ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو خـورشـید بـرزد سـر از کـوهـسـاربـــگــســتــرد یــاقــوت بـــر جــویــبـــار
تــهـمـتــن هـمـه خـواسـتـه گـرد کـردبــبــخــشـیـد یـکـسـر بــه مـردان مـرد
خــــروش آمـــد و نـــالــــه کــــرنـــایتـهـمـتـن بـرانـگـیـخـت لـشـکـر ز جـای
نــهــادنــد ســر ســوی افــراســیــابهــمــه رخ ز کــیــن ســیــاوش پــر آب
پـس آگـاهـی آمـد بــه پـرخـاشـجـویکــه رســتـــم بـــه تــوران در آورد روی
بــه پـیـران چـنـیـن گـفـت کـایـرانـیـانبــدی را بــبــســتــنـد یـکــســر مـیـان
کـنـون بـوم و بــر جـمـلـه ویـران شـودبــــه کــــام دلــــیـــران ایـــران شــــود
کــســی نــزد رســتــم بــرد آگــهــیازیــن کـــودک شـــوم بـــی فـــرهــی
هـم آنـگـه بــرنـدش بــه ایـران سـپـاهیــکــی نــاســزا بــرنــهــنــدش کــلــاه
نــونــدی بــرافــگــن هـم انــدر زمــانبــــر شــــوم پــــی زاده بــــدگـــمـــان
کـه بــا مـادر آن هـر دو تـن را بـه هـمبــیـارد بــگـویـد ســخــن بــیـش و کـم
نــونــدی بـــیــامــد بـــبـــردنــدشـــانشـدنـد آن دو بـیچـاره چـون بـیهـشـان
بـــه نــزدیــک افـــراســـیــاب آمــدنــدپـــر از درد و تــیــمــار و تـــاب آمــدنــد
وز آن جــایــگــه شــاه تــوران زمــیــنبــیــاورد لــشــکــر بــه دریــای چــیــن
***
تـهـمـتـن نـشـسـت از بـر تـخـت اویبــه خــاک انـدر آمـد ســر بــخــت اوی
یکـی داسـتـانی بـگـفـت از نـخـسـتکه پـرمایه آنکس که دشـمن نجـسـت
چـو بـدخـواه پـیش آیـدت کـشـتـه بـهگــر آواره از پــیــش بـــرگــشــتــه بــه
از ایـوان هـمـه گــنـج او بــازجــســتبــگــفــتــنــد بــا او یــکــایــک درســت
غــلـامـان و اســپ و پــرســتــنـدگـانهـمــان مــایـه ور خــوب رخ بــنــدگــان
در گـــنــج دیــنــار و پـــرمـــایــه تـــاجهـمـان گـوهـر و دیـبــه و تــخــت عـاج
یـکـایـک ز هـر سـو بـه چـنـگ آمـدشبــســی گـوهـر از گـنـج گـنـگ آمـدش
سـپـه سـر بـه سـر زان تـوانگر شدندابــا یـاره و تــخــت و افــســر شــدنــد
یـکـی طــوس را داد زان تــخــت عـاجهـمـان یـاره و طـوق و مـنـشــور چــاچ
ورا گــفــت هــر کــس کــه تـــاب آوردوگـــــر نـــــام افـــــراســــــیـــــاب آورد
هـمـانـگــه ســرش را ز تــن دور کــنازو کــرگــســـان را یــکــی ســور کــن
کـســی کـاو خــرد جــویـد و ایـمـنـینــیــازد ســـوی کـــیــش آهــرمـــنــی
چــو فــرزنـد بــایـد کــه داری بــه نــازز رنـج ایـمـن از خــواســتــه بــی نـیـاز
تــو درویـش را رنــج مــنــمــای هـیـچهــمــی داد و بـــر داد دادن بــســیــچ
که گیتـی سپـنجست و جاوید نیستفـری بــرتــر از فـر جـمـشـیـد نـیـسـت
