ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:04 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو آگــاهـی آمـد بــه کــاووس شــاهکــه شــد روزگــار ســیــاوش تـــبـــاه
بـــه کــردار مــرغــان ســرش را ز تــنجـــدا کـــرد ســـالـــار آن انــجـــمـــن
ابــر بـی گـنـاهـش بــه خـنـجـر بــه زاربـــریــدنــد ســـر زان تـــن شـــاهــوار
بــنـالـد هـمـی بــلـبــل از شـاخ ســروچــــو دراج زیـــر گــــلـــان بــــا تــــذرو
هـمــه شــهــر تــوران پــر از داغ و دردبــه بــیـشــه درون بــرگ گــلــنـار زرد
گـرفـتــنـد شـیـون بــه هـر کـوهـســارنـه فــریـادرس بــود و نـه خــواســتــار
چـو این گـفـتـه بـشـنید کـاووس شـاهســر نــامــدارش نــگــون شــد ز گــاه
بــر و جــامــه بــدریــد و رخ را بــکــنــدبــه خــاک انـدر آمـد ز تــخــت بــلــنـد
بـــرفـــتـــنـــد بـــا مـــویــه ایــرانــیــانبــدان سـوگ بــسـتـه بـه زاری مـیـان
هـمـه دیـده پــرخــون و رخــســاره زردزبـــان از ســـیــاوش پـــر از یــادکـــرد
چــو طــوس و چــو گـودرز و گـیـو دلـیـرچــو شــاپــور و فـرهـاد و رهـام شـیـر
هـمـه جــامـه کــرده کــبــود و ســیـاههـمـه خــاک بــر ســر بــجــای کــلـاه
***
پــس آگــاهـی آمــد ســوی نــیـمــروزبــه نــزدیـک ســالــار گــیــتــی فــروز
کــه از شــهــر ایــران بــرآمــد خــروشهـمـی خـاک تـیـره بــرآمـد بـه جـوش
پـــراگـــنــد کـــاووس بـــر یــال خـــاکهـمـه جــامـه خــســروی کـرد چــاک
تـهـمـتـن چـو بـشـنـید زو رفـت هـوشز زابـــل بـــه زاری بــــرآمـــد خـــروش
بــه چــنـگـال رخـسـاره بــشـخـود زالهـمـی ریخـت خـاک از بـر شـاخ و یال
چـو یـک هـفـتـه بــا سـوگ بــود و دژمبــه هـشــتــم بــرآمـد ز شــیـپــور دم
ســـپـــاهــی فــراوان بـــر پـــیــلــتـــنز کـشـمـیـر و کـابــل شـدنـد انـجـمـن
بـــه درگـــاه کـــاووس بـــنـــهـــاد رویدو دیـده پــر از آب و دل کـیـنـه جــوی
چــو نــزدیـکــی شــهــر ایـران رســیـدهــمــه جـــامــه پـــهــلــوی بـــردریــد
بـــه دادار دارنــده ســـوگـــنــد خـــوردکـه هـرگـز تــنـم بــی ســلـیـح نـبــرد
نـبــاشــد بــشــویـم ســرم را ز خــاکهـمـه بــر تــن غــم بــود ســوگــنـاک
کـلـه تـرگ و شـمـشـیر جـام مـنسـتبـــه بـــازو خــم خــام دام مــنــســت
چــو آمــد بــه نــزدیــک کــاووس کــیسـرش بــود پــرخـاک و پــرخـاک پــی
بــدو گــفــت خــوی بــد ای شــهـریـارپــراگــنــدی و تــخــمــت آمــد بــبـــار
تـــرا مـــهـــر ســـودابـــه و بـــدخـــویز ســر بــرگـرفـت افـســر خــســروی
کــنــون آشــکــارا بــبــیــنــی هــمــیکــه بــر مـوج دریـا نـشــیـنـی هـمـی
