ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
نــگـــه کـــرد گـــرســـیــوز نـــامـــدارســـواران تــــرکـــان گـــزیـــده هـــزار
خـــنــیــده ســـپـــاه انـــدرآورد گـــردبــشـد شـادمـان تــا سـیـاووش گـرد
سـیـاوش چـو بـشـنـیـد بــسـپـرد راهپــذیـره شــدش تــازیــان بــا ســپــاه
گــرفــتـــنــد مــر یــکــدگــر را کــنــارســیــاوش بــپــرســیـد از شــهــریـار
بــه ایـوان کــشــیـدنـد زان جــایـگــاهسـیـاوش بــیـاراسـت جــای ســپــاه
دگـــر روز گـــرســـیــوز آمــد پـــگـــاهبـــیــاورد خــلــعــت ز نــزدیــک شــاه
ســیـاوش بــدان خــلـعـت شــهـریـارنگـه کـرد و شـد چـون گـل انـدر بـهار
نـــشـــســـت از بـــر بـــاره گـــام زنســـواران ایــران شــدنــد انــجـــمــن
هـمـه شـهـر و بـرزن یـکـایـک بــدوینــمــود و ســوی کــاخ بــنــهــاد روی
***
هـم آنـگـه بـه نـزد سـیـاوش چـو بـادســــواری بــــیـــامـــد ورا مـــژده داد
کــه از دخـــتـــر پـــهــلــوان ســپـــاهیـکـی کــودک آمـد بــه مـانـنـد شــاه
ورا نــــام کـــــردنــــد فـــــرخ فـــــرودبـه تـیره شـب آمـد چـو پـیران شـنود
بـــه زودی مـــرا بــــا ســـواری دگـــربـگـفـت ایـنـک شـو شـاه را مـژده بـر
هــمـــان مـــادر کـــودک ارجـــمــنــدجـــریـــره ســـر بــــانـــوان بـــلـــنـــد
بــفــرمـود یـکـســر بــه فــرمـانـبــرانزدن دســـت آن خـــرد بـــر زعــفــران
نـهـادنـد بــر پــشــت ایـن نـامــه بــرکـه پـیـش سـیـاووش خـودکـامـه بــر
بـگـویش کـه هر چـند من سـالـخـوردبـــدم پـــاک یــزدان مــرا شـــاد کــرد
ســیـاوش بــدو گــفــت گــاه مــهـیازیـن تــخــمـه هـرگــز مـبــادا تــهـی
فـــرســـتــــاده را داد چــــنـــدان درمکـه آرنـده گـشــت از کــشــیـدن دژم
بــه کــاخ فــرنـگـیـس رفــتــنـد شــادبــــدیـــد آن بــــزرگـــی فــــرخ نـــژاد
پــرســتــار چــنـدی بــه زریـن کــلــاهفــرنــگــیـس بــا تــاج در پــیـش گــاه
فــرود آمـد از تــخــت و بــردش نـثــاربــپــرسـیـدش از شـهـر و ز شـهـریـار
دل و مـغـز گـرسـیـوز آمـد بــه جـوشدگـرگـونـه تـر شـد بـه آییـن و هـوش
بـه دل گـفـت سـالـی چـنـین بـگـذردسـیاوش کـسـی را بـه کس نشـمرد
همش پادشاهیست و هم تاج و گاههمش گنج و هم دانش و هم سـپـاه
نــهــان دل خـــویــش پـــیــدا نــکــردهـمـی بــود پــیـچـان و رخـسـاره زرد
بـدو گـفـت بـرخـوردی از رنـج خـویشهمه سـال شادان دل از گنج خـویش
نــهــادنــد در کــاخ زریــن دو تـــخــتنشـسـتـنـد شـادان دل و نیک بـخـت
نـــوازنـــده رود بــــا مـــیـــگــــســــاربـــیــامــد بـــر تــخــت گــوهــرنــگــار
ز نــالــیــدن چـــنــگ و رود و ســـرودبـــه شــادی هــمــی داد دل را درود
چـو خـورشـیـد تـابــنـده بــگـشـاد رازبــه هـرجــای بــنـمـود چــهـر از فــراز
سـیاوش ز ایوان بـه مـیدان گـذشـتبـه بـازی همی گـرد میدان بـگـشـت
چـو گـرسـیـوز آمـد بــیـنـداخـت گـویســپــهـبــد پــس گـوی بــنـهـاد روی
چـو او گـوی در زخـم چـوگـان گـرفـتهــم آورد او خــاک مــیــدان گــرفــت
ز چــوگــان او گــوی شــد نــاپـــدیــدتـو گفتـی سـپـهرش همی بـرکشید
بــفــرمــود تــا تــخــت زریـن نــهـنــدبــه مـیـدان پــرخــاش ژوپــیـن نـهـنـد
دو مـهـتـر نـشـسـتـنـد بــر تــخـت زربــــدان تـــا کـــرا بـــرفـــروزد هـــنـــر
