ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٩ - قسمت دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـــو خــورشــیــد از چـــرخ گــردنــده ســربــــرآورد بــــرســـان زریـــن ســـپـــر
ســپــهــدار پــیــران مــیــان را بـــبـــســتیـکــی بــاره تــیــزرو بــرنــشــســت
بــــه کـــاخ ســــیـــاووش بــــنـــهـــاد رویبــســی آفـریـن خــوانـد بــر فـر اوی
بــــدو گـــفـــت کـــامـــروز بــــرســـاز کـــاربــه مــهـمــانــی دخــتــر شــهــریـار
چــــو فــــرمـــان دهـــی مـــن ســــزاوار اومـــیــان را بـــبـــنـــدم پـــی کـــار او
ســــــیــــــاووش را دل پـــــــر آزرم بـــــــودز پــیـران رخــانـش پــر از شـرم بــود
بـــدو گـــفـــت رو هـــرچ بــــایـــد بـــســـازتــو دانـی کـه از تـو مـرا نـیـسـت راز
چــو بــشـنـیـد پــیـران ســوی خــانـه رفـتدل و جـان بـبـست اندر آن کار تـفت
در خـــــانـــــه جـــــامـــــه نـــــابــــــریـــــدبـه گـلـشـهـر بـسـپـرد پـیران کـلـیـد
کـــجـــا بــــود کـــدبــــانـــوی پــــهـــلـــوانســـتـــوده زنــی بـــود روشــن روان
بـــه گـــنـــج انـــدرون آنـــچ بـــد نـــامـــدارگــزیــده ز زربــفــت چــیــنــی هــزار
زبـــرجـــد طـــبـــقـــهـــا و پـــیـــروزه جـــامپــر از نـافـه مـشـک و پــر عـود خـام
دو افـــســــر پــــر از گـــوهـــر شــــاهـــواردو یـاره یـکـی طــوق و دو گـوشــوار
ز گــســتـــردنــیــهــا شــتـــروار شــســتز زربـفـت پـوشـیـدینـهـا سـه دسـت
هــمــه پـــیــکـــرش ســـرخ کـــرده بـــه زربــرو بــافــتــه چــنــد گــونــه گــهــر
ز ســیــمــیــن و زریــن شــتـــربـــار ســیطــبـــقــهــا و از جــامــه پـــارســی
یــکــی تـــخــت زریــن و کــرســی چــهــارســه نـعــلـیـن زریـن زبــرجــد نـگــار
پــرســتــنــده ســیــصــد بــه زریـن کــلــاهز خـویـشـان نـزدیک صـد نـیک خـواه
پـــرســتـــار بـــا جـــام زریــن دو شــســتگـرفـتـه ازان جـام هر یک بـه دسـت
هـمـان صـد طـبـق مـشـک و صـد زعـفـرانسـپــردنـد یـکـسـر بــه فـرمـانـبــران
بـــه زریــن عــمــاری و دیــبـــا و جـــلــیــلبـرفـتـنـد بــا خـواسـتـه خـیـل خـیـل
بـــــیآورد بــــــانـــــو ز بــــــهـــــر نـــــثـــــارز دیـنـار بــا خـویـشـتــن سـی هـزار
بـــه نـــزد فـــرنــگـــیــس بـــردنـــد چـــیــزروانــشــان پــر از آفــریـن بــود نــیــز
وزان روی پـــــیـــــران و افـــــراســـــیـــــابز بــهـر سـیـاوش هـمـه پــرشـتــاب
بـه یـک هـفـتـه بـر مـرغ و مـاهـی نـخـفـتنـیآمــد ســر یـک تــن انـدر نـهـفــت
زمــیــن بـــاغ گــشــت از کــران تـــا کــرانز شــــادی و آوای رامـــشــــگــــران
بــه پــیـوســتــگــی بــر گــوا ســاخــتــنــدچـو زین عـهد و پـیمـان بـپـرداخـتـنـد
پـــیــامــی فــرســـتـــاد پـــیــران چـــو دودبـه گـلـشـهـر گـفـتـا فـرنـگـیـس زود
هــم امــشـــب بـــه کـــاخ ســـیــاوش رودخــردمــنـد و بــیـدار و خــامــش رود
چـــو بـــانــوی بـــشـــنــیــد پـــیــغــام اویبــه ســوی فـرنـگـیـس بــنـهـاد روی
زمـیـن را بــبــوســیـد گـلـشــهـر و گــفــتکه خـورشـید را گشـت ناهید جـفت
هــم امــشــب بــبــایـد شــدن نــزد شــاهبـــیــاراســتـــن گــاه او را بـــه مــاه
بـــیــامـــد فـــرنــگـــیــس چـــون مـــاه نــوبـــه نــزدیــک آن تـــاجــور شــاه نــو
بــدیـن کــار بــگــذشــت یـک هـفــتــه نـیـزسـپـهـبــد بـیـاراسـت بـسـیـار چـیـز
از اســــپــــان تــــازی و از گـــوســـفـــنـــدهمان جـوشـن و خـود و تـیغ و کمند