از انــدیــشــه خــرد و شــاه ســتــرگبــیــامــد بــه مــا بـــر زیــانــی بــزرگ
کــســی کــاو بــود مــهـتــر انـجــمــنکـــفـــن بـــهــتـــر او را ز فـــرمــان زن
سـیـاوش بــه گـفـتـار زن شـد بـه بــادخــجــســتــه زنـی کــاو ز مــادر نــزاد
دریــــغ آن بــــر و بــــرز و بــــالــــای اورکـــیـــب و خــــم خــــســــرو آرای او
دریـــغ آن گــــو نـــامــــبــــرده ســــوارکــه چــون او نــبـــیــنــد دگــر روزگــار
چـــو در بـــزم بـــودی بـــهــاران بـــدیبـــه رزم افـــســـر نـــامـــداران بـــدی
هـمـی جـنـگ بـا چـشـم گـریـان کـنـمجـهـان چـون دل خـویـش بـریـان کـنـم
نـــگـــه کـــرد کـــاووس بـــر چـــهــر اوبــدیـد اشــک خــونــیـن و آن مــهـر او
نــداد ایــچ پـــاســخ مــر او را ز شــرمفـــرو ریــخـــت از دیــدگـــان آب گـــرم
تــهـمــتــن بــرفــت از بــر تــخــت اویســوی خــان ســودابــه بــنـهـاد روی
ز پـرده بـه گـیـسـوش بـیـرون کـشـیـدز تــخـت بــزرگـیـش در خـون کـشـیـد
بــه خـنـجـر بـه دو نـیـم کـردش بـه راهنـجــنــبــیـد بــر جــای کــاووس شــاه
بــیــامــد بــه درگــاه بـــا ســوگ و دردپــر از خــون دل و دیـده رخــسـاره زرد
هـمـه شـهـر ایـران بــه مـاتــم شـدنـدپــر از درد نــزدیــک رســتــم شــدنــد
چو یک هفتـه بـا سوگ و بـا آب چشمبـه درگاه بـنشـسـت پـر درد و خـشم
بـه هـشـتـم بـزد نـای رویـیـن و کـوسبــیــامــد بــه درگــاه گــودرز و طــوس
چـو فـرهاد و شـیدوش و گـرگین و گیوچــو بــهـرام و رهــام و شــاپــور نــیـو
فـــریـــبـــرز کـــاووس درنـــده شـــیـــرگـــرازه کــــه بــــود اژدهـــای دلـــیـــر
فــرامــرز رســتــم کــه بـــد پــیــش رونــگــهــبـــان هــر مــرز و ســالــار نــو
بـه گردان چـنین گفـت رسـتـم کـه منبــریـن کــیـنـه دادم دل و جــان و تــن
کـه انـدر جـهـان چـون سـیاوش سـوارنــبـــنــدد کـــمــر نــیــز یــک نــامــدار
چــنــیـن کــار یـکــســر مــداریـد خــردچـنـیـن کـیـنـه را خـرد نـتـوان شـمـرد
ز دلــهـا هـمــه تــرس بــیـرون کــنــیـدزمـیـن را ز خـون رود جــیـحـون کـنـیـد
بــه یـزدان کــه تــا در جــهـان زنــده امبــه کــیــن ســیــاوش دل آگــنــده ام
بــران تــشــت زریـن کــجــا خــون اویفـــرو ریــخـــت نـــاکـــاردیــده گـــروی
بـمـالـید خـواهم همـی روی و چـشـممـگـر بـر دلـم کـم شـود درد و خـشـم
وگـر هـمـچـنـانـم بــود بــسـتـه چـنـگنــهــاده بــه گــردن درون پــالــهــنــگ
بـه خـاک اندرون خـوار چـون گوسـفـندکــشــنـدم دو بــازو بــه خــم کــمـنـد
و گـر نـه مـن و گـرز و شـمـشـیـر تـیـزبــرانـگـیـزم انـدر جــهـان رســتــخــیـز
نـبــیـنـد دو چــشــمـم مـگــر گـرد رزمحـرامـسـت بـر مـن می و جـام و بـزم
