ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:11 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــدو گـفـت گـیـو آنـک مـن سـاخـتـمبـــدیــن کــار گــردن بـــرافــراخـــتـــم
کـنـون ای پــســر گـاه آرایـشــســتنـه هنـگـام پـیری و بـخـشـایشـسـت
ازیــن رفـــتـــن مــن نــدار ایــچ غـــمکـه مـن کــوه خــارا بــســوزم بــه دم
بـسـخـتـی گذشـت از در کـاسـه رودجــهـان را هـمــه رنــج بــرف آب بــود
چــو آمــد بـــرران کــوه هــیــزم فــرازنــدانــســت بـــالــا و پــهــنــاش بـــاز
ز پــیـکـان تــیـر آتــشـی بــرفـروخــتبـکـوه انـدر افـگـنـد و هیزم بـسـوخـت
ز آتـش سـه هـفـتـه گـذرشـان نـبـودز تـــــف زبــــــانـــــه ز بــــــاد و ز دود
چـهـارم سـپــه بــرگـذشـتــن گـرفـتهمـان آب و آتـش نـشـسـتـن گـرفـت
***
سـپـهـبـد چـو لـشـکـر بـرو گـرد شـدز آتـــــش بـــــراه گــــروگــــرد شـــــد
ســپــاه انـدر آمـد چــنـانـچــون سـزدهـمـه کــوه و هـامــون ســراپــرده زد
چـنـانـچـون بـبــایـسـت بـرسـاخـتـنـدز هـر ســو طـلـایـه بــرون تــاخــتــنـد
گــروگــرد بـــودی نــشــســـت تـــژاوســواری کـه بــودیـش بــا شــیـر تــاو
فـســیـلـه بــدان جــایـگـه داشــتــیچــنـان کــوه تــا کــوه بــگــذاشــتــی
خــبــر شـد کـه آمـد ز ایـران ســپــاهگــلــه بــرد بــایــد بــه یـکــســو ز راه
فـرســتــاد گـردی هـم انـدر شــتــاببـــنــزدیــک چـــوپـــان افـــراســـیــاب
کـبـوده بــدش نـام و شـایـسـتـه بـودبــشـایـسـتـگـی نـیـز بــایـسـتـه بـود
بـدو گـفـت چـون تـیـره گـردد سـپـهـرتــو ز ایـدر بــرو هـیـچ مـنـمـای چــهـر
نگه کـن که چـندسـت ز ایران سـپـاهز گــردان کــه دارد درفـــش و کـــلــاه
ازیـدر بــر ایـشـان شـبـیـخـون کـنـیـمهـمـه کـوه در جــنـگ هـامـون کـنـیـم
کــبــوده بــیــامــد چــو گــرد ســیــاهشــب تــیــره نــزدیـک ایــران ســپــاه
طــلــایــه شــب تــیــره بــهــرام بــودکــمــنــدش ســر پـــیــل را دام بـــود
بــــرآورد اســـپ کـــبــــوده خـــروشز لـشـکـر بــرافـراخــت بــهـرام گـوش
کـمـان را بــزه کــرد و بــفــشــارد راندرآمـــد ز جــــای آن هـــیـــون گـــران
یـکـی تــیـر بــگـشـاد و نـگـشـاد لـبکــبـــوده نــبـــود ایــچ پــیــدا ز شــب
بــزد بـــر کــمــربــنــد چــوپــان شــاههـمـی گـشـت رنـگ کـبــوده ســیـاه
ز اسـپ انـدر افـتـاد و زنهار خـواسـتبــدو گـفــت بــهـرام بــرگـوی راســت
کــه ایـدر فــرســتــنـده تــو کــه بــودکـرا خـواسـتـی زیـن بــزرگـان بـسـود
بــبــهــرام گــفــت ار دهـی زیـنــهــاربــگــویــم تــرا هــرچ پــرســی ز کــار
تــژاوســت شــاهـا فــرســتــنــده امبـــنــزدیــک او مــن پـــرســتــنــده ام
مــکــش مــر مــرا تــا نـمــایـمــت راهبــــجــــایـــی کـــه او دارد آرامـــگـــاه
بـــدو گــفــت بــهــرام بـــا مــن تــژاوچــو بــا شــیــر درنــده پــیــکــار گــاو
سـرش را بــخـنـجـر بــبــریـد پــسـتبــفــتــراک زیـن کــیـانــی بــبــســت
بــلـشــکـر گـه آورد و بــفـگـنـد خــوارنــه نــام آوری بــد نــه گــردی ســوار
***
چـو خـورشـید بـر زد ز گـردون درفـشدم شـب شـد از خـنـجــر او بــنـفـش
غـمـی شـد دل مـرد پــرخـاشـجــویبـــدانــســت کــو را بـــد آمــد بـــروی
بـــرآمــد خــروش خــروس و چـــکــاوکـــبــــوده نـــیـــامـــد بــــنـــزد تــــژاو
سـپـاهـی کـه بـودنـد بــا او بــخـوانـدوزان جــایـگــه تــیـز لــشــکــر بــرانـد
تــژاو ســپــهـبــد بــشـد بــا ســپــاهبـــایــران خـــروش آمــد از دیــده گــاه
کـه آمـد سـپـاهـی ز تـرکـان بـجـنـگسـپـهـبـد نـهنـگـی درفـشـی پـلـنـگ
