ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت اول

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:09 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
جـهانـجـوی چـون شـد سـرافـراز و گـردسـپـه را بــدشـمـن نـشـایـد سـپــرد
ســرشـک انـدر آیـد بــمـژگـان ز رشـکسـرشـکـی کـه درمـان نداند پـزشـک
کـــســـی کـــز نـــژاد بــــزرگـــان بـــودبـه بـیـشـی بــمـانـد سـتـرگ آن بـود
چــو بــی کــام دل بــنــده بــایــد بــدنبـــکــام کــســی داســتـــانــهــا زدن
ســپــهـبــد چــو خــوانـد ورا دوسـتــدارنــبــاشــد خــرد بــا دلــش ســازگــار
گــــرش زآرزو بـــــازدارد ســـــپـــــهــــرهـمــان آفــریـنـش نــخــوانـد بــمــهـر
ورا هــیـچ خــوبــی نــخــواهــد بــه دلشــــود آرزوهـــای او دلــــگــــســــل
و دیــگــر کــش از بــن نــبــاشــد خــردخــردمـنـدش از مــردمــان نـشــمــرد
چـو ایـن داسـتـان سـربـسـر بـشـنـویبـــبـــیــنــی ســر مــایــه بـــدخـــوی
چـو خـورشـیـد بـنـمـود بـالـای خـویـشنـشـسـت از بـر تـنـد بـالـای خـویـش
بــــــزیـــــر انــــــدر آورد بــــــرج بــــــرهچــنـیـن تــا زمـیـن زرد شـد یـکـسـره
تـــبـــیـــره بــــرآمـــد ز درگـــاه طـــوسهــمــان نــالــه بـــوق و آوای کـــوس
ز کــشــور بـــرآمــد ســراســر خــروشزمـیـن پــرخـروش و هـوا پــر ز جـوش
از آواز اســــپـــــان و گــــرد ســــپـــــاهبـشـد قـیرگـون روی خـورشـید و مـاه
ز چــــاک ســـلـــیـــح و ز آوای پــــیـــلتـو گـفـتـی بـیـاگـنـد گـیـتـی بـه نـیل
هـوا ســرخ و زرد و کــبــود و بــنــفــشز تـــابـــیـــدن کـــاویـــانـــی درفـــش
بـــــگــــردش ســـــواران گــــودرزیــــانمـــیـــان انـــدرون اخـــتـــر کـــاویـــان
ســپــهــدار بـــا افــســر و گــرز و نــایبـــیــامــد ز بـــالـــای پـــرده ســـرای
بــشــد طــوس بــا کــاویـانــی درفــشبــپــای انـدرون کــرده زریـنـه کـفــش
یــکــی پــیـل پــیـکــر درفــش از بــرشبـــابـــر انــدر آورده تـــابـــان ســـرش
بــزرگـان کـه بــا طـوق و افـســر بــدنـدجــهـانــجــوی وز تــخــم نـوذر بــدنــد
بــرفـتــنـد یـکـسـر چــو کـوهـی سـیـاهگـــرازان و تـــازان بـــنـــزدیــک شـــاه
بــــفــــرمـــود تــــا نـــامــــداران گــــردز لـشـکـر سـپـهـبـد سـوی شـاه بـرد
چــو لـشــکــر هـمـه نـزد شــاه آمـدنـددمــان بـــا درفـــش و کــلــاه آمــدنــد
بــدیـشـان چــنـیـن گـفـت بــیـدار شـاهکه طـوس سـپـهبـد بـه پـیش سـپـاه
بـــپـــایــســـت بـــا اخـــتـــر کـــاویـــانبــفــرمــان او بــســت بــایــد مــیــان
بــدو داد مــهــری بــه پــیــش ســپــاهکـه ســالـار اویـســت و جــویـنـده راه
بـــفـــرمـــان او بـــود بــــایـــد هـــمـــهکــجــا بــنــدهــا زو گــشــایـد هـمــه
بـــدو گــفــت مــگــذر ز پــیــمــان مــننـــگـــه دار آیــیـــن و فـــرمـــان مـــن
نـــیـــازرد بــــایـــد کـــســــی را بــــراهچــنـیـنـســت آیـیـن تــخــت و کــلــاه
کـــشـــاورز گـــر مـــردم پـــیـــشـــه ورکـســی کـو بــلـشـکـر نـبــنـدد کـمـر
نــبـــایــد کــه بـــر وی وزد بـــاد ســـردمـکـوش ایچ جـز بـا کـسـی همـنـبـرد
نــبـــایــد نــمـــودن بـــبـــی رنــج رنــجکـه بــر کـس نـمـانـد سـرای سـپـنـج
گــذر زی کـــلــات ایــچ گــونــه مــکـــنگــر آن ره روی خـــام گــردد ســخــن
روان ســیــاوش چــو خــورشــیــد بـــادبــدان گــیــتــیـش جــای امــیــد بــاد
پــســر بــودش از دخــت پــیـران یـکـیکــه پـــیــدا نــبـــود از پـــدر انــدکــی
بـــرادر بـــه مــن نــیــز مــانــنــده بـــودجـوان بـود و همسـال و فـرخـنده بـود
کـنـون در کـلـاتــســت و بــا مـادرسـتجـهـانـجـوی بـا فـر و بـا لـشـکـرسـت
