ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:04 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو لـشـکـر بــیـامـد ز دشــت نـبــردتــنـان پــر ز خـون و سـران پــر ز گـرد
خـبــر شـد ز تــرکـان بــه افـراسـیـابکـه بـیـدار بــخـت انـدرآمـد بـه خـواب
هـمـان سـرخـه نـامـور کـشـتــه شـدچــنـان دولـت تــیـز بــرگـشـتــه شـد
بــریـده ســرش را نـگــونــســار کــردتـنـش را بـه خـون غـرقـه بـر دار کـرد
همـه شـهـر ایران جـگـر خـسـتـه انـدبـه کـین سـیـاوش کـمـر بـسـتـه انـد
نـگـون شــد ســر و تــاج افـراســیـابهمـی کـند مـوی و همـی ریخـت آب
هــمــی گــفـــت رادا ســـرا مــوبـــداردا نــــامـــــدارا یــــلـــــا بـــــخـــــردا
دریـغ ارغــوانـی رخــت هـمـچــو مــاهدریـغ آن کــیـی بــرز و بــالــای شــاه
خـروشـان بـه سـر بــر پـراگـنـد خـاکهمه جـامه ها کـرد بـر خـویش چـاک
چـنـین گـفـت بـا لـشـکـر افـراسـیـابکـه مارا بـر آمد سـر از خـورد و خـواب
هـمـه کـینـه را چـشـم روشـن کـنـیدنـهـالـی ز خـفـتـان و جـوشـن کـنـیـد
چــو بــرخــاسـت آوای کـوس از درشبــجــنـبــیـد بــر بــارگــه لـشــکــرش
بــزد نـای رویـیـن و بــربــسـت کـوسهـمـی آسـمـان بــر زمـیـن داد بـوس
بــه گـردنـکـشــان خــســرو آواز کــردکــــه ای نــــامــــداران روز نــــبـــــرد
چــو بــرخــیـزد آوای کـوس از دو روینـجــویـد زمـان مـرد پــرخــاشــجــوی
هـمــه رزم را دل پــر از کــیـن کــنـیـدبــه ایـرانــیـان پــاک نــفــریـن کــنـیـد
خــــروش آمـــد و نـــالــــه کــــرنـــایدم نـــای رویــیـــن و هـــنـــدی درای
زمین آمـد از سـم اسـپـان بـه جـوشبــه ابــر انـدر آمــد فــغــان و خــروش
چـو بـرخـاسـت از دشـت گـرد سـپـاهکــس آمـد بــر رســتــم از دیـده گــاه
کــه آمـد ســپــاهـی چــو کــوه گـرانهـــمـــه رزم جــــویـــان کـــنـــدآوران
ز تــیـغ دلــیـران هـوا شــد بــنــفــشبـــرفــتــنــد بـــا کــاویــانــی درفــش
بـــرآمــد خـــروش ســپـــاه از دو رویجـهـان شـد پــر از مـردم جـنـگـجـوی
خـور و ماه گـفـتـی بـه رنگ اندرسـتسـتـاره بـه چـنـگ نـهـنـگ انـدرسـت
سـپــهـدار تــرکـان بــرآراسـت جـنـگگـرفـتـنـد گـوپـال و خـنـجـر بـه چـنـگ
بــیـامــد ســوی مــیـمــنــه بــارمــانســپــاهـی ز تــرکــان دنــان و دمــان
ســوی مــیــســره کــهــرم تــیــغ زنبــه قـلـب انـدرون شـاه بــا انـجــمـن
وزیـن روی رسـتـم سـپـه بــرکـشـیـدهــوا شــد ز تــیــغ یــلــان نــاپـــدیــد
بـیـاراسـت بـر مـیـمـنـه گـیو و طـوسســواران بــیــدار بـــا پــیــل و کــوس
چــو گــودرز کــشــواد بــر مــیــســرههـجــیـر و گــرانـمــایـگــان یـکــســره
بــه قــلــب انـدرون رســتــم زابــلــیزره دار بــــا خـــنـــجــــر کـــابــــلـــی
تـو گـفـتـی نـه شـب بـود پـیدا نه روزنـهان گـشـت خـورشـید گـیتـی فـروز
شد از سم اسـپـان زمین سنگ رنگز نـیـزه هـوا هـمـچـو پــشـت پــلـنـگ
تـو گـفـتـی هـوا کـوه آهـن شـدسـتسر کوه پـر تـرگ و جـوشن شدسـت
بــه ابــر انـدر آمــد ســنـان و درفــشدرفــشــیــدن تــیـغــهــای بــنــفــش
بــیـامـد ز قــلــب ســپــه پــیـلــســمدلـش پــر ز خــون کــرده چــهـره دژم