ز گـردنـکـشــان پــیـش او رفــت گـیـوتـــنــی چـــنــد بـــا او ز گــردان نــیــو
بـرآشـفـت و نـامـش بــپـرسـیـد زویچـنین گفـت کـای مرد پـرخـاشـجـوی
بــدیـن مــایـه مـردم بــجــنـگ آمــدیز هــامــون بـــکـــام نــهــنــگ آمــدی
بـپـاسـخ چـنـیـن گـفـت کـای نـامـداربــبــیـنــی کــنــون رزم شــیـر ســوار
بـــگـــیــتـــی تـــژاوســـت نــام مـــرابـــــهــــر دم بـــــرآرنــــد کــــام مــــرا
نــژادم بــگــوهــر از ایــران بـــدســتز گـردان وز پـشـت شـیـران بــدسـت
کـنـون مـرزبــانـم بـدیـن تـخـت و گـاهنـــگـــیــن بـــزرگـــان و دامـــاد شـــاه
بـدو گـفـت گیو اینکـه گـفـتـی مگـویکـه تــیـره شـود زیـن سـخــن آبــروی
از ایـران بــتــوران کـه دارد نـشـسـتمگر خـوردنش خـون بـود گر کـبـسـت
اگـــر مـــرزبــــانـــی و دامـــاد شـــاهچــرا بــیـشــتــر زیـن نــداری ســپــاه
بـدین مـایه لـشـکـر تـو تـندی مجـویبــتــنــدی بــپــیـش دلــیـران مــپــوی
کـــه ایــن پـــرهــنــر نــامــدار دلــیــرســــر مــــرزبــــان انـــدر آرد بــــزیـــر
گـر اایـدونـک فـرمـان کـنـی بـا سـپـاهبـــایــران خــرامــی بــنــزدیــک شــاه
کـنـون پـیش طـوس سـپـهبـد شـویبــگــویــی و گــفــتــار او بـــشــنــوی
سـتــانـمـت زو خـلـعـت و خـواسـتــهپـــرســـتـــنــده و اســـپ آراســـتـــه
تــژاو فــریــبــنــده گــفــت ای دلــیــردرفـــش مـــرا کـــس نـــیــارد بـــزیــر
مـرا ایـدر اکــنـون نـگـیـنـســت و گـاهپــرسـتــنـده و گـنـج و تــاج و ســپــاه
همـان مرز و شـاهی چـو افـراسـیابکـس ایـن را ز ایـران نـبــیـنـد بــخـواب
پـــرســـتـــار وز مـــادیــانـــان گـــلـــهبـــدشـــت گـــروگـــرد کـــرده یـــلـــه
تـو ایـن انـدکـی لـشـکـر مـن مـبــیـنمــراجــوی بــا گــرز بــر پــشــت زیـن
مـن امــروز بــا ایـن ســپــاه آن کــنـمکــزیـن آمـدن تــان پــشــیـمـان کـنـم
چــنــیـن گــفــت بــیـژن بــفــرخ پــدرکــه ای نــامــور گــرد پـــرخــاشــخــر
ســـرافـــراز و بـــیــداردل پـــهــلـــوانبــه پـیـری نـه آنـی کـه بــودی جـوان
تـرا بـا تـژاو این هـمـه پـنـد چـیـسـتبـتـرکـی چـنین مهر و پـیوند چـیسـت
هـمـی گـرز و خـنـجـر بـبـایـد کـشـیددل و مــغــز ایــشــان بــبـــایــد دریــد
بـرانـگـیـخـت اسـپ و بـرآمـد خـروشنـهـادنــد گــوپــال و خــنــجــر بــدوش
یـکــی تــیـره گـرد از مـیـان بــردمـیـدبـدان سـان که خـورشـید شـد ناپـدید
جـهـان شـد چـو آبــار بـهـمـن سـیـاهســتــاره نــدیــدنــد روشــن نــه مــاه
بــقــلــب ســپــاه انـدرون گــیـو گــردهـمـی از جــهـان روشــنـایـی بــبــرد
بــپــیـش انــدرون بــیـژن تــیـزچــنـگهـمـی بــزمـگـاه آمـدش جـای جـنـگ
وزان ســوی بـــا تــاج بـــر ســر تــژاوکــه بــودیــش بــا شــیــر درنــده تــاو
یـلـانـش هـمـه نـیـک مـردان و شـیـرکـه هرگـز نشـدشـان دل از رزم سـیر
بــســی بــرنــیــامــد بــریــن روزگــارکــه آن تـــرک ســـیــر آمــد از کــارزار
سه بـهره ز تـوران سـپـه کشتـه شدسـربــخـت آن تــرک بــرگـشـتـه شـد
هــمــی شــد گــریــزان تـــژاو دلــیــرپــسـش بــیـژن گـیـو بــرســان شـیـر
خـروشـان و جـوشـان و نیزه بـدسـتتـو گفتـی که غرنده شیرسـت مست
یــکـــی نــیــزه زد بـــر مـــیــان تـــژاونــمــانــد آن زمــان بــا تــژاو ایــچ تــاو
گـــرایـــنـــده بـــدبـــنـــد رومـــی زرهبــپــیــچــیـد و بــگــشــاد بــنــد گــره
بــیـفــگــنــد نــیـزه بــیــازیــد چــنــگچــو بــر کــوه بــر غــرم تــازد پــلـنـگ
بـدان سـان که شـاهین ربـاید چـکـاوربـــود آن گـــرانـــمـــایـــه تـــاج تـــژاو