نـــدانـــد کـــســـی را ز ایــران بـــنـــامازان سـو بـه نـبــایـد کـشـیـدن لـگـام
ســـپــــه دارد و نـــامـــداران جــــنـــگیـکــی کــوه بــر راه دشــوار و تــنــگ
هـمـو مـرد جــنـگـسـت و گـرد و سـواربـــگــوهــر بـــزرگ و بـــتـــن نــامــدار
بـــراه بـــیـــابــــان بــــبــــایـــد شـــدننــه نــیــکـــو بـــود راه شـــیــران زدن
چـنـین گـفـت پـس طـوس بـا شـهـریـارکــــه از رای تــــو نـــگــــذرد روزگــــار
بــراهــی روم کــم تــو فــرمــان دهــینــیــایــد ز فــرمــان تـــو جــز بـــهــی
سـپـهـبـد بـشـد تـیز و بـرگـشـت شـاهسـوی کـاخ بــا رسـتــم و بــا سـپــاه
یـکـی مـجــلـس آراســت بــا پــیـلـتــنرد و مــــوبـــــد و خــــســــرو رای زن
فــراوان ســخــن گـفــت ز افـراســیـابز رنـــج تـــن خـــویـــش وز درد بــــاب
ز آزردن مــــــــــادر پـــــــــــارســـــــــــاکـه بــا مـا چــه کـرد آن بــد پــرجــفـا
مــرا زی شـــبـــانــان بـــی مــایــه دادز مــن کــس نــدانـســت نــام و نـژاد
فـرســتــادم ایـن بــار طـوس و ســپــاهازیــن پـــس مــن و تـــو گــذاریــم راه
جــهــان بــر بــدانــدیــش تــنــگ آوریـمســر دشــمــنــان زیـر ســنـگ آوریـم
ورا پــیـلــتــن گــفــت کــیـن غــم مـداربـــه کـــام تـــو گــردد هــمــه روزگــار
وزان روی مـــنــزل بـــمــنــزل ســـپـــاههـمـی رفـت و پـیش انـدر آمـد دو راه
ز یــک ســو بـــیــابـــان بـــی آب و نــمکـــلــات از دگـــر ســـوی و راه چـــرم
بــمـانـدنـد بــر جــای پــیـلــان و کــوسبــدان تــا بــیـایـد ســپــهــدار طــوس
کــدامــیـن پــســنـد آیـدش زیـن دو راهبــفــرمــان رود هـم بــران ره ســپــاه
چــو آمـد بــر ســرکـشــان طــوس نـرمسـخـن گفـت ازان راه بـی آب و گـرم
بــگـودرز گـفـت ایـن بــیـابــان خــشـکاگــر گـرد عــنـبــر دهـد بــاد مـشــک
چـــو رانـــیـــم روزی بـــه تـــنـــدی درازبآب و بآســـــایــــش آیــــد نـــــیـــــاز
هـمـان بــه کـه ســوی کــلـات و چــرمبــرانــیــم و مــنــزل کــنــیـم از مــیـم
چــــــپ و راســــــت آبــــــاد و آب روانبــیــابــان چــه جــویـیــم و رنــج روان
مــــرا بــــود روزی بـــــدیــــن ره گــــذرچــو گــژدهـم پــیـش ســپــه راهـبــر
نـــدیـــدیـــم از ایـــن راه رنـــجـــی درازمـگـر بــود لـخــتــی نـشــیـب و فــراز
بـــدو گــفــت گــودرز پـــرمــایــه شـــاهتــرا پــیــش رو کــرد پــیــش ســپــاه
بــران ره کـه گـفــت او ســپــه را بــراننــبـــایــد کــه آیــد کــســـی را زیــان
نـــبـــایــد کـــه گـــردد دل آزرده شـــاهبـــــد آیــــد ز آزار او بـــــر ســــپـــــاه
بـــدو گــفــت طـــوس ای گــو نــامــدارازیـن گــونــه انــدیـشــه در دل مــدار
کــــزیـــن شــــاه را دل نــــگــــردد دژمســزد گــر نــداری روان جــفــت غــم
همان بـه کـه لـشـکـر بـدین سـو بـریمبــیـابــان و فــرســنـگـهـا نـشــمـریـم
بــدیـن گـفــتــه بــودنـد هـمـداســتــانبــریـن بــر نــزد نـیـز کــس داســتــان
بـــرانــدنــد ازان راه پـــیــلــان و کــوسبــفــرمــان و رای ســپــهــدار طــوس
پـــس آگـــاهـــی آمـــد بـــنـــزد فـــرودکـه شـد روی خـورشـید تـابـان کـبـود
ز نـــعـــل ســـتـــوران وز پـــای پـــیـــلجــهــان شــد بــکــردار دریــای نــیـل
چــو بـــشــنــیــد نــاکــار دیــده جـــواندلــش گــشــت پــر درد و تــیـره روان
بـــفـــرمـــود تـــا هــرچ بـــودش یــلـــههــیــونــان وز گــوســفــنــدان گــلــه
فــســیــلــه بـــبــنــد انــدر آرنــد نــیــزنـمـانـد ایـچ بـر کـوه و بـر دشـت چـیز
هـمــه پــاک ســوی ســپــد کــوه بــردبــبــنــد انــدرون ســوی انــبــوه بــرد
جــــریـــره زنــــی بــــود مــــام فــــرودز بـــهــر ســیــاوش دلــش پـــر ز دود
