ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٩ - قسمت اول

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو خـورشـیـد تـابـنـده بـنـمـود پـشـتهـوا شـد سـیـاه و زمـیـن شـد درشـت
سـیاووش لـشـکـر بـه جـیحـون کـشـیدبـه مژگـان همی از جـگـر خـون کـشـید
چــو آمـد بــه تــرمـذ درون بــام و کــویبـــســان بــهــاران پــر از رنــگ و بـــوی
چـنـان بــد هـمـه شـهـرهـا تـا بـه چـاچتـو گفتـی عـروسـیسـت بـاطـوق و تـاج
بــه هـر مـنـزلـی سـاخــتــه خــوردنـیخــورشــهــای زیــبــا و گــســتــردنــی
چـنـیـن تـا بــه قـچـقـار بــاشـی بــرانـدفــرود آمــد آنــجــا و چــنــدی بــمــانــد
چـــو آگــاهــی آمــد پـــذیــره شـــدنــدهـمـه ســرکـشـان بــا تــبــیـره شـدنـد
ز خــویـشــان گـزیـن کــرد پــیـران هـزارپـــذیـــره شـــدن را بــــرآراســـت کـــار
بـــیــاراســتـــه چــار پـــیــل ســپـــیــدســپــه را هــمــه داد یــکــســر نــویــد
یــکــی بـــرنــهــاده ز پـــیــروزه تــخــتدرفــشــنــده مــهـدی بــســان درخــت
ســرش مـاه زریـن و بــومـش بــنـفـشبـــه زر بـــافــتــه پـــرنــیــایــی درفــش
ابـــا تـــخـــت زریــن ســه پـــیــل دگــرصــــد از مــــاه رویـــان زریـــن کــــمــــر
سپـاهی بـران سـان که گفتـی سپـهربــیــاراســت روی زمــیــن را بــه مــهــر
صــد اســـپ گــرانــمــایــه بـــا زیــن زربــه دیـبــا بــیـاراســتــه ســر بــه ســر
ســیـاووش بــشــنـیـد کــامــد ســپــاهپـــذیــره شــدن را بـــیــاراســـت شــاه
درفـــش ســـپـــهــدار پـــیــران بـــدیــدخــروشـیـدن پــیـل و اســپــان شــنـیـد
بــشــد تــیـز و بــگـرفــتــش انـدر کـنـاربـــپـــرســیــدش از نــامــور شــهــریــار
بـــدو گــفــت کــای پــهــلــوان ســپــاهچـــرا رنـــجـــه کـــردی روان را بــــه راه
هـمـه بـردل انـدیشـه این بـد نـخـسـتکـه بــیـنـد دو چـشـمـم تـرا تـنـدرسـت
بـــبـــوســیــد پـــیــران ســر و پـــای اوهـــمـــان خــــوب چــــهـــر دلــــارای او
چــنـیـن گـفــت کـای شــهـریـار جــوانمــراگــر بـــخـــواب ایــن نــمــودی روان
سـتـایـش کـنـم پـیش یـزدان نـخـسـتچــو دیــدم تــرا روشــن و تــنــدرســت
تــرا چــون پـــدر بـــاشــد افــراســیــابهــمــه بــنــده بــاشــیــم زیـن روی آب
ز پـیـوسـتـگـان هـسـت بــیـش از هـزارپـــرســـتـــنــدگــانــنــد بـــا گــوشـــوار
تــو بــی کــام دل هــیــچ دم بـــر مــزنتــرا بــنــده بــاشــد هـمــی مــرد و زن
مــراگــر پـــذیــری تـــو بـــا پـــیــر ســرز بــهــر پــرســتــش بـــبـــنــدم کــمــر
بــرفـتــنـد هـر دو بــه شــادی بــه هـمســخــن یـاد کــردنـد بــر بــیـش و کــم
هـــمــــه ره ز آوای چــــنـــگ و ربــــابهـمـی خـفـتــه را سـر بــرآمـد ز خـواب
همی خاک مشکین شد از مشک و زرهـــمـــی اســـپ تـــازی بــــرآورد پــــر
سـیـاوش چـو آن دیـد آب از دو چــشـمبــبــاریـد و ز انـدیـشـه آمـد بــه خـشـم
کــه یــاد آمــدش بـــوم زابـــلــســتــانبــیــاراســتــه تــا بــه کــابـــلــســتــان
هـمــان شــهــر ایـرانــش آمــد بــه یـادهـمـی بــرکـشـیـد از جــگـر سـرد بــاد
ز ایـران دلــش یـاد کــرد و بــســوخــتبــه کــردار آتــش رخــش بـــرفــروخــت
ز پــیـران بــپــیــچــیـد و پــوشــیـد رویســپــهــبـــد بــدیــد آن غــم و درد اوی
بـــدانــســت کــاو را چـــه آمــد بـــیــادغـمـی گـشـت و دندان بـه لـب بـر نهاد
بــه قــچــقــار بـــاشــی فــرود آمــدنــدنـشــســتــنــد و یـکــبــار دم بــر زدنــد
نـــگـــه کـــرد پــــیـــران بــــه دیـــدار اونــشــســت و بــر و یــال و گــفــتــار او
بـدو در دو چـشـمش همی خـیره مـاندهـمـی هـر زمــان نـام یـزدان بــخــوانـد
