ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:14 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــپــیـران چــنـیـن گـفـت کـای پــهـلـوانتــو بــگــشــای بــنـد ســلــیـح گــوان
ابـــا گــنــج دیــنــار جـــفـــتـــی مــکــنز بــهـر ســلــیـح ایـچ زفــتــی مــکــن
کــــه امــــروز گــــردیـــم پــــیــــروزگــــربـــیـــابـــد دل از اخـــتـــر نـــیـــک بـــر
وزیـن روی لــشــکــر ســپــهـدار طــوسبــیـاراسـت بــرسـان چــشـم خــروش
بـــروبـــر یــلـــان آفـــریــن خـــوانـــدنـــدورا پـــهــلـــوان زمـــیــن خـــوانـــدنـــد
کــــه پــــیـــروزگــــر بــــود روز نــــبــــردز هـــومـــان ویـــســــه بــــرآورد گـــرد
ســپــهــبــد بــگــودرز کــشــواد گــفــتکـه ایـن راز بــر کـس نـبــایـد نـهـفــت
اگـــر لـــشـــکـــر مــا پـــذیــره شـــونــدســواران بـــدخـــواه چـــیــره شــونــد
هـمــه دســت یـکــســر بــیـزدان زنـیـممــنــی از تــن خــویــش بــفــگــنــیـم
مــگـــر دســـت گــیــرد جـــهــانــدار مــاوگــر نــه بـــد اســت اخــتــر کــار مــا
کـــنـــون نـــامـــداران زریــنــه کـــفـــشبــبـــاشــیــد بـــا کــاویــانــی درفــش
ازیــن کــوه پــایــه مــجــنــبــیــد هــیــچنـه روز نــبــرد اســت و گــاه بــســیـچ
هـمــانـا کــه از مـا بــهـر یـک دویـســتفـزونـسـت بـدخـواه اگـر بـیش نیسـت
بــــدو گـــفـــت گـــودرز اگـــر کـــردگـــاربـــــگــــردانــــد از مــــا بـــــد روزگــــار
بــه بـیـشـی و کـمـی نـبــاشـد سـخـندل و مـــغـــز ایــرانــیــان بـــد مــکـــن
اگــر بـــد بـــود بـــخـــشــش آســـمــانبــپــرهـیـز و بــیـشــی نــگــردد زمــان
تـــو لــشـــکـــر بـــیــارای و از بـــودنــیروان را مــکــن هــیـچ بــشــخــودنــی
بــیـاراســت لـشــکـر ســپــهـدار طـوسبــپــیـلـان جــنـگـی و مـردان و کــوس
پـــیــاده ســـوی کــوه شـــد بـــا بـــنــهســـپـــهــدار گـــودرز بـــر مــیــمـــنــه
رده بـــرکــشـــیــده هــمــه یــکــســـرهچـــو رهـــام گـــودرز بـــر مـــیــســـره
ز نــــالــــیـــدن کــــوس بــــا کــــرنـــایهــمــی آســمــان انــدر آمــد ز جــای
دل چــــرخ گـــردان بــــدو چــــاک شـــدهـمـه کـام خــورشـیـد پــرخــاک شـد
چـنـان شـد کـه کـس روی هامـون نـدیدز بــس گــرد کــز رزمــگــه بـــردمــیــد
بـــبـــاریــد الـــمـــاس از تـــیــره مـــیــغهـمـی آتــش افـروخـت از گـرز و تــیـغ
ســنــانــهـای رخــشــان و تــیـغ ســراندرفــــش از بــــر و زیـــر گــــرز گــــران
هــوا گــفــتــی از گــرز و از آهــنــســتزمـین یکـسـر از نعـل در جـوشـنسـت
چـو دریای خـون شـد همه دشـت و راغجـهان چـون شب و تـیغها چـون چـراغ
ز بــــس نـــالـــه کـــوس بــــا کـــرنـــایهـمـی کـس نـدانـسـت سـر را ز پـای
ســپــهـبــد بــه گـودرز گــفــت آن زمـانکــه تـــاریــک شــد گــردش آســمــان
مـرا گـفـتــه بــود ایـن سـتــاره شـنـاسکه امروز تـا شـب گذشـتـه سـه پـاس
ز شــمــشــیـر گــردان چــو ابــر ســیـاههــمــی خـــون فـــشـــانــد بآوردگــاه
ســرانــجـــام تـــرســم کــه پـــیــروزگــرنــبــاشــد مــگــر دشــمــن کــیـنـه ور
چـو شـیدوش و رهام و گـسـتـهم و گـیوزره دار خـــــراد و بـــــرزیــــن نـــــیــــو
ز صـــف در مـــیـــان ســـپـــاه آمـــدنـــدجـگـر خـسـتــه و کـیـنـه خـواه آمـدنـد
بـــابـــر انــدر آمـــد ز هــر ســـو غـــریــوبـــســـان شـــب تـــار و انــبـــوه دیــو