بــــــر مـــــادر آمـــــد فـــــرود جــــــوانبــدو گــفــت کــای مـام روشــن روان
از ایـران ســپــاه آمــد و پــیـل و کــوسبــپــیـش ســپــه در سـرافـراز طـوس
چـه گـویـی چـه بـایـد کـنـون سـاخـتـننــبـــایــد کــه آرد یــکــی تـــاخــتـــن
جــریــره بــدو گــفــت کــای رزمــســازبـــدیــن روز هــرگـــز مــبـــادت نــیــاز
بــــایـــران بــــرادرت شـــاه نـــوســــتجــهـانـدار و بــیـدار کـیـخــسـروسـت
تـــرا نـــیــک دانـــد بـــه نـــام و گـــهــرز هــم خـــون وز مـــهـــره یــک پـــدر
بــرادرت گــر کــیــنــه جــویــد هــمــیروان ســـیــاوش بـــشــویــد هــمــی
گــر او کــیـنــه جــویـد هــمــی از نــیــاتـــرا کــیــنــه زیــبـــاتـــر و کــیــمــیــا
بــرت را بـــخــفــتــان رومــی بـــپــوشبـرو دل پـر از جـوش و سر پـر خـروش
بــــه پـــیـــش ســـپــــاه بــــرادر بــــروتــو کـیـنـخـواه نـو بــاش و او شـاه نـو
کـه زیـبــد کـز ایـن غـم بــنـالـد پــلـنـگز دریــا خــروشــان بـــرآیــد نــهــنــگ
وگـــر مـــرغ بـــا مـــاهـــیــان انـــدر آببــخــوانـنـد نـفــریـن بــه افـراســیـاب
کـه انـدر جـهـان چـون سـیـاوش سـوارنــبـــنــدد کــمــر نــیــز یــک نــامــدار
بـــه گــردی و مــردی و جــنــگ و نــژادبــاورنـگ و فـرهـنـگ و سـنـگ و بـداد
بـــدو داد پـــیــران مـــرا از نــخـــســـتوگـر نـه ز تـرکـان همـی زن نـجـسـت
نــــــژاد تـــــــو از مـــــــادر و از پـــــــدرهـــمـــه تــــاجـــدار و هـــم نـــامـــور
تـــو پـــور چـــنــان نــامـــور مــهــتـــریز تــخــم کــیـانـی و کــی مــنــظــری
کــمــربـــســت بـــایــد بـــکــیــن پـــدربــــجــــای آوریـــدن نــــژاد و گــــهـــر
چــنـیـن گـفـت ازان پــس بــمـادر فـرودکـز ایـران سـخـن بـا کـه بـایـد سـرود
کــه بــایـد کــه بــاشــد مــرا پــایـمــردازیــــن ســـــرفـــــرازان روز نــــبـــــرد
کــز ایـشــان نـدانـم کــســی را بــنــامنـــیـــامـــد بــــر مـــن درود و پـــیـــام
بـــدو گــفــت ز ایــدر بـــرو بـــا تــخــوارمدار این سـخـن بـر دل خـویش خـوار
کــز ایـران کــه و مـه شــنـاســد هـمـهبـــگــویــد نــشـــان شــبـــان و رمــه
ز بـــــهــــرام وز زنـــــگـــــه شـــــاوراننـشــان جــو ز گــردان و جــنـگ آوران
هـمــیـشــه ســر و نــام تــو زنـده بــادروان ســــیـــاوش فــــروزنــــده بــــاد
ازیـن هـر دو هـرگـز نـگـشـتــی جــدایکــنــارنــگ بـــودنــد و او پـــادشـــای
نــشــان خــواه ازیــن دو گــو ســرفــرازکــز ایـشــان مــرا و تــرا نـیـســت راز
ســران را و گــردنـکــشــان را بــخــوانمـی و خــلـعـت آرای و بــالـا و خــوان
ز گــیــتـــی بـــرادر تـــرا گـــنــج بـــسهـمـان کـین و آیین بـه بـیگـانـه کـس
سـپـه را تـو بــاش ایـن زمـان پـیـش روتــویـی کــیـنــه خــواه جــهـانــدار نــو
تــرا پــیـش بــایـد بــکــیـن ســاخــتــنکـمـر بــر مـیـان بــسـتــن و تــاخـتـن
بـــدو گـــفـــت رای تـــو ای شـــیــر زندرفــشـــان کــنــد دوده و انــجـــمــن
چــو بــرخــاســت آوای کــوس از چــرمجــهـان کــرد چــون آبــنـوس از مـیـم
یــکــی دیــده بـــان آمــد از دیــده گــاهسـخــن گـفـت بــا او ز ایـران ســپــاه
کـه دشـت و در و کـوه پـر لشـکـرسـتتـو خـورشـید گـویی بـبـنـد انـدرسـت
ز دربـــنـــد دژ تـــا بـــیـــابـــان گـــنـــگسـپـاهسـت و پـیلـان و مـردان جـنگ
فـــرود از در دژ فـــرو هــشـــت بـــنـــدنـگــه کــرد لــشــکــر ز کــوه بــلــنــد
وزان پــس بـــیــامــد در دژ بـــبـــســتیـکــی بــاره تــیـز رو بــر نــشــســت
بـــرفــتـــنــد پـــویــان تـــخــوار و فــرودجــوان را ســر بــخــت بــر گــرد بــود