بــه درگــاه هـر پــهـلــوانــی کــه بــودچــو زان گــونـه آواز رســتــم شــنــود
هــمــه بــرگــرفــتــنــد بـــا او خــروشتـو گفـتـی که میدان بـرآمد بـه جـوش
ز مـیـدان یـکـی بــانـگ بــرشـد بـه ابـرتـو گـفـتـی زمـین شـد بـه کـام هـژبـر
بـزد مـهـره بـر پـشـت پـیـلـان بـه جـامیـلــان بــر کــشــیـدنــد تــیـغ از نـیـام
بــــرآمــــد خــــروشــــیــــدن گــــاودمدم نـــای رویــیـــن و رویــیــنـــه خـــم
جــهـان پــر شــد از کـیـن افـراســیـاببـه دریا تـو گـفـتـی بـه جـوش آمد آب
نــبـــد جــای پــویــنــده را بــر زمــیــنز نــیــزه هــوا مــانــد انــدر کـــمــیــن
سـتـاره بـه جـنـگ انـدر آمـد نـخـسـتزمین و زمان دسـت خـون را بـشست
بـــبـــســتـــنــد گــردان ایــران مــیــانبـــه پــیــش انــدرون اخــتــر کــاویــان
گــزیــن کــرد پــس رســتــم زابـــلــیز گــردان شـــمــشــیــرزن کــابـــلــی
ز ایـــــران و از بـــــیــــشـــــه نـــــارونده و دو هـــزار از یــلـــان انـــجـــمـــن
ســـپـــه را فـــرامـــرز بـــد پـــیــش روکــه فــرزنــد گــو بـــود و ســـالــار نــو
هـمــی رفــت تــا مــرز تــوران رســیـدز دشـمـن کـسـی را بـه ره بــر نـدیـد
دران مــرز شــاه ســـپـــیــجـــاب بـــودکـه بــا لـشــکـر و گـنـج و بــا آب بــود
ورازاد بـــــد نـــــام آن پـــــهـــــلـــــواندلــیــر و ســپـــه تـــاز و روشــن روان
سـپــه بــود شـمـشـیـرزن سـی هـزارهــــمــــه رزم جـــــوی از در کـــــارزار
ورازاد از قـــلـــب لــشـــکـــر بـــرفـــتبـــیــامــد بـــه نــزد فــرامــرز تـــفـــت
بـپـرسـید و گـفـتـش چـه مردی بـگویچــرا کــرده ای ســوی ایـن مــرز روی
ســزد گــر بــگـویـی مـرا نـام خــویـشبــجــویـی ازیـن کـار فـرجــام خـویـش
هــمــانــا بـــه فــرمــان شـــاه آمــدیگـــر از پـــهـــلـــوان ســـپـــاه آمـــدی
چـــه داری ز افـــراســـیــاب آگـــهـــیز اورنــگ و ز تـــاج و تـــخـــت مــهــی
نـبــایـد کــه بــی نـام بــر دســت مـنروانــــت بــــرآیــــد ز تــــاریــــک تــــن
فــرامـرز گــفــت ای گــو شــوربــخــتمــنــم بـــار آن خــســروانــی درخــت
کــه از نــام او شــیـر پــیــچــان شــودچـو خـشـم آورد پــیـل بــیـجـان شـود
مـــرا بــــا تــــو بــــدگــــوهـــر دیـــوزادچـــرا کـــرد بـــایــد هــمــی نــام یــاد
گـو پـیـلـتـن بــا سـپــاه از پــس اسـتکه اندر جهان کینه خواه او بس است
بــه کــیـن ســیـاوش کــمـر بــر مـیـانبــبــســت و بــیـامـد چــو شـیـر ژیـان
بــــــرآرد ازیـــــن مـــــرز بـــــی ارز دودهـــوا گــــرد او را نـــیـــارد بــــســــود
ورازاد بــــشــــنــــیـــد گــــفــــتــــار اوهــمــی خــوار دانــســت پـــیــگــار او
