ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:06 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ســواران گــزیـن کــرد پــیــران هــزارهـمـه جــنـگــجــوی و هـمـه نـامــدار
بـدیشـان چـنین گفـت پـیران کـه زودعــنــان تـــگــاور بـــبـــایــد بـــســـود
شــب و روز رفـتــن چــو شــیـر ژیـاننــبــایـد گــشــادن بــه ره بــر مــیـان
کـه گر گیو و خـسـرو بـه ایران شـوندزنـان انـدر ایـران چـه شـیـران شـونـد
نـمـانـد بــریـن بــوم و بــر خـاک و آبوزیــن داغ دل گـــردد افـــراســـیـــاب
بــه گـفــتــار او ســر بــرافـراخــتــنـدشـب و روز یـکـسـر هـمـی تـاخـتـنـد
نـجـسـتـنـد روز و شـب آرام و خـوابوزیـن آگــهـی شــد بــه افــراســیـاب
چــنـیـن تــا بــیـامــد یـکــی ژرف رودسـپـه شـد پـراگـنـده چـون تـار و پـود
بــنـش ژرف و پــهـنـاش کـوتــاه بــودبـــدو بـــر بـــه رفــتـــن دژآگــاه بـــود
نـشـسـتـه فـرنـگـیـس بـر پـاس گـاهبـه دیگر کـران خـفـتـه بـد گیو و شـاه
فــرنـگــیـس زان جــایـگــه بــنـگــریـددرفــش ســـپـــهــدار تـــوران بـــدیــد
دوان شـــد بـــر گــیــو و آگـــاه کـــردبــران خــفـتــگـان خـواب کـوتــاه کـرد
بــدو گـفـت کـای مـرد بــا رنـج خــیـزکــــه آمــــد تــــرا روزگــــار گــــریــــز
تــرا گــر بــیـابــنــد بــیـجــان کــنـنــددل مــا ز درد تـــو پـــیــچــان کــنــنــد
مــرا بـــا پــســر دیــده گــردد پـــرآببــرد بــسـتــه تــا پــیـش افـراسـیـاب
وزان پــس نــدانــم چــه آیــد گــزنــدنــدانــد کــســـی راز چـــرخ بـــلــنــد
بــدو گــفــت گــیــو ای مــه بــانــوانچــرا رنـجــه کـردی بــدیـنـسـان روان
تـو بــا شـاه بــرشـو بـه بــالـای تـنـدز پـیران و لـشـکـر مـشـو هـیـچ کـنـد
جـــهــانــدار پـــیــروز یــار مــنــســتســر اخــتــر انــدر کــنــار مــنــســت
بــدوگـفـت کـیـخــسـرو ای رزمـســازکـنـون بــر تــو بــر کـار مـن شــد دراز
ز دام بــــلـــا یـــافـــتـــم مـــن رهـــاتـــو چــنــدیــن مــشــو در دم اژدهــا
بــه هـامـون مــرارفــت بــایـد کــنـونفشـاندن بـه شـمشیر بـر شید خـون
بــدو گـفــت گـیـو ای شــه ســرفـرازجــهــان را بـــه نــام تـــو آمــد نــیــاز
پــدر پــهـلــوانـســت و مـن پــهـلـوانبــه شـاهـی نـپــیـچـیـم جـان و روان
بـرادر مـرا هـسـت هفـتـاد و هـشـتجـهان شـد چـو نـام تـو اندر گـذشـت
بــسـی پـهـلـوانـسـت شـاه انـدکـیچـه بــاشـد چـو پـیـدا نـبـاشـد یـکـی
اگـر مـن شـوم کـشــتــه دیـگـر بــودســر تــاجــور بـــاشــد افــســر بـــود
اگــر تـــو شــوی دور از ایــدر تـــبـــاهنــبــیـنــم کــســی از در تــاج و گــاه
شـود رنـج مـن هفـت سـالـه بـه بـاددگـــر آنـــک نـــنـــگ آورم بــــر نـــژاد
تــو بــالـا گـزیـن و ســپــه را بــبــیـنمــرا یــاد بـــاشـــد جـــهــان آفــریــن
بــپــوشـیـد درع و بــیـامـد چـو شـیـرهـمـان بــاره دســتــکــش را بــه زیـر