وزان روی هـــومــــان بــــکــــردار کــــوهبــیـاورد لــشــکــر هــمــه هـمــگــروه
وزان پــــس گــــزیـــدنـــد مـــردان مـــردکــه بــردشــت ســازنـد جــای نــبــرد
گـــرازه ســـر گـــیـــوگـــان بــــا نـــهـــلدو گــــرد گـــرانـــمـــایـــه شــــیـــردل
چــــو رهـــام گـــودرز و فـــرشــــیـــدوردچـو شـیدوش و لـهـاک شـد هم نـبـرد
ابــــا بــــیــــژن گــــیــــو کــــلــــبــــاد راکـــه بـــر هـــم زدی آتـــش و بــــاد را
ابــــا شــــطــــرخ نــــامــــور گــــیــــو رادو گــــرد گــــرانــــمــــایـــه نــــیـــو را
چــو گـودرز و پــیـران و هـومـان و طـوسنــبــد هـیـچ پــیـدا درنـگ و فــســوس
چــنـیـن گـفــت هـومـان کــه امـروز کــارنــبـــایــد کــه چـــون دی بـــود کــارزار
هـمـه جــان شــیـریـن بــکـف بــرنـهـیـدچــو مـن بــرخــروشـم دمـیـد و دهـیـد
تـــهــی کــرد بـــایــد ازیــشــان زمــیــننــبــایـد کــه آیـنـد زیـن پــس بــکــیـن
بــپــیـش انــدر آمــد ســپــهـدار طــوسپـــیــاده بـــیــاورد و پــیــلــان و کــوس
صــفــی بــرکــشــیـدنــد پــیـش ســوارســـپـــردار و ژوپـــیــن ور و نـــیــزه دار
مـجـنـبــیـد گـفـت ایـچ از جــای خـویـشســپــر بــا ســنــان انــدراریــد پــیـش
بـــبـــیــنــیــم تـــا ایــن نــبـــرده ســرانچــــگـــونـــه گــــزارنـــد گــــرز گــــران
***
ز تـــرکـــان یـــکـــی بــــود بــــازور نـــامبـافـسـوس بـهـر جـای گـسـتـرده کـام
بــــیـــامـــوخــــتــــه کـــژی و جــــادویبــدانـسـتــه چــیـنـی و هـم پــهـلـوی
چــنـیـن گـفـت پــیـران بــافـسـون پــژوهکــز ایــدر بـــرو تـــا ســـر تـــیــغ کــوه
یــکـــی بـــرف و ســـرمــا و بـــاد دمــانبـــریــشــان بـــیــاور هــم انــدر زمــان
هــوا تـــیــره گـــون بـــود از تـــیــر مـــاههـمـی گـشــت بــر کــوه ابــر ســیـاه
چــــو بــــازور در کـــوه شــــد در زمـــانبـــرآمــد یــکـــی بـــرف و بـــاد دمـــان
هــمـــه دســـت آن نــیــزه داران ز کـــارفـــــرومــــانــــد از بـــــرف در کـــــارزار
ازان رســـتــــخــــیـــز و دم زمـــهـــریـــرخـــروش یــلــان بـــود و بـــاران تـــیــر
بــفــرمـود پــیـران کـه یـکــســر ســپــاهیـکــی حــمـلـه ســازیـد زیـن رزمـگـاه
چـو بــر نـیـزه بــر دسـتـهـاشـان فـسـردنـیـاراسـت بــنـمـود کـس دسـت بــرد
وزان پـــس بــــرآورد هـــومـــان غـــریـــویــکــی حـــمــلــه آورد بـــرســان دیــو
بــکــشــتــنــد چــنـدان ز ایـران ســپــاهکــه دریــای خـــون گــشـــت آوردگــاه
در و دشـت گـشـتـه پـر از بــرف و خـونســــواران ایـــران فــــتــــاده نـــگـــون
ز کـشـتــه نـبــد جــای رفـتــن بــجــنـگز بــرف و ز افـگـنـده شـد جــای تــنـگ
سیه گشت در دشت شمشیر و دستبــروی انـدر افـتــاده بــرســان مـسـت
نـــبـــد جـــای گـــردش دران رزمـــگـــاهشـده دسـت لـشـکـر ز سـرمـا تــبــاه
ســپــهــدار و گــردنــکــشــان آن زمــانگــرفـــتـــنــد زاری ســـوی آســـمــان
کــه ای بــرتــر از دانــش و هـوش و راینـه در جـای و بـر جـای و نـه زیـر جـای
هـــمـــه بــــنـــده پـــرگـــنـــاه تـــوایـــمبـــه بـــیــچــارگــی دادخــواه تـــوایــم
ز افــــســــون و از جــــادوی بــــرتــــریجـــــهـــــانـــــدار و بـــــر داوران داوری
تـو بــاشـی بــه بــیـچـارگـی دسـتـگـیـرتــــوانـــاتــــر از آتــــش و زمـــهـــریـــر
ازیــن بـــرف و ســـرمــا تـــو فــریــادرسنــداریــم فـــریــادرس جـــز تـــو کــس
بـــیــامـــد یــکـــی مـــرد دانـــش پـــژوهبـــرهـــام بـــنـــمـــود آن تـــیــغ کـــوه