ســپــهــر بـــلــنــدش بـــه پـــا آوریــدجــــهـــان را جــــزو کـــدخــــدا آوریـــد
یــکـــی تـــاج پـــرگــوهــر شـــاهــواردو تـــا یـــاره و طـــوق بـــا گـــوشـــوار
سـپـیـجـاب و سـغـدش بـه گـودرز دادبــســی پــنـد و مـنـشــور آن مــرز داد
ســـتـــودش فـــراوان و کــرد آفــریــنکه چون تو کسی نیست ز ایران زمین
بــــزرگـــی و فـــر و بـــلـــنـــدی و دادهــمــان بـــزم و رزم از تــو داریــم یــاد
تــرا بـــا هــنــر گــوهــرســت و خــردروانـــت هــمـــی از تـــو رامـــش بـــرد
روا بــاشــد ار پــنــد مــن بــشــنــویکــــه آمــــوزگــــار بـــــزرگــــان تــــوی
ســـپـــیـــجـــاب تـــا آب گـــلـــزریــونز فـــرمــان تـــو کــس نــیــایــد بـــرون
فـــــریــــبـــــرز کـــــاووس را تـــــاج زرفــرســتــاد و دیـنـار و تــخــت و کــمــر
بــدو گــفــت ســالــار و مـهـتــر تــویســـــیـــــاووش رد را بــــــرادر تـــــوی
مــیــان را بــه کــیــن بـــرادر بـــبــنــدز فــتــراک مــگــشــای بــنــد کــمــنـد
بــه چــیـن و خــتــن انــدرآور ســپــاهبـه هر جـای از دشـمـنـان کـینـه خـواه
مــیــاســـای از کــیــن افــراســـیــابز تـــن دور کــن خـــورد و آرام و خــواب
بـه مـاچـیـن و چـیـن آمـد ایـن آگـهـیکه بـنشسـت رستـم بـه شاهنشهی
هـمـه هـدیـه هـا سـاخــتــنـد و نـثــارز دیـــنــــار و ز گــــوهــــر شــــاهـــوار
تــهـمـتــن بــه جــان داد زنـهـارشــانبـــدیــد آن روانـــهـــای بـــیــدارشـــان
وزان پـس بـه نـخـچـیـر بـه ایـوز و بــازبـــــرآمــــد بـــــریــــن روزگـــــاری دراز
***
چــنــان بـــد کــه روزی زواره بـــرفــتبــه نـخــچــیـر گـوران خــرامـیـد تــفـت
یـکـی تــرک تــا بــاشـدش رهـنـمـایبــه پـیـش انـدر افـگـنـد و آمـد بــجـای
یکـی بـیشـه دید انـدران پـهن دشـتکـه گـفـتـی بــرو بـر نـشـایـد گـذشـت
ز بــس بــوی و بــس رنــگ و آب روانهـمـی نـو شــد از بــاد گـفــتــی روان
پـس آن تـرک خـیـره زبــان بــرگـشـادبـــه پـــیــش زواره هــمــی کـــرد یــاد
کـه نـخــچــیـرگـاه ســیـاوش بــد ایـنبــریـن بــود مـهـرش بــه تــوران زمـیـن
بــدیـن جــایـگــه شــاد و خــرم بــدیجــز ایـدر هـمــه جــای بــا غــم بــدی
زواره چــو بــشــنـیـد زو ایـن ســخــنبــــرو تــــازه شــــد روزگــــار کــــهـــن
چـو گـفـتـار آن تـرکـش آمـد بـه گـوشز اســپ انـدر افـتــاد و زو رفـت هـوش
یـکـی بــاز بــودش بــه چـنـگ انـدرونرها کـرد و مژگـان شـدش جـوی خـون
رســـیــدنــد یــاران لــشــکــر بـــدویغــمــی یــافــتـــنــدش پـــر از آب روی
گــرفــتــنـد نـفــریـن بــران رهـنـمــایبــه زخـمـش فـگـنـدنـد هـر یـک ز پـای