بــدو گــفــت کــای نــامــور شــهــریــارز شـــاهــان گــیــتـــی تـــوی یــادگـــار
سـه چـیـزسـت بـر تـو کـه انـدر جـهـانکــســی را نــبــاشــد ز تــخــم مــهـان
یــکــی آنــک از تـــخــمــه کــیــقــبـــادهــمــی از تــو گــیــرنــد گــویــی نــژاد
و دیــگــر زبـــانــی بـــدیــن راســـتـــیبـــه گــفــتـــار نــیــکــو بـــیــاراســتــی
سـه دیـگـر کـه گـویـی کـه از چـهـر تــوبــبــارد هــمــی بــر زمــیــن مــهــر تــو
چــنـیـن داد پــاسـخ سـیـاووش بــدویکــه ای پــیـر پــاکــیـزه و راســت گـوی
خــنـیـده بــه گــیـتــی بــه مـهـر و وفــاز آهــــرمــــنــــی دور و دور از جــــفــــا
گـر ایـدونـک بــا مـن تـو پــیـمـان کـنـیشـنـاســم کـه پــیـان مـن مـشــکـنـی
گــر از بــودن ایــدر مــرا نــیـکــویـســتبــریـن کــرده خــود نــبــایـد گــریـســت
و گــر نــیــســت فــرمــای تــا بــگــذرمنـــمـــایـــی ره کــــشــــوری دیـــگـــرم
بــدو گـفــت پــیـران کـه مـنـدیـش زیـنچــو انــدر گــذشــتــی ز ایــران زمــیـن
مــگـــردان دل از مــهــر افـــراســـیــابمـکــن هـیـچ گـونـه بــرفــتــن شــتــاب
پـراگـنـده نـامـش بـه گـیـتـی بـدیسـتولـیـکـن جـز ایـنـسـت مـرد ایـزدیـسـت
خــــرد دارد و رای و هـــوش بــــلـــنـــدبـــه خـــیــره نــیــایــد بـــه راه گـــزنـــد
مـرا نـیـز خـویـشـیـسـت بـا او بـه خـونهـمــش پــهـلــوانـم هـمـش رهـنـمـون
هــمــانــا بــریـن بــوم و بــر صــد هــزاربــه فـرمـان مـن بــیـش بــاشــد ســوار
همم بـوم و بـر هسـت و هم گوسـفـندهـم اسـپ و سـلـیح و کـمـان و کـمـنـد
مــرا بــی نـیـازیـســت از هـر کــســینـهـفـتـه جـزیـن نـیـز هـسـتــم بــسـی
فــدای تــو بــادا هـمــه هــرچ هـســتگر ایدونک سـازی بـه شـادی نشسـت
پــــذیـــرفـــتـــم از پــــاک یـــزدان تــــرابـــه رای و دل هـــوشـــمـــنـــدان تـــرا
کــه بـــر تــو نــیــایــد ز بـــدهــا گــزنــدنـــدانــد کـــســـی راز چـــرخ بـــلـــنــد
مـگـر کـز تــو آشـوب خــیـزد بــه شـهـربـــیـــامـــیــزی از دور تـــریـــاک و زهـــر
ســیـاووش بــدان گــفــتــهــا رام شــدبـــرافــروخــت و انــدر خــور جــام شــد
بــخــوردن نـشــســتــنــد یـک بــا دگــرسـیـاوش پــسـر گـشـت و پـیـران پــدر
بـــرفــتـــنــد بـــا خـــنــده و شــادمــانبــه ره بــر نـجــســتــنـد جــایـی زمــان
چــنـیـن تــا رســیـدنـد در شـهـر گـنـگکــــزان بــــود خــــرم ســــرای درنــــگ
پـــیــاده بـــه کــوی آمــد افــراســیــاباز ایـوان مـیـان بــســتــه و پــر شـتــاب
ســـیـــاوش چـــو او را پـــیــاده بـــدیــدفــرود آمـد از اســپ و پــیـشــش دویـد
گــرفـــتـــنــد مــر یــکــدگــر را بـــه بـــربــسـی بـوس دادنـد بــر چـشـم و سـر
ازان پــس چــنـیـن گـفــت افـراســیـابکـه گـردان جــهـان انـدر آمـد بــه خـواب
ازیـن پـس نـه آشـوب خـیـزد نـه جـنـگبــه آبــشــخــور آیـنـد مـیـش و پــلـنـگ
بـــرآشـــفــت گــیــتـــی ز تـــور دلــیــرکـنـون روی گـیتـی شـد از جـنـگ سـیر
دو کـشــور ســراســر پــر از شـور بــودجـــهــان را دل از آشـــتـــی کــور بـــود
بـــه تـــو رام گـــردد زمـــانـــه کـــنـــونبــرآســایــد از جــنــگ وز جــوش خــون
کــنــون شــهـر تــوران تــرا بــنــده انــدهــمــه دل بــه مــهــر تــو آگــنــده انــد
مـرا چـیز بـا جـان هـمـی پـیش تـسـتسپهبـد بـه جان و بـه تن خویش تست
ســیــاوش بــرو آفــریـن کــرد ســخــتکــه از گــوهــر تـــو مــگــر داد بـــخـــت
ســپـــاس از خــدای جـــهــان آفــریــنکــزویــســت آرام و پــرخــاش و کــیــن
سـپـهـدار دسـت سـیـاوش بــه دسـتبـیـامـد بـه تـخـت مـهـی بـر نـشـسـت