کـــجـــا جـــای بـــازور نــســـتـــوه بـــودبــر افـسـون و تـنـبــل بــران کـوه بــود
بــــجـــنـــبــــیـــد رهـــام زان رزمـــگـــاهبــرون تــاخـت اسـپ از مـیـان سـپــاه
زره دامــــنــــش را بــــزد بــــر کــــمــــرپـــیـــاده بــــرآمـــد بـــران کـــوه ســـر
چــو جــادو بــدیـدش بــیـامــد بــجــنــگعــمـودی ز پــولــاد چــیـنـی بــچــنـگ
چـــو رهـــام نـــزدیــک جـــادو رســـیـــدسـبـک تـیـغ تـیـز از مـیـان بــرکـشـیـد
بــیـفـگـنـد دسـتــش بــشـمـشـیـر تـیـزیکـی بـاد بـرخـاسـت چـون رسـتـخـیـز
ز روی هــــوا ابـــــر تــــیــــره بـــــبـــــردفــــرود آمــــد از کــــوه رهــــام گــــرد
یــکــی دســت بـــا زور جــادو بــدســتبـهـامـون شـد و بــارگـی بـرنـشـسـت
هـوا گـشـت زان سـان کـه از پـیش بـودفــروزنــده خـــورشـــیــد را رخ نــمــود
پــدر را بـــگــفــت آنــچ جــادو چــه کــردچــــه آورد بـــــر مــــا بــــروز نــــبــــرد
بـــدیــدنـــد ازان پـــس دلـــیــران شـــاهچــو دریــای خــون گــشــتــه آوردگــاه
هــمــه دشــت کــشــتــه ز ایــرانــیــانتـــن بـــی ســران ســر بـــی تـــنــان
چــنـیـن گــفــت گــودز آنــگــه بــطــوسکــه نـه پــیـل مـانـد و نـه آوای کــوس
هـمـه یـکــســره تــیـغــهـا بــرکــشــیـمبــراریـم جــوش ار کـشـنـد ار کـشـیـم
هــمـــانــا کـــه مــا را ســـر آمــد زمــاننــه روز نــبــردســت و تــیـر و کــمــان
بــدو گـفـت طـوس ای جـهـانـدیـده مـردهـوا گـشـت پـاک و بــشـد بــاد سـرد
چـــرا ســـر هــمــی داد بـــایــد بـــبـــادچـــــو فـــــریــــادرس فـــــره و زور داد
مـکـن پــیـشـدسـتــی تــو در جـنـگ مـاکــنـنـد ایـن دلــیـران خــود اهـنـگ مــا
بـــپـــیــش زمـــانـــه پـــذیـــره مـــشـــوبــنــزدیــک بـــدخــواه خــیــره مــشــو
تـــو در قــلــب بـــا کــاویــانــی درفـــشهـمــی دار در چــنـگ تــیـغ بــنــفــش
ســوی مــیـمــنــه گــیـو و بــیـژن بــهـمنـگـهـبــانـش بــر مـیـسـره گـسـتـهـم
چــو رهـام و شـیـدوش بــر پــیـش صـفگــرازه بـــکـــیــن بـــرلــب آورده کـــف
شــوم بــرکــشــم گــرز کــیـن از مــیـانکــنــم تــن فــدی پـــیــش ایــرانــیــان
ازیــن رزمــگـــه بـــرنــگـــردانــم اســـپمـگـر خـاک جــایـم بــود چـون زرسـپ
اگـر مـن شــوم کــشــتــه زیـن رزمـگـاهتـو بــرکـش سـوی شـاه ایـران سـپـاه
مـــرا مـــرگ نــامــی تـــر از ســـرزنــشبـــهــر جـــای بـــیــغـــاره بـــدکــنــش
چــنــیــن اســت گــیــتــی پــرآزار و دردازو تــا تــوان گــرد بـــیــشــی مــگــرد
فــــزونـــیـــش یـــک روز بــــگــــزایـــدتبــــبـــودن زمـــانـــی نـــیـــفـــزایـــدت
دگــــر بــــاره بــــر شــــد دم کــــرنـــایخـــروشــیــدن زنــگ و هــنــدی درای
ز بــــانـــگ ســـواران پــــرخــــاشـــخـــردرخـــشــیــدن تـــیــغ و زخـــم تـــبـــر
ز پـــیــکــان و از گــرز و ژوپـــیــن و تــیــرزمــیــن شـــد بـــکــردار دریــای قــیــر
هـمـه دشـت بــی تــن سـر و یـال بــودهـمــه گــوش پــر زخــم گــوپــال بــود
چـو شـد رزم تـرکـان بـرین گونه سـخـتنـــدیــدنـــد ایــرانـــیــان روی بـــخـــت
هـمـی تــیـره شـد روی اخــتــر درشـتدلـیـران بــدشــمـن نـمـودنـد پــشــت
چــو طــوس و چــو گــودرز و گــیـو دلـیـرچـو شـیـدوش و بـیژن چـو رهـام شـیر
هــمــه بـــرنــهــادنــد جـــان را بـــکـــفهـمـه رزم جـسـتـنـد بــر پــیـش صـف
هـرآنـکـس کـه بــا طـوس در جـنـگ بـودهــمـــه نـــامـــدار و کـــنــارنــگ بـــود