چـنـیـن گـفـت بــا شـاه تـوران سـپـاهکـه ای پــرهـنـر خــسـرو نـیـک خـواه
گـــر ایــدونــک از مـــن نــداری دریــغیـکـی بــاره و جـوشـن و گـرز و تــیـغ
ابـــا رســـتـــم امـــروز جـــنـــگ آورمهـــمــــه نــــام او زیـــر نـــنـــگ آورم
بــه پــیــش تــو آرم ســر و رخــش اوهـمـان خـود و تـیـغ جـهـان بـخـش او
ازو شـــاد شــد جـــان افــراســـیــابســر نــیــزه بـــگــذاشــت از آفــتــاب
بــدو گــفــت کــای نـام بــردار شــیـرهـمــانــا کــه پــیـلــت نـیـارد بــه زیـر
اگــر پـــیــلــتــن را بـــه چــنــگ آوریزمــــانــــه بـــــرآســـــایــــد از داوری
بـه تـوران چو تـو کس نبـاشد بـه جاهبـه گنج و بـه تـیغ و بـه تـخـت و کـلاه
بــه گــردان ســپــهـر انـدرآری ســرمســپـــارم تـــرا دخـــتـــر و کــشــورم
از ایـران و تــوران دو بــهـر آن تــسـتهمان گوهر و گنج و شـهر آن تـسـت
چو بـشنید پیران غمی گشت سختبــیـامـد بــر شـاه خــورشـیـد بــخــت
بــدو گـفــت کــایـن مـرد بــرنـا و تــیـزهـمـی بــر تــن خـویـش دارد سـتـیـز
همـی در گـمـان افـتـد از نـام خـویشنـیـنـدیـشـد از کـار فـرجــام خــویـش
کـسـی ســوی دوزخ نـپــویـد بــه پــاو گـــر خــــیـــره ســــوی دم اژدهـــا
گـــر او بـــا تـــهــمــتـــن نــبـــرد آوردســــر خــــویـــش را زیـــر گــــرد آورد
شکسـتـه شود دل گوان را بـه جـنگبـود ایـن سـخـن نـیـز بــر شـاه نـنـگ
بـــرادر تــو دانــی کــه کــهــتــر بـــودفــزون تــر بـــرو مــهــر مــهــتــر بــود
بـه پـیران چـنین گـفـت پـس پـیلسـمکـــزیـــن پـــهـــلـــوان دل نـــدارد دژم
کـه گـر من کـنم جـنگ جـنگـی نهنگنـیـارم بــه بــخـت تـو بــر شـاه نـنـگ
بــه پــیـش تــو بــا نـامــور چــار گــردچـه کـردم تـو دیدی ز من دسـت بـرد
هـمــانـا کــنـون زورم افــزونـتــرســتشـکـسـتـن دل مـن نه اندرخـورسـت
بــرآیـد بــه دســت مـن ایـن کــارکـردبـــه گـــرد در اخـــتـــر بــــد مـــگـــرد
چـو بـشـنـید زو این سـخـن شـهـریاریــکــی اســپ شــایــســتــه کــارزار
بــدو داد بـــا تــیــغ و بــر گــســتــوانهــمــان نــیــزه و درع و خـــود گــوان
بــیـاراســت آن جــنـگ را پــیـلــســمهـمـی رانـد چـون شـیـر بـا بـاد و دم
بـه ایرانیان گـفـت رسـتـم کـجـاسـتکـه گـوید کـه او روز جـنگ اژدهاسـت
چـو بـشـنید گـیو این سـخـن بـردمیدبـزد دسـت و تـیغ از مـیـان بـرکـشـید
بـدو گفت رسـتـم بـه یک تـرک جـنگنــســازد هـمــانــا کــه آیـدش نـنــگ
بــرآویـخـتـنـد آن دو جـنـگـی بــه هـمدمــان گــیــو گــودرز بـــا پــیــلــســم
یـکــی نــیـزه زد گــیـو را کــز نــهـیـببــرون آمــدش هــر دو پــا از رکــیــب
فـــرامـــرز چـــون دیـــد یـــار آمـــدشهـمـی یـار جــنـگـی بــه کـار آمـدش
یــکــی تــیــغ بــر نــیــزه پــیـلــســمبـــزد نــیــزه از تـــیــغ او شــد قــلــم
دگـــر بــــاره زد بـــر ســـر تـــرگ اویشکسـتـه شد آن تـیغ پـرخـاشجـوی
هـمـی گـشـت بـا آن دو یل پـیلـسـمبـــه مــیــدان بــه کــردار شــیــر دژم
تــهـمـتــن ز قــلـب ســپــه بــنـگـریـددو گـــرد دلــیــر و گــرانــمــایــه دیــد
