ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
هـیـونـی بــیـاراســت کــاووس شــاهبـــفـــرمــود تـــا بـــازگــردد بـــه راه
نـویـســنـده نــامــه را پــیـش خــوانـدبـه کـرسـی زر پـیـکـرش بـرنـشـانـد
یکـی نامه فـرمـود پـر خـشـم و جـنگزبـان تـیز و رخـسـاره چـون بـادرنـگ
نـخــســت آفــریـن کــرد بــر کــردگــارخــــــداونـــــد آرامـــــش و کـــــارزار
خـــداونــد بـــهــرام و کـــیــوان و مــاهخــداونــد نــیـک و بــد و فــر و جــاه
بــفــرمـان اویـســت گــردان ســپــهـرازو بــازگــســتــرده هـرجــای مــهـر
تــرا ای جـوان تــنـدرسـتــی و بــخـتهـمـیـشـه بـمـانـاد بــا تـاج و تـخـت
اگـر بــر دلـت رای مـن تــیـره گـشــتز خـواب جـوانی سرت خـیره گشت
شنیدی که دشـمن بـه ایران چـه کردچـــو پـــیــروز شـــد روزگــار نــبـــرد
کـنـون خــیـره آزرم دشــمـن مـجــویبـــریــن بـــارگــه بـــر مــبــر آبــروی
مــنـه بــا جــوانـی ســر انــدر فــریـبگـر از چـرخ گـردان نـخـواهی نـهیب
کــه مــن زان فــریـبــنــده گــفــتــار اوبــســی بــازگـشــتــم ز پــیـکــار او
تــرا گـر فـریـبــد نـبــاشــد شــگـفــتمــرا از خــود انــدازه بــایـد گــرفــت
نـرفـت ایـچ بــا مـن سـخـن ز آشـتـیز فــرمــان مــن روی بــرگــاشــتــی
هــمــان رســتــم از گــنــج آراســتــهنـخـواهـد شـدن سـیـر از خـواسـتـه
ازان مــردری تــاج شــاهــنــشــهــیتـرا شد سر از جنگ جـستـن تـهی
در بــی نـیـازی بــه شـمـشـیـر جـویبــه کــشــور بـــود شــاه را آبـــروی
چـو طـوس سـپـهـبـد رسـد پـیـش تـوبــسـازد چـو بــایـد کـم و بــیـش تـو
گــروگــان کــه داری بــه بــنــد گــرانهـم انـدر زمــان بــارکــن بــر خــران
پــرسـتـار وز خـواسـتـه هـرچ هـسـتبـه زودی مر آن را بـه درگه فـرسـت
تــو شــوکـیـن و آویـخــتــن را بــســازازیـن در ســخــن هـا مــگــردان دراز
چـو تـو سـاز جـنـگ شـبـیخـون کـنـیز خـاک سـیـه رود جــیـحــون کـنـی
سـپــهـبــد سـرانـدر نـیـارد بــه خـواببــیـایـد بــه جــنـگ تــو افـراســیـاب
و گـــر مـــهـــر داری بـــران اهــرمـــننخـواهی که خـواندت پـیمان شـکن
ســـپـــه طـــوس رد را ده و بـــازگــردنــه ای مــرد پـــرخــاش روز نــبـــرد
تــو بـــا خــوبــرویــان بــرآمــیــخــتــیبــه بــزم انـدر از رزم بــگــریـخــتــی
نــهـادنــد بــر نــامــه بــر مــهـر شــاههــیــون پــر بـــرآورد و بـــبــریــد راه
***
چـو نـامـه بــه نـزد سـیـاووش رسـیـدبــران گـونـه گــفــتــار نـاخــوب دیـد
فرسـتـاده را خـواند و پـرسید چـسـتازو کـرد یـکـسـر سـخــنـهـا درسـت
بــگـفـت آنـک بــا پــیـلـتـن رفـتـه بــودز طـوس و ز کـاووس کاشـفـتـه بـود
سـیـاوش چـو بــشـنـیـد گـفـتــار اویز رستم غمی گشت و برتافت روی
ز کــار پـــدر دل پـــرانــدیــشـــه کــردز تــــرکــــان و از روزگــــار نــــبــــرد
