ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
دبــیــر پــژوهــنــده را پــیـش خــوانــدســخــنــهــای آگــنــده را بــرفــشــانــد
نــخــســت آفــریــنــنــده را یــاد کــردز وام خــــــرد جــــــانـــــش آزاد کــــــرد
ازان پــس خــرد را ســتــایـش گـرفـتابـــر شــاه تــرکــان نــیــایــش گــرفــت
کــه ای شـــاه پـــیــروز و بـــه روزگــارزمــــانــــه مــــبـــــادا ز تــــو یــــادگــــار
مـرا خـواسـتـی شـاد گـشـتــم بــدانکــه بــادا نــشــســت تــو بــا مــوبــدان
و دیـگــر فــرنــگــیـس را خــواســتــیبـــه مــهــر و وفـــا دل بـــیــاراســـتـــی
فــرنـگــیـس نـالــنـده بــود ایـن زمــانبــه لــب نـاچــران و بــه تــن نـاچــمــان
بـخـفـت و مـرا پـیـش بـالـین بـبـسـتمـیـان دو گـیـتــیـش بــیـنـم نـشـســت
مــرا دل پـــر از رای و دیــدار تـــســتدو کــشــور پـــر از رنــج و آزار تـــســـت
ز نـالـنـدگـی چــون ســبــکـتــر شــودفـــدای تــــن شــــاه کـــشــــور شـــود
بــــهـــانـــه مـــرا نـــیـــز آزار اوســـتنــهــانــم پـــر از درد و تــیــمــار اوســت
چـو نـامـه بــه مـهـر انـدر آمـد بــه دادبـــه زودی بـــه گـــرســـیـــوز بـــدنـــژاد
دلـاور سـه اسـپ تــگـاور بــخــواسـتهمی تـاخـت یکسـر شب و روز راسـت
چــهــارم بـــیــامــد بـــه درگــاه شــاهپــــر از بــــد روان و زبــــان پــــرگـــنـــاه
فــراوان بــپــرســیــدش افــراســیــابچـو دیـدش پــر از رنـج و سـر پـرشـتـاب
چــرا بــاشــتــاب آمـدی گـفــت شــاهچــگــونــه ســپــردی چــنـیـن تــنــد راه
بــدو گـفـت چـون تـیـره شـد روی کـارنــشـــایــد شــمــردن بـــه بـــد روزگــار
ســیـاوش نـکــرد ایـچ بــر کـس نـگـاهپـــذیــره نــیــامـــد مـــرا خـــود بـــه راه
سـخـن نـیز نـشـنـید و نـامـه نـخـوانـدمـرا پــیـش تــخـتــش بــه زانـو نـشـانـد
ز ایـران بــدو نـامــه پــیـوســتــه شــدبــه مـادر هـمـی مـهـر او بــسـتـه شـد
سـپــاهـی ز روم و سـپـاهـی ز چـیـنهـمــی هـر زمــان بــرخــروشــد زمـیـن
تـــــو در کـــــار او گـــــر درنــــگ آوریمــگــر بـــاد زان پــس بــه چــنــگ آوری
و گـــر دیــر گــیــری تـــو جـــنــگ آورددو کــشــور بــه مـردی بــه چــنـگ آورد
و گــر ســوی ایــران بـــرانــد ســپـــاهکـه یـارد شــدن پــیـش او کـیـنـه خــواه
تـــرا کـــردم آگـــه ز دیـــدار خـــویــشازیـن پــس بــپــیـچــی ز کـردار خـویـش
چـو بـشـنـیـد افـراسـیـاب این سـخـنبـــــرو تــــازه شــــد روزگــــار کــــهــــن
بــه گـرسـیـوز از خـشـم پــاسـخ نـداددلـش گـشـت پــرآتــش و سـر چـو بــاد
بــفــرمــود تــا بـــرکــشــیــدنــد نــایهـمـان سـنـج و شـیپـور و هنـدی درای
بــه ســوی ســیـاووش بــنــهــاد رویابــــا نـــامـــداران پــــرخــــاشـــجــــوی
