ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:10 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
نه دژ مـانـد اینـجـا نه سـنـگ و نه خـاکســـراســـر ز جـــا انـــدر آرنـــد پـــاک
وگـــر طـــوس را زیــن گـــزنــدی رســـدبــه خــســرو ز دردش نـژنــدی رســد
بــکــیــن پــدرت انــدر آیــد شــکــســتشکسـتـی که هرگز نشایدش بـست
بـــگـــردان عـــنـــان و مـــیــنــداز تـــیــربــدژ شـو مـبــر رنـج بــر خــیـره خـیـر
سـخـن هـرچ از پـیـش بــایـسـت گـفـتنـگـفـت و همـی داشـت انـدر نـهفـت
ز بــــی مـــایـــه دســـتـــور نـــاکـــاردانورا جــنــگ ســود آمــد و جــان زیــان
فــــــرود جــــــوان را دژ آبـــــــاد بـــــــودبـــدژ درپــرســتــنــده هــفــتــاد بـــود
هــمـــه مـــاهــرویــان بـــبـــاره بـــدنـــدچــو دیـبــای چــیـنـی نـظــاره بــدنــد
ازان بــــازگــــشــــتــــن فــــرود جــــوانازیــشــان هــمــی بـــود تـــیــره روان
چــنـیـن گــفــت بــا شــاهـزاده تــخــوارکـه گر جـسـت خـواهی همی کـارزار
نــگــر نــامــور طـــوس را نــشـــکـــنــیتــرا آن بــه آیـد کــه اســپ افــگـنـی
و دیــگــر کـــه بـــاشـــد مــر او را زمــاننـیـایـد بــه یـک چـوبــه تـیـر از کـمـان
چــو آمـد سـپــهـبــد بــر ایـن تــیـغ کـوهبــیـایـد کـنـون لـشــکــرش هـمـگـروه
تــرا نــیــســت در جــنــگ پـــایــاب اوینـــدیـــدی بـــراوهـــای پـــرتـــاب اوی
فـرود از تــخــوار ایـن سـخــنـهـا شـنـیـدکــمــان را بــزه کــرد و انـدر کــشــیـد
خــدنــگــی بــر اســپ ســپــهـبــد بــزدچـــنــان کــز کــمــان ســواران ســزد
نــگــون شــد ســر تــازی و جــان بـــداددل طــوس پــرکـیـن و ســر پــر ز بــاد
بــلــشــکــر گــه آمــد بـــگــردن ســپــرپــیــاده پــر از گــرد و آســیـمــه ســر
گــــواژه هــــمــــی زد پــــس او فــــرودکـه ایـن نـامـور پــهـلـوان را چــه بــود
کــه ایــدون ســتــوه آمــد از یـک ســوارچـــگــونــه چـــمــد در صـــف کـــارزار
پــرســتــنــدگــان خــنـده بــرداشــتــنـدهـمــی از چــرم نـعــره بــرداشــتــنـد
کــه پــیـش جــوانــی یـکــی مــرد پــیـرز افــراز غــلــتــان شــد از بــیـم تــیـر
ســـپـــهــبـــد فــرود آمــد از کــوه ســـربـــرفــتـــنــد گــردان پـــر انــدوه ســر
کــه اکــنـون تــو بــازآمــدی تــنـدرســتبآب مــژه رخ نــبــایــســت شــســت
بـــپــیــچــیــد زان کــار پــرمــایــه گــیــوکــه آمــد پـــیــاده ســـپـــهــدار نــیــو
چـنین گفـت کـین را خـود اندازه نیسـترخ نــامــداران بــریـن تــازه نــیـســت
اگـــر شـــهــریــارســـت بـــا گــوشـــوارچـه گیرد چـنین لشـکـر کـشـن خـوار
نــبــایـد کــه بــاشــیـم هــمــداســتــانبـــه هــر گــونــه کــو زنــد داســتــان
اگــر طـــوس یــک بـــار تـــنــدی نــمــودزمـــانـــه پــــرآزار گـــشـــت از فـــرود
هـمــه جــان فــدای ســیـاوش کــنــیـمنـبــایـد کـه ایـن بــد فــرامـش کـنـیـم
زرســـپ گــرانــمــایــه زو شـــد بـــبـــادســــواری ســـــرافــــراز نــــوذرنــــژاد
بـــخـــونــســـت غــرقــه تـــن ریــونــیــزازیـن بـیـش خـواری چـه بـیـنـیـم نـیـز
گــرو پـــور جـــمــســت و مــغــز قــبـــادبــنــادانـی ایـن جــنـگ را بــرگــشــاد
همی گفت و جـوشن همی بـست گرمهـمــی بــر تــنــش بــر بــدریـد چــرم
نــــشــــســـــت از بـــــر اژدهــــای دژمخـــرامـــان بــــیـــامـــد بــــراه چــــرم
فـــرود ســــیـــاوش چــــو او را بــــدیـــدیـکـی بــاد سـرد از جــگـر بــرکـشـیـد
هـمـی گـفــت کـیـن لـشــکـر رزمـســازنـــدانـــنـــد راه نـــشــــیـــب و فــــراز
هـــمـــه یـــک ز دیـــگـــر دلـــاورتـــرنـــدچـو خـورشـیـد تـابــان بــدو پــیـکـرنـد
ولــیـکــن خــرد نــیـســت بــا پــهـلــوانســر بــی خــرد چــون تــن بــی روان