هـمـی گـفـت صـد مـرد تـرک و سـوارز خـویشـان شـاهی چـنـین نـامـدار
هـمـه نـیـک خـواه و هـمـه بـی گـنـاهاگـرشـان فـرسـتـم بـه نـزدیک شـاه
نـپــرســد نـه انـدیـشــد از کــارشــانهـمـانـگـه کــنـد زنـده بــر دارشــان
بــه نــزدیـک یـزدان چــه پــوزش بــرمبــــد آیـــد ز کـــار پـــدر بـــر ســـرم
ور ایـدونــک جــنــگ آورم بــی گــنــاهچـنـان خـیـره بـا شـاه تـوران سـپـاه
جــهـانـدار نـپــســنـدد ایـن بــد ز مـنگــشــایـنـد بــر مـن زبــان انـجــمـن
وگــر بـــازگــردم بـــه نــزدیــک شـــاهبـه طـوس سـپـهبـد سـپـارم سـپـاه
ازو نــیــز هــم بـــر تـــنــم بـــد رســدچـپ و راسـت بـد بـینـم و پـیش بـد
نــیــایـد ز ســودابــه خــود جــز بــدینـدانـم چــه خــواهـد رسـیـد ایـزدی
دو تـــن را ز لــشـــکـــر ز کـــنــدآورانچــو بــهـرام و چــون زنـگـه شـاوران
بـران رازشـان خـوانـد نـزدیک خـویـشبـپـرداخـت ایـوان و بـنـشـانـد پـیـش
کـه رازش بـه هـم بـود بــا هـر دو تـنازان پـس که رسـتـم شد از انجـمن
بـدیشـان چـنـین گـفـت کـز بـخـت بـدفـراوان هـمـی بــر تــنـم بــد رســد
بـــدان مــهــربـــانــی دل شـــهــریــاربــسـان درخـتـی پــر از بــرگ و بــار
چـو سـودابـه او را فـریـبــنـده گـشـتتـو گفـتـی کـه زهر گـزاینده گـشـت
شــبــســتــان او گـشــت زنـدان مـنغـمی شـد دل و بـخـت خـندان من
چــنــیـن رفــت بــر ســر مــرا روزگــارکـــه بـــا مـــهــر او آتـــش آورد بـــار
گـزیـدم بــدان شـوربــخــتــیـم جــنـگمــگــر دور مــانـم ز چــنــگ نـهـنـگ
بـه بــلـخ انـدرون بــود چـنـدان سـپـاهسـپـهبـد چـو گـرسـیوز کـینـه خـواه
نشـسـتـه بـه سـغـد انـدرون شـهریارپــر از کـیـنـه بــا تــیـغ زن صــدهـزار
بـــرفــتـــیــم بـــر ســـان بـــاد دمــاننـجـسـتـیم در جـنـگ ایـشـان زمـان
چــو کـشـور سـراسـر بــپــرداخــتــنـدگـروگـان و آن هـدیـه هـا سـاخـتـنـد
هــمــه مـــوبـــدان آن نــمـــودنــد راهکــه مــا بــازگــردیــم زیــن رزم گــاه
پــســنـدش نـیـامــد هـمـی کــار مـنبــکــوشــد بــه رنــج و بــه آزار مــن
بــه خــیـره هـمـی جــنـگ فــرمـایـدمبــتــرســم کـه ســوگـنـد بــگـزایـدم
وراگــر ز بــهـر فــزونــیـســت جــنــگچـو گنج آمد و کشـور آمد بـه چـنگ
چـه بـاید هـمـی خـیره خـون ریـخـتـنچـنـیـن دل بــه کـیـن انـدر آویـخـتـن
هـمـی ســر ز یـزدان نـبــایـد کـشـیـدفــراوان نـکـوهـش بــبــایـد شــنـیـد
دو گـیـتـی هـمـی بـرد خـواهـد ز مـنبـــمـــانــم بـــه کـــام دل اهــرمـــن
نـــزادی مـــرا کـــاشــــکـــی مـــادرموگـــر زاد مــرگ آمــدی بـــر ســـرم
کـه چـنـدیـن بـلـاهـا بــبــایـد کـشـیـدز گـیـتـی هـمـی زهـر بـاید چـشـید
بـدین گـونـه پـیمـان کـه مـن کـرده امبــه یـزدان و سـوگـنـدهـا خــورده ام