بــدانــگــه کــه گــرســیـوز بــدفــریـبگـــران کـــرد بــــر زیـــن دوال رکـــیـــب
ســیــاوش بـــه پــرده درآمــد بــه دردبـــه تـــن لــرز لــرزان و رخـــســـاره زرد
فـرنـگـیـس گـفـت ای گـو شـیـرچـنـگچـه بـودت که دیگر شـدسـتـی بـه رنگ
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه ای خـوبــرویبـــه تـــوران زمــیــن شــد مــرا آب روی
بـدین سـان کـه گفـتـار گـرسـیوزسـتز پـــرگـــار بـــهــره مـــرا مــرکـــزســـت
فـرنگـیس بـگـرفـت گـیسـو بـه دسـتگــل ارغــوان را بــه فــنـدق بــخــســت
پـر از خـون شد آن بـسـد مشک بـویپـــر از آب چـــشـــم و پـــر از گـــرد روی
هـمـی اشـک بــاریـد بــر کـوه ســیـمدو لـالـه ز خــوشــاب شــد بــه دو نـیـم
همـی کـنـد مـوی و همـی ریخـت آبز گـــفـــتــــار و کـــردار افـــراســــیـــاب
بــدو گـفــت کــای شــاه گــردن فــرازچــه ســازی کــنـون زود بــگــشــای راز
پـــدر خــود دلــی دارد از تـــو بـــه درداز ایــران نـــیــاری ســـخـــن یــاد کـــرد
ســــوی روم ره بـــــا درنــــگ آیــــدتنـپــویـی سـوی چــیـن کـه تــنـگ آیـدت
ز گــیـتــی کــراگــیـری اکــنـون پــنــاهپــنــاهـت خــداونــد خــورشــیـد و مــاه
سـتــم بــاد بــر جــان او مـاه و ســالکــجــا بـــر تــن تــو شــود بـــدســگــال
هـمـی گـفـت گـرســیـوز اکـنـون ز راهبـــیــایــد هـــمـــانـــا ز نـــزدیــک شـــاه
***
چـــهــارم شــب انــدر بـــر مــاهــرویبــخــواب انــدرون بــود بــا رنــگ و بــوی
بــلـرزیـد وز خــواب خــیـره بــجــسـتخــروشـی بــرآورد چــون پــیـل مـسـت
همـی داشـت انـدر بـرش خـوب چـهربــدو گــفــت شــاهـا چــبــودت ز مــهـر
خـروشـیـد و شـمـعـی بــرافـروخـتـنـدبــرش عـود و عـنـبـر هـمـی سـوخـتـنـد
بـــپـــرســیــد زو دخــت افــراســیــابکـه فـرزانـه شـاها چـه دیدی بـه خـواب
سـیـاوش بــدو گـفـت کـز خــواب مـنلــبــت هـیـچ مــگــشــای بــر انـجــمـن
چنین دیدم ای سرو سیمین به خوابکــه بـــودی یــکــی بـــی کــران رود آب
یــکــی کــوه آتــش بــه دیــگــر کــرانگــــرفـــــتـــــه لــــب آب نــــیــــزه وران
ز یــک ســو شــدی آتـــش تــیــزگــردبـــرافـــروخـــتـــی از ســـیــاووش گــرد
ز یـک دســت آتــش ز یـک دســت آببــه پــیـش انـدرون پــیـل و افـراســیـاب
بـــــدیـــــدی مـــــرا روی کـــــرده دژمدمــــیــــدی بـــــران آتــــش تــــیــــزدم
چــو گـرســیـوز آن آتــش افـروخــتــیاز افــروخـــتـــن مــر مــرا ســوخـــتـــی
فـرنـگـیـس گـفـت ایـن بــجـز نـیـکـوینــبـــاشــد نــگــر یــک زمــان بــغــنــوی
بـه گـرسـیوز آیـد هـمـی بـخـت شـومشـود کـشـتــه بــر دســت ســالـار روم
سـیـاوش سـپـه را سـراسـر بــخـوانـدبـــه درگـــاه ایــوان زمـــانــی بـــمــانــد