از افـــراز چـــون کـــژ گــردد ســـپـــهــرنـه تـنـدی بــکـار آیـد از بــن نـه مـهـر
گـــزیــدنـــد تـــیــغ یــکـــی بـــرز کـــوهکــه دیــدار بــد یـکــســر ایـران گــروه
جــوان بـــا تــخــوار ســرایــنــد گــفــتکـه هـر چـت بـپـرسـم نـبـاید نـهـفـت
کــــنــــارنـــگ وز هـــرک دارد درفــــشخــداونــد گــوپــال و زریــنــه کــفــش
چـو بـینـی بـه مـن نـام ایـشـان بـگـویکــســی را کـه دانـی از ایـران بــروی
ســـواران رســیــدنــد بـــر تـــیــغ کــوهســـپـــاه انــدر آمــد گـــروهــا گـــروه
ســـپـــردار بـــا نــیــزه ور ســـی هــزارهـــمــــه رزمــــجــــوی از در کــــارزار
ســــوار و پــــیـــاده بــــزریـــن کـــمـــرهــمــه تــیــغ دار و هــمــه نــیــزه ور
ز بـــس تـــرگ زریـــن و زریــن درفـــشز گــوپـــال زریــن و زریــنــه کـــفـــش
تــو گـفـتـی بــه کـان انـدرون زر نـمـانـدبــرآمـد یـکـی ابــر و گـوهـر فـشــانـد
ز بـــانـــگ تـــبـــیــره مـــیــان دو کـــوهدل کــرگـس انـدر هـوا شــد ســتــوه
چـنـیـن گـفـت کـاکـنـون درفـش مـهـانبـــگـــو و مـــدار ایــچ گـــونــه نــهــان
بــدو گـفــت کـان پــیـل پــیـکـر درفــشســواران و آن تــیــغــهــای بــنــفــش
کـــرا بـــاشـــد انــدر مـــیــان ســـپـــاهچــنـیـن آلـت ســاز و ایـن دسـتــگـاه
چــو بــشــنــیـد گــفــتــار او را تــخــوارچـنـیـن داد پــاسـخ کـه ای شـهـریـار
پــس پــشــت طـوس ســپــهـبــد بــودکــه در کــیــنــه پــیــکــار او بــد بــود
درفـشـی پــش پــشـت او دیـگـرســتچـو خـورشـیـد تـابـان بـدو پـیکـرسـت
بـــرادر پـــدر تـــســـت بـــا فـــر و کــامســپــهــبـــد فــریــبـــرز کــاوس نــام
پــســش مـاه پــیـکـر درفـشـی بــزرگدلـیـران بــســیـار و گــردی ســتــرگ
ورانــام گــســتـــهــم گــژدهــم خــوانکـه لـرزان بــود پـیـل ازو ز اسـتـخـوان
پــســش گـرگ پــیـکـر درفــشــی درازبــگــردش بــســی مــردم رزمــســاز
بــــزیـــر انــــدرش زنـــگــــه شــــاوراندلــــیـــران و گــــردان و کــــنـــداوران
درفــشــی پــرســتــار پــیـکـر چــو مـاهتــنـش لـعـل و جـعـد از حـریـر سـیـاه
ورا بــــیـــژن گــــیـــو رانــــد هـــمــــیکـه خـون بآسـمـان بـرفـشـاند همـی
درفـشـی کـجـا پـیـکـرش هـسـت بـبـرهـمــی بــشــکــنـد زو مــیـان هـژبــر
ورا گــــرد شــــیـــدوش دارد بــــپــــایچـو کـوهـی هـمـی انـدر آیـد ز جــای
درفـــش گـــرازســـت پـــیـــکـــر گـــرازسـپــاهـی کـمـنـدافـگـن و رزم ســاز
درفــشــی کـجــا پــیـکـرش گـاومـیـشسـپــاه از پـس و نـیـزه داران ز پـیـش
چـنان دان که آن شـهره فـرهاد راسـتکه گویی مگر بـا سـپـهرسـت راست
درفـشــی کـجــا پــیـکـرش دیـزه گـرگنــشــان ســپــهــدار گــیــو ســتــرگ
درفــشــی کــجــا شــیــر پــیــکــر بــزرکـــه گــودرز کـــشـــواد دارد بـــســـر
درفــشــی پــلـنـگـســت پــیـکــر گــرازپــس ریــونــیــزســت بـــا کــام و نــاز
درفـشـی کـجــا آهـویـش پــیـکـرســتکـه نـسـتـوه گـودرز بــا لـشـکـرسـت
درفــشــی کــجـــا غــرم دارد نــشـــانز بــــهـــرام گـــودرز کـــشــــوادگـــان
هــمــه شــیـرمــردنــد و گــرد و ســواریــکــایــک بـــگــویــم درازســـت کــار
چــو یـک یـک بــگـفـت از نـشــان گـوانبــپــیــش فــرود آن شــه خــســروان
مــهــان و کــهــان را هـمــه بــنــگــریـدز شـادی رخـش همچـو گل بـشکفید
چـــو ایــرانـــیــان از بـــر کـــوهـــســـاربـــدیــدنـــد جـــای فـــرود و تـــخـــوار
بــرآشـفـت ازیـشـان سـپــهـدار طـوسفـروداشـت بــر جـای پـیـلـان و کـوس
چــنـیـن گــفــت کــز لــشــکــر نـامـدارســواری بــبــایــد کــنــون نــیـک یــار
کـه جــوشــان شــود زیـن مـیـان گـروهبـــرد اســپ تــا بــر ســر تــیــغ کــوه