بــپـیـش انـدرون خـون هـمـی ریـخـتـنـدیـلـان از پــس پــشــت بــگـریـخــتــنـد
یـکـی مـوبــدی طــوس یـل را بــخــوانـدپـس پـشـت تـو گـفـت جـنگـی نمـانـد
نـــبــــایـــد کـــت انـــدر مـــیـــان آورنـــدبـــجـــان ســـپـــهـــبـــد زیــان آورنـــد
بــه گـیـو دلـیـر آن زمـان طــوس گــفــتکه بـا مغـز لشـکر خـرد نیسـت جـفت
کــه مـا را بــدیـن گـونـه بــگــذاشــتــنـدچــنـیـن روی از جــنـگ بــرگـاشــتــنـد
بـــــرو بـــــازگــــردان ســــپـــــه را ز راهز بـــیــغــاره دشــمــن و شــرم شــاه
بـشـد گـیـو و لـشـکـر هـمـه بـازگـشـتپـر از کـشـتـه دیدنـد هـامـون و دشـت
سـپــهـبــد چـنـیـن گـفـت بــا مـهـتــرانکــه ایـنــســت پــیـکــار جــنــگ آوران
کــنــون چــون رخ روز شــد تــیــره گــونهـمـه روی کـشــور چــو دریـای خــون
یـــکــــی جــــای آرام بــــایـــد گــــزیـــداگــر تــیـره شــب خــود تــوان آرمــیــد
مـگــر کــشــتــه یـابــد بــجــای مـغــاکیـکـی بــسـتـر از ریـگ و چـادر ز خـاک
***
هـمـه بــازگـشــتــنـد یـکـســر ز جــنـگز خـویشان روان خـسـتـه و سر ز ننگ
ســـر از کـــوه بـــرزد هــمــانــگــاه مــاهچــو بــر تــخـت پــیـروزه، پــیـروز شـاه
ســپــهـدار پــیـران ســپــه را بــخــوانــدهـمـی گـفـت زیـشـان فـراوان نـمـانـد
بـــدانـــگـــه کـــه دریـــای یـــاقـــوت زردزنـــد مــــوج بــــر کــــشــــور لــــاژورد
کـسـی را کـه زنـده سـت بـیجـان کـنیمبــریـشــان دل شــاه پــیـچــان کـنـیـم
بـــرفــتـــنــد بـــا شـــادمــانــی زجـــاینـشـسـتـنـد بــر پــیـش پــرده سـرای
هــمــه شـــب ز آوای چـــنــگ و ربـــابسـپــه را نـیـامـد بــران دشـت خــواب
وزیـن روی لـشــکـر هـمـه مـســتــمـنـدپـــدر بـــر پـــســـر ســوگــوار و نــژنــد
همه دشـت پـر کـشـتـه و خـسـتـه بـودبــخـون بــزرگـان زمـیـن شـسـتـه بـود
چــپ و راســت آوردگــه دســت و پــاینـهـادن نــدانـســت کــس پــا بــجــای
همـه شـب همـی خـسـتـه بـرداشـتـندچـو بــیـگـانـه بــد خـوار بــگـذاشـتــنـد
بــر خـسـتــه آتــش هـمـی سـوخـتــنـدگـسـسـتـه بــبـسـتـنـد و بــردوخـتـنـد
فــراوان ز گــودرزیــان خـــســـتـــه بـــودبـسی کشته بـود و بـسی بـسته بود
چــو بـــشــنــیــد گــودرز بـــرزد خــروشزمـیـن آمـد از بــانـگ اسـپـان بـجـوش
هـمــه مـهـتــران جــامـه کــردنـد چــاکبـــســـربـــر پـــراگــنــد گــودرز خـــاک
هـمـی گـفـت کـانـدر جـهـان کـس نـدیدبـه پـیران سر این بـد که بـر من رسید
چـــرا بـــایـــدم زنـــده بـــا پـــیـــر ســـربــخـاک انـدر افـگـنـده چـنـدیـن پــسـر
ازان روزگــــــــاری کــــــــجــــــــا زاده امز خــفـتــان مـیـان هـیـچ نـگـشــاده ام
بــفــرجــام چــنـدیـن پــســر ز انـجــمـنبـبـینـم چـنـین کـشـتـه در پـیـش مـن
جــدا گـشــتــه از مـن چــو بــهـرام پــورچــنــان نـامــور شــیـر خــودکــام پــور
ز گــودرز چــون آگــهــی شــد بــطــوسمــژه کــرد پــر خــون و رخ ســنـدروس
خــــروشــــی بـــــراورد آنــــگــــه بــــزارفـــراوان بـــبـــاریـــد خـــون در کـــنـــار
هــمــی گــفـــت اگــر نــوذر پـــاک تـــننـکـشـتـی بــن و بـیـخ مـن بــر چـمـن
نـــبـــودی مـــرا رنـــج و تـــیــمـــار و دردغــم کــشــتــه و گــرم دشــت نــبــرد
کـه تــا مـن کـمـر بــر مـیـان بــسـتـه امبـدل خـسـتـه ام گـر بـجـان رسـتـه ام
هـم اکـنـون تــن کـشـتــگـان را بــخــاکبــپـوشـیـد جـایـی کـه بــاشـد مـغـاک
ســـران بـــریـــده ســـوی تـــن بـــریـــدبـــنــه ســـوی کــوه هــمــاون بـــریــد