اگــر ســـر بـــگــردانــم از راســـتـــیفــراز آیـد از هـر ســوی کــاســتــی
پـراگـنـده شـد در جـهـان ایـن سـخـنکـه بــا شـاه تـرکـان فـگـنـدیـم بــن
زبــان بــرگـشـایـنـد هـر کـس بـه بــدبـه هرجـای بـر من چـنان چون سزد
بــه کـیـن بــازگـشـتـن بــریـدن ز دیـنکـشـیـدن ســر از آسـمـان و زمـیـن
چـنـیـن کـی پــسـنـدد ز مـن کـردگـارکـــجـــا بـــر دهــد گــردش روزگـــار
شــوم کـشـوری جــویـم انـدر جــهـانکــه نـامــم ز کــاووس مــانـد نـهـان
کــه روشــن زمـانـه بــران ســان بــودکــه فـــرمــان دادار گــیــهــان بـــود
ســری کـش نـبــاشـد ز مـغـز آگـهـینــه از بـــتـــری بـــاز دانـــد بـــهــی
قـبــاد آمـد و رفـت و گـیـتــی ســپــردورا نـیـز هـم رفــتــه بــایـد شــمــرد
تــــو ای نـــامـــور زنـــگـــه شــــاورانبـــیـــارای تـــن را بـــه رنـــج گـــران
بـــرو تـــا بـــه درگـــاه افـــرســـیـــابدرنگی مبـاش و منه سـر بـه خـواب
گروگـان و این خـواسـتـه هرچ هسـتز دیـنـار و ز تــاج و تـخـت نـشـسـت
بـبـر همـچـنـین جـمـلـه تـا پـیش اویبـگـویش کـه مـا را چـه آمد بـه روی
بـــــفــــرمــــود بــــهــــرام گــــودرز راکــه ایـن نـامـور لــشــکــر و مــرز را
ســپــردم تــرا گـنـج و پــیـلـان کــوسبــمـان تـا بــیـایـد سـپــهـدار طـوس
بــدو ده تــو ایـن لـشـکـر و خـواسـتـههـمــه کــارهــا یـکــســر آراســتــه
یـکـایـک بــرو بـر شـمـر هـرچ هـسـتز گـنـج و ز تـاج و ز تـخـت نشـسـت
چــو بــهـرام بــشــنـیـد گــفــتــار اویدلش گـشـت پـیچـان بـه تـیمار اوی
بـــبـــاریـــد خـــون زنـــگـــه شـــاورانبـــنــفـــریــد بـــر بـــوم هــامـــاوران
پـر از غـم نـشـسـتـنـد هـر دو بـه همروانــشــان ز گــفــتـــار او شــد دژم
بـدو بــاز گـفـتـنـد کـایـن رای نـیـسـتتـرا بـی پـدر در جـهان جـای نیست
یـکــی نـامـه بــنـویـس نـزدیـک شــاهدگــر بــاره زو پــیــلــتــن را بــخــواه
اگـر جــنـگ فـرمـان دهـد جـنـگ سـازمــکــن خــیــره انــدیــشــه دل دراز
مــگـــردان بـــه مـــا بـــر دژم روزگـــارچــو آمـد درخــت بــزرگــی بــه بــار
نــپـــذرفــت زان دو خــردمــنــد پــنــددگــرگــونــه بـــد راز چــرخ بـــلــنــد
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه فـرمـان شـاهبــرانـم کـه بـرتـر ز خـورشـیـد و مـاه
ولــیــکــن بــه فــرمــان یــزدان دلــیــرنـبـاشـد ز خـاشـاک تـا پـیل و شـیر
کـسـی کـاو ز فـرمـان یـزدان بــتـافـتسـراسیمه شد خـویشتـن را نیافت
هـمـی دسـت یـازیـد بــایـد بــه خـونبـه کـیـن دو کـشـور بـدن رهـنـمـون
وزان پـــس کــه دانــد کــزیــن کــارزارکـــرا بـــرکـــشـــد گــردش روزگـــار
ز بـــــهــــر نــــوا هــــم بــــیــــازارد اوســخــنــهــای گــم کــرده بــازآرد او