بــه روی ســیـاوش نـگـه کـرد و گـفــتکه این را به گیتی کسی نیست جفت
نــه زیـن گــونـه مــردم بــود در جــهـانچــنــیــن روی و بـــالــا و فــر و مــهــان
ازان پــس بــه پـیـران چـنـیـن گـفـت ردکــه کــاووس تــنـدســت و انـدک خــرد
کـه بــشـکـیـبــد از روی چـونـیـن پـسـرچــنــیـن بــرز بــالــا و چــنــدیـن هــنــر
مــــــرا دیــــــده از خــــــوب دیـــــدار اوبـــمــانــدســـت دل خـــیــره از کـــار او
کـه فـرزنـد بــاشــد کـســی را چــنـیـندو دیـــده بـــگـــردانـــد انـــدر زمـــیـــن
از ایــوانــهــا پـــس یــکـــی بـــرگــزیــدهــمــه کــاخ زربــفــتــهــا گــســتــریــد
یـکــی تــخــت زریـن نــهــادنــد پــیـشهـمــه پــایـهــا چــون ســر گــاومــیـش
بــه دیــبــای چــیـنــی بــیــاراســتــنــدفــراوان پــرســتــنـدگــان خــواســتــنـد
بـــفــرمــود پـــس تــا رود ســوی کــاخبــبــاشــد بــه کــام و نـشــیـنــد فــراخ
ســیـاوش چــو در پــیـش ایـوان رسـیـدســر طــاق ایـوان بــه کــیـوان رســیــد
بــیـامـد بــران تــخـت زر بــر نـشـسـتهـشـیـوار جـان انـدر انـدیـشـه بــسـت
چــو خــوان ســپــهـبــد بــیـاراســتــنـدکــس آمـد ســیـاووش را خــواســتــنـد
ز هـر گـونـه ای رفـت بـر خـوان سـخـنهــمــه شــادمــانــی فــگــنــدنــد بــن
چــو از خــوان ســالــار بــرخــاســتــنـدنـشــســتــنـگــه مــی بــیـاراســتــنــد
بـــرفـــتـــنــد بـــا رود و رامــشـــگـــرانبــبــاده نـشــســتــنـد یـکـســر ســران
بــــدو داد جــــان و دل افـــراســــیـــابهـمـی بـی سـیـاوش نـیامـدش خـواب
همـی خـورد مـی تـا جـهـان تـیره شـدســرمـیـگــســاران ز مـی خــیـره شــد
ســیــاوش بــه ایـوان خــرامــیــد شــادبــه مــســتــی ز ایـران نــیـامــدش یـاد
بــدان شــب هـم انـدر بــفـرمـود شــاهبــدان کــس کــه بــودنـد بــر بــزمـگــاه
چــنـیـن گـفـت بــا شـیـده افـراســیـابکـه چـون سـر بــرآرد سـیـاوش ز خـواب
تــو بــا پــهـلــوانـان و خــویـشــان مــنکــســی کــاو بــود مــهـتــر انــجــمــن
بــه شــبــگــیـر بــا هـدیـه و بــا غــلـامگــرانــمــایــه اســپـــان زریــن ســتــام
ز لـشـکـر هـمـی هـر کـسـی بــا نـثـارز دیــــنــــار وز گــــوهــــر شـــــاهــــوار
ازیــن گــونــه پــیــش ســیــاوش رونــدهــشــیـوار و بــیــدار و خــامــش رونــد
فــراوان ســپــهــبــد فــرســتــاد چــیــزبـدین گـونـه یک هـفـتـه بـگـذشـت نـیز
***
شـبـی بـا سـیاوش چـنین گـفـت شـاهکــه فــردا بـــســـازیــم هــر دو پـــگــاه
کـه بـا گوی و چـوگان بـه میدان شـویمزمــانــی بــتــازیــم و خــنــدان شــویـم
ز هـر کــس شــنـیـدم کـه چــوگـان تــونــبـــیــنــنــد گــردان بـــه مــیــدان تـــو
تـــو فـــرزنــد مـــایــی و زیــبـــای گـــاهتــو تــاج کــیــانــی و پــشــت ســپـــاه
بـــدو گــفــت شــاهــا انــوشــه بـــدیروان را بــــه دیـــدار تــــوشــــه بــــدی
هـمــی از تــو جــویـنـد شــاهـان هـنـرکــه یــابـــد بـــه هــرکــار بـــر تــو گــذر
مــرا روز روشـــن بـــه دیــدار تـــســـتهمـی از تـو خـواهم بـد و نیک جـسـت
بـه شـبـگـیر گـردان بـه مـیـدان شـدنـدگـــرازان و تـــازان و خـــنــدان شـــدنــد
چـنـیـن گـفـت پـس شـاه تـوران بــدویکــه یــاران گــزیــنــیــم در زخــم گــوی
تـو بــاشـی بـدان روی و زیـن روی مـنبــدو نـیـم هـم زیـن نـشــان انــجــمــن
ســیـاوش بــدو گـفــت کـای شــهـریـارکـجـا بـاشـدم دسـت و چـوگـان بـه کـار
بــــرابـــر نـــیـــارم زدن بــــا تـــو گـــویبــه مــیــدان هــم آورد دیــگــر بــجــوی
چـــو هـــســـتـــم ســـزاوار یــار تـــوامبـــریــن پـــهــن مــیــدان ســـوار تـــوام
ســپــهــبـــد ز گــفــتــار او شــاد شــدسـخــن گـفـتــن هـر کـسـی بــاد شـد
