ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:06 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو از لـشــگـر آگـه شــد افـراســیـاببـــرو تــیــره شــد تـــابـــش آفــتــاب
بــزد کـوس و نـای و سـپــه بــرنـشـانـدز ایــوان بـــه کـــردار آتـــش بـــرانـــد
دو مـــنــزل یــکـــی کـــرد و آمـــد دوانهمـی تـاخـت بـرسـان تـیر از کـمـان
بـــیــاورد لـــشـــکـــر بـــران رزمـــگـــاهکــه آورد کــلــبـــاد بـــد بـــا ســپــاه
هـمــه مــرز لــشــکــر پــراگــنــده دیـدبـه هـر جـای بـر مـردم افـگـنـده دیـد
بــپــرسـیـد کـایـن پــهـلـوان بــا سـپــاهکــی آمــد ز ایــران بــدیــن رزمــگــاه
نــبـــرد آگــهــی کــس ز جـــنــگ آورانکه بگذشت زین سان سپاهی گران
کــــه بــــرد آگـــهـــی نـــزد آن دیـــوزادکـه کـس را دل و مـغـز پـیـران مـبــاد
اگـــر خــــاک بــــودیـــش پــــروردگــــارنـدیـدی دو چــشــم مـن ایـن روزگـار
ســپــهـرم بــدو گـفــت کـاســان بــدیاگــر دل ز لـشــکــر هـراســان بــدی
یـکــی گــیـو گــودرز بــودســت و بــسســـوار ایــچ بـــا او نــدیــدنــد کــس
سـتــوه آمـد از چـنـگ یـک تــن سـپــاههمـی رفـت گـیو و فـرنگـیس و شـاه
سـپـهـبـد چـو گـفـت سـپـهـرم شـنـیـدسـپــاهـی ز پـیـش انـدر آمـد پــدیـد
ســپــهـدار پــیـران بــه پــیـش انــدرونسـرو روی و یالـش هـمـه پـر ز خـون
گــمــان بــرد کــاو گــیـو رایـافــتــســتبـه پـیروزی از پـیش بـشـتـافـتـسـت
چــو نـزدیـکــتــر شــد نـگـه کــرد شــاهچـنـان خـسـتـه بــد پـهـلـوان سـپـاه
ورا دیـد بــر زیـن بــبـسـتـه چـو سـنـگدو دسـت از پـس پـشـت بـا پـالهنگ
بــپــرســیـد و زو مـانـد انـدر شــگـفــتغـمی گشـت و اندیشـه اندر گرفـت
بــدو گــفــت پــیــران کــه شــیـر ژیــاننــه درنــده گــرگ و نــه بــبــر بــیـان
نــبـــاشـــد چـــنـــان در صـــف کـــارزارکـجــا گـیـو تــنـهـا بــد ای شــهـریـار
مـن آن دیـدم از گـیـو کـز پــیـل و شـیـرنــبــیـنــد جــهــانــدیــده مــرد دلــیـر
بــر آن ســان کـجــا بــردمـد روز جــنـگز نـفـسـش بـه دریا بـسـوزد نـهـنـگ
نــخــســت انــدر آمــد بـــه گــرز گــرانهمـی کـوفـت چـون پـتـک آهنـگـران
بـه اسـپ و بـه گـرز و بـه پـای و رکـیبســوار از فـراز انـدر آمـد بــه شــیـب
هــمــانــا کـــه بـــاران نــبـــارد ز مــیــغفـزون زانـک بــاریـد بــر سـرش تــیـغ
چـو اندر گـلـسـتـان بـه زین بـر بـخـفـتتو گفتی که گشتـست بـا کوه جفت
سـرانـجــام بــرگـشـت یـکـسـر سـپــاهبـجـز مـن نشـد پـیش او کـینه خـواه
گـــریــزان ز مـــن تـــاب داده کـــمـــنــدبــیـفــگــنـد و آمـد مـیـانـم بــه بــنـد
پــراگــنــده شــد دانــش و هـوش مــنبـه خـاک انـدر آمـد سـر و دوش مـن
از اسـپ انـدر آمـد دو دسـتـم بـبـسـتبـرافـگند بـر زین و خـود بـر نشـسـت
زمــانــی ســـر وپـــایــم انــدر کــمــنــدبـه دیـگـر زمـان زیـر سـوگـنـد و بــنـد
بـه جـان و سـر شـاه و خـورشـید ومـاهبــه دادار هـرمـزد و تــخــت و کــلــاه
مـرا داد زیـن گـونـه ســوگـنـد ســخــتبـخوردم چـو دیدم که بـرگشت بـخت
کـه کـس را نگویی که بـگشـای دسـتچـنین رو دمـان تـا بـجـای نـشـسـت
نــدانــم چـــه رازســت نــزد ســپـــهــربــخــواهـد بــریـدن ز مــا پــاک مـهـر
چــو بــشـنـیـد گـفـتــارش افـراســیـاببــــدیـــده ز خــــشـــم انـــدرآورد آب
یـکـی بــانـگ بــرزد ز پــیـشـش بــرانـدبــپـیـچـیـد پـیـران و خـامـش بــمـانـد