زواره یـکـی سـخــت سـوگـنـد خــوردفــــرو ریـــخــــت از دیـــدگــــان آب زرد
کزین پـس نه نخـچـیر جـویم نه خوابنـــپــــردازم از کـــیـــن افـــراســـیـــاب
نـمـانـم کــه رســتــم بــرآســایـد ایـچهـمـی کـیـنـه را کــرد بــایـد بــســیـچ
هـمـانـگـه چـو نـزد تــهـمـتــن رسـیـدخـــروشــیــد چـــون روی او را بـــدیــد
بــدو گـفــت کـایـدر بــه کـیـن آمـدیـمو گـــر لـــب پـــر از آفـــریــن آمـــدیـــم
چــو یــزدان نــیــکــی دهــش زور داداز اخــــتــــر تــــرا گــــردش هــــور داد
چــرا بــایـد ایـن کــشــور آبــاد مــانــدیـکـی را بــریـن بــوم و بــر شـاد مـانـد
فــرامــش مـکــن کــیـن آن شــهـریـارکــه چـــون او نــبـــیــنــد دگــر روزگــار
بــرانـگـیـخــت آن پــیـلـتــن را ز جــایتــهـمـتــن هـم آن کــرد کــاو دیـد رای
هـمـان غـارت و کـشـتـن انـدر گـرفـتهمـه بـوم و بـر دسـت بـر سـر گـرفـت
ز تـوران زمـیـن تـا بـه سـقـلـاب و رومنـــمـــانـــدنـــد یــک مـــرز آبـــاد بـــوم
هــمــی ســر بــریـدنــد بــرنــا و پــیـرزن و کـــودک خـــرد کـــردنــد اســـیــر
بـرین گـونـه فـرسـنـگ بـیـش از هـزاربـــرآمــد ز کــشـــور ســـراســـر دمــار
هـرآنـکـس کـه بــد مـهـتـری بــا گـهـرهـمـه پــیـش رفـتــنـد بــر خــاک ســر
کـه بــیـزار گـشــتــیـم ز افــراســیـابنــخـــواهــیــم دیــدار او را بـــه خــواب
ازان خـون کـه او ریـخـت بــر بــیـگـنـاهکـــســـی را نـــبـــود انــدر آن روی راه
کــنـون انـجــمــن گــر پــراگــنـده ایـمهـمـه پــیـش تــو چــاکـر و بــنـده ایـم
چـو چـیـره شـدی بـیگـنـه خـون مـریزمــکــن چــنـگ گــردون گــردنــده تــیـز
نـدانـیـم مـاکـان جــفـاگـر کـجــاســتبــه ابــرســت گــر در دم اژدهــاســت
چــو بــشــنـیـد گـفــتــار آن انـجــمـنبـــپـــیــچــیــد بـــیــنــادل پـــیــلــتـــن
ســوی مـرز قـچــغـار بــاشـی بــرانـدســران ســپــه را ســراسـر بــخــوانـد
شـدنـد انـجــمـن پــیـش او بــخــردانبــــــزرگــــــان و کــــــارآزمـــــوده ردان
که کاووس بـی دست و بـی فر و پاینشـسـتـسـت بـر تـخـت بـی رهنمای
گـر افــراســیـاب از رهـی بــی درنـگیـکـی لـشـکـر آرد بـه ایـران بـه جـنـگ
بــیــابــد بــران پــیــر کــاووس دســتشـود کـام و آرام مـا جــمـلـه پــســت
یـکـایـک هـمـه فـام کـیـن تــوخــتــیـمهــمــه شــهــر آبـــاد او ســوخــتــیــم
کـجــا ســالـیـان انـدر آمـد بــه شـشکـه نـگـذشـت بـر مـا یـکـی روز خـوش
کـنـون نـزد آن پــیـر خــســرو شــویـمچــو رزم انــدر آیـد هـمــه نــو شــویـم
چــو دل بــر نـهـی بــر ســرای کــهـنکــنــد نــاز و ز تــو بــپــوشــد ســخــن
