ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 17:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـــیــاورد گــرســیــوز آن خـــواســتـــهکـــه روی زمـــیـــن زو شـــد آراســـتـــه
دمــان تــا لــب رود جــیـحــون رســیـدز گـــردان فـــرســـتـــاده ای بـــرگـــزیــد
بــدان تــا رســانــد بــه شــاه آگــهـیکـــه گــرســـیــوز آمــد بـــدان فـــرهــی
بـه کـشـتـی بـه یکـروز بـگـذاشـت آببــیــامــد ســوی بــلــخ دل پــر شــتــاب
فــرســـتـــاده آمــد بـــه درگــاه شــاهبـــگــفــتـــنــد گــرســیــوز آمــد بـــه راه
ســیـاوش گــو پــیـلــتــن را بــخــوانــدوزیــن داســتــان چــنــد گــونــه بـــرانــد
چــو گـوســیـوز آمـد بــه درگــاه شــاهبــــفـــرمـــود تــــا بــــرگـــشـــادنـــد راه
سـیـاووش ورا دیـد بــر پــای خــاسـتبــخـنـدیـد و بـسـیـار پـوزش بــخـواسـت
بــبــوســیــد گــرســیــوز از دور خــاکرخــش پــر ز شــرم و دلــش پــر ز بــاک
ســیـاووش بــنـشــانـدش زیـر تــخــتاز افـراســیـابــش بــپــرســیـد ســخــت
چــو بــنـشـسـت گـرسـیـوز از گـاه نـوبـــدیـــد آن ســـر وافـــســـر شـــاه نـــو
بـه رسـتـم چـنین گـفـت کـافـراسـیابچــو از تــو خــبــر یـافــت انــدر شــتــاب
یــکــی یــادگــاری بــه نــزدیـک شــاهفــرســتــاد بـــا مــن کــنــون در بـــه راه
بـــفــرمــود تـــا پـــرده بـــرداشــتــنــدبــه چــشـم ســیـاووش بــگـذاشــتــنـد
ز دروازه شـــــهـــــر تـــــا بـــــارگـــــاهدرم بـــود و اســـپ و غـــلـــام و کـــلــاه
کـس انـدازه نـشـاخــت آنـراکـه چــنـدز دیــنـــار و ز تـــاج و تـــخـــت بـــلـــنـــد
غــلــامــان هـمــه بــا کــلــاه و کــمــرپــــرســـتـــنـــده بــــا یـــاره و طـــوق زر
پـسـنـد آمـدش سـخـت بـگـشـاد روینــگــه کــرد و بــشــنــیــد پــیــغــام اوی
تـهـمـتـن بـدو گـفـت یک هـفـتـه شـادهــمــی بـــاش تـــا پـــاســخ آریــم یــاد
بـدین خـواهـش انـدیشـه بـاید بـسـیهـمـان نـیـز پــرســیـدن از هـر کــســی
چـو بــشـنـیـد گـرسـیـوز پــیـش بــیـنزمــیــن را بـــبــوســیــد و کــرد آفــریــن
یــکــی خــانــه او را بـــیــاراســتـــنــدبــه دیـبــا و خــوالـیـگــران خــواســتــنـد
نـشــســتــنـد بــیـدار هـر دو بــه هـمســگـالـش گـرفــتــنـد بــر بــیـش و کـم
ازان کــار شــد پــیــلــتــن بــدگــمــانکـــزان گــونــه گـــرســـیــوز آمــد دمــان
طــلـایـه ز هـر ســو بــرون تــاخــتــنـدچـنـان چـون بــبــایـسـت بــرسـاخـتــنـد
سـیـاوش ز رسـتـم بـپـرسـید و گـفـتکــه ایـن راز بــیـرون کــنــیـد از نــهـفــت
که این آشتی جستـن از بـهر چیستنـگـه کـن کـه تـریـاک این زهـر چـیسـت
ز پــیـوســتــه خــون بــه نــزدیـک اویبــبــیـن تــا کــدامــنــد صــد نــامــجــوی
گــروگــان فــرســتــد بــه نــزدیـک مــاکـــنــد روشـــن ایــن رای تـــاریــک مـــا
نـبــایـد کـه از مـا غـمـی شــد ز بــیـمهـمــی طــبــل ســازد بــه زیـر گــلــیـم