بــه جــان و ســر شــاه کـاووس گـفـتکه بـا من تـو بـاشـی هم آورد و جـفـت
هـنــر کــن بــه پــیـش ســواران پــدیـدبـــدان تــا نــگــویــنــد کــاو بـــد گــزیــد
کــنــنــد آفــریــن بـــر تـــو مــردان مــنشــگــفــتــه شــود روی خــنــدان مــن
سـیـاوش بــدو گـفـت فـرمـان تـراسـتسـواران و مـیـدان و چــوگـان تــراســت
ســپــهــبـــد گــزیــن کــرد کــلــبـــاد راچــو گــرســیــوز و جــهــن و پـــولــاد را
چـو پــیـران و نـسـتــیـهـن جــنـگـجـویچــو هــومــان کــه بـــردارد از آب گــوی
بـــه نــزد ســیــاووش فــرســتـــاد یــارچــو رویـیــن و چــون شــیــده نــامــدار
دگــــر انـــدریـــمــــان ســــوار دلــــیـــرچـو ارجـاسـپ اسـپ افـگـن نـره شـیـر
سـیاوش چـنـین گـفـت کـای نـامـجـویازیـشــان کـه یـارد شــدن پــیـش گـوی
هـمــه یـار شــاهـنــد و تــنــهــا مــنــمنــگــهــبـــان چـــوگــان یــکــتـــا مــنــم
گــر ایـدونــک فــرمــان دهــد شــهـریـاربـــیــارم بـــه مـــیــدان ز ایــران ســـوار
مــرا یــار بـــاشـــنــد بـــر زخـــم گــویبــران ســان کـه آیـیـن بــود بــر دو روی
سـپــهـبــد چــو بــشـنـیـد زو داسـتــانبــران داسـتــان گـشـت هـم داسـتــان
ســیــاوش از ایــرانــیــان هــفــت مــردگــزیــن کــرد شـــایــســـتـــه کــارکــرد
خــروش تــبــیـره ز مـیـدان بــخــاســتهمی خـاک بـا آسـمان گـشـت راسـت
از آوای ســـــنــــج و دم کـــــره نـــــایتــو گـفـتـی بــجـنـبــیـد مـیـدان ز جـای
سـیـاووش بــرانـگـیـخــت اســپ نـبــردچـو گـوی اندر آمد بـه پـیشـش بـه گـرد
بـزد هـم چـنـان چـون بـه مـیدان رسـیدبـران سـان کـه از چـشـم شـد نـاپـدیـد
بـــفــرمــود پـــس شــهــریــار بـــلــنــدکــه گــویـی بــه نـزد ســیـاوش بــرنــد
ســیــاوش بـــران گــوی بـــر داد بــوسبـــرآمــد خـــروشـــیــدن نــای و کــوس
سـیاوش بـه اسـپـی دگـر بـرنشـسـتبـیانداخـت آن گـوی خـسـرو بـه دسـت
ازان پــس بــه چــوگــان بــرو کــار کــردچــنــان شــد کــه بــا مــاه دیــدار کــرد
ز چـــوگـــان او گـــوی شـــد نــاپـــدیــدتـو گـفـتـی سـپـهرش همی بـرکـشـید
ازان گــوی خــنــدان شــد افــراســیـابســــر نـــامـــداران بــــرآمـــد ز خــــواب
بـــه آواز گـــفـــتـــنـــد هــرگـــز ســـوارنــدیــدیــم بــر زیــن چــنــیــن نــامــدار
ز مــیـدان بــه یـکــســو نــهـادنــد گــاهبــیــامــد نــشــســت از بــرگــاه شــاه
سـیـاووش بـنـشـسـت بـا او بـه تـخـتبــه دیـدار او شـاد شـد شـاه ســخــت
بـه لشـگـر چـنین گـفـت پـس نامجـویکـه مـیـدان شـمـا را و چــوگـان و گـوی
هـمـی سـاخـتـنـد آن دو لـشـکـر نـبـردبــرآمـد هـمـی تــا بــه خــورشـیـد گـرد
چــو تــرکـان بــه تــنـدی بــیـاراسـتــنـدهــمــی بــردن گــوی را خــواســتــنــد
ربـــودنـــد ایــرانـــیـــان گـــوی پـــیــشبــمــانــدنــد تــرکــان ز کــردار خــویـش
ســیـاووش غـمـی گـشــت ز ایـرانـیـانســخــن گــفــت بــر پــهـلــوانـی زبــان
کــه مــیــدان بـــازیــســـت گــر کــارزاربـــریــن گــردش و بـــخــشــش روزگــار
چــو مــیــدان ســرآیــد بــتــابــیــد رویبــدیــشــان ســپــاریــد یـک بــار گــوی
ســواران عــنــانــهـا کــشــیـدنــد نــرمنـکـردنـد زان پــس کـسـی اســپ گـرم
یـکــی گــوی تــرکــان بــیـنــداخــتــنــدبـــه کــردار آتــش هــمــی تــاخــتــنــد
ســپــهــبــد چــو آواز تــرکــان شــنــودبــدانـســت کـان پــهـلـوانـی چــه بــود
چـنـیـن گـفـت پـس شـاه تـوران سـپـاهکـه گـفـتـسـت بـا مـن یکـی نیک خـواه
که او را ز گیتـی کسـی نیسـت جـفـتبـه تـیر و کمان چـون گشـاید دو سـفت