نــبـــاشــنــد پــیــروز تــرســم بــکــیــنمــگــر خــســرو آیـد بــتــوران زمــیـن
بــکــیــن پــدر جــمــلــه پــشــت آوریــممـگـر دشـمـنـان را بــه مـشـت آوریـم
بــگـوکــیـن ســوار ســرافــراز کـیـســتکه بـر دست و تـیغش بـبـاید گریست
نـــگـــه کـــرد ز افـــراز بــــالـــا تـــخـــواربـبـی دانـشـی بـر چـمـن رسـت خـار
بــــدو گـــفــــت کــــیـــن اژدهـــای دژمکــــه مــــرغ از هـــوا انـــدر آرد بــــدم
کـه دســت نـیـای تــو پــیـران بــبــسـتدو لشـکر ز تـرکـان بـهم بـرشـکسـت
بـــســی بـــی پــدر کــرد فــرزنــد خــردبــسـی کـوه و رود و بــیـابــان سـپـرد
پــدر نـیـز ازو شـد بــســی بــی پــســربـــپــی بــســپــرد گــردن شــیــر نــر
بــــایــــران بــــرادرت را او کــــشــــیــــدبـجـیـحـون گـذر کـرد و کـشـتـی نـدید
وراگــیـو خــوانــنــد پــیــلــســت و بــسکــه در رزم دریـای نـیـلـســت و بــس
چــو بــر زه بــشــســت انــدر آری گــرهخـــدنـــگـــت نــیــابـــد گـــذر بـــر زره
ســلـیـح ســیـاوش بــپــوشـد بــجــنـگنــتــرســد ز پــیــکــان تــیــر خــدنــگ
بـکـش چـرخ و پـیکـان سـوی اسـپ رانمـگــر خــســتــه گــردد هـیـون گــران
پــــیـــاده شــــود بــــازگــــردد مــــگــــرکـشـان چـون سـپـهبـد بـگـردن سـپـر
کــمــان را بـــزه کــرد جـــنــگــی فـــرودپـس آن قـبـضـه چـرخ بـر کـف بـسـود
بـــزد تــیــر بـــر ســیــنــه اســپ گــیــوفــرود آمــد از بــاره بــرگــشــت نــیــو
ز بــام ســپــد کــوه خــنـده بــخــاســتهـمـی مـغـز گـیـو از گـواژه بـکـاسـت
بــرفــتــنــد گــردان هـمــه پــیـش گــیـوکـه یـزدان سـپـاس ای سـپـهـدار نـیو
که اسپ است خسته تو خسته نه ییتــوان شـد دگـر بــار بــسـتـه نـه یـی
بـــرگـــیــو شـــد بـــیــژن شـــیــر مـــردفـراوان ســخــنـهـا بــگـفــت از نـبــرد
کــه ای بـــاب شــیــراوژن تـــیــزچــنــگکـجـا پــیـل بــا تــو نـرفـتــی بــجـنـگ
چـــرا دیـــد پـــشـــت تـــرا یــک ســـوارکــه دســت تــو بــودی بــهــر کــارزار
ز تـرکی چـنین اسـپ خـسـتـه بـدسـتبـرفـتـی سـراسـیمه بـرسـان مسـت
بـدو گـفـت چـون کـشـتـه شـد بــارگـیبــدو دادمــی ســر بــه یــکــبــارگــی
هـمــی گــفــت گــفــتــارهـای درشــتچـو بـیـژن چـنـان دیـد بـنـمـود پـشـت
بـــرآشـــفــت گــیــو از گــشـــاد بـــرشیــکــی تـــازیــانــه بـــزد بـــر ســرش
بــدو گــفــت نــشــنـیـدی از رهـنـمــایکـه بــا رزمـت انـدیـشـه بــایـد بـجـای
نـــه تـــو مـــغـــز داری نــه رای و خـــردچــنـیـن گـفـت را کـس بــکـیـفـر بــرد
دل بــــیــــژن آمــــد ز تــــنــــدی بــــدردبـــدادار دارنـــده ســـوگـــنـــد خـــورد
کــه زیـن را نـگـردانـم از پــشــت اســپمـگـر کــشــتــه آیـم بــکـیـن زرســپ
وزآنـــجـــا بـــیــامـــد دلـــی پـــر ز غـــمســری پــر ز کــیـنـه بــر گــســتــهـم
کــز اســپــان تــو بــاره ای دســتــکــشکــجـــا بـــر خــرامــد بـــافــراز خــوش
بـــده تــا بـــپـــوشــم ســلــیــح نــبـــردیــکـــی تـــا پـــدیــد آیــد از مــردمــرد
یـکـی تــرک رفــتــســت بــر تــیـغ کــوهبــدیـن ســان نــظــاره بــرو بــر گــروه
چـنـین داد پـاسـخ کـه این نـیسـت رویابـــر خــیــره گــرد بـــلــاهــا مــپـــوی
زرســـپ ســـپـــهــدار چـــون ریــونـــیــزسـپــهـبــد کـه گـیـتـی نـدارد بــچـیـز
پـــدرت آنــکــه پــیــل ژیــان بـــشــکــردبــگــردنــده گــردون هـمــی نـنــگــرد
ازو بــــازگــــشــــتــــنــــد دل پــــر ز دردکـــس آورد بــــا کـــوه خـــارا نـــکـــرد
مــگــر پـــر کـــرگــس بـــود رهــنــمــایوگــرنــه بــران دژ کــه پــویــد بـــپــای
بــدو گـفــت بــیـژن کــه مـشــکــن دلـمکــنـون یـال و بــازو ز هـم بــگـســلـم