ازان پــس بــه مـغــز انـدر افــگـنـد بــادبـه دشـنام و سـوگـند لب بـرگـشـاد
کــه گــر گــیــو و کــیــخــســرو دیــوزادشــونــد ابــر غــرنــده گــر تــیـز بــاد
فـــرود آورمـــشــــان ز ابــــر بــــلـــنـــدبــزد دســت و ز گـرز بــگـشـاد بــنـد
مـیـانـشـان بــبــرم بـه شـمـشـیـر تـیـزبــه مــاهـی دهـم تــا کــنـد ریـز ریـز
چـو کـیـخـسـرو ایـران بــجــویـد هـمـیفـرنـگـیـس بــاری چـه پــویـد هـمـی
***
خود و سرکشان سوی جـیحـون کشیدهمی دامن از چـشم در خون کشید
بــه هـومـان بــفــرمـود کـانـدر شــتــابعـــنــان را بـــکــش تـــا لــب رود آب
که چون گیو و خسرو ز جیحون گذشتغــم و رنـج مـا بــاد گــردد بــدشــت
نــشـــان آمــد از گــفــتـــه راســـتـــانکــه دانـا بــگـفــت از گـه بــاســتــان
کــه از تـــخـــمــه تـــور وز کــیــقـــبـــادیـکــی شــاه خــیــزد ز هــر دو نــژاد
کـه تــوران زمـیـن را کـنـد خــارســتــاننـمـانـد بــریـن بـوم و بـر شـارسـتـان
رسـیـدنـد پــس گـیـو و خــسـرو بــر آبهمی بـودشـان بـر گذشـتـن شتـاب
گــرفـــتـــنــد پـــیــگـــار بـــا بـــاژخـــواهکـه کـشـتـی کـدامـسـت بـر بـاژگـاه
نـونــدی کــجــا بــادبــانـش نـکــوســتبـه خـوبـی سزاوار کیخـسرو اوسـت
چـنـیـن گـفـت بــا گـیـو پـس بـاج خـواهکـه آب روان را چـه چــاکـر چـه شـاه
هــمـــی گـــر گـــذر بـــایــدت ز آب رودفـرسـتــاد بــایـد بــه کـشـتــی درود
بــدو گـفـت گـیـو آنـچ خـواهـی بــخـواهگـذر ده کـه تــنـگ انـدر آمـد ســپــاه
بــخــواهـم ز تــو بــاج گــفــت انـدکــیازیـن چــار چــیـزت بــخـواهـم یـکـی
زره خــواهــم از تــو گــر اســپ ســیـاهپــرســتــار و گـر پــور فـرخــنـده مـاه
بــدو گـفـت گـیـو ای گـسـسـتــه خــردسـخـن زان نشـان گوی کـاندر خـورد
بــه هـر بــاژ گــر شــاه شــهـری بــدیتــرا زیـن جــهـان نــیـز بــهـری بــدی
که بـاشـی که شـه را کنی خـواسـتـارچـنـیـن بــاد پــیـمـایـی ای بــادسـار
وگـــر مــادر شـــاه خـــواهــی هــمــیبـه بـاژ افـسـر مـاه خـواهـی هـمـی
ســه دیـگــر چــو شــبــرنــگ بــهـزاد راکــه کـــوتـــاه دارد بـــه تـــگ بـــاد را
چـهـارم چــو جــسـتــی بــه خـیـره زرهکـــه آن را نـــدانــی گـــره تـــا گـــره
نـــگـــردد چـــنـــیـــن آهـــن از آب تــــرنــه آتـــش بـــرو بـــر بـــود کـــارگـــر
نـه نـیزه نـه شـمـشـیر هـنـدی نـه تـیرچـنـیـن بـاژ خـواهـی بـدیـن آب گـیـر
کـــنــون آب مــا را و کـــشـــتـــی تـــرابــدیـن گـونـه شـاهـی درشـتـی تـرا
بــدو گـفــت گـیـو ار تــو کـیـخــســروینــبــیــنــی ازیــن آب جــز نــیــکــوی
فــریــدون کــه بـــگــذاشــت ارونــد رودفــرســتـــاد تـــخــت مــهــی را درود
جــهــانــی شــد او را ســراســر رهـیکـه بــا روشــنـی بــود و بــا فـرهـی
چــه انــدیــشــی ار شــاه ایــران تــویســـرنـــامـــداران و شـــیــران تـــوی
بـــه بـــد آب را کـــی بـــود بـــر تـــو راهکــه بــا فــر و بــرزی و زیــبــای گــاه
اگــر مــن شـــوم غـــرقــه گــر مــادرتگــزنـدی نـبــایـد کــه گــیـرت ســرت
ز مـــادر تــــو بــــودی مـــراد جــــهـــانکـه بـیکـار بـد تـخـت شـاهـنـشـهـان
مــــرا نـــیـــز مــــادر ز بــــهـــر تــــو زادازیـن کــار بــر دل مــکــن هــیـچ یـاد
کــه مـن بــیـگـمـانـم کــه افــراســیـاببــــیـــایـــد دمـــان تــــا لـــب رود آب
مــرا بـــرکـــشـــد زنــده بـــر دار خـــوارفــرنـگــیـس را بــا تــو ای شــهـریـار