کـه افــراســیـابــش بــســر بــرنـهـادنــبـــودی جــدا زو بـــخــواب و بـــیــاد
چـنـین تـا در دژ همـی تـاخـت اسـپپـس انـدرش بـیـژن چـو آذرگـشـسـپ
چــو نـزدیـکـی دژ رسـیـد اســپــنـویبـــیــامــد خـــروشــان پـــر از آب روی
کـه از کین چـنین پـشـت بـرگاشـتـیبــدیــن دژ مــرا خــوار بــگــذاشــتــی
ســزد گــر ز پــس بــرنـشــانـی مــرابــدیـن ره بــدشــمــن نــمــانـی مــرا
تـــژاو ســرافــراز را دل بـــســوخـــتبــکــردار آتــش رخــش بـــرفــروخــت
فــراز اســپــنـوی و تــژاو از نـشــیـببـــدو داد در تـــاخــتـــن یــک رکــیــب
پـس انـدر نـشـانـدش چـو مـاه دمـانبـــرآمـــد ز جـــا بـــاره زیـــرش دنـــان
همی تـاخـت چـون گـرد بـا اسـپـنویســـوی راه تــــوران نـــهـــادنـــد روی
زمــانـی دویـد اســپ جــنـگــی تــژاونـمـانـد ایـچ بــا اســپ و بــا مـرد تــاو
تــژاو آن زمـان بــا پــرسـتـنـده گـفـتکـه دشـوار کـار آمـد ای خـوب جـفـت
فـرومـانـد ایـن اســپ جــنـگـی ز کـارز پــس بــدسـگـال آمـد و پــیـش غـار
اگــر دور از ایــدر بـــه بـــیــژن رســـمبــکــام بــدانــدیـش دشــمــن رســم
تــرا نـیـسـت دشـمـن بــیـکـبــارگـیبــمــان تــا بــرانـم مــن ایـن بــارگــی
فــرود آمــد از اســپ او اســپـــنــویتــــــژاو از غــــــم او پــــــر از آب روی
سـبـکبـار شـد اسـپ و تـندی گرفـتپــســش بــیـژن گـیـو کـنـدی گـرفـت
چــو دیـد آن رخ مـاه روی اســپــنـویز گـلـبــرگ روی و پـر از مـشـک مـوی
پـس پـشت خویش اندرش جـای کردســوی لــشــکــر پــهـلـوان رای کــرد
بــشــادی بــیــامــد بــدرگــاه طــوسز درگــاه بـــرخـــاســـت آوای کـــوس
کـه بــیـدار دل شـیـر جــنـگـی سـواردمــان بـــا شـــکــار آمــد از مــرغــزار
ســپــهـدار و گـردان پــرخــاشـجــویبــــویــــرانــــی دژ نــــهــــادنــــد روی
ازان پــس بـــرفــتــنــد ســوی گــلــهکــه بــودنـد بــر دشــت تــرکــان یـلـه
گـرفـتـنـد هـر یـک کـمـنـدی بــچـنـگچــنـانـچـون بــود سـاز مـردان جــنـگ
بـــخـــم انــدر آمـــد ســـر بـــارگـــیبــیـاراســت لـشــکــر بــیـکــبــارگــی
نــشــســتــنــد بـــر جــایــگــاه تــژاوســواران ایــران پــر از خــشــم و تــاو
***
تـــژاو غـــمـــی بـــا دو دیـــده پـــرآببـــیــامــد بـــنــزدیــک افـــراســـیــاب
چـنـین گـفـت کـامـد سـپـهدار طـوسابـا لـشـکـری گـشـن و پـیـلـان کـوس
پـــلـــاشـــان و آن نـــامـــداران مـــردبــخــاک انـدر آمـد سـرانـشـان ز گـرد
هـمــه مــرز و بــوم آتــش انــدر زدنـدفــســیـلــه ســراســر بــهـم بــرزدنـد
چـو بـشـنـید افـراسـیـاب این سـخـنغـمـی گـشـت و بـر چـاره افـگـند بـن
بــپـیـران ویـسـه چـنـیـن گـفـت شـاهکـه گـفـتـم بــیـاور ز هـر سـو سـپــاه
درنـــگ آمـــدت رای از کــــاهـــلــــیز پــیـری گــران گــشــتــه و بــددلــی
نه دژ مـاند اکـنون نه اسـپ و نه مـردنـشـسـتـن نـشـایـد بــدیـن مـرز کـرد
بـسی خویش و پیوند ما بـرده گشتبـسـی مـرد نیک اخـتـر آزرده گـشـت
کــنــون نــیــســت امــروز روز درنــگجـهـان گـشـت بــر مـرد بــیـدار تـنـگ
جــهـانـدار پــیـران هـم انـدر شــتــاببـــرون آمــد از پـــیــش افــراســیــاب
ز هـر مـرز مـردان جــنـگـی بــخــوانـدســلـیـح و درم داد و لـشــکــر بــرانـد
چــو آمــد ز پــهــلــو بــرون پــهـلــوانهــمــی نــامــزد کـــرد جـــای گـــوان
ســوی مــیــمــنــه بـــارمــان و تـــژاوســواران کــه دارنــد بـــا شــیــر تـــاو
چــو نـســتــهـیـن گـرد بــر مـیـســرهکـجــا شــیـر بــودی بــچــنـگـش بــره
جــهــان پـــر شــد از نــالــه کــرنــایز غـــریــدن کـــوس و هـــنـــدی درای