یـکـی سـخــت سـوگـنـد خـوردم بــمـاهبـــدادار گــیــهــان و دیــهــیــم شـــاه
کــزیـن تــرک مــن بــرنــگــردانـم اســپزمـانـم ســرایـد مـگــر چــون زرســپ
بـدو گـفـت پـس گـسـتـهـم راه نـیـسـتخـرد خـود از این تـیـزی آگـاه نـیـسـت
جـهـان پـرفـراز و نـشـیـبــسـت و دشـتگـر ایـدونـک زیـنـجـا بــبــایـد گـذشـت
مــرا بــارگــیـر ایـنـک جــوشــن کــشــددو مـاندسـت اگـر زین یکـی را کـشـد
نـــیـــابـــم دگـــر نـــیـــز هـــمـــتـــای اوبـــرنــگ و تـــگ و زور و بـــالـــای اوی
بـــدو گــفــت بــیــژن بـــکــیــن زرســپپـیـاده بــپـویـم نـخـواهـم خـود اسـپ
چــنــیـن داد پــاســخ بــدو گــســتــهـمکـه مـویی نـخـواهم ز تـو بـیش و کـم
مــــرا گــــر بــــود بــــارگــــی ده هـــزارهـمــه مــوی پــر از گــوهـر شــاهـوار
نــــدارم بـــــدیــــن از تـــــو آن را دریــــغنه گنج و نه جـان و نه اسپ و نه تـیغ
بــرو یــک بــیــک بـــارگــیــهــا بـــبــیــنکــدامــت بــه آیــد یــکــی بــرگــزیــن
بــفـرمـای تـا زیـن بــر آن کـت هـواسـتبــســازنـد اگـر کـشـتــه آیـد رواسـت
یــکــی رخــش بــودش بـــکــردار گــرگکــشــیـده زهـار و بــلـنـد و ســتــرگ
ز بـــهــر جـــهـــانـــجـــوی مـــرد جـــوانبـــرو بــرفــگــنــدنــد بــر گــســتــوان
دل گــیــو شــد زان ســخـــن پـــر ز دودچــو انـدیـشــه کــرد از گـشــاد فــرود
فـرسـتــاد و مـر گـسـتــهـم را بــخــوانـدبــسـی داســتــانـهـای نـیـکـو بــرانـد
فـــرســــتــــاد درع ســـیـــاوش بــــرشهـمـان خـسـروانـی یـکـی مـغـفـرش
بــــیـــاورد گـــســـتـــهـــم درع نـــبــــردبـــپـــوشــیــد بـــیــژن بـــکــردار گــرد
بـــســوی ســـپـــد کــوه بـــنــهــاد رویچــنـانـچــون بــود مـردم جــنـگـجــوی
چــنـیـن گـفـت شـاه جــوان بــا تــخــوارکـــه آمـــد بـــنــوی یــکـــی نــامــدار
نـگـه کـن بــبــیـن تــا ورا نـام چــیـسـتبـدین مرد جـنگی که خـواهد گریست
بــخــســرو تــخــوار ســرایـنــده گــفــتکه این را ز ایران کسی نیست جـفت
کــه فــرزنــد گــیــوســت مــردی دلــیــربــهـر رزم پــیـروز بــاشــد چــو شــیـر
نـــدارد جــــز او گـــیـــو فـــرزنـــد نـــیـــزگــرامـیـتــرســتــش ز گـنـج و ز چــیـز
تــو اکــنـون ســوی بــارگــی دار دســتدل شــاه ایـران نـشــایـد شـکـســت
و دیـــگــــر کــــه دارد هــــمــــی آن زرهکــجــا گــیــو زد بـــر مــیــان بـــرگــره
بـــرو تـــیــر و ژوپـــیــن نـــیــابـــد گـــذارســـزد گـــر پـــیـــاده کـــنـــد کـــارزار
تــو بــا او بــسـنـده نـبــاشـی بــجــنـگنـگـه کــن کـه الـمـاس دارد بــچــنـگ
بـــزد تـــیـــر بـــر اســـپ بـــیــژن فـــرودتـو گـفـتـی بـاسـپ اندرون جـان نبـود
بــیـفــتــاد و بــیـژن جــدا گــشــت ازویســوی تــیــغ بــا تــیـغ بــنــهــاد روی
یــکــی نــعـــره زد کـــای ســـوار دلــیــربــمـان تـا بــبــیـنـی کـنـون رزم شـیـر
نـدانـی کــه بــی اســپ مـردان جــنـگبــیـایـنــد بــا تــیـغ هـنــدی بــچــنـگ
بــبــیــنــی مــرا گــر بــمــانــی بــجــایبــه پــیـکــار ازیـن پــس نـیـایـدت رای
چــو بــیـژن هـمـی بــرنـگـشـت از فـرودفـــرود انــدر آن کـــار تـــنــدی نــمــود
یـکــی تــیـر دیـگــر بــیـانـداخــت شــیـرســـپـــر بـــر ســـر آورد مـــرد دلـــیــر
ســـپـــر بـــر دریـــد و زره را نـــیـــافـــتازو روی بــیـژن بــپــســتــی نـتــافـت
ازان تــنـد بــالــا چــو بــر ســر کــشــیـدبـزد دسـت و تـیغ از مـیـان بـرکـشـیـد
فـــرود گـــرانـــمـــایــه زو بـــازگـــشـــتهـــمـــه بــــاره دژ پــــرآواز گـــشـــت
دوان بـــیــژن آمــد پـــس پـــشـــت اوییـکـی تــیـغ بــد تــیـز در مـشـت اوی
بــه بــرگــســتــوان بــر زد و کــرد چــاکگــرانـمـایـه اســپ انـدر آمـد بــخــاک