هــمــان خــشــم و پــیــگــار بــار آوردســـرشـــک غـــم انــدر کــنــار آورد
اگــر تــیـره تــان شــد دل از کــار مـنبــپــیـچــیـد سـرتــان ز گـفـتــار مـن
فـرسـتــاده خـود بــاشـم و رهـنـمـایبــمـانـم بــریـن دشـت پـرده سـرای
سـیـاوش چـو پـاسـخ چـنـیـن داد بــازبـــپـــژمــرد جـــان دو گـــردن فـــراز
ز بــیـم جــدایـیــش گــریــان شــدنــدچــو بــر آتــش تــیـز بــریـان شـدنـد
هــمــی دیــد چـــشـــم بـــد روزگـــارکـه انـدر نـهان چـیسـت بـا شـهریار
نـــخـــواهـــد بــــدن نـــیـــز دیـــدار اوازان چــشــم گـریـان شــد از کـار او
چـنـین گـفـت زنـگـه کـه مـا بـنـده ایمبــه مـهـر سـپـهـبــد دل آگـنـده ایـم
فـــدای تـــو بــــادا تــــن و جـــان مـــاچــنـیـن بــاد تــا مـرگ پــیـمــان مـا
چـو پـاسـخ چـنـین یافـت از نـیکـخـواهچـنـین گـفـت بـا زنـگـه بـیـدار شـاه
کـه رو شـاه تــوران ســپــه را بــگـویکـه زیـن کـار مـا را چــه آمـد بــروی
ازیـن آشـتــی جــنـگ بــهـر مـنـسـتهمـه نـوش تـو درد و زهـر مـنـسـت
ز پــیــمــان تــو ســر نــگــردد تــهــیوگــر دور مــانــم ز تـــخــت مــهــی
جــهــانــدار یــزدان پــنــاه مــنــســتزمین تـخـت و گـردون کـلاه منسـت
و دیـگـر کــه بــر خــیـره نـاکــرده کــارنـشــایـســت رفـتــن بــر شــهـریـار
یــکــی راه بـــگــشــای تـــا بـــگــذرمبــجـایـی کـه کـرد ایـزد آبــشـخـورم
یـکـی کـشـوری جــویـم انـدر جــهـانکــه نـامــم ز کــاووس مــانـد نـهـان
ز خـــوی بـــد او ســخـــن نــشــنــومز پــیــگــار او یــک زمــان بـــغــنــوم
***
بــشــد زنـگــه بــا نـامـور صــد ســوارگــروگــان بـــبـــرد از در شـــهــریــار
چــو در شـهـر سـالـار تــرکـان رسـیـدخــروش آمـد و دیـده بــانـش بــدیـد
پـــذیــره شـــدش نــامـــداری بـــزرگکـجــا نـام او بــود جــنـگـی طــورگ
چــو زنـگـه بــیـامـد بــه نـزدیـک شـاهسـپــهـدار بــرخـاسـت از پـیـشـگـاه
گـرفـتـش بـه بــر تـنـگ و بـنـواخـتـشگـرامـی بــر خـویـش بـنـشـاخـتـش
چـو بــنـشـسـت بــا شـاه پـیـغـام دادســراسـر ســخــنـهـا بــدو کـرد یـاد
چـو بـشـنـید پـیچـان شـد افـراسـیابدلش گشت پـر درد و سر پـر ز تـاب
بــفــرمــود تــا جــایـگــه ســاخــتــنـدورا چــون ســزا بــود بــنــواخــتــنــد
چـو پــیـران بــیـامـد تــهـی کـرد جـایسـخــن رفـت بــا نـامـور کـدخــدای
ز کــــاووس وز خــــام گــــفــــتــــار اوز خـــوی بـــد و رای و پـــیـــگـــار او
هـمـی گـفـت و رخــســاره کـرده دژمز کـــار ســـیــاووش دل پـــر ز غـــم
فــــرســــتــــادن زنـــگــــه شــــاورانهـمــه یـاد کــرد از کــران تــا کــران
بـپـرسـیـد کـاین را چـه درمـان کـنـیـموزین چاره جـستـن چه پـیمان کنیم
بــدو گـفـت پــیـران کـه ای شــهـریـارانـــوشـــه بـــدی تـــا بـــود روزگـــار
