ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت چهارم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:12 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
یـکـی پـشـت بــر دیـگـری بــرنـگـاشـتنه بـگذاشـت آن جـایگه را کـه داشـت
چـنـیـن گـفـت هـومـان بــه فـرشـیـدوردکـه بــا قـلـبــگـه جـسـت بــایـد نـبــرد
فـــریــبـــرز بـــایــد کـــزان قـــلــبـــگـــاهگــریــزان بـــیــایــد ز پــشــت ســپــاه
پــس آســان بــود جــنـگ بــا مـیـمــنـهبـــچـــنــگ آیــد آن رزمــگـــاه و بـــنــه
بــرفــتــنــد پــس تــا بــقــلــب ســپــاهبـــجـــنــگ فـــریــبـــرز کــاوس شـــاه
ز هــومــان گــریــزان بــشــد پــهــلــوانشــکــســـت انــدر آمــد بـــرزم گــوان
بــدادنـد گـردنـکــشــان جــای خــویـشنـبــودنـد گــســتــاخ بــا رای خــویـش
یـکــایـک بــدشــمــن ســپــردنـد جــایز گــردان ایــران نــبـــد کــس بـــپـــای
بــمــانـدنـد بــر جــای کــوس و درفــشز پـیـکـارشـان دیـده هـا شـد بـنـفـش
دلــیـران بــدشــمــن نـمــودنـد پــشــتازان کـــارزار انــده آمـــد بـــمـــشـــت
نگون گـشـتـه کـوس و درفـش و سـناننــبــود ایــچ پــیــدا رکــیــب از عــنــان
چــو دشـمـن ز هـر ســو بــانـبــوه شـدفـــریـــبــــرز بــــر دامـــن کـــوه شـــد
بــرفــتــنــد ز ایـرانــیـان هــرک زیـســتبــران زنــدگــانـی بــبــایـد گــریـســت
هــمــی بــود بــر جــای گــودرز و گــیــوز لــشــکــر بــســی نــامــبــردار نــیـو
چـــو گــودرز کــشــواد بـــر قــلــبـــگــاهدرفـــش فـــریـــبــــرز کـــاوس شــــاه
نـــدیـــد و یـــلـــان ســـپــــه را نـــدیـــدبـــکـــردار آتـــش دلـــش بـــردمـــیـــد
عـــنــان کـــرد پـــیــچـــان بـــراه گــریــزبـــرآمــد ز گـــودرزیــان رســـتـــخـــیــز
بــدو گــفــت گــیـو ای ســپــهـدار پــیـربــسـی دیـده ای گـرز و گـوپـال و تـیـر
اگـر تــو ز پــیـران بــخــواهـی گـریـخــتبــبــایـد بــسـر بــر مـرا خــاک ریـخـت
نــمــانــد کــســی زنــده انــدر جــهــاندلــــیـــران و کــــارآزمــــوده مــــهـــان
ز مــردن مــرا و تـــرا چـــاره نــیــســـتدرنـگـی تـر از مـرگ پــتـیـاره نـیـسـت
چــو پــیــش آمــد ایــن روزگــار درشــتتــرا روی بــیـنـنـد بــهـتــر کـه پــشـت
بــپــیـچـیـم زیـن جـایـگـه سـوی جـنـگنــیــاریــم بــر خــاک کــشــواد نــنــگ
ز دانــا تــو نــشــنــیــدی آن داســتـــانکــه بــرگــویـد از گــفــتــه بــاســتــان
کـه گـر دو بــرادر نـهـد پــشــت پــشـتتــن کــوه را ســنـگ مـانـد بــمـشــت
تــو بــاشـی و هـفـتــاد جـنـگـی پــسـرز دوده ســـتـــوده بـــســـی نـــامـــور
بــخــنـجــر دل دشــمـنـان بــشــکـنـیـموگــر کــوه بــاشــد ز بــن بــرکــنــیــم
چــو گــودرز بــشــنــیــد گــفــتــار گــیـوبـــدیــد آن ســر و تــرگ بــیــدار نــیــو
پـشـیمـان شـد از دانـش و رای خـویشبــیـفـشـارد بــر جـایـگـه پـای خـویـش
گـــرازه بــــرون آمـــد و گـــســـتــــهـــمابــــا بـــرتـــه و زنـــگـــه یـــل بـــهـــم
بـــخـــوردنـــد ســـوگـــنــدهــای گـــرانکـه پـیـمـان شـکـسـتـن نـبــود انـدران
کـــزیــن رزمــگـــه بـــرنــتـــابـــیــم رویگــر از گــرز خــون انــدر آیــد بـــجــوی
وزان جـــایــگـــه ران بـــیــفـــشـــاردنــدبــــرزم انـــدرون گـــرز بــــگــــذاردنـــد
ز هـر سـو سـپـه بـیکـران کـشـتـه شـدزمـانـه هـمـی بـر بــدی گـشـتـه شـد
بــه بــیـژن چــنـیـن گــفــت گـودرز پــیـرکـــز ایـــدر بـــرو زود بـــرســـان تـــیــر
بـــســوی فــریــبـــرز بـــرکــش عــنــانبـــپـــیــش مـــن آر اخـــتـــر کـــاویــان
مــگــر خـــود فــریــبـــرز بـــا آن درفــشبــیـایـد کــنـد روی دشــمـن بــنـفــش
