ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو بــا گـیـو کـیـخــسـرو آمـد بــه زمجــهـان چــنـد ازو شـاد و چـنـدی دژم
نـونـدی بــه هـر ســو بــرافـگـنـد گـیـویــکــی نــامــه از شــاه وز گــیـو نــیـو
کــه آمــد ز تـــوران جـــهــانــدار شــادســـر تـــخـــمــه نــامــور کــیــقــبـــاد
فـــرســـتـــاده بـــخـــتـــیــار و ســـوارخــردمــنــد و بــیــنــادل و دوســتــدار
گــــزیـــن کــــرد ازان نــــامــــداران زمبـگـفـت آنـچ بـشـنـیـد از بـیـش و کـم
بــدو گـفــت ایـدر بــرو بــه اصــفــهـانبــــر نـــیـــو گـــودرز کـــشــــوادگـــان
بــگـویـش کـه کـیـخـسـرو آمـد بــه زمکــه بـــادی نــجــســت از بـــر او دژم
یـکــی نــامــه نـزدیـک کــاووس شــاهفـرسـتــاده ای چــسـت بــگـرفـت راه
هــیــونــان کــفــک افــگــن بـــادپـــایبــجـسـتــنـد بــرسـان آتــش ز جــای
فـــرســــتــــاده گـــیـــو روشـــن رواننـخــســتــیـن بــیـامــد بــر پــهـلــوان
پـیـامـش هـمـی گـفـت و نـامـه بــدادجـهـان پــهـلـوان نـامـه بــر سـر نـهـاد
ز بـــهـــر ســـیـــاووش بـــبـــاریـــد آبهـمـی کـرد نـفــریـن بــر افـراســیـاب
فــرســتــاده شــد نـزد کــاووس کــیز یــال هــیــونــان بـــپـــالـــود خـــوی
چــو آمــد بــه نــزدیـک کــاووس شــاهز شـــادی خـــروش آمــد از بـــارگـــاه
خـبـر شـد بـه گـیتـی کـه فـرزند شـاهجــهـانـجــوی کــیـخــســرو آمـد ز راه
سـپـهـبـد فـرسـتـاده را پـیـش خـوانـدبــران نــامــه گــیـو گــوهـر فــشــانـد
جــهـانـی بــه شــادی بــیـاراســتــنـدبــهـر جــای رامـشـگـران خـواسـتــنـد
ازان پــس ز کــشــور مــهــان جــهــانبــرفـتــنـد یـکـســر ســوی اصـفـهـان
بـــیــاراســـت گـــودرز کـــاخ بـــلـــنــدهـمــه دیـبــه خــســروانـی فــگــنــد
یـکــی تــخــت بــنـهـاد پــیـکــر بــه زربـــدو انــدرون چـــنــد گـــونــه گـــهــر
یــکـــی تـــاج بـــا یـــاره و گـــوشـــواریــکــی طــوق پــر گــوهــر شــاهــوار
بــه زر و بــه گــوهـر بــیـاراســت گــاهچــنـان چــون بــبــایـد ســزاوار شــاه
سـراسـر هـمـه شـهـر آیـیـن بـبـسـتبـیـاراسـت مـیـدان و جـای نـشـسـت
مــهــان ســرافــراز بـــرخـــاســتـــنــدپـــذیــره شـــدن را بـــیــاراســـتـــنــد
بــرفـتـنـد هـشـتــاد فـرسـنـگ پــیـشپــذیـره شـدنـدش بــه آیـیـن خـویـش
چـو چـشـم سـپـهبـد بـرآمـد بـه شـاههــمــان گــیــو را دیــد بـــا او بـــه راه
چـــو آمــد پـــدیــدار بـــا شـــاه گــیــوپـــیــاده شـــدنــد آن ســـواران نــیــو
فــــرو ریـــخــــت از دیـــدگـــان آب زردز درد ســـیــاوش بـــســی یــاد کــرد