بـــه دربـــنــد حـــصــن انــدر آمــد فــروددلـــیـــران در دژ بـــبـــســـتـــنـــد زود
ز بــــاره فـــراوان بـــبــــاریـــد ســـنـــگبـدانـسـت کـان نـیـسـت جـای درنـگ
خـــروشـــیــد بـــیــژن کـــه ای نــامــدارز مـــردی پــــیـــاده دلـــیـــر و ســـوار
چــنـیـن بــازگـشـتــی و شـرمـت نـبــوددریــغ آن دل و نــام جـــنــگــی فــرود
بــــیـــامـــد بــــر طـــوس زان رزمـــگـــاهچـنـیـن گـفـت کـای پــهـلـوان سـپــاه
ســزد گــر بـــرزم چــنــیــن یــک دلــیــرشــود نـامــبــردار یـک دشــت شــیـر
اگــــر کــــوه خــــارا ز پــــیــــکــــان اویشــــود آب و دریــــا بــــود کــــان اوی
ســپــهـبــد نـبــایـد کــه دارد شــگـفــتازیــن بــرتــر انــدازه نــتــوان گــرفــت
ســپــهـبــد بــدارنــده ســوگــنـد خــوردکــزیـن دژ بــرآرم بــخــورشــیــد گــرد
بـــکـــیــن زرســـپ گـــرامــی ســـپـــاهبـــرآرم بـــســـازم یــکـــی رزمـــگـــاه
تــن تـــرک بـــدخــواه بـــیــجــان کــنــمز خــونـش دل ســنـگ مـرجــان کـنـم
چــو خــورشـیـد تــابــنـده شـد نـاپــدیـدشـب تـیـره بـر چـرخ لـشـکـر کـشـیـد
دلـــــــیــــــران دژدار مـــــــردی هــــــزارز ســـوی کـــلــات انــدر آمــد ســـوار
در دژ بـــبـــســتـــنــد زیــن روی تـــنــگخـروش جــرس خـاسـت و آوای زنـگ
جــریــره بـــتــخــت گــرامــی بــخــفــتشـب تـیـره بــا درد و غـم بـود جـفـت
بــخــواب آتــشــی دیــد کــز دژ بــلــنــدبــرافــروخــتــی پــیـش آن ارجــمــنـد
ســراســر ســپــد کــوه بـــفــروخــتــیپــرسـتــنـده و دژ هـمـی سـوخــتــی
دلـش گـشــت پــر درد و بــیـدار گـشـتروانـش پــر از درد و تــیـمــار گــشــت
بـــبـــاره بـــرآمــد جـــهــان بـــنــگـــریــدهـمـه کــوه پــرجــوشــن و نـیـزه دیـد
رخــش گـشـت پــرخــون و دل پــر ز دودبـــیــامــد بـــه بـــالــیــن فـــرخ فــرود
بـــدو گــفــت بـــیــدار گــرد ای پـــســـرکــه مــا را بـــد آمــد ز اخــتــر بــســر
سـراسـر هـمـه کـوه پــر دشـمـنـســتدر دژ پــر از نــیــزه و جــوشــنــســت
بــمـادر چــنـیـن گــفــت جــنـگـی فــرودکـه از غــم چــه داری دلـت پــر ز دود
مــرا گــر زمــانــه شــدســت اســپــریزمـانـه ز بــخــشـش فـزون نـشـمـری
بـــروز جـــوانــی پـــدر کــشـــتـــه شــدمــرا روز چــون روز او گــشــتــه شــد
بــــدســــت گــــروی آمـــد او را زمــــانســوی جــان مـن بــیـژن آمــد دمــان
بـــکــوشـــم نــمــیــرم مــگــر غـــرم وارنـــخـــواهــم ز ایــرانـــیــان زیــنـــهــار
سـپــه را هـمـه تــرگ و جــوشـن بــدادیـکــی تــرگ رومــی بــســر بــرنـهـاد
مــیـانـرا بــخــفــتــان رومــی بــبــســتبــیـامــد کــمــان کــیـانــی بــدســت
چــو خـورشـیـد تــابــنـده بــنـمـود چـهـرخــرامــان بـــرآمــد بـــخــم ســپــهــر
ز هــر ســـو بـــرآمـــد خـــروش ســـرانگـــــرایــــیــــدن گــــرزهــــای گــــران
غــــو کــــوس بــــا نــــالــــه کــــرنــــایدم نــای ســرغــیـن و هــنــدی درای
بـــــــرون آمــــــد از بـــــــاره دژ فــــــروددلـیـران تــرکــان هـرآنـکــس کـه بــود
ز گــــرد ســــواران و ز گــــرز و تـــــیــــرســر کـوه شــد هـمـچــو دریـای قـیـر
نــبـــد هــیــچ هــامــون و جــای نــبـــردهمی کوه و سنگ اسپ را خـیره کرد
ازین گـونـه تـا گـشـت خـورشـید راسـتســـپـــاه فـــرود دلــاور بـــکـــاســـت
فـراز و نـشـیـبــش هـمـه کـشـتــه شـدسـربــخـت مـرد جـوان گـشـتــه شـد
بـــدو خـــیــره مـــانـــدنـــد ایــرانـــیـــانکــه چــون او نــدیــدنــد شــیــر ژیــان
ز تـــرکــان نــمــانــد ایــچ بـــا او ســـوارنــــدیـــد ایـــچ تــــنـــهـــا رخ کــــارزار
عــنــان را بــپــیـچــیـد و تــنــهـا بــرفــتز بــالــا ســوی دژ خــرامــیــد تــفــت
چــو رهـام و بــیـژن کـمـیـن سـاخــتــنـدفـراز و نـشـیـبــش هـمـی تــاخـتــنـد