بـسیچید و بـنشست خنجـر بـه چنگطــلــایـه فــرســتــاد بــر ســوی گــنـگ
دو بـهره چـو از تـیره شـب در گذشـتطــلــایـه هـم آنــگــه بــیـامــد ز دشــت
کــه افــراســیــاب و فــراوان ســـپـــاهپــــدیــــد آمــــد از دور تــــازان بـــــه راه
ز نــزدیــک گـــرســـیــوز آمـــد نــونـــدکــه بــر چــاره جــان مــیــان را بــبــنــد
نـیـامــد ز گــفــتــار مــن هـیـچ ســوداز آتـــش نـــدیـــدم جـــز از تـــیـــره دود
نـگـر تــا چــه بــایـد کـنـون سـاخــتــنســـپـــه را کــجـــا بـــایــد انــداخـــتـــن
ســـیــاوش نـــدانــســـت زان کـــار اوهــمــی راســـت آمــدش گـــفـــتـــار او
فـرنـگـیـس گـفـت ای خــردمـنـد شـاهمــکــن هـیـچ گــونـه بــه مــا در نــگــاه
یــکــی بـــاره گــام زن بـــرنــشـــیــنمــبــاش ایـچ ایـمــن بــه تــوران زمــیـن
تــرا زنـده خـواهـم کـه مـانـی بــجـایسـر خــویـش گـیـر و کـسـی را مـپــای
سـیـاوش بـدو گـفـت کـان خـواب مـنبــــجـــا آمـــد و تـــیـــره شـــد آب مـــن
مـــرا زنــدگـــانــی ســـرآیــد هــمــیغــــم و درد و انــــده درآیـــد هـــمــــی
چــنـیـن اســت کــار ســپــهـر بــلــنـدگــهـی شــاد دارد گـهـی مـســتــمـنـد
گـر ایـوان مـن سـر بـه کـیوان کـشـیـدهـمـان زهـر گـیـتــی بــبــایـد چــشـیـد
اگــر ســـال گــردد هــزار و دویــســتبــجــز خــاک تــیـره مـرا جــای نـیـسـت
ز شــب روشـنـایـی نـجــویـد کـســیکــجـــا بـــهــره دارد ز دانــش بـــســی
تــرا پــنـج مــاهـســت ز آبــســتــنـیازیــن نـــامـــور گـــر بـــود رســـتـــنـــی
درخـــت تـــو گـــر نـــر بــــه بــــار آوردیـــکــــی نــــامــــور شــــهــــریـــار آورد
ســرافــراز کــیـخــســروش نــام کــنبـــــه غــــم خـــــوردن او دل آرام کــــن
چــنــیــن گــردد ایـن گــنــبــد تــیــزروســـرای کـــهـــن را نـــخـــوانـــنـــد نـــو
ازیـن پــس بــه فــرمــان افــراســیـابمــرا تــیـره بــخــت انــدرآیـد بــه خــواب
بـــبـــرنــد بـــر بـــیــگــنــه بـــر ســرمز خـــون جـــگــر بـــرنــهــنــد افــســـرم
نــه تــابــوت یـابــم نــه گــور و کــفــننـه بــر مـن بــگـریـد کـسـی ز انـجــمـن
نـــهــالـــی مـــرا خـــاک تـــوران بـــودســـرای کـــهــن کـــام شـــیــران بـــود
بـرین گـونـه خـواهد گـذشـتـن سـپـهرنـخــواهـد شــدن رام بــا مـن بــه مـهـر
ز خـورشـیـد تــابــنـده تــا تــیـره خـاکگـــذر نـــیـــســـت از داد یـــزدان پــــاک
بـــه خـــواری تـــرا روزبـــانـــان شـــاهســر و تــن بـــرهــنــه بــرنــدت بــه راه
بـــیــایــد ســپـــهــدار پــیــران بـــه دربـــخـــواهــش بـــخــواهــد تـــرا از پـــدر
بــه جـان بـی گـنـه خـواهـدت زیـنـهـاربــه ایـوان خــویـشــش بــرد زار و خــوار
وز ایــران بـــیــایــد یــکــی چـــاره گــربـــه فـــرمــان دادار بـــســـتـــه کـــمــر
