ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـــو آگـــاهــی آمــد بـــه آزادگـــانبــــر پــــیـــر گـــودرز کـــشــــوادگـــان
کـه طـوس و فـریـبـرز گـشـتـنـد بــازنـــیـــارســـت رفـــتــــن بــــر دژ فـــراز
بـیـاراسـت پـیلـان و بـرخـاسـت غـوبـــیــامـــد ســـپـــاه جـــهــانـــدار نـــو
یـکــی تــخــت زریـن زبــرجــدنـگــارنــهــاد از بــر پــیــل و بــســتــنــد بــار
بـه گـرد انـدرش بـا درفـش بـنـفـشبــه پــا انــدرون کــرده زریـنـه کــفــش
جـهانجـوی بـر تـخـت زرین نشستبـه سر بـرش تاجی و گرزی بـه دست
دو یـاره ز یـاقــوت و طــوقــی بــه زربـــه زر انــدرون نــقـــش کــرده گــهــر
هـمـی رفـت لـشــکـر گـروهـا گـروهکه از سـم اسـپـان زمین شد چـو کوه
چو نزدیک دژ شد همی بـرنشستبــپــوشــیـد درع و مـیـان را بــبــســت
نویسنده ای خواست بـر پشت زینیــکـــی نــامــه فـــرمــود بـــا آفـــریــن
ز عــنـبــر نـوشــتــنـد بــر پــهـلــویچــنــان چــون بــود نـامــه خــســروی
کــه ایـن نــامــه از بــنــده کــردگــارجــهــانــجــوی کــیــخــســرو نــامــدار
کـه از بــنـد آهـرمـن بــد بــجــسـتبــه یـزدان زد از هـر بــدی پـاک دسـت
کـه اویـسـت جــاویـد بــرتــر خـدایخـــداونــد نــیــکـــی ده و رهــنــمــای
خــداونــد بــهــرام و کــیـوان و هــورخـــــداونـــــد فـــــر و خـــــداونــــد زور
مــــرا داد اورنــــد و فـــــر کــــیــــانتــن پـــیــل و چــنــگــال شــیــر ژیــان
جهانی سراسر به شاهی مراستدر گــاو تـــا بـــرج مــاهــی مــراســت
گـر ایـن دژ بــر و بــوم آهـرمـنـسـتجـهـان آفـریـن را بـه دل دشـمـنـسـت
بــه فــر و بــه فــرمــان یـزدان پــاکســراسـر بــه گـرز انـدر آرم بــه خــاک
و گـر جـاودان راسـت این دسـتـگـاهمــرا خــود بــه جــادو نــبــایـد ســپــاه
چــــو خــــم دوال کــــمــــنــــد آورمســــر جــــاودان را بــــه بــــنــــد آورم
وگر خود خجستـه سروش اندرستبـه فـرمـان یـزدان یـکـی لـشـکـرسـت
هـمـان مـن نـه از دســت آهـرمـنـمکــه از فــر و بـــرزســت جــان و تــنــم
بــه فـرمـان یـزدان کـنـد ایـن تــهـیکـه ایـنـسـت پـیـمـان شـاهـنـشـهـی
یکی نیزه بـگرفت خـسرو بـه دستهـمـان نـامـه را بــر سـر نـیـزه بـسـت
بــســان درفـشــی بــرآورد راســتبـه گـیـتـی بـجـز فـر یـزدان نـخـواسـت
بــفــرمـود تــا گـیـو بــا نـیـزه تــفــتبــه نــزدیـک آن بــر شــده بــاره رفــت
بــدو گـفــت کـایـن نـامـه پــنـدمـنـدبـــبـــر ســوی دیــوار حــصــن بــلــنــد
بــنـه نــامــه و نــام یـزدان بــخــوانبــگـردان عـنـان تــیـز و لـخـتـی مـمـان
بـشـد گـیو نـیزه گـرفـتـه بـه دسـتپـــر از آفــریــن جــان یــزدان پــرســت
