ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت چهارم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:16 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــنـیـن گــفــت کــز گــردش روزگــارنــبـــیــنــم هــمــی جـــز غـــم کــارزار
بـسـی گـشـتـه ام بـر فـراز و نشـیببــرویـم نــیــامــد ازیـنــســان نــهــیـب
کــنــون چــاره کــار ایـدر یـکــیـســتاگـر چـه سـلـیـح و سـپـاه انـدکـیسـت
بـسـازیم و امشـب شـبـیخـون کـنیمزمـین را ازیـشـان چـو جـیـحـون کـنـیـم
اگـــر کـــشـــتـــه آیـــیـــم در کـــارزارنــکــوهــش نــیــابـــیــم از شــهــریــار
نــگــویـنــد بــی نــام گــردی بــمــردمــگــر زیــر خــاکــم بــبـــایــد ســپــرد
بــدیـن رام گـشـتـنـد یـکـسـر سـپـاههـرانـکــس کــه بــود انــدران رزمــگــاه
چـو شـد روی گـیتـی چـو دریـای قـیرنــه نــاهـیـد پــیـدا نــه بــهــرام و تــیـر
بـیـامـد دمـان دیده بـان پـیش طـوسدوان و شــده روی چـــون ســنــدروس
چـنـیـن گـفـت کـای پـهـلـوان سـپــاهاز ایــران ســـپـــاه آمـــد از نــزد شـــاه
ســپــهـبــد بــخــنـدیـد بــا مـهـتــرانکــــه ای نــــامــــداران و کــــنــــداوران
چـو یـار آمـد اکـنـون نـسـازیـم جـنـگگـهـی بــا شــتــابــیـم و گـه بــا درنـگ
بـــنــیــروی یــزدان گـــو پـــیــلـــتـــنبـــیــاری بـــیــایــد بـــدیــن انــجـــمــن
ازان دیـده بــان گـشــت روشـن روانهــمـــه مـــژده دادنــد پـــیــر و جـــوان
طـلـایـه فـرسـتــاد بــر دشـت جــنـگخــــروش آمـــد از کــــوه و آوای زنـــگ
***
چـو خـورشـید بـر چـرخ گنبـد کـشـیدشــب تــار شــد از جــهــان نــاپـــدیــد
یـکـی انـجــمـن کـرد خــاقــان چــیـنبـــدیــبـــا بـــیـــاراســـت روی زمـــیــن
بـپـیران چـنـین گـفـت کـامـروز جـنـگبـــســـازیــم و روزی نـــبـــایــد درنـــگ
یـکــی بــا ســرافــراز گــردنـکــشــانخــنــیـده ســواران دشــمــن کــشــان
بــبــیـنــیـم کــایـرانــیــان بــرچــیـنــدبـــدیــن رزمــگــه انــدرون بـــا کــیــنــد
چـنین گـفـت پـیران کـه خـاقـان چـینخــردمــنــد شــاهــیـســت بــا آفــریـن
بــران رفـت بــایـد کـه او را هـواســتکـه رای تـو بــر مـا هـمـه پـادشـاسـت
وزان پـــس بـــرآمــد ز پـــرده ســرایخـــروشـــیـــدن کـــوس بـــا کـــرنـــای
سنانهای رخـشان و جـوشان سـپـاهشــده روی کـشــور ز لـشــکـر ســیـاه
ز پــیــلــان نــهــادنــد بــر پــنــج زیـنبــیــاراســت دیــگــر بــدیــبــای چــیـن
زبـــرجــد نــشــانــده بــزیــن انــدرونز دیـــبـــای زربـــفـــت پـــیــروزه گـــون
بـــزریــن رکــیــب و جــنــاغ پــلــنــگبــزریـن و سـیـمـیـن جــرســهـا و زنـگ
ز افــســر ســر پــیــلــبــان پــرنــگــارهـمـه پــاک بــا طــوق و بــا گــوشــوار
هـوا شــد ز بــس پــرنـیـانـی درفـشچـو بــازار چـیـن سـرخ و زرد و بـنـفـش
سـپـاهـی بــرفـت انـدران دشـت رزمکـزیـشـان هـمـی آرزو خــواســت بــزم
زمـیـن شـد بــکـردار چــشـم خـروسز بــس رنـگ و آرایـش و پــیـل و کـوس
بــرفـتــنـد شــاهـان لـشـکـر ز جــایهـــوا پــــر شــــد از نـــالـــه کـــرنـــای
چــو از دور طـوس ســپــهـبــد بــدیـدســپــاه آنــچ بــودش رده بــرکــشــیـد