چـو بـشـنـیـد بـیژن بـرانـگـیـخـت اسـپبـــیــامــد بـــکـــردار آذرگـــشـــســـپ
بـــنــزد فـــریــبـــرز و بـــا او بـــگـــفـــتکـه ایـدر چــه داری سـپــه در نـهـفـت
عــنـان را چــو گــردان یـکــی بــرگــرایبــریـن کـوه سـر بـر فـزون زیـن مـپـای
اگـــر تـــو نـــیـــایـــی مـــرا ده درفـــشســواران و ایـن تــیـغــهـای بــنــفــش
چــو بــیـژن سـخــن بــا فـریـبــرز گـفـتنـکـرد او خــرد بــا دل خـویـش جــفـت
یـکــی بــانــگ بــرزد بــه بــیـژن کــه روکــه در کــار تـــنــدی و در جــنــگ نــو
مــرا شــاه داد ایــن درفــش و ســپـــاههـمـیـن پــهـلـوانـی و تــخــت و کـلـاه
درفــش از در بـــیــژن گــیــو نــیــســـتنـه انـدر جـهان سـربـسـر نـیو نیسـت
یـکـی تــیـغ بــگـرفــت بــیـژن بــنـفــشبـــزد نــاگـــهــان بـــر مــیــان درفـــش
بـــدو نــیــمــه کـــرد اخـــتـــر کـــاویــانیـکـی نـیـمـه بــرداشـت گـرد از مـیـان
بــــیـــامـــد کـــه آرد بــــنـــزد ســـپـــاهچــو تــرکــان بـــدیــدنــد اخــتــر بـــراه
یـکـی شـیـردل لـشـکـری جــنـگـجــویهــمــه ســوی بــیـژن نــهــادنــد روی
کــشــیـدنــد گــوپــال و تــیـغ بــنـفــشبـــه پـــیــکــار آن کــاویــانــی درفــش
چـنین گـفـت هومـان کـه آن اخـتـرسـتکــه نــیــروی ایـران بــدو انــدر اســت
درفــش بـــنــفــش ار بـــچــنــگ آوریــمجـهـان جـمـلـه بــر شـاه تــنـگ آوریـم
کــمــان را بـــزه کــرد بــیــژن چــو گــردبــریـشــان یـکــی تــیــربــاران بــکــرد
ســپـــه یــکــســر از تـــیــر او دور شــدهــمــی گــرگ درنــده را ســـور شــد
بــگــفــتــنـد بــا گـیـو و بــا گــســتــهـمســـواران کــه بـــودنــد بـــا او بـــهــم
کــه مـان رفــت بــایـد بــتــوران ســپــاهربــودن ازیـشــان هــمــی تــاج و گــاه
ز گــــــردان ایـــــران دلــــــاور ســــــرانبـــرفـــتـــنـــد بـــســـیــار نــیــزه وران
بــکــشــتــنــد زیــشــان فــراوان ســواربــــیـــامــــد ز ره بــــیـــژن نــــامــــدار
ســـپـــاه انـــدر آمـــد بـــگـــرد درفـــشهــوا شــد ز گــرد ســواران بــنــفــش
دگــر بـــاره از جـــای بـــرخـــاســتـــنــدبـــران دشــت رزمــی نــو آراســتــنــد
بــه پـیـش سـپـه کـشـتـه شـد ریـونـیـزکــه کــاوس را بـــد چــو جــان عــزیــز
یــکــی تــاجــور شــاه کــهــتــر پـــســرنــــیــــاز فــــریـــبــــرز و جــــان پــــدر
ســـر و تــــاج او انـــدر آمـــد بــــخـــاکبــســی نـامـور جــامـه کـردنـد چــاک
ازان پـــس خـــروشـــی بـــرآورد گـــیــوکـــه ای نـــامـــداران و گـــردان نـــیــو
چـــنــویــی نــبـــود انــدریــن رزمــگـــاهجـــوان و ســـرافــراز و فــرزنــد شـــاه
نـــبـــیــره جـــهـــانـــدار کـــاوس پـــیــرسه تـن کشتـه شد زار بـر خـیره خـیر
فـــرود ســــیـــاوش چــــون ریـــونـــیـــزبـگیتـی فزون زین شـگفتـی چـه چـیز
اگــــر تــــاج آن نــــارســــیـــده جــــوانبـــدشـــمــن رســـد شـــرم دارد روان
اگــر مــن بـــجـــنــبـــم ازیــن رزمــگــاهشــکـســت انـدر آیـد بــایـران ســپــاه
نــبـــایــد کــه آن افـــســـر شـــهــریــاربــــتـــرکـــان رســـد در صـــف کـــارزار
فــزایــد بــر ایـن نــنــگــهــا نــنــگ نــیـزازیــن افــســر و کــشــتــن ریــو نــیــز
چــنــان بــد کــه بــشــنــیــد آواز گــیــوســپــهــبــد ســرافــراز پــیــران نــیــو
بــــرامــــد بــــنــــوی یـــکــــی کــــارزارز لــشـــکــر بـــران افـــســـر نــامــدار
فـراوان ز هـر سـو سـپــه کـشـتـه شـدسـربـخـت گـردنکـشـان گـشـتـه شـد
بــرآویـخــت چــون شــیـر بــهــرام گــردبــنـیـزه بــریـشـان یـکـی حـمـلـه بــرد
بـــنــوک ســـنــان تـــاج را بـــرگــرفـــتدو لـشـکـر بـدو مـانـده انـدر شـگـفـت
