ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:15 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
یکـی حـمـلـه بـردنـد هر سـه بـه همچــو بـــرخــیــزد از جـــای شــیــر دژم
نـدیـدنـد کــس یـال اســپ و عــنــانز تــنـگـی بــچـشـم انـدر آمـد سـنـان
چــنــیـن گــفــت هــومــان بآواز تــیـزکـه نـه جــای جـنـگـسـت و راه گـریـز
بــرانـگـیـخـت از جـایـتــان بــخـت بــدکـه تــا بــر تــن بــدکــنـش بــد رســد
سـه جـنـگ آور و خـوار مـایـه سـپــاهبــمــانـدنـد یـکــســر بــدیـن رزمـگــاه
فــراوان ز رســتـــم گــرفــتـــنــد یــادکــجـــا داد در جــنــگ هــر جـــای داد
ز شــیـدوش، وز بــیـژن گــســتــهــمبــســی یـاد کـردنـد بــر بــیـش و کـم
کـه بــاری کـسـی را ز ایـران ســپــاهبـــدی یــارمـــان انـــدریــن رزمـــگـــاه
نـه ایـدر بــه پــیـکـار و جـنـگ آمـدیـمکــه خــیـره بــکــام نــهــنــگ آمــدیـم
دریـــغ آن در و گـــاه شـــاه جـــهـــانکــه گــیـرنــد مــا را کــنـون نــاگــهـان
تـهـمـتـن بــه زاولـسـتــانـسـت و زالشــود کــار ایـران کــنـون تــال و مــال
هــمــی آمــد آوای گــوپــال و کــوسبـلشـکـر همی دیر شـد گیو و طـوس
چنین گفت شیدوش و گستـهم شیرکــه شــد کــار پــیـکــار ســالــار دیــر
بــه بــیـژن گـرازه هـمـی گـفــت بــازکــه شــد کــار ســالـار لـشــکــر دراز
هــوا قــیــر گــون و زمــیــن آبــنــوسهــمــی آمــد از دشـــت آوای کــوس
بــــرفـــتـــنـــد گـــردان بـــر آوای اویز خـون بـود بـر دشـت هر جـای جـوی
ز گـــردان نــیــو و ز نــیــروی چـــنــگتــو گــفــتــی بــرآمــد ز دریـا نـهـنــگ
بــدانـســت هـومـان کــه آمـد ســوارهـمــه گــرزور بــود و شــمــشــیـردار
چــو دانـســت کــامـد ورا یـار طــوسهـمـی بــرخـروشـیـد بــرسـان کـوس
سـبـک شـد عـنان و گران شـد رکیببـلـنـدی کـه دانـسـت بــاز از نـشـیـب
یــکـــی رزم کـــردنــد تـــا چـــاک روزچـو پــیـدا شـد از چـرخ گـیـتــی فـروز
سـپـه بـازگـشـتـنـد یـکـسـر ز جـنـگکـشـیـدنـد لـشـکـر سـوی کـوه تـنـگ
بـگـردان چـنـین گـفـت سـالـار طـوسکــه از گـردش مـهـر تــا زخــم کــوس
ســواری چــنـیـن کـز شــمـا دیـده امز کــنــداوران هــیــچ نــشـــنــیــده ام
یکـی نـامـه بـایـد کـه زی شـه کـنـیمز کــارش هـمـه جــمـلـه آگـه کــنـیـم
چــو نـامـه بــنـزدیـک خــسـرو رســدبــدلــش انــدرون آتــشــی نــو رســد
بـــیـــاری بـــیــایــد گـــو پـــیــلـــتـــنز شــیـران یـکــی نــامــدار انــجــمــن
بــــپـــیـــروزی از رزم گـــردیـــم بــــازبـــدیــدار کـــیــخـــســـرو آیــد نـــیــاز
ســخــن هـرچ رفـت آشـکـار و نـهـانبـــگــویــم بـــپـــیــروز شــاه جـــهــان
بــخــوبــی و خــشــنـودی شــهـریـاربـــبـــاشـــد بـــکـــام شـــمــا روزگــار
چـنـانـچـون کـه گـفـتـند بـرسـاخـتـندنـونــدی بــنــزدیـک شــه تــاخــتــنــد
دو لـشــکــر بــخــیـمـه فــرود آمـدنـدز پـــیــکـــار یــکـــبـــاره دم بـــرزدنـــد
طــلــایــه بـــرون آمــد از هــر دو رویبــدشــت از دلـیـران پــرخــاشــجــوی
چــو هـومـان رســیـد انـدران رزمـگـاهز کـشــتــه نـدیـد ایـچ بــر دشــت راه
بـه پـیران چـنـین گـفـت کـامـروز گـردنــه بـــر آرزو گـــشـــت گـــاه نـــبـــرد
چـــو آســـوده گـــردنــد گـــردان مـــاســــتــــوده ســـواران و مـــردان مـــا
یکـی رزم سـازم کـه خـورشـید و ماهنـدیـدســت هـرگــز چــنــان رزمــگــاه
