ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو از ســروبــن دور گـشـت آفـتــابســر شــهـریـار انـدرآمــد بــه خــواب
چه خوابی که چندین زمان برگذشتنـجـنـبـیـنـد و بـیـدار هـرگـز نـگـشـت
چـو از شـاه شـد گـاه و مـیدان تـهـیمـه خـورشـید بـادا مـه سـرو سـهی
چـپ و راسـت هر سـو بـتـابـم همیسـر و پــای گـیـتــی نـیـابــم هـمـی
یـکـی بــد کــنـد نـیـک پــیـش آیـدشجـهـان بـنـده و بـخـت خـویش آیدش
یکـی جـز بـه نـیکـی جـهـان نـسـپـردهــمـــی از نــژنــدی فـــرو پـــژمـــرد
مــدار ایــچ تــیــمــار بـــا او بـــه هــمبــه گـیـتــی مـکـن جـان و دل را دژم
ز خـــان ســیــاوش بـــرآمــد خــروشجـهـانـی ز گـرسـیـوز آمـد بـه جـوش
ز سـر مـاهـرویان گـسـسـتـه کـمـنـدخــراشــیـده روی و بــمــانــده نـژنــد
هـمــه بــنــدگــان مــوی کــردنـد بــازفــرنـگـیـس مـشــکـیـن کــمـنـد دراز
بـریـد و مـیـان را بـه گـیسـو بـبـسـتبــه فـنـدق گـل ارغـوانـرا بــخــســت
بــــه آواز بــــر جـــان افـــراســـیـــابهمـی کـرد نـفـرین و مـی ریخـت آب
خـروشش بـه گوش سـپـهبـد رسـیدچــو آن نـالــه و زار نـفــریـن شــنـیـد
بـه گـرسـیـوز بــدنـشـان شـاه گـفـتکـه او را بــه کــوی آوریـد از نـهـفــت
ز پــرده بــه درگـه بــریـدش کــشــانبــــر روزبــــانـــان مـــردم کـــشــــان
بـــدان تــا بــگــیــرنــد مــوی ســرشبـــدرنـــد بـــر بـــر هــمـــه چـــادرش
زنـنـدش هـمـی چـوب تـا تـخـم کـینبـــریــزد بــریــن بــوم تــوران زمــیــن
نـخــواهـم ز بــیـخ ســیـاوش درخــتنه شاخ و نه بـرگ و نه تاج و نه تخت
هـــمـــه نـــامـــداران آن انـــجـــمـــنگـرفـتــنـد نـفـریـن بــرو تــن بــه تــن
کـه از شـاه و دســتــور وز لـشـکـریازیـن گــونـه نـشــیـنــد کــس داوری
بــیـامـد پــر از خـون دو رخ پــیـلـسـمروان پــــر ز داغ و رخـــان پــــر ز نـــم
بــه نــزدیـک لــهــاک و فــرشــیــدوردسـراسـر ســخــنـهـا هـمـه یـاد کـرد
کــه دوزخ بـــه از بـــوم افــراســیــابنـبــایـد بــدیـن کـشــور آرام و خــواب
بــتــازیـم و نــزدیــک پــیــران شــویـمبــه تــیـمــار و درد اســیـران شــویـم
ســه اســپ گـرانـمـایـه کـردنـد زیـنهـمـی بــرنـوشـتـنـد گـفـتـی زمـیـن
بــه پـیـران رسـیـدنـد هـر سـه سـواررخـان پــر ز خـون هـمـچـو ابــر بــهـار
بــرو بــر شـمـردنـد یـکـسـر ســخــنکـه بـخـت از بـدیـهـا چـه افـگـنـد بـن
یـکـی زاریـی خـاسـت کـانـدر جـهـاننـبــیـنـد کــســی از کــهـان و مـهـان
سیاووش را دست بـستـه چـو سنگفــگــنــدنــد در گــردنـش پــالــهـنـگ
بــه دشـتـش کـشـیـدنـد پــر آب رویپـــیــاده دوان در بـــه پــیــش گــروی
تــن پـــیــل وارش بـــران گــرم خــاکفــگــنـدنـد و از کــس نـکــردنـد بــاک
یکـی تـشـت بـنـهـاد پـیشـش گـرویبـپـیـچـید چـون گـوسـفـنـدانـش روی
بـــریــد آن ســر شــاهــوارش ز تـــنفـگـندش چـو سـرو سـهی بـر چـمن
همـه شـهـر پـر زاری و نـالـه گـشـتبه چشم اندرون آب چون ژاله گشت
چـو پـیـران بـه گـفـتـار بــنـهـاد گـوشز تـخـت انـدرافـتــاد و زو رفـت هـوش
هـمـی جـامـه را بـر بـرش کـرد چـاکهمی کند موی و همی ریخت خـاک
بــدو پــیـلـسـم گـفـت بــشـتــاب زودکه دردی بـدین درد و سـخـتـی فزود
فـرنـگـیـس رانـیـز خــواهـنـد کـشــتمـکـن هـیـچ گـونـه بـرین کـار پـشـت
بــه درگــاه بــردنـد مــویـش کــشــانبــــر روزبــــانـــان مـــردم کـــشــــان
جــهــانــی بـــدو کــرده دیــده پـــرآبز کـــردار بـــدگــوهــر افـــراســـیــاب