بـــبــســتــنــد گــردان ایــران مــیــانبــــیـــاورد گـــیـــو اخــــتــــر کـــاویـــان
از آوردگـــه تــــا ســــر تــــیـــغ کـــوهســپـــه بـــود از ایــران گــروهــا گــروه
چـو کاموس و منشـور و خـاقان چـینچــو بــیـورد و چــون شـنـگـل بــافـریـن
نــظـــاره بـــکــوه هــمــاون شـــدنــدنــه بــر آرزو پــیـش دشــمــن شــدنــد
چــو از دور خــاقــان چــیـن بــنـگـریـدخـــروش ســـواران ایـــران شـــنـــیـــد
پـسـند آمـدش گـفـت کـاینـت سـپـاهســــوران رزم آور و کــــیـــنــــه خــــواه
ســپــهـدار پــیـران دگـرگـونـه گـفــتهـنــرهـای مــردان نــشــایـد نــهـفــت
ســپــهـدار کـو چــاه پــوشــد بــخــاربــــرو اســــپ تــــازد بــــروز شــــکـــار
ازان بــه کــه بـــر خــیــره روز نــبـــردهــنــرهــای دشــکــن کــنــد زیـر گــرد
نــدیــدم ســـواران و گــردنــکــشــانبــگــردی و مــردانــگــی زیــن نــشــان
بـپـیـران چـنـیـن گـفـت خـاقـان چـینکـه اکـنون چـه سـازیم بـر دشـت کـین
ورا گـفــت پــیـران کـز انـدک ســپــاهنــگـــیــرنـــد یــاد انـــدریــن رزمـــگـــاه
کــشــیــدی چــنــیـن رنــج و راه درازســپــردی و دیــدی نــشــیــب و فــراز
بــمـان تــا ســه روز انـدریـن رزمـگـاهبــبــاشــیــم و آســوده گــردد ســپــاه
سـپـه را کـنم زان سـپـس بـه دو نیمســرآمــد کــنــون روز پــیــکــار و بــیـم
بـــتــازنــد شــبــگــیــر تــا نــیــمــروزنـــبــــرده ســـواران گـــیـــتـــی فـــروز
بــژوپــیـن و خـنـجــر بــتــیـر و کـمـانهــمــی رزم جــویــنــد بـــا بــدگــمــان
دگــــر نـــیـــمـــه روز دیـــگـــر گـــروهبــکــوشــنــد تــا شــب بــرآیــد ز کــوه
شــب تــیـره آســودگــان را بــجــنـگبــرم تــا بــریـشــان شــود کــار تــنــگ
نــمــانــم کـــه آرام گــیــرنــد هــیــچســواران مــن بــا ســپــاه و بــســیــچ
بـدو گفـت کـاموس کـین رای نیسـتبـدین مـولـش انـدر مـرا جـای نـیـسـت
بـدین مـایه مـردم بـدین گـونـه جـنـگچـه بـایـد بـدیـن گـونـه چـنـدیـن درنـگ
بــســازیـم یــکــبــار و جــنــگ آوریـمبـــریــشـــان در و کـــوه تـــنــگ آوریــم
بـــایــران گـــذاریــم ز ایــدر ســـپـــاهنـمـانـیـم تــخــت و نـه تــاج و نـه شـاه
بــر و بــومـشـان پــاک و یـران کـنـیـمنـه جـنـگ یـلـان جـنـگ شـیـران کـنـیم
زن و کــودک خـــرد و پـــیــر و جـــواننـه شــاه و کــنــارنــگ و نـه پــهـلــوان
بــایـران نــمــانــم بــر و بــوم و جــاینــه کــاخ و نــه ایــوان و نــه چــارپـــای
بـبـد روز چـنـدین چـه بـایـد گـذاشـتغــم و درد و تــیـمـار بــیـهـوده داشــت
یـک امــشــب گــشــاده مــداریـد راهکــه ایــشــان بــرانــنــد زیـن رزمــگــاه
چــو بـــاد ســپــیــده دمــان بــردمــدســپــه جــمـلـه بــایـد کـه انـدر چــمـد
تـلـی کـشـتـه بـیـنـی بــبــالـای کـوهتـــــو فــــردا ز گــــردان ایــــران گــــروه
بــدانـســان کـه ایـرانـیـان سـربــسـرازیـن پــی نــبــیـنــنــد جــز مــویـه گــر
بـدو گفـت خـاقان جـزین رای نیسـتبـگـیـتـی چـو تـو لـشـکـر آرای نـیسـت
هـمـه نـامـدارن بــدیـن هـم ســخــنکــه کــامـوس شــیـراوژن افــگـنـد بــن
بــرفــتــنــد وز جــای بــرخــاســتــنـدهـمـه شـب هـمـی لـشـکـر آراسـتـنـد