بــرانــیـم لــشــکــر هــمــه هــمــگــروهســراپــرده و خــیـمـه بــر ســوی کـوه
هــیـونــی فــرســتــیــم نــزدیــک شــاهدلــش بـــرفــروزد فــرســتــد ســپـــاه
بـــدیــن مــن ســواری فــرســـتـــاده امورا پــــیـــش ازیـــن آگـــهـــی داده ام
مـــگـــر رســـتـــم زال را بــــا ســـپــــاهســوی مـا فــرســتــد بــدیـن رزمـگـاه
وگــــرنـــه ز مــــا نــــامــــداری دلــــیـــرنــمـــانــد بآوردگـــه بـــر چـــو شـــیــر
ســپــه بــرنــشــانــد و بــنــه بــرنــهــادوزان کـشــتــنـگـان کـرد بــســیـار یـاد
***
ازیـن ســان هـمـی رفـت روز و شــبــانپـــر از غـــم دل و نــاچـــریــده لــبـــان
هــمــه دیــده پـــر خــون و دل پــر ز داغز رنــج روان گــشــتـــه چــون پـــر زاغ
چـــو نــزدیــک کـــوه هــمــاون رســـیــدبــران دامـن کــوه لــشــکــر کــشــیـد
چـنـیـن گـفـت طـوس سـپـهـبــد بــگـیـوکـــه ای پـــر خـــرد نــامــبـــردار نــیــو
سـه روزسـت تــا زیـن نـشـان تــاخـتـیبـــخــواب و بـــخــوردن نــپــرداخــتــی
بـــیــا و بـــیــاســـا و چـــیــزی بـــخـــوربآرامــش و جـــامــه بـــنــمـــای ســـر
کـه مـن بـی گـمـانـم کـه پـیران بـجـنـگپــس مــا بــیـایـد کــنــون بــی درنــگ
کــســی را کــه آســوده تــر زیـن گــروهبــه بــیـژن بــمـان و تـو بــرشـو بــکـوه
هـمـه خـسـتـگـان را سـوی کـه کـشـیدز آســـودگــان لــشــکــری بـــرگــزیــد
چـنین گفت کین کوه سـر جـای ماسـتبـبـایـد کـنـون خـویـشـتـن کـرد راسـت
طـــلــایــه ز کــوه انــدر آمــد بـــدشـــتبــدان تـا بــریـشـان نـشـایـد گـذشـت
خــــروش نـــگــــهـــبــــان و آوای زنـــگتـو گـفـتـی بـجـوش آمد از کـوه سـنگ
هــم آنــگــه بـــرآمــد ز چـــرخ آفـــتـــابجــهــان گــشــت بــرســان دریـای آب
ز درگـــاه پــــیـــران بــــرآمـــد خــــروشچـنان شد که بـرخـیزد از خـاک جـوش
بـهومـان چـنین گـفـت کـاکـنـون بـجـنـگنـــبـــایــد هـــمـــانـــا فـــراوان درنـــگ
ســواران دشــمـن هـمـه کـشــتــه انـدوگـر خـسـتـه از جـنـگ بـرگـشـتـه انـد
بــزد کـوس و از دشـت بــرخــاسـت غـوهـمـی رفـت پــیـش ســپــه پــیـشـرو
رســـیــدنــد تـــرکـــان بـــدان رزمــگـــاههـمـه رزمـگـه خـیـمـه بـد بـی سـپـاه
بــشــد نـزد پــیـران یـکــی مــژده خــواهکـه کـس نـیسـت ایـدر ز ایـران سـپـاه
ز لــشــکــر بــشــادی بـــرآمــد خــروشبـــفــرمــان پــیــران نــهــادنــد گــوش
سـپــهـبــد چــنـیـن گـفـت بــا بــخـردانکـــه ای نــامــور پـــرهــنــر مــوبـــدان
چــه ســازیـم و ایـن را چــه دانــیـد رایکـه اکـنون ز دشـمن تـهی مـاند جـای
ســـواران لـــشـــکـــر ز پـــیــر و جـــوانهـمــه تــیـز گــفــتــنــد بــا پــهــلــوان
کـه لـشــکـر گـریـزان شــد از پــیـش مـاشــکــســت آمـد انـدر بــدانـدیـش مـا
یـکـی رزمـگـاهـسـت پــر خــون و خــاکازیشـان نه هنـگـام بـیم اسـت و بـاک
بـــبـــایــد پــی دشــمــن انــدر گــرفــتز مـولـش سـزد گـر بـمـانـی شـگـفـت
گــــــریـــــزان ز بــــــاد انـــــدرآیـــــد بآببـــه آیــد ز مــولــیــدن ایــدر شــتـــاب
چـنـین گـفـت پـیران کـه هـنـگـام جـنـگشـود سـسـت پــای شـتـاب از درنـگ
ســــپــــاهــــی بــــکــــردار دریـــای آبشـدسـت انـجـمـن پـیـش افـراسـیـاب
بــــمـــانـــیـــم تـــا آن ســـپــــاه گـــرانبـــیـــایــنـــد گـــردان و جـــنـــگ آوران
ازان پـــس بـــایــران نــمـــانــیــم کـــسچــنـیـن اسـت رای خــردمـنـد و بــس