هـمـی بــود زان گـونـه تـا تـیـره گـشـتهـمـی دیـده از تـیرگـی خـیره گـشـت
چــنــیـن هـر زمــانــی بــرآشــوفــتــنــدهـمـی بــر ســر یـکــدگــر کــوفــتــنـد
ز گــودرزیــان هــشــت تــن زنــده بـــودبــران رزمــگــه دیـگــر افــگــنــده بــود
هم از تـخـمـه گـیو چـون بـیسـت و پـنجکــه بــودنـد زیـبــای دیـهـیـم و گــنــج
هــم از تــخــم کــاوس هــفــتـــاد مــردســــواران و شــــیــــران روز نــــبــــرد
جـــز از ریـــونـــیـــز آن ســـر تــــاجـــدارســزد گـر نـیـایـد کــســی در شــمـار
چــو سـیـصـد تــن از تــخـم افـراسـیـابکـجــا بــخــتــشـان انـدر آمـد بــخـواب
ز خـویـشـان پــیـران چــو نـهـصـد سـوارکــــم آمــــد بــــریــــن روز در کــــارزار
هــمــان دســت پــیــران بـــد و روز اویازان اخـــتــــر گـــیـــتــــی افـــروز اوی
نــــبــــد روز پــــیـــکــــار ایـــرانــــیــــانازان جــنـگ جــســتــن سـرآمـد زمـان
از آوردگــــه روی بــــرگــــاشــــتــــنــــدهمـی خـسـتـگـان خـوار بـگـذاشـتـنـد
بــدانـگـه کـجـا بــخـت بــرگـشـتــه بــوددمـان بــاره گـسـتــهـم کـشـتــه بــود
پــیــاده هــمــی رفــت نــیـزه بــدســتابــا جــوشـن و خـود بــرسـان مـسـت
چــو بــیـژن بــگـســتــهـم نـزدیـک شـدشــب آمــد هـمــی روز تــاریـک شــد
بــدو گـفـت هـیـن بــرنـشـیـن از پـسـمگــرامـی تــر از تــو نـبــاشــد کــســم
نــشــســتــنــد هــر دو بــران بـــارگــیچـو خـورشـیـد شـد تـیـره یـکـبــارگـی
هــمــه ســـوی آن دامــن کــوهــســـارگــریـزان بــرفــتــنـد بــرگـشــتــه کــار
ســـواران تــــرکـــان هـــمـــه شـــاددلز رنـــج و ز غــــم گـــشــــتــــه آزاددل
بـــلــشــکــرگــه خــویــش بـــازآمــدنــدگــــرازنـــده و بــــزم ســــاز آمــــدنـــد
ز گــــردان ایــــران بــــرآمــــد خــــروشهـمـی کـر شـد از نـالـه کـوس گـوش
***
دوان رفــــت بــــهـــرام پــــیـــش پــــدرکــه ای پــهــلــوان یـلــان ســربــســر
بـــدانــگــه کــه آن تـــاج بـــرداشـــتـــمبـــنــیــزه بـــابـــرانـــدر افـــراشـــتـــم
یـکــی تــازیـانـه ز مـن گــم شــدســتچـو گـیـرنـد بـی مـایه تـرکـان بـدسـت
بــبــهـرام بــر چــنـد بــاشــد فــســوسجـهـان پـیش چـشـمـم شـود آبـنـوس
نـبــشــتــه بــران چــرم نــام مــنـســتســپــهـدار پــیـران بــگــیـرد بــدســت
شــــوم تــــیــــز و تــــازانــــه بـــــازآورماگـــــــر چـــــــنــــــد رنــــــج دراز آورم
مـــرا ایــن ز اخـــتـــر بـــد آیــد هــمــیکــه نـامــم بــخــاک انـدر آیـد هـمــی
بـــدو گــفــت گــودرز پـــیــر ای پـــســرهـمـی بـخـت خـویش انـدر آری بـسـر
ز بـــهــر یــکــی چــوب بـــســتــه دوالشـــوی در دم اخــــتــــر شـــوم فـــال
چـنـیـن گـفـت بـهـرام جـنـگـی کـه مـننــیــم بـــهــتـــر از دوده و انــجـــمـــن
بـــجـــایــی تـــوان مــرد کـــایــد زمـــانبـــکـــژی چـــرا بـــرد بـــایــد گـــمــان
بـــدو گــفــت گــیــو ای بـــرادر مــشـــوفـــراوان مـــرا تـــازیــانـــه ســـت نـــو
یـکـی شـوشـه زر بــسـیـم انـدر اسـتدو شـیبـش ز خـوشـاب وز گوهرسـت
فـرنـگـیـس چــون گـنـج بــگـشــاد ســرمــرا داد چـــنــدان ســلــیــح و کــمــر
مـــن آن درع و تـــازانـــه بـــرداشـــتـــمبـــتـــوران دگــر خــوار بـــگــذاشــتـــم
یـکــی نــیـز بــخــشــیـد کــاوس شــاهز زر وز گـــوهــر چـــو تـــابـــنــده مــاه
دگـــر پــــنـــج دارم هـــمـــه زرنـــگــــاربـــرو بـــافـــتـــه گـــوهـــر شـــاهـــوار
تــرا بــخــشــم ایـن هـفــت ز ایـدر مـرویــکــی جـــنــگ خــیــره مــیــارای نــو
چــنــیـن گــفــت بــا گــیـو بــهـرام گــردکـه ایـن نـنـگ را خـرد نـتــوان شـمـرد
شــمــا را ز رنـگ و نـگــارســت گــفــتمــرا آنـک شــد نـام بــا نـنـگ جــفــت