تـــو از مـــا بـــه هــر کـــار دانــاتـــریبـــبـــایــســتــهــا بـــر تــوانــاتـــری
گــــمـــان و دل و دانـــش و رای مـــنچـنـینـسـت انـدیشـه بـر جـای مـن
کـه هر کـس کـه بـر نیکـوی در جـهانتـــوانـــا بــــود آشـــکـــار و نـــهـــان
ازیــن شـــاهــزاده نـــگـــیــرنـــد بـــاززگـــنـــج و ز رنـــج آنـــچ آیـــد فـــراز
مـن ایـدون شـنـیـدم کـه انـدر جـهـانکـسـی نـیسـت مـانـنـد او از مـهان
بـــه بـــالــا و دیــدار و آهــســتــگــیبـه فرهنگ و رای و بـه شایسـتـگی
هــنــر بــا خــرد نــیــز بــیـش از نــژادز مـــادر چـــنـــو شـــاهــزاده نـــزاد
بــدیـدن کـنـون از شـنـیـدن بــهـسـتگـرانـمـایـه و شــاهـزاد و مـهـســت
وگــر خــود جــز ایـنـش نـبــودی هـنـرکــه از خــون صــد نــامــور بـــا پــدر
بـرآشـفـت و بـگذاشـت تـخـت و کـلاههـمـی از تـو جـویـد بـدین گـونـه راه
نـــه نـــیــکـــو نـــمـــایـــد ز راه خـــردکــزیـن کــشــور آن نـامــور بــگــذرد
تــرا ســرزنــش بــاشــد از مــهـتــرانســر او هــمــان از تــو گــردد گــران
و دیـگـر کــه کــاووس شــد پــیـرســرز تــــخــــت آمـــدش روزگـــار گـــذر
ســیـاوش جــوانـســت و بــا فــرهـیبــدو مــانـد آیـیـن و تــخــت مــهـی
اگــر شــاه بــیــنــد بـــه رای بـــلــنــدنـویـســد یـکــی نـامــه ســودمــنـد
چـــنـــان چـــون نــوازنــده فـــرزنــد رانــــوازد جـــــوان خـــــردمـــــنــــد را
یـکـی جــای سـازد بــدیـن کـشـورشبـــــدارد ســــزاوار انــــدر خـــــورش
بــر آیـیــن دهــد دخــتــرش را بــدویبــــداردش بــــا نـــاز و بــــا آبـــروی
مـگـر کــاو بــمـانـد بــه نـزدیـک شــاهکــنـد کــشــور و بــومــت آرامــگــاه
و گــر بـــاز گــردد ســـوی شــهــریــارتـــرا بـــهــتــری بـــاشــد از روزگــار
ســپــاســی بــود نــزد شــاه زمــیـنبــزرگــان گــیـتــی کــنــنــد آفــریـن
بــرآســایـد از کـیـن دو کــشــور مـگـراگــــــر آردش نـــــزد مـــــا دادگـــــر
ز داد جــهـان آفـریـن ایـن ســزاســتکـه گـردد زمانه بـدین جـنگ راسـت
چــو ســالـار گـفـتــار پــیـران شــنـیـدچـنـان هـم هـمـه بــودنـیـهـا بــدیـد
پـس انـدیشـه کـرد انـدر آن یک زمـانهمی داشت بـر نیک و بـد بـر گمان
چــنـیـن داد پــاسـخ بــه پــیـران پــیـرکه هست اینک گفتـی همه دلپـذیر
ولـیـکــن شــنـیـدم یـکــی داســتــانکـه بـاشـد بـدین رای هـمـداسـتـان
کــه چــون بــچــه شــیــر نــر پــروریچــو دنـدان کـنـد تــیـز کـیـفــر بــری
چــو بــا زور و بــا چــنـگ بــرخــیـزد اوبــــه پــــروردگــــار انــــدر آویــــزد او
بـــدو گــفــت پـــیــران کــانــدر خـــردیــکــی شــاه کــنــدآوران بـــنــگــرد
کـســی کــز پــدر کــژی و خــوی بــدنـگــیـرد ازو بــدخــویـی کــی ســزد