بـــبـــیــنــد کـــه آن دو دلــاور کـــیــنــدبــران کــوه ســر بــر ز بــهــر چــیـنــد
گـر ایـدونـک از لـشــکـر مـا یـکـیـســتزنــد بــر ســرش تــازیـانــه دویـســت
وگـر تــرک بــاشـنـد و پــرخــاش جــویبــبــنــدد کــشــانــش بــیــارد بــروی
وگــر کــشــتــه آیــد ســپــارد بــخــاکســزد گــر نــدارد از آن بــیــم و بــاک
ورایــدونــک بـــاشـــد ز کـــارآگـــاهــانکـه بـشـمـرد خـواهد سـپـه را نـهـان
هــمـــانـــجـــا بـــدونـــیــم بـــایــد زدنفــروهــشــتــن از کــوه و بـــاز آمــدن
بـــســـالـــار بـــهــرام گـــودرز گـــفـــتکـه ایـن کـار بـر مـن نـشـایـد نـهـفـت
روم هـــرچ گـــفـــتــــی بــــجـــای آورمســـر کــوه یــکـــســـر بـــپـــای آورم
بـــزد اســـپ و رانــد از مـــیــان گـــروهپـرانـدیـشـه بــنـهـاد سـر سـوی کـوه
چــنـیـن گـفـت پــس نـامـور بــا تــخـوارکه این کیست کامد چـنین خـوارخـوار
هــمــانــانــیـنــدیـشــد از مــا هــمــیبـــتــنــدی بــرآیــد بـــبـــالــا هــمــی
یـیـک بــاره ای بــرنـشـسـتــه سـمـنـدبــفــتــراک بــربــســتــه دارد کــمـنـد
چــنـیـن گـفــت پــس رای زن بــا فـرودکـه ایـن را بــتــنـدی نـبــایـد بــســود
بــنــام و نــشــانــش نــدانــم هــمــیز گـــودرزیــانــش گـــمــانــم هــمــی
چــو خــســرو ز تــوران بــایـران رسـیـدیـکــی مــغــفــر شــاه شــد نـاپــدیـد
گــمــانـی هـمـی آن بــرم بــر ســرشزره تــا مــیــان خــســروانــی بـــرش
ز گــــــودرز دارد هـــــمـــــانـــــا نـــــژادیـکـی لـب بـپـرسـش بـبــایـد گـشـاد
چــو بــهــرام بــر شــد بــبــالــای تــیـغبـــغــریــد بـــرســـان غــرنــده مــیــغ
چــه مـردی بــدو گـفـت بــر کـوهـسـارنـبــیـنـی هـمـی لـشـکـر بــیـشـمـار
هـمـی نـشــنـوی نـالـه بــوق و کــوسنــتــرســی ز ســالــار بــیـدار طــوس
فــرودش چـــنــیــن پـــاســخ آورد بـــازکـه تـنـدی نـدیـدی تـو تـنـدی مـسـاز
سـخـن نـرم گـوی ای جـهـانـدیـده مـردمــیــارای لــب را بـــگــفــتـــار ســـرد
نه تـو شـیر جـنـگـی و مـن گـور دشـتبـریـن گـونـه بـر مـا نـشـایـد گـذشـت
فـــزونــی نــداری تـــو چـــیــزی ز مــنبـــگـــردی و مـــردی و نــیــروی تـــن
سر و دست و پای و دل و مغز و هوشزبــانـی سـرایـنـده و چـشـم و گـوش
نـگـه کــن بــمـن تــا مـرا نـیـز هـســتاگـر هـسـت بـیهوده مـنـمـای دسـت
سـخـن پـرسـمـت گـر تـو پـاسـخ دهیشـــوم شـــاد اگــر رای فــرخ نــهــی
بــدو گــفــت بــهــرام بــر گــوی هــیـنتــو بــر آســمــانـی و مـن بــر زمـیـن
فـرود آن زمـان گـفـت ســالـار کـیـسـتبــرزم انــدرون نــامــبــردار کــیـســت
بـــدو گــفــت بــهــرام ســالــار طــوسکـه بــا اخــتــر کـاویـانـســت و کـوس
ز گــردان چـــو گــودرز و رهــام و گــیــوچـو گـرگـین و شـیدوش و فـرهاد نـیو
چــو گـسـتــهـم و چـون زنـگـه شـاورانگــــرازه ســـــر مــــرد کـــــنــــداوران
بـــدو گــفــت کــز چــه ز بـــهــرام نــامنــبــردی و بــگــذاشــتــی کــار خــام
ز گـــودرزیـــان مـــا بـــدویـــیـــم شـــادمــرا زو نــکــردی بـــلــب هــیــچ یــاد
بــدو گــفــت بــهـرام کــای شــیـرمــردچــنـیـن یـاد بــهـرام بــا تــو کـه کــرد
چـــنــیــن داد پـــاســخ مــر او را فــرودکـه ایـن داسـتـان مـن ز مـادر شـنـود
مـرا گـفـت چــون پــیـشـت آیـد سـپــاهپـــذیــره شــو و نــام بـــهــرام خـــواه
دگـــــر نـــــامـــــداری ز کـــــنـــــداورانکــــجــــا نـــام او زنـــگـــه شــــاوران
هــمـــانــنــد هــمـــشـــیــرگـــان پـــدرسـزد گـر بــر ایـشـان بــجــویـی گـذر
بــدو گـفــت بــهـرام کـای نـیـکـبــخــتتــویـی بــار آن خــســروانـی درخــت
فـــرودی تــــو ای شـــهـــریـــار جـــوانکــه جــاویــد بــادی بــه روشــن روان