بــدو گـفـت گـرســیـوز ای شــهـریـارهــنــرمــنــد وز خـــســروان یــادگــار
هــنــر بـــر گــهــر نــیــز کـــرده گــذرســزد گـر نـمـایـی بــه تــرکـان هـنـر
بــه نـوک سـنـان و بــه تـیـر و کـمـانزمــیــن آورد تـــیــرگـــی یــک زمـــان
بـه بـر زد سـیـاوش بـدان کـار دسـتبـه زیـن انـدر آمـد ز تـخـت نـشـسـت
زره را بــه هـم بــر بــبــسـتـنـد پـنـجکـه از یـک زره تـن رسـیـدی بــه رنـج
نــــهــــادنــــد بـــــر خــــط آوردگــــاهنــظــاره بــرو بــر ز هـر ســو ســپــاه
ســیــاوش یــکــی نــیــزه شــاهــوارکـــجـــا داشـــتـــی از پـــدر یــادگــار
کــه در جــنـگ مــازنـدران داشــتــیبــه نـخـچـیـر بــر شـیـر بــگـذاشـتـی
بآوردگـــه رفـــت نـــیـــزه بــــدســـتعـنـان را بـپـیچـید چـون پـیل مـسـت
بـــزد نـــیـــزه و بــــرگـــرفـــت آن زرهزره را نــمـــانـــد ایــچ بـــنـــد و گـــره
از آورد نـــــیــــزه بـــــرآورد راســـــتزره را بـینداخـت زان سو که خواست
ســــواران گـــرســــیـــوز دام ســــازبـــرفـــتـــنـــد بــــا نـــیـــزهـــای دراز
فـــراوان بــــگـــشـــتـــنـــد گـــرد زرهز مــیـدان نـه بــر شــد زره یـک گــره
سیاوش سـپـر خـواست گیلی چـهاردو چـــوبــــیـــن و دو ز آهـــن آبــــدار
کـمـان خـواسـت بـا تـیرهای خـدنـگشش اندر میان زد سه چوبه به تنگ
یکـی در کـمـان رانـد و بـفـشـارد راننـظـاره بــه گـردش ســپــاهـی گـران
بــران چــار چـوبــیـن و ز آهـن سـپــرگـــذر کـــرد پــــیـــکـــان آن نـــامـــور
بـزد هـم بــر آن گـونـه دو چـوبـه تـیـربـــرو آفـــریــن کـــرد بـــرنـــا و پـــیــر
ازان ده یـکــی بــی گــذاره نــمــانــدبـرو هـر کـسـی نـام یـزدان بــخـوانـد
بــدو گـفـت گـرســیـوز ای شــهـریـاربــه ایـران و تــوران تــرا نـیـســت یـار
بــــیـــا تــــا مــــن و تــــو بآوردگــــاهبــتــازیـم هـر دو بــه پــیـش ســپــاه
بــــگـــیـــریـــم هـــردو دوال کــــمـــربــه کـردار جــنـگـی دو پــرخــاشـخـر
ز تـرکـان مـرا نـیسـت هـمـتـاکـسـیچـو اسـپـم نبـینی ز اسـپـان بـسـی
بـمیدان کـسـی نیسـت همـتـای تـوهـــم آورد تـــو گـــر بـــبـــالـــای تـــو
گــر ایـدونـک بــردارم از پــشــت زیـنتــرا نــاگــهــان بـــرزنــم بـــر زمــیــن
چـــنــان دان کـــه از تـــو دلــاورتـــرمبـــاســپ و بـــمــردی ز تــو بـــرتــرم
و گــر تــو مــرا بــرنــهــی بــر زمــیـننـگـردم بــجــایـی کـه جــویـنـد کـیـن
سـیاوش بـدو گفـت کین خـود مگویکه تـو مهتـری شـیر و پـرخـاشـجـوی
همان اسـپ تـو شاه اسـپ منسـتکــلـاه تــو آذر گـشــســپ مـنـســت
جـز از خـود ز تـرکـان یـکـی بــرگـزیـنکـه بــا مـن بــگـردد نـه بــر راه کـیـن
بــدو گـفـت گـرسـیـوز ای نـامـجــویز بـــازی نــشــانــی نــیــایــد بـــروی
سـیاوش بـدو گفت کین رای نیسـتنــبــرد بــرادر کــنـی جــای نـیـســت
نـبــرد دو تــن جــنـگ و مــیـدان بــودپـر از خـشـم دل چـهـره خـنـدان بــود
ز گـــیـــتـــی بـــرادر تـــوی شـــاه راهـــمـــی زیــر نـــعـــل آوری مـــاه را
کــنـم هـرچ گــویـی بــه فــرمـان تــوبــریـن نـشــکـنـم رای و پــیـمـان تــو
ز یـاران یکـی شـیـر جـنـگـی بـخـوانبــریـن تــیـزتــگ بــارگــی بــرنـشــان
گــر ایـدونـک رایـت نــبــرد مــنـســتســر سـرکـشـان زیـر گـرد مـنـســت
بــخــنــدیــد گــرســیــوز نــامــجــویهـمـانـا خــوش آمـدش گـفــتــار اوی