***
ازان پــس چــو آمـد بــخـسـرو خــبــرکــه پـــیــران شــد از رزم پـــیــروزگــر
ســپــهـبــد بــکـوه هـمـاون کـشــیـدز لـشـکـر بــســی گـرد شـد نـاپــدیـد
در کــــاخ گــــودرز کــــشـــــوادگــــانتــــهـــی شـــد ز گـــردان و آزادگـــان
ســتــاره بــر ایـشـان بــنـالـد هـمـیبــبــالـیـنـشـان خــون بــپــالـد هـمـی
ازیشان جهان پر ز خاک است و خونبــلـنـد اخــتــر طـوس گـشـتــه نـگـون
بـــفــرمــود تـــا رســتـــم پـــیــلــتــنخـــرامـــد بـــدرگـــاه بـــا انــجـــمـــن
بــرفــتــنــد ز ایـران هــمــه بــخــردانجـــهــانــدیــده و نـــامـــور مـــوبـــدان
ســـر نــامــداران زبـــان بـــرگــشـــادز پــیـکــار لـشــکــر بــســی کـرد یـاد
بـرسـتـم چـنین گـفـت کـای سـرفـرازبـــتــرســم کــه ایــن دولــت دیــریــاز
هـمـی بــرگـرایـد بــســوی نـشــیـبدلـــم شـــد ز کـــردار او پـــرنــهــیــب
تـــوی پـــروارنــنــده تـــاج و تـــخـــتفــروغ از تــو گـیـرد جــهـانـدار بــخــت
دل چـرخ در نـوک شـمـشـیـر تـسـتسـپــهـر و زمـان و زمـیـن زیـر تــسـت
تــو کـنـدی دل و مـغــز دیـو ســپــیـدزمـــانـــه بـــمـــهـــر تـــو دارد امـــیــد
زمـیـن گـرد رخــش تــرا چــاکـرســتزمـان بـر تـو چـون مـهربـان مـادرسـت
ز تــیـغ تــو خــورشـیـد بــریـان شــودز گـــرز تـــو نــاهــیــد گــریــان شـــود
ز نـیـروی پــیـکــان کــلــک تــو شــیـربـــروز بـــلــا گــردد از جـــنــگ ســیــر
تــو تــا بــرنــهــادی بــمــردی کــلــاهنــکــرد ایـچ دشــمــن بــایـران نــگــاه
کـنون گـیو و گـودرز و طـوس و سـرانفـــــراوان ازیــــن مــــرز کــــنــــداوران
هـمــه دل پــر از خــون و دیـده پــرآبگـــریــزان ز تـــرکـــان افـــراســـیـــاب
فــراوان ز گــودرزیـان کــشــتــه مــردشـده خـاک بــسـتــر بــدشـت نـبــرد
هرانکس کـزیشـان بـجـان رسـتـه اندبــکـوه هـمـاون هـمـه خــســتــه انـد
هـمـه ســر نـهـاده ســوی آســمــانســـوی کـــردگـــار مـــکـــان و زمـــان
کــه ایــدر بـــبـــایــد گــو پـــیــلــتـــنبـــنـــیــروی یــزدان و فـــرمـــان مـــن
شـب تــیـره کـیـن نـامـه بــر خـوانـدمبــسـی از جــگـر خــون بــرافـشـانـدم
نگفتـم سـه روز این سـخـن را بـکسمـــگـــر پــــیـــش دادار فــــریـــاد رس
کــنـون کــار ز انــدازه انـدر گــذشــتدلـم زین سـخـن پـر ز تـیـمـار گـشـت
امـیـد سـپــاه و سـپــهـبــد بــتـسـتکـه روشـن روان بــادی و تـن درسـت
ســرت ســبــز بــاد و دلـت شـادمـانتــــن زال دور از بـــــد بــــدگــــمــــان
ز مــن هــرچ بــایـد فــزونــی بــخــواهز اسـپ و سـلـیـح و ز گـنـج و سـپــاه
بــرو بــا دلـی شــاد و رایـی درســتنشـاید گرفت این چـنین کار سـسـت
بـپـاسـخ چـنین گفـت رسـتـم بـشـاهکــه بــی تــو مـبــادا نـگــیـن و کــلـاه
کــه بـــا فــر و بـــرزی و بـــارای و دادنــدارد چــو تـــو شــاه گــردون بـــیــاد
شـنـیدسـت خـسـرو کـه تـا کـیقـبـادکــلــاه بـــزرگــی بـــســر بـــر نــهــاد
بــایـران بـکـیـن مـن کـمـر بـسـتـه امبآرام یـــک روز نـــنـــشـــســـتــــه ام
بــیـابــان و تــاریـکــی و دیـو و شــیـرچـــه جـــادو چـــه از اژدهــای دلـــیــر
هـــمـــان رزم تــــوران و مـــازنـــدرانشـــب تــــیـــره و گـــرزهـــای گـــران
هــم از تـــشــنــگــی هــم ز راه درازگــــزیـــدن در رنـــج بــــر جــــای نـــاز
چـنین درد و سخـتـی بـسی دیده امکــه روزی ز شــادی نــپــرســیــده ام