ز دیـــــــنــــــــار و از بــــــــدرهــــــــای درمز پــوشــیـدنـیـهـا و از بــیـش و کــم
وزیـــن مـــرز تـــا پـــیـــش دریـــای چـــیــنهـمــی نـام بــردنـد شــهـر و زمـیـن
بـــه فـــرســـنـــگ صـــد بـــود بــــالـــای اونــشــایـســت پــیـمــود پــهـنــای او
نــوشـــتـــنـــد مـــنــشـــور بـــر پـــرنــیــانهـمـه پـادشـاهـی بــه رسـم کـیـان
بـــه خـــان ســـیــاوش فــرســـتـــاد شــاهیــکــی تــخــت زریـن و زریـن کــلــاه
ازان پـــس بـــیـــاراســـت مـــیــدان ســـورهرآنکـس کـه رفـتـی ز نـزدیک و دور
مــی و خــوان و خــوالــیــگــران یــافــتـــیبــخــوردی و هـرچــنـد بــرتــافــتــی
بــبــردی و رفــتــی ســوی خــان خــویـشبـدی شاد یک هفتـه مهمان خویش
در بــــســـتـــه زنـــدانـــهـــا بــــرگـــشـــادازو شـادمـان بــخــت و او نـیـز شـاد
بــه هـشـتــم ســیـاووش بــیـامـد بــه گـاهابــاگــرد پــیــران بــه نــزدیـک شــاه
گــــرفــــتــــنــــد هــــر دو بــــرو آفــــریـــنکــه ای مــهـتــر و شــهـریـار زمــیـن
هـــمــــیـــشــــه تــــرا جــــاودان بــــاد روزبـه شـادی و بـدخـواه را پـشـت کـوز
وزان جـــایــگـــه بـــازگـــشـــتـــنـــد شـــادبــســی از جــهــانــدار کــردنــد یـاد
چــنــیـن نــیـز یـک ســال گــردان ســپــهـرهـمـی گـشـت بـیدار بـر داد و مـهـر
فــــرســــتــــاده آمــــد ز نـــزدیـــک شــــاهبـه نـزد سـیـاوش یـکـی نـیـک خـواه
کــه پــرســد هــمــی شــاه را شــهــریــارهـمــی گــویـد ای مــهـتــر نــامــدار
بـــود کـــت ز مـــن دل بـــگـــیــرد هــمــیوزیـن بــرنـشـسـتــن گـزیـرد هـمـی
از ایــــدر تــــرا داده ام تــــا بــــه چــــیــــنیـکــی گــرد بــرگـرد و بــنـگـر زمـیـن
بــــه شــــهــــری کــــه آرام و رای آیــــدتهـــمـــان آرزوهـــا بــــجـــای آیـــدت
بــه شــادی بــبــاش و بــه نـیـکــی بــمـانز خــوبـــی مــپــرداز دل یــک زمــان
ســـیــاوش ز گــفــتـــار او گــشــت شـــادبــزد نــای و کــوس و بــنـه بــرنـهـاد
ســـلــیــح و ســـپـــاه و نــگــیــن و کــلــاهبــبــردنــد زیـن گــونــه بــا او بــه راه
فــــراوان عــــمـــاری بــــیـــاراســــتــــنـــدپــس پــرده خـوبــان بــپــیـراسـتـنـد
فـــرنــگـــیــس را در عـــمـــاری نــشـــانــدبــنــه بــرنــهــاد و ســپــه را بــرانــد
ازو بــــازنـــگـــســـســــت پــــیـــران گـــردبــنــه بــرنــهــاد و ســپــه را بـــبــرد
بـــه شــادی بـــرفــتـــنــد ســوی خـــتـــنهـمـه نـامــداران شــدنـد انـجــمــن
کـــه ســـالـــار پـــیــران ازان شـــهــر بـــودکـه از بــدگـمـانـیـش بـی بــهـر بــود
هـــمـــی بـــود یـــکـــمـــاه مـــهـــمـــان اوبــران ســر چــنـیـن بــود پــیـمـان او
ز خــــوردن نــــیـــاســــود یـــک روز شــــاهگـهـی رود و مـی گـاه نـخـچــیـرگـاه
ســــر مـــاه بــــرخــــاســــت آوای کـــوسبــرانـگـه کـه خـیـزد خـروش خـروس
بـــیــامــد ســوی پـــادشــاهــی خــویــشسپـاه از پـس پـشت و پیران ز پیش
بـــران مـــرز و بـــوم انـــدر آگـــه شـــدنـــدبــزرگـان بــه راه شـهـنـشـه شـدنـد
بـــه شــادی دل از جــای بـــرخــاســتــنــدجــهـانـی بــه آیـیـن بــیـاراســتــنــد
ازان پــادشــاهـی خــروشــی بــخــاســتتو گفتی زمین گشت با چرخ راست
ز بـــــس رامــــش و نــــالـــــه کـــــرنــــایتـو گفتـی بـجـنبـد همی دل ز جـای
بــــجـــایـــی رســـیـــدنـــد کـــابــــاد بـــودیـکـی خــوب فـرخــنـده بــنـیـاد بــود