بـه یاران چـنین گفت کای سـرکشانکه خـواهد که گردد بـه گیتـی نشـان
یــکـــی بـــا ســـیــاوش نــبـــرد آوردســـر ســـرکـــشـــان زیــر گــرد آورد
نــیــوشــنــده بــودنــد لــب بــا گــرهبـــه پـــاســـخ بـــیــامــد گـــروی زره
مـنـم گـفــت شــایـســتــه کــارکــرداگـر نـیـسـت او را کـسـی هـم نـبـرد
ســــیـــاوش ز گـــفــــت گـــروی زرهبـــرو کــرد پــرچــیــن رخــان پــرگــره
بــدو گــفــت گــرســیـوز ای نــامــدارز تــرکــان لـشــکــر ورا نـیـســت یـار
سـیاوش بـدو گـفـت کـز تـو گـذشـتنــبــرد دلــیــران مــرا خــوار گــشــت
ازیــشــان دو یــل بـــایــد آراســـتـــهبــه مــیـدان نــبــرد مــرا خــواســتــه
یــکــی نــامــور بـــود نــامــش دمــورکـه همـتـا نبـودش بـه تـرکـان بـه زور
بــیـامــد بــران کــار بــســتــه مــیـانبــه نــزد جــهـانــجــوی شــاه کــیـان
ســــیـــاوش بآورد بــــنــــهــــاد رویبــرفــتــنــد پــیـچــان دمــور و گــروی
بـــــبـــــنــــد مــــیــــان گـــــروی زرهفـــرو بـــرد چـــنــگـــال و بـــرزد گــره
ز زین بـرگـرفـتـش بـه مـیـدان فـگـنـدنـیـازش نـیـامــد بــه گــرز و کــمــنــد
وزان پــس بــپــیـچــیـد ســوی دمـورگـــرفـــت آن بـــر و گــردن او بـــه زور
چـنان خوارش از پـشت زین بـرگرفتکـه لـشـکـر بـدو مـانـد اندر شـگـفـت
چــنـان پــیـش گـرسـیـوز آورد خـوشکـه گـفـتــی نـدارد کـســی زیـرکـش
فـرود آمـد از بــاره بــگـشــاد دســتپـر از خـنده بـر تـخـت زرین نشـسـت
بــرآشــفــت گــرســیــوز از کــار اویپـر از غـم شـدش دل پـر از رنگ روی
وزان تــخــت زریـن بــه ایـوان شـدنـدتـو گـفـتـی کـه بـر اوج کـیوان شـدند
نشـسـتـنـد یک هفـتـه بـا نـای و رودمــی و نـاز و رامــشــگــران و ســرود
بـه هشـتـم بـه رفـتـن گرفـتـند سـازبـــزرگـــان و گــرســـیــوز ســـرفـــراز
یـکـی نـامـه بـنـوشـت نـزدیـک شـاهپــر از لـابــه و پــرسـش و نـیـکـخــواه
ازان پـس مـراو را بــسـی هـدیـه دادبـــرفــتـــنــد زان شــهــر آبـــاد شــاد
بـه رهشـان سـخـن رفـت یک بـا دگرازان پــرهــنــر شــاه و آن بــوم و بـــر
چـنـیـن گـفـت گـرسـیوز کـینـه جـویکـــه مـــارا ز ایــران بـــد آمــد بـــروی
یـکـی مـرد را شـاه ز ایـران بــخــوانـدکـه از ننگ مـا را بـه خـوی در نشـاند
دو شــیـر ژیـان چــون دمـور و گــرویکــه بــودنـد گــردان پــرخــاشــجــوی
چـنـین زار و بـیـکـار گـشـتـنـد و خـواربــه چــنـگـال نـاپــاک تــن یـک سـوار
سـرانـجــام ازیـن بــگـذرانـد ســخــننـه سـر بـیـنـم ایـن کـار او را نـه بــن
چــنـیـن تــا بــه درگــاه افــراســیـابنـرفــت انــدران جــوی جــز تــیـره آب
چــو نـزدیـک ســالــار تــوران ســپــاهرسـیـدنـد و هـرگـونـه پــرسـیـد شـاه
فـراوان سـخــن گـفـت و نـامـه بــدادبـخـواند و بـخـندید و زو گـشـت شـاد
نــگــه کــرد گــرســیــوز کــیــنــه داربـــدان تـــازه رخـــســاره شــهــریــار
هـمـی رفـت یـکـدل پـر از کـین و دردبــدانـگـه کـه خــورشـیـد شـد لـاژورد
هـمـه شـب بــپــیـچـیـد تـا روز پــاکچـو شـب جـامـه قـیرگـون کـرد چـاک
ســر مــرد کــیـن انــدرآمــد ز خــواببــیــامــد بــه نــزدیــک افــراســیــاب
ز بــیـگـانـه پــردخــتــه کـردنـد جــاینشـسـتـنـد و جـسـتـند هرگـونه رای
بــدو گـفـت گـرســیـوز ای شــهـریـارســیــاوش جــزان دارد آیــیــن و کــار