بــه آب افــگـنـد مـاهـیـان تــان خــورنـدوگــر زیـر نـعــل انــدرون بــســپــرنـد
بـدو گـفـت کـیـخـسـرو اینـسـت و بـسپـــنـــاهـــم بـــه یــزدان فـــریــادرس
فــــــرود آمـــــد از بــــــاره راه جــــــویبــمــالــیـد و بــنـهـاد بــر خــاک روی
هـمـی گـفـت پــشـت و پــنـاهـم تـوینـــمـــایـــنـــده رای و راهـــم تــــوی
درسـتــی و پــسـتــی مـرا فـر تــسـتروان و خـــرد ســـایــه پـــر تـــســت
بــــه آب انـــدرون دلـــفــــزایـــم تــــویبـه خـشـکـی همـان رهنـمـایم تـوی
بــه آب انـدر افــگــنـد خــســرو ســیـاهچـو کـشـتـی همـی رانـد تـا بـاژگـاه
پـــس او فـــرنــگــیــس و گــیــو دلــیــرنـتــرسـد ز جـیـحـون و زان آب شـیـر
بـدان سـو گـذشـتـنـد هر سـه درسـتجهانجوی خسرو سر و تن بـشست
بــدان نـیـســتــان در نـیـایـش گــرفــتجــهـان آفـریـن را سـتــایـش گـرفـت
چـــو از رود کـــردنـــد هــر ســـه گـــذرنگـهبـان کـشـتـی شـد آسـیمه سـر
بـه یاران چـنین گـفـت کـاینت شـگفـتکـزین بـرتـر انـدیـشـه نـتـوان گـرفـت
بــــهــــاران و جــــیــــحــــون و آب روانسه جـوشنور و اسـپ و بـرگسـتـوان
بـــدیــن ژرف دریــا چـــنــیــن بـــگـــذردخــرمــنـدش از مــردمــان نـشــمــرد
پـشـیمان شـد از کـار و گـفـتـار خـویشتــبــه دیــد ازان کــار بــازار خــویــش
بـیاراست کشتـی بـه چیزی که داشتز بـــاد هــوا بـــادبـــان بــرگــذاشــت
بــه پــوزش بــرفــت از پــس شــهـریـارچـــو آمـــد بـــه نــزدیــکـــی رودبـــار
هــمــه هــدیــه هــا نــزد شـــاه آوریــدکـــمــان و کــمــنــد و کـــلــاه آوریــد
بــدو گـفــت گـیـو ای ســگ بــی خــردتــوگـفـتــی کـه ایـن آب مـردم خـورد
چــنــیـن مــایـه ور پــرهـنــر شــهــریـارهمی از تـو کـشـتـی کند خـواسـتـار
نـــدادی کـــنــون هــدیــه تـــو مـــبـــادبـــود روز کــایــن روزت آیــد بـــه یــاد
چــنــان خــوار بـــرگــشــت زو رودبـــانکـه جـان را همـی گـفـت پـدرودمـان
چـــو آمـــد بـــه نـــزدیــکـــی بـــاژگـــاههـم آنـگــه ز تــوران بــیـامـد ســپــاه
چـــو نــزدیــک رود آمــد افـــراســـیــابنـدیـد ایـچ مـردم نـه کـشـتـی بــرآب
یــکــی بـــانــگ زد تــنــد بــر بــاژخــواهکـه چــون یـافـت ایـن دیـو بــر آب راه
چــنـیـن داد پــاســخ کـه ای شــهـریـارپـــدر بـــاژبـــان بـــود و مـــن بـــاژدار
نــدیـدم نــه هـرگــز شــنـیـدم چــنـیـنکه کردی کسی ز آب جـیحـون زمین
بـــهـــاران و ایـــن آب بـــا مـــوج تـــیـــزچــو انـدر شــوی نـیـســت راه گـریـز
چــنـان بــرگـذشـتــنـد هـر سـه ســوارتـو گفـتـی هوا داشـت شـان بـرکـنار
ازان پـــس بـــفـــرمـــود افـــراســـیــابکه بـشتاب و کشتی بـرافگن بـه آب
بــدو گـفــت هـومـان کـه ای شــهـریـاربــرانـدیـش و آتــش مــکــن در کــنـار
تــو بــا ایـن ســواران بــه ایـران شــویهــمــی در دم گــاوشــیـدان شــوی
چــو گــودرز و چــون رســتــم پــیـلـتــنچـو طـوس و چـو گرگین و آن انجـمن
هــمــانــا کـــه از گـــاه ســـیــر آمــدیکـه ایـدر بــه چــنـگـال شــیـر آمـدی
ازیـن روی تـا چـیـن و مـاچـین تـراسـتخـور و ماه و کیوان و پـروین تـراسـت
تــو تــوران نــگــه دار و تــخــت بــلــنــدز ایـران کـنـون نـیـســت بــیـم گـزنـد
پــر از خــون دل از رود گــشــتــنــد بــازبـــــرآمـــــد بـــــریــــن روزگـــــار درازپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.