نـبـیـنـی کـه کـاووس دیـرینـه گـشـتچـو دیرینه گشـت او بـبـاید گذشـت
ســـیــاوش بـــگــیــرد جـــهــان فــراخبـسـی گـنج بـی رنج و ایوان و کـاخ
دو کـشـور تـرا بــاشـد و تــاج و تـخـتچـنین خود که یابـد مگر نیک بـخـت
***
چـو بـشـنـیـد افـراسـیـاب این سـخـنیـکــی رای بــا دانـش افــگــنـد بــن
دبــیـر جــهـان دیـده را پــیـش خـوانـدزبـان بـرگشـاد و سـخـن بـرفـشـاند
نخـسـتـین که بـر خـامه بـنهاد دسـتبـه عـنبـر سـر خـامه را کـرد مسـت
جــهـان آفـریـن را ســتــایـش گـرفــتبــزرگـی و دانـش نـمـایـش گـرفــت
کــجــا بــرتــرســت از مـکــان و زمـانبــدو کـی رسـد بــنـدگـی را گـمـان
خـــداونـــد جــــانـــســـت و آن خـــردخــــــردمـــــنـــــد را داد او پــــــرورد
ازو بــــــاد بــــــر شـــــاهـــــزاده درودخـداوند گـوپـال و شـمـشـیر و خـود
خـــداونـــد شـــرم و خـــداونــد بـــاکز بــیـداد و کـژی دل و دســت پــاک
شــنــیــدم پــیــام از کــران تــا کــرانز بــــیـــدار دل زنــــگــــه شــــاوران
غـمـی شـد دلـم زانـک شـاه جــهـانچـنـیـن تـیـز شـد بــا تـو انـدر نـهـان
ولـیکـن بـه گـیـتـی بـجـز تـاج و تـخـتچـه جـویـد خـردمـنـد بــیـدار بــخـت
تــرا ایـن هــمــه ایــدر آراســتــســتاگـر شـهـریاری و گـر خـواسـتـسـت
هـمــه شــهـر تــوران بــرنــدت نـمــازمـرا خـود بــه مـهـر تـو بــاشـد نـیـاز
تــو فـرزنـد بــاشـی و مـن چــون پــدرپــدر پــیـش فـرزنـد بــســتــه کـمـر
چـنان دان کـه کـاووس بـر تـو بـه مـهربــران گـونـه یـک روز نـگـشـاد چـهـر
کـجــا مـن گـشـایـم در گـنـج بــسـتسپـارم بـه تـو تـاج و تـخت نشست
بــــدارمـــت بــــی رنـــج فــــرزنـــدواربــه گـیـتـی تـو مـانـی زمـن یـادگـار
چــو از کــشــورم بــگـذری در جــهـاننـکـوهـش کــنـنـدم کـهـان و مـهـان
وزیـــن روی دشــــوار یـــابــــی گـــذرمــگــر ایــزدی بــاشــد آیـیــن و فــر
بــدیــن راه پــیــدا نــبــیــنــی زمــیـنگــذر کــرد بــایـد بــه دریــای چــیـن
ازیــن کـــرد یــزدان تـــرا بـــی نـــیــازهـم ایـدر بـبـاش و بـه خـوبـی بـنـاز
سـپــاه و در گـنـج و شـهـر آن تـسـتبـه رفـتـن بـهـانـه نـبـایـدت جـسـت
چـــو رای آیـــدت آشـــتـــی بـــا پـــدرســپـــارم تــرا تـــاج و زریــن کــمــر
کـه ز ایـدر بـه ایـران شـوی بـا سـپـاهبــبــنـدم بـه دلـسـوزگـی بــا تـو راه
نــمــانــد تـــرا بـــا پـــدر جــنــگ دیــرکهن شد سرش گردد از جـنگ سیر
گـر آتـش بـبـینـد پـی شـصـت و پـنـجرسـد آتــش از بــاد پــیـری بــه رنـج
تــرا بــاشــد ایـران و گــنـج و ســپــاهز کـشـور بــه کـشـور رسـانـد کـلـاه
پــذیــرفــتــم از پــاک یـزدان کــه مــنبـکوشم بـه خوبی بـه جان و بـه تن
نـفــرمــایـم و خــود نــســازم بــه بــدبــه انـدیـشــه دل را نـیـازم بــه بــد