سـیـاوش چــو گـفـتــار مـهـتــر شـنـیـدز قــربـــان کــمــان کــی بـــرکــشــیــد
سـپـهـبــد کـمـان خـواسـت تـا بــنـگـردیــکــی بـــرگــرایــد کــه فـــرمــان بـــرد
کــمـان را نـگــه کــرد و خــیـره بــمـانـدبــســی آفــریــن کــیــانــی بـــخــوانــد
بــــه گـــرســـیـــوز تـــیـــغ زن داد مـــهکـــه خـــانـــه بـــمـــال و در آور بـــه زه
بـــکـــوشـــیــد تـــا بـــر زه آرد کـــمــاننــیــامــد بــرو خــیـره شــد بــدگــمــان
ازو شـاه بــســتــد بــه زانـو نـشـسـتبــمـالـیـد خــانـه کــمـان را بــه دســت
بـه زه کـرد و خـندان چـنین گفـت شـاهکــه ایـنـت کــمـانـی چــو بــایـد بــه راه
مـــرا نـــیـــز گـــاه جـــوانـــی کـــمـــانچــنـیـن بــود و اکـنـون دگـر شــد زمـان
بـه تـوران و ایران کـس این را بـه چـنگنـیـارد گــرفــتــن بــه هـنــگــام جــنــگ
بــر و یــال و کــتــف ســیــاوش جــزیـننـخــواهـد کـمـان نـیـز بــر دشـت کـیـن
نــشــانــی نــهــادنــد بــر اســپــریـسسـیـاوش نـکـرد ایـچ بــا کـس مـکـیـس
نــشــســت از بــر بــادپــایـی چــو دیـوبـــرافـــشـــارد ران و بـــرآمـــد غـــریـــو
یــکــی تـــیــر زد بـــر مــیــان نــشـــاننــهــاده بــدو چــشــم گــردنــکــشــان
خـــدنــگـــی دگـــر بـــاره بـــا چـــارپـــربــیــنــداخــت از بـــاد و بـــگــشــاد پــر
نــشــانــه دوبـــاره بـــه یــک تــاخــتــنمــغـــربـــل بـــکــرد انــدر انــداخـــتـــن
عـنـان را بــپــیـچـیـد بــر دسـت راسـتبـزد بــار دیـگـر بـران سـو کـه خـواسـت
کــمــان را بــه زه بــر بــبــاز و فــگــنــدبـــیـــامـــد بـــر شـــهـــریــار بـــلـــنـــد
فــرود آمــد و شــاه بـــرپــای خــاســتبــرو آفــریــن ز آفــریـنــنــده خــواســت
وزان جـــایــگــه ســـوی کـــاخ بـــلــنــدبـــرفــتـــنــد شـــادان دل و ارجـــمــنــد
نـشـســتــنـد خــوان و مـی آراسـتــنـدکـسـی کـاو سـزا بــود بــنـشـاسـتــنـد
مـیـی چـنـد خـوردنـد و گـشـتـنـد شـادبـــه نـــام ســـیـــاووش کـــردنـــد یـــاد
بـخـوان بـر یکـی خـلعـت آراسـت شـاهاز اســپ و ســتــام و ز تــخــت و کـلـاه
هــمــان دســـت زر جـــامــه نــابـــریــدکـه انـدر جـهـان پـیش ازان کـس نـدیـد
ز دیــــــنـــــــار وز بـــــــدرهـــــــای درمز یــاقــوت و پـــیــروزه و بـــیــش و کــم
پــرســتــار بــســیـار و چــنـدی غــلــامیـکــی پــر ز یـاقــوت رخــشــنـده جــام
بــفــرمـود تــا خــواســتــه بــشــمـرنـدهــمــه ســوی کــاخ ســیــاوش بــرنــد
ز هر کـش بـه تـوران زمین خـویش بـودورا مـــهــربـــانـــی بـــرو بـــیــش بـــود
بـه خـویشـان چـنین گـفـت کـاو را همهشـمـا خــیـل بــاشـیـد هـم چــون رمـه
بــدان شــاهـزاده چــنـیـن گـفـت شـاهکــه یـک روز بــا مـن بــه نـخــچــیـرگـاه
گـر آیـی کــه دل شــاد و خــرم کــنـیـمروان را بــه نـخــچــیـر بــی غـم کـنـیـم
بـــدو گــفـــت هــرگــه کــه رای آیــدتبـــران ســو کــه دل رهــنــمــای آیــدت
بـــرفــتــنــد روزی بـــه نــخــچــیــرگــاههــمــی رفــت بــا یــوز و بــا بــاز شــاه
ســپــاهـی ز هـرگــونــه بــا او بــرفــتاز ایــران و تــوران بــنــخــچــیــر تــفــت
ســیـاوش بــه دشـت انـدرون گـور دیـدچــو بـــاد از مــیــان ســپــه بــردمــیــد
سـبـک شـد عـنـان و گـران شـد رکـیبهـمــی تــاخــت انـدر فــراز و نـشــیـب
یـکـی را بــه شــمـشــیـر زد بــدو نـیـمدو دســتــش تــرازو بــد و گــور ســیـم
بــه یـک جــو ز دیـگــر گــرانــتــر نــبــودنــظــاره شـــد آن لــشــکــر شـــاه زود
بــگــفــتــنـد یـکــســر هـمـه انـجــمــنکــه ایـنـت ســرافــراز و شــمـشــیـرزن
بـــه آواز گـــفـــتـــنـــد یـــک بــــا دگـــرکــه مــا را بـــد آمــد ز ایــران بـــه ســر