فــرســـتـــاده آمــد ز کــاووس شــاهنــهــانــی بـــنــزدیــک او چــنــد گــاه
ز روم و ز چــیـن نــیـزش آمــد پــیــامهـمـی یـاد کــاووس گـیـرد بــه جــام
بــرو انـجــمـن شــد فــراوان ســپــاهبــپــیـچـیـد ازو یـک زمـان جــان شـاه
اگـــر تـــور را دل نــگـــشـــتـــی دژمز گـیـتــی بــه ایـرج نـکــردی ســتــم
دو کــشــور یـکـی آتــش و دیـگـر آببــدل یـک ز دیـگـر گـرفــتــه شــتــاب
تـو خـواهی کشان خیره جـفت آوریهــمـــی بـــاد را در نـــهــفـــت آوری
اگـر کــردمـی بــر تــو ایـن بــد نـهـانمــرا زشــت نـامـی بــدی در جــهـان
دل شـــاه زان کـــار شـــد دردمـــنــدپـــر از غـــم شـــد از روزگـــار گــزنــد
بــدو گـفـت بــر مـن تــرا مـهـر خــونبــجـنـبــیـد و شـد مـر تــرا رهـنـمـون
ســـه روز انـــدریــن کـــار رای آوریــمســخــنــهـای بــهـتــر بــجــای آوریـم
چــو ایـن رای گـردد خــرد را درســتبـگـویم کـه دران چـه بـایـدت جـسـت
چــهــارم چــو گــرســیــوز آمــد بــدرکـلـه بــر سـر و تــنـگ بــسـتـه کـمـر
سـپــهـدار تــرکـان ورا پــیـش خـوانـدز کـــار ســـیــاوش فـــراوان بـــرانـــد
بــدو گـفــت کــای یـادگـار پــشــنـگچه دارم بـه گیتـی جز از تـو بـه چنگ
هـمــه رازهــا بــر تــو بــایـد گــشــادبــه ژرفـی بــبــیـن تــا چـه آیـدت یـاد
ازان خـواب بـد چـون دلم شـد غـمیبــه مـغــز انـدر آورد لـخــتــی کــمـی
نـبـسـتـم بـه جـنـگ سـیـاوش مـیانازو نـــیـــز مــــا را نـــیـــامــــد زیـــان
چــو او تــخــت پــرمـایـه پــدرود کــردخـــرد تـــار کـــرد و مـــرا پــــود کـــرد
ز فـرمـان مـن یک زمـان سـر نـتـافـتچـو از مـن چـنـان نـیـکـویـهـا بـیـافـت
سـپـردم بـدو کـشـور و گـنـج خـویشنـکــردیـم یـاد از غــم و رنـج خــویـش
بـه خـون نـیـز پـیوسـتـگـی سـاخـتـمدل از کـــیــن ایــران بـــپـــرداخـــتـــم
بــپــیـچـیـدم از جــنـگ و فـرزنـد رویگــرامــی دو دیــده ســپــردم بــدوی
پــس از نـیـکــویـهـا و هـرگــونـه رنـجفــدی کــردن کــشــور و تــاج و گـنـج
گـر ایـدونـک مـن بــدسـگـالـم بـدویز گـیـتـی بـرآیـد یـکـی گـفـت و گـوی
بـــدو بـــر بـــهـــانـــه نـــدارم بـــبـــدگــر از مــن بــدو انــدکــی بــد رســد
زبــان بــرگــشــایـنـد بــر مــن مـهـاندرفــشــی شــوم در مــیـان جــهــان
نــبــاشــد پــســنــد جــهـان آفــریـننــه نــیــز از بـــزرگـــان روی زمـــیــن
ز دد تـیـزدنـدان تــر از شـیـر نـیـسـتکـه اندر دلش بـیم شـمشـیر نیسـت
اگـــر بـــچـــه ای از پـــدر دردمـــنـــدکــنــد مــرغـــزارش پـــنــاه از گــزنــد
ســزد گــر بـــد آیــد بـــدو از پـــنــاه؟پــســنـدد چــنـیـن داور هـور و مــاه؟
نـدانـم جــز آنـکـش بــخــوانـم بــه دروز ایــدر فـــرســـتـــمـــش نــزد پـــدر
اگــر گــاه جــویـد گــر انــگــشــتــریازیــن بــوم و بـــر بــگــســلــد داوری
بــدو گـفـت گـرســیـوز ای شــهـریـارمـگـیـر ایـنـچـنـیـن کـار پـرمـایـه خـوار
از ایــدر گــر او ســـوی ایــران شـــودبـــر و بـــوم مــا پـــاک ویــران شـــود
هر آنگه کـه بـیگـانه شـد خـویش تـوبـــدانــســـت راز کــم و بـــیــش تـــو
چـو جــویـی دگـر زو تــو بــیـگـانـگـیکــنــد رهـنــمــونــی بــه دیـوانــگــی
یـکـی دشـمـنـی بــاشـد انـدوخــتــهنـمــک را پــراگــنــده بــر ســوخــتــه
بــدیـن داسـتــان زد یـکـی رهـنـمـونکــه بــادی کــه از خــانــه آیــد بــرون