بــدو گــفــت هـومـان کــه ای پــهـلــوانمــرنــجــان بــدیـن کــار چــنـدیـن روان
ســپــاهـی بــدان زور و آن جــوش و دمشــــدی روی دریــــا ازیــــشــــان دژم
کــنـون خــیـمــه و گــاه و پــرده ســرایهـمـه مـانـده بـرجـای و رفـتـه ز جـای
چـنـان دان کـه رفـتـن ز بـیـچـارگـیـسـتنـمـودن بــمـا پـشـت یـکـبــارگـیـسـت
نــمــانــیــم تـــا نــزد خـــســرو شــونــدبـــدرگــاه او لــشـــکــری نــو شــونــد
ز زابــلــســتــان رســتــم آیـد بــجــنــگزیـانـی بــود ســهـمـگـیـن زیـن درنـگ
کــنــون ســاخــتــن بـــایــد و تــاخــتــنفــســونـهـا و نـیـرنــگــهـا ســاخــتــن
چـــو گــودرز را بـــا ســـپـــهــدار طــوسدرفــش هـمـایـون و پــیـلــان و کــوس
هـمــه بــی گــمــانــی بــچــنــگ آوریـمبــــد آیـــد چــــو ایـــدر درنـــگ آوریـــم
چــنــیــن داد پـــاســخ بـــدو پـــهــلــوانکــه بـــیــداردل بـــاش و روشــن روان
چـنـان کـن کـه نیک اخـتـر و رای تـسـتکـه چــرخ فــلـک زیـر بــالـای تــســت
پـــس لــشـــکــر انــدر گــرفـــتـــنــد راهســپــهــدار پــیــران و تــوران ســپـــاه
بــه لـهـاک فــرمـود کـاکـنـون مـایـســتبــگـردان عـنـان بــا سـواری دویـســت
بــدو گــفــت مـگــشــای بــنـد از مـیـانبـــبـــیــن تـــا کــجــایــنــد ایــرانــیــان
هــمــی رفــت لــهــاک بـــرســـان بـــادز خــواب و ز خــوردن نــکــرد ایــچ یــاد
چـو نـیـمـی ز تـیـره شـب انـدر گـذشـتطــلــایـه بــدیــدش بــتــاریـک دشــت
خــــروش آمــــد از کــــوه و آوای زنــــگنـــدیــد ایـــچ لـــهـــاک جـــای درنـــگ
بــــنـــزدیـــک پـــیـــران بـــیـــامـــد ز راهبـــدو آگـــهـــی داد ز ایـــران ســـپـــاه
کــه ایــشـــان بـــکـــوه هــمــاون درنــدهـمـه بــســتــه بــر پــیـش راه گــزنـد
بــهــومــان بـــفــرمــود پــیــران کــه زودعــنــان و رکــیــبــت بــبــایــد بــســود
بـــبــر چــنــد بـــایــد ز لــشــکــر ســوارز گــــردان گــــردنـــکــــش نــــامــــدار
کــه ایــرانــیــان بـــا درفــش و ســـپـــاهگـــرفـــتـــنــد کـــوه هــمـــاون پـــنــاه
ازیـــن رزم رنـــج آیـــد اکـــنـــون بـــرویخـــرد تـــیــز کــن چـــاره کـــار جـــوی
گـــر آن مـــرد بـــا کـــاویــانــی درفـــشبــیـاری، شـود روی ایـشــان بــنـفـش
اگــر دســتــیـابــی بــشــمـشــیـر تــیـزدرفــش و هــمــه نــیــزه کــن ریــزریـز
مــن ایـنــک پــس انــدر چــو بــاد دمــانبـــیـــایــم نـــســـازم درنـــگ و زمـــان
گــزیـن کــرد هـومـان ز لـشــکــر ســوارســپــردار و شـمـشـیـرزن سـی هـزار
چــو خــورشــیـد تــابــنـده بــنـمـود تــاجبــگـســتــرد کـافــور بــر تــخــت عــاج
پــــدیـــد آمــــد از دور گــــرد ســــپــــاهغـــو دیـــده بـــان آمـــد از دیــده گـــاه
کــه آمــد ز تــرکــان ســپــاهــی پــدیـدبــابــر ســیـه گــردشــان بــرکــشــیـد
چـو بـشـنـیـد جـوشـن بـپـوشـید طـوسبـــــرآمــــد دم بـــــوق و آوای کــــوس
ســـواران ایــران هـــمـــه هـــمـــگـــروهرده بــرکــشــیــدنــد بــر پــیــش کــوه
چــو هــومــان بــدیــد آن ســپــاه گــرانگـــرایـــیـــدن گـــرز و تــــیـــغ ســـران
چـنـیـن گـفـت هـومـان بـگـودرز و طـوسکـز ایـران بــرفـتــیـد بــا پــیـل و کـوس
ســوس شـهـر تــرکـان بــکـیـن آخــتــنبــدان روی لــشــکــر بــرون تــاخــتــن
کــنـون بــرگـزیـدی چــو نـخــچــیـر کــوهشـدســتــی ز گـردان تــوران ســتــوه
نـیـایـدت زیـن کــار خــود شــرم و نـنــگخـور و خـواب و آرام بــر کـوه و سـنـگ
