ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»پادشاهی کیخسرو شصت سال بود - قسمت دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
هـمـه جــامـه بــرداشـت وان جـام زربــه جــام انـدرون نـیـز چـنـدی گـهـر
بــســی آفــریـن کــرد بــر شــهــریـارکــه خـــرم بـــدی تـــا بـــود روزگــار
وزانـجــا بــیـامـد بــه جـای نـشـسـتگـرفـتـه چـنان جـام گوهر بـه دسـت
بــه گـنـجــور فـرمـود پــس شــهـریـارکـــه آرد دو صـــد جـــامــه زرنــگـــار
صــد از خــز و دیـبــا و صــد پــرنــیــاندو گــلـرخ بــه زنـار بــســتــه مـیـان
چـنـین گـفـت کـین هـدیه آن را دهـموزان پــس بــدو نــیــز دیــگــر دهــم
کـــه تـــاج تـــژاو آورد پــــیـــش مـــنوگــر پــیـش ایـن نـامــدار انـجــمــن
کـه افـراسـیـابــش بــه سـر بــرنـهـادورا خـــوانـــد بـــیــدار و فـــرخ نـــژاد
هـمـان بــیـژن گــیـو بــرجــســت زودکــجــا بــود در جــنـگ بــرســان دود
بـزد دسـت و آن هـدیـه هـا بـرگـرفـتازو مـانـد آن انـجــمـن در شــگـفــت
بـسـی آفرین کرد و بـنشـسـت شـادکـه گـیـتـی بـه کـیـخـسـرو آبـاد بـاد
بـــفــرمــود تــا بـــا کــمــر ده غــلــامده اســپ گـزیـده بــه زریـن سـتــام
ز پـــوشـــیــده رویـــان ده آراســـتـــهبــیـاورد مـوبــد چــنـیـن خــواســتــه
چــنــیــن گــفــت بــیــدار شــاه رمــهکـه اسـپـان و این خـوبـرویـان هـمـه
کـسـی را که چـون سـر بـپـیچـد تـژاوســـزد گــر نــدارد دل شـــیــر گـــاو
پـــرســتــنــده ای دارد او روز جــنــگکــــز آواز او رام گــــردد پــــلــــنـــگ
بـه رخ چـون بـهار و بـه بـالا چـو سـرومیانش چـو غرو و بـه رفتـن چو تـذرو
یـکـی مـاهـرویـسـت نـام اســپــنـویسـمن پـیکـر و دلـبـر و مـشـک بـوی
نــبــایــد زدن چــون بــیــابــدش تــیـغکـه از تــیـغ بــاشـد چــنـان رخ دریـغ
بـــه خــم کــمــر ار گــرفــتـــه کــمــربــدان سـان بــیـارد مـر او را بــه بــر
بــزد دسـت بـیـژن بــدان هـم بــه بــربـــیـــامـــد بـــر شـــاه پـــیـــروزگـــر
بـه شـاه جـهـان بـر سـتـایش گـرفـتجــهـان آفــریـن را نـیـایـش گــرفــت
بـــدو شــاد شــد شــهــریــار بـــزرگچـنـین گـفـت کـای نـامـدار سـتـرگ
چــو تــو پــهـلـوان یـار دشـمـن مـبــاددرخـشـنـده جـان تـو بـی تـن مـبــاد
جـهاندار از آن پـس بـه گـنجـور گـفـتکـه ده جــام زریـن بــیـار از نـهـفــت
شـــمـــامـــه نــهــاده در آن جـــام زرده از نــقــره خــام بــا شــش گــهـر
پــر از مـشــک جــامـی ز یـاقــوت زردز پـــیــروزه دیــگـــر یــکـــی لـــاژورد
عـــقــیــق و زمــرد بـــر او ریــخـــتـــهبــه مـشـک و گـلـاب آنـدرآمـیـخـتــه
پــرســتــنـده ای بــا کــمـر ده غــلـامده اســپ گـرانـمـایـه زریـن ســتــام
چـنین گفـت کـین هدیه آن را کـه تـاوبـــود در تـــنـــش روز جـــنــگ تـــژاو