تــو شـاه نـو آیـیـن و مـن چـون رهـیمیان بـسـتـه ام چـون تـو فرمان دهی
شـوم بــا سـپـاهـی کـمـر بــر مـیـانبـــگـــردانـــم ایــن بـــد ز ایــرانـــیــان
ازان کـشـتــگـان شــاه بــی درد بــادرخ بـــــدســـــگــــالــــان او زرد بـــــاد
ز گـودرزیـان خـود جــگـر خــسـتــه امکـمـر بــر مـیـان سـوگ را بــسـتـه ام
چــو بــشــنـیـد کـیـخــســرو آواز اویبـــرخ بــرنــهــاد از دو دیــده دو جــوی
بــدو گـفـت بــی تــو نـخـواهـم زمـاننـه اورنـگ و تــاج و نـه گــرز و کــمـان
فــلــک زیــر خــم کــمــنــد تـــو بـــادســر تــاجــداران بـــه بـــنــد تــو بـــاد
ز دیــنــار و گـــنــج و ز تـــاج و گـــهــرکــلــاه و کــمــان و کــمــنــد و کــمــر
بــیــاورد گــنــجــور خــســرو کــلــیـدســــر بـــــدره هــــای درم بــــردیــــد
هـمـه شـاه ایـران بـه رسـتـم سـپـردچــنــیـن گــفــت کــای نــامــدار گــرد
جـهان گنج و گنجـور شمشیر تـسـتســر ســروران جــهــان زیــر تــســت
تــــو بــــا گـــرزداران زاولـــســــتــــاندلــیــران و شــیــران کــابــلــســتــان
هـــمـــی رو بــــکـــردار بــــاد دمـــانمـجــوی و مـفـرمـای جــسـتــن زمـان
ز گـردان شــمـشـیـر زن ســی هـزارز لـــشــــکـــر گـــزیـــن از در کــــارزار
فـــریـــبــــرز کـــاوس را ده ســـپــــاهکـه او پـیـش رو بـاشـد و کـیـنـه خـواه
تـهـمـتـن زمـین را بـبـوسـیـد و گـفـتکـه بـا من عـنان و رکـیبـسـت جـفـت
ســران را ســر انــدر شــتــاب آوریــممـــبــــادا کـــه آرام و خــــواب آوریـــم
ســــپـــــه را درم دادن آغــــاز کــــردبـــدشـــت آمــد و رزم را ســـاز کـــرد
فــریــبــرز را گــفــت بــرکــش پــگــاهســپــاه انــدرآور بــه پــیــش ســپــاه
نــبــایـد کــه روز و شــبــان بــغــنـویمـگـر نـزد طــوس ســپــهـبــد شــوی
بــگـویـی کـه در جـنـگ تـنـدی مـکـنفــریـب زمـان جــوی و کــنـدی مـکــن
مـــن ایــنـــک بـــکـــردار بـــاد دمـــانبـــیــایــم نــجـــویــم بـــره بـــر زمــان
چــو گــرگــیـن مــیــلــاد کــار آزمــایســپــه را زنــد بـــر بـــد و نــیــک رای
چـو خـورشـیـد تـابـنـده بـنـمـود چـهـربــســان بــتــی بــا دلــی پــر زمــهــر
بـــر آمـــد خـــروشـــیـــدن کـــرنـــایتــهــمــتــن بــیـاورد لــشــکــر زجــای
پــر انـدیـشـه جــان جــهـانـدار شــاهدو فــرســنــگ بـــا او بــیــامــد بـــراه
دو مـنـزل هـمـی کـرد رسـتــم یـکـینــیــاســـود روز و شـــبـــان انــدکــی
***
شــبــی داغ دل پــر ز تــیـمـار طـوسبــخــواب انـدر آمــد گــه زخــم کــوس
چــنـان دیـد روشـن روانـش بــخــوابکـه رخـشـنـده شـمـعـی بـرآمـد ز آب
بـر شـمع رخـشـان یکـی تـخـت عـاجسـیـاوش بــران تــخــت بــا فـر و تــاج
لـبــان پــر ز خـنـده زبــان چـرب گـویسوی طوس کردی چـو خورشید روی
کـــه ایــرانـــیــان را هــم ایــدر بـــدارکــه پـــیــروزگــر بـــاشـــی از کـــارزار
بـگـو در زیـان هـیـچ غـمـگـیـن مـشـوکــه ایـدر یـکـی گـلـســتــانـســت نـو
بــزیـر گـل انـدر هـمـی مـی خــوریـمچـه دانـیـم کـین بـاده تـا کـی خـوریم
ز خـــواب انــدر آمــد شــده شــاد دلز درد و غـــمـــان گـــشـــتـــه آزاد دل
بــگـودرز گـفــت ای جــهـان پــهـلـوانیــکــی خــواب دیــدم بـــروشــن روان
نـگـه کـن کـه رسـتـم چـو بــاد دمـانبـــیـــایــد بـــر مـــا زمـــان تـــا زمـــان
بــفــرمــود تــا بــرکــشــیــدنــد نــایبــجــنـبــیـد بــر کـوه لـشـکـر ز جــای