ســـتـــودش فـــراوان و کــرد آفـــریــنچــنـیـن گـفـت کـای شـهـریـار زمـیـن
ز تــو چــشــم بـــدخــواه تــو دور بـــادروان ســــیـــاوش پــــر از نــــور بــــاد
جــهــانــدار یــزدان گــوای مــنــســتکــه دیـدار تــو رهـنـمــای مــنــســت
ســـیــاووش را زنـــده گـــر دیــدمـــیبــدیـن گــونــه از دل نــخــنــدیـدمــی
بـــزرگــان ایــران هــمــه پـــیــش اوییــکــایــک نــهــادنــد بـــر خـــاک روی
وزان جــایـگــه شــاد گــشــتــنــد بــازفــروزنــده شــد بـــخــت گــردن فــراز
بــبـوسـیـد چـشـم و سـر گـیـو گـفـتکه بـیرون کـشـیدی سـپـهر از نهفـت
گــزارنــده خـــواب و جـــنــگــی تـــویگـــه چــــاره مـــرد درنـــگـــی تــــوی
ســـوی خـــانــه پـــهــلـــوان آمـــدنــدهــمــه شــاد و روشــن روان آمــدنــد
بـبـودنـد یـک هـفـتـه بـا مـی بـدسـتبــیـاراســتــه بــزمـگـاه و نـشــســت
بـه هشتـم سـوی شهر کاووس شـاههــمــه شـــاددل بـــرگــرفــتـــنــد راه
***
چــو کــیـخــســرو آمــد بــر شــهـریـارجـهان گـشـت پـر بـوی و رنـگ و نگـار
بــر آیـیــن جــهــانــی شــد آراســتــهدر و بـــام و دیـــوار پـــرخـــواســـتـــه
نـشـسـتـه بـه هـر جـای رامـشـگـرانگـلـاب و مـی و مـشــک بــا زعــفـران
همـه یال اسـپـان پـر از مـشـک و میدرم بـــا شــکــر ریــخــتـــه زیــر پـــی
چــو کـاووس کـی روی خـسـرو بــدیـدسـرشـکـش ز مژگان بـه رخ بـر چـکید
فـرود آمـد از تـخـت و شـد پــیـش اویبـمـالـیـد بـر چـشـم او چـشـم و روی
جــوان جــهــانــجــوی بـــردش نــمــازگــرازان ســوی تــخــت رفــتــنــد بــاز
فــراوان ز تــرکــان بـــپــرســیــد شــاههـم از تــخــت سـالـار تــوران سـپــاه
چــنـیـن پــاســخ آورد کــان کــم خــردبـه بــد روی گـیـتـی هـمـی بـسـپـرد
مـرا چـنـد بــبـسـود و چـنـدی بـگـفـتخــرد بــا هـنــر کــردم انــدر نــهـفــت
بــــتــــرســـیـــدم از کـــار و کـــردار اوبـــپـــیــچــیــدم از رنــج و تــیــمــار او
اگــــر ویــــژه ابــــری شــــود در بـــــارکـشـنـده پــدر چــون بــود دوسـتــدار
نــخـــوانــد مـــرا مـــوبـــد از آب پـــاککـه بــپــرســتــم او را پــدر زیـر خــاک
کـنون گـیو چـندی بـه سـخـتـی بـبـودبــه تــوران مـرا جــسـت و رنـج آزمـود
اگــر نــیــز رنــجــی نــبـــودی جــزیــنکــه بــا مــن بــیـامــد ز تــوران زمـیـن
ســرافــراز دو پــهــلــوان بـــا ســپـــاهپــس مــا بــیـامــد چــو آتــش بــه راه
مـن آن دیـدم از گـیو کـز پـیـل مـسـتنـبـینـد بـه هـنـدوسـتـان بـت پـرسـت
گــمـانـی نـبــردم کــه هـرگــز نـهـنـگز دریـا بــران سـان بــرآیـد بــه جــنـگ