ســــرش را بــــدیـــن بــــارگــــاه آوردبــــه پـــیـــش دلـــاور ســـپـــاه آورد
بــبــر زد بــدیـن گــیـو گــودرز دســتمـیـان رزم آن پــهـلـوان را بــبــسـت
گـرانـمـایـه خــوبــان و آن خــواسـتــهبـــبـــردنــد پـــیــش وی آراســـتـــه
هـمـی خــوانـد بــر شــهـریـار آفـریـنکـه بــی تــو مـبــادا کــلـاه و نـگـیـن
وزان پــس بــه گـنـجــور فـرمـود شـاهکـه ده جــام زریـن بــنـه پــیـش گـاه
بــرو ریــز دیــنــار و مــشــک و گــهــریـکـی افـسـری خـسـروی بــا کـمـر
چـنین گفـت کـین هدیه آن را کـه رنجنــدارد دریــغ از پـــی نـــام و گـــنــج
از ایـــدر شـــود تــــا در کـــاســـه روددهــــد بــــر روان ســــیـــاوش درود
ز هـیـزم یـکــی کــوه بــیـنــد بــلــنــدفــزونـســت بــالــای او ده کــمــنــد
چـنان خواست کان ره کسی نسپـرداز ایـران بــه تــوران کـســی نـگـذرد
دلـــیــری از ایــران بـــبـــایــد شـــدنهـمــه کــاســه رود آتــش انـدر زدن
بـــدان تـــا گــر آنــجــا بـــود رزمــگــاهپــس هـیـزم انــدر نـمــانــد ســپــاه
همان گـیو گـفـت این شـکـار منسـتبــرافــروخــتــن کـوه کــار مـنـســت
اگــر لــشــکــر آیــد نــتـــرســم ز رزمبــرزم انــدرون کــرگــس آرم بـــبــزم
«ره لــشــکــر از بــرف آســان کــنــمدل تـــرک از آن هــراســان کــنــم »
هـمـه خــواســتــه گــیـو را داد شــاهبــدو گــفــت کــای نـامــدار ســپــاه
کـه بــی تـیـغ تــو تــاج روشـن مـبــادچـنین بـاد و بـی بـت بـرهمـن مـبـاد
بـــفــرمــود صــد دیــبـــه رنــگ رنــگکـه گـنـجـور پــیـش آورد بــی درنـگ
هم از گنج صد دانه خـوشاب جـسـتکه آب فـسـردسـت گفـتـی درسـت
ز پــــرده پـــرســـتـــار پـــنـــج آوریـــدسـر جـعـد از افـسـر شـده نـاپــدیـد
چنین گفت کین هدیه آن را سزاستکه بـرجـان پـاکش خـرد پـادشاسـت
دلـیـرسـت و بــیـنـا دل و چــرب گـوینـه بــرتـابــد از شـیـر در جـنـگ روی
پـــیــامـــی بـــرد نــزد افـــراســـیــابز بـــیــمــش نــیــارد بـــدیــده در آب
ز گـــفـــتـــار او پـــاســـخ آرد بـــمــنکــه دانـیـد از ایـن نـامــدار انـجــمـن
بــیــازیــد گــرگــیـن مــیــلــاد دســتبــدان راه رفـتــن مـیـان رابــبــســت
پـــرســـتـــار و آن جـــامـــه زرنـــگـــاربـــیـــاورد بــــا گـــوهـــر شـــاهـــوار
ابــر شــهـریـار آفــریـن کــرد و گـفــتکه بـا جـان خـسـرو خـرد بـاد جـفت
چـو روی زمـیـن گـشـت چـون پــر زاغز افــــراز کــــوه انـــدر آمـــد چــــراغ
سـپــهـبــد بــیـامـد بــایـوان خــویـشبـرفـتـند گـردان سـوی خـان خـویش
مـی آورد و رامـشــگـران را بــخــوانـدهمه شـب همی زر و گوهر فشـاند
چـو از روز شـد کـوه چـون سـنـدروسبـــابـــر انــدر آمــد خــروش خــروس
تــهـمــتــن بــیـامـد بــه درگــاه شــاهز تـرکـان سـخـن رفـت وز تـاج و گـاه
زواره فـــــرامـــــرز بــــــا او بـــــهـــــمهمی رفـت هر گـونه از بـیش و کـم