از ایــدر تـــرا بـــا پـــســـر نـــاگـــهــانســوی رود جـــیــحــون بـــرد در نــهــان
نــشــانــنــد بــر تــخــت شــاهـی ورابـــه فــرمــان بـــود مــرغ و مــاهــی ورا
ز گــیــتــی بــرآرد ســراســر خــروشزمــانــه ز کــیـخــســرو آیـد بــه جــوش
ز ایـران یـکــی لـشــکــر آرد بــه کـیـنپـــرآشـــوب گـــردد ســـراســـر زمــیــن
پــی رخــش فــرخ زمــیــن بــســپــردبـه تـوران کـسـی را بـه کـس نـشـمـرد
بــه کــیـن مـن امـروز تــا رســتــخــیـزنـبــیـنـی جـز از گـرز و شـمـشـیـر تــیـز
بـریـن گـفـتـهـا بـر تـو دل سـخـت کـنتــــن از نــــاز و آرام پـــــردخــــت کــــن
سـیاوش چـو بـا جـفـت غـمها بـگفـتخــروشــان بــدو انـدر آویـخــت جــفــت
رخـش پــر ز خـون دل و دیـده گـشـتســوی آخــر تــازی اســپــان گــذشــت
بــــیـــاورد شــــبــــرنـــگ بــــهـــزاد راکـــه دریـــافـــتـــی روز کـــیـــن بــــاد را
خـروشـان سـرش را بـه بـر در گـرفـتلــگــام و فــســارش ز ســر بــرگــرفــت
بــه گــوش انــدرش گــفــت رازی درازکـه بــیـدار دل بــاش و بــا کـس مـسـاز
چـو کـیخـسـرو آید بـه کین خـواسـتـنعـــنـــانـــش تــــرا بــــایـــد آراســـتـــن
ورا بــارگــی بــاش و گـیـتــی بــکــوبچـنـان چـون سـر مـار افـعـی بــه چـوب
از آخــر بـــبـــر دل بـــه یــکــبـــارگــیکـه او را تـو بــاشـی بــه کـیـن بــارگـی
دگــر مــرکــبـــان را هــمــه کــرد پــیبـــرافــروخـــت بـــرســان آتـــش ز نــی
خـود و سـرکشـان سـوی ایران کشیدرخ از خـــون دیـــده شـــده نـــاپــــدیـــد
***
چــو یـک نـیـم فـرســنـگ بــبــریـد راهرســـیــد انــدرو شــاه تـــوران ســـپـــاه
ســپـــه دیــد بـــا خــود و تــیــغ و زرهســــیــــاوش زده بـــــر زره بـــــر گــــره
بـه دل گفت گرسیوز این راسـت گفتسـخـن زین نـشـانی کـه بـود در نهفـت
ســیــاوش بــتــرســیـد از بــیـم جــانمــگــر گــفــت بـــدخــواه گــردد نــهــان
هـمـی بـنـگـریـد ایـن بــدان آن بــدیـنکـه کـینـه نـبـدشـان بـه دل پـیـش ازین
ز بـــیــم ســیــاوش ســواران جــنــگگـــرفـــتــــنـــد آرام و هـــوش و درنـــگ
چـه گـفـت آن خـردمـند بـسـیار هوشکـه بــا اخــتــر بــد بــه مـردی مـکــوش
چـنـین گـفـت زان پـس بـه افـراسـیابکــه ای پـــرهــنــر شــاه بـــا جــاه و آب
چــرا جــنـگ جــوی آمـدی بــا سـپــاهچــرا کـشــت خــواهـی مـرا بــی گـنـاه
ســپــاه دو کـشـور پــر از کـیـن کـنـیزمــان و زمــیــن پــر ز نــفــریــن کــنــی
چــنـیـن گـفــت گـرســیـوز کــم خــردکـزیـن در سـخــن خـود کـی انـدر خـورد
گــر ایـدر چــنـیـن بــی گــنــاه آمــدیچـــــرا بـــــا زره نــــزد شـــــاه آمــــدی
پـذیـره شـدن زین نـشـان راه نـیسـتسـنـان و ســپــر هـدیـه شـاه نـیـســت