ازان پـس کـه پـیـران بـیـامـد چـو شـیرمـیـان بــسـتــه و بــادپــایـی بــه زیـر
بــه آب انــدر آمــد بـــســان نــهــنــگکه گفـتـی زمین را بـسـوزد بـه جـنگ
بــیـنــداخــت بــر یــال او بــر کــمــنــدســر پــهــلــوان انــدر آمــد بــه بــنــد
بــخـواهـشـگـری رفـتــم ای شـهـریـاروگــرنـه بــه کــنـدی ســرش را ز بــار
بــدان کــاو ز درد پــدر خــســتــه بــودز بــد گـفـتــن مـا زبــان بــسـتـه بــود
چـنـین تـا لـب رود جـیحـون بـه جـنـگنـــیـــاســــود بــــا گـــرزه گـــاورنـــگ
سرانجـام بـگذاشت جیحون بـه خشمبــه آب و کـشـتـی نـیـفـگـنـد چـشـم
کـسـی را کـه چــون او بــود پــهـلـوانبـــود جـــاودان شـــاد و روشـــن روان
یـکـی کـاخ کـشــواد بــد در صــطـخــرکـــه آزادگـــان را بــــدو بـــود فـــخـــر
چــو از تــخـت کـاووس بــرخــاسـتــنـدبـــه ایــوان نــو رفــتـــن آراســـتـــنــد
هــمــی رفــت گــودرز بـــا شــهــریــارچـــو آمــد بـــدان گــلــشــن زرنــگــار
بـــر اورنــگ زریــنــش بــنــشــانــدنــدبــرو بــر بــســی آفــریـن خــوانــدنــد
بـــبـــســـتـــنــد گــردان ایــران کــمــربــجــز طـوس نـوذر کـه پــیـچـیـد سـر
کـه او بــود بــا کـوس و زریـنـه کـفـشهـم او داشــتــی کــاویـانــی درفــش
ازان کـــار گــودرز شـــد تـــیــز مــغـــزبـــر او پـــیــامــی فــرســـتـــاد نــغــز
پـــیــمــبـــر ســـرافـــراز گــیــو دلــیــرکـه چـنگ یلان داشـت و بـازوی شـیر
بــدو گــفــت بــا طــوس نـوذر بــگــویکـه هـنـگـام شـادی بــهـانـه مـجــوی
بــــزرگـــان و گـــردان ایـــران زمـــیـــنهــمــه شــاه را خـــوانــدنــد آفــریــن
چـرا سـر کـشـی تــو بــه فـرمـان دیـونـبــیـنـی هـمـی فــر گـیـهـان خــدیـو
اگــر تــو بــپــیــچــی ز فــرمــان شــاهمــرا بــا تــو کــیـن خــیـزد و رزمــگــاه
فــرســتــاده گــیـوســت پــیـغــام مـنبـــه دســتـــوری نــامــدار انــجـــمــن
ز پــیـش پــدر گــیـو بــنـمــود پــشــتدلــش پـــر ز گــفــتــارهــای درشــت
بـیـامـد بـه طـوس سـپـهـبــد بــگـفـتکـه ایـن رای را بـا تـو دیوسـت جـفـت
چـو بـشـنید پـاسـخ چـنین داد طـوسکه بـر ما نه خـوبـسـت کردن فسوس
بــه ایـران پــس از رســتــم پــیـلــتــنســرافــرازتــر کــس مـنـم ز انـجــمـن
نــبـــیــره مــنــوچـــهــر شـــاه دلـــیــرکــه گــیـتــی بــه تــیـغ انـدر آورد زیـر
همـان شـیر پـرخـاشـجـویم بـه جـنـگبـــدرم دل پــیــل و چــنــگ پـــلــنــگ
هــمــی بــی مــن آیـیـن و رای آوریــدجــهــان را بـــه نــو کــدخــدای آوریــد
نـبــاشــم بــدیـن کــار هـمـداســتــانز خـسـرو مـزن پــیـش مـن داسـتــان