گــــر ایــــدونــــک تــــازانــــه بـــــازآورموگــر ســـر ز گــوشـــش بـــگـــاز آورم
بــــر او رای یـــزدان دگـــرگـــونـــه بـــودهــمــان گــردش بــخــت وارونــه بــود
هـرانـگـه کـه بــخــت انـدر آیـد بــخــوابتـــرا گـــفـــت دانـــا نـــیــایــد صـــواب
بـــزد اســـپ و آمـــد بــــران رزمـــگـــاهدرخــشــان شـده روی گـیـتــی ز مـاه
هـمـی زار بــگـریـسـت بــر کـشـتــگـانبــران داغ دل بــخــت بــرگـشــتــگــان
تـــن ریــونــیــز انـــدران خـــون و خـــاکشـده غرق و خـفتـان بـرو چـاک چـاک
هـمـی زار بــگــریـســت بــهـرام شــیـرکــــه زار ای جــــوان ســــوار دلــــیـــر
چو تو کشته اکنون چه یک مشت خاکبـــزرگــان بـــایــوان تــو انــدر مــغــاک
بــران کـشـتـگـان بــر یـکـایـک بـگـشـتکـه بــودنـد افـگـنـده بــر پـهـن دشـت
ازان نــامــداران یــکــی خــســتــه بــودبـشمشیر ازیشـان بـجـان رسـتـه بـود
هـــمـــی بــــازدانـــســـت بــــهـــرام رابـــنـــالـــیـــد و پـــرســـیــد زو نـــام را
بــدو گــفــت کــای شــیـر مــن زنـده امبــر کــشــتــگــان خــوار افــگــنــده ام
ســه روزســت تــا نــان و آب آرزوســتمـرا بــر یـکـی جـامـه خـواب آرزوسـت
بـــشــد تــیــز بـــهــرام تــا پــیــش اویبــدل مـهـربــان و بــتــن خــویـش اوی
بــرو گـشـت گـریـان و رخ را بــخــســتبـــدریــد پـــیــراهــن او را بـــبـــســت
بـدو گـفـت مندیش کـز خـسـتـگـیسـتتــبــه بــودن ایـن ز نـابــسـتـگـیـسـت
چـو بـسـتـم کنون سـوی لشـکر شـویوزیـن خــسـتــگـی زود بــهـتــر شـوی
یــکـــی تـــازیــانـــه بـــدیــن رزمـــگـــاهز مـن گـم شـدسـت از پـی تـاج شـاه
چـــو آن بــــازیـــابـــم بـــیـــایـــم بـــرترســانــم بــزودی ســوی لــشــکــرت
وزانـجـا سـوی قـلـب لـشـکـر شـتـافـتهـمـی جـسـت تــا تــازیـانـه بــیـافـت
مـــیــان تـــل کـــشـــتـــگـــان انـــدرونبــرآمـیـخــتــه خــاک بــسـیـار و خــون
فـــرود آمـــد از بــــاره آن بــــرگـــرفـــتوزانــجــا خــروشــیــدن انــدر گــرفــت
خـــروش دم مـــادیــان یــافـــت اســـپبــجــوشـیـد بــرســان آذرگـشــســپ
ســوی مــادیــان روی بـــنــهــاد تــفــتغـمی گـشـت بـهرام و از پـس بـرفـت
هـمـی شــد دمـان تــا رســیـد انـدرویز تـــرگ و ز خــفــتـــان پـــر از آب روی
چـو بـگـرفـت هم در زمـان بـرنـشـسـتیـکـی تـیـغ هـنـدی گـرفـتــه بــدسـت
چــو بــفـشــارد ران هـیـچ نـگـذارد پــیســوار و تــن بـــاره پــرخــاک و خــوی
چــنــان تــنـگــدل شــد بــیـکــبــارگــیکــه شــمـشــیـر زد بــر پــی بــارگـی
وزان جـــایــگـــه تـــا بـــدیــن رزمــگـــاهپـــیــاده بـــپـــیــمـــود چـــون بـــاد راه
سـراسـر هـمـه دشـت پـرکـشـتـه دیـدزمین چـون گـل و ارغـوان کـشـتـه دید
همـی گـفـت کـاکـنون چـه سـازیم رویبـر ایـن دشـت بـی بــارگـی راه جـوی
ازو ســـرکــشـــان آگــهــی یــافــتـــنــدســواری صـد از قـلـب بــشـتــافـتــنـد
کـــه او را بــــگـــیـــرنـــد زان رزمـــگـــاهبـــرنـــدش بـــر پـــهـــلـــوان ســـپـــاه
کــمــان را بـــزه کـــرد بـــهــرام شـــیــربـــبـــاریـــد تـــیــر از کـــمـــان دلـــیــر
چــو تــیــری یــکــی در کــمــان رانــدیبــپــیـرامــنـش کــس کــجــا مــانــدی
ازیـشـان فـراوان بــخـسـت و بــکـشـتپــیـاده نـپــیـچــیـد و نـنـمــود پــشــت
ســواران هــمــه بـــازگــشــتــنــد ازویبـــنـــزدیــک پـــیــران نـــهــادنـــد روی
چــو لــشــکــر ز بــهـرام شــد نــاپــدیـدز هــر ســو بــســی تــیـر گــرد آوریـد
***
چــو لــشــکــر بــیــامــد بـــر پــهــلــوانبـــگــفــتــنــد بـــا او ســراســر گــوان
فــراوان ســخـــن رفــت زان رزمــســـازز پــــــیـــــکـــــار او آشـــــکـــــارا و راز