بــــه یــــک روی دریــــا و یـــک روی کــــوهبــرو بــر ز نـخــچــیـر گـشـتــه گـروه
درخــــــتــــــان بــــــســــــیـــــار و آب روانهـمـی شـد دل سـالـخـورده جــوان
ســیـاوش بــه پــیـران ســخــن بــرگـشــادکــه ایــنــت بــر و بــوم فــرخ نــهــاد
بـــســازم مــن ایــدر یــکــی خــوب جـــایکـه بـاشـد بـه شـادی مـرا رهنمـای
بــــرآرم یـــکـــی شــــارســــتــــان فــــراخفـــراوان کـــنــم انــدرو بـــاغ و کـــاخ
نــشــســتــن گــهــی بـــرفــرازم بــه مــاهچـنـان چـون بــود در خـور تـاج و گـاه
بـــدو گــفــت پـــیــران کــه ای خـــوب رایبــران رو کــه انـدیـشــه آرد بــجــای
چـو فرمان دهد من بـران سان که خواستبــرآرم یـکـی جــای تــا مـاه راســت
نـخــواهـم کــه بــاشــد مــرا بــوم و گــنــجزمــان و زمـیـن از تــو دارم ســپــنـج
یــکــی شــارســتـــان ســـازم ایــدر فــراخفـــراوان بــــدو انـــدر ایـــوان و کـــاخ
ســیــاوش بــدو گــفــت کــای بـــخــتــیــاردرخــت بـــزرگــی تــو آری بـــه بـــار
مــرا گــنــج و خــوبــی هـمــه زان تــســتبـه هر جـای رنـج تـو بـینم نـخـسـت
یــکــی شــهــر ســازم بــدیــن جــای مــنکــه خــیـره بــمــانــد دل انــجــمــن
ازان بـــوم خـــرم چـــو گـــشـــتـــنـــد بـــازسـیـاوش هـمـی بــود بــا دل بـه راز
از اخــتــرشــنــاســان بـــپـــرســیــد شــاهکـه گـر ســازم ایـدر یـکـی جــایـگـاه
ازو فـــر و بـــخـــتـــم بـــه ســـامـــان بـــودوگــرکــار بـــا جـــنــگ ســازان بـــود
بـــگــفــتــنــد یــکــســر بــه شــاه گــزیــنکـه بـس نیسـت فـرخـنده بـنیاد این
از اخـــتـــرشــنــاســـان بـــرآورد خـــشـــمدلش گـشـت پـردرد و پـرآب چـشـم
کــجــا گــفــتـــه بـــودنــد بـــا او ز پـــیــشکه چـون بـگذرد چـرخ بـر کار خـویش
ســــرانـــجــــام چــــون گــــرددت روزگــــاربــه زشـتــی شـود بــخــت آمـوزگـار
عـــنـــان تـــگـــاور هــمـــی داشـــت نـــرمهـمـی ریـخــت از دیـدگــان آب گـرم
بـــدو گــفــت پـــیــران کــه ای شـــهــریــارچه بـودت که گشتـی چنین سوگوار
چــنــیــن داد پـــاســخ کــه چــرخ بـــلــنــددلــم کــرد پـــردرد و جـــانــم نــژنــد
کـــه هــر چـــنــد گـــرد آورم خـــواســـتـــههــم از گــنــج و هـم تــاج آراســتــه
بــه فــرجــام یـکـســر بــه دشــمـن رســدبــدی بــد بــود مـرگ بــر تــن رســد
کـــجـــا آن حـــکـــیــمـــان و دانـــنـــدگـــانهــمــان رنــج بــردار خــوانــنــدگــان
کــجـــا آن ســـر تـــاج شـــاهــنــشـــهــانکـــجـــا آن دلــاور گــرامــی مــهــان
کـــجـــا آن بــــتــــان پــــر از نـــاز و شـــرمســخــن گـفـتــن خــوب و آوای نـرم
کـــجـــا آنـــک بــــر کـــوه بـــودش کـــنـــامرمـــــیــــده ز آرام وز کـــــام و نــــام
چــو گــیــتــی تــهــی مــانــد از راســتــانتــو ایــدر بـــبـــودن مــزن داســتــان
ز خـــاکـــیــم و بـــایــد شـــدن زیــر خـــاکهمه جای تـرسست و تـیمار و بـاک
تـــو رفـــتـــی و گـــیــتـــی بـــمـــانـــد درازکـــســـی آشـــکـــارا نـــدانـــد ز راز
جـهان سـر بـه سـر عبـرت و حـکمت سـتچـرا زو همه بـهر من غـفـلـت سـت
چو شد سال برشست و شش چاره جویز بــیــشــی و از رنــج بـــرتــاب روی
تـــو چـــنـــگ فـــزونــی زدی بـــر جـــهــانگـذشـتـنـد بـر تـو بـسـی هـمـرهـان
چــو زان نــامــداران جــهــان شــد تـــهــیتـــو تـــاج فــزونــی چــرا بـــرنــهــی
نـبــاشــی بــدیـن گــفــتــه هـمـداســتــانیـکـی شـو بــخـوان نـامـه بــاسـتـان
