراسـتـنـدهمـی خـوبـی و راسـتـی خـواسـتـند
کـه تــو شـهـریـاری و مـا چـون رهـیبــران دل نــهـاده کــه فــرمــان دهـی
هـمـه بــازگــشــتــنـد ســر پــر ز دادنــیــامــد کــســی را غــم و رنــج یـاد
بـه گـرسـیوز آنگه چـنین گـفـت شـاهکـه بــبــســیـج کــار و بــیـپــمـای راه
بـه زودی بـساز و سخن را مه ایستز لشـگـر گـزین کـن سـواری دویسـت
بــه نــزد ســیــاووش بــرخــواســتــهز هــر چــیـز گــنــجــی بــیــاراســتــه
از اســپــان تــازی بــه زریـن ســتــامز شــمـشـیـر هـنـدی بــه زریـن نـیـام
یــکـــی تـــاج پـــرگــوهــر شـــاهــوارز گــســتــردنــی صــد شــتــروار بـــار
غـلـام و کـنـیزک بـه بـر هـم دویسـتبـگـویش کـه بـا تـو مـرا جـنگ نیسـت
بـــپــرســش فــراوان و او را بـــگــویکــه مــا ســوی ایـران نــکــردیـم روی
زمـیـن تـا لـب رود جـیـحـون مـراسـتبـه سغدیم و این پـادشاهی جداست
هـمـانـســت کـز تــور و ســلـم دلـیـرزبــر شــد جــهـان آن کــجــا بــود زیـر
از ایـرج کـه بـر بـیـگـنـه کـشـتـه شـدز مـغـز بــزرگـان خــرد گـشــتــه شــد
ز تــوران بــه ایــران جــدایــی نــبـــودکـه بــاکـیـن و جـنـگ آشـنـایـی نـبـود
ز یــزدان بـــران گـــونـــه دارم امـــیــدکــــه آیــــد درود و خــــرام و نــــویـــد
بــرانــگــیــخــت از شــهــر ایـران تــراکــه بـــر مــهــر دیــد از دلــیــران تـــرا
بــه بـــخــت تــو آرام گــیــرد جــهــانشـود جــنـگ و نـاخـوبــی انـدر نـهـان
چــو گــرســیـوز آیـد بــه نــزدیـک تــوبـــه بــــار آیـــد آن رای تـــاریـــک تـــو
چــنـان چــون بــه گــاه فــریـدون گـردکه گیتی بـبـخشش بـه گردان سپـرد
بـــبـــخــشــیــم و آن رای بـــازآوریــمز جــنــگ و ز کــیــن پـــای بـــازآوریــم
تـو شـاهـی و بــا شـاه ایـران بــگـویمــگــر نـرم گــردد ســر جــنـگــجــوی
سـخـنـهـا هـمـی گـوی بــا پــیـلـتــنبــه چـربـی بــسـی داسـتـانـهـا بــزن
بـریـن هـم نـشـان نـزد رسـتـم پـیـامپــرسـتــنـده و اســپ و زریـن سـتــام
بـه نـزدیـک او هـم چـنـیـن خـواسـتـهبـــبـــر تـــا شــود کــار پـــیــراســتـــه
جـز از تـخـت زرین که او شاه نیسـتتـــن پـــهــلــوان از در گــاه نــیــســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.