ســـر ســروران انــدر آمــد بـــه تـــنــگســزد گـر بــســازیـم بــا شــاه جــنـگ
سـیـاوش هـیـمـدون بــه نـخـچـیـر بــورهـمـی تـاخـت و افـگـنـد در دشـت گـور
بـه غـار و بـه کوه و بـه هامون بـتـاخـتبــشـمـشـیـر و تـیـر و بــنـیـزه بـیـاخـت
بــه هـر جــایـگـه بــر یـکـی تــوده کــردســپـــه را ز نــخــچـــیــر آســوده کــرد
وزان جـــایـــگـــه ســـوی ایــوان شـــاههــمــه شـــاد دل بـــرگـــرفـــتـــنــد راه
سـپـهـبــد چـه شـادان چـه بــودی دژمبــجــز بــا ســیـاوش نــبــودی بــه هـم
ز جــهــن و ز گــرســیــوز و هــرک بــودبــه کـس راز نـگـشــاد و شـادان نـبــود
مـگــر بــا ســیـاوش بــدی روز و شــبازو بـــرگــشــادی بـــه خــنــده دو لــب
بــریـن گـونـه یـک ســال بــگـذاشـتــنـدغــم و شــادمــانــی بــهـم داشــتــنــد
***
ســیــاوش یـکــی روز و پــیــران بــهــمنـشـسـتـنـد و گـفـتـنـد هر بـیش و کـم
بــدو گــفــت پــیـران کــزیـن بــوم و بــرچــنـانـی کـه بــاشــد کـســی بــرگـذر
بـدیـن مـهـربــانـی کـه بـر تـسـت شـاهبـــه نــام تــو خــســپــد بـــه آرامــگــاه
چــنــان دان کــه خــرم بــهــارش تــوینـگـارش تــویـی غـمـگـســارش تــویـی
بـــزرگـــی و فـــرزنـــد کـــاووس شـــاهسـر از بــس هـنـرهـا رسـیـده بــه مـاه
پــدر پــیــر ســر شــد تــو بــرنــا دلــینــگــر ســر ز تــاج کــیـی نــگــســلــی
بـــه ایــران و تـــوران تـــوی شــهــریــارز شــاهــان یــکــی پـــرهــنــر یــادگــار
بــنـه دل بــریـن بــوم و جــایـی بــسـازچــنــان چــون بـــود درخــور کــام و نــاز
نـبــیـنـمـت پــیـوســتــه خــون کـسـیکــجــا داردی مــهــر بـــر تـــو بـــســی
بـــرادر نـــداری نـــه خـــواهـــر نـــه زنچــو شــاخ گــلــی بـــر کــنــار چــمــن
یـکــی زن نـگـه کــن ســزاوار خــویـشاز ایــران مــنــه درد و تــیــمــار پـــیــش
پــس از مـرگ کـاووس ایـران تــراســتهـمـان تــاج و تــخـت دلـیـران تــراسـت
پــــس پــــرده شــــهـــریـــار جــــهـــانســه مــاهـســت بــا زیـور انــدر نــهـان
اگـــر مـــاه را دیـــده بــــودی ســـیـــاهاز ایـشـان نـه بــرداشـتـی چـشـم مـاه
ســه انـدر شـبــســتــان گـرســیـوزانـدکـــه از مـــام وز بــــاب بــــا پــــروزانـــد
نـــبـــیــره فـــریــدون و فـــرزنــد شـــاهکــه هـم جــاه دارنـد و هـم تــاج و گـاه
ولــــیــــکــــن تـــــرا آن ســـــزاوارتـــــرکـــه از دامـــن شـــاه جـــویــی گـــهــر
پـــس پــــرده مـــن چـــهـــارنـــد خـــردچــو بــایــد تــرا بــنــده بــایــد شــمــرد
ازیـشـان جــریـرســت مـهـتــر بــســالکـــه از خـــوبـــرویــان نـــدارد هـــمـــال
یـکــی دخــتــری هـســتــی آراســتــهچــو مـاه درخــشــنـده بــا خــواســتــه
نـخـواهد کـسـی را کـه آن رای نیسـتبــجـز چـهـر شـاهـش دلـارای نـیـسـت
ز خـــوبـــان جـــریــرســـت انــبـــاز تـــوبـــود روز رخـــشـــنــده دمـــســـاز تـــو
اگــر رای بــاشــد تــرا بــنــده ایــســتبــه پـیـش تـو انـدر پـرسـتـنـده ایـسـت
ســیـاوش بــدو گــفــت دارم ســپــاسمــرا خــود ز فــرزنــد بـــرتـــر شــنــاس
گــر او بـــاشـــدم نــازش جـــان و تـــننـخــواهـم جــزو کــس ازیـن انــجــمــن
سـپـاسـی نـهی زین هـمـی بـر سـرمکــه تـــا زنــده ام حـــق آن نــســپـــرم
پـــس آنــگـــاه پـــیــران ز نــزدیــک اویســوی خــانــه خــویـش بــنــهــاد روی
چــو پــیـران ز پــیـش سـیـاوش بــرفـتبــه نـزدیـک گــلــشــهـر تــازیـد تــفــت
بـــدو گــفـــت کـــار جـــریــره بـــســـازبـــه فــر ســیــاووش خــســرو بــه نــاز
چـــگــونــه نــبـــاشــیــم امــروز شـــادکــه دامــاد بـــاشـــد نــبـــیــره قـــبـــاد