کــزیــشــان جــهــان یــکــســر آبـــاد بـــودبــدانـگــه کــه انـدر جــهـان داد بــود
ز مــن بـــشـــنــو از گــنــگ دژ داســـتـــانبـدیـن داسـتـان بـاش هـمـداسـتـان
کـه چـون گـنـگ دژ در جـهان جـای نیسـتبـدان سـان زمـینـی دلـارای نیسـت
کــــه آن را ســـــیــــاوش بـــــرآورده بـــــودبــســی انــدرو رنــجــهـا بــرده بــود
بــــه یـــک مـــاه زان روی دریـــای چـــیـــنکـه بــی نـام بــود آن زمـان و زمـیـن
بـــیــابـــان بـــیــایــد چـــو دریــا گــذشـــتبـبـینـی یـکـی پـهـن بـی آب دشـت
کــزیــن بـــگــذری بـــیــنــی آبـــاد شــهــرکـزان شـهرهـا بـر تـوان داشـت بـهر
ازان پــس یــکــی کــوه بـــیــنــی بـــلــنــدکـه بــالـای او بــرتـر از چـون و چـنـد
مـــریـــن کــــوه را گــــنـــگ دژ در مـــیـــانبــدان کــت ز دانــش نــیــایــد زیــان
چــو فــرســنــگ صــد گــرد بـــر گــرد کــوهز بــالـای او چــشــم گـردد ســتــوه
ز هـر ســو کــه پــویـی بــدو راه نــیـســتهـمـه گـرد بــر گـرد او در یـکـیـسـت
بــدیـن کــوه بــیـنـی دو فــرســنــگ تــنـگازیــن روی و زان روی دیـوار ســنــگ
بــدیـن چــنــد فــرســنـگ اگــر پــنــج مــردبــبـــاشــد بــه راه از پــی کــارکــرد
نـــیـــابـــد بـــریــشـــان گـــذر صـــد هـــزارزره دار و بـــر گــســتـــوان ور ســوار
چــو زیــن بــگــذری شــهــر بــیـنــی فــراخهـمـه گـلـشـن و بـاغ و ایـوان و کـاخ
هــمــه شــهــر گــرمــابـــه و رود و جـــویبـه هـر بــرزنـی آتـش و رنـگ و بـوی
هـمــه کــوه نــخــچــیـر و آهـو بــه دشــتچـو این شهر بـینی نشـاید گذشـت
تــــــذروان و طـــــاووس و کـــــبــــــک دریبــیـابــی چــو از کــوهـهــا بــگــذری
نـه گــرمــاش گــرم و نـه ســرمـاش ســردهـمـه جــای شـادی و آرام و خــورد
نــبـــیــنــی بـــدان شــهــر بــیــمــار کــسیکی بـوسـتـان بـهشـتـسـت و بـس
هــمـــه آبـــهـــا روشـــن و خـــوشـــگـــوارهـمـیـشـه بــر و بــوم او چـون بـهـار
درازی و پــــهـــنـــاش ســـی بــــار ســـیبــود گــر بــپــیـمــایــدش پــارســی
یــک و نــیــم فـــرســـنــگ بـــالـــای کـــوهکـه از رفـتــنـش مـرد گـردد ســتــوه
وزان روی هــــامــــونــــی آیــــد پـــــدیــــدکـزان خــوبــتــر جــایـهـا کـس نـدیـد
هــمـــه گـــلـــشـــن و بـــاغ و ایــوان بـــودکـش ایـوانـهـا ســر بــه کـیـوان بــود
بــــشـــد پـــور کـــاووس و آنـــجـــای دیـــدمــر آن را ز ایـران هــمــی بــرگــزیـد
تــــن خــــویــــش را نــــامــــبــــردار کــــردفـــزونــی یــکــی نــیــز دیــوار کـــرد
ز ســنــگ و ز گــچ بـــود و چــنــدی رخــاموزان جــوهـری کــش نــدانــیـم نــام
دو صـــد رش فـــزونـــســـت بـــالـــای اویهمان سی و پـنچ سـت پـهنای اوی
کـه آن را کـســی تــا نـبــیـنـد بــه چــشـمتـو گـویی ز گـوینـده گـیـرنـد خـشـم
نــیــایــد بـــرو مـــنــجـــنــیــق و نــه تـــیــربـــبـــایــد تـــرا دیــدن آن نـــاگـــزیــر
ز تــیــغــش دو فــرســنــگ تــا بــوم خــاکهـمـه گـرد بــر گـرد خـاکـش مـغـاک
نـــبـــیــنــد ز بـــن دیــده بـــر تـــیــغ کـــوههـم از بــر شـدن مـرد گـردد سـتـوه
بــــدان آفـــریـــن کـــان چــــنـــان آفـــریـــدابــــا آشــــکـــارا نـــهـــان آفــــریـــد
نــــبــــایـــســــت یـــار و نــــه آمــــوزگــــاربـــرو بــر هــمــه کــار دشــوار خــوار
جــــز او را مـــخـــوان کـــردگـــار جــــهـــانجـــز او را مــدان آشـــکــار و نــهــان
بــه پــیــغــمــبـــرش بــر کــنــیــم آفــریــنبـیـارانـش بـر هـر یـکـی هـمـچـنـین