چـنـین گـفـت رسـتـم بـه شـاه زمـینکـــه ای نـــامـــبـــردار بــــاآفـــریـــن
بــزاولـســتــان در یـکــی شــهـر بــودکــزان بــوم و بــر تــور را بــهــر بــود
مـنـوچــهـر کــرد آن ز تــرکــان تــهـییـکـی خــوب جــایـسـت بــا فـرهـی
چــو کـاوس شـد بــی دل و پــیـرسـربــیــفــتــاد ازو نــام شــاهــی و فــر
هـمـی بــاژ و سـاوش بــتـوران بــرنـدسـوی شـاه ایـران هـمـی نـنـگـرنـد
فـراوان بــدان مـرز پــیـلـسـت و گـنـجتــن بــیـگـنـاهـان از ایـشــان بــرنـج
ز بــس کـشـتــن و غـارت و تــاخـتــنســر از بــاژ تــرکــان بــرافــراخــتــن
کـنـون شـهـریـاری بــایـران تــراســتتـن پـیل و چـنگـال شـیران تـراسـت
یـکـی لـشـکـری بــایـد اکـنـون بــزرگفـرســتــاد بــا پــهـلـوانـی ســتــرگ
اگــــر بــــاژ نـــزدیـــک شــــاه آورنـــدوگــر ســـر بـــدیــن بـــارگــاه آورنــد
چــو آن مـرز یـکـسـر بــدســت آوریـمبــتـوران زمـیـن بـر شـکـسـت آوریـم
بــرسـتــم چـنـیـن پــاسـخ آورد شـاهکـه جــاویـد بــادی کـه ایـنـسـت راه
بــبــیـن تــا سـپــه چـنـد بــایـد بــکـارتــو بــگـزیـن از ایـن لـشــکـر نـامـدار
زمـیـنـی کـه پــیـوسـتـه مـرز تــسـتبــهــای زمــیــن درخــور ارز تــســت
فـــرامـــرز را ده ســـپـــاهـــی گـــرانچـنـان چـون بــبــایـد ز جــنـگ آوران
گـشــاده شــود کــار بــر دســت اویبــکـام نـهـنـگـان رسـد شـصـت اوی
رخ پـــهــلـــوان گـــشـــت ازان آبـــداربـسـی آفـریـن خـوانـد بــر شـهـریـار
بــفــرمــود خــســرو بـــســالــار بـــارکه خـوان از خـورشگر کند خـواستـار
مـی آورد و رامـشــگـران را بــخــوانـدوز آواز بــلـبــل هـمـی خــیـره مـانـد
ســران بـــا فــرامــرز و بــا پــیــلــتــنهـمـی بــاده خـوردنـد بــر یـاسـمـن
غـریـونـده نـای و خــروشـنـده چــنـگبـدسـت انـدرون دسـتـه بـوی و رنگ
هــمــه تــازه روی و هــمــه شــاددلز درد و غـــمــان گـــشـــتـــه آزاددل
ز هــرگــونــه گـــفـــتـــارهــا رانــدنــدسـخـنهای شاهان بـسـی خـواندند
که هر کـس که در شـاهی او داد دادشــود در دو گـیـتــی ز کــردار شــاد
هــمــان شــاه بــیـدادگــر در جــهــاننــکــوهـیـده بــاشــد بــنــزد مــهـان
بــه گــیــتــی بــمــانــد از او نــام بــدهـمـان پـیـش یـزدان سـرانـجـام بــد
کسـی را که پـیشه بـجـز داد نیسـتچـنو در دو گیتـی دگـر شـاد نیسـت
چـو خـورشـیـد تــابــان بــرآمـد ز کـوهســرایـنـده آمـد ز گـفــتــن ســتــوه
تـــبـــیـــره بـــرآمـــد ز درگـــاه شـــاهرده بـــرکــشـــیــدنــد بـــر بـــارگــاه
بــبــســتــنـد بــر پــیـل رویـیـنـه خــمبــــرآمـــد خــــروشــــیـــدن گـــاودم
نــهــادنــد بــر کــوهــه پــیـل تــخــتبــبــار آمـد آن خــســروانـی درخــت
بــیـامـد نـشـســت از بــر پــیـل شـاهنــهـاده بــســر بــر ز گــوهـر کــلــاه