چــو بــیـژن پــدیـد آمــد انــدر نــشــیـبسـبـک شـد عـنان و گران شـد رکیب
فـــرود جـــوان تـــرگ بــــیـــژن بــــدیـــدبـزد دسـت و تـیغ از مـیـان بـرکـشـیـد
چــو رهـام گــرد انـدر آمــد بــه پــشــتخـروشـان یکی تـیغ هندی بـه مشت
بـــزد بــــر ســـر کـــتـــف مـــرد دلـــیـــرفـرود آمـد از دوش دســتــش بــه زیـر
چــو از وی جــدا گـشـت بــازوی و دوشهمی تاخت اسپ و همی زد خروش
بـــنـــزدیــک دژ بـــیــژن انـــدر رســـیـــدبـــزخـــمـــی پـــی بــــاره او بـــریـــد
پـــیــاده خـــود و چـــنــد زان چـــاکـــرانتــبــه گــشــتــه از چــنـگ کــنـداوران
بـــدژ در شــد و در بـــبـــســـتـــنــد زودشــد آن نـامـور شــیـر جــنـگـی فـرود
بـــشــد بـــا پــرســتــنــدگــان مــادرشگــرفــتــنــد پــوشــیــدگــان در بــرش
بـــزاری فــگــنــدنــد بـــر تـــخـــت عــاجنـــبـــد شـــاه را روز هــنــگـــام تـــاج
هـمـه غـالـیه مـوی و مـشـکـین کـمـنـدپــرســتــنــده و مــادر از بــن بــکــنـد
هـمــی کــنــد جــان آن گــرامــی فــرودهـمـه تـخـت مـویـه هـمـه حـصـن رود
چـنـین گـفـت چـون لـب ز هم بـرگـرفـتکـه این موی کـندن نبـاشـد شـگـفـت
کــــنــــون انــــدر آیـــنــــد ایـــرانــــیـــانبــه تــاراج دژ پــاک بــســتــه مــیــان
پـــرســتــنــدگــان را اســیــران کــنــنــددژ وبــــاره کــــوه ویـــران کــــنــــنــــد
دل هــرک بـــر مــن بـــســـوزد هــمــیز جــانــم رخــش بـــرفــروزد هــمــی
هــمــه پـــاک بـــر بـــاره بـــایــد شــدنتــن خــویــش را بـــر زمــیــن بــر زدن
کــجـــا بـــهــر بـــیــژن نــمــانــد یــکــینــمــانــم مــن ایــدر مــگــر انــدکـــی
کـشــنـده تــن و جــان مـن درد اوســتپـرستـار و گنجـم چـه در خورد اوست
بــگـفــت ایـن و رخــســارگــان کــرد زردبـــرآمـــد روانـــش بـــتـــیــمـــار و درد
بــبــازیـگــری مــانـد ایـن چــرخ مـســتکـه بــازی بــرآرد بــه هـفـتــاد دسـت
زمــانــی بـــخــنــجــر زمــانــی بـــتــیــغزمــانــی بـــبـــاد و زمــانــی بــمــیــغ
زمـــانــی بـــدســـت یــکـــی نـــاســـزازمـانـی خـود از درد و سـخــتــی رهـا
زمــانـی دهـد تــخــت و گــنـج و کــلــاهزمـانـی غــم و رنـج و خــواری و چــاه
همی خـورد بـاید کـسـی را کـه هسـتمـنـم تــنـگـدل تــا شـدم تـنـگـدسـت
اگـــر خـــود نــزادی خـــردمـــنـــد مـــردنـدیدی ز گـیـتـی چـنـین گـرم و سـرد
بــبــایــد بــه کــوری و نــاکــام زیــســتبــریـن زنـدگــانـی بــبــایـد گـریـســت
ســرانــجــام خــاکــســت بــالــیــن اویدریـــــغ آن دل و رای و آیــــیـــــن اوی
پــرســتــنــدگــان بـــر ســر دژ شــدنــدهـمـه خـویـشـتـن بــر زمـیـن بـرزدنـد
یـکـی آتــشــی خــود جــریـره فـروخــتهـمـه گـنـجــهـا را بآتــش بــسـوخـت
یـکـی تـیـغ بــگـرفـت زان پـس بــدسـتدر خــانــه تــازی اســپــان بــبــســت
شــکــمــشــان بــدریــد و بــبــریـد پــیهمـی ریخـت از دیده خـونـاب و خـوی
بـــیـــامـــد بــــبــــالـــیـــن فـــرخ فـــرودیـکــی دشــنـه بــا او چــو آب کــبــود
دو رخ را بــــروی پــــســـر بــــر نـــهـــادشــکــم بــردریـد و بــرش جــان بــداد
در دژ بـــــکـــــنـــــدنــــد ایــــرانــــیــــانبــغـارت بــبــســتــنـد یـکـســر مـیـان
چـــو بـــهــرام نـــزدیــک آن بـــاره شـــداز انــدوه یـکــســر دلــش پــاره شــد
بـــایــرانـــیــان گـــفـــت کـــیــن از پـــدربــســی خــوارتــر مــرد و هــم زارتــر
کــشــنــده ســـیــاوش چـــاکــر نــبـــودبــبــالـیـنـش بــر کـشـتـه مـادر نـبــود
هــمــه دژ ســـراســـر بـــرافــروخـــتـــههـمـه خـان و مـان کـنـده و سـوخـتـه
بـــایــرانـــیــان گـــفـــت کـــز کـــردگـــاربــــتــــرســــیـــد وز گـــردش روزگـــار