مـــرا فــــر نـــیـــکـــی دهـــش یـــار بــــودخــردمــنــدی و بــخــت بــیـدار بــود
بـریـن سـان یـکـی شـارسـتـان سـاخـتـنـدســرش را بــه پــرویـن پــرداخــتــنـد
کـــنـــون انـــدریــن هـــم بـــه کـــار آوریــمبــــدو در فــــراوان نــــگــــار آوریــــم
چــه بـــنــدی دل انــدر ســرای ســپـــنــجچـه یازی بـه رنج و چه نازی بـه گنج
کـــه از رنــج دیــگـــر کـــســـی بـــرخـــوردجــهـانـجــوی دشــمــن چــرا پــرورد
چــــو خــــرم شــــود جــــای آراســــتـــــهپــدیـد آیـد از هـر سـوی خــواسـتــه
نـــبــــاشـــد مـــرا بـــودن ایـــدر بـــســـینـشـیـنـد بـرین جـای دیـگـر کـسـی
نــه مــن شــاد بـــاشــم نــه فــرزنــد مــننـه پــرمــایـه گــردی ز پــیـونــد مــن
نــــبـــــاشـــــد مــــرا زنــــدگــــانــــی درازز کــاخ و ز ایــوان شــوم بــی نــیــاز
شـــود تـــخـــت مــن گـــاه افـــراســـیــابکـند بـی گـنه مـرگ بـر مـن شـتـاب
چـــنــیــن اســت رای ســـپـــهــر بـــلــنــدگـهـی شـاد دارد گـهی مـسـتـمـنـد
بـــدو گـــفـــت پـــیـــران کـــای ســـرفـــرازمــکــن خـــیــره انــدیــشــه دل دراز
کــه افــراســیـاب از بــلـا پــشــت تــســتبـه شاهی نگین اندر انگشت تست
مــــرا نـــیـــز تــــا جــــان بــــود در تــــنـــمبــکـوشـم کـه پـیـمـان تـو نـشـکـنـم
نـــمـــانــم کـــه بـــادی بـــه تـــو بـــگـــذردوگــر مــوی بــر تــو هــوا بــشــمــرد
ســیــاوش بـــدو گــفــت کــای نــیــکــنــامنـبــیـنـم جــز از نـیـکــنـامــیـت کــام
تــو پــپــمــان چــنــیـن داری و رای راســتولیکن فلک را جـز اینسـت خـواست
هــمــه راز مـــن آشـــکـــارا بـــه تـــســـتکــه بــیـدار دل بــادی و تــنـدرســت
مــــن آگــــاهــــی از فــــر یــــزدان دهــــمهــم از راز چـــرخ بـــلـــنــد آگـــهــم
بــــگـــویـــم تـــرا بــــودنـــیـــهـــا درســـتز ایـوان و کــاخ انــدرآیـم نــخــســت
بــدان تــا نــگــویـی چــو بــیــنــی جــهــانکـه این بـر سـیاوش چـرا شـد نـهان
تـــو ای گـــرد پـــیــران بـــســـیــار هـــوشبـدین گـفـتـها پـهن بـگـشـای گـوش
فـــــراوان بـــــدیــــن نـــــگـــــذرد روزگـــــارکـه بــر دســت بــیـداردل شــهـریـار
شــوم زار مــن کــشــتــه بـــر بــی گــنــاهکـسـی دیـگـر آرایـد ایـن تــاج و گـاه
ز گـــفـــتـــار بــــدخـــواه و ز بــــخـــت بـــدچـنـین بـی گـنـه بـر سـرم بـد رسـد
ز کــــشــــتــــه شــــود زنـــدگـــانـــی دژمبـــرآشــوبـــد ایــران و تــوران بــهــم
پــــر از رنـــج گـــردد ســــراســـر زمـــیـــندو کشور شود پـر ز شـمشیر و کین
بــســی ســرخ و زرد و ســیـاه و بــنـفــشاز ایـران و تــوران بــبــیـنــی درفــش
بــــســـی غـــارت و بــــردن خـــواســـتـــهپــــراگــــنـــدن گـــنـــج آراســــتــــه
بـــســا کــشــورا کــان بـــه پـــای ســتــوربـکـوبـنـد و گـردد بـه جـوی آب شـور
از ایــــران و تـــــوران بـــــرآیـــــد خـــــروشجـهـانـی ز خـون مـن آیـد بـه جـوش
جــهــانــدار بـــر چــرخ چــونــیــن نــوشــتبـه فـرمـان او بــردهـد هـرچ کـشـت
ســـپـــهــدار تـــرکـــان ز کـــردار خـــویــشپـشـیمان شـود هم ز گفتـار خـویش
پـــشـــیــمــانــی آنــگـــه نــداردش ســـودکـــه بـــرخـــیـــزد از بـــوم آبـــاد دود
بـــیــا تــا بـــه شــادی خــوریــم و دهــیــمچــو گـاه گـذشــتــن بــود بــگـذریـم
چــو بــشــنــیــد پــیـران و انــدیـشــه کــردز گــفــتــار او شــد دلــش پــر ز درد
چــنـیـن گــفــت کــز مـن بــد آمـد بــه مـنگر او راسـت گوید همی این سخـن