چــو نــامــه بــه دیــوار دژ بــرنــهــادبــه نــام جــهـانــجــوی خــســرو نـژاد
ز دادار نــیــکــی دهــش یــاد کـــردپـــس آن چـــرمــه تـــیــزرو بـــاد کــرد
شـــد آن نــامــه نــامــور نــاپـــدیــدخـــروش آمــد و خـــاک دژ بـــردمــیــد
هـمـانـگـه بــه فــرمـان یـزدان پــاکازان بـــــــاره دژ بــــــرآمــــــد تــــــراک
تـو گفـتـی که رعـدسـت وقـت بـهارخــروش آمـد از دشــت و ز کـوهـســار
جـهان گشت چون روی زنگی سیاهچـــه از بـــاره دژ چـــه گـــرد ســـپـــاه
تـو گـفـتـی بــرآمـد یـکـی تـیـره ابـرهــوا شـــد بـــه کـــردار کـــام هــژبـــر
بـرانگیخـت کـیخـسـرو اسـپ سـیاهچــنـیـن گــفــت بــا پــهـلـوان ســپــاه
کـه بــر دژ یـکـی تـیـر بــاران کـنـیـدهــوا را چـــو ابـــر بـــهــاران کـــنـــیــد
بــرآمـد یـکــی مـیـغ بــارش تــگـرگتــگــرگــی کــه بـــردارد از ابـــر مــرگ
ز دیوان بـسی شد بـه پیکان هلاکبــسـی زهـره کـفـتـه فـتـاده بـه خـاک
ازان پـس یـکـی روشـنـی بــردمـیـدشـد آن تـیـرگـی سـر بـه سـر نـاپـدیـد
جـهـان شـد بـه کـردار تـابــنـده مـاهبـــه نـــام جـــهــانــدار پـــیــروز شـــاه
بـــرآمــد یــکـــی بـــاد بـــا آفـــریــنهــوا گــشــت خــنــدان و روی زمــیـن
بــرفــتــنـد دیـوان بــه فـرمـان شــاهدر دژ پــــدیــــد آمــــد از جــــایـــگــــاه
بـــه دژ در شـــد آن شـــاه آزادگــانابــــا پــــیـــر گـــودرز کـــشــــوادگـــان
یـکـی شــهـر دیـد انـدر آن دژ فــراخپــر از بـــاغ و مــیــدان و ایــوان و کــاخ
بــدانـجـای کـان روشـنـی بــردمـیـدســـر بــــاره دژ بــــشـــد نـــاپــــدیـــد
بــفـرمـود خــســرو بــدان جــایـگـاهیـکــی گــنــبــدی تــا بــه ابــر ســیـاه
درازی و پـــهــنــای او ده کـــمـــنــدبــه گــرد انــدرش طــاقــهـای بــلــنــد
ز بـیرون دو نیمـی تـگ تـازی اسـپبـــرآورد و بـــنـــهــاد آذرگـــشـــســـپ
نـشـسـتــنـد گـرد انـدرش مـوبــدانســتــاره شـنـاســان و هـم بــخــردان
دران شـارسـتـان کـرد چـندان درنگکـه آتـشـکـده گـشـت بـا بـوی و رنـگ
چـو یک سـال بـگذشت لشکر بـراندبــنـه بــر نـهـاد و ســپــه بــرنـشــانــد
***
چــو آگـاهـی آمـد بــه ایـران ز شـاهازان ایـــزدی فــــر و آن دســــتــــگـــاه
جــهـانـی فـرو مـانـد انـدر شـگـفـتکـه کـیـخــســرو آن فـر و بــالـا گـرفـت
هـمـه مـهـتـران یک بـه یک بـا نـثـاربـــرفــتـــنــد شـــادان بـــر شــهــریــار
فــریــبــرز پــیـش آمــدش بــا گــروهاز ایــران ســـپـــاهــی بـــکــردار کــوه
چــو دیـدش فـرود آمـد از تــخــت زربـــــبــــوســــیــــد روی بـــــرادر پــــدر
نـشـانـدش بــر تــخــت زر شـهـریـارکــــه بــــود از در یـــاره و گــــوشــــوار
هـمـان طـوس بـا کـاویـانـی درفـشهـمـی رفـت بـا کـوس و زرینـه کـفـش