سـیـاوش بـدانـسـت کـان کـار اوسـتبـــرآشـــفــتـــن شــه ز بـــازار اوســـت
چــو گـفــتــار گـرســیـوز افــراســیـابشـــنــیــد و بـــرآمــد بـــلــنــد آفــتـــاب
بــه تــرکــان بــفــرمـود کــانـدر دهـیـددرین دشـت کـشـتـی بـه خـون بـرنـهید
از ایــران ســـپـــه بـــود مــردی هــزارهـــــمـــــه نـــــامــــــدار از در کــــــارزار
رده بـــر کـــشـــیـــدنـــد ایــرانـــیـــانبــبــســتــنـد خــون ریـخــتــن را مــیـان
هـمـه بــا سـیـاوش گـرفـتــنـد جــنـگنـــدیــدنـــد جـــای فـــســـون و درنـــگ
کـنـون خــیـره گـفـتــنـد مـا را کـشـنـدبــبــایـد کـه تـنـهـا بـه خـون در کـشـنـد
بــمــان تــا ز ایــرانــیــان دســت بـــردبــبــیـنـنـد و مـشـمـر چــنـیـن کـار خـرد
سیاوش چـنین گفت کین رای نیسـتهـمـان جـنـگ را مـایـه و پــای نـیـسـت
مــرا چـــرخ گـــردان اگــر بـــی گــنــاهبــه دســت بــدان کــرد خــواهـد تــبــاه
بـه مـردی کـنـون زور و آهنـگ نیسـتکـه بــا کـردگـار جـهـان جــنـگ نـیـسـت
ســرآمــد بـــریــشــان بـــر آن روزگــارهمه کـشـتـه گشـتـند و بـرگشـتـه کـار
ز تـیـر و ز ژوپـیـن بــبـد خـسـتـه شـاهنــگــون انــدر آمــد ز پـــشــت ســـپـــاه
همی گشت بـر خاک و نیزه به دستگـــروی زره دســــت او را بــــبــــســـت
نــهــادنــد بـــر گــردنــش پــالــهــنــگدو دست از پس پشت بسته چو سنگ
دوان خـــون بـــران چـــهـــره ارغـــوانچـــنــان روز نــادیــده چـــشـــم جـــوان
بـــرفــتــنــد ســوی ســیــاووش گــردپــس پــشـت و پـیـش سـپـه بــود گـرد
چــنـیـن گـفـت سـالـار تــوران سـپــاهکـه ایـدر کـشــیـدش بــه یـکـســو ز راه
کـنـیـدش بــه خـنـجـر سـر از تـن جـدابــه شــخــی کــه هــرگــز نــرویـد گــیـا
بــریـزیــد خــونــش بــران گــرم خــاکمـــمـــانـــیـــد دیـــر و مـــداریـــد بــــاک
چـنـین گـفـت بـا شـاه یکـسـر سـپـاهکـــزو شـــهــریــارا چـــه دیــدی گـــنــاه
چـرا کشت خـواهی کسـی را که تـاجبـــگـــریـــد بـــرو زار بـــا تـــخـــت عـــاج
ســری را کــجــا تــاج بــاشــد کــلــاهنــشــایــد بــریــد ای خــردمــنــد شــاه
بــه هـنـگـام شــادی درخــتــی مـکـارکــــــه زهــــــر آورد بـــــــار او روزگــــــار
هــمــی بــود گــرســیـوز بــدنــشــانز بـــیــهــودگـــی یــار مــردم کـــشـــان
کــه خــون ســیــاوش بــریـزد بــه دردکــــزو داشــــت درد دل انـــدر نــــبــــرد
ز پــیـران یـکـی بــود کـهـتـر بــه سـالبـــــرادر بـــــد او را و فـــــرخ هــــمــــال
کــجــا پـــیــلــســم بـــود نــام جــوانیــکــی پـــرهــنــر بـــود و روشـــن روان
چــنـیـن گـفـت مـر شـاه را پــیـلـسـمکــه ایـن شــاخ را بــار دردســت و غــم
ز دانــا شــنــیــدم یــکــی داســتـــانخــرد شــد بــران نــیـز هــمــداســتــان