نـدانـی تــو بــســتــن بــرو رهـگــذارو گـــر بــــگـــذری نـــگـــذرد روزگــــار
ســـیــاووش دانــد هــمــه کـــار تـــوهــم از کــار تــو هــم ز گــفــتــار تــو
نـبــیـنـی تـو زو جـز هـمـه درد و رنـجپـــراگـــنـــدن دوده و نـــام و گـــنـــج
نــدانــی کـــه پـــروردگـــار پـــلــنــگنــبــیـنـد ز پــرورده جــز درد و چــنـگ
چـو افراسیاب این سخن بـاز جـستهـمـه گـفـت گـرسـیـوز آمـد درســت
پـشیمان شـد از رای و کردار خـویشهـمـی کــژ دانـســت بــازار خــویـش
چـنین داد پـاسـخ که من زین سخـننـه سـر نـیـک بــیـنـم بــلـا را نـه بــن
بــبــاشــیـم تــا رای گـردان ســپــهـرچــگـونـه گـشـایـد بــدیـن کـار چــهـر
بــه هـر کـار بــهـتـر درنـگ از شـتـاببــمــان تــا بـــرآیــد بـــلــنــد آفــتــاب
بـبـیـنـم کـه رای جـهـانـدار چـیـسـترخ شـمـع چـرخ روان سـوی کـیسـت
وگــر ســوی درگــاه خــوانـمـش بــازبــجـویـم سـخـن تــا چـه دارد بــه راز
نـگـهـبــان او مـن بــسـم بـی گـمـانهـمـی بــنـگـرم تــا چــه گـردد زمـان
چـــو زو کـــژیـــی آشـــکـــارا شـــودکــه بــا چــاره دل بــی مــدارا شــود
ازان پـس نـکـوهـش نـبـایـد بـه کـسمـکـافـات بـد جـز بـدی نـیسـت بـس
چـنـیـن گـفـت گـرسـیوز کـینـه جـویکـه ای شـاه بـیـنـادل و راسـت گـوی
ســیــاوش بـــران آلــت و فــر و بـــرزبــدان ایـزدی شــاخ و آن تــیـغ و گـرز
بــیــایــد بــه درگــاه تــو بـــا ســپــاهشـود بـر تـو بـر تـیره خـورشـید و ماه
سـیاوش نه آنسـت کـش دیده شـاههـمـی ز آســمــان بــرگــذارد کــلــاه
فــرنــگــیـس را هـم نــدانـی تــو بــازتـو گویی شدسـت از جـهان بـی نیاز
ســپــاهــت بـــدو بـــازگــردد هــمــهتــو بــاشــی رمــه گــر نــیـاری دمــه
سـپـاهی کـه شـاهی بـبـیند چـنویبـدان بـخـشـش و رای و آن مـاه روی
تـو خـوانـی کـه ایـدر مـرا بـنـده بـاشبـه خـواری بـه مـهر مـن آگـنده بـاش
ندیدسـت کـس جـفـت بـا پـیل شـیرنـــه آتـــش دمـــان از بــــر و آب زیـــر
اگــر بــچــه شــیـر نــاخــورده شــیـربــپــوشــد کــســی در مـیـان حــریـر
بـه گوهر شود بـاز چـون شد ستـرگنــتـــرســد ز آهــنــگ پـــیــل بـــزرگ
پـس افراسـیاب اندر آن بـسـتـه شـدغمی گشت و اندیشه پـیوستـه شد
هـمـی از شـتـابــش بــه آمـد درنـگکـه پــیـروز بــاشـد خــداونـد ســنـگ
ســتــوده نــبـــاشــد ســر بــادســاربــدیـن داسـتــان زد یـکـی هـوشـیـار
کـه گـر بـاد خـیره بـجـسـتـی ز جـاینـمـانـدی بــر و بــیـشـه و پــر و پــای
ســبـــکــســار مــردم نــه والــا بــودو گــرچــه بــه تــن ســروبـــالــا بــود
بــرفـتـنـد پــیـچـان و لـب پــر سـخـنپـــر از کـــیــن دل از روزگـــار کـــهــن
بـــر شــاه رفــتــی زمــان تـــا زمــانبــدانـدیـشــه گــرســیـوز بــدگــمــان
ز هـرگــونــه رنــگ انــدرآمــیـخــتــیدل شــاه تــرکــان بــرانــگــیــخــتــی
چــنــیــن تــا بــرآمــد بــریــن روزگــارپــر از درد و کـیـن شــد دل شـهـریـار
سـپــهـبــد چـنـیـن دیـد یـک روز رایکـه پــردخـت مـانـد ز بــیـگـانـه جـای
بـه گـرسـیوز این داسـتـان بـرگـشـادز کــار ســیــاوش بــســی کــرد یــاد
تــرا گــفــت ز ایــدر بــبـــایــد شــدنبــــر او فــــراوان نــــبـــــایــــد بــــدن
بـپـرسـی و گویی کـزان جـشـن گـاهنـخـواهی هـمـی کـرد کـس را نـگـاه