***
چــو خــورشــیـد بــر گــنــبــد لــاژوردســـــراپـــــرده ای زد ز دیــــبـــــای زرد
خــروشــی بــلـنـد آمـد از دیـده گــاهبـــگـــودرز کـــای پـــهــلــوان ســـپـــاه
ســـپـــاه آمـــد و راه نـــزدیــک شـــدز گـــرد ســــپــــه روز تــــاریـــک شـــد
بــجــنـبــیـد گـودرز از جــای خــویـشبـــیــاورد پــویــنــده بـــالــای خــویــش
ســوی گــرد تــاریــک بـــنــهــاد رویهـمـی شــد خــلــیـده دل و راه جــوی
بــیـامـد چــو نـزدیـک ایـشـان رسـیـددرفــــش فــــریــــبــــرز کــــاوس دیـــد
کـه او بــد بــایـران ســپــه پــیـش روپــســنــدیــده و خــویــش ســالــار نــو
پـــیــاده شــد از اســپ گــودرز پــیــرهـمــان لــشــکــر افــروز دانـش پــذیـر
گــرفـــتـــنــد مــر یــکــدگــر را کــنــارخـــروشـــی بـــرآمـــد ز هـــر دو بـــزار
فــریـبــرز گـفــت ای ســپــهـدار پــیـرهـمــیـشــه بــجــنـگ انـدری نــاگــزیـر
ز کــیــن ســـیــاوش تـــو داری زیــاندریـــــغـــــا ســــــواران گـــــودرزیـــــان
ازیــشــان تــرا مــزد بـــســیــار بـــادسـر بــخــت دشـمـن نـگـونـســار بــاد
سـپـاس از خـداونـد خـورشـید و مـاهکـــه دیــدم تـــرا زنــده بـــر جـــایــگــاه
ازیــشـــان بـــبـــاریــد گـــودرز خـــونکـه بــودنـد کــشــتــه بــخــاک انـدرون
بــدو گـفـت بــنـگـر کـه از بــخـت بــدهـمـی بــر سـرم هـر زمـان بــد رســد
دریـن جــنـگ پــور و نــبــیـره نـمــانـدســپــاه و درفــش و تــبــیـره نــمــانــد
فــــرامـــش شــــدم کـــار آن کـــارزارکــنـونــســت رزم و کــنـونــســت کــار
سپـاهست چندان بـرین دشت و راغکـه روی زمـیـن گـشــت چــون پــر زاغ
هـمـه لـشـکـر طـوس بـا ایـن سـپـاهچــو تــیـره شــبــانـســت بــا نـور مــاه
ز چــیـن و ز سـقـلـاب وز هـنـد و رومز ویــــران گــــیــــتــــی و آبــــاد بــــوم
هـمــانــا نــمــانــدســت یـک جــانـورمـگـر بــسـتــه بــر جـنـگ مـا بــر کـمـر
کنون تـا نگویی که رسـتـم کجـاسـتز غــمـهـا نـگـردد مـرا پــشــت راســت
فـریـبــرز گـفــت از پــس مـن ز جــایبـــیـــامـــد نـــبـــودش جـــز از رزم رای
شــب تــیـره را تــا ســپــیــده دمــانبـــیـــایــد بـــره بـــر نـــجـــویــد زمـــان
کــنـون مــن کــجــا گــیـرم آرامــگــاهکــجــا رانــم ایـن خــوار مــایـه ســپــاه
بـدو گـفـت گـودرز رسـتـم چـه گـفـتکــه گــفــتــار او را نــشــایـد نــهــفــت
فـریـبــرز گـفـت ای جــهـانـدیـده مـردتـــهــمــتـــن نــفـــرمــود مــا را نــبـــرد
بــبــاشــیـد گــفــت انـدران رزمــگــاهنــبـــایــد شــدن پــیــش روی ســپـــاه
بـــبـــایــد بـــدان رزمـــگـــاه آرمـــیــدیــکــی تـــا درفـــش مــن آیــد پـــدیــد
بـــرفـــت او و گــودرز بـــا او بـــرفـــتبـــراه هـــمـــاون خـــرامـــیــد تـــفـــت
***
چــو لـشـکـر پــدیـد آمـد از دیـده گـاهبــشـد دیـده بــان پـیـش تـوران سـپـاه
کـز ایران یکـی لـشـکـر آمـد بـدشـتازان روی ســـوی هــمــاون گــذشـــت
سـپـهـبـد بـشـد پـیش خـاقـان چـینکــه آمــد ســپــاهــی ز ایــران زمــیــن
نـدانیم چـنـدسـت و سـالـار کـیسـتچـه سـازیم و درمـان این کـار چـیسـت