ورا مـــن کـــشـــیــده بـــه تـــوران زمــیــنپــراگـنـدم انـدر جــهـان تــخـم کـیـن
شـــمــردم هــمــه بـــاد گـــفـــتـــار شـــاهچـنین هم همی گفـت بـا من پـگـاه
وزان پــس چــنـیـن گـفـت بــا دل بــه مـهـرکـه از جـنـبـش و راز گـردان سـپـهـر
چـــه دانـــد بــــدو رازهـــا کـــی گـــشـــادهــمـــانـــا ز ایــرانــش آمـــد بـــیــاد
ز کــاووس و ز تـــخـــت شــاهــنــشــهــیبــــیـــاد آمـــدش روزگــــار بــــهـــی
دل خــویـش زان گــفــتــه خــرســنـد کــردنــه آهــنــگ رای خـــردمــنــد کـــرد
هـمــه راه زیـن گــونـه بــد گــفــت و گــویدل از بـودنیها پـر از جـسـت و جـوی
چـــو از پـــشــت اســـپـــان فــرود آمــدنــدز گــفــتـــار یــکــبـــاره دم بـــرزدنــد
یـــکـــی خـــوان زریــن بـــیـــاراســـتـــنـــدمی و رود و رامـشـگـران خـواسـتـند
***
بــبــودنــد یـک هـفــتــه زیـن گــونــه شــادز شــاهـان گــیـتــی گــرفــتــنـد یـاد
بــه هـشــتــم یـکــی نــامــه آمــد ز شــاهبــه نـزدیـک ســالــار تــوران ســپــاه
کـــزانـــجـــا بـــرو تـــا بـــه دریــای چـــیــنازان پـس گـذر کـن بـه مـکـران زمین
هــمــی رو چــنــیــن تــا ســر مــرز هــنــدوزانـجــا گـذر کـن بــه دریـای ســنـد
هــمــه بـــاژ کــشــور ســراســر بـــخـــواهبــگـسـتــر بــه مـرز خــزر در سـپــاه
بـــــرآمــــد خـــــروش از در پـــــهــــلـــــوانز بــانـگ تــبــیـره زمــیـن شــد نـوان
ز هـر سـو ســپــاه انـجــمـن شـد بــه روییکی لشکری گشت پـرخـاش جـوی
بــه نــزد ســیــاوش بـــســی خــواســتــهز دیـــنـــار و اســـپــــان آراســـتــــه
بـــه هــنــگـــام پـــدرود کـــردن بـــمـــانـــدبـه فـرمـان بــرفـت و سـپـه را بـرانـد
***
هـــیـــونـــی ز نــــزدیـــک افــــراســــیـــابچـو آتـش بـیامـد بـه هـنـگـام خـواب
یـکــی نـامــه ســوی ســیـاوش بــه مــهـرنـوشـتــه بــه کـردار گـردان سـپــهـر
کــه تـــا تـــو بـــرفــتـــی نــیــم شــادمــاناز انـدیـشـه بـی غـم نـیم یک زمـان
ولــــیـــکــــن مــــن انـــدر خــــور رای تــــوبـه تـوران بـجـسـتـم همی جـای تـو
گر آنجـا کـه هسـتـی خـوش و خـرم اسـتچنان چون بـبـاید دلت بی غم است
بــه شــادی بــبــاش و بــه نـیـکــی بــمـانتـو شـادان بـدانـدیـش تـو بــا غـمـان
بـــدان پـــادشـــاهــی هـــمـــی بـــازگـــردســر بــدســگــال انــدرآور بــه گــرد
ســیــاوش ســپــه بـــرگــرفــت و بـــرفــتبـدان سـو کـه فـرمـود سـالـار تـفـت
صـــد اشـــتـــر ز گـــنـــج و درم بـــار کـــردچــهــل را هــمــه بـــار دیــنــار کــرد
هــزار اشـــتـــر بـــخـــتـــی ســـرخ مـــویبــنـه بــر نـهـادنــد بــا رنــگ و بــوی
از ایـــــران و تـــــوران گـــــزیـــــده ســـــواربــرفــتــنـد شــمــشــیـرزن ده هـزار
بـــه پــیــش ســپـــاه انــدرون خــواســتــهعـــمـــاری و خـــوبــــان آراســـتــــه
ز یــــاقـــــوت و ز گـــــوهـــــر شـــــاهــــوارچــه از طــوق و ز تـــاج وزگــوشــوار
چــه مـشـک و چـه کـافـور و عـود و عـبــیـرچــه دیـبــا و چـه تــخـتــهـای حـریـر
ز مـــصـــری و چـــیـــنـــی و از پـــارســـیهـمـی رفـت بــا او شـتـر بــار سـی
چــو آمـد بــران شـارســتــان دسـت آخــتدو فـرسـنگ بـالا و پـهناش سـاخـت
از ایـــوان و مــــیـــدان و کــــاخ بــــلــــنــــدز پـــالــیــز وز گــلــشــن ارجــمــنــد
بــیـاراســت شــهــری بــســان بــهـشــتبه هامون گل و سنبـل و لاله کشت
بـــر ایـــوان نـــگـــاریـــد چـــنـــدی نـــگـــارز شـــــاهــــان وز بـــــزم وز کــــارزار