یــکــی طــوق پــر گــوهــر شــاهــوارفــروهــشــتــه از تــاج دو گــوشــوار
بــزد مــهــره بــر کــوهـه ژنــده پــیـلزمــیـن شــد بــکــردار دریــای نــیـل
ز تـــیــغ و ز گــرز و ز کـــوس و ز گــردســیـه شـد زمـیـن آســمـان لـاژورد
تــو گـفـتــی بــدام انـدرسـت آفـتــابوگـر گـشـت خــم ســپــهـر انـدر آب
هـمـی چـشـم روشـن عـنـانـرا نـدیـدســپــهـر و سـتــاره سـنـان را نـدیـد
ز دریای سـاکـن چـو بـرخـاسـت مـوجســپــاه انـدر آمـد هـمـی فـوج فـوج
ســراپــرده بــردنــد ز ایـوان بــدشــتسـپـهر از خـروشیدن آسیمه گشت
هـمــی زد مـیـان ســپــه پــیـل گــامابـــا زنـــگ زریــن و زریــن ســـتـــام
یکـی مـهـره در جـام بـر دسـت شـاهبــکـیـوان رســیـده خــروش ســپــاه
چـو بــر پــشـت پــیـل آن شـه نـامـورزدی مهره بـر جـام و بـسـتـی کـمـر
نـــبـــودی بـــهـــر پـــادشـــاهــی روانـشــســتــن مـگــر بــر در پــادشــا
ازان نــامــور خـــســـرو ســرکــشــانچـنـیـن بــود در پـادشـاهـی نـشـان
هـمـی بـود بــر پـیـل در پـهـن دشـتبـدان تـا سـپـه پـیـش او بـرگـذشـت
نـخــســتــیـن فـریـبــرز بــد پــیـش روکـه بــگـذشـت پــیـش جـهـانـدار نـو
ابــا گــرز و بــا تــاج و زریـنـه کــفــشپـس پـشـت خـورشـید پـیکر درفـش
یکـی بـاره ای بـرنـشـسـتـه سـمـنـدبــفـتــراک بــر حـلـقـه کـرده کـمـنـد
هـمـی رفــت بــا بــاد و بــا بــرز و فـرسـپـاهش همه غـرقه در سـیم و زر
بـــرو آفـــریــن کـــرد شـــاه جـــهـــانکـه بــیـشــی تــرا بــاد و فـر مـهـان
بـــهــر کــار بـــخــت تــو پــیــروز بـــادبـــبـــاز آمــدن بـــاد پــیــروز و شــاد
پـــس شـــاه گــودرز کــشـــواد بـــودکـه بــا جــوشــن و گـرز پــولـاد بــود
درفـش از پــس پـشـت او شـیـر بــودکـه جـنگش بـگرز و بـشـمشـیر بـود
بــچــپ بــر هـمــی رفــت رهـام نـیـوسـوی راسـتـش چـون سـرافراز گیو
پـس پـشـت شـیـدوش یل بـا درفـشزمین گشـتـه از شـیر پـیکـر بـنفـش
هــزار از پـــس پــشــت آن ســرفــرازعـــنـــانـــدار بـــا نـــیــزه هــای دراز
یـکـی گـرگ پــیـکـر درفـشـی سـیـاهپـس پـشـت گـیـو انـدرون بـا سـپـاه
درفــش جــهــانــجــوی رهــام بـــبـــرکـه بــفـراخـتــه بــود سـر تــا بــابــر
پـــس بـــیــژن انــدر درفــشــی دگــرپــرســتــارفـش بــر ســرش تــاج زر
نبـیره پـسـر داشـت هفتـاد و هشـتاز ایشـان نبـد جـای بـر پـهن دشـت
پــس هـر یـک انـدر دگـرگـون درفــشجهان گشته بد سرخ و زرد و بنفش
تـو گفتـی که گیتـی همه زیر اوسـتسـر سـروران زیر شـمـشـیر اوسـت
چــو آمــد بــنـزدیـکــی تــخــت شــاهبـسـی آفـریـن خـوانـد بـر تـاج و گـاه
بـــگــودرز و بـــر شـــاه کــرد آفــریــنچـه بـر گیو و بـر لشکرش همچـنین
پــس پــشـت گـودرز گـسـتــهـم بــودکــه فــرزنــد بــیــدار گــژدهــم بــود
یکـی نیزه بـودی بـه چـنگـش بـجـنگکــمــان یـار او بــود و تــیـر خــدنــگ