چـــو فـــردا بــــرآیـــد ز کـــوه آفـــتــــابکــنــم زیــن حـــصـــار تـــو دریــای آب
بــدانـی کـه ایـن جـای بــیـچـارگـیـسـتبــریـن کــوه خــارا بــبــایـد گــریـســت
هــیــونــی بـــپـــیــران فــرســـتـــاد زودکــه انــدیــشــه مــا دگــرگــونــه بــود
دگـــرگـــونــه بـــود آنــچ انــداخـــتـــیــمبــریـشـان هـمـی تـاخـتـن سـاخـتـیـم
همه کـوه یکـسـر سـپـاهسـت و کـوسدرفـش از پـس پـشـت گودرز و طـوس
چـنـان کـن کـه چـون بــردمـد چــاک روزپـــدیــد آیــد از چــرخ گــیــتـــی فــروز
تــو ایــدر بــوی ســاخــتــه بـــا ســپــاهشــده روی هـامـون ز لـشـکـر ســیـاه
فــرســتــاده نــزدیــک پـــیــران رســیــدبـجـوشـید چـون گـفـت هومـان شـنید
بــیـامــد شــب تــیـره هــنــگــام خــوابهــمــی رانــد لــشـــکــر بـــکــردار آب
***
چــو خــورشــیــد زان چـــادر قــیــرگــونغــمــی شـــد بـــدریــد و آمــد بـــرون
ســپــهــبـــد بــکــوه هــمــاون رســیــدز گــرد ســـپـــه کــوه شــد نــاپـــدیــد
بــهـومـان چــنـیـن گــفــت کــز رزمـگــاهمـجــنـب و مـجــنـبــان از ایـدر سـپــاه
شـــوم تـــا ســـپــــهـــدار ایـــرانـــیـــانچـــه دارد بــــپــــا اخـــتــــر کـــاویـــان
بـــکـــوه هـــمـــاون کـــه دادش نـــویــدبــدیـن بــودن اکــنـون چــه دارد امــیـد
بـــیــامـــد بـــنـــزدیــک ایــران ســـپـــاهســری پــر ز کــیـنــه دلــی پــرگــنــاه
خـــروشــیــد کــای نــامــبـــردار طــوسخــداونــد پــیـلــان و گــوپــال و کــوس
کــنــون مــاهـیـان انــدر آمــد بــه پــنــجکـه تــا تــو هـمـی رزم جــویـی بــرنـج
ز گـــودرزیــان آن کـــجـــا مـــهـــتـــرنـــدبــدان رزمـگـاهـت هـمـه بــی ســرنـد
تــو چــون غـرم رفـتــسـتــی انـدر کـمـرپـــر از داوری دل پـــر از کــیــنــه ســر
گــریــزان و لــشــکــر پــس انــدر دمــانبــدام انـدر آیـی هـمــی بــی گــمــان
چــنـیـن داد پــاســخ ســرافــراز طــوسکــه مـن بــر دروغ تــو دارم فــســوس
پــی کــیـن تــو افــگــنـدی انـدر جــهـانز بـــهــر ســـیــاوش مـــیــان مـــهــان
بــریــن گــونــه تــا چــنــد گــویــی دروغدروغـــت بــــر مـــا نـــگـــیـــرد فـــروغ
عـــلــف تـــنــگ بـــود انــدران رزمــگـــاهازان بــر هــمــاون کــشــیـدم ســپــاه
کــنــون آگــهــی شــد بــشــاه جــهــانبـــیــایــد زمــان تـــا زمــان نــاگـــهــان
بــزرگــان لــشــکــر شــدنــد انــجــمــنچـو دسـتــان و چـون رسـتـم پــیـلـتـن
چــو جــنــبــیــدن شــاه کــردم درســتنـمــانـم بــتــوران بــر و بــوم و رســت
کــنــون کــامــدی کــار مــردان بـــبــیــننــه گــاه فــریـبــســت و روز کــمــیـن
چـو بــشـنـیـد پـیـران ز هـر سـو سـپــاهفــرســتــاد و بــگــرفــت بـــر کــوه راه
بـــهــر ســـو ز تـــوران بـــیــامــد گـــروهســپــاه انـجــمـن کــرد بــر گــرد کــوه
بــریـشــان چــو راه عــلــف تــنـگ شــدســپــهـبــد سـوی چــاره جــنـگ شـد
چــنـیـن گــفــت هـومـان بــپــیـران گــردکــه مــا را پــی کــوه بـــایــد ســپــرد
یــکــی جــنــگ ســازیــم کــایــرانــیــاننـبــنـدنـد ازیـن پــس بــکــیـنـه مــیـان
بــدو گـفـت پـیـران کـه بــر مـاسـت بــادنــکــردســت بـــا بـــاد کــس رزم یــاد
ز جـــنــگ پـــیــاده بـــپـــیــچـــیــد ســرشــود تـــیــره دیــدار پـــرخـــاشــخـــر
چــو راه عــلـف تــنـگ شــد بــر ســپــاهکـــســـی کـــوه خـــارا نــدارد نــگـــاه
هــمــه لـــشـــکـــر آیــد بـــزنــهــار مـــاازیــن پـــس نــجــویــنــد پــیــکــار مــا