بـه مـهرت همـی دل بـجـنبـد ز جـاییـکـی بــا فــرنـگـیـس خــیـز ایـدر آی
نـــیــازســـت مـــا را بـــه دیــدار تـــوبـــدان پـــرهــنــر جـــان بـــیــدار تـــو
بـرین کـوه مـا نـیـز نـخـچـیـر هـسـتز جـام زبــرجـد مـی و شـیـر هـسـت
گـذاریـم یـک چــنـد و بــاشـیـم شـادچــــو آیـــدت از شـــهـــر آبــــاد یـــاد
بـه رامش بـبـاش و بـه شـادی خـراممـی و جــام بــا مـن چـرا شـد حـرام
***
بـــرآراســـت گــرســـیــوز دام ســـازدلــی پــر ز کــیــن و ســری پــر ز راز
چـو نـزدیـک شـهـر سـیـاوش رسـیـدز لــشـــکـــر زبـــان آوری بـــرگـــزیــد
بــدو گـفـت رو بــا ســیـاوش بــگـویکــه ای پـــاک زاده کــی نــام جــوی
بــه جـان و سـر شـاه تــوران سـپــاهبــه فـر و بــه دیـهـیـم کـاووس شــاه
کــه از بــهـر مـن بــرنـخــیـزی ز گــاهنــه پــیـش مــن آیـی پــذیـره بــه راه
که تـو زان فزونی بـه فرهنگ و بـختبــه فـر و نـژاد و بــه تـاج و بــه تـخـت
کـه هـر بــاد را بــســت بــایـد مـیـانتـــهــی کــردن آن جــایــگــاه کــیــان
فــرســتــاده نــزد ســیـاوش رســیـدزمــیـن را بــبــوســیــد کــاو را بــدیـد
چــو پــیـغـام گـرسـیـوز او را بــگـفـتسـیاوش غـمی گشـت و اندر نهفـت
پـرانـدیـشـه بــنـشـسـت بــیـدار دیـرهـمـی گـفـت رازیسـت این را بـه زیر
نــدانــم کــه گــرســیـوز نــیـکــخــواهچـه گـفـتـسـت از مـن بــدان بــارگـاه
چــو گـرســیـوز آمـد بــران شــهـر نـوپـــذیــره بـــیــامــد ز ایــوان بـــه کـــو
بـــپـــرســیــدش از راه وز کــار شــاهز رســم ســپــاه و ز تــخــت و کــلـاه
پـــیـــام ســـپـــهـــدار تـــوران بــــدادســیـاوش ز پــیـغـام او گـشـت شـاد
چــنـیـن داد پــاسـخ کـه بــا یـاد اوینـــگـــردانـــم از تـــیــغ پـــولـــاد روی
مـن اینک بـه رفـتـن کـمـر بـسـتـه امعــنـان بــا عـنـان تــو پــیـوســتــه ام
ســه روز انـدریـن گــلــشــن زرنـگــاربــبــاشــیــم و ز بــاده ســازیــم کــار
که گیتـی سپـنج است پـر درد و رنجبــد آن را کـه بــا غـم بـود در سـپـنـج
چـو بــشـنـیـد گـفـت خـردمـنـد شـاهبــپــیـچــیـد گـرســیـوز کــیـنـه خــواه
بـه دل گفـت ار ایدونک بـا من بـه راهســیـاوش بــیـایـد بــه نـزدیـک شــاه
بــدیـن شـیـرمـردی و چــنـدیـن خـردکـــمــان مــرا زیــر پـــی بـــســـپـــرد
سـخـن گـفـتـن مـن شـود بـی فـروغشـــود پـــیــش او چـــاره مـــن دروغ
یـکـی چــاره بــایـد کـنـون سـاخـتــندلـــش را بـــه راه بـــد انـــداخـــتـــن
زمـانی همـی بـود و خـامـش بـمـانددو چـشـمش بـروی سـیاوش بـمـاند
فـــرو ریـــخـــت از دیـــدگـــان آب زردبــه آب دو دیـده هــمــی چــاره کــرد
ســـیـــاوش ورا دیــد پـــرآب چـــهـــربـسـان کـسـی کـاو بـپـیچـد بـه مـهر
بــدو گـفـت نـرم ای بــرادر چــه بــودغـمی هسـت کـان را بـشـاید شـنود
گـر از شـاه تــرکـان شـدسـتــی دژمبــــــه دیـــــده درآوردی از درد نــــــم
مـن ایـنـک هـمـی بــا تـو آیـم بـه راهکـنـم جـنـگ بــا شـاه تــوران سـپــاه
بـــــدان تــــا ز بــــهــــر چــــه آزاردتچــرا کــهــتــر از خــویـشــتــن داردت
و گـر دشــمـنـی آمـدســتــت پــدیـدکـه تـیمـار و رنـجـش بـبـایـد کـشـیـد
مــن ایــنــک بــه هــر کــار یــار تــوامچـــو جـــنــگ آوری مــایــه دار تـــوام
ور ایــدونــک نــزدیــک افــراســـیــابتــرا تـیـره گـشـتـسـت بــر خـیـره آب