ازین سـوی شـه بـود ز آنسـو سـپـاهمـیانـچـی شـده رود و بـر بـسـتـه راه
چــو رعــد بـــهــاران بـــغــریــد گــیــوز سـالـار لـشـکـر همـی جـسـت نـیو
چـو بــشـنـیـد پـیـرانـش دشـنـام دادبـــدو گــفـــت کــای بـــد رگ دیــوزاد
چــو تــنــهـا بــدیـن رزمــگــاه آمــدیدلــاور بـــه پـــیــش ســـپـــاه آمــدی
کــنـون خــوردنـت نـوک ژوپــیـن بــودبــرت را کـفـن چــنـگ شـاهـیـن بــود
اگـــر کـــوه آهـــن بـــود یــک ســـوارچــو مــور انـدر آیـد بــه گــردش هـزار
شود خـیره سر گرچـه خـردست مورنـه مـورسـت پـوشـیده مـرد و سـتـور
کـنـنـد این زره بـر تـنـش چـاک چـاکچـو مـردار گـردد کـشـندش بـه خـاک
یــکــی داســتــان زد هــژبـــر دمــانکـه چــون بــر گـوزنـی ســرآیـد زمـان
زمــانــه بــرو دم هــمــی بــشــمــردبــیــایــد دمــان پــیـش مــن بــگــذرد
زمــان آوریــدت کــنــون پــیــش مــنهـمـان پــیـش ایـن نـامـدار انـجــمـن
بـدو گـفـت گـیـو ای سـپـهـدار شـیـرســزد گــر بــه آب انــدر آیــی دلــیــر
بــبــیـنـی کـزیـن پــرهـنـر یـک سـوارچــه آیــد تـــرا بـــر ســر ای نــامــدار
هــزاریــد و مــن نــامــور یــک دلــیــرســر ســرکــشــان انــدر آرم بــه زیـر
چــــو مـــن گـــرزه ســـرگـــرای آورمســــران را هـــمـــه زیـــر پــــای آورم
چـو بــشـنـیـد پـیـران بــرآورد خـشـمدلش گشـت پـرخـون و پـرآب چـشـم
بـرانـگـیـخـت اسـپ و بـیفـشـارد رانبــــه گــــردن بـــــرآورد گــــرز گــــران
چـو کشتـی ز دشت اندر آمد بـه رودهــمــی داد نــیـکــی دهــش را درود
نــکــرد ایـچ گــیـو آزمــون را شــتــاببـــدان تــا بــرآمــد ســپــهــبـــد ز آب
ز بــالـا بــه پـسـتـی بــپـیـچـیـد گـیـوگــریـزان هـمـی شــد ز ســالـار نـیـو
چـــو از آب وز لــشـــکــرش دور کــردبــه زیــن انــدر افــگــنــد گــرز نــبــرد
گـــریــزان ازو پـــهـــلـــوان بـــلـــنـــدز فـتــراک بــگـشـاد پــیـچــان کـمـنـد
هــم آورد بـــا گـــیــو نــزدیــک شـــدجـهـان چـون شـب تـیـره تـاریک شـد
بـــپــیــچــیــد گــیــو ســرافــراز یــالکــمـنـد انـدرافــگــنـد و کــردش دوال
ســر پــهـلــوان انــدر آمــد بــه بــنــدز زیـن بــرگـرفـتــش بــه خــم کـمـنـد
پــیـاده بــه پـیـش انـدر افـگـنـد خـواربـــبـــردش دمـــان تـــا لـــب رودبــــار
بـیفگند بـر خـاک و دسـتـش بـبـستسلیحش بـپوشید و خود بـر نشست
درفـشـش گـرفـتـه بـه چـنگ انـدرونبــــشـــد تـــا لـــب آب گـــلـــزریـــون
چـو تـرکـان درفـش سـپـهدار خـویشبـــدیــدنــد رفــتــنــد نــاچــار پــیــش
خــــروش آمـــد و نـــالـــه کــــرنـــایدم نـــای رویــیـــن و هـــنـــدی درای
جــهـانـدیـده گــیـو انـدر آمــد بــه آبچـو کـشـتـی کـه از بـاد گیرد شـتـاب
بـــرآورد گـــرز گــران را بـــه کـــفـــتســپــه مـانـد از کـار او در شــگـفــت
سـبـک شـد عـنان وگران شـد رکیبسـر سـرکشان خـیره گشت از نهیب
بـه شـمـشـیـر و بــا نـیـزه سـرگـرایهمـی کـشـت ازیشـان یل رهنـمـای