هوا سـربـسـر سـرخ و زرد و بـنـفـشز بــس نـیـزه و گــونـه گــونـه درفــش
ســپــاهـی ز جــنـگ آوران صــدهـزارنــهــاده هــمــه ســـر ســوی کــارزار
ز دریــــا بــــدریـــا نــــبــــود ایـــچ راهز اســپ و ز پــیـل و هـیـون و سـپــاه
هـمـی رفــت لـشــکــر گـروهـا گـروهنـبــد دشــت پــیـدا نـه دریـا نـه کــوه
بــفــرمــود پــیــران کــه بــیــره رویــداز ایـــدر ســــوی راه کـــوتــــه رویـــد
نــبــایــد کــه یــابــنــد خــود آگــهــیازیــــن نــــامــــداران بــــا فــــرهــــی
مــگــر نــاگــهــان بـــر ســر آن گــروهفـرود آرم این گـشـن لشـکـر چـو کـوه
بـــرون کــرد کـــارآگــهــان نــاگــهــانهـمـی جــســت بــیـدار کــار جــهـان
بــــتــــنــــدی بــــراه انــــدر آورد رویبــســوی گـروگـرد شــد جــنـگـجــوی
مـیان سـرخـس اسـت نزدیک طـوسز بـــاورد بـــرخـــاســـت آوای کـــوس
بـــپــیــوســت گــفــتــار کــارآگــهــانبــپــیـران بــگـفــتــنـد یـک یـک نـهـان
که ایشـان همه میگسـارند و مسـتشـب و روز بــا جـام پـر مـی بـدسـت
ســـواری طـــلـــایــه نـــدیـــدم بـــراهنــه انــدیــشــه رزم تـــوران ســـپـــاه
چـو بـشـنـیـد پـیـران یلـان را بـخـوانـدز لـشــکـر فــراوان ســخــنـهـا بــرانـد
کــه در رزم مـا را چــنـیـن دســتــگـاهنــبــودســت هـرگــز بــایـران ســپــاه
***
گــزیــن کــرد زان لــشـــکــر نــامــدارســواران شــمـشــیـرزن ســی هـزار
بــرفـتــنـد نـیـمـی گـذشـتــه ز شـبنـه بــانـگ تــبــیـره نـه بــوق و جـلـب
چــو پــیـران ســالـار لـشــکــر بــرانـدمـیـان یـلـان هـفــت فـرســنـگ مـانـد
نـخــسـتــیـن رسـیـدنـد پــیـش گـلـهکــجــا بــود بـــر دشــت تــوران یــلــه
گـرفـتــنـد بــســیـار و کـشـتــنـد نـیـزنــبــود از بــد بــخــت مــانــنــد چــیـز
گله دار و چـوپـان بـسـی کشتـه شدســر بــخــت ایـرانـیـان گـشـتــه شـد
وزان جــایـگــه ســوی ایـران ســپــاهبـــرفــتـــنــد بـــرســان گــرد ســیــاه
هــمــه مــســت بــودنــد ایــرانــیــانگـروهـی نـشـســتــه گـشـاده مـیـان
بـــخــیــمــه درون گــیــو بــیــدار بــودســـپـــهــدار گــودرز هــشــیــار بـــود
خــروش آمــد و بـــانــگ زخــم تــبـــرسـراسـیـمـه شـد گـیـو پــرخـاشـخـر
ســتــاده ابـــر پــیــش پــرده ســراییـکـی اسـپ بــر گـسـتـوان ور بــپـای
بـرآشـفـت بـا خـویشـتـن چـون پـلنگز بـــافـــیــدن پـــای آمـــدش نـــنـــگ
بـــیــامــد بـــاســـپ انــدر آورد پـــایبــــکـــردار بــــاد انـــدر آمـــد ز جـــای
بــپــرده ســرای ســپــهـبــد رســیـدز گــرد ســپــه آســمــان تــیــره دیــد
بــدو گـفــت بــرخــیـز کـامـد ســپــاهیــکــی گــرد بـــرخــاســت ز اوردگــاه
وزان جــــایـــگـــه رفــــت نـــزد پــــدربـــچـــنــگ انــدرون گــرزه گــاو ســـر
همی گشـت بـر گرد لشـکـر چـو دودبــرانـگـیـخـت آن را کـه هـشـیـار بــود
یـکـی جـنـگ بــا بــیـژن افـگـنـد پــیکه این دشـت رزم اسـت گر بـاغ می
وزان پـــس بـــیــامــد ســـوی کــارزاربـــره بــرشــتــابــیــد چــنــدی ســوار
بــدان انــدکــی بــرکــشــیــدنــد نــخسـپــاهـی ز تــرکـان چـو مـور و مـلـخ
هـمــی کــرد گــودرز هـر ســو نـگــاهســپـــاه انــدر آمــد بـــگــرد ســپـــاه
سـراسـیمـه شـد خـفـتـه از داروگـیـربـــرآمــد یــکــی ابــر بـــارانــش تــیــر
بــزیــر ســر مــســت بـــالــیــن نــرمزبــر گـرز و گـوپــال و شـمـشـیـر گـرم
سـپـیـده چـو بـرزد سـر از بـرج شـیـربــلــشــکــر نــگــه کــرد گــیـو دلــیــر
هـمـه دشـت از ایرانـیان کـشـتـه دیدســر بــخــت بــیـدار بــرگـشـتــه دیـد