ز بـــازوش پــیــکــان بـــزنــدان بـــدیهمـی در دل سـنگ و سـندان بـدی
ابــا لــشــکــری گــشــن و آراســتــهپـر از گرز و شمشیر و پـر خـواسـتـه
یـکــی مــاه پــیـکــر درفــش از بــرشبـــابـــر انــدر آورده تــابـــان ســرش
هـمـی خــوانـد بــر شــهـریـار آفـریـنازو شــاد شــد شــاه ایــران زمــیـن
پــس گـسـتـهـم اشـکـش تـیـزگـوشکه بـا زور و دل بود و بـا مغز و هوش
یـــکــــی گـــرزدار از نـــژاد هـــمـــایبـراهی که جـسـتـیش بـودی بـپـای
ســپــاهـش ز گــردان کــوچ و بــلــوچسـگـالـیـده جــنـگ و بــرآورده خــوچ
کسـی در جـهان پـشـت ایشـان ندیدبـرهـنـه یک انـگـشـت ایشـان نـدیـد
درفــشــی بــرآورده پــیـکــر پــلــنــگهـمـی از درفـشـش بـبـاریـد جـنـگ
بــســی آفــریـن کــرد بــر شــهــریـاربـــدان شـــادمــان گـــردش روزگـــار
نـگـه کـرد کـیـخـسـرو از پـشـت پـیـلبــدیـد آن سـپــه را زده بــر دو مـیـل
پـسـنـد آمـدش سـخـت و کـرد آفـرینبــدان بــخــت بــیـدار و فــرخ نـگـیـن
ازان پــس درآمــد ســپـــاهــی گــرانهــمــه نــامـــداران جـــوشـــن وران
سـپـاهی کـز ایشـان جـهـانـدار شـاههمـی بـود شـادان دل و نـیک خـواه
گــزیــده پــس انــدرش فــرهــاد بــودکــزو لــشــکــر خــســرو آبـــاد بــود
ســــپــــه را بــــکــــردار پــــروردگـــاربــهـر جــای بــودی بــه هـر کــار یـار
یــکــی پــیـکــرآهــو درفــش از بــرشبـــدان ســـایــه آهــو انــدر ســـرش
سـپـاهش همـه تـیغ هندی بـدسـتزره سـغـدی زیـن تـرکـی نـشـسـت
چـو دیـد آن نـشـسـت و سـر گـاه نـوبــسـی آفـریـن خـوانـد بــر شـاه نـو
گـــرازه ســـر تـــخـــمــه گـــیــوگـــانهـمـی رفـت پـرخـاشـجـوی و ژگـان
درفـشـی پــس پــشــت پــیـکـر گـرازسـپــاهـی کـمـنـدافـگـن و رزمـسـاز
ســواران جــنـگــی و مــردان دشــتبـسـی آفـریـن کـرد و انـدر گـذشـت
ازان شـادمان شـد که بـودش پـسـندبــزیـن انـدرون حـلـقـه هـای کـمـنـد
دمــان از پـــســـش زنــگــه شــاورانبـــشـــد بـــا دلــیــران و کــنــداوران
درفـشـی پـس پـشـت پـیـکـرهـمـایسـپــاهـی چــو کـوه رونـده ز جــای
هـرانـکـس کـه از شـهـر بــغـداد بــودکــه بــا نـیـزه و تــیـغ و پــولــاد بــود
هــمــه بــرگــذشــتــنــد زیـر هـمــایسپـهبـد همی داشت بـر پـیل جای
بــســی زنـگـه بــر شـاه کـرد آفـریـنبــران بــرز و بــالــا و تــیـغ و نـگــیـن
ز پــشــت ســپــهــبــد فــرامــرز بــودکــه بـــا فــر و بــا گــرز و بــاارز بــود
ابــا کـوس و پـیـل و سـپــاهـی گـرانهــمـــه رزم جـــویــان و کـــنــداوران
ز کــشــمــیــر وز کــابــل و نــیــمــروزهــمــه ســرفــرازان گــیـتــی فــروز
درفــشــی کــجـــا چــون دلــاور پـــدرکـه کـس را ز رسـتــم نـبــودی گـذر
سـرش هـفـت هـمـچــون سـر اژدهـاتــو گـفـتـی ز بــنـد آمـدسـتـی رهـا
بــیــامــد بـــســان درخــتــی بـــبـــاریـکـی آفـریـن خــوانـد بــر شــهـریـار