بـــبــســتــنــد گــردان ایــران مــیــانبـــرافـــراخـــتـــنــد اخـــتـــر کــاویــان
بـــیـــاورد زان روی پـــیــران ســـپـــاهشـد از گـرد خـورشـیـد تـابــان سـیـاه
از آواز گـــــردان و بــــــاران تــــــیـــــرهمی چـشم خـورشید شد خیره خیر
دو لــشــکــر بـــروی انــدر آورده رویز گـردان نـشـد هیچ کـس جـنگـجـوی
چـنین گفت هومان بـپـیران که جـنگهمی جـسـت بـاید چـه جـویی درنگ
نـه لـشـکـر بــدشــت شـکـار انـدرنـدکــه اســپـــان مــا زیــر بـــار انــدرنــد
بــدو گـفـت پــیـران کـه تـنـدی مـکـننـه روز شـتــابــســت و گـاه ســخــن
سـه تـن دوش بـا خـوار مـایـه سـپـاهبـــرفــتــنــد بـــیــگــاه زیــن رزمــگــاه
چـو شـیران جـنـگـی و مـا چـون رمـهکـــه از کـــوهــســـار انــدر آیــد دمــه
هـمـه دشـت پـر جـوی خـون یافـتـیمســـر نــامــداران نــگــون یــافــتـــیــم
یـکــی کــوه دارنــد خــارا و خــشــکهمی خـار بـویند اسـپـان چـو مشـک
بـمـان تـا بـران سـنگ پـیچـان شـونـدچـو بــیـچـاره گـردنـد بــیـجـان شـونـد
گـــشـــاده نـــبـــایــد کـــه داریــد راهدو رویـه پــس و پــیـش ایـن رزمــگــاه
چـو بـی رنـج دشـمـن بـچـنـگ آیـدتچــو بــشــتــابــیـش کـار تــنـگ آیـدت
چــرا جــســت بــایـد هـمــی کــارزارطـلـایه بـریـن دشـت بـس صـد سـوار
بــبــاشـیـم تــا دشــمـن از آب و نـانشـود تــنـگ و زنـهـار خـواهـد بــجــان
مـگـر خــاک گـر سـنـگ خــارا خـورنـدچــو روزی ســرآیـد خــورنــد و مــرنــد
ســوی خــیـمـه رفـتــنـد زان رزمـگـاهطــلــایـه بــیـامـد بــه پــیـش ســپــاه
گــشــادنـد گــردان ســراســر کــمــربــخــوان و بــخــوردن نــهــادنــد ســر
بــلـشـکـر گـه آمـد سـپــهـدار طـوسپـر از خـون دل و روی چـون سندروس
بـگودرز گفت این سـخـن تـیره گشتسـر بــخــت ایـرانـیـان خـیـره گـشـت
هـمـه گـرد بــر گـرد مـا لـشـکـرسـتخــور بـــارگــی خـــارگــر خــاورســت
سـپـه را خـورش بـس فـراوان نـمـانـدجـز از گـرز و شـمـشـیر درمـان نمـانـد
بـشـبـگـیـر شـمـشـیـرهـا بـرکـشـیمهـمـه دامـن کـوه لـشــکــر کــشــیـم
اگـــر اخـــتــــر نـــیـــک یـــاری دهـــدبـــریــشـــان مــرا کـــامــگــاری دهــد
ور ایـــدون کــــجــــا داور آســــمــــانبــشــمـشــیـر بــر مــا ســرآرد زمــان
ز بـخـش جـهـان آفـریـن بـیـش و کـمنــبــاشــد مــپــیـمــای بــر خــیـره دم
مــرا مــرگ خــوشــتــر بــنـام بــلــنـدازیـن زیـســتــن بــا هــراس و گــزنــد
بــریـن بــرنـهـادنـد یـکـســر ســخــنکـه سـالـار نـیـک اخــتــر افـگـنـد بــن
چـو خـورشـید بـرزد ز خـرچـنگ چـنگبـــدریــد پـــیــراهــن مـــشـــک رنــگ
بــه پــیـران فــرســتــاده آمـد ز شــاهکـه آمـد ز هـر جــای بــی مـر سـپــاه
سـپـاهـی کـه دریـای چـیـن را ز گـردکــنــد چــون بــیــابـــان بـــروز نــبـــرد
نـخـسـتـیـن سـپـهـدار خـاقـان چـیـنکـه تـخـتـش هـمـی بـرنـتـابــد زمـیـن
تــنـش زور دارد چــو صــد نـره شــیـرســـر ژنـــده پـــیــل انـــدر آرد بـــزیـــر
یــکــی مــهــتــر از مــاورالــنــهــر بــرکــه بــگــذارد از چــرخ گــردنــده ســر
بـــبـــالــا چــو ســرو و بــدیــدار مــاهجــهـانـگــیـر و نـازان بــدو تــاج و گــاه
ســـر ســـرافــرازان و کــامــوس نــامبـــــرآرد ز گــــودرز و از طــــوس نــــام
ز مــرز ســپــیــجــاب تــا دشــت رومســپــاهـی کــه بــود انــدر آبــاد بــوم
فــرســـتـــادم ایــنــک ســوی کــارزاربـــرآرنــد از طــوس و خـــســرو دمــار