بــگــفــتــنــد کــایــنــت هــژبـــر دلــیــرپــیـاده نـگــردد خــود از جــنـگ ســیـر
بـپـرسـیـد پـیـران کـه این مـرد کـیسـتازان نـــامـــداران ورانـــام چـــیــســـت
یـکـی گـفـت بــهـرام شــیـراوژن اســتکه لشـکر سـراسـر بـدو روشن اسـت
بـروییـن چـنـیـن گـفـت پـیـران کـه خـیـزکــه بــهـرام را نـیـســت جــای گــریـز
مــــگــــر زنـــده او را بــــچــــنـــگ آوریزمـــــانـــــه بـــــراســـــایــــد از داوری
ز لـشــکــر کــســی را کــه بــایـد بــبــرکــجــا نـامــدارســت و پــرخــاشــخــر
چــو بــشــنــیـد رویـیـن بــیـامــد دمــاننـبــودش بــس انـدیـشــه بــدگــمــان
بــر تــیـر بــنــشــســت بــهــرام شــیـرنــهــاده ســپــر بــر ســر و چــرخ زیــر
یــکــی تــیــربـــاران بـــرویــیــن بـــکــردکــه شــد مـاه تــابــنـده چــون لـاژورد
چـو رویـیـن پــیـران ز تــیـرش بــخـسـتیلـان را همـه کـند شـد پـای و دسـت
بـــســســتــی بـــر پــهــلــوان آمــدنــدپــــر از درد و تــــیـــره روان آمــــدنــــد
کـه هـرگـز چـنـیـن یـک پــیـاده بــجـنـگز دریــا نــدیـدیـم جــنــگــی نــهــنــگ
چـو بـشنید پـیران غمی گشت سـخـتبـــلـــرزیــد بـــرســـان بـــرگ درخـــت
نــشـــســـت از بـــر بـــاره تـــنـــد تـــازهـمـی رفـت بــا او بــســی رزمـســاز
بـــیــامــد بـــدو گــفـــت کــای نــامــدارپــــیـــاده چـــرا ســـاخـــتـــی کـــارزار
نــه تــو بـــا ســیــاوش بـــتــوران بــدیهـمــانـا بــپــرخــاش و ســوران بــدی
مـرا بــا تــو نـان و نـمـک خــوردن اسـتنشـسـتـن همـان مـهر پـروردن اسـت
نـــبـــایــد کـــه بـــا ایــن نــژاد و گـــهــربــدیـن شــیـرمــردی و چــنـدیـن هـنـر
ز بــــالـــا بـــخـــاک انـــدر آیـــد ســـرتبــــســـوزد دل مـــهـــربــــان مـــادرت
بــیـا تــا بــســازیـم ســوگــنــد و بــنــدبــراهــی کــه آیــد دلــت را پــســنــد
ازان پـس یکـی بـا تـو خـویـشـی کـنـیمچـو خـویشـی بـود رای بـیشـی کـنیم
پـــیــاده تـــو بـــا لــشـــکـــری نــامــدارنــتــابــی مــخــور بــاتــنــت زیــنــهــار
بـــدو گــفــت بــهــرام کــای پــهــلــوانخـــردمـــنــد و بـــیــنــاو روشـــن روان
مـرا حــاجــت از تــو یـکـی بــارگـیـسـتوگـر نـه مـرا جــنـگ یـکــبــارگـیـســت
بــدو گــفــت پــیـران کــه ای نـامـجــوینـدانـی کـه ایـن رای را نـیـســت روی
تــرا ایـن بــه آیـد کـه گـفــتــم ســخــندلــیــری و بــر خــیـره تــنــدی مــکــن
بـــبـــیــن تـــا ســـواران آن انــجـــمـــننـهنـد این چـنـین نـنـگ بـر خـویشـتـن
کـه چــنـدیـن تــن از تــخـمـه مـهـتــرانز دیــــهــــیــــم داران و کـــــنــــداوران
ز پــیـکـار تــو کـشـتــه و خـسـتــه شـدچــنـیـن رزم نـاگــاه پــیـوســتــه شــد
کــه جــویـد گــذر ســوی ایـران کــنــونمـگـر آنـک جــوشــد ورا مـغــز و خــون
اگــر نــیــســـتـــی رنــج افــراســـیــابکه گردد سرش زین سـخـن پـرشتـاب
تــــرا بــــارگــــی دادمــــی ای جــــوانبـــدان تـــات بـــردی بـــر پـــهـــلـــوان
بـــرفـــت او و آمـــد ز لـــشـــکـــر تـــژاوســواری کـه بــودیـش بــا شــیـر تــاو
ز پــیـران بــپــرســیـد و پــیـران بــگـفـتکـه بـهـرام را از یـلـان نـیـسـت جـفـت
بــمـهـرش بــدادم بــســی پــنـد خــوبنــمـــودم بـــدو راه و پـــیــونــد خـــوب
ســخــن را نــبــد بــر دلــش هــیــچ راههــمــی راه جــویــد بـــایــران ســپــاه
بــپــیـران چـنـیـن گـفـت جــنـگـی تــژاوکـه بــا مـهـر جــان تــرا نـیـســت تــاو
شــوم گــر پـــیــاده بـــچـــنــگ آرمــشســر انــدر زمــان زیـر ســنـگ آرمــش
بـــیــامــد شــتـــابـــان بـــدان رزمــگــاهکــجــا بــود بــهــرام یـل بــی ســپــاه