کـه آهسـتـه دل کـم پـشـیمـان شـودهـم آشــفــتــه را هـوش درمــان شــود
شــتــاب و بــدی کــار آهـرمــنــســتپــشــیـمــانـی جــان و رنــج تــنــســت
ســری را کـه بــاشــی بــدو پــادشــابـــه تـــیــزی بـــریـــدن نـــبـــیــنـــم روا
بـــبـــنــدش هــمـــی دار تـــا روزگـــاربـــریـــن بـــد تـــرا بـــاشـــد آمـــوزگـــار
چـــو بــــاد خـــرد بــــر دلـــت بــــروزداز ان پــــس ورا ســــربــــریـــدن ســـزد
بــفــرمــای بــنـد و تــو تــنـدی مـکــنکــه تــنـدی پــشــیـمـانـی آرد بــه بــن
چـه بــری سـری را هـمـی بـی گـنـاهکـه کـاووس و رسـتـم بـود کـیـنـه خـواه
پــدر شــاه و رســتــمــش پــروردگــاربـــپــیــچــی بــه فــرجــام زیــن روزگــار
چـو گودرز و چون گیو و بـرزین و طوسبـــبــنــدنــد بـــر کــوهــه پــیــل کــوس
دمــنــده ســپــهــبـــد گــو پــیــلــتــنکــه خــوارنـد بــر چــشــم او انــجــمــن
فـــریـــبـــرز کـــاووس درنـــده شـــیــرکـه هرگـز نـدیدش کـس از جـنـگ سـیر
بــریـن کـیـنـه بــنـدنـد یـکــســر کـمـردر و دشـــت گـــردد پـــر از کـــیــنــه ور
نــه مــن پــای دارم نــه پــیـونــد مــننــه گـــردی ز گـــردان ایــن انــجـــمـــن
هــمــانــا کــه پــیـران بــیــایـد پــگــاهازو بـــشــنــود داســـتـــان نــیــز شـــاه
مــگــر خــود نــیــازت نــیــایــد بــدیـنمـگـسـتــر یـکـی تــا جـهـانـسـت کـیـن
بــدو گـفـت گـرسـیـوز ای هـوشـمـنـدبـــگـــفـــت جـــوانــان هــوا را مــبـــنــد
از ایـرانـیـان دشـت پـر کـرگـس اسـتگر از کین بـتـرسـی تـرا این بـس اسـت
همین بـد که کـردی تـرا خـود نه بـسکـه خـیـره هـمـی بــشـنـوی پـنـد کـس
سیاووش چـو بـخروشد از روم و چـینپــر از گـرز و شــمـشـیـر بــیـنـی زمـیـن
بــریـدی دم مـار و خــســتــی سـرشبــه دیـبــا بــپــوشــیـد خــواهـی بــرش
گــر ایـدونــک او را بــه جــان زیـنــهــاردهــی مــن نــبـــاشــم بــر شــهــریــار
بــه بــیـغـولـه ای خـیـزم از بـیـم جـانمــگــر خــود بـــه زودی ســرآیــد زمــان
بــرفــتــنــد پــیــچــان دمــور و گــرویبـــر شــاه تــرکــان پــر از رنــگ و بـــوی
کـه چـنـدین بـه خـون سـیاوش مـپـیچکـــه آرام خـــوار آیــد انـــدر بـــســـیـــچ
بــه گــفــتــار گــرســیــوز رهــنــمــایبــــرآرای و بــــردار دشـــمـــن ز جــــای
زدی دام و دشــمـن گـرفـتــی بــدویز ایــران بـــرآیــد یــکــی هــای و هــوی
سـزا نیسـت این را گرفتـن بـه دسـتدل بــدســگــالـان بــبــایـد شــکــســت
سـپـاهـی بــدیـن گـونـه کـردی تـبــاهنــگـــر تـــا چـــگــونــه بـــود رای شـــاه
اگــر خــود نــیــازردتــی از نــخــســتبـه آب ایـن گـنـه را تـوانـسـت شـسـت
کــنــون آن بــه آیـد کــه انــدر جــهـاننــبـــاشـــد پـــدیــد آشـــکــار و نــهــان