تـهـمـتـن بـران گـشـت هـمـداسـتـانکـه فـرخـنـده مـوبــد زد ایـن داسـتــان
چــنـیـن گــفــت خــرم دل رهـنـمــایکه خـوبـی گزین زین سپـنجـی سرای
بــنــوش و بــنــاز و بــپــوش و بــخــورتــرا بــهــره ایــنــســت زیــن رهــگــذر
سـوی آز مـنـگـر کـه او دشـمـنـســتدلـــش بـــرده جـــان آهــرمـــنــســـت
نگه کن که در خاک جـفت تـو کیستبـرین خـواستـه چـند خـواهی گریست
تـهـمـتـن چـو بـشـنـیـد شـرم آمـدشبـــرفـــتـــن یــکــی رای گــرم آمــدش
نـگـه کـرد ز اسـپـان بـه هر سـو گـلـهکــه بــودنـد بــر دشــت تــرکــان یـلــه
غــلــام و پـــرســتــنــدگــان ده هــزاربـــیــاورد شـــایــســـتـــه شـــهــریــار
هـمـان نـافـه مـشـک و مـوی سـمـورز در ســـپـــیـــد و ز کـــیـــمـــال بــــور
بــه رنـگ و بــه بــوی و بـه دیـبــا و زرشــد آراســتــه پـــشــت پــیــلــان نــر
ز گــســتــردنــیـهـا و از بــیـش و کــمز پـــوشـــیــدنـــیــهــا و گـــنـــج و درم
ز گــنـج ســلـیـح و ز تــاج و ز تــخــتبـه ایران کـشـیـدنـد و بـربـسـت رخـت
ز تـوران سـوی زابــلـسـتــان کـشـیـدبـه نـزدیک فـرخـنـده دسـتـان کـشـیـد
سوی پارس شد طوس و گودرز و گیوســپــاهـی چــنــان نــامــبــردار و نـیـو
نــهـادنــد ســر ســوی شــاه جــهـانهـــمــــه نـــامــــداران فــــرخ نـــهـــان
وزان پــس چـو بــشـنـیـد افـراسـیـابکـه بــگـذشـت رسـتــم بــران روی آب
شـد از بــاخــتــر سـوی دریـای گـنـگدلـی پــر ز کـیـنـه سـری پــر ز جــنـگ
هــمــه بـــوم زیــر و زبـــر کــرده دیــدمـهـان کـشـتـه و کـهـتــران بــرده دیـد
نه اسپ و نه گنج و نه تـاج و نه تختنـــه شـــاداب در بـــاغ بـــرگ درخـــت
جــهــانــی بــه آتــش بــرافــروخــتــههـمــه کــاخــهـا کــنــده و ســوخــتــه
ز دیــده بـــبـــاریــد خـــونــابـــه شــاهچــنـیـن گــفــت بــا مـهـتــران ســپــاه
کـه هر کـس کـه این را فـرامـش کـندهـمــی جــان بــیـدار خــامــش کــنــد
همـه یک بـه یک دل پـر از کـین کـنیدسـپــر بــسـتــر و تـیـغ بــالـیـن کـنـیـد
بــه ایــران ســپــه رزم و کــیـن آوریـمبـــه نــیــزه خــور انــدر زمــیــن آوریــم
بـه یک رزم اگـر بـاد ایشـان بـجـسـتنـبـایـد چـنـین کـردن انـدیـشـه پـسـت
بــرآراســت بــر هـر سـوی تــاخــتــننـــدیــد ایــچ هــنــگـــام پـــرداخـــتـــن
هـمـی سـوخــت آبــاد بــوم و درخـتبــه ایـرانـیـان بــر شـد آن کـار سـخـت
ز بـاران هوا خـشک شـد هفت سـالدگـرگونه شـد بـخـت و بـرگشـت حـال
شـد از رنج و سـخـتـی جـهان پـر نیازبــــــرآمـــــد بــــــریـــــن روزگـــــار درازپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.