بــبــد بــس درازســت چــنـگ ســپــهـربــه بــیــدادگــر بـــرنــگــردد بـــمــهــر
زکــیــخــســرو اکــنــون نــداریــد شــرمکه چـندان سـخـن گفت بـا طوس نرم
بـــکــیــن ســـیــاوش فــرســـتـــادتـــانبـــســی پـــنــد و انــدرزهــا دادتـــان
ز خـــــون بـــــرادر چـــــو آگــــه شـــــودهــمــه شـــرم و آذرم کــوتـــه شــود
ز رهــــام وز بــــیـــژن تــــیــــز مــــغــــزنــیـایـد بــگــیـتــی یـکــی کــار نــغــز
هـمـانـنـگــه بــیـامـد ســپــهـدار طــوسبــــراه کــــلــــات انــــدر آورد کــــوس
چـــو گــودرز و چـــون گــیــو کـــنــداورانز گـــردان ایــران ســـپـــاهــی گـــران
ســپــهـبــد بــســوی ســپــدکـوه شــدوزانــجــا بـــنــزدیــکــی انــبــوه شــد
چــو آمــد بـــبـــالــیــن آن کــشــتــه زاربــران تــخــت بــا مـادر افـگـنـده خـوار
بــیــک دســت بــهــرام پــر آب چــشــمنـشـسـتـه بــبــالـیـن او پــر ز خـشـم
بــــدســــت دگــــر زنــــگــــه شــــاورانبــرو انــجــمــن گــشــتــه کــنـداوران
گـوی چـون درخـتــی بــران تــخـت عـاجبـــدیـــدار مـــاه و بـــبـــالـــای ســـاج
ســیــاوش بـــد خــفــتــه بــر تــخــت زرابــا جــوشــن و تــیـغ و گــرز و کــمــر
بـــرو زار بـــگــریــســـت گــودرز و گــیــوبــزرگــان چــو گـرگـیـن و بــهـرام نـیـو
رخ طـــوس شـــد پـــر ز خـــون جـــگـــرز درد فـــــــرود و ز درد پــــــــســـــــر
کــه تــنــدی پــشــیــمــانــی آردت بـــارتـو در بــوسـتــان تــخـم تـنـدی مـکـار
چــنـیـن گـفـت گـودرز بــا طــوس و گـیـوهــمـــان نــامـــداران و گـــردان نــیــو
کــه تــنــدی نــه کــار ســپــهــبــد بــودسـپــهـبــد کـه تــنـدی کـنـد بــد بــود
جــوانــی بــدیـن ســان ز تــخــم کــیـانبــدیـن فــر و ایـن بــرز و یـال و مــیـان
بـــدادی بـــتـــیـــزی و تـــنـــدی بـــبـــادزرســـپ آن ســـپـــهــدار نـــوذرنـــژاد
ز تـــیـــزی گـــرفـــتـــار شـــد ریــونـــیــزنـبــود از بــد بــخــت مـا مـانـده چــیـز
هــنـــر بـــی خـــرد در دل مـــرد تـــنـــدچــو تــیـغــی کـه گـردد ز زنـگـار کـنـد
چـو چـنـدیـن بـگـفـتـنـد آب از دو چـشـمبــبــاریـد و آمــد ز تــنــدی بــخــشــم
چــنــیــن پــاســخ آورد کــز بـــخــت بــدبـسـی رنـج وسـخـتـی بـمـردم رسـد
بــــفـــرمـــود تـــا دخـــمـــه شـــاهـــواربــکــردنــد بـــر تــیــغ آن کــوهــســار
نـــهـــادنــــد زیـــرانـــدرش تــــخــــت زربـــدیــبـــای زربـــفــت و زریــن کــمــر
تـــن شـــاهـــوارش بـــیـــاراســـتـــنـــدگل و مشک و کافور و می خـواستـند
ســرش را بــکــافــور کــردنــد خــشــکرخـش را بــعـطـر و گـلـاب و بـمـشـک
نـهـادنــد بــر تــخــت و گــشــتــنــد بــازشــد آن شــیـردل شــاه گــردن فــراز
زراســــپ ســــرافـــراز بــــا ریـــونـــیـــزنــهــادنــد در پـــهــلــوی شـــاه نــیــز
ســپــهــبـــد بـــران ریــش کــافــورگــونبـــبـــاریــد از دیــدگــان جـــوی خــون
چــنــیـنــســت هــرچــنــد مــانــیـم دیـرنـه پــیـل ســرافــراز مــانـد نـه شــیـر
دل سـنـگ و سـنـدان بــتــرسـد ز مـرگرهـــایــی نـــیــابـــد ازو بـــار و بـــرگ
***
ســـه روزش درنـــگ آمـــد انـــدر چـــرمچـــهـــارم بـــرآمـــد ز شـــیــپـــور دم
ســپــه بــرگـرفــت و بــزد نـای و کــوسزمـیـن کـوه تــا کـوه گـشـت آبــنـوس
هـرآنـکــس کـه دیـدی ز تــوران ســپــاهبــکـشـتــی تــنـش را فـگـنـدی بــراه
هــمــه مــرزهــا کــرد بـــی تــار و پـــودهـمـی رفــت پــیـروز تــا کــاســه رود
بــــدان مـــرز لـــشـــکـــر فـــرود آوریـــدزمـین گـشـت زان خـیمـه هـا نـاپـدید
خــبــر شـد بــتــرکـان کـز ایـران ســپــاهســوس کــاســه رود انـدر آمــد بــراه
ز تــــران بــــیـــامـــد دلـــیـــری جــــوانپـــلـــاشـــان بـــیــداردل پـــهـــلـــوان