چـو بــشـنـیـد پـیـران بــتـوران سـپـاهچــنـیـن گـفـت کـای سـرفـرازان شـاه
بـــدیــن مــژده شــاه پـــیــر و جــوانهـمـه شــاد بــاشـیـد و روشــن روان
بــبــایـد کـنـون دل ز تـیـمـار شـسـتبــایـران نــمــانـم بــر و بــوم و رســت
سـر از رزم و از رنج و کین خـواسـتـنبـــرآســـود وز لــشـــکـــر آراســـتـــن
بــایـران و تــوران و بــر خــشـک و آبنــبـــیــنــنــد جـــز کــام افــراســیــاب
ز لــشــکــر بــر پــهــلــوان پــیــش روبـــمــژده بــیــامــد هــمــی نــو بــنــو
بــگــفــتــنـد کــای نــامــور پــهـلــوانهـمـیـشـه بــزی شـاد و روشـن روان
بـــدیــدار شـــاهــان دلـــت شـــاددارروانــــــت ز انـــــدیـــــشــــــه آزاد دار
ز کـشــمـیـر تــا بــرتــر از رود شــهـددرفـش و سـپـاهسـت و پـیلان و مهد
نـخــسـت انـدر آیـم ز خــاقـان چــیـنکه تـاجش سپـهرست و تختش زمین
چـو مـنشـور جـنگـی کـه بـا تـیغ اویبــخــاک انــدر آیـد ســر جــنـگــجــوی
دلــاور چــو کــامـوس شــمـشــیـرزنکه چـشـمش ندیدسـت هرگز شـکن
هـــمـــه کـــارهـــای شـــگـــرف آوردچـــو خـــشــم آورد بـــاد و بـــرف آورد
چــو خــشــنــود بــاشــد بــهـار آردتگـــل و ســـنـــبـــل جـــویـــبـــار آردت
ز ســقـلـاب چــون کـنـدر شــیـر مـردچــو پــیـروز کــانــی ســپــهــر نــبــرد
چـو سگسار غرچه چـو شنگل ز هندهــوا پــردرفــش و زمــیــن پــر پــرنــد
چـغـانـی چـو فـرطـوس لـشـکـر فـروزگـــهــار گـــهــانـــی گـــو گـــردســـوز
شــمـیـران شــگـنـی و گــردوی وهـرپـــراگــنــده بـــر نــیــزه و تــیــغ زهــر
تــو اکـنـون ســرافـراز و رامـش پــذیـرکــزیـن مـژده بــر نـا شــود مــرد پــیـر
ز لــشــکــر تــوی پــهـلـو و پــیـش روهـمـیـشـه بــزی شـاد و فـرمـانـت نـو
دل و جـان پـیران پـر از خـنده گـشـتتـو گفـتـی مگـر مرده بـد زنده گـشـت
بـهومـان چـنین گـفـت پـیران کـه مـنپــذیـره شــوم پــیـش ایـن انــجــمــن
کــــه ایـــشــــان ز راه دراز آمــــدنـــدپـــرانــدیــشـــه و رزمــســـاز آمــدنــد
ازیـن آمــدن بــی نــیــازنــد ســخــتخــداونــد تــاج انــد و زیـبــای تــخــت
نــدارنــد ســـر کـــم ز افـــراســـیــابکه بـا تـخـت و گنج اند و بـا جـاه و آب
شـوم تـا بــبـیـنـم کـه چـنـد و چـیـنـدســپــهـبــد کــدامـنـد و گـردان کـیـنـد
کـنـم آفــریـن پــیـش خــاقــان چــیـنوگـر پـیـش تـخـتـش بــبـوسـم زمـیـن
بـــبـــیــنــم ســـرافـــراز کــامــوس رابـــرابــر کــنــم شــنــگــل و طــوس را
چــو بــاز آیــم ایــدر بــبــنــدم مــیــانبـــــرآرم دم و دود از ایـــــرانـــــیـــــان
اگــر خــود نــدارنــد پـــایــاب جـــنــگبــریـشــان کــنـم روز تــاریـک و تــنـگ
هرانکس که هسـتـند زیشـان سـرانکــنــم پـــای و گــردن بـــبـــنــدگــران
فــرســتــم بــنــزدیــک افــراســیــابنـه آرام جــویـم بــدیـن بــر نـه خــواب
ز لـشـکـر هر آنکـس کـه آید بـدسـتسـرانشـان بـبـرم بـشـمشـیر پـسـت
بــسـوزم دهـم خــاک ایـشـان بــبــادنــگــیــریــم زان بــوم و بــر نــیــز یــاد
سـه بــهـره ازان پـس بــرانـم سـپــاهکــنــم روز بـــر شـــاه ایــران ســـیــاه
یکـی بـهـره زیـشـان فـرسـتـم بـبـلـخبـــایــرانــیــان بـــر کـــنــم روز تـــلـــخ
دگـر بــهـره بــر سـوی کـابــلـسـتــانبــکـابــل کـشـم خــاک زابــلـســتــان
ســوم بــهــره بــر ســوی ایـران بــرمز تــرکــان بـــزرگــان و شــیــران بـــرم