بــه لـشــکـر بــفــرمـود کــانـدر دهـیـدکـمـان هـا سـراسـر بـه زه بــر نـهـیـد
رده بــر کــشــیــد از دو رویــه ســپــاهبــه ســر بــر نــهـادنــد ز آهـن کــلــاه
ز هــر ســو بــرآمــد ز گــردان خــروشهـمـی کـر شـد از نـالـه کـوس گـوش
چــــو آواز کــــوس آمــــد و کــــرنــــایفــــرامــــرز را دل بــــرآمــــد ز جــــای
بــه یـک حــمــلــه انـدر ز گــردان هـزاربــیــفــگــنــد و بـــرگــشــت از کــارزار
دگـر حــمـلـه کـردش هـزار و دویـسـتورازاد را گـفــت لـشــکـر مـه ایـســت
کـــه امـــروز بـــادافـــره ایــزدیــســـتمــکــافــات بــد را ز یـزدان بــدیـســت
چـنین لشـکـر گـشـن و چـندین سـوارســراســیـمـه شــد از یـکــی نـامـدار
هـمـی شـد فـرامـرز نـیـزه بــه دســتورازاد را راه یـــــزدان بـــــبـــــســـــت
فــرامــرز جـــنــگــی چــو او را بـــدیــدخـروشـی چـو شـیـر ژیـان بـرکـشـیـد
بــرانــگــیـخــت از جــای شــبــرنـگ رابــیـفــشــرد بــر نــیــزه بــر چــنــگ را
یــکــی نــیــزه زد بـــر کـــمــربـــنــد اوکــه بـــگــســســت زیــر زره بــنــد او
چــنــان بــرگــرفــتــش ز زیـن خــدنـگکـه گـفـتـی یک پـشـه دارد بـه چـنگ
بـــیــفــگــنــد بـــر خــاک و آمــد فــرودســــیــــاووش را داد چــــنــــدی درود
ســــر نـــامـــور دور کـــرد از تــــنـــشپــر از خــون بـــیــالــود پــیــراهــنــش
چـنین گفـت کاینت سـر کین نخـسـتپـراگنده شـد تـخـم پـرخـاش و رسـت
هـمــه بــوم و بــر آتــش انــدرفــگــنــدهـمـی دود بــرشـد بــه چــرخ بــلـنـد
یــکــی نــامــه بـــنــوشــت نــزد پـــدرز کـــــار ورازاد پــــــرخـــــاشـــــخـــــر
کـه چـون بـرگـشـادم در کـین و جـنـگورا بـــرگـــرفـــتـــم ز زیــن پـــلـــنـــگ
بــه کــیـن ســیــاوش بــریـدم ســرشبـــرافــروخــتــم آتـــش از کــشــورش
وزان ســو نــونــدی بـــیــامــد بـــه راهبــه نــزدیــک ســالــار تــوران ســپــاه
کــه آمـد بــه کـیـن رســتــم پــیـلـتــنبـــزرگــان ایــران شـــدنــد انــجـــمــن
ورازاد را ســــــر بـــــــریــــــدنــــــد زاربـــرانــگــیــخــت از مــرز تــوران دمــار
ســپــه را ســراســر بــهــم بــر زدنــدبــه بــوم و بــه بــر آتــش انــدر زدنــد
چـو بـشـنـیـد افـراسـیـاب ایـن سـخـنغـــمــی شـــد ز کــردارهــای کــهــن
نـمـانـد ایـچ بــر دشـت ز اسـپـان یـلـهبــیــاورد چــوپــان بــه مــیــدان گــلــه
در گــنــج گــوپـــال و بـــرگــســـتـــوانهــمــان نــیــزه و خــنــجــر هــنــدوان
هــمــان گـــنــج دیــنــار و در و گـــهــرهـمــان افــســر و طــوق زریـن کــمـر
ز دســتــور گـنـجــور بــســتــد کــلـیـدهـمـه کـاخ و مـیـدان درم گـســتــریـد