چـو ایـن کـرده بــاشـیـم نـزدیـک شـاهفــرســتــاده بــایــد یـکــی نــیـک خــواه
بـــرد زیــن ســـخـــن نــزد او آگــهــیمــگــر مــغــز گــردانــد از کــیــن تــهــی
چـنین گـفـت رسـتـم کـه اینسـت رایجــزیـن روی پــیــمــان نــیــایــد بــجــای
***
بــه شــبــگــیــر گــرســیـوز آمــد بــدرچــنــان چــون بـــود بـــا کــلــاه و کــمــر
بــیـامــد بــه پــیـش ســیـاوش زمـیـنبـــبــوســیــد و بـــر شــاه کــرد آفــریــن
ســیــاوش بـــدو گــفــت کــز کــار تــوپـــرانــدیــشـــه بـــودم ز گــفـــتـــار تـــو
کـنـون رای یـکـسـر بـران شـد درسـتکـه از کـیـنـه دل را بـخـواهـیـم شـسـت
تـو پــاسـخ فـرسـتـی بــه افـراسـیـابکـه از کـیـن اگـر شـد سـرت پــر شـتـاب
کـسـی کـاو بــبــیـنـد سـرانـجــام بــدز کـــردار بـــد بــــازگـــشـــتـــش ســـزد
دلـــی کـــز خــــرد گـــردد آراســـتــــهیــکــی گــنــج گــردد پــر از خــواســتــه
اگــر زیـر نـوش انــدرون زهـر نـیـســتدلــت را ز رنــج و زیــان بــهــر نــیـســت
چـو پـیمان همی کرد خـواهی درستکــه آزار و کــیـنـه نـخــواهـیـم جــســت
ز گــردان کــه رســتــم بــدانـد هـمـیکـجــا نـامـشـان بــر تــو خــوانـد هـمـی
بـــر مــن فــرســتــی بـــه رســم نــواکــه بـــاشــد بــه گــفــتــار تــو بــر گــوا
و دیـگــر ز ایـران زمـیـن هـرچ هـســتکـه آن شـهـرهـا را تــو داری بــه دسـت
بـــپــردازی و خــود بــه تــوران شــویزمــانــی ز جــنــگ و ز کــیـن بــغــنــوی
نــبــاشــد جــز از راســتــی در مــیـانبــه کــیـنــه نــبــنــدم کــمــر بــر مــیـان
فـرســتــم یـکـی نـامـه نـزدیـک شــاهمــگــر بآشــتــی بـــاز خــوانــد ســپـــاه
بـــرافــگــنــد گــرســـیــوز انــدر زمــانفــرســـتـــاده ای چـــون هــژبـــر دمــان
بـدو گـفـت خـیره مـنـه سـر بـه خـواببــــرو تــــازیـــان نــــزد افــــراســــیـــاب
بــگـویـش کـه مـن تـیـز بــشـتــافـتــمهـمـی هـرچ جــســتــم هـمـه یـافــتــم
گـروگـان هـمـی خــواهـد از شــهـریـارچــو خــواهــی کــه بـــرگــردد از کــارزار
فـــرســـتـــاده آمـــد بـــدادش پـــیــامز شـــاه و ز گـــرســـیـــوز نـــیـــک نـــام
چـو گـفـت فـرسـتـاده بــشـنـیـد شـاهفـــراوان بـــپـــیــچـــیــد و گــم کـــرد راه
همی گـفـت صـد تـن ز خـویشـان منگــر ایــدونــک کـــم گــردد از انــجـــمــن
شــکــســت انـدر آیـد بــدیـن بــارگــاهنـمــانــد بــر مــن کــســی نـیـک خــواه
وگــر گـویـم از مـن گــروگــان مـجــویدروغ آیـدش سـر بـه سـر گـفـت و گـوی
فــــرســــتــــاد بــــایــــد بــــر او نــــوااگـــــر بــــــی گـــــروگـــــان نـــــدارد روا
بـران سـان کـه رسـتـم همی نام بـردز خــویـشــان نـزدیـک صــد بــر شــمـرد
بـــر شـــاه ایــران فـــرســـتـــادشـــانبــســی خــلـعــت و نـیـکــوی دادشــان
بـــفــرمــود تـــا کــوس بـــا کــره نــایزدنـــد و فـــروهـــشـــت پـــرده ســـرای
بـه خـارا و سـغـد و سـمـرقـنـد و چـاچسـپــیـجــاب و آن کـشـور و تــخـت عـاج