چــو نـامــه بــه مــهـر انـدر آورد شــاهبــفــرمــود تــا زنــگــه نــیــک خــواه
بــه زودی بــه رفــتــن بــبــنـدد کــمـریکـی خـلعـت آراسـت بـا سـیم و زر
یـکـی اســپ بــر ســر ســتــام گـرانبـــیــامــد دمـــان زنــگـــه شـــاوران
***
چــو نـزدیـک تــخـت سـیـاوش رسـیـدبـگفـت آنچ پـرسـید و بـشـنید و دید
سـیـاوش بـه یـک روی زان شـاد شـدبــه دیـگــر پــر از درد و فــریـاد شــد
که دشمن همی دوست بایست کردز آتــش کــجــا بــردمــد بـــاد ســرد
یــکــی نــامــه بـــنــوشــت نــزد پــدرهـمــه یـاد کــرد آنــچ بــد در بــه در
کــه مــن بــا جــوانـی خــرد یـافــتــمبــهـر نـیـک و بــد نـیـز بــشـتــافـتـم
از آن زن یـکــی مــغــز شــاه جــهــاندل مــن بــرافــروخــت انــدر نــهــان
شـبـسـتـان او درد من شـد نخـسـتز خـون دلـم رخ بـبـایسـت شـسـت
بــبــایـســت بــر کـوه آتــش گـذشـتمـرا زار بــگـریـسـت آهـو بـه دشـت
ازان نـنـگ و خـواری بــه جـنـگ آمـدمخــرامــان بــه چــنـگ نـهـنـگ آمـدم
دو کشور بـدین آشـتـی شـاد گشـتدل شـاه چـون تــیـغ پــولـاد گـشـت
نـیـایـد هـمـی هـیـچ کـارش پــســنـدگـشـادن هـمـان و هـمـان بـود بـنـد
چـو چـشمش ز دیدار من گشت سیربــر ســیــر دیــده نــبــاشــنــد دیــر
ز شـــــادی مـــــبــــــادا دل او رهـــــاشــــدم مـــن ز غـــم در دم اژدهـــا
نـدانـم کــزیـن کــار بــر مـن ســپــهـرچـه دارد بـه راز انـدر از کـین و مـهـر
ازان پـــس بــــفـــرمـــود بــــهـــرام راکــه انـدر جــهـان تــازه کــن کــام را
ســپـــردم تــرا تـــاج و پـــرده ســرایهمـان گـنـج آگـنده و تـخـت و جـای
درفــش و ســواران و پــیـلــان کــوسچــو ایـدر بــیـایـد ســپــهـدار طـوس
چــنـیـن هـم پــذیـرفـتــه او را سـپــارتــو بــیــدار دل بـــاش و بــه روزگــار
ز دیـــده بــــبــــاریـــد خــــونــــاب زردلـــب رادمـــردان پـــر از بـــاد ســـرد
ز لـشـکـر گـزیـن کـرد سـیـصـد سـوارهـمــه گــرد و شــایـســتــه کــارزار
صـد اســپ گـزیـده بــه زریـن سـتــامپــرســتــار و زریـن کـمـر صـد غـلـام
بــــفـــرمـــود تـــا پــــیـــش او آورنـــدسـلـیح و سـتـام و کـمـر بـشـمـرند
درم نـیـز چـنـدان کـه بــودش بــه کـارز دیـــنـــار وز گـــوهـــر شــــاهـــوار
ازان پــس گـرانـمـایـگــان را بــخــوانـدسـخـنهای بـایسـتـه چـنـدی بـرانـد
چــنـیـن گـفــت کــز نـزد افــراســیـابگـذشـتـسـت پـیـران بـدیـن روی آب
یــکـــی راز پـــیــغـــام دارد بـــه مـــنکـه ایـمـن بـه دویـسـت از انـجـمـن
هـمـی ســازم اکـنـون پــذیـره شــدنشــمــا را هــم ایــدر بــبــایــد بــدن
هــمـــه ســـوی بـــهــرام داریــد رویمــپـــیــچـــد دل را ز گــفـــتـــار اوی
هـمـی بــوســه دادنـد گــردان زمـیـنبـــران خـــوب ســـالــار بـــاآفـــریــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.