ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـنان دید گـودرز یک شـب بـه خـوابکــه ابـــری بـــرآمــد ز ایــران پــرآب
بــران ابــر بــاران خـجـسـتـه سـروشبـه گودرز گفتـی که بـگشای گوش
چـو خـواهی کـه یابـی ز تـنـگـی رهـاوزیـــن نـــامـــور تـــرک نـــر اژدهـــا
بــه تــوران یـکــی نـامـداری نـوســتکـجـا نـام آن شـاه کـیخـسـروسـت
ز پــشـت ســیـاوش یـکـی شـهـریـارهــنــرمــنــد و از گـــوهــر نــامـــدار
ازیـن تــخــمــه از گــوهــر کــیـقــبــادز مــــادر ســــوی تــــور دارد نــــژاد
چـــو آیــد بـــه ایــران پـــی فــرخــشز چـرخ آنچ پـرسـد دهد پـاسـخـش
مــیــان را بـــبـــنــدد بــه کــیــن پــدرکـــنــد کـــشـــور تـــور زیــر و زبـــر
بــه دریـای قــلــزم بــه جــوش آرد آبنـخــارد ســر از کــیـن افــراســیـاب
هـمـه سـالـه در جــوشـن کـیـن بــودشـب و روز در جـنـگ بــر زیـن بــود
ز گـــردان ایــران و گـــردنـــکـــشـــاننـیـابـد جـز از گـیـو ازو کـس نـشـان
چـنـین اسـت فـرمـان گـردان سـپـهـربــدو دارد از داد گــســتــرده مــهــر
چـــو از خـــواب گــودرز بـــیــدار شــدنـیـایـش کــنــان پــیـش دادار شــد
بــمــالــیـد بــر خــاک ریـش ســپــیـدز شــاه جــهـانــدار شــد پــرامــیـد
***
چـو خـورشید پـیدا شد از پـشـت زاغبـــرآمــد بـــه کـــردار زریــن چـــراغ
سـپـهبـد نشـسـت از بـر تـخـت عـاجبـیـاراسـت ایوان بـه کـرسـی سـاج
پـر انـدیـشـه مـر گـیو را پـیش خـوانـدوزان خـواب چـنـدی سـخـنها بـرانـد
بـــدو گـــفـــت فـــرخ پـــی و روز تـــوهـمــان اخــتــر گــیـتــی افــروز تــو
تـــو تـــا زادی از مـــادر بـــه آفـــریــنپــر از آفـریـن شـد سـراسـر زمـیـن
بـه فـرمـان یزدان خـجـسـتـه سـروشمــرا روی بــنـمــود در خــواب دوش
نـشـسـتـه بــر ابــری پـر از بــاد و نـمبـشسـتـی جـهان را سراسر ز غم
مرا دید و گفت این همه غم چراستجهانی پر از کین و بی نم چراست
ازیـرا کـه بــی فــر و بــرزســت شــاهنــدارد هـمــی راه شــاهـان نـگــاه
چــو کـیـخــســرو آیـد ز تــوران زمـیـنسـوی دشـمنان افـگـند رنج و کـین
نــبـــیــنــد کــس او را ز گــردان نــیــومــگـــر نــامــور پـــور گـــودرز گــیــو
چـنـین کـرد بـخـشـش سـپـهر بـلـنـدکـه از تـو گـشـایـد غـم و رنـج بـنـد
هـمـی نـام جـسـتـی مـیـان دو صـفکـنـون نـام جــاویـدت آمـد بــه کـف
کـه تـا در جـهان مردمسـت و سـخـنچــنـیـن نـام هـرگـز نـگــردد کــهـن
زمـیـن را هـمـان بــا ســپــهـر بــلــنـدبـه دست تـو خـواهد گشادن ز بـند
بـه رنجـسـت گـنج و بـه نامسـت رنجهـمـانـا کــه نـامـت بــه آیـد ز گـنـج
اگـــر جـــاودانــه نــمــانــی بـــجـــایهمی نام بـه زین سپـنجـی سرای
جـــهــان را یــکــی شـــهــریــار آوریدرخــــت وفــــا را بــــه بـــــار آوری
بــدو گــفــت گــیـو ای پــدر بــنـده امبــکـوشــم بــه رای تــو تــا زنـده ام
خــریــدارم ایــن را گــر آیــد بـــجـــایبــه فـرخـنـده نـام و پـی رهـنـمـای
بــه ایـوان شـد و سـاز رفـتــن گـرفـتز خـواب پـدر مـانـده انـدر شـگـفـت
***
چـو خـورشـیـد رخـشـنـده آمـد پـدیـدزمـیـن شـد بـسـان گـل شـنـبـلـیـد
بــیـامــد کــمــربــســتــه گــیـو دلــیـریـکـی بــارکـش بــادپــایـی بــه زیـر
بــه گـودرز گـفـت ای جـهـان پـهـلـواندلــیــر و ســـرافــراز و روشــن روان
کــمــنـدی و اســپــی مــرا یـار بــسنـشـایـد کـشـیـدن بـدان مـرز کـس
چــو مــردم بـــرم خــواســتـــار آیــدمازان پــــس مـــگـــر کــــارزار آیـــدم
مرا دشت و کوهسـت یک چـند جـایمـگـر پـیـشـم آیـد یـکـی رهـنـمـای
بــه پــیـرزو بــخــت جــهـان پــهـلــواننـیـایـم جــز از شــاد و روشـن روان
تـــو مـــر بـــیــژن خـــرد را در کـــنـــاربـــپـــرور نـــگـــهـــدارش از روزگـــار
نــدانــم کــه دیــدار بـــاشــد جــزیــنکـه دانـد چـنـیـن جـز جـهـان آفـرین
تــــو پــــدرود بــــاش و مـــرا یـــاد دارروان را ز درد مـــــــــــــــــن آزاد دار
چـو شـویـی ز بــهـر پـرسـتـش رخـانبـه مـن بـر جـهـان آفـرین را بـخـوان
مــگــر بـــاشــدم دادگــر رهــنــمــایبــه نــزدیـک آن نــامــور کــدخــدای
بــه فـرمـان بــیـاراســت و آمـد بــرونپــدر دل پــر از درد و رخ پــر ز خــون
پــدر پــیــر ســر بــود و بـــرنــا دلــیــردهـن جـنـگ را بـاز کـرده چـو شـیر
نــدانــســت کــاو بــاز بــیـنــد پــســرز رفـــتـــن دلــش بـــود زیــر و زبـــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.