بـــدو گـــفـــت کآری فـــرودم درســـتازان سـرو افـگـنـده شـاخـی بـرسـت
بـــدو گــفــت بـــهــرام بـــنــمــای تــنبــرهــنــه نــشــان ســیـاوش بــمــن
بـــه بـــهـــرام بـــنـــمـــود بـــازو فـــرودز عـنـبــر بــگـل بــر یـکـی خــال بــود
کــزان گــونـه بــتــگــر بــپــرگــار چــیـننــدانــد نــگــاریــد کــس بـــر زمــیــن
بــــدانـــســــت کـــو از نـــژاد قــــبــــادز تـــــخــــم ســــیــــاوش دارد نــــژاد
بـــرو آفـــریــن کـــرد و بـــردش نــمـــازبــــرآمـــد بــــبــــالـــای تـــنـــد و دراز
فـــرود آمـــد از اســــپ شـــاه جــــواننـشـسـت از بــر سـنـگ روشـن روان
بـــبــهــرام گــفــت ای ســرافــراز مــردجــهــانــدار و بــیــدار و شــیـر نــبــرد
دو چــشــم مــن ار زنــده دیــدی پـــدرهـمــانــا نـگــشــتــی ازیـن شــادتــر
کــه دیــدم تـــرا شـــاد و روشـــن روانهــنــرمــنــد و بــیـنــادل و پــهــلــوان
بــدان آمــدســتــم بــدیــن تــیــغ کــوهکــــه از نــــامــــداران ایــــران گــــروه
بـپـرسـم ز مـردی کـه سـالـار کـیسـتبــرزم انــدرون نــامــبــردار کــیـســت
یـکـی سـور ســازم چــنـانـچــون تــوانبـــبـــیــنــم بـــشــادی رخ پــهــلــوان
ز اســپ و ز شــمـشـیـر و گـرز و کـمـربــبــخـشـم ز هـر چــیـز بــسـیـار مـر
وزان پــس گــرایـم بــه پــیـش ســپــاهبــتــوران شــوم داغ دل کـیـنـه خــواه
ســزاوار ایــن جــســتــن کــیـن مــنــمبــجــنــگ آتــش تــیـز بــرزیـن مــنــم
ســزد گــر بــگــویـی تــو بــا پــهـلــوانکــه آیـد بــریـن ســنـگ روشــن روان
بــبــاشــیـم یـک هــفــتــه ایـدر بــهــمســگـالـیـم هـرگـونـه از بــیـش و کـم
بـه هـشـتـم چـو بــرخـیـزد آوای کـوسبــزیـن انــدر آیــد ســپــهــدار طــوس
مـــیــان را بـــبـــنـــدم بـــکـــیــن پـــدریــکــی جــنــگ ســازم بــدرد جــگــر
کـه بــا شــیـر جــنـگ آشــنـایـی دهـدز نــر پـــر کـــرگـــس گـــوایــی دهــد
کـه انـدر جــهـان کـیـنـه را زیـن نـشـاننـبــنـدد مـیـان کــس ز گـردنـکـشــان
بــدو گــفــت بــهــرام کــای شــهــریـارجــوان و هـنــرمــنــد و گــرد و ســوار
بـگـویم مـن این هـرچ گـفـتـی بـطـوسبـخـواهـش دهم نـیز بـر دسـت بـوس
ولـیـکـن سـپــهـبــد خـردمـنـد نـیـسـتســر و مــغــز او از در پــنـد نـیـســت
هــنــر دارد و خـــواســـتـــه هــم نــژادنــیــارد هــمــی بــر دل از شــاه یــاد
بــشــوریــد بــا گــیــو و گــودرز و شــاهز بــهــر فــریــبــرز و تــخــت و کــلــاه
هــمـــی گـــویــد از تـــخـــمـــه نــوذرمجـهـان را بـشـاهـی خـود انـدر خـورم
ســزد گــر بـــپــیــچــد ز گــفــتــار مــنگـــرایـــد بــــتـــنـــدی ز کـــردار مـــن
جــز از مــن هـرآنــکــس کــه آیـد بــرتنـبــایـد کــه بــیـنـد ســر و مـغــفــرت
که خـودکـامه مردیسـت بـی تـار و پـودکـــســـی دیــگـــر آیــد نـــیــارد درود
و دیگـر کـه بـا ما دلـش نیسـت راسـتکه شاهی همی بـا فریبـرز خـواست
مـرا گـفـت بـنـگـر کـه بـر کـوه کـیسـتچو رفتی مپرسش که از بـهر چیست
بـگـرز و بــخـنـجـر سـخـن گـوی و بـسچــرا بــاشــد ایـن روز بــر کـوه کــس
بــمــژده مــن آیــم چــنــو گــشــت رامتــرا پــیـش لـشــکـر بــرم شــادکــام
وگــر جـــز ز مــن دیــگــر آیــد کــســینــبــایــد بــدو بــودن ایـمــن بــســی
نـــیــایــد بـــر تـــو بـــجـــز یــک ســـوارچــنــیــنــســت آیـیــن ایــن نــامــدار
چــو آیــد بـــبـــیــن تــا چــه آیــدت رایدر دژ بــــبــــنـــد و مـــپــــرداز جـــای
یــکـــی گــرز پـــیــروزه دســـتـــه بـــزرفــرود آن زمــان بــرکــشــیـد از کــمـر
بــدو داد و گــفــت ایـن ز مــن یــادگــارهـمــی دار تــا خــودکــی آیـد بــکــار