بــدیـشـان چــنـیـن پــاسـخ آورد شـاهکـــزو مـــن نــدیــدم بـــه دیــده گـــنــاه
و لــیـکــن ز گــفــت ســتــاره شــمــربــه فـرجــام زو سـخــتــی آیـد بــه سـر
گـر ایـدونـک خـونـش بـریـزم بـه کـیـنیــکـــی گـــرد خـــیــزد ز ایــران زمــیــن
رهـا کـردنـش بــتــر از کـشـتــنـســتهـمـان کـشـتـنـش رنـج و درد مـنـسـت
بـــه تـــوران گـــزنــد مــرا آمـــدســـتغـــم و درد و بــــنـــد مـــرا آمـــدســـت
خـــردمــنــد گـــر مــردم بـــدگـــمـــاننـــدانـــد کـــســـی چــــاره آســــمـــان
فـرنـگـیـس بــشـنـیـد رخ را بــخـسـتمــیـان را بــه زنــار خــونـیـن بــبــســت
پــیــاده بــیــامــد بـــه نــزدیــک شــاهبــه خــون رنـگ داده دو رخــســاره مـاه
بــه پـیـش پــدر شـد پـر از درد و بــاکخروشان بـه سر بـر همی ریخـت خـاک
بــدو گـفــت کــای پــرهـنـر شــهـریـارچـــرا کــرد خــواهــی مــرا خــاکــســار
دلــت را چــرا بــســتــی انـدر فــریـبهـمـی از بــلــنـدی نـبــیـنـی نـشــیـب
ســر تـــاجــداران مــبـــر بـــی گــنــاهکــه نــپــســنــدد ایـن داور هــور و مــاه
سـیـاوش کـه بـگـذاشـت ایـران زمـینهـمــی از جــهـان بــر تــو کــرد آفــریـن
بــــیــــازرد از بـــــهــــر تــــو شــــاه راچــنــان افــســر و تـــخــت و آن گــاه را
بـــیــامــد تــرا کــرد پـــشــت و پــنــاهکــنــون زو چــه دیــدی کــه بــردت ز راه
نـــبـــرد ســـر تـــاجـــداران کـــســـیکـه بــا تــاج بــر تــخــت مـانـد بــســی
مـکـن بــی گـنـه بــر تــن مـن سـتــمکـه گـیـتـی سـپـنـج اسـت بـا بـاد و دم
یـکـی را بــه چــاه افـگـنـد بــی گـنـاهیـکــی بــا کــلــه بــرشــنــانـد بــه گــاه
ســرانـجــام هـر دو بــه خــاک انـدرنـدز اخــتــر بـــه چــنــگ مــغــاک انــدرنــد
شـــنــیــدی کـــه از آفـــریــدون گـــردســتــمـگـاره ضــحــاک تــازی چــه بــرد
هــمــان از مــنــوچــهــر شــاه بـــزرگچـه آمـد بــه سـلـم و بــه تـور سـتــرگ
کــنـون زنــده بــر گــاه کــاووس شــاهچـو دسـتـان و چـون رسـتـم کینه خـواه
جــهـان از تــهـمــتــن بــلــرزد هـمــیکـه تــوران بــه جــنـگـش نـیـرزد هـمـی
چــو بــهـرام و چــون زنــگــه شــاورانکـــه نــنــدیــشـــد از گـــرز کـــنــداوران
هـمــان گــیـو کــز بــیـم او روز جــنـگهــمــی چــرم روبــاه پــوشــد پــلــنــگ
درخـتــی نـشـانـی هـمـی بــر زمـیـنکـــجـــا بـــرگ خـــون آورد بـــار کـــیـــن
بــه کـیـن سـیـاوش سـیـه پـوشـد آبکــنــد زار نــفـــریــن بـــه افــراســـیــاب
سـتــمـگـاره ای بــر تــن خــویـشـتــنبـــســـی یــادت آیــد ز گـــفـــتـــار مــن
نـه انـدر شــکــاری کــه گـور افــگـنـیدگـــر آهــوان را بـــه شـــور افـــگـــنــی
هــمــی شــهــریــاری ربــایـی ز گــاهدریــن کــار بــه زیـن نــگــه کــن پــگــاه