کـه این هـول کـاریـسـت بـادرد و بـیمکـه اکـنـون فـرنـگـیـس را بـر دو نـیـم
زنــنــد و شــود پــادشــاهــی تــبــاهمـر او را نـخــوانـد کـسـی نـیـز شـاه
ز آخـــر بـــیـــاورد پـــس پـــهـــلـــوانده اســــپ ســـوار آزمـــوده جــــوان
خــود و گــرد رویـیــن و فــرشــیــدوردبــــــرآورد زان راه نـــــاگــــــاه گـــــرد
بــدو روز و دو شــب بــدرگــه رســیـددرنــامــور پـــرجــفــا پـــیــشــه دیــد
فـرنـگـیـس را دیـد چــون بــیـهـشــانگــرفـــتـــه ورا روزبـــانــان کـــشـــان
بـه چـنـگـال هـر یـک یـکـی تـیـغ تـیـزز درگـاه بــرخــواســتــه رســتــخــیـز
هـمـانـگــاه پــیـران بــیـامـد چــو بــادکسـی کش خـرد بـوی گشتـند شاد
چـو چـشـم گـرامی بـه پـیران رسـیدشــد از خــون دیـده رخــش نـاپــدیـد
بـدو گـفـت بـا مـن چـه بـد سـاخـتـیچــرا خــیــره بـــر آتــش انــداخــتــی
ز اسـپ انـدر افـتـاد پـیـران بــه خـاکهـمـه جــامـه پــهـلـوی کـرده چــاک
بـــــفــــرمــــود تــــا روزبـــــانــــان درزمــانــی ز فــرمــان بــتــابــنــد ســر
بــیــامــد دمــان پــیـش افــراســیـابدل از درد خــســتــه دو دیـده پــر آب
بــدو گــفــت شــاهـا انــوشــه بــدیروان را بـــه دیـــدار تـــوشـــه بـــدی
چـه آمـد ز بــد بــر تــو ای نـیـکـخـویکـــــه آوردت ایـــــن روز بــــــد آرزوی
چــرا بــر دلــت چــیـره شــد رای دیـوبــبـرد از رخـت شـرم گـیـهـان خـدیـو
بـه کـشـتـی سـیـاووش را بـی گـنـاهبـه خـاک انـدر انـداخـتـی نـام و جـاه
بــه ایـران رســد زیـن بــدی آگــهــیکـه شـد خـشـک پـالیز سـرو سـهی
بـــســـا تـــاجـــداران ایــران زمـــیــنکـه بــا لـشــکـر آیـنـد پــردرد و کـیـن
جـــهـــان آرمـــیــده ز دســـت بـــدیشــــــده آشــــــکــــــارا ره ایـــــزدی
فــریـبــنـده دیـوی ز دوزخ بــجــســتبــیـامـد دل شـاه تــرکـان بــخــسـت
بــران اهــرمــن نــیـز نــفــریـن ســزدکــه پــیــچــد روانــت ســوی راه بــد
پــشــیـمـان شــوی زیـن بــه روز درازبــپــیـچــی زمـانـی بــه گـرم و گــداز
نـدانـم کـه این گـفـتـن بـد ز کـیسـتو زیـن آفــریـنـنــده را رای چــیـســت
چــو دیـوانـه از جــای بــرخــاســتــیچــنـیـن خــیـره بــد را بــیـاراســتــی
کـنون زو گذشـتـی بـه فـرزند خـویشرسـیـدی بـه پـیـچـاره پـیونـد خـویش
نـجــویـد هـمـانـا فــرنـگـیـس بــخــتنه اورنگ شـاهی نه تـاج و نه تـخـت
بــه فــرزنــد بــا کــودکــی در نــهــاندرفـشـی مکن خـویشـتـن در جـهان
کـه تــا زنـده ای بــر تــو نـفـریـن بــودپــس از زنــدگــی دوزخ آیــیــن بـــود
اگــر شــاه روشــن کــنـد جــان مــنفـــرســـتـــد ورا ســـوی ایــوان مــن
گر ایدونک اندیشـه زین کودک اسـتهمـانا کـه این درد و رنج اندک اسـت
بـــمــان تـــا جــدا گــردد از کــالــبـــدبـــپـــیــش تـــو آرم بـــدو ســـاز بـــد
بـدو گفـت زینسـان که گفتـی بـسـازمــرا کــردی از خـــون او بـــی نــیــاز
ســپــهـدار پــیـران بــدان شــاد شـداز انـــــدیــــشـــــه و درد آزاد شـــــد
بـــیــامــد بـــه درگــاه و او را بـــبـــردبــســی نـیـز بــر روزبــانـان شــمــرد
بــی آزار بـــردش بــه ســوی خــتــنخــروشــان هـمـه درگــه و انـجــمـن
چــو آمـد بــه ایـوان گـلـشـهـر گـفـتکـه ایـن خـوب رخ را بــبــایـد نـهـفـت
تــو بــر پــیـش ایـن نــامــور زیـنــهــاربـــبـــاش و بـــدارش پـــرســـتـــاروار
بــریـن نـیـز بــگـذشـت یـک چـنـد روزگـران شـد فـرنـگـیـس گـیـتــی فـروزپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.