چــو طــوس ســپــهـبــد پــذیـرد خــرامبــبــاشــیـم روشــن دل و شــادکــام
جـزین هـدیه هـا بـاشـد و اسـپ و زینبــزر افــســر و خــســروانـی نـگــیـن
چـو بـهـرام بـرگـشـت بـا طـوس گـفـتکـه بــا جـان پـاکـت خـرد بــاد جـفـت
بــدان کــان فــرودســت فــرزنــد شــاهسـیاوش که شد کشتـه بـر بـی گناه
نــمــود آن نــشـــانــی کــه انــدر نــژادز کــــاوس دارنـــد و ز کـــیـــقــــبــــاد
تـــرا شــاه کــیــخـــســـرو انــدرز کــردکــه گــرد فـــرود ســـیــاوش مــگــرد
چـنـیـن داد پــاسـخ سـتـمـکـاره طـوسکه من دارم این لشکر و بوق و کوس
تــــرا گـــفـــتـــم او را بــــنـــزد مـــن آرسـخـن هـیچـگـونـه مـکـن خـواسـتـار
گـر او شــهـریـارســت پــس مـن کـیـمبـــریــن کــوه گــویــد ز بــهــر چــیــم
یــکـــی تـــرک زاده چـــو زاغ ســـیـــاهبــریـن گــونــه بــگــرفــت راه ســپــاه
نــبـــیــنــم ز خـــودکـــامــه گــودرزیــانمـــگـــر آنـــک دارد ســـپـــه را زیـــان
بــتــرســیـدی از بــی هـنـر یـک ســوارنــه شــیـر ژیـان بــود بــر کــوهـســار
سـپــه دیـد و بــرگـشـت سـوی فـریـببــخــیـره ســپــردی فــراز و نـشــیـب
وزان پـس چـنین گـفـت بـا سـرکـشـانکـــه ای نــامــداران گــردنــکـــشـــان
یـکــی نــامــور خــواهــم و نــامــجــویکــز ایـدر نــهـد ســوی آن تــرک روی
ســرش را بـــبـــرد بـــخــنــجـــر ز تـــنبــپــیــش مــن آرد بــدیـن انــجــمــن
مــیــان را بــبــســت انــدران ریــونــیــزهـمـی زان نـبــردش ســرآمـد قـفـیـز
بـــدو گــفــت بــهــرام کــای پــهــلــوانمــکــن هــیــچ بــرخــیـره تــیـره روان
بــتــرس از خــداونـد خــورشــیـد و مـاهدلـــت را بـــشـــرم آور از روی شـــاه
کــه پــیـونــد اویـســت و هــمــزاد اویسـواریـسـت نـام آور و جــنـگ جــوی
کــه گــر یـک ســوار از مــیــان ســپــاهشــود نــزد آن پـــرهــنــر پـــور شـــاه
ز چــنــگــش رهــایـی نــیـابــد بــجــانغــم آری هــمــی بــر دل شــادمــان
سـپـهـبــد شـد آشـفـتـه از گـفـت اوینــبــد پــنــد بــهـرام یـل جــفــت اوی
بـــفـــرمـــود تـــا نـــامـــبـــردار چـــنـــدبـــتـــازنـــد نــزدیــک کـــوه بـــلـــنـــد
ز گــردان فـــراوان بـــرون تـــاخـــتـــنــدنـــبــــرد وراگـــردن افــــراخــــتــــنـــد
بــدیـشـان چــنـیـن گـفـت بــهـرام گـردکـه ایـن کــار یـکــســر مـداریـد خــرد
بـدان کوه سـر خـویش کیخـسـروسـتکـه یک مـوی او بـه ز صـد پـهلـوسـت
هـران کــس کـه روی ســیـاوش بــدیـدنــــــیـــــارد ز دیـــــدار او آرمــــــیـــــد
چــو بــهــرام داد از فــرود ایـن نــشــانز ره بــازگــشــتــنــد گــردنــکــشــان
بـــیـــامـــد دگـــربـــاره دامـــاد طـــوسهـمـی کـرد گـردون بـرو بـر فـسـوس
ز راه چــــرم بــــر ســـپــــدکـــوه شـــددلـش پــرجــفـا بــود نـســتــوه شــد
چـــو از تـــیــغ بـــالــا فــرودش بـــدیــدز قــربــان کــمـان کـیـان بــرکــشــیـد
چــنــیـن گــفــت بــا رزم دیـده تــخــوارکه طوس آن سخـنها گرفتـست خـوار
کــه آمــد ســواری و بــهـرام نــیـســتمـرا دل درشـتـسـت و پـدرام نیسـت
بـبـیـن تـا مـگـر یـادت آیـد کـه کـیـسـتسـراپــای در آهـن از بــهـر چــیـسـت
چــنــیـن داد پــاســخ مــر او را تــخــوارکــه ایـن ریـونـیـزســت گــرد و ســوار
چـهـل خـواهـرسـتـش چـو خـرم بــهـارپـسـر خـود جـزین نـیسـت انـدر تـبـار
فــریــبـــنــده و ریــمــن و چـــاپـــلــوسدلــیـر و جــوانـســت و دامـاد طــوس
چــنـیـن گــفــت بــا مــرد بــیـنــا فــرودکـه هنـگـام جـنـگ این نـبـاید شـنـود
چـــو آیـــد بـــه پـــیـــکـــار کـــنـــداورانبــخــوابــمــش بــر دامــن خــواهـران
بـــدو گــر کــنــد بـــاد کـــلــکـــم گــذاراگـــر زنـــده مـــانــد بـــمـــردم مـــدار