دل شــاه گــشــت از فــرامــرز شــادهـمـی کـرد بــا او بــسـی پـنـد یـاد
بـــدو گـــفـــت پـــرورده پـــیـــلـــتـــنســرافــراز بــاشــد بــهـر انــجــمــن
تـــو فــرزنــد بـــیــداردل رســتـــمــیز دســتــان ســامــی و از نـیـرمــی
کـنون سـربـسـر هندوان مـر تـراسـتز قـنـوج تـا سـیـسـتـان مـر تـراسـت
گـر ایـدونـک بــا تــو نـجـویـنـد جــنـگبـرایـشـان مـکـن کـار تـاریک و تـنـگ
بــهــر جــایــگــه یــار درویــش بـــاشهـمــه رادبــا مــردم خــویـش بــاش
بـبـین نـیک تـا دوسـتـدار تـو کـیسـتخـردمـنـد و انده گـسـار تـو کـیسـت
بــخــوبــی بــیــارای و فــردا مــگــویکــه کــژی پــشــیـمـانـی آرد بــروی
تـــرا دادم ایــن پـــادشـــاهــی بـــداربــهــر جــای خــیــره مــکــن کــارزار
مــشــو در جــوانــی خــریــدار گــنــجبـبـی رنـج کـس هـیچ مـنـمـای رنـج
مـجــو ایـمـنـی در ســرای فـســوسکه گه سندروسـسـت و گاه آبـنوس
ز تــو نــام بــایــد کــه مــانــد بــلــنــدنــگــر دل نــداری بــگــیـتــی نــژنــد
مــــرا و تـــــرا روز هــــم بـــــگـــــذرددمـت چـرخ گـردان هـمـی بـشـمـرد
دلـت شـاد بــایـد تــن و جـان درسـتسه دیگر بـبـین تا چه بـایدت جست
جــهـان آفـریـن از تــو خــشــنـود بــاددل بـــدســـگــالــت پـــر از دود بـــاد
چــو بــشــنـیـد پــنــد جــهـانــدار نــوپــــیـــاده شــــد از بــــاره تــــیـــزرو
زمـیـن را بــبــوســیـد و بــردش نـمـازبـــتـــابـــیـــد ســـر ســـوی راه دراز
بــســی آفـریـن خــوانـد بــر شـاه نـوکـه هر دم فـزون بـاش چـون مـاه نو
تـهـمـتــن دو فـرسـنـگ بــا او بــرفـتهـمـی مـغـزش از رفـتـن او بــتـفـت
بـــیــامــوخــتــش بـــزم و رزم و خــردهمی خـواسـت کش روز رامش بـرد
پــر از درد از آن جــایـگـه بــازگــشــتبــســوی ســراپــرده آمــد ز دشــت
سـپـهـبــد فـرود آمـد از پـیـل مـسـتیـکـی بــاره تــیـزتــگ بــرنـشـســت
گــرازان بـــیــامــد بـــه پــرده ســرایســری پــر ز بــاد و دلــی پــر ز رای
چــو رســتــم بــیــامــد بــیـاورد مــیبـــجــام بــزرگ انــدر افــگــنــد پــی
هـمـی گـفـت شـادی تـرا مـایـه بـسبــفــردا نــگــویــد خــردمــنــد کــس
کجـا سـلم و تـور و فریدون کجـاسـتهـمـه نـاپــدیـدنـد بــا خــاک راسـت
بــپــویـیـم و رنـجــیـم و گـنـج آگـنـیـمبــدل بــر هـمــی آرزو بــشــکــنـیـم
سـرانجـام زو بـهره خـاکـسـت و بـسرهــایـی نــیــابــد ز او هــیــچ کــس
شــب تــیـره ســازیـم بــا جــام مــیچـو روشـن شـود بـشـمـرد روز پـی
بــگـویـیـم تــا بــرکـشــد نـای طــوستــبــیـره بــرآرنــد بــا بــوق و کــوس
بــبــیـنـیـم تـا دسـت گـردان سـپــهـربـدین جـنـگ سـوی کـه یـازد بـمـهـر
بـکـوشـیم وز کـوشـش مـا چـه سـودکــز آغــاز بــود آنــچ بــایـســت بــودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.