نـــگـــار ســــر و تــــاج و کــــاووس شــــاهنـــگـــاریــد بـــا یــاره و گـــرز و گـــاه
بــــر تــــخـــت او رســـتــــم پــــیـــلـــتـــنهـمــان زال و گــودرز و آن انـجــمــن
ز دیــگـــر ســـو افـــراســـیــاب و ســـپـــاهچـو پـیـران و گـرسـیـوز کـیـنـه خـواه
بــهــر گــوشــه ای گــنــبـــدی ســاخــتــهســرش را بــه ابـــرانــدر افــراخــتــه
نــشــســـتـــه ســرایــنــده رامــشــگــرانســر انــدر ســتــاره ســران ســران
ســــیـــاووش گــــردش نـــهـــادنـــد نــــامهمه شهر زان شـارسـتـان شـادکام
چــو پــیــران بـــیــامــد ز هــنــد و ز چــیــنســخــن رفـت زان شـهـر بــا آفـریـن
خـــنــیــده بـــه تـــوران ســـیــاووش گـــردکـز اخـتــر بــنـش کـرده شـد روز ارد
از ایــــوان و کــــاخ و ز پــــالــــیــــز و بــــاغز کـــــوه و در و رود وز دشــــــت راغ
شــتــاب آمــدش تــا بــبــیــنــد کــه شــاهچــه کــرد انـدران نــامــور جــایـگــاه
هــــرآنــــکــــس کــــه او از در کــــار بــــودبــــدان مـــرز بــــا او ســـزاوار بــــود
هــــزار از هـــنــــرمــــنــــد گــــردان گــــردچــو هـنـگــامـه رفــتــن آمــد بــبــرد
چـــو آمـــد بــــه نـــزدیـــک آن جـــایـــگـــاهسـیـاوش پـذیـره شـدش بــا سـپـاه
چــو پــیــران بـــه نــزد ســیــاوش رســیــدپـــیــاده شـــد از دور کــاو را بـــدیــد
ســــیـــاوش فـــرود آمـــد از نـــیـــل رنـــگمـر او را گـرفــت انـدر آغــوش تــنـگ
بــگــشــتــنــد هــر دو بــدان شــارســتــانز هــر در زدنــد از هــنــر داســتـــان
ســـراســر هــمــه بـــاغ و مــیــدان و کــاخهـمــی دیـد هــرســو بــنــای فــراخ
ســـپـــهــدار پـــیــران ز هــر ســـو بـــرانــدبـسـی آفـرین بـر سـیـاوش بـخـوانـد
بــــدو گـــفــــت گـــر فـــر و بــــرز کـــیـــاننــبــودیـت بــا دانــش انــدر جــهــان
کــی آغـــاز کــردی بـــدیــن گــونــه جـــایکجـا آمدی جـای زین سـان بـه پـای
بـــمــانــاد تـــا رســتــخــیــز ایــن نــشــانمــیــان دلــیــران و گــردنــکـــشـــان
پــســر بــر پــســر هـمـچــنـیـن شــاد بــادجـــهــانــدار و پـــیــروز و فـــرخ نــژاد
چــو یــک بـــهــره از شــهــر خــرم بـــدیــدبــه ایـوان و بــاغ ســیـاوش رســیـد
بـــه کـــاخ فـــرنـــگـــیــس بـــنـــهـــاد رویچـنـان شـاد و پـیـروز و دیهـیم جـوی
پــــذیـــره شـــدش دخـــتــــر شـــهـــریـــاربــه پــرســیـد و دیـنـار کـردش نـثــار
چـو بــر تـخـت بــنـشـسـت و آن جـای دیـدبــران سـان بــهـشـتـی دلـارای دیـد
بــدان نــیــز چــنــدی ســتــایــش گــرفــتجــهـان آفــریـن را نـیـایـش گــرفــت
ازان پـــس بـــخـــوردن گـــرفـــتـــنـــد کـــارمی و خـوان و رامـشـگـر و میگـسـار
بــبــودنـد یـک هـفـتــه بــا مـی بــه دسـتگـهـی خــرم و شـاددل گـاه مـسـت
بــــه هـــشـــتـــم ره آورد پـــیـــش آوریـــدهمان هدیه شارسـتـان چـون سزید
ز یــــاقـــــوت و زگـــــوهـــــر شـــــاهـــــوارز دیـــنـــار وز تـــاج گـــوهـــرنـــگـــار
ز دیــبـــا و اســـپـــان بـــه زیــن پـــلـــنــگبــه زریـن سـتــام و جــنـاغ خــدنـگ
فـــرنـــگـــیـــس را افـــســــر و گـــوشـــوارهـمــان یـاره و طــوق گــوهــرنــگــار
بــــداد و بــــیـــامـــد بــــســـوی خــــتــــنهـمــی رای زد شــاد بــا انــجــمــن
چــو آمــد بــه شــادی بــه ایـوان خــویــشهمانگاه شد در شـبـسـتـان خـویش
بــه گـلـشـهـر گـفـت آنـک خــرم بــهـشـتندید و نداند کـه رضـوان چـه کـشـت