دریـده درفــش و نـگــونــســار کــوسرخ زنــدگــان تـــیــره چــون آبـــنــوس
ســپــهـبــد نـگـه کـرد و گـردان نـدیـدز لــشــکــر دلــیـران و مــردان نــدیــد
همه رزمـگـه سـربـسـر کـشـتـه بـودتـنـانـشـان بـخـون انـدر آغـشـتـه بـود
پـسـر بــی پـدر شـد پـدر بــی پـسـرهــمــه لــشــگــر گــشــن زیـر و زبــر
بــه بــیـچــارگـی روی بــرگـاشــتــنـدســراپــرده و خــیـمـه بــگـذاشــتــنـد
نـه کـوس و نـه لـشـکـر نـه بـار و بـنههـمـه مـیـسـره خـسـتــه و مـیـمـنـه
ازین گـونه لشـکـر سـوی کـاسـه رودبــرفــتــنــد بــی مــایــه و تــار و پــود
چــنـیـن آمــد ایـن گــنــبــد تــیـزگــردگــهــی شــادمــانــی دهــد گــاه درد
سـواران تــوران پــس پــشـت طـوسدلـان پـر ز کـین و سـران پـر فـسـوس
هــمــی گــرز بـــاریــد گــویــی ز ابــرپـس پـشت بـر جـوشن و خـود و گبـر
نــبـــد کــس بـــرزم انــدرون پـــایــدارهـمــه کــوه کــردنــد گــردان حــصــار
فـرومـانـده اســپــان و مـردان جــنـگیکـی را نبـد هوش و تـوش و نه هنگ
سـپـاهـی ازیـن گـونـه گـشـتـنـد بــازشــــــده مـــــانـــــده از رزم و راه دراز
ز هـامـون سـپـهبـد سـوی کـوه شـدز پــیــکــار تــرکــان بــی انــدوه شــد
فــــراوان کــــم آمــــد ز ایـــرانـــیـــانبـــرآمــد خــروشــی بـــدرد از مــیــان
همه خسته و بسته بد هرک زیستشد آن کشته بر خسته باید گریست
نـه تـاج و نه تـخـت و نه پـرده سـراینـه اسـپ و نه مـردان جـنـگـی بـپـای
نـــه آبــــاد بــــوم نـــه مـــردان کــــارنه آن خـسـتـگانرا کـسـی خـواسـتـار
پــدر بــر پــســر چــنـد گـریـان شــدهوزان خـسـتــگـان چـنـد بــریـان شـده
چـنـیـن اسـت رسـم جــهـان جــهـانکـه کــردار خــویـش از تــو دارد نـهـان
هـمــی بــا تــو در پــرده بــازی کــنـدز بـــیــرون تـــرا بـــی نــیــازی کـــنــد
ز بــاد آمـدی رفـت خـواهـی بــه گـردچـه دانی که بـا تـو چـه خـواهند کـرد
بــــبــــنـــد درازیـــم و در چــــنـــگ آزنــــدانــــیــــم بــــاز آشــــکــــارا ز راز
دو بــهـره ز ایـرانـیـان کــشــتــه بــوددگـر خـسـتــه از رزم بــرگـشـتـه بــود
سـپــهـبــد ز پــیـکـار دیـوانـه گـشـتدلش بـا خـرد همچـو بـیگـانه گـشـت
بـلـشـکـرگـه اندر مـی و خـوان و بـزمســـپــــاه آرزو کـــرد بــــر جــــای رزم
جــهــانــدیــده گــودرز بــا پــیــر ســرنــه پــور و نــبــیـره نـه بــوم و نـه بــر
نه آن خـستـگان را خورش نه پـزشکهمه جـای غم بـود و خونین سرشک
جــهـانــدیـدگــان پــیـش اوی آمــدنـدشــکــســتــه دل و راه جــوی آمـدنـد
یـکــی دیــدبــان بــر ســر کــوه کــردکــجــا دیـدگــان ســوی انــبــوه کــرد
طــلـایـه فـرســتــاد بــر هـر ســویـیمــــگــــر یــــابــــد آن درد را دارویـــی
یـــکــــی نـــامـــداری ز ایـــرانـــیـــانبــفــرمــود تــا تــنـگ بــنــدنـد مــیـان
دهــد شــاه را آگــهـی زیـن ســخــنکـه سـالـار لـشـکـر چـهه افـگـنـد بـن
چـــه روز بــــد آمـــد بــــایـــرانـــیـــانسـران را ز بــخــشـش سـرآمـد زیـان
***
رونـــده بــــر شــــاه بــــرد آگـــهـــیکــه تـــیــره شــد آن روزگــار مــهــی
چـو شـاه دلـیر این سـخـنـهـا شـنـیدبــجــوشــیـد وز غــم دلـش بــردمـیـد
ز کـــــار بــــــرادر پـــــر از درد بــــــودبـــران درد بـــر درد لــشـــکـــر فـــزود
زبــان کــرد گــویـا بــنــفــریـن طــوسشــب تــیـره تــا گــاه بــانـگ خــروس
دبــیــر خــردمــنــد را پــیـش خــوانــددل آگـنـده بــودش ز غـم بــرفـشــانـد
یـکـی نـامـه بـنـوشـت پـر آب چـشـمز بـــهــر بـــرادر پـــر از درد و خــشــم
بـــســـوی فــریــبـــرز کــاوس شـــاهیــکــی ســوی پــرمــایـگــان ســپــاه