بــیـامـد کــه لــشــکــر هـمـی بــنـگــرددرفــش ســران را هـمـی بــشــمــرد
بــلــشــکــرگــه انــدر یــکــی کــوه بــودبـــلــنــد و بــیــکــســو ز انــبــوه بــود
نــشــســتــه بــرو گــیـو و بــیـژن بــهـمهـمـی رفـت هـرگـونـه از بـیش و کـم
درفــش پـــلــاشــان ز تـــوران ســـپـــاهبــــدیـــدار ایـــشــــان بــــرآمـــد ز راه
چـــــو از دور گــــیــــو دلــــاور بـــــدیــــدبـزد دسـت و تـیغ از مـیـان بـرکـشـیـد
چــنـیـن گـفـت کـامـد پــلـاشــان شــیـریــکـــی نــامـــداری ســـواری دلـــیــر
شـــوم گـــر ســـرش را بــــبـــرم ز تـــنگـرش بــســتــه آرم بــدیـن انـجــمـن
بــدو گــفــت بــیـژن کــه گــر شــهــریـارمــرا داد خـــلـــعـــت بـــدیــن کـــارزار
بــفــرمــان مــرا بـــســت بـــایــد کــمــربـــرزم پـــلــاشـــان پـــرخـــاشـــخـــر
بــه بــیـژن چــنـیـن گــفــت گــیـو دلــیـرکـه مـشـتـاب در چـنگ این نـره شـیر
نــبــایــد کــه بــا او نــتــابــی بــجــنــگکـنـی روز بــر مـن بـریـن جـنـگ تـنـگ
پــلـاشـان چــو شـیـر اســت در مـرغـزارجــز از مـرد جــنـگـی نـجــویـد شـکـار
بــدو گــفــت بــیــژن مــرا زیـن ســخــنبــه پــیـش جــهـانـدار نـنـگـی مـکــن
ســلــیــح ســیــاوش مــرا ده بــجــنــگپــس آنـگـه نـگـه کـن شـکـار پــلـنـگ
بــــــدو داد گــــــیـــــو دلـــــیـــــر آن زرههــمــی بـــســت بــیــژن زره را گــره
یــکــی بـــاره تـــیــزرو بـــرنــشـــســـتبــهـامــون خــرامــیـد نـیـزه بــدســت
پــلــاشــان یـکــی آهــو افــگــنــده بــودکــبــابــش بــر آتــش پــراگــنـده بــود
همـی خـورد و اسـپـش چـران و چـمـانپـلـاشـان نـشـسـتـه بـه بــازو کـمـان
چـو اسـپــش ز دور اسـپ بــیـژن بــدیـدخـــروشـــی بـــرآورد و انــدر دمـــیــد
پــلــاشــان بـــدانــســت کــامــد ســواربـــیـــامـــد بـــســـیــچـــیــده کـــارزار
یـکــی بــانــگ بــرزد بــه بــیـژن بــلــنــدمـنـم گـفــت شــیـراوژن و و دیـوبــنـد
بــگـو آشــکــارا کــه نـام تــو چــیـســتکه اختـر همی بـر تـو خواهد گریست
دلـــاور بــــدو گـــفـــت مـــن بـــیـــژنـــمبــرزم انــدرون پــیــل و رویـیــن تــنــم
نــیــا شــیـر جــنــگــی پــدر گــیـو گــردهـم اکـنـون بـبـیـنـی ز مـن دسـتـبـرد
بــــــــروز بــــــــلــــــــا در دم کــــــــارزارتــو بــر کـوه چــون گـرگ مـردار خــواه
هـمـی دود و خـاکـسـتـر و خـون خـوریگـه آمـد کـه لـشــکـر بــهـامـون بــری
پــلــاشــان بــپــاســخ نــکــرد ایــچ یــادبــرانـگـیـخـت آن پــیـل تـن را چـو بــاد
ســـواران بـــنـــیـــزه بـــرآویـــخـــتـــنـــدیـکــی گــرد تــیـره بــرانـگــیـخــتــنــد
ســنـانـهـای نـیـزه بــهـم بــرشـکـســتیلـان سـوی شـمـشـیر بـردند دسـت
بــزخـم انـدرون تــیـغ شـد لـخـت لـخـتبـــبــودنــد لــرزان چــو شــاخ درخــت
بآب انـــدرون غـــرقـــه شـــد بــــارگـــیسـرانشـان غـمی گـشـت یکـبـارگـی
عـــمــود گـــران بـــرکـــشـــیــدنــد بـــازدو شــیــر ســرافــراز و دو رزمــســـاز
چـــنــیــن تـــا بـــرآورد بـــیــژن خـــروشعـــمـــودگـــران بـــرنـــهــاده بـــدوش
بــــزد بــــر مـــیـــان پـــلـــاشـــان گـــردهمـه مهره پـشـت بـشـکـسـت خـرد
ز بـــالـــای اســـپ انـــدر آمـــد تـــنــشنگـون شـد بـر و مـغـفـر و جـوشـنـش
فـــرود آمــد از بـــاره بـــیــژن چـــو گـــردســر مــرد جــنــگــی ز تــن دور کــرد
ســلـیـح و ســر و اســپ آن نـامـجــویبــــیـــاورد و ســـوی پـــدر کـــرد روی
دل گـــیــو بـــد زان ســـخـــن پـــر ز دردکــه چــون گــردد آن بـــاد روز نــبـــرد
خــروشـان و جــوشـان بــدان دیـده گـاهکــه تــا گــرد بـــیــژن کــی آیــد ز راه
هــــمــــی آمـــــد از راه پـــــور جـــــوانسـر و جــوشـن و اسـپ آن پــهـلـوان