بــرآویــخــتــه بــا یــکــی شــیــرمــردبــــه ابــــر انـــدر آورده از بــــاد گـــرد
بـدانـسـت رسـتـم کـه جـز پـیـلـسـمز تـــرکـــان نــدارد کـــس آن زور و دم
و دیــگـــر کـــه از نــامــور بـــخـــردانز گــفــت ســتــاره شــمــر مـوبــدان
ز اخــتــر بــد و نـیـک بــشـنـوده بــودجـهان را چـپ و راسـت پـیمـوده بـود
کــه گــر پـــیــلــســـم از بـــد روزگــارخــــرد یـــابــــد و بــــنـــد آمـــوزگـــار
نـبــرده چـنـو در جـهـان سـر بــه سـربــه ایــران و تــوران نــبـــنــدد کــمــر
هــمــانــا کــه او را زمــان آمــدســتکـه ایـدر بـه چـنـگـم دمـان آمـدسـت
بـه لشـکـر بـفـرمود کـز جـای خـویشمــگــر نــاورنـد انـدکــی پــای پــیـش
شــوم بـــرگــرایــم تــن پـــیــلــســمبــبــیـنـم کـه دارد پــی و شــاخ و دم
یــکــی نــیــزه بـــارکــش بــرگــرفــتبـیـفـشـارد ران تـرگ بــر سـر گـرفـت
گران شـد رکیب و سـبـک شـد عـنانبـه چـشـم اندر آورد رخـشـان سـنان
غـمـی گـشـت و بــر لـب بـرآورد کـفهمی تـاخـت از قـلـب تـا پـیش صـف
چـنـیـن گـفـت کـای نـامـور پـیـلـسـممـرا خـواسـتـی تــا بــسـوزی بــه دم
همی گفت و می تـاخت بـرسان گردیـکــی کــرد بــا او ســخــن در نـبــرد
یــکــی نــیــزه زد بــر کــمــرگــاه اویز زیـن بــرگـرفــتــش بــه کـردار گـوی
همـی تـاخـت تـا قـلـب تـوران سـپـاهبــیـنـداخــتــش خــوار در قــلــبــگــاه
چـنـین گـفـت کـاین را بـه دیـبـای زردبـــپــوشــیــد کــز گــرد شــد لــاژورد
عــنــان را بــپــیــچــیـد زان جــایـگــاهبــیـامـد دمـان تــا بــه قـلـب ســپــاه
بــبــاریـد پــیـران ز مـژگـان ســرشـکتــن پــیـلــســم دور دیـد از پــزشــک
دل لــشــکــر و شــاه تــوران ســپــاهشـکـسـتـه شـد و تـیره شـد رزمگـاه
خـروش آمـد از لـشـکـر هـر دو سـویده و دار گـــردان پــــرخـــاشـــجـــوی
خـروشـیـدن کـوس بــر پــشـت پــیـلز هر سـو همـی رفـت تـا چـنـد مـیل
زمـیـن شـد ز نـعـل سـتــوران سـتـوههـمـه کـوه دریـا شــد و دشــت کـوه
ز بـــس نــعـــره و نــالـــه کـــره نــایهـمــی آســمــان انـدر آمــد ز جــای
همی سنگ مرجان شد و خاک خونســراســر سـر سـروران شـد نـگـون
بــکــشــتــنـد چــنـدان ز هـردو گــروهکه شـد خـاک دریا و هامون چـو کـوه
یـکــی بــاد بــرخــاســت از رزمــگــاههــوا را بـــپـــوشــیــد گــرد ســـپـــاه
دو لـشـکـر بـه هامون همی تـاخـتـندیـک از دیـگــران بــازنـشــنــاخــتــنــد
جـهـان چـون شـب تـیـره تـاریک شـدتـو گـفـتـی بـه شـب روز نزدیک شـد
چـنـین گـفـت بـا لـشـکـر افـراسـیـابکـه بـیـدار بـخـت انـدر آمـد بـه خـواب
اگـر سـسـتـی آرید یک تـن بـه جـنگنــــمــــانــــد مــــرا روزگــــار درنــــگ
بــریـشــان ز هـر ســو کــمـیـن آوریـدبــه نــیــزه خــور انــدر زمــیــن آوریــد
بــیـامـد خــود از قـلـب تــوران سـپــاهبــر طـوس شـد داغ دل کـیـنـه خــواه
از ایـران فــراوان ســپــه را بــکـشــتغمی شد دل طوس و بـنمود پـشـت
بــر رسـتــم آمـد یـکـی چــاره جــویکـه امـروز ازین رزم شـد رنـگ و بـوی
هـمـه رزمـگـه شـد چــو دریـای خـوندرفـــش ســـپـــهــدار ایــران نــگــون
بــیــامــد ز قــلــب ســپــه پــیـلــتــنپـــس او فـــرامـــرز بــــا انـــجـــمـــن