از افگنده شـد روی هامون چـون کوهز یـک تــن شـدنـد آن دلـیـران سـتـوه
قــفــای یـلـان ســوی او شــد هـمـهچــو شـیـر انـدر آمـد بــه پــیـش رمـه
چـو لشـکر هزیمت شـد از پـیش گیوچـنان لـشـکـری گـشـن و مـردان نیو
چـنان خـیره بـرگشت و بـگذاشت آبکه گفتـی ندیدست لشکر بـه خـواب
دمـان تــا بــه نـزدیـک پــیـران رسـیـدهمی خـواست از تـن سرش را بـرید
بــه خـواری پـیـاده بــبــردش کـشـاندمـان و پــر از درد چــون بــیـهـشــان
چـنـین گـفـت کـاین بـددل و بـی وفـاگــــرفــــتـــــار شـــــد در دم اژدهــــا
ســیـاوش بــه گـفـتــار او ســر بــدادگـر او بــاد شــد ایـن شــود نـیـز بــاد
ابـــر شــاه پــیــران گــرفــت آفــریــنخــروشــان بــبــوســیــد روی زمــیـن
همـی گـفـت کـای شـاه دانش پـژوهچــو خــورشــیـد تــابــان مـیـان گـروه
تــو دانـســتــه ای درد و تــیـمـار مـنز بـــهــر تــو بـــا شــاه پــیــگــار مــن
ســزد گــر مــن از چــنـگ ایـن اژدهـابــه بــخــت و بــه فــر تــو یـابــم رهـا
بــه کـیـخــسـرو انـدر نـگـه کـرد گـیـوبــدان تـا چـه فـرمـان دهـد شـاه نـیـو
فـــرنـــگـــیــس را دیــد دیــده پـــرآبزبـــان پـــر ز نــفــریــن افــراســـیــاب
بـه گیو آن زمان گفـت کای سـرافـرازکــشـــیــدی بـــســـی رنــج راه دراز
چـنـان دان کـه این پـیـرسـر پـهـلـوانخــردمـنـد و رادســت و روشــن روان
پــــس از داور دادگــــر رهـــنـــمـــونبـــدان کــاو رهــانــیــد مــا را ز خــون
ز بــد مــهـر او پــرده جــان مــاســتوزیـن کـرده خـویـش زنـهـار خـواسـت
بــدو گــفــت گــیـو ای ســر بــانــوانانـــوشـــه روان بــــاش تـــا جـــاودان
یکی سـخـت سوگند خـوردم بـه ماهبـه تـاج و بـه تـخـت شـه نـیـک خـواه
کـه گـر دســت یـابــم بــرو روز کـیـنکــنــم ارغــوانــی ز خــونــش زمــیـن
بـدو گـفـت کـیخـسـرو ای شـیرفـشزبــان را ز ســوگــنــد یـزدان مــکــش
کـنـونـش بـه سـوگـنـد گـسـتـاخ کـنبــه خــنـجــر وراگــوش ســوراخ کــن
چـو از خـنجـرت خـون چـکـد بـر زمینهـم از مــهــر یـاد آیـدت هـم ز کــیـن
بشد گیو و گوشش به خنجر بسفتز ســوگـنـد بــرتــر درشـتــی نـگـفـت
چـنین گفت پـیران ازان پـس بـه شاهکـه کـلبـاد شـد بـی گـمان بـا سـپـاه
بــفــرمـای کـاســپــم دهـد بــاز نـیـزچنان دان که بخشیده ای جان و چیز
بــدو گــفــت گــیـو ای دلـیـر ســپــاهچـرا سـسـت گـشـتــی بــه آوردگـاه
بــه سـوگـنـد یـابــی مـگـر بــاره بــازدو دســتــت بــبــنــدم بــه بــنـد دراز
کـه نـگـشـاید این بـنـد تـو هیچـکـسگـشـاینـده گـلـشـهر خـواهیم و بـس
کــجــا مــهــتــر بــانــوان تــو اوســتوزو نـیسـت پـیدا تـرا مـغـز و پـوسـت
بـدان گـشـت هـمـداسـتـان پـهـلـوانبــه سـوگـنـد بــخــریـد اســپ و روان
کـه نگـشـاید آن بـنـد را کـس بـه راهز گـلـشـهـر ســازد وی آن دسـتــگـاه
بـدو داد اسپ و دو دستـش بـبـستازان پــس بــفـرمـود تـا بــرنـشـسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.