چــو لـشـکـر ســراسـر شـد آراســتــهبــریـشـان پــراگـنـده شـد خـواسـتــه
بـــزد کــوس رویــیــن و هــنــدی درایســــواران ســــوی رزم کـــردنـــد رای
ســپــهـدار از گـنـگ بــیـرون کــشــیـدسـپـه را ز تـنگـی بـه هامـون کـشـید
فـرسـتـاد و مر سـرخـه را پـیش خـواندز رسـتـم بــسـی داسـتــانـهـا بــرانـد
بــدو گـفـت شـمـشـیـرزن سـی هـزاربــــــبــــــر نـــــامـــــدار از در کـــــارزار
نــــگــــه دار جــــان از بـــــد پــــور زالبـه رزمـت نـبـاشـد جـزو کـس هـمـال
تـــو فــرزنــدی و نــیــکــخـــواه مــنــیســتــون ســپـــاهــی و مــاه مــنــی
چــو بــیــدار دل بـــاشــی و راه جــویکـــه یــارد نـــهـــادن بـــروی تـــو روی
کـنـون پـیـش رو بــاش و بــیـدار بــاشســپــه را ز دشــمـن نـگــهـدار بــاش
ز پـیـش پـدر سـرخـه بــیـرون کـشـیـددرفـش و سـپـه را بـه هامـون کـشـید
طــلـایـه چــو گـرد ســپــه دیـد تــفــتبــپــیــچــیـد و ســوی فــرامــرز رفــت
از ایــران ســپــه بــرشــد آوای کــوسز گــرد ســـپـــه شــد هــوا آبـــنــوس
خــــروش ســـواران و گـــرد ســـپــــاهچـو شـب کرد گیتـی نهان گشـت ماه
درخـــشــیــدن تـــیــغ الــمــاس گــونســنــانــهــای آهــار داده بـــه خـــون
تـو گفـتـی که بـرشـد بـه گیتـی بـخـاربــــرافـــروخــــتــــنـــد آتــــش کـــارزار
ز کـشـتـه فـگـنـده بـه هـر سـو سـرانزمـیـن کـوه گـشـت از کـران تــا کـران
چــو سـرخـه بــران گـونـه پــیـگـار دیـددرفــــش فــــرامـــرز ســــالــــار دیـــد
عـــنـــان را بـــه بــــور ســـرافـــراز دادبـــه نــیــزه درآمــد کـــمـــان بـــاز داد
فــرامــرز بــگــذاشــت قــلــب ســپــاهبـر سـرخـه بـا نـیـزه شـد کـینـه خـواه
یـکـی نـیـزه زد هـمـچــو آذرگـشـسـپز کـوهـه بــبــردش سـوی یـال اسـپ
ز تــــرکــــان بــــه یـــاری او آمــــدنـــدپــر از جــنـگ و پــرخــاشــجــو آمـدنـد
از آشــوب تـــرکــان و از رزم ســخـــتفــرامـرز را نـیـزه شــد لــخــت لـخــت
بــدانـســت ســرخــه کـه پــایـاب اویندارد غـمی گشـت و بـرگـاشـت روی
پـــس انــدر فــرامــرز بـــا تـــیــغ تــیــزهمـی تـاخـت و انـگـیخـتـه رسـتـخـیز
ســــواران ایــــران بــــه کــــردار دیــــودمـان از پــســش بــرکـشـیـده غـریـو
فـرامـرز چـون سـرخـه را یـافـت چـنـگبــیـازیـد زان ســان کــه یـازد پــلــنـگ
گـرفـتــش کـمـربــنـد و از پــشـت زیـنبـــرآورد و زد نــاگـــهــان بـــر زمـــیــن
پــیـاده بــه پــیـش انـدر افــگـنـد خــواربـــه لــشـــکـــرگــه آوردش از کـــارزار
درفــش تــهــمــتــن هـمــانــگــه ز راهپــدیــد آمــد و گــرد پــیــل و ســپـــاه
فــرامــرز پــیــش پــدر شــد چــو گــردبــــه پــــیـــروزی از روزگــــار نـــبــــرد