تـهی کرد و شد بـا سـپـه سـوی گنگبــهــانــه نــجــســت و فــریـب و درنــگ
چــو از رفــتــنـش رســتــم آگـاه شــدروانـــش ز انـــدیــشـــه کـــوتـــاه شـــد
بــه نـزد ســیـاوش بــیـامــد چــو گــردشــنــیـده ســخــنــهــا هـمــه یـاد کــرد
بـدو گفـت چـون کـارها گشـت راسـتچـــو گــرســیــوز ار بـــازگــردد رواســت
بـــفــرمــود تــا خــلــعــت آراســتــنــدســلـیـح و کــلـاه و کــمـر خــواســتــنـد
یـکـی اسـپ تــازی بــه زریـن سـتــامیــکــی تــیــغ هــنــدی بــه زریـن نــیــام
چــو گـرســیـوز آن خــلـعـت شـاه دیـدتــو گــفــتــی مـگــر بــر زمـیـن مـاه دیـد
بـــشـــد بـــا زبـــانــی پـــر از آفــریــنتــو گــفــتــی مــگــر بــر نــوردد زمــیــن
سـیـاوش نـشـسـت از بـر تـخـت عـاجبـــیـــاویــخـــتـــه بـــر ســـر عـــاج تـــاج
هـمـی رای زد بــا یـکــی چــرب گـویکـسـی کـاو سـخـن را دهد رنگ و بـوی
ز لـشـکـر همی جـسـت گـردی سـوارکـــه بــــا او بـــســـازد دم شـــهـــریـــار
چــنــیـن گــفــت بــا او گــو پــیـلــتــنکــزیـن در کــه یــارد گــشــادن ســخــن
هـمـانـســت کـاووس کـز پــیـش بــودز تـــنــدی نــکــاهــد نــخـــواهــد فـــزود
مــگــر مــن شــوم نـزد شــاه جــهـانکـــنـــم آشــــکـــارا بــــرو بــــر نـــهـــان
بــبــرم زمـیـن گــر تــو فــرمــان دهـیز رفــتــن نــبــیـنــم هـمــی جــز بــهـی
ســـیــاوش ز گــفــتـــار او شــاد شــدحـــدیــث فـــرســـتـــادگــان بـــاد شـــد
سـپـهدار بـنشسـت و رسـتـم بـه همســخــن رانـد هـرگـونـه از بــیـش و کــم
بــفــرمـود تــا رفــت پــیـشــش دبــیـرنــوشــتــن یـکــی نــامــه ای بــر حــریـر
نــخـــســت آفــریــن کــرد بـــر دادگــرکــــزو دیـــد نـــیـــروی و فــــر و هـــنـــر
خـــداونــد هــوش و زمـــان و مــکـــانخــــرد پــــرورانــــد هــــمــــی بــــا روان
گــذر نــیــســت کــس را ز فــرمــان اوکــســـی کـــاو بـــگــردد ز پـــیــمــان او
ز گــیـتــی نـبــیـنـد مـگــر کــاســتــیبـــدو بـــاشـــد افـــزونــی و راســـتـــی
ازو بــــاد بــــر شــــهـــریـــار آفـــریـــنجــــهـــانـــدار وز نـــامــــداران گــــزیـــن
رســیــده بــه هــر نــیـک و بــد رای اوســتـــودن خـــرد گــشــتـــه بـــالــای او
رســیـدم بــه بــلـخ و بــه خــرم بــهـارهـــمـــه شـــادمـــان بــــودم از روزگـــار
ز مـن چــون خــبــر یـافـت افـراسـیـابسـیـه شـد بــه چـشـم انـدرش آفـتــاب
بــدانـســت کـش کـار دشـوار گـشـتجـهان تـیره شـد بـخـت او خـوار گـشـت
بـــیــامــد بـــرادرش بـــا خـــواســتـــهبــــســـی خــــوبــــرویـــان آراســــتــــه
کــه زنــهــار خــواهـد ز شــاه جــهــانســپـــارد بـــدو تـــاج و تـــخــت مــهــان
بـسـنـده کـند زین جـهان مـرز خـویشبـــدانــد هــمــی پـــایــه و ارز خــویــش
از ایـران زمـیـن بــسـپــرد تــیـره خـاکبــشــویـد دل از کــیـنــه و جــنــگ پــاک
ز خــویـشـان فـرســتــاد صـد نـزد مـنبــدیــن خــواهــش آمــد گــو پــیــلــتــن