سـر نـامـه بــود از نـخــســت آفـریـنچــنـانـچــون بــود رسـم آیـیـن و دیـن
بــنــام خــداونــد خــورشــیــد و مــاهکــجــا داد بــر نــیــکــوی دســتــگــاه
جـــهــان و مــکـــان و زمــان آفـــریــدپـــی مـــور و پـــیــل گـــران آفـــریـــد
ازویـســت پــیــروزی و زو شــکــیــببــنـیـک و بــبــد زو رســد کـام و زیـب
خـــرد داد و جـــان و تــــن زورمـــنـــدبــزرگــی و دیـهـیـم و تــخــت بــلــنـد
رهــایــی نــیــابــد ســر از بــنــد اوییــکـــی را هــمـــه فـــر و اورنـــد اوی
یـکــی را دگــر شــوربــخــتــی دهــدنـیـاز و غــم و درد و ســخــتــی دهـد
ز رخـشـنـده خـورشـید تـا تـیره خـاکهــمـــه داد بـــیــنـــم ز یــزدان پـــاک
بــشــد طــوس بــا کـاویـانـی درفـشز لـشــکـر چــهـل مـرد زریـنـه کـفـش
بــتــوران فـرســتــادمـش بــا ســپــاهبـرادر شـد از کـیـن نـخـسـتـیـن تـبـاه
بــایـران چــنــو هـیـچ مــهـتــر مــبــادوزیـن گــونـه ســالـار لـشــکــر مـبــاد
دریـــــغـــــا بـــــرادر فـــــرود جـــــوانســـر نـــامـــداران و پـــشـــت گـــوان
ز کـــیـــن پـــدر زار و گـــریـــان بـــدمبـــران درد یــک چــنــد بــریــان بـــدم
کــنـون بــر بــرادر بــبــایـد گـریـســتندانم مـرا دشـمن و دوسـت کـیسـت
مـــرو گـــفـــتــــم او را بــــراه چــــرممــزن بـــر کــلــات و ســـپـــدکــوه دم
بـران ره فـرودسـت و بـا لشـکـرسـتهمان کی نژاد اسـت و کـنداور اسـت
نـدانـد کـه ایـن لـشـکـر از بـن کـیـنـداز ایـران سـپــاهـنـد گـر خــود چــیـنـد
ازان کــوه جــنــگ آورد بـــی گــمــانفــــراوان ســــران را ســــرآرد زمــــان
دریــغ آنــچــنــان گــرد خــســرونــژادکــه طــوس فــرومــایــه دادش بــبــاد
اگـر پـیش از این او سـپـهبـد بـدسـتز کــاوس شــاه اخــتــر بــد بــدســت
بـــرزم انـــدرون نــیــز خـــواب آیــدشچـو بـی مـی نـشـینـد شـتـاب آیدش
هـنـرهـا هـمـه هـســت نـزدیـک اویمــبـــادا چــنــان جـــان تـــاریــک اوی
چـو این نامه خـوانی هم اندر شـتـابز دل دور کـــن خــــورد آرام و خــــواب
سـبــک طـوس را بــازگـردان بــجــایز فــرمــان مــگــرد و مــزن هـیـچ رای
ســپــهـدار و ســالـار زریـنـه کــفــشتــو مـی بــاش بــا کـاویـانـی درفــش
ســـرافـــراز گـــودرز ازان انــجـــمـــنبــــهـــر کـــار بــــاشـــد تــــرا رای زن
مکن هیچ در جـنگ جـسـتـن شـتـابز مـی دور بــاش و مـپــیـمـای خــواب
بــتــنـدی مـجــو ایـچ رزم از نـخـسـتهمی بـاش تـا خـسـتـه گردد درست
تــرا پــیـش رو گـیـو بــاشـد بــجــنـگکـه بـا فـر و بـرزسـت و چـنـگ پـلـنـگ
فـــرازآور از هـــر ســــوی ســــاز رزممـــبــــادا کــــه آیـــد تــــرا رای بــــزم
نــهــاد از بــر نــامــه بــر مــهـر شــاهفــرســتــاده را گـفــت بــرکــش بــراه
ز رفـتــن شـب و روز مـاســای هـیـچبــهـر مـنـزلـی اســپ دیـگـر بــسـیـچ
بــیـامـد فـرسـتــاده هـم زیـن نـشـانبـــنــزدیــک آن نــامــور ســرکــشــان
بـــنــزد فـــریــبـــرز شـــد نــامـــه داربـــدو داد پـــس نـــامـــه شـــهـــریــار
فـریـبــرز طــوس و یـلـان را بــخــوانـدز کـــار گــذشـــتـــه فـــراوان بـــرانــد
هــمـــان نــامـــور گـــیــو و گـــودرز راســـــــواران و گــــــردان آن مــــــرز را
چــو بــرخــوانــد آن نــامــه شــهـریـارجــهــان را درخــتــی نــو آمــد بــبـــار
بـــزرگــان و شـــیــران ایــران زمــیــنهــمــه شــاه را خـــوانــدنــد آفــریــن
بــیـاورد طــوس آن گــرامــی درفــشابــا کـوس و پــیـلـان و زریـنـه کـفــش
بـــنــزد فــریــبـــرز بـــردنــد و گــفــتکــه آمــد ســـزا را ســـزاوار جـــفــت