ســپــردار بـــســیــار در پــیــش بــودکـه دلـشـان ز رسـتـم بـداندیش بـود
هـمـه خـویـش و پــیـونـد افـراسـیـابهمه دل پـر از کـین و سـر پـرشـتـاب
تـهـمـتــن فـراوان ازیـشـان بــکـشـتفـرامـرز و طـوس اندر آمـد بـه پـشـت
چــو افـراســیـاب آن درفـش بــنـفـشنــگــه کــرد بـــر جـــایــگــاه درفـــش
بـدانسـت کـان پـیلـتـن رسـتـمـسـتســرافــراز وز تــخــمــه نـیـرمــســت
بــرآشـفـت بــرسـان جـنـگـی پـلـنـگبـیفشـارد ران پـیش او شد بـه جـنگ
چــو رســتــم درفـش سـیـه را بــدیـدبـــه کــردار شــیــر ژیــان بـــردمــیــد
بــه جــوش آمــد آن نــامــبــردار گــردعــنــان بـــاره تــیــزتـــگ را ســپـــرد
بــرآویـخــت بــا سـرکـش افـراسـیـاببــه پــیـگـار خـون رفـت چــون رود آب
یـکــی نـیـزه ســالــار تــوران ســپــاهبــزد بــر بــر رســتــم کــیــنــه خــواه
ســـنــان انــدر آمــد بـــبـــنــد کــمــربــه بـــبــر بــیــان بــر نــبـــد کــارگــر
تــهـمــتــن بــه کــیـن انــدر آورد روییـکــی نـیـزه زد بــر ســر اســپ اوی
تـــگـــاور ز درد انــدر آمـــد بـــه ســـربـــیــفــتــاد زو شــاه پـــرخــاشــخــر
هـمـی جــسـت رسـتــم کـمـرگـاه اوکــــه از رزم کــــوتــــه کــــنـــد راه او
نــگــه کــرد هــومــان بــدیـد از کــرانبــــه گــــردن بـــــرآورد گــــرز گــــران
بـــزد بـــر ســـر شــانــه پـــیــلــتـــنبــه لـشـکـر خـروش آمـد از انـجــمـن
ز پــس کـرد رسـتـم هـمـانـگـه نـگـاهبــجـسـت از کـفـش نـامـبــردار شـاه
بــرآشــفـت گـردافـگـن تــاج بــخــشبـدنـبـال هـومـان بـرانـگـیخـت رخـش
بــتــازیـد چـنـدی و چـنـدی شـتـافـتزمــانـه بــدش مــانــده او را نـیـافــت
ســپــهـدار تــرکـان نـشـد زیـر دسـتیـکـی بــاره تــیـزتــگ بــرنـشــســت
چـو از جـنـگ رسـتـم بــپـیـچـیـد رویگـریـزان هـمـی رفـت پــرخـاشـجـوی
بــــرآمـــد ز هـــر ســـو دم کـــرنـــایهـمــی آســمــان انـدر آمــد ز جــای
بـــه ابـــر انــدر آمــد خــروش ســرانگــــرایــــیــــدن گــــرزهــــای گــــران
گـوان سـر بـه سـر نعـره بـرداشـتـنـدســنـانـهـا بــه ابــر انـدر افـراشـتــنـد
زمین سربـسر کشتـه و خـستـه بـودوگـر لـالـه بــر زعـفـران رســتــه بــود
سـپـردند اسپـان همی خـون بـه نعلشـده پـای پـیـل از دل کـشـتـه لـعـل
هـزیـمـت گـرفـتــنـد تــرکـان چـو بــادکــه رســتــم ز بــازو هــمــی داد داد
سـه فـرسـنـگ چــون اژدهـای دمـانتـهـمـتـن همـی شـد پـس بـدگـمـان
وزان جــایـگــه پــیـلـتــن بــازگــشــتسـپـه یکسـر از جـنگ ناسـاز گشـت
ز رسـتـم بــپــرسـیـد پـرمـایـه طـوسکه چون یافت شیر از یکی گور کوس
بــدو گـفــت رســتــم کــه گــرز گـرانچـــو یـــاد آرد از یـــال جـــنـــگ آوران
دل سـنـگ و سـنـدان نمـانـد درسـتبــر و یـال کـوبــنـده بــایـد نـخــســت
عــمـودی کـه کـوبــنـده هـومـان بــودتـو آهـن مـخـوانـش کـه مـوم آن بــود
بـه لـشـکـرگـه خـویش گـشـتـنـد بـازسـپـه یکـسـر از خـواسـتـه بـی نـیـاز
هـمـه دشـت پــر آهـن و ســیـم و زرســنـان و ســتــام و کــلــاه و کــمــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.