گر او را بـبـخـشـد ز مهرش سـزاسـتکــه بــر مـهـر او چــهـر او بــر گــواســت
چـو بــنـوشـت نـامـه یـل جــنـگـجــویســـوی شـــاه کـــاووس بـــنــهــاد روی
وزان روی گـــرســـیــوز نـــیــک خـــواهبـــیـــامـــد بـــر شـــاه تـــوران ســـپـــاه
هـمـه داســتــان ســیـاوش بــگــفــتکه او را ز شاهان کسـی نیسـت جـفت
ز خــــــوبــــــی دیـــــدار و کــــــردار اوز هــوش و دل و شـــرم و گـــفـــتـــار او
دلـیـر و ســخــن گـوی و گـرد و ســوارتـــو گـــویـــی خـــرد دارد انـــدر کـــنـــار
بـخـنـدیـد و بــا او چـنـیـن گـفـت شـاهکـه چــاره بــه از جــنـگ ای نـیـک خـواه
و دیـگــر کــزان خــوابــم آمــد نــهـیـبز بـــالـــا بـــدیــدم نــشـــان نــشـــیــب
پــر از درد گـشـتــم ســوی چــاره بــازبـــدان تــا نــبـــیــنــم نــشــیــب و فــراز
بـــه گـــنـــج و درم چـــاره آراســـتـــمکنون شد بـران سـان که من خـواسـتـم
***
وزان روی چــون رســتـــم شــیــرمــردبـــیــامـــد بـــر شـــاه ایــران چـــو گـــرد
بـه پـیش اندر آمد بـکش کـرده دسـتبــرآمـده ســپــهـبــد ز جــای نـشـسـت
بــپــرســیـد و بــگـرفــتــش انـدر کـنـارز فــــــرزنــــــد و از گــــــردش روزگــــــار
ز گــــردان و از رزم و کــــار ســــپـــــاهوزان تــــا چــــرا بــــازگـــشــــت او ز راه
نـخـسـت از سـیـاوش زبـان بـرگـشـادســـتــــودش فـــراوان و نـــامـــه بــــداد
چــو نــامــه بــرو خــوانــد فــرخ دبــیــررخ شـــهـــریـــار جـــهـــان شـــد قـــیــر
بـه رسـتـم چـنین گفـت گیرم کـه اویجــوانــســت و بـــد نــارســیــده بـــروی
چـو تـو نیسـت اندر جـهان سر بـه سربــه جــنـگ از تــو جـویـنـد شـیـران هـنـر
نـــدیــدی بـــدیــهـــای افـــراســـیــابکـه گـم شـد ز مـا خــورد و آرام و خـواب
مــرا رفــت بـــایــســـت کــردم درنــگمــرا بـــود بـــا او ســـری پـــر ز جـــنــگ
نــرفــتــم کــه گــفــتــنــد ز ایـدر مــروبــمــان تــا بــســیــچــد جــهــانــدار نــو
چــو بــادافــره ایـزدی خــواســت بــودمـکـافــات بــدهـا بــدی خــواســت بــود
شــمــا را بـــدان مــردری خــواســتــهبـــدان گــونــه بـــر شـــد دل آراســـتـــه
کـجـا بـسـتـد از هر کـسـی بـی گـناهبـــدان تـــا بـــپـــیــچـــیــدتـــان دل ز راه
بـــه صــد تــرک بــیــچــاره و بـــدنــژادکـــه نـــام پــــدرشــــان نـــداریـــد یـــاد
کــنـون از گـروگــان کــی انـدیـشــد اوهمـان پـیش چـشـمش همان خـاک کـو
شــمـا گـر خــرد را بــســیـچــیـد کــارنــه مــن ســیــرم از جــنــگ و از کــارزار
بــه نـزد ســیـاوش فــرســتــم کــنـونیــکــی مــرد پـــردانــش و پـــرفــســـون
بــفــرمـایـمـش کآتــشــی کـن بــلـنـدبـــبـــنــد گــران پــای تــرکــان بـــبـــنــد
بـرآتـش بـنـه خـواسـتـه هـرچ هـسـتنــگــر تــا نـیـازی بــه یـک چــیـز دســت
پـس آن بـسـتـگـان را بـر مـن فـرسـتکه من سر بخواهم ز تن شان گسست
تـو بـا لـشـکـر خـویش سـر پـر ز جـنگبــــرو تـــا بــــه درگـــاه او بــــی درنـــگ
هـمـه دســت بــگـشـای تــا یـکـسـرهچــو گــرگ انــدر آیــد بـــه پــیــش بـــره