بــتــیـر اسـپ بــیـجـان کـنـم گـر سـوارچـه گـویـی تــو ای کـار دیـده تــخـوار
بـــدو گــفــت بــر مــرد بــگــشــای بــرمــگــر طــوس را زو بـــســوزد جــگــر
بـــدانــد کـــه تـــو دل بـــیــاراســـتـــیکـه بــااو هـمـی آشـتـی خـواسـتـی
چــنـیـن بــا تــو بــر خــیـره جــنـگ آوردهـــمـــی بــــر بـــرادرت نـــنـــگ آورد
چـــو از دور نـــزدیــک شـــد ریــونـــیـــزبــزه بــرکـشـیـد آن خـمـانـیـده شـیـز
ز بـــالــا خـــدنــگـــی بـــزد بـــر بـــرشکـه بـر دوخـت بـا تـرگ رومی سـرش
بــیـفـتــاد و بــرگـشــت زو اســپ تــیـزبـــخـــاک انــدر آمــد ســر ریــو نــیــز
بــبــالـا چــو طــوس از مـیـم بــنـگــریـدشــد آن کـوه بــر چــشـم او نـاپــدیـد
چــنــیـن داســتــان زد یـکــی پــرخــردکــه از خــوی بــد کــوه کــیــفــر بــرد
چـنـین گـفـت پـس پـهـلـوان بـا زرسـپکـه بــفـروز دل را چــو آذرگـشــســپ
ســلــیـح ســواران جــنــگــی بــپــوشبــجــان و تــن خـویـشـتــن دار گـوش
تــو خــواهـی مــگــر کــیـن آن نـامــداروگـرنـه نـبــیـنـم کـسـی خــواســتــار
زرســپ آمــد و تــرگ بـــر ســر نــهــاددلـی پــر ز کــیـن و لــبــی پــر ز بــاد
خـــروشــان بـــاســپ انــدر آورد پـــایبــــکــــردار آتــــش درآمــــد ز جــــای
چــنـیـن گـفـت شـیـر ژیـان بــا تــخــوارکــه آمــد دگــرگــون یــکــی نــامــدار
بـبـین تـا شناسی که این مرد کیسـتیکی شـهریار اسـت اگر لشـکریسـت
چـنـیـن گـفـت بـا شـاه جـنـگـی تـخـوارکــــه آمــــد گــــه گــــردش روزگــــار
که این پـور طـوسـسـت نامش زرسـپکـه از پــیـل جـنـگـی نـگـردانـد اسـپ
کـه جــفــتــســت بــا خــواهـر ریـونـیـزبـکـین آمـدسـت این جـهـانـجـوی نـیز
چــو بــیـنــد بــر و بــازوی و مــغــفــرتخــدنــگــی بــبــایـد گــشــاد از بــرت
بـــدان تـــا بـــخــاک انــدر آیــد ســرشنـــگـــون انـــدر آیـــد ز بــــاره بــــرش
بـــدانــد ســـپـــهــدار دیــوانــه طــوسکــه ایـدر نـبــودیـم مـا بــر فــســوس
فـــرود دلــاور بـــرانــگــیــخـــت اســـپیــکــی تــیــر زد بـــر مــیــان زرســپ
کـه بــا کـوهـه زیـن تــنـش را بــدوخـتروانــش ز پـــیــکــان او بـــرفــروخــت
بــیــفــتــاد و بــرگــشــت ازو بـــادپــایهـمـی شـد دمـان و دنـان بــاز جــای
خـــروشــی بـــرآمــد ز ایــران ســپـــاهزســر بـــرگــرفــتــنــد گــردان کــلــاه
دل طـــوس پــــرخـــون و دیـــده پـــراببـپـوشـیـد جـوشـن هـم انـدر شـتـاب
ز گــردان جــنـگــی بــنـالــیـد ســخــتبـــلــرزیــد بـــرســـان بـــرگ درخـــت
نـشـسـت از بـر زین چـو کـوهی بـزرگکـه بـنهند بـر پـشـت پـیلـی سـتـرگ
عــنــان را بـــپـــیــچــیــد ســوی فــروددلـش پــر ز کـیـن و سـرش پــر ز دود
تــخــوار ســرایــنــده گــفــت آن زمــانکــه آمــد بـــر کـــوه کــوهــی دمــان
سـپــهـدار طـوسـسـت کـامـد بــجـنـگنــتــابــی تــو بــا کــار دیـده نــهـنــگ
بـــرو تـــا در دژ بـــبـــنــدیــم ســخـــتبـبـیـنـیـم تـا چـیـسـت فـرجـام بـخـت
چــــو فــــرزنــــد و دامــــاد او را بــــرزمتــبــه کـردی اکـنـون مـیـنـدیـش بــزم
فــرود جــوان تـــیــز شــد بـــا تـــخــوارکــه چــون رزم پـــیــش آیــد و کــارزار
چـه طوس و چـه شـیر و چـه پـیل ژیانچـه جـنـگـی نـهنـگ و چـه بـبـر بـیان
بـــجــنــگ انــدرون مــرد را دل دهــنــدنــه بــر آتــش تــیـز بــر گــل نــهــنــد
چــنـیـن گـفــت بــا شــاهـزاده تــخــوارکـه شـاهـان سـخــن را نـدارنـد خـوار
تــو هــم یــک ســواری اگــر ز آهــنــیهــمــی کــوه خــارا ز بــن بــرکــنــی
از ایــرانـــیـــان نـــامـــور ســـی هـــزاربـــرزم تـــو آیــنـــد بـــر کـــوهــســـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.