چـــو خــورشــیــد بـــر گــاه فــرخ ســروشنـشـسـتـه بـه آیین و بـا فـر و هوش
بــه رامــش بــپــیــمــای لــخــتــی زمــیـنبــرو شـارسـتــان سـیـاوش بــبــیـن
خـــداونــد ازان شـــهــر نــیــکــوتـــرســـتتـــو گــویــی فــروزنــده خــاورســت
وزان جــــایــــگــــه نــــزد افــــراســــیــــابهمی رفـت بـرسـان کشـتـی بـر آب
بـــیــامــد بـــگــفــت آن کــجــا کــرده بـــودهـمـان بــاژ کــشــور کــه آورده بــود
بـــیــاورد پـــیــشــش هــمــه ســربـــســربــدادش ز کـشـور ســراســر خــبــر
کـــه از داد شــــه گـــشــــت آبــــاد بــــومز دریــای چــیـن تــا بــه دریــای روم
وزانـــجـــا بـــه کـــار ســـیـــاوش رســـیــدســراســر هـمـه یـاد کــرد آنـچ دیـد
ز کـــار ســـیـــاوش بــــپـــرســـیـــد شـــاهوزان شـهـر و آن کـشـور و جــایـگـاه
بــدو گــفــت پــیـران کــه خــرم بــهــشــتکـسـی کـاو نـبـینـد بـه اردیبـهشـت
ســــروش آوریـــدش هـــمــــانـــا خــــبــــرکـه چـونـان نـگـاریـدش آن بـوم و بــر
هـــمـــانـــا نـــدانـــنـــد ازان شـــهـــر بـــازنـه خـورشـیـد ازان مـهـتــر سـرافـراز
یــکـــی شـــهــر دیــدم کـــه انــدر زمــیــننـبـیـنـد دگـر کـس بـه تـوران و چـین
ز بــــــــس بــــــــاغ و ایــــــــوان و آب روانبــرآمـیـخــت گـفـتــی خــرد بــا روان
چــــو کــــاخ فــــرنـــگـــیـــس دیـــدم ز دورچـو گـنـج گـهـر بـد بـه مـیـدان سـور
بـــدان زیــب و آیــیــن کــه دامــاد تــســتز خـوبــی بــه کـام دل شـاد تـسـت
گـــلــه کـــرد بـــایــد بـــه گــیــتـــی یــلــهتــرا چــون نـبــاشـد ز گـیـتــی گـلـه
گـــر ایـــدونـــک آیــد ز مـــیــنـــو ســـروشنـبــاشـد بـدان فـر و اورنـگ و هـوش
و دیــگــر دو کــشــور ز جـــنــگ و ز جــوشبـرآسـود چـون مـهتـر آمـد بـه هوش
بـــمـــانـــاد بــــر مـــا چـــنـــیـــن جـــاوداندل هـــوشــــمــــنــــدان و رای ردان
زگـــفـــتــــار او شــــاد شـــد شـــهـــریـــارکـه دخـت بــرومـنـدش آمـد بــه بــار
بــه گــرســیـوز ایـن داســتــان بــرگــشــادسـخــنـهـای پــیـران هـمـه کـرد یـاد
پــس آنـگـه بــه گـرسـیـوز آهـسـتـه گـفـتنـهـفـتـه هـمـه بـرگـشـاد از نـهـفـت
بــــدو گـــفـــت رو تــــا ســـیـــاووش گـــردبـبـین تـا چـه جـایسـت بـر گـرد گـرد
ســیــاوش بـــه تـــوران زمــیــن دل نــهــاداز ایــران نــگــیــرد دگــر هــیــچ یــاد
مـــگـــر کـــرد پــــدرود تــــخـــت و کـــلـــاهچـو گـودرز و بــهـرام و کـاووس شـاه
بـــران خــرمــی بـــر یــکــی خــارســتـــانهمی بـوم و بـر سـازد و شارسـتـان
فـــرنـــگـــیــس را کـــاخـــهـــای بـــلـــنـــدبـــرآورد و دارد هــمــی ارجـــمـــنــد
چــو بــیـنـی بــه خــوبــی فــراوان بــگــویبـه چـشـم بـزرگی نگه کـن بـه روی
چـو نـخـچـیر و مـی بـاشـد و دشـت و کـوهنـشــیـنـنـد پــیـشــت ز ایـران گــروه
بـــدانــگــه کــه یــاد مــن آیــد بـــه دســتچو خوردی به شادی ببـاید نشست
یـــکــــی هـــدیـــه آرای بــــســــیـــار مـــرز دیــنــار وز اســـب و زریــن کـــمــر
هـمــان گــوهـر و تــخــت و دیـبــای چــیـنهـمـان یـاره و گــرز و تــیـغ و نـگـیـن
ز گـــســـتـــردنـــیــهـــا و از بـــوی و رنـــگبـبـین تـا ز گنجـت چـه آید بـه چـنگ
فــرنــگــیــس را هــدیـه بــر هــمــچــنــیـنبـــرو بـــا زبـــانـــی پـــر از آفـــریـــن
اگـــــــر آب دارد تـــــــرا مــــــیــــــزبـــــــانبــران شـهـر خـرم دو هـفـتـه بـمـانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.