به پیش اندرون سرخه را بسته دستبـــــکــــرده ورازاد را یــــال پــــســــت
همـه غـار و هامـون پـر از کـشـتـه بـودسـر دشـمـن از رزم بــرگـشـتــه بــود
ســپــاه آفــریـن خــوانـد بــر پــهـلــوانبـــــران نــــامــــبــــردار پــــور جــــوان
تــهــمــتـــن بـــرو آفــریــن کــرد نــیــزبـه درویـش بــخـشـیـد بــسـیـار چـیـز
یــکــی داســتــان زد بـــرو پـــیــلــتــنکه هر کس که سـر بـرکشد ز انجـمن
خــــرد بــــایـــد و گــــوهـــر نـــامــــدارهــنــر یــار و فــرهــنــگــش آمــوزگــار
چـــو ایـــن گـــوهـــران را بــــجـــا آورددلــــــاور شــــــود پــــــر و پـــــــا آورد
از آتــش نــبـــیــنــی جــز افــروخــتــنجـهـانـی چـو پـیش آیـدش سـوخـتـن
فـرامرز نشـگفـت اگـر سـرکـش اسـتکــه پــولـاد را دل پــر از آتــش اســت
چـــو آورد بـــا ســـنــگ خـــارا کـــنـــدز دل راز خـــویــش آشـــکـــارا کـــنــد
بــه سـرخـه نـگـه کـرد پــس پــیـلـتــنیــکــی ســرو آزاده بـــد بـــر چـــمــن
بــرش چـون بـر شـیـر و رخ چـون بـهـارز مـشــک ســیـه کـرده بــر گـل نـگـار
بــفـرمـود پـس تـا بــرنـدش بـه دشـتابـــا خــنــجــر و روزبــانــان و تــشــت
بــبــنـدنـد دســتــش بــه خــم کـمـنـدبــخـوابـنـد بــر خـاک چـون گـوسـفـنـد
بـــســان ســیــاوش ســرش را ز تــنبــبــرنـد و کــرگـس بــپــوشــد کـفــن
چـو بـشـنـیـد طـوس سـپـهـبـد بـرفـتبــه خـون ریـخـتـن روی بــنـهـاد تـفـت
بـدو سـرخـه گفـت ای سـرافـراز شـاهچـه ریزی همـی خـون مـن بـی گـنـاه
سـیاوش مـرا بـود هم سـال و دوسـتروانـــم پــــر از درد و انـــدوه اوســــت
مـــرا دیـــده پــــرآب بــــد روز و شـــبهمـیشـه بـه نـفـرین گـشـاده دو لـب
بـران کس که آن تـشت و خنجر گرفتبـران کـس کـه آن شـاه را سـرگـرفـت
دل طـوس بــخــشـایـش آورد سـخــتبــران نـامـبــردار بــرگـشــتــه بــخــت
بــر رسـتــم آمـد بــگـفـت ایـن سـخـنکــه پـــور ســپـــهــدار افــگــنــد بـــن
چـنـین گـفـت رسـتـم کـه گـر شـهریارچـنـان خـسـتـه دل شـاید و سـوگـوار
هــمــیـشــه دل و جــان افــراســیــابپــــر از درد بـــــاد و دو دیــــده پــــرآب
هـمـان تــشـت و خـنـجــر زواره بــبــردبـــدان روزبـــانــان لــشــکــر ســپـــرد
ســرش را بــه خــنــجــر بـــبـــریــد زارزمـانـی خــروشـیـد و بــرگـشــت کـار
بـــریــده ســر و تـــنــش بـــر دار کــرددو پــایـش زبــر ســر نـگـونـســار کـرد
بـران کـشـتـه از کین بـرافـشـاند خـاکتــنـش را بــه خـنـجــر بــکـردنـد چـاک
جــهــانــا چــه خــواهـی ز پــروردگــانچـــه پـــروردگـــان داغ دل بــــردگـــانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.