بــیــاورد و پــیــش جــهــانــدار بــردزمــیـن را بــبــوســیــد و او را ســپــرد
بـدو گفـت کاین کوس و زرینه کفشبــه نـیـک اخــتــری کـاویـانـی درفــش
ز لشـکـر بـبـین تـا سـزاوار کـیسـتیـکــی پــهـلــوان از در کــار کــیـســت
ز گــفــتــارهــا پـــوزش آورد پــیــشبــپــیـچــیـد زان بــیـهـده رای خــویـش
جــهــانــدار پـــیــروز بـــنــواخــتــشبــخـنـدیـد و بــر تـخـت بــنـشـاخـتـش
بــدو گـفـت کـیـن کـاویـانـی درفـشهـم آن پــهـلــوانـی و زریـنــه کــفــش
نـبــیـنـم سـزای کـسـی در سـپــاهتــرا زیـبــد ایـن کــار و ایـن دســتــگـاه
تــرا پــوزش اکـنـون نـیـایـد بــه کــارنـه بــیـگـانـه ای خـواسـتـی شـهـریـار
چـو پـیـروز بـرگـشـت شـیـر از نـبـرددل و دیــده دشـــمــنــان تـــیــره کــرد
ســوی پــهـلـو پــارس بــنـهـاد رویجــوان بــود و بــیـدار و دیـهـیـم جــوی
چــو زو آگـهـی یـافـت کـاووس کـیکــه آمــد ز ره پـــور فـــرخـــنــده پـــی
پــذیــره شــدش بــا رخــی ارغــوانز شــادی دل پـــیــر گــشــتـــه جــوان
چــو از دود خــســرو نــیــا را بــدیـدبــخــنـدیـد و شــادان دلــش بــردمـیـد
پــیـاده شـد و بــرد پــیـشـش نـمـازبــــه دیـــدار او بــــد نــــیـــا را نـــیـــاز
بــخـنـدیـد و او را بــه بــر در گـرفـتنـــیـــایـــش ســـزاوار او بـــرگـــرفـــت
وزانــجــا ســوی کــاخ رفــتــنـد بــازبــه تــخــت جــهــانــدار دیـهـیـم ســاز
***
چـو کاووس بـر تـخـت زرین نشستگرفت آن زمان دست خسرو به دست
بـیاورد و بـنشـانـد بـر جـای خـویشز گـنـجـور تـاج کـیـان خـواسـت پــیـش
بــبـوسـیـد و بـنـهـاد بـر سـرش تـاجبـه کـرسـی شـد از نامـور تـخـت عـاج
ز گــنــجــش زبـــرجــد نــثــار آوریــدبـــســـی گـــوهـــر شـــاهـــوار آوریــد
بـسـی آفـرین بـر سـیاوش بـخـوانـدکـه خـسـرو بـه چـهره جـز او را نمـانـد
ز پـــهـــلـــو بـــرفـــتـــنـــد آزادگـــانســپــهـبــد ســران و گــرانــمــایـگــان
بــه شـاهـی بــرو آفـریـن خـوانـدنـدهــمــه زر و گــوهــر بــرافــشــانــدنــد
جـهان را چـنـین اسـت سـاز و نـهادز یـک دسـت بــسـتـد بــه دیـگـر بــداد
بــدردیـم ازیـن رفــتــن انــدر فــریـبزمــانــی فـــراز و زمــانــی نــشـــیــب
اگــر دل تــوان داشــتــن شــادمـانبـــه شــادی چـــرا نــگــذرانــی زمــان
به خوشی بـناز و به خوبی بـبـخشمــکــن روز را بــر دل خــویـش رخــش
تــــرا داد و فـــرزنـــد را هـــم دهـــددرخــتــی کــه از بــیــخ تــو بــرجــهــد
نبـینی که گنجش پر از خواستستجـهـانـی بــه خـوبــی بـیـاراسـتـسـت
کـمـی نیسـت در بـخـشـش دادگـرفــزونــی بــخــوردســت انــده مــخــورپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.