زن و کــودک خـــرد و پـــیــر و جـــواننــمــانـم کــه بــاشــد تــنـی بــا روان
بـــر و بــوم ایــران نــمــانــم بـــجــایکـه مـه دسـت بـادا ازیشـان مـه پـای
کــنـون تــا کــنـم کــارهـا را بــســیـچشـمـا جـنـگ ایـشـان مـجـوییـد هـیـچ
بـفـگـت ایـن و دل پـر ز کـیـنـه بـرفـتهمی پـوست بـر تـنش گفتـی بـکفت
بـلـکـشـر چـنـین گـفـت هـومـان گـردکــه دلــرا ز کــیـنــه نــبــایــد ســتــرد
دو روز ایـن یـکـی رنـج بــر تـن نـهـیـددو دیــده بـــکـــوه هــمـــاون نــهــیــد
نـبـاید کـه ایشـان شـبـی بـی درنـگگــریـزان بــرانـنــد ازیـن جــای تــنــگ
کـنـون کـوه و رود و در و دشــت و راهجــهـانــی شــود پــردرفــش ســپــاه
***
چـو پـیـران بــنـزدیـک لـشـکـر رسـیـددر و دشــت از ســم اســپــان نــدیـد
جـهـان پــر سـراپــرده و خـیـمـه بــودزده ســرخ و زرد و بــنـفــش و کــبــود
ز دیــبـــای چـــیــنــی و از پـــرنــیــاندرفــشــی ز هــر پــرده ای در مــیـان
فـرومـانـد و زان کـارش آمـد شـگـفـتبـسـی بــا دل انـدیـشـه انـدر گـرفـت
کـه تـا ایـن بـهـشـتـسـت یـا رزمـگـاهســپــهـر بــریـنـســت گـر تــاج و گـاه
بــیــامــد بــنــزدیــک خــاقــان چــیـنپـــیـــاده بـــبـــوســـیــد روی زمـــیــن
چـو خـاقـان بـدیـدش بـه بـر درگـرفـتبــمـانـد از بــر و یـال پـیـران شـگـفـت
بــپــرسـیـد بــسـیـار و بــنـواخــتــشبــر خــویـش نـزدیـک بــنـشـاخــتــش
بــدو گـفـت بــخ بــخ کـه بــا پـهـلـواننـشـیـنـم چـنـین شـاد و روشـن روان
بــپـرسـیـد زان پـس کـز ایـران سـپـاهکــه دارد نــگــیــن و درفــش و کــلــاه
کـدامـسـت جـنـگـی و گـردان کـیـنـدنـشـسـتـه بـریـن کـوه سـر بـر چـینـد
چــنــیـن داد پــاســخ بــدو پــهـلــوانکــه بــیــدار دل بــاش و روشــن روان
درود جـــهــان آفــریــن بـــر تـــو بـــادکـه کـردی بــپـرسـش دل بـنـده شـاد
بــبــخـت تــو شـادانـم و تــن درسـتروانـم هـمـی خـاک پــای تـو جـسـت
از ایــرانــیــان هــرچ پــرســیــد شــاهنه گنج و سـپـاهسـت و نه تـاج و گـاه
بـی انـدازه پـیکـار جـسـتـنـد و جـنـگنــدارنـد از جــنـگ جــز خــاره ســنـگ
چو بـی کام و بی نام و بی تن شدندگــریــزان بـــکــوه هــمــاون شـــدنــد
سـپـهـدار طـوس اسـت مـردی دلـیـربــهـامـون نـتــرســد ز پــیـکــار شــیـر
بـــزرگــان چــو گــودرز کــشــوادگــانچـــو گـــیــو و چـــو رهــام ز آزادگـــان
بــبــخــت ســرافــراز خــاقــان چــیـنسـپــهـبــد نـبــیـنـد سـپــه را جــزیـن
بــدو گـفـت خــاقـان کـه نـزدیـک مـنبـــبـــاش و بــیــاور یــکــی انــجــمــن
یـک امـروز بــا کــام دل مـی خــوریـمغــــم روز نـــاآمـــده نـــشــــمـــریـــم
بــیـاراســت خــیـمـه چــو بــاغ بــهـاربـهـشـتـسـت گـفـتـی بــرنـگ و نـگـار
***
چــو بــر گـنـبــد چــرخ رفــت آفــتــابدل طـوس و گـودرز شـد پــر شــتــاب
کـه امـروز تــرکـان چــرا خــامـش انـدبــرای بــدانـد، ار ز مـی بــیـهـش انـد
اگــر مــســتــمـنـدنـد گــر شــادمــانشــدم در گــمــان از بـــد بـــدگــمــان
اگـرشــان بــه پــیـکــار یـار آمـدســتچــنـان دان کـه بــد روزگـار آمـدســت
تــو ایـرانـیـان را هـمـه کـشـتــه گـیـروگــر زنــده از رزم بــرگــشــتــه گــیــر
مــگــر رســتــم آیـد بــدیـن رزمــگــاهوگــرنــه بــد آیــد بــمــا زیــن ســپــاه
سـتــودان نـیـابــیـم یـک تــن نـه گـوربــکـوبــنـدمـان ســر بــنـعــل ســتــور
بــدو گـفـت گـیـو ای سـپــهـدار شـاهچـه بـودت کـه انـدیـشـه کـردی تـبـاه