جــهــانــدار کــز تـــخــم افــراســیــابنـشـانـیـم بــخـت انـدر آیـد بـه خـواب
نــخــواهـیـم شــاه از نــژاد پــشــنــگفـســیـلـه نـه نـیـکـو بــود بــا پــلـنـگ
تـو ایـن رنـجـهـا را کـه بــردی بــرسـتکه خـسـرو جـوانسـت و کـندآورسـت
کــســی کــاو بــود شــهــریـار زمــیـنهــنــر بــایــد و گــوهــر و فــر و دیــن
فـــریـــبـــرز کـــاووس فـــرزنـــد شـــاهســزاوارتــر کـس بــه تــخــت و کـلـاه
بـــهــرســـو ز دشـــمـــن نــدارد نــژادهمـش فـر و بـرزسـت و هم نام و داد
دژم گــیــو بـــرخــاســت از پـــیــش اوکــه خــام آمـدش دانـش و کــیـش او
بــیـامـد بــه گــودرز کــشــواد گــفــتکه فر و خـرد نیسـت بـا طـوس جـفت
دو چـشـمـش تـو گـویی نبـیند همـیفـــریــبـــرز را بـــرگـــزیــنــد هــمـــی
بــرآشــفــت گـودرز و گـفــت از مـهـانهـمـی طــوس کـم بــاد انـدر جــهـان
نبـیره پـسـر داشـت هفـتـاد و هشـتبـزد کـوس ز ایوان بـه میدان گـذشـت
ســـواران جــــنـــگـــی ده و دو هـــزاربــرون رفـت بــر گـســتــوان ور ســوار
وزان رو بـــیــامــد ســپـــهــدار طــوسبــبــســتــنـد بــر کـوهـه پــیـل کـوس
بـــبـــســتــنــد گــردان ایــران مــیــانبــه پــیــش ســپــاه اخــتــر کــاویــان
چــو گــودرز را دیـد و چــنـدان ســپــاهکـزو تـیره شـد روی خـورشـیـد و مـاه
یـکـی تــخــت بــر کــوهـه ژنـده پــیـلز پــیــروزه تــابـــان بـــه کــردار نــیــل
جــهــانــجــوی کــیــخــســرو تـــاج ورنشـسـتـه بـران تـخـت و بـسـتـه کمر
بـه گـرد انـدرش ژنـده پـیلـان دویسـتتو گفتی به گیتی جز آن جای نیست
همی تـافت زان تـخت خسرو چـو ماهز یـاقــوت رخــشــنـده بــر ســر کـلـاه
غـمی شـد دل طـوس و اندیشـه کـردکــه امــروز اگــر مــن بــســازم نـبــرد
بــسـی کـشـتـه آیـد ز هـر دو سـپــاهز ایـران نـه بــرخــیـزد ایـن کـیـنـه گـاه
نــبـــاشــد جـــز از کــام افــراســیــابســر بــخــت تــرکـان بــرآیـد ز خــواب
بـدیشـان رسـد تـخـت شـاهـنـشـهیســـرآیــد بـــه مـــا روزگـــار مـــهـــی
خـــردمــنــد مـــردی و جـــویــنــده راهفــرســـتـــاد نــزدیــک کــاووس شــاه
کـه از ما یکـی گـر بـرین دشـت جـنگنــهــد بــر کــمــان پــر تــیـر خــدنــگ
یـکـی کـیـنـه خــیـزد کـه افــراســیـابهم امشب همی آن بـبـیند بـه خواب
چـو بـشـنـیـد زین گـونـه گـفـتـار شـاهبـــفـــرمـــود تـــا بــــازگـــردد بـــه راه
بـــر طـــوس و گــودرز کـــشـــوادگــانگـــــزیــــده ســـــرافـــــراز آزادگـــــان
کــه بــر درگــه آیــنــد بــی انــجــمــنچـنـان چـون بــبــایـد بــه نـزدیـک مـن
بــشــد طـوس و گـودرز نـزدیـک شــاهزبــان بــرگــشــادنــد بــر پــیـش گــاه