مـده شـهـر تـوران بــه خـیـره بــه بــادبــــبــــایـــد کــــه روز بــــد آیـــدت یـــاد
بــگـفـت ایـن و روی ســیـاوش بــدیـددو رخ را بــکــنــد و فــغــان بــرکــشــیـد
دل شـاه تــوران بــرو بــر بــســوخــتهـمـی خـیـره چـشـم خـرد را بــدوخـت
بـــدو گــفــت بــرگــرد و ایــدر مــپــایچـه دانـی کـزیـن بـد مـرا چـیـسـت رای
بــه کـاخ بــلـنـدش یـکـی خــانـه بــودفــرنــگــیـس زان خــانـه بــیـگــانـه بــود
مــر او را دران خـــانــه انــداخـــتـــنــددر خـــانــه را بـــنــد بـــرســـاخـــتـــنــد
بـــفــرمــود پـــس تـــا ســـیــاووش رامــرآن شــاه بــی کــیـن و خــامــوش را
کـه ایـن را بـجـایی بـریـدش کـه کـسنــــبــــاشــــد ورا یــــار و فــــریــــادرس
ســرش را بـــبـــریــد یــکــســر ز تــنتــنـش کـرگـســان را بــپــوشــد کـفــن
بــبــایـد کــه خــون ســیـاوش زمــیـننـــبـــویـــد نـــرویـــد گـــیـــا روز کـــیــن
هـمـی تــاخــتــنـدش پــیـاده کـشـانچـــنـــان روزبـــانـــان مـــردم کـــشـــان
ســـیــاوش بـــنــالــیــد بـــا کـــردگــارکــــه ای بــــرتــــر از گــــردش روزگــــار
یـکـی شــاخ پــیـدا کـن از تــخــم مـنچــو خــورشــیـد تــابــنـده بــر انـجــمـن
که خـواهد ازین دشمنان کین خـویشکــنــد تــازه در کــشــور آیـیـن خــویـش
هـمـی شـد پـس پـشـت او پـیلـسـمدو دیــده پـــر از خـــون و دل پـــر ز غــم
ســیـاوش بــدو گــفــت پــدرود بــاشزمــیــن تــار و تــو جــاودان پـــود بـــاش
درودی ز مــن ســوی پــیــران رســانبـگـویـش کـه گـیـتـی دگـر شـد بـسـان
بـه پـیـران نـه زیـن گـونـه بــودم امـیـدهـمـی پــنـد او بــاد بــد مــن چــو بــیـد
مـرا گـفـتــه بــود او کـه بــا صــد هـزارزره دار و بــــر گـــســـتــــوان ور ســـوار
چــــو بـــــرگــــرددت روز یــــار تـــــوامبـــــگـــــاه چـــــرا مـــــرغـــــزار تـــــوام
کــنــون پــیـش گــرســیـوز انــدر دوانپـــیــاده چـــنــیــن خــوار و تـــیــره روان
نـبــیـنـم هـمـی یـار بــا خــود کـسـیکـه بــخــروشــدی زار بــر مـن بــســی
چـو از شـهر و ز لـشـکـر اندر گـذشـتکـشـانـش بــبــردنـد بــر ســوی دشـت
ز گــرســـیــوز آن خـــنــجـــر آبـــگــونگــروی زره بـــســـتـــد از بـــهــر خـــون
بــیـفــگــنــد پــیـل ژیــان را بــه خــاکنـه شـرم آمـدش زان سـپـهبـد نـه بـاک
یـکــی تــشــت بــنــهــاد زریـن بــرشجــدا کـرد زان ســرو سـیـمـیـن سـرش
بـجـایی کـه فـرمـوده بـد تـشـت خـونگــــروی زره بــــرد و کــــردش نـــگـــون
یـکــی بــاد بــا تــیـره گــردی ســیــاهبــرآمـد بــپــوشــیـد خــورشــیـد و مــاه
هــمــی یــکـــدگــر را نــدیــدنــد رویگــرفــتــنــد نـفــریـن هـمــه بــر گــرویپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.