هـمـه سـالـه بــخـت تــو پــیـروز بــادهـــمــــه روزگــــار تــــو نــــوروز بــــاد
بـــرفــت و بـــبــرد آنــک بـــد نــوذریســـواران جـــنــگ آور و لــشـــکـــری
بــنـزدیـک شـاه آمـد از دشـت جـنـگبـــره بـــر نــکــرد ایــچ گــونــه درنــگ
زمـیـن را بــبــوسـیـد در پــیـش شـاهنــکــرد ایــچ خــســرو بــدو در نــگــاه
بــدشــنـام بــگـشــاد لـب شــهـریـاربــران انـجــمـن طــوس را کــرد خــوار
ازان پـس بـدو گـفـت کـای بـدنـشـانکــه کــمـبــاد نـامـت ز گـردنـکــشــان
نـتــرسـی هـمـی از جــهـانـدار پــاکز گــردان نــیــامــد تــرا شــرم و بــاک
نــگــفـــتـــم مــرو ســـوی راه چـــرمبـــرفــتــی و دادی دل مــن بـــه غــم
نـخــسـتــیـن بــکـیـن مـن آراسـتــینـــژاد ســــیـــاوش را کــــاســــتــــی
بـــرادر ســـرافـــراز جـــنــگــی فــرودکــجــا هــم چــنــو در زمــانــه نــبــود
بــکـشـتــی کـســی را کـه در کـارزارچـو تــو لـشـکـری خـواسـتـی روزکـار
وزان پــس کـه رفـتــی بــران رزمـگـاهنــبــودت بـــجــز رامــش و بـــزمــگــاه
تـرا جـایـگـه نـیـسـت در شـارسـتــانبــزیـبــد تــرا بــنـد و بــیـمــارســتــان
تــرا پــیــش آزادگــان کــار نــیــســتکـجــا مـر تــرا رای هـشـیـار نـیـسـت
ســزاوار مــســمــاری و بــنـد و غــلنــه انــدر خــور تــاج و دیـهـیـم و مــل
نــژاد مــنــوچــهــر و ریــش ســپــیــدتــــرا داد بــــر زنـــدگـــانـــی امـــیـــد
وگــرنــه بـــفــرمــودمــی تـــا ســرتبـــدانـــدیــش کـــردی جـــدا از بـــرت
بــرو جــاودان خــانـه زنـدان تــوســتهـمـان گـوهـر بـد نـگـهـبــان تـوسـت
ز پــیـشــش بــرانـد و بــفـرمـود بــنـدبـه بـنـد از دلـش بـیـخ شـادی بـکـنـد
***
فــریــبـــرز بــنــهــاد بـــر ســر کــلــاهکـه هم پـهـلـوان بـود و هم پـور شـاه
ازان پــــس بــــفــــرمــــود رهــــام راکــه پـــیــدا کـــنــد بـــا گــهــر نــام را
بــدو گـفــت رو پــیـش پــیـران خــرامز مــن نــزد آن پـــهــلــوان بـــر پــیــام
بــگـویـش کـه کـردار گـردان ســپــهـرهـمـیـشـه چـنـین بـود پـر درد و مـهـر
یــکـــی را بـــرآرد بـــچـــرخ بـــلـــنــدیــکــی را کــنــد زار و خـــوار و نــژنــد
کـسـی کـو بــلـاجـسـت گـرد آن بـودشــبــیـخــون نــه کــردار مــردان بــود
شــبــیـخــون نــســازنــد کــنــداورانکـــســـی کــو گــرایــد بـــگــرز گــران
تـــو گــر بـــا درنــگــی درنــگ آوریــمگـرت رای جــنـگـســت جــنـگ آوریـم
ز پـــیـــش فـــریـــبــــرز رهـــام گـــردبــرون رفـت و پــیـغـام و نـامـه بــبــرد
بـــیــامــد طــلــایــه بـــدیــدش بـــراهبـــپــرســیــدش از نــام وز جــایــگــاه
بــدو گــفــت رهـام جــنــگــی مــنــمهـنـرمـنـد و بــیـدار و ســنـگـی مـنـم
پــــیـــام فـــریـــبــــرز کـــاوس شـــاهبــه پــیـران رســانـم بــدیـن رزمــگــاه
ز پــیـش طــلـایـه ســواری چــو گــردبــیـامــد ســخــنـهـا هـمــه یـاد کــرد
کــــه رهـــام گــــودرز زان رزمـــگــــاهبـــیــامــد ســوی پــهــلــوان ســپــاه
بـــفـــرمـــود تـــا پـــیــش اوی آورنــدگــــشــــاده دل و تــــازه روی آورنــــد
ســرایـنــده رهــام شــد پــیــش اویبـــتــرس از نــهــان بــدانــدیــش اوی
چــو پــیــران ورا دیــد بـــنــواخــتــشبــپـرسـیـد و بـر تـخـت بـنـشـاخـتـش
بـــــرآورد رهــــام راز از نــــهــــفــــتپـــیــام فـــریــبـــرز بـــا او بـــگـــفـــت
چــنـیـن گـفــت پــیـران بــرهـام گــردکـه این جـنـگ را خـرد نـتـوان شـمـرد
شما را بـد این پـیش دستـی بـجـنگنـــدیــدیــم بـــا طـــوس رای و درنــگ