چـــو بـــهــرام را دیــد نــیــزه بـــدســتیکـی بـرخـروشـیـد چـون پـیل مـسـت
بـــدو گــفــت ازیــن لــشـــکــر نــامــدارپــیـاده یـکــی مـرد و چــنـدیـن ســوار
بـــایــران گـــرازیــد خـــواهــی هــمــیســرت بــرفــرازیـد خــواهـی هــمــی
ســران را ســپـــردی ســر انــدر زمــانگــه آمــد کــه بــر تــو ســرآیــد زمــان
پــس آنــگــه بــفــرمــود کــانــدر نـهـیـدبــتــیــر و بــگــرز و بــژوپــیــن دهــیــد
بــرو انـجــمـن شــد یـکــی لــشــکــریهـرانـکــس کـه بــد از دلـیـران ســری
کـــمـــان را بـــزه کـــرد بـــهـــرام گـــردبـــتــیــر از هــوا روشــنــایــی بـــبــرد
چـو تـیر اسـپـری شد سوی نیزه گشتچو دریای خون شد همه کوه و دشت
چــو نـیـزه قــلـم شــد بــگــرز و بــتــیـغهـمـی خـون چـکـانـیـد بـر تـیـره مـیـغ
چـو رزمـش بـریـن گـونـه پـیوسـتـه شـدبــتـیـرش دلـاور بـسـی خـسـتـه شـد
چـو بـهـرام یـل گـشـت بـی تـوش و تـاوپــــس پـــشـــت او انـــدر آمـــد تـــژاو
یــکــی تــیــغ زد بـــر ســر کــتـــف اویکــه شــیــر انــدر آمــد ز بــالــا بــروی
جــدا شــد ز تــن دســت خــنـجــرگــزارفــرومــانــد از رزم و بـــرگــشــت کــار
تــژاو ســتــمــگــاره را دل بـــســوخــتبـــکــردار آتــش رخــش بـــرفــروخــت
بـــپــیــچــیــد ازو روی پـــر درد و شــرمبــجــوش آمـدش در جــگـر خـون گـرم
***
چـو خـورشـیـد تـابــنـده بـنـمـود پـشـتدل گــیــو گــشـــت از بـــرادر درشــت
بــبــیـژن چـنـیـن گـفـت کـای رهـنـمـایبـــرادر نــیــامـــد هــمــی بـــاز جـــای
بــبــایــد شــدن تــا وراکــار چــیــســتنـبــایـد کـه بـر رفـتـه بــایـد گـریـسـت
دلــیــران بـــرفــتــنــد هــر دو چــو گــردبــدان جـای پــرخـاش و نـنـگ و نـبــرد
بـــدیــدار بـــهـــرامـــشـــان بـــد نـــیــازهمی خـسـتـه و کشتـه جـستـند بـاز
همـه دشـت پـرخـسـتـه و کـشـتـه بـودجــهـانـی بــخـون انـدر آغـشـتــه بــود
دلـــیــران چـــو بـــهــرام را یــافـــتـــنــدپــر از آب و خـون دیـده بــشـتــافـتــنـد
بــخــاک و بــخــون انـدر افــگـنـده خــوارفـتــاده ازو دســت و بــرگـشــتــه کـار
هــمــی ریــخــت آب از بـــر چـــهــراویپــر از خــون دو تــن دیـده از مـهـر اوی
چـو بــازآمـدش هـوش بـگـشـاد چـشـمتـنش پـر ز خون بـود و دل پـر ز خـشم
چـنـیـن گـفـت بــا گـیـو کـای نـامـجــویمـرا چــون بــپــوشـی بــتــابــوت روی
تـــو کـــیـــن بــــرادر بــــخـــواه از تـــژاونــدارد مـــگـــر گـــاو بـــا شـــیــر تـــاو
مــرا دیــد پــیــران ویــســه نــخــســتکـه بـا مـن بـدش روزگـاری نـشـسـت
هــمـــه نـــامـــداران و گـــردان چـــیــنبــجــســتــنــد بـــا مــن بآغــاز کــیــن
تــن مـن تــژاو جــفـاپــیـشــه خــســتنـکــرد ایـچ یـاد از نــژاد و نــشــســت
چــو بــهـرام گـرد ایـن سـخــن یـاد کـردبــــبــــاریــــد گــــیـــو از مــــژه آب زرد
بــــدادار دارنـــده ســــوگـــنـــد خــــوردبــــروز ســــپــــیـــد و شــــب لـــاژورد
کــه جــز تــرگ رومــی نــبــیـنـد ســرممـــگــــر کــــیـــن بــــهـــرام بــــازآورم
پـر از درد و پـر کـیـن بـزین بـرنـشـسـتیـکـی تـیـغ هـنـدی گـرفـتــه بــدسـت
بــدانـگـه کـه شـد روی گـیـتــی سـیـاهتــــژاو از طـــلـــایـــه بــــرآمـــد بــــراه
چـــو از دور گـــیـــو دلـــیـــرش بـــدیـــدعـنـان را بــپــیـچــیـد و دم درکـشــیـد
چـو دانـسـت کـز لـشـکـر انـدر گـذشـتز گـردان و گـردنـکــشــان دور گـشــت
ســوی او بــیـفــکـنـد پــیـچــان کــمـنـدمـــیــان تـــژاو انـــدر آمـــد بـــه بـــنــد
بــــران انـــدر آورد و بــــرگـــشــــت زودپـس آسـانـش از پـشـت زیـن در ربـود
بـــخــاک انــدر افــگــنــد خــوار و نــژنــدفــرود آمـد و دســت کـردش بــه بــنـد