بــدو گـفـت شــاه ای خــردمـنـد پــیـرمــنــه زهــر بــرنــده بــر جــام شــیـر
بــنـه تــیـغ و بــگـشـای ز آهـن مـیـاننـــبـــایــد کـــزیــن ســـود دارد زیـــان
چـنین گفت طـوس سـپـهبـد بـه شـاهکـه گر شـاه سـیر آید از تـخـت و گـاه
بــه فــرزنــد بــایـد کــه مــانـد جــهـانبــزرگــی و دیـهـیـم و تــخــت مــهـان
چــو فــرزنــد بــاشــد نــبــیــره کــلــاهچــرا بــرنـهـد بــرنــشــیـنــد بــه گــاه
بـــدو گــفــت گــودرز کــای کــم خــردتـــرا بـــخــرد از مــردمــان نــشــمــرد
بـه گیتـی کسـی چـون سیاوش نبـودچـــنــو راد و آزاد و خـــامـــش نــبـــود
کـنـون این جـهـانـجـوی فـرزنـد اوسـتهمویست گویی بـه چهر و به پوست
گــــــر از تــــــور دارد ز مـــــادر نـــــژادهـم از تـخـم شـاهـی نـپــیـچـد ز داد
بــه تـوران و ایـران چـنـو نـیـو کـیـسـتچـنین خـام گـفـتـارت از بـهر چـیسـت
دو چـشـمـت نـبـیـنـد هـمـی چـهـر اوچـــنــان بـــرز و بـــالـــا و آن مــهــر او
بـه جیحون گذر کرد و کشتـی نجستبـــه فـــر کـــیـــانـــی و رای درســـت
بــــســـان فـــریـــدون کـــز ارونـــد رودگـذشـت و بـه کـشـتـی نـیـامـد فـرود
ز مــــــــردی و از فــــــــره ایــــــــزدیازو دور شــد چــشـم و دســت بــدی
تـــو نــوذر نــژادی نــه بـــیــگــانــه ایپـــدر تـــیـــز بـــود و تـــو دیــوانـــه ای
سـلـیـح مـن ار بــا مـنـسـتــی کـنـونبـر و یالت آغشـتـه گشـتـی بـه خـون
بـدو گـفـت طـوس ای جـهـانـدیـده پـیرسـخــن گـوی لـیـکـن هـمـه دلـپــذیـر
اگـر تـیغ تـو هـسـت سـنـدان شـکـافســـنـــانــم بـــه درد دل کـــوه قـــاف
وگـر گـرز تـو هـسـت بـا سـنـگ و تـابخــــدنـــگــــم بــــدوزد دل آفــــتــــاب
و گـــر تــــو ز کــــشــــواد داری نـــژادمــنــم طــوس نــوذر مــه و شــاهـزاد
بــدو گــفــت گــودرز چــنـدیـن مـگـویکــه چــنــدیـن نــبــیـنــم تــرا آب روی
بـه کـاووس گـفـت ای جـهـانـدار شـاهتـــو دل را مـــگـــردان ز آیـــیـــن و راه
دو فــرزنــد پــرمــایـه را پــیـش خــوانســـزاوار گـــاهــنــد و هــر دو جـــوان
بــبــیـن تــا ز هـر دو سـزاوار کـیـسـتکــه بـــا بــرز و بــا فــره ایــزدیــســت
بـــدو تـــاج بـــســپـــار و دل شــاد دارچــو فـرزنـد بــیـنـی هـمـی شـهـریـار
بـدو گـفـت کـاووس کـاین رای نیسـتکـه فـرزنـد هر دو بـه دل بـر یکـیسـت
یـکـی را چـو مـن کـرده بـاشـم گـزیـندل دیــگــر از مــن شــود پــر ز کــیـن
یـکــی کــار ســازم کــه هـر دو ز مــننــگــیـرنــد کــیـن انــدریـن انــجــمــن
دو فــرزنـد مــا را کــنـون بــر دو خــیـلبــــبــــایـــد شـــدن تـــا در اردبـــیـــل