از انـدیـشـه مـا ســخــن دیـگـرســتتـــرا کـــردگـــار جـــهـــان یــاورســـت
بــسـی تـخـم نـیـکـی پــراگـنـده ایـمجــهــان آفــریـن را پــرســتــنــده ایـم
و دیـگــر بــبــخــت جــهــانــدار شــاهخـداونـد شـمـشـیـر و تــخـت و کـلـاه
نــدارد جـــهــان آفــریــن دســت یــازکـــه آیــد بـــبـــدخـــواه مـــا را نـــیــاز
چــو رســتــم بــیـایـد بــدیـن رزمـگـاهبــدیـهــا ســرآیـد هــمــه بــر ســپــاه
نـبــاشــد ز یـزدان کــســی نــاامــیـدوگــر شــب شــود روی روز ســپــیــد
بــیـک روز کـز مـا نـجـسـتــنـد جـنـگمـکـن دل ز انـدیـشـه بـر خـیـره تـنـگ
نــبـــســتـــنــد بـــر مــا در آســمــانبـــپــایــان رســد هــر بــد بــدگــمــان
اگــر بـــخــشــش کــردگــار بـــلــنــدچــنــانـســت کــایـد بــمــابــر گــزنــد
بــه پــرهــیــز و انــدیـشــه نــابــکــارنـــه بــــرگـــردد از مـــا بــــد روزگــــار
یـکـی کـنـده سـازیـم پــیـش سـپــاهچــنـانـچــون بــود رسـم و آیـیـن و راه
هـمـه جــنـگ را تــیـغـهـا بــرکـشـیـمدو روز دگــر ار کــشــنــد ار کــشــیـم
بــبــیـنـیـم تــا چــیـســت آغـازشــانبــرهـنـه شــود بــی گــمـان رازشــان
از ایــران بـــیــایــد هــمــان آگـــهــیدرخــشـان شـود شـاخ سـرو سـهـی
***
ســپـــهــدار گــودرز بـــر تـــیــغ کــوهبـــرآمـــد بـــرفـــت از مـــیـــان گـــروه
چـو خـورشـید تـابـان ز گنبـد بـگشـتز بــالـا هـمـی سـوی خــاور گـذشـت
بـــزاری خـــروش آمــد از دیــده گـــاهکــه شــد کــار گــردان ایــران تـــبـــاه
سـوی بـاخـتـر گـشـت گـیتـی ز گـردســـراســـر بـــســـان شـــب لـــاژورد
شـد از خـاک خـورشید تـابـان بـنفشز بـس پـیل و بـر پـشـت پـیلان درفش
غــو دیـده بــشــنـیـد گـودرز و گـفــتکـه جــز خــاک تــیـره نـداریـم جــفـت
رخـش گـشـت ز انـدوه بـرسـان قـیـرچـنان شـد کـجـا خـسـتـه گـردد بـتـیر
چــنــیــن گــفــت کــز اخــتــر روزگــارمـــرا بـــهـــره کـــیــن آمـــد و کـــارزار
ز گـیـتـی مـرا شـور بـخـتـیسـت بـهـرپـــراگــنــده بـــر جــای تــریــاک زهــر
نـبــیـره پــســر داشــتــم لـشــکـریشـــده نــامــبـــردار هــر کـــشـــوری
بـکـین سـیاوش هـمـه کـشـتـه شـدز مـن بــخـت بــیـدار بــرگـشـتـه شـد
ازیــن زنــدگـــانــی شـــدم نــاامــیــدسـیـه شـد مـرا بــخـت و روز سـپــیـد
نـــزادی مـــرا کـــاشــــکـــی مـــادرمنـگــشــتــی ســپــهـر بــلـنـد از بــرم
چـنـیـن گـفـت بــا دیـده بـان پـهـلـوانکــه ای مــرد بـــیــنــا و روشـــن روان
نــگــه کــن بــتــوران و ایـران ســپــاهکــــــــه آرام دارنـــــــد از آوردگــــــــاه
درفـش ســپــهـدار ایـران کـجــاســتنگه کن چـپ لشـکـر و دسـت راسـت
بـدو دیـده بـان گـفـت کـز هـر دو روینه بـینم همی جـنبـش و گفـت وگوی
ازان کــار شـــد پـــهــلــوان پـــر ز دردفـــرود ریـــخـــت از دیـــدگـــان آب زرد
بـنـالـیـد و گـفـت اسـپ را زین کـنـیـدازیـن پـس مـرا خـشـت بـالـین کـنـیـد
شـوم پــر کـنـم چــشــم و آغـوش رابــگــیــرم بــبــر گــیـو و شــیــدوش را
هـــمـــان بـــیــژن گـــیــو و رهـــام راســـواران جـــنــگــی و خـــودکـــام را
بـــه پـــدرود کــردن رخ هــر کــســیبــبــوســم بــبــارم ز مـژگـان بــسـی
نـهـادنــد زیـن بــر ســمــنـد چــمــانخــروش آمــد از دیــده هــم در زمــان
کـه ای پــهـلـوان جــهـان شــادبــاشز تـــیـــمـــار و درد و غـــم آزاد بـــاش