نـشـســت از بــر اســپ و او را کـشـانپـس انـدر همـی بـرد چـون بـیهـشـان
چــنـیـن گـفـت بــا او بــخــواهـش تــژاوکـه بــا مـن نـمـانـد ای دلـیـر ایـچ تــاو
چـه کـردم کـزیـن بــی شـمـار انـجـمـنشــب تـــیــره دوزخ نــمــودی بـــمــن
بــزد بـــر ســرش تــازیــانــه دویــســتبـدو گـفـت کـین جـای گـفـتـار نیسـت
نــدانــی هـمــی ای بــد شــور بــخــتکـه در بـاغ کین تـازه کـشـتـی درخـت
کــه بـــالــاش بـــا چــرخ هــمــبــر بــودتــنـش خــون خــورد بــار او ســر بــود
شــکــار تــو بــهــرام بـــایــد بـــجــنــگبــبــیـنـی کــنـون زخــم کــام نـهـنــگ
چــنـیـن گـفــت بــا گـیـو جــنـگـی تــژاوکه تـو چـون عقابـی و من چـون چـکاو
ز بـــهــرام بـــر بـــد نـــبـــردم گـــمـــاننــه او را بـــدســـت مــن آمــد زمـــان
کـه مـن چــون رسـیـدم سـواران چــیـنورا کـشــتــه بــودنـد بــر دشـت کـیـن
بـران بــد کـه بـهـرام بـیـجـان شـدسـتز دردش دل گـیـو پــیـچــان شـدســت
کـــشـــانـــش بـــیـــارد گـــیــو دلـــیـــربــپـیـش جـگـر خـسـتـه بـهـرام شـیـر
بـــدو گــفــت کــایــنــک ســر بــی وفــامــکــافـــات ســـازم جـــفــا را جـــفــا
ســپــاس از جــهــان آفــریــن کــردگــارکــه چـــنــدان زمــان دیــدم از روزگــار
کـــه تـــیـــره روان بــــدانـــدیـــش تــــوبــپــردازم اکــنــون مــن از پــیــش تــو
هـمـی کـرد خــواهـش بــریـشـان تــژاوهمی خـواست از کشتـن خـویش تـاو
هـمـی گـفـت ار ایـدونـک ایـن کـار بــودسـر مـن بــخـنـجـر بــریـدن چـه سـود
یـــکـــی بــــنـــده بــــاشـــم روان تــــراپـــرســـتـــش کـــنــم گـــوربـــان تـــرا
چــنـیـن گـفــت بــا گـیـو بــهـرام شــیـرکــــه ای نـــامـــور نـــامـــدار دلــــیـــر
گــر ایـدونــک از وی بــمــن بــد رســیـدهـمـان روز مـرگـش نـبــایـد چــشــیـد
ســـر پــــر گـــنـــاهـــش روان داد مـــنبــمــان تــا کــنــد در جــهـان یـاد مــن
بـــرادر چــو بـــهــرام را خــســتــه دیــدتــژاو جــفـا پــیـشــه را بــســتــه دیـد
خـــروشــیــد و بـــگــرفــت ریــش تـــژاوبــریـدش ســر از تــن بــســان چــکـاو
دل گـیـو زان پـس بــریـشـان بـسـوخـتروانـش ز غــم آتــشــی بــرفــروخــت
خـــروشـــی بـــرآورد کـــانــدر جـــهــانکـه دید این شـگـفـت آشـکـار و نـهـان
کـه گر من کـشـم ور کـشـی پـیش منبــرادر بــود گـر کـســی خــویـش مـن
بــگـفــت ایـن و بــهـرام یـل جــان بــدادجــهـان را چــنـیـن اسـت سـاز ونـهـاد
عــنــان بــزرگــی هـرآنـکــو بــجــســتنخستـین بـبـاید بـخون دست شست
اگـر خــود کـشــد گـر کـشـنـدش بــدردبـــگــرد جــهــان تـــا تــوانــی مــگــرد
خـروشـان بــر اسـپ تـژاوش بــبــسـتبـه بـیژن سـپـرد آنگـهی بـرنـشـسـت
بـــــیــــاوردش از جـــــایــــگــــاه تـــــژاوبـــنـــزدیــک ایــران دلـــش پـــر ز تـــاو
چـــو شـــد دور زان جـــایــگـــاه نــبـــردبــکــردار ایــوان یــکــی دخــمــه کــرد
بــیـاگـنـد مـغـزش بــمـشــک و عــبــیـرتــنـش را بــپــوشـیـد چــیـنـی حــریـر
بــرآیـیـن شــاهـانـش بــر تــخــت عــاجبــخـوابــیـد و آویـخـت بــر سـرش تـاج
ســر دخــمــه کــردنــد ســرخ و کــبــودتــو گـفـتــی کـه بــهـرام هـرگـز نـبــود
شـــد آن لــشـــکــر نــامــور ســـوگــوارز بــــــهـــــرام وز گـــــردش روزگــــــار
***
چــو بــرزد ســر از کـوه تــابــنـده شـیـدبــــرآمـــد ســـر تـــاج روز ســـپــــیـــد
ســـپــــاه پــــراگـــنـــده گـــردآمـــدنـــدهـمـی هـر کـسـی داسـتــانـهـا زدنـد
کـه چــنـدیـن ز ایـرانـیـان کـشـتــه شـدسـربــخــت ســالـار بــرگـشـتــه شـد
چـنـیـن چـیـره دسـت تــرکـان بــجــنـگسـپــه را کـنـون نـیـسـت جـای درنـگ
بـــر شــاه بـــایــد شــدن بــی گــمــانبــبــیـنــیــم تــا بــر چــه گــردد زمــان