چــو تــو ســازگــیـری بــد آمــوخــتــنســپــاهـت کــنــد غــارت و ســوخــتــن
بـــیــایــد بـــجــنــگ تــو افــراســیــابچــو گــردد بــرو نــاخــوش آرام و خــواب
تــهـمـتــن بــدو گـفـت کـای شـهـریـاردلــت را بــدیــن کــار غــمــگــیــن مــدار
سخن بشنو از من تو ای شه نخستپــس آنـگـه جــهـان زیـر فـرمـان تــسـت
تـو گـفـتـی کـه بــر جـنـگ افـراسـیـابمــران تـــیــز لـــشـــکـــر بـــران روی آب
بــمــانــیــد تــا او بــیــایـد بــه جــنــگکــه او خــود شــتـــاب آورد بـــی درنــگ
بـبـودیم یـک چـنـد در جـنـگ سـسـتدر آشــتـــی او گــشــاد از نــخـــســـت
کسـی کـاشـتـی جـوید و سـور و بـزمنــه نــیــکــو بــود پــیــش رفــتــن بــرزم
و دیگـر کـه پـیمان شـکـسـتـن ز شـاهنــبـــاشــد پـــســنــدیــده نــیــک خــواه
سـیـاوش چـو پــیـروز بــودی بــجــنـگبـــرفـــتـــی بـــســـان دلـــاور پـــلــنــگ
چه جستـی جز از تـخت و تـاج و نگینتـــن آســـانــی و گـــنــج ایــران زمــیــن
هـمـه یـافـتــی جــنـگ خـیـره مـجـویدل روشــنــت بـــه آب تــیــره مــشــوی
گـر افـراسـیاب این سـخـنها کـه گفـتبـه پـیمـان شـکـسـتـن بـخـواهد نـهفـت
هم از جـنگ جـسـتـن نگشـتـیم سـیربـجـایسـت شـمـشـیـر و چـنـگـال شـیـر
ز فـرزنـد پــیـمـان شـکـسـتــن مـخـواهمــکــن آنــچ نــه انــدر خــورد بــا کــلــاه
نــهـانـی چــرا گــفــت بــایـد ســخــنســـیــاوش ز پـــیــمــان نــگــردد ز بـــن
وزیـن کـار کـانـدیـشـه کـردسـت شـاهبــر آشــوبـــد ایــن نــامــور پــیــشــگــاه
چـو کاووس بـشـنید شـد پـر ز خـشـمبــرآشـفـت زان کـار و بــگـشـاد چــشـم
بـه رسـتـم چـنـین گـفـت شـاه جـهانکــه ایـدون نــمــانــد ســخــن در نــهـان
کــه ایـن در ســر او تــو افــگــنــده ایچــنـیـن بــیـخ کـیـن از دلـش کــنـده ای
تـن آسـانـی خـویـش جـسـتـی بـریـننــه افــروزش تـــاج و تــخــت و نــگــیــن
تــو ایـدر بــمـان تــا ســپــهـدار طـوسبـــبــنــدد بــریــن کــار بــر پــیــل کــوس
مـن اکـنـون هیونی فـرسـتـم بـه بـلـخیــکــی نــامــه بــا ســخــنــهــای تــلــخ
ســیــاوش اگــر ســر ز پــیـمــان مــنبـــپـــیــچــد نــیــایــد بـــه فــرمــان مــن
بــطـوس ســپــهـبــد سـپــارد سـپــاهخـــود و ویـــژگـــان بــــاز گـــردد بـــه راه
بــبــیـنـد ز مــن هـرچ انـدر خــورســتگــر او را چـــنــیــن داوری در ســرســت
غـمـی گـشـت رسـتـم بـه آواز گـفـتکــه گــردون ســر مــن بــیـارد نــهـفــت
اگر طوس جـنگی تـر از رسـتـم اسـتچـنان دان که رسـتـم ز گیتـی کم است
بـگفـت این و بـیرون شـد از پـیش اویپــر از خــشــم چــشـم و پــر آژنـگ روی
هـم انـدر زمـان طـوس را خـوانـد شـاهبــفــرمـود لــشــکــر کــشــیـدن بــه راه
چـو بـیرون شد از پـیش کاووس طوسبــفــرمـود تــا لـشــکــر و بــوق و کــوس
بــــســـازنـــد و آرایـــش ره کـــنـــنـــدوزان رزمـــگـــه راه کــــوتــــه کــــنـــنـــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.