بـریشـان کنون جـای بـخـشـایش اسـتنـه هـنـگــام پــیـکــار و آرایـش اســت
***
رسـیـد این سـگـالـش بـگـودرز و طـوسسر سرکشان خیره گشت از فسوس
چــنـیـن گــفــت بــا طــوس گـودرز پــیـرکـه مـا را کـنـون جــنـگ شــد نـاگـزیـر
سـه روز ار بـود خـوردنـی بـیش نـیسـتز یکـسـو گـشـاده رهی پـیش نیسـت
نــه خــورد و نـه چــیـز و نـه بــار و بــنـهچـنـیـن چـنـد بــاشـد سـپـه گـرسـنـه
کـنـون چــون شــود روی خــورشـیـد زردپـــــدیـــــد آیــــد آن چـــــادر لـــــاژورد
بــــبــــایـــد گــــزیـــدن ســــواران مـــردز بــالــا شــدن ســوی دشــت نــبــرد
بــسـان شـبــیـخـون یـکـی رزم سـخـتبــســازیـم تــا چــون بــود یـار بــخــت
اگـر یـک بــیـک تــن بــکـشــتــن دهـیـموگــر تــاج گــردنــکــشــان بــرنــهــیـم
چـــنـــیـــن اســـت فـــرجـــام آوردگـــاهیـکــی خــاک یـابــد یـکــی تــاج و گـاه
ز گـودرز بــشـنـیـد طـوس ایـن ســخــنســرش گـشـت پــردرد و کـیـن کـهـن
ز یـک سـوی لـشـکـر بــه بــیـژن سـپـرددگــر ســو بــشــیـدوش و خــراد گــرد
درفـش خــجــســتــه بــگـســتــهـم دادبـــســی پــنــد و انــدرزهــا کــرد یــاد
خــود و گـیـو و گــودرز و چــنـدی ســراننــــهـــادنــــد بــــر یـــال گــــرزگــــران
بـــســوی ســپــهــدار پــیــران شــدنــدچــو آتــش بــقــلــب ســپــه بــر زدنـد
چــو دریـای خــون شــد هـمـه رزمــگــاهخــروشــی بــرآمـد بــلــنـد از ســپــاه
درفــش ســپــهــبـــد بـــدو نــیــم شــددل رزمــجـــویــان پـــر از بـــیــم شـــد
چــو بــشـنـیـد هـومـان خــروش سـپــاهنـشـسـت از بـر تـازی اسـپـی سـیـاه
بــیـامـد ز لـشـکـر بــسـی کـشـتـه دیـدبـسـی بـیهـش از رزم بـرگـشـتـه دیـد
فــرو ریــخــت از دیــده خــون بــر بــرشیـکـی بــانـگ زد تــنـد بــر لـشــکـرش
چــنـیـن گــفــت کــایـدر طــلــایـه نـبــودشــمــا را ز کــیــن ایــچ مــایـه نــبــود
بــهـر یـک ازیـشـان ز مـا سـیـصـدســتبآوردگـه خــواب و خــفــتــن بــدســت
هــلــا تــیـغ و گــوپــالــهــا بــرکــشــیــدسـپـرهـای چـیـنـی بـسـر در کـشـیـد
ز هــر ســو بـــریــشــان بــگــیــریــد راهکـنـون کــز بــره بــر کـشــد تــیـغ مـاه
رهــایــی نــبــایــد کــه یــابــنــد هــیــچبـدین سـان چـه بـاید درنـگ و بـسـیچ
بــــرآمــــد خــــروشــــیـــدن کــــرنــــایبــهـر ســو بــرفــتــنـد گــردان ز جــای
گــرفــتــنــدشــان یـکــســر انـدر مــیـانســـواران ایـــران چـــو شـــیـــر ژیـــان
چــنـان آتــش افـروخــت از تــرگ و تــیـغکـه گـفـتــی هـمـی گـرز بــارد ز مـیـغ
شــب تــار و شـمـشـیـر و گـرد ســپــاهســتــاره نـه پــیـدا نـه تــابــنــده مــاه
ز جــوشــن تــو گـفــتــی بــبــار انـدرنـدز تــــاری بــــدریـــای قــــار انــــدرنـــد
بـلـشـکـر چـنین گـفـت هومان کـه بـسازیـن مـهـتــران مـفــگـنـیـد ایـچ کــس
هــمــه پــیـش مــن دســتــگــیـر آوریــدنــبــایــد کــه خــســتــه بــتــیـر آوریـد
چــنـیـن گـفـت لـشـکـر بــبــانـگ بــلـنـدکـه اکـنون بـه بـیچـارگـی دسـت بـنـد
دهــیــد ار بـــگــرز و بـــژوپــیــن دهــیــدسـران را ز خــون تــاج بــر سـر نـهـیـد
چــنـیـن گـفـت بــا گـیـو و رهـام طــوسکه شد جـان ما بـی گمان بـر فسوس
مـــگـــر کـــردگـــار ســـپـــهــر بـــلـــنــدرهــانــد تــن و جــان مــا زیــن گــزنــد
اگــر نــه بـــچـــنــگ عـــقـــاب انــدریــموگـــــر زیــــر دریــــای آب انـــــدریــــمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.