بــه مـرزی کـه آنـجــا دژ بــهـمـنـسـتهـمـه سـالـه پــرخـاش آهـرمـنـسـت
بــرنـجـسـت ز آهـرمـن آتـش پــرسـتنـبـاشـد بـران مـرز کـس را نـشـسـت
ازیـشـان یـکـی کـان بــگـیـرد بــه تـیـغنـــدارم ازو تـــخـــت شـــاهــی دریــغ
چـو بـشنید گودرز و طوس این سـخـنکــه افــگــنـد ســالــار هـشــیـار بــن
بـریـن هـر دو گـشـتـنـد هـمـداسـتـاننـدانـسـت ازیـن بـه کـسـی داسـتـان
بــریـن یـک سـخــن دل بــیـاراسـتــنـدز پــیـش جــهــانــدار بــرخــاســتــنــد
***
چـو خـورشـیـد بـرزد سـر از بـرج شـیرســپــهــر انــدر آورد شــب را بــه زیـر
فـــریــبـــرز بـــا طـــوس نـــوذر دمـــانبــه نــزدیـک شــاه آمــدنــد آن زمــان
چـنـین گـفـت بـا شـاه هشـیار طـوسکه من بـا سـپـهبـد بـرم پـیل و کـوس
هـمـان مـن کـشــم کـاویـانـی درفـشرخ لـعـل دشـمـن کـنم چـون بـنـفـش
کـنـون هـمـچـنـیـن مـن ز درگـاه شـاهبــنــه بــرنـهـم بــرنــشــانــم ســپــاه
پــس انـدر فـریـبــرز و کـوس و درفـشهـوا کـرده از سـم اســپــان بــنـفـش
چـــو فـــرزنـــد را فـــر و بـــرز کـــیـــانبــبـــاشــد نــبــیــره نــبــنــدد مــیــان
بــدو گـفـت شـاه ار تـو رانـی ز پــیـشزمـــانــه نــگـــردد ز آیــیــن خـــویــش
بـــرای خـــداونــد خـــورشــیــد و مــاهتــوان سـاخـت پــیـروزی و دسـتــگـاه
فــریــبــرز را گــر چــنــیــن اســت رایتـو لـشـکـر بـیارای و مـنـشـین ز پـای
بــشــد طــوس بــا کـاویـانـی درفــشبــه پــا انـدرون کــرده زریـنـه کــفــش
فـــریــبـــرز کـــاووس در قـــلـــبـــگـــاهبـه پـیش اندرون طوس و پیل و سپـاه
چــو نـزدیـک بــهـمــن دژ انـدر رســیـدزمـین هـمـچـو آتـش هـمـی بـردمـیـد
بـشـد طـوس بـا لشـکـری جـنگـجـویبــه تــنــدی ســوی دژ نـهـادنــد روی
ســـــر بـــــاره دژ بـــــد انـــــدر هــــوانـــدیــدنـــد جـــنـــگ هــوا کـــس روا
سـنـانـهـا ز گـرمـی همـی بـرفـروخـتمـیـان زره مـرد جــنـگـی بــســوخــت
جهان سر به سر گفتی از آتش استهــوا دام آهــرمــن ســرکــش اســت
ســپــهــبــد فــریـبــرز را گــفــت مــردبــه چـیـزی چـو آیـد بـه دشـت نـبــرد
بــه گــرز گــران و بــه تــیـغ و کــمــنـدبــکــوشــد کـه آرد بــه چــیـزی گـزنـد
بــه پــیـرامــن دژ یـکــی راه نــیـســتز آتـش کسـی را دل ای شاه نیسـت
مـیـان زیـر جــوشـن بــســوزد هـمـیتـــن بـــارکـــش بـــرفـــروزد هــمـــی
بــگـشـتــنـد یـک هـفـتـه گـرد انـدرشبــــدیـــده نــــدیـــدنـــد جــــای درش
بــه نـومـیـدی از جـنـگ گـشـتـنـد بــازنـــــیــــامـــــد بـــــر از رنـــــج راه درازپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.