بــــیآورد گـــلـــشـــهـــر دخـــتــــرش رانـــهـــاد از بــــر تــــارک افـــســــرش را
بـــــه دیــــبـــــا و دیــــنـــــار و در و درمبـه بـوی و بـه رنگ و بـه هر بـیش و کم
بـــیــاراســـت او را چـــو خـــرم بـــهــارفــرســـتـــاد در شـــب بـــر شــهــریــار
مــراو را بـــپـــیــوســـت بـــا شـــاه نــونــشـــانــد از بـــر گــاه چـــون مــاه نــو
نــدانـســت کــس گــنــج او را شــمــارز یـــاقــــوت و ز تــــاج گـــوهـــرنـــگـــار
ســیــاوش چـــو روی جـــریــره بـــدیــدخـوش آمـدش خـنـدیـد و شـادی گـزیـد
هــمــی بــود بـــا او شــب و روز شــادنــیـامــد ز کــاووس و دســتــانــش یـاد
بــریـن نــیــز چــنــدی بــگــردیــد چــرخســیــاووش را بــد ز نــیـکــیـش بــه رخ
ورا هــر زمـــان پـــیــش افـــراســـیــابفـرونـتــر بــدی حــشـمـت و جــاه و آب
***
یــکـــی روز پـــیـــران بـــه بـــه روزگـــارســـیــاووش را گــفـــت کــای نــامــدار
تــو دانـی کــه ســالــار تــوران ســپــاهز اوج فــــلــــک بـــــرفـــــرازد کــــلــــاه
شــــب و روز روشــــن روانـــش تــــویدل و هــوش و تــوش و تــوانــش تــوی
چــو بــا او تــو پــیـوسـتــه خـون شـویازیـن پــایـه هــر دم بــه افــزون شــوی
بــبــاشــد امــیــدش بــه تــو اســتــوارکــه خــواهــی بــدن پــیـش او پــایــدار
اگـر چــنـد فـرزنـد مـن خـویـش تــسـتمـرا غــم ز بــهـر کـم و بــیـش تــســت
فــرنــگــیــس مــهــتــر ز خــوبـــان اوینـبـینـی بـه گـیـتـی چـنـان مـوی و روی
بــه بــالـا ز ســرو سـهـی بــرتــرســتز مشـک سـیه بـر سـرش افـسـرسـت
هــنـــرهــا و دانــش ز انـــدازه بـــیــشخـــرد را پـــرســتـــار دارد بـــه پـــیــش
از افــراســیـاب ار بــخــواهـی رواســتچـنو بـت بـه کشمیر و کابـل کجـاسـت
شــود شـــاه پـــرمــایــه پـــیــونــد تـــودرفـــشــــان شـــود فـــر و اورنـــد تــــو
چـو فـرمـان دهـی مـن بــگـویـم بــدویبــــجـــویـــم بــــدیـــن نـــزد او آبــــروی
سـیـاوش بـه پـیـران نـگـه کـرد و گـفـتکــه فــرمــان یـزدان نــشــایـد نـهـفــت
اگــر آســمــانــی چــنــیـن اســت رایمــرا بــا ســپــهـر روان نــیـســت پــای
اگــر مــن بــه ایـران نـخــواهـم رســیـدنــخــواهــم هــمــی روی کــاووس دیـد
چــو دســتــان کـه پــروردگـار مـنـسـتتــهـمـتــن کـه روشـن بــهـار مـنـســت
چــو بـــهــرام و چــون زنــگــه شــاورانجـــــزیــــن نــــامــــدران کـــــنــــداوران
چــو از روی ایــشــان بـــبـــایــد بـــریــدبــه تــوران هـمــی جــای بــایـد گــزیـد
پــدر بــاش و ایـن کــدخــدایـی بــســازمـگـو ایـن سـخـن بــا زمـیـن جـز بـه راز
اگــر بــخــت بــاشــد مــرا نــیـکــخــواههــمــانــا دهــد ره بـــه پــیــونــد شــاه
هـمـی گـفــت و مـژگـان پــر از آب کـردهــمــی بــرزد انــدر مــیــان بــاد ســرد
بـــدو گــفــت پـــیــران کــه بـــا روزگــارنـــســــازد خــــرد یـــافــــتــــه کــــارزار
نــیــابــی گــذر تــو ز گــردان ســپــهــرکــزویــســت آرام و پـــرخــاش و مــهــر
بـــه ایــران اگــر دوســتـــان داشــتــیبــه یـزدان ســپــردی و بــگــذاشــتــی
نـشـسـت و نـشـانـت کـنـون ایدرسـتسـر تـخـت ایـران بــه دسـت انـدرسـت
بــگـفـت ایـن و بــرخـاسـت از پـیـش اوچــو آگــاه گــشــت از کــم و بــیــش او
بــه شــادی بــشــد تــا بــدرگـاه شــاهفــــرود آمــــد و بــــرگــــشــــادنـــد راه
هــمــی بــود بــر پــیــش او یـک زمــانبـــدو گــفــت ســـالــار نــیــکــوگــمــان
که چندین چه بـاشی به پیشم به پایچـه خـواهـی بـه گـیتـی چـه آیدت رای
ســپــاه و در گـنـج مـن پــیـش تــسـتمـرا سـودمـنـدی کـم و بــیـش تــسـت