کــه از راه ایــران یــکــی تــیــره گــردپــــدیــــد آمــــد و روز شــــد لــــاژورد
فـــراوان درفــش از مــیــان ســـپـــاهبـــرآمـــد بـــکـــردار تـــابـــنـــده مـــاه
بــپــیـش انـدرون گـرگ پــیـکـر یـکـییــکــی مــاه پـــیــکـــر ز دور انــدکــی
درفــشــی بــدیــد اژدهــا پــیـکــرشپـــدیــد آمــد و شــیــر زریــن ســرش
بـــدو گــفــت گــودرز انــوشــه بــدیز دیـــدار تــــو دور چــــشــــم بــــدی
چــو گــفــتــارهــای تــو آیــد بــجــایبـدین سـان کـه گفـتـی بـپـاکـیزه رای
بـبـخـشـمـت چـنـدان گـرانـمـایه چـیزکــزان پــس نــیــازت نــیــایــد بــنــیــز
وزان پــس چـو روزی بــایـران شـویـمبـــنــزدیــک شـــاه دلــیــران شــویــم
تــرا پــیـش تــخــتــش بــرم نـاگـهـانســرت بـــرفــرازم بـــجـــاه از مــهــان
چـــو بـــاد دمـــنــده ازان جـــایــگـــاهبـــرو ســوی ســالــار ایــران ســپـــاه
هـمـه هـرچ دیـدی بــدیـشـان بـگـویسبک باش و از هر کسی مژده جوی
بــدو دیـده بــان گـفــت کـز دیـده گـاهنـشـایـد شـدن پــیـش ایـران ســپــاه
چـو بـینم کـه روی زمـین تـار گـشـتبــریـن دیـده گـه دیـده بـیـکـار گـشـت
بــکــردار ســیـمــرغ ازیـن دیــده گــاهبـــرم آگــهــی ســوی ایــران ســپــاه
چـنـیـن گـفـت بــا دیـده بـان پـهـلـوانکـه اکــنـون نـگـه کــن بــروشــن روان
دگــر بـــاره بـــنــگــر ز کــوه بـــلــنــدکـه ایـشـان بـنـزدیـک مـا کـی رسـنـد
چــنـیـن داد پــاســخ کـه فـردا پــگـاهبـــکــوه هــمــاون رســد آن ســـپـــاه
چـنان شـاد شـد زان سـخـن پـهلوانچــو بــیـجــان شــده بــاز یــابــد روان
وزان روی پــــیـــران بــــکـــردار گـــردهـمـی رانـد لـشـکـر بــدشــت نـبــرد
ســواری بــمــژده بــیــامــد ز پــیــشبـگفـت آن کـجـا رفـتـه بـد کم و بـیش
چـو بـشـنید هومان بـخـندید و گـفـتکه شد بـی گمان بـخـت بـیدار جـفت
خــروشــی بـــشــادی ازان رزمــگــاهبـــابـــر انــدر آمــد ز تـــوران ســـپـــاه
بــــزرگــــان ایــــران پــــر از داغ و دردرخـــان زرد و لــبـــهــا شـــده لـــاژورد
بـــانــدرز کـــردن هــمــه هــمــگــروهپــراگــنـده گــشــتــنـد بــر گــرد کــوه
بــهـر جــای کــرده یـکــی انــجــمــنهـمـی مـویـه کـردنـد بــر خـویـشـتـن
کــه زار ایــن دلــیــران خـــســرونــژادکــزیــشــان بــایــران نــگــیــرنــد یــاد
کــفــنـهـا کــنـون کــام شــیـران بــودزمـــیــن پـــر ز خـــون دلـــیــران بـــود
ســپــهــدار بــا بــیــژن گــیـو گــفــتکـه بـرخـیـز و بـگـشـای راز از نـهـفـت
بـــرو تـــا ســـر تـــیــغ کــوه بـــلــنــدبـبـیـن تـا کـینـد و چـه و چـون و چـنـد
هـمـی بــر کــدامـیـن ره آیـد ســپــاهکــه دارد ســراپــرده و تــخــت و گــاه
بــشــد بــیــژن گــیــو تــا تــیــغ کــوهبـــرآمـــد بـــی انـــبـــوه دور از گـــروه
ازان کــوه ســر کــرد هـر ســو نـگــاهدرفــش ســواران و پـــیــل و ســپـــاه
بــیــامــد بــســوی ســپــهــبــد دواندل از غـم پــر از درد و خــسـتــه روان
بـدو گفت چـندان سـپـاهست و پـیلکـه روی زمـیـن گـشـت بـرسـان نـیـل
درفش و سنان را خـود اندازه نیسـتخـور از گـرد بـر آسـمـان تـازه نـیسـت
اگـر بــشــمـری نـیـســت انـداز و مـرهـمــی از تــبــیـره شــود گــوش کــر
سـپـهـبــد چـو بـشـنـیـد گـفـتـار اویدلـش گــشــت پــر درد و پــر آب روی
ســران ســپــه را هــمــه گــرد کــردبـسـی گـرم و تـیمـار لـشـکـر بـخـوردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.