بــمـرز انـدر آمـد چــو گـرگ ســتــرگهمی کـشـت بـی بـاک خـرد و بـزرگ
چـه مـایه بـکـشـت و چـه مـایه بـبـردبـدو نـیـک ایـن مـرز یـکـسـان شـمـرد
مـکــافــات ایـن بــد کــنـون یـافــتــنـداگـر چــنـد بــا کـیـنـه بــشــتــافـتــنـد
کــنـون گـر تــویـی پــهـلـوان ســپــاهچــنـانـچـون تــرا بــایـد از مـن بــخـواه
گـر ایـدونـک یک مـاه خـواهـی درنـگز لــشــکــر نـیـایـد ســواری بــجــنـگ
وگــر جــنـگ جــویـی مــنـم بــرکــنـاربـــیـــارای و بـــرکـــش صـــف کـــارزار
چــو یـک مـه بــدیـن آرزو بــشــمـریـدکــه از مــرز تــوران زمــیـن بــگــذریــد
بــرانـیـد لـشـکـر سـوی مـرز خـویـشبــبــیـنـیـد یـکـسـر هـمـه ارز خـویـش
وگــرنـه بــجــنــگ انــدر آریـد چــنــگمـخــواهـیـد زیـن پــس زمـان و درنـگ
یــکــی خـــلــعــت آراســت رهــام راچـــنـــانــچـــون بـــود درخـــور نــام را
بــــنــــزد فــــریـــبــــرز رهـــام گــــردبــیــاورد نــامــه چــنــانــچــون بــبــرد
فــریــبـــرز چـــون یــافـــت روز درنــگبــهـر سـو بــیـازیـد چـون شـیـرچـنـگ
ســر بــدره هـا را گــشــادن گــرفــتنـــهــاده هــمـــه رای دادن گـــرفـــت
کـشـیـدنـد و لـشــکـر بــیـاراســتــنـدز هـر چــیـز لـخــتــی بــپــیـراسـتــنـد
***
چــو آمـد ســر مــاه هـنـگــام جــنـگز پـیـمـان بـگـشـتـنـد و از نـام و نـنـگ
خــروشــی بــرآمــد ز هـر دو ســپــاهبــرفــتــنـد یـکــســر ســوی رزمـگــاه
ز بــس نــالــه بــوق و هــنــدی درایهـمــی آســمــان انــدر آمــد ز جــای
هـم از یال اسـپـان و دسـت و عـنـانز گــوپــال و تــیـغ و کــمـان و ســنـان
تـو گـفـتـی جـهـان دام نـر اژدهاسـتوگـر آسـمان بـر زمین گـشـت راسـت
نــــبــــد پــــشــــه را روزگــــار گــــذرز بــس گـرز و تـیـغ و سـنـان و سـپــر
ســوی مــیـمــنــه گــیـو گــودرز بــودرد و مـــوبـــد و مـــهــتـــر مـــرز بـــود
سـوی مـیـسـره اشـکـش تـیـزچـنـگکـه دریـای خـون رانـد هـنـگـام جـنـگ
یــلــان بـــا فــریــبـــرز کــاوس شـــاهدرفـش از پــس پــشــت در قـلـبــگـاه
فـریـبــرز بــا لـشـکـر خــویـش گـفـتکـه مـا را هـنـرهـا شــد انـدر نـهـفـت
یـک امـروز چـون شـیـر جــنـگ آوریـمجــهـان بــر بــدانــدیـش تــنـگ آوریـم
کـزیـن نـنـگ تــا جــاودان بــر ســپــاهبــخـنـدنـد هـمـی گـرز و رومـی کـلـاه
یـکـی تــیـربــاران بــکـردنـد ســخــتچــو بــاد خــزانــی کــه ریــزد درخــت
تـو گفـتـی هوا پـر کـرگس شـدسـتزمـیـن از پـی پـیـل پـامـس شـدسـت
نــبـــد بـــر هــوا مــرغ را جـــایــگـــاهز تـــیـــر و ز گـــرز و ز گـــرد ســـپـــاه
درفــشــیــدن تـــیــغ الــمــاس گــونبــــکــــردار آتــــش بــــگـــرد انـــدرون
تـو گفتـی زمین روی زنگی شدسـتسـتـاره دل پــیـل جـنـگـی شـدسـت
ز بـس نـیـزه و گـرز و شـمـشـیـر تـیـزبــرآمـد هـمـی از جــهـان رسـتــخـیـز
ز قـلـب سـپـه گـیو شـد پـیـش صـفخــروشــان و بـــر لــب بــرآورده کــف
ابــــــا نـــــامـــــداران گـــــودرزیـــــانکــزیــشــان بـــدی راه ســود و زیــان
بـــتــیــغ و بـــنــیــزه بـــرآویــخــتــنــدهـمـی ز آهـن آتــش فــرو ریـخــتــنـد
چـو شـد رزم گـودرز و پـیـران درشـتچـو نهصد تـن از تـخـم پـیران بـکشت
چــو دیــدنــد لــهــاک و فــرشــیـدوردکـزان لشـکـر گـشـن بـرخـاسـت گـرد
یـکـی حـمـلـه بــردنـد بـرسـوی گـیـوبـــران گـــرزداران و شـــیـــران نـــیـــو
بـــبـــاریــد تـــیــر از کـــمــان ســـرانبــــران نـــامـــداران جــــوشــــن وران
چـنان شـد که کس روی کشـور ندیدز بـس کـشـتـگـان شـد زمـین نـاپـدیدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.