اگـر شــاه را دل پــر از جــنـگ نـیـســتمــرا و تــو را جــای آهـنــگ نــیـســت
پــسـر بــی پــدر شـد پــدر بــی پــسـربـشـد کـشـتـه و زنـده خـسـتـه جـگـر
اگــر جــنــگ فــرمــان دهــد شــهــریـاربـــســـازد یــکــی لــشـــکــر نــامــدار
بــیـایـیـم و دلـهـا پــر از کــیـن و جــنـگکـنـیم این جـهـان بـر بـدانـدیش تـنـگ
بـــریــن رای زان مــرز گــشــتــنــد بـــازهـمـه دل پــر از خـون و جـان پـر گـداز
بـــــــرادر ز خــــــون بــــــرادر بــــــه دردزبــانـشـان ز خـویـشـان پـر از یـاد کـرد
بــرفـتــنـد یـکـســر ســوی کـاســه رودروانـشــان ازان کــشــتــگـان پــر درود
طــلــایــه بـــیــامــد بـــپــیــش ســپــاهکــســی را نــدیــد انــدران جــایــگــاه
بـــپـــیــران فـــرســـتـــاد زود آگـــهـــیکـز ایـرانـیـان گـشــت گـیـتــی تــهـی
چــو بــشــنـیـد پــیـران هـم انـدر زمــانبـــهــر ســو فــرســتـــاد کــارآگــهــان
چـو بــرگـشـتـن مـهـتــران شـد درسـتســپــهـبــد روان را ز انـده بــشـسـت
بــیـامـد بــشــبــگـیـر خــود بــا ســپــاههـمـی گــشــت بــر گــرد آن رزمـگــاه
همـه کـوه و هم دشـت و هامـون و راغسـراپـرده و خـیـمـه بــد هـمـچـو بــاغ
بــلـشـکـر بــبــخـشـیـد خـود بــرگـرفـتز کــار جــهـان مـانـده انـدر شــگـفــت
کــه روزی فــرازســت و روزی نـشــیـبگــهـی شــاد دارد گــهـی بــا نـهـیـب
هــمــان بــه کــه بــا جــام مــانــیـم روزهـــمـــی بـــگـــذرانـــیــم روزی بـــروز
بــــدان آگـــهـــی نـــزد افـــراســــیـــابهـیـونـی بــرافــگــنـد هـنـگــام خــواب
ســپــهــبــد بــدان آگــهـی شــاد شــدز تــــــیـــــمـــــار و درددل آزاد شــــــد
هـمـه لـشـکـرش گـشـتـه روشـن روانبـــبـــســتـــنــد آیــیــن ره پـــهــلــوان
هــمـــه جـــامــه زیــنــت آویــخـــتـــنــددرم بـــر ســر او هــمــی ریــخــتــنــد
چــو آمــد بـــنــزدیــکــی شــهــر شــاهسـپـهـبــد پــذیـره شـدش بــا سـپــاه
بـــرو آفــریــن کــرد و بــســیــار گــفــتکـه از پــهـلـوانـان تـرا نـیـسـت جـفـت
دو هـــفـــتـــه ز ایـــوان افـــراســـیـــابهـمــی بــر شــد آواز چــنــگ و ربــاب
سـیـم هـفـتــه پــیـران چــنـان کـرد رایکـه بــا شــادمـانـی شــود بــاز جــای
یـکــی خــلــعــت آراســت افــراســیـابکـه گـر بــرشـمـاری بــگـیـرد شــتــاب
ز دیــــنــــار وز گــــوهــــر شـــــاهــــوارز زریــن کـــمـــرهــای گـــوهــرنــگـــار
از اســـپـــان تـــازی بـــزریــن ســـتـــامز شــمــشــیـر هـنــدی بــزریـن نـیـام
یـکـی تــخــت پــرمـایـه از عـاج و ســاجز پــیــروزه مــهــد و ز بـــیــجــاده تــاج
پـــرســتــار چــیــنــی و رومــی غــلــامپـر از مـشـک و عـنـبـر دو پـیروزه جـام
بـــنــزدیــک پـــیــران فــرســتــاد چــیــزازان پــس بــســی پــنــدهـا داد نــیـز
کــه بــا مـوبــدان بــاش و بــیـدار بــاشســپــه را ز دشــمــن نـگــهـدار بــاش
نــگـــه کـــن خـــردمــنــد کـــارآگـــهــانبــهـرجــای بــفــرســت گــرد جــهــان
کـه کـیـخـسـرو امـروز بـا خـواسـتـسـتبــداد و دهـش گـیـتــی آراســتــسـت
نــژاد و بـــزرگـــی و تـــخـــت و کـــلـــاهچـو شد گرد ازین بـیش چـیزی مخـواه
ز بــرگــشــتــن دشــمـن ایـمـن مـشــوزمــان تـــا زمــان آگـــهــی خـــواه نــو
بــجــایـی کــه رســتــم بــود پــهـلــوانتـو ایـمـن بــخـسـپــی بــپــیـچـد روان
پـــذیــرفــت پــیــران هــمــه پـــنــد اویکــه ســالــار او بـــود و پـــیــونــد اوی
ســـپـــهــدار پـــیــران و آن انـــجـــمـــننــهــادنـــد ســـر ســـوی راه خـــتـــن
بـــپـــای آمـــد ایـــن داســـتـــان فـــرودکــنــون رزم کــامــوس بـــایــد ســرودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.