بــــیـــاورد و بــــنـــهـــاد پـــیـــش پــــدربــدو گـفــت پــیـروز بــاش ای پــســر
بـــرفــتـــنــد بـــا شــادمــانــی ز جـــاینــهـادنــد ســر ســوی پــرده ســرای
بـــیــاورد پــیــش ســپـــهــبـــد ســرشهمـان اسـپ بـا جـوشـن و مـغـفـرش
چــنـان شـاد شـد زان سـخـن پــهـلـوانکـه گـفـتـی بـرافـشـانـد خـواهد روان
بــدو گـفــت کـای پــور پــشــت ســپــاهســـر نـــامـــداران و دیــهــیــم شـــاه
هـمـیـشــه بــزی شــاد و بــرتــرمــنـشز تــــو دور بــــادا بــــد بــــدکــــنـــش
***
ازان پــس خــبــر شــد بـــافــراســیــابکــه شــد مـرز تــوران چــو دریـای آب
ســوی کــاســه رود انــدر آمــد ســپــاهزمـیـن شـد ز کـیـن ســیـاوش سـیـاه
ســپــهـبــد بــه پــیـران ســالـار گــفــتکه خـسـرو سـخـن بـرگشاد از نهفت
مـگـر کــیـن ســخــن را پــذیـره شــویـمهـمـه بــا درفــش و تــبــیـره شــویـم
وگـــرنـــه ز ایـــران بــــیـــایـــد ســـپـــاهنـه خـورشـیـد بـینـیم روشـن نـه مـاه
بـــرو لـــشـــکـــر آور ز هــر ســـو فـــرازســخــنــهــا نــبــایــد کــه گــردد دراز
وزیــن رو بـــرآمـــد یـــکـــی تـــنـــدبـــادکــه کـــس را ز ایــران نــبـــد رزم یــاد
یــکــی ابـــر تــنــد انــدر آمــد چــو گــردز سـرمـا هـمـی لـب بـدنـدان فـسـرد
ســراپــرده و خــیـمــه هـا گــشــت یـخکــشــیــد از بـــر کــوه بـــر بــرف نــخ
بــیـک هـفـتـه کـس روی هـامـون نـدیـدهـمـه کـشـور از بــرف شــد نـاپــدیـد
خــور و خــواب و آرامــگــه تـــنــگ شــدتـو گفـتـی که روی زمین سـنگ شـد
کـــســــی را نـــبــــد یـــاد روز نـــبــــردهمی اسپ جـنگی بـکشت و بـخورد
تــبــه شــد بــســی مــردم و چــارپــاییـکـی را نـبــد چــنـگ و بــازو بــجــای
بـــهــشــتــم بـــرآمــد بـــلــنــد آفــتــابجــهـان شـد سـراسـر چـو دریـای آب
ســپــهـبــد ســپــه را هـمـی گـرد کــردســخــن رفــت چــنــدی ز روز نــبــرد
کـه ایـدر ســپــه شــد ز تــنـگـی تــبــاهســزد گــر بـــرانــیــم ازیــن رزمــگــاه
مـــبــــادا بـــریـــن بـــوم و بـــرهـــا درودکـلـات و ســپــدکـوه گـر کــاســه رود
ز گـــردان ســـرافـــراز بـــهــرام گــفـــتکـه این از سـپـهـبـد نـشـایـد نـهـفـت
تــو مــا را بــگــفــتــار خــامــش کــنــیهــمــی رزم پـــور ســیــاوش کــنــی
مـکــن کــژ ابــر خــیـره بــر کــار راســتبـیک جان نگه کن که چندین بـکاست
هــنــوز از بــدی تــا چــه آیــدت پــیــشبـه چـرم اندر است این زمان گاومیش
سـپـهبـد چـنـین گـفـت کـاذرگـشـسـپنــبــد نــامــورتــر ز جــنـگــی زرســپ
بــلـشــکــر نـگـه کـن کـه چــون ریـونـیـزکــه بــیـنــی بــمــردی و دیــدار نــیــز
نـه بــر بــی گــنـه کــشــتــه آمـد فــرودنـوشـتــه چــنـیـن بــود بــود آنـچ بــود
مــرا جـــام ازو پـــر مــی و شــیــر بـــودجــوان را ز بــالــا ســخــن تــیــر بــود
کـــنـــون از گـــذشـــتـــه نــیــاریــم یــادبــه بــیـداد شـد کـشـتـه او گـر بــداد
چــو خـلـعـت سـتــد گـیـو گـودرز ز شـاهکــه آن کــوه هــیــزم بــســوزد بـــراه
کــنــونــســت هـنــگــام آن ســوخــتــنبــه آتــش ســپــهـری بــرافـروخــتــن
گــشـــاده شـــود راه لــشـــکـــر مــگــربـــبـــاشــد ســپـــه را بـــروبـــر گــذر
بـدو گـفـت گـیو این سـخـن رنج نیسـتوگر هسـت هم رنج بـی گنج نیسـت
غـمـی گـشـت بــیـژن بــدیـن داسـتــاننـبــاشـم بـدیـن گـفـت هـمـداسـتـان
مــرا بــا جــوانــی نــبــایــد نــشــســتبــپــیـری کـمـر بــر مـیـان تــو بــسـت
بـــرنــج و بـــســخـــتـــی بـــپـــروردیــمبـــگـــفـــتـــار هـــرگـــز نـــیـــازردیـــم
مــرا بـــرد بـــایــد بـــدیــن کــار دســـتنشـاید تـو بـا رنـج و مـن بـا نشـسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.