بــــه گـــفـــتـــار مـــرد دروغ آزمـــایکـسـی بـرتـر از تـو گرفـتـسـت جـای
بـــدو گــفـــت گـــرســـیــوز نــامــدارمـرا این سـخـن نـیسـت بـا شـهـریار
نـه از دشـمـنـی آمـدسـتـم بــه رنـجنـه از چــاره دورم بــه مـردی و گــنـج
ز گـوهر مـرا بـا دل اندیشـه خـاسـتکـه یاد آمـدم زان سـخـنـهای راسـت
نـخــســتــیـن ز تــور ایـدر آمـد بــدیکـــه بـــرخـــاســـت زو فـــره ایــزدی
شـنـیـدی کـه بــا ایـرج کـم ســخــنبــه آغــاز کــیـنـه چــه افــگــنــد بــن
وزان جــایــگــه تــا بــه افــراســیــابشدسـت آتـش ایران و تـوران چـو آب
بــه یـک جـای هـرگـز نـیـامـیـخـتــنـدز پــنـد و خــرد هـر دو بــگـریـخــتــنـد
ســپــهـدار تــرکــان ازان بــتــرســتکـنون گـاو پـیسـه بـه چـرم اندرسـت
نـدانـی تـو خـوی بــدش بــی گـمـانبـــمــان تــا بـــیــایــد بـــدی را زمــان
نـخــســتــیـن ز اغـریـرث انـدازه گـیـرکه بـر دست او کشته شد خیره خیر
بــرادر بــد از کــالـبــد هـم ز پــشــتچـنـان پــرخـرد بــیـگـنـه را بــکـشـت
ازان پــس بــسـی نـامـور بــی گـنـاهشـدسـتــنـد بــر دسـت او بــر تــبــاه
مـرا زیـن سـخـن ویـژه انـدوه تــسـتکــه بــیـدار دل بــادی و تــن درســت
تـو تــا آمـدسـتـی بــدیـن بــوم و بــرکـسـی را نـیـامـد بــد از تـو بــه سـر
همـه مـردمـی جـسـتـی و راسـتـیجــهـانـی بــه دانــش بــیـاراســتــی
کــنــون خــیـره آهـرمــن دل گــســلورا از تــــــو کـــــردســــــت آزرده دل
دلــی دارد از تــو پـــر از درد و کــیــننـدانـم چــه خــواهـد جــهـان آفــریـن
تــو دانـی کــه مـن دوســتــدار تــوامبــه هــر نــیـک و بــد ویـژه یــار تــوام
نــبــایــد کــه فــردا گــمــانــی بــریکـــه مـــن بـــودم آگـــاه زیـــن داوری
سـیـاووش بـدو گـفـت مـنـدیـش زینکـه یـارســت بــا مـن جــهـان آفـریـن
ســپــهـبــد جــزیـن کـرد مـا را امـیـدکـه بــر مـن شـب آرد بـه روز سـپـیـد
گــــر آزار بـــــودیــــش در دل ز مــــنســرم بــرنـیـفــراخــتــی ز انـجــمــن
نـدادی بــه مـن کـشـور و تــاج و گـاهبــر و بــوم و فـرزنـد و گـنـج و سـپــاه
کـــنــون بـــا تـــو آیــم بـــه درگــاه اودرخــشــان کــنـم تــیـره گـون مـاه او
هـرانـجــا کـه روشـن بــود راســتــیفـــــروغ دروغ آورد کـــــاســـــتــــــی
نــمــایــم دلــم را بـــر افــراســـیــابدرخـشـان تـر از بــر سـپــهـر آفـتــاب
تـــو دل را بـــجــز شــادمــانــه مــدارروان را بـــه بـــد در گـــمـــانــه مــدار
کــســی کــاو دم اژدهــا بـــســپــردز رای جــــهـــان آفــــریـــن نـــگـــذرد
بــدو گـفــت گـرســیـوز ای مـهـربــانتـو او را بـدان سـان کـه دیـدی مـدان
و دیـگـر بــجـایـی کـه گـردان سـپـهـرشـود تـنـد و چـیـن انـدرآرد بــه چـهـر
خـــردمــنــد دانــا نــدانــد فـــســـونکـــه از چـــنــبـــر او ســـر آرد بـــرون
بــدیـن دانـش و ایـن دل هـوشـمـنـدبـــدیــن ســرو بـــالــا و رای بـــلــنــد
نــدانــی هـمــی چــاره از مــهـر بــازبـــبـــایــد کــه بــخــت بــد آیــد فــراز
همـی مـر تـرا بـند و تـنـبـل فـروخـتبــه اورنـد چــشـم خــرد را بــدوخــت
نـخــسـت آنـک دامـاد کـردت بــه دامبـخـیـره شـدی زان سـخـن شـادکـام
و دیـگـر کـت از خـویـشـتــن دور کـردبــه روی بــزرگـان یـکــی ســور کــرد
بـدان تـا تـو گـسـتـاخ بــاشـی بـدویفـرومـانـد انـدر جــهـان گـفــت وگـوی