کـسـی کـاو بـه زنـدان و بـنـد مـنـسـتگــشــادنــش درد و گــزنــد مــنــســت
ز خــشــم و ز بــنــد مــن آزاد گــشــتز بــهـر تــو پــیـگــار مــن بــاد گــشــت
ز بــســیـار و انـدک چــه بــایـد بــخــواهز تــیــغ و ز مــهــر و ز تــخــت و کــلــاه
خــردمــنــد پــاســخ چــنــیــن داد بـــازکــه از تــو مــبــادا جــهــان بــی نــیــاز
مـرا خـواسـتـه هسـت و گـنج و سـپـاهبـه بـخـت تـو هـم تـیغ و هم تـاج و گـاه
ز بــــهـــر ســـیـــاوش پـــیـــامـــی درازرســانـم بــه گـوش ســپــهـبــد بــه راز
مـرا گــفــت بــا شــاه تــرکــان بــگــویکـه مـن شـاد دل گـشـتـم و نـامـجـوی
بــــپـــروردیـــم چـــون پـــدر در کـــنـــارهــمــه شــادی آورد بـــخــت تـــو بـــار
کـنـون هـمـچـنـیـن کـدخـدایـی بــسـازبــه نــیـک و بــد از تــو نــیـم بــی نـیـاز
پـــس پـــرده تــو یــکــی دخــتــرســتکــه ایـوان و تــخــت مــرا درخــورســت
فــرنــگــیـس خــوانــد هـمــی مــادرششـود شــاد اگـر بــاشــم انـدر خــورش
پــرانــدیـشــه شــد جــان افــراســیـابچــنــیـن گــفــت بــا دیـده کــرده پــرآب
کـه مـن گـفـتـه ام پـیش ازین داسـتـاننـبــودی بــران گــفــتــه هـمـداســتــان
چـنـین گـفـت بـا مـن یکـی هوشـمـنـدکــه رایـش خــرد بــود و دانـش بــلــنــد
کــــه ای دایـــه بــــچــــه شــــیـــرنـــرچـه رنـجـی کـه جـان هم نـیاری بـه بـر
و دیــگـــر کـــه از پـــیــش کـــنـــدآورانز کـــار ســـتـــاره شـــمـــر بــــخـــردان
شـــمــار ســـتـــاره بـــه پـــیــش پـــدرهـــمـــی رانـــدنـــدی هـــمـــه دربـــدر
کـــزیــن دو نــژاده یــکـــی شـــهــریــاربـــیــایــد بـــگــیــرد جـــهــان در کــنــار
بــه تــوران نـمــانـد بــرو بــوم و رســتکــلــاه مــن انـدازد از کــیـن نـخــســت
کـنـون بــاورم شــد کـه او ایـن بــگـفـتکــه گــردون گــردان چــه دارد نـهـفــت
چـرا کـشـت بــایـد درخـتـی بـه دسـتکـه بـارش بـود زهر و بـرگـش کـبـسـت
ز کـــاووس وز تــــخـــم افـــراســـیـــابچـــو آتـــش بـــود تـــیـــز یـــا مـــوج آب
نــدانــم بـــه تــوران گــرایــد بــه مــهــروگــر ســوی ایــران کــنــد پــاک چــهــر
چــرا بــر گــمــان زهـر بــایـد چــشــیـددم مـــار خــــیـــره نـــبــــایـــد گـــزیـــد
بــدو گــفــت پــیـران کــه ای شــهـریـاردلــت را بــدیـن کــار غــمــگــیـن مــدار
کـــســـی کـــز نــژاد ســـیــاوش بـــودخــردمــنــد و بــیــدار و خــامــش بـــود
بــگــفــت ســتــاره شــمـر مـگــرو ایـچخــردگــیـر و کــار ســیــاوش بــســیــچ
کــــزیـــن دو نـــژاده یـــکــــی نـــامـــوربــرآرد بــه خــورشــیــد تــابــنــده ســر
بــــایـــران و تـــوران بـــود شـــهـــریـــاردو کـــشــــور بــــرآســــایـــد از کـــارزار
وگــر زیــن نــشــان راز دارد ســـپـــهــربــیـفــزایـدش هـم بــانــدیـشــه مــهــر
بــخــواهـد بــدن بــی گــمــان بــودنـینـــکـــاهــد بـــه پـــرهــیــز افـــزودنـــی
نــگــه کــن کــه ایــن کـــار فـــرخ بـــودز بــخــت آنــچ پــرســنــد پــاســخ بــود
ز تـــخـــم فـــریـــدون وز کـــیـــقـــبـــادفـــروزنــده تـــر زیــن نـــبـــاشـــد نــژاد
بـه پـیران چـنـین گـفـت پـس شـهـریـارکــه رای تــو بــر بـــد نــیــایــد بــه کــار
بــه فــرمــان و رای تــو کــردم ســخــنبــرو هــرچ بـــایــد بــه خــوبــی بــکــن
دو تــا گــشــت پــیـران و بــردش نـمـازبــســی آفـریـن کـرد و بــرگـشــت بــاز
بـــه نـــزد ســـیــاوش خـــرامـــیــد زودبــرو بــر شــمـرد آن کـجــا رفــتــه بــود
نـشـسـتـنـد شـادان دل آن شـب بـهمبــه بــاده بــشـســتــنـد جــان را ز غـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.