تـــرا هـــم ز اغـــریــرث ارجـــمـــنـــدفزون نیست خـویشی و پـیوند و بـند
مـیـانـش بــه خـنـجـر بــدو نـیـم کـردســپــه را بـــه کــردار او بـــیــم کــرد
نــهـانــش بــبــیـن آشــکــارا کــنــونچـنین دان و ایمن مـشـو زو بـه خـون
مــرا هــرچ انــدر دل انــدیـشــه بــودخــرد بــود وز هـر دری پــیـشــه بــود
هـــمـــان آزمـــایــش بـــد از روزگـــارازیـن کــیـنــه ور تــیــزدل شــهــریــار
هـمـه پــیـش تـو یـک بــه یـک رانـدمچــو خــورشـد تــابــنـده بــرخــوانـدم
بـــه ایــران پـــدر را بـــیــنــداخــتـــیبـه تـوران همی شارستـان ساختـی
چــنــیـن دل بــدادی بــه گــفــتــار اوبــگـشــتــی هـمـی گــرد تــیـمـار او
درخـتـی بـد این بـرنشانده بـه دستکـجـا بـار او زهـر و بـیخـش کـبـسـت
هـمـی گـفـت و مـژگـان پـر از آب زردپـر افـسـون دل و لب پـر از بـاد سـرد
ســیـاوش نـگــه کــرد خــیـره بــدویز دیـده نــهــاده بــه رخ بــر دو جــوی
چـــو یـــاد آمـــدش روزگـــار گـــزنـــدکــزو بــگــســلــد مـهـر چــرخ بــلـنـد
نــمــانــد بـــرو بـــر بـــســی روزگــاربـــه روز جـــوانــی ســـرآیــدش کــار
دلـش گـشـت پـردرد و رخـسـاره زردپــر از غـم دل و لـب پــر از بــاد سـرد
بــدو گـفـت هـرچـونـک مـی بــنـگـرمبـــه بـــادافـــره بـــد نــه انــدرخـــورم
ز گـفـتــار و کـردار بــر پــیـش و پــسز مـن هـیـچ نـاخــوب نـشـنـیـد کـس
چـو گـسـتـاخ شـد دسـت بـا گـنج اوبــپــیـچــیـد هــمــانــا تــن از رنــج او
اگــرچــه بــد آیـد هــمــی بــر ســرمهــم از رای و فـــرمـــان او نـــگـــذرم
بـیـابـم بـرش هـم کـنـون بـی سـپـاهبــبــیـنـم کـه از چــیـســت آزار شـاه
بــدو گـفـت گـرسـیـوز ای نـامـجــویتــرا آمــدن پــیـش او نــیــســت روی
بــه پــا انــدر آتــش نـشــایـد شــدننــه بــر مــوج دریــا بــر ایــمــن بــدن
هـمـی خــیـره بــر بــد شـتــاب آوریسـر بــخـت خـنـدان بــه خـواب آوری
تــرا مــن هـمــانــا بــســم پــایـمــردبـــر آتــش یــکــی بــرزنــم آب ســرد
یـکـی پــاســخ نـامـه بــایـد نـوشــتپــدیـدار کـردن هـمـه خــوب و زشـت
ز کــیـن گـر بــبــیـنـم ســر او تــهـیدرخـــشـــان شـــود روزگــار بـــهــی
ســواری فــرســتــم بــه نـزدیـک تــودرفــشــان کــنــم رای تـــاریــک تـــو
امــیــدســتـــم از کــردگــار جـــهــانشـــنــاســـنــده آشـــکـــار و نــهــان
کــه او بـــازگــردد ســوی راســتـــیشـــود دور ازو کــژی و کـــاســـتـــی
وگـر بــیـنـم انـدر سـرش هـیـچ تــابهـیـونـی فـرسـتـم هـم انـدر شـتـاب
تـو زان سان که بـاید بـه زودی بـسازمـکـن کــار بــر خــویـشــتــن بــر دراز
بــرون ران از ایـدر بــه هـر کـشــوریبـــهــر نــامـــداری و هــر مــهــتـــری
صد و بـیست فرسنگ ز ایدر بـه چینهمان سـیصد و سـی بـه ایران زمین
ازیـن ســو هـمــه دوســتــدار تــوانـدپــرســتــنـده و غــمــگــســار تــوانـد
وزان ســو پـــدر آرزومــنــد تـــســـتجـهان بـنـده خـویش و پـیونـد تـسـت
بــهـر کـس یـکـی نـامـه ای کـن درازبـسـیـچـیـده بـاش و درنـگـی مـسـاز
ســیـاوش بــه گــفــتــار او بــگــرویـدچــنــان جــان بــیــدار او بـــغــنــویــد
بـدو گـفـت ازان در کـه رانـی سـخـنز پـــیــمــان و رایــت نــگـــردم ز بـــن
تـو خـواهشـگـری کـن مـرا زو بـخـواههـمـی راسـتـی جـوی و بـنـمـای راهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.