بـــدو گــفـــت کــامــوس رزم آزمــایبـجـایـی کـه مـهـتـر تـو بــاشـی بـپـای
بــــزرگــــان درگـــاه افــــراســــیـــابســــپــــاهـــی بــــکـــردار دریـــای آب
تـو دانـی چـه کـردی بـدین پـنـج مـاهبــریـن دشـت بــا خــوار مـایـه ســپــاه
کنون چون زمین سربـسر لشکرستچــو خــاقـان و مـنـشــور کـنـداورســت
بـــمــان تــا هــنــرهــا پــدیــد آوریــمتــو در بــســتــی و مــا کــلــیــد آوریـم
گــر از کــابــل و زابــل و مـای و هـنـدشــود روی گـیـتــی چــو رومـی پــرنـد
هـمــانــا بــه تــنـهـا تــن مــن نـیـنــدنــگــویـی کــه ایـرانـیـان خــود کــیـنــد
تــو تــرســانــی از رســتــم نــامــدارنــخـــســتـــیــن ازو مــن بـــرآرم دمــار
گـــرش یــک زمـــان انـــدر آرم بـــدامنـمــانـم کــه مــانـد بــگــیـتــیـش نــام
تـو از لشـکر سـیسـتـان خـسـتـه ایدل خـویـش در جـنـگـشـان بـسـتـه ای
یـکــی بــار دســت مــن انـدر نــبــردنـگـه کـن کـه بــرخــیـزد از دشـت گـرد
بـدانی کـه انـدر جـهان مـرد کـیسـتدلـیـران کـدامـنـد و پــیـکــار چــیـســت
بــدو گـفــت پــیـران کـانـوشــه بــدیهــمــیــشــه ز تـــو دور دســت بـــدی
بـپـیـران چـنـیـن گـفـت خـاقـان چـینکـــه کـــامــوس را راه دادی بـــکـــیــن
بـــکــردار پـــیــش آورد هــرچ گــفــتکـه بــا کـوه یـارسـت و بـا پـیـل جـفـت
از ایـرانـیـان نـیسـت چـنـدین سـخـندل جــنـگــجــویـان چــنـیـن بــد مـکــن
بـــایــران نــمــانــیــم یــک ســرفــرازبـــرآریــم گـــرد از نـــشـــیـــب و فـــراز
هرانکـس کـه هسـتـنـد بـا جـاه و آبفــرســـتـــیــم نــزدیــک افــراســـیــاب
هــمــه پــای کــرده بــه بـــنــدگــرانوزیــشـــان فــگــنــده فـــراوان ســـران
بـــایــران نــمــانــیــم بـــرگ درخـــتنـه گـاه و نه شـاه و نه تـاج و نه تـخـت
بـــخــنــدیــد پــیــران و کــرد آفــریــنبـــران نــامـــداران و خـــاقـــان چـــیــن
بــلـشــکــر گـه آمـد دلـی شــادمـانبـــرفــتــنــد تـــرکــان هــم انــدر زمــان
چــو هـومـان و لـهـاک و فـرشــیـدوردبــــزرگــــان و شــــیـــران روز نــــبــــرد
بــگــفــتــنـد کــامــد ز ایـران ســپــاهیـکـی پــیـش رو بــا درفـشــی ســیـاه
ز کــــارآگـــهـــان نـــامـــداری دمـــانبـــرفـــت و بـــیــامــد هــم انــدر زمــان
فــریـبــرز کــاوس گـفــتــنـد هـســتسـپــاهـی سـرافـراز و خـسـروپـرسـت
چـو رسـتـم نـبـاشـد ازو بـاک نیسـتدم او بــریــن زهــر تــریــاک نــیــســت
ابــــا آنـــک کــــامـــوس روز نـــبــــردهــمــی پـــیــلــتـــن را نــدارد بـــمــرد
مــبـــادا کــه او آیــد ایــدر بـــجــنــگوگــر چــنــد کــامــوس گــردد نــهـنــگ
نه رستـم نه از سیستـان لشکرستفــریــبــرز را خــاک و خــون ایــدرســت
چـنین گفـت پـیران که از تـخـت و گاهشــدم ســیـر و بــیـزارم از هـور و مــاه
که چـون من شـنیدم کز ایران سـپـاهخـــرامــیــد و آمـــد بـــدیــن رزمـــگـــاه
بــشـد جــان و مـغـز ســرم پــر ز دردبـــرآمـــد یــکـــی از دلـــم بـــاد ســـرد
بـدو گـفـت کـلبـاد کـین درد چـیسـتچـرا بـاید از طـوس و رسـتـم گـریسـت
ز بـس گرز و شمشیر و پـیل و سپـاهمــیــان انــدرون بـــاد را نــیــســـت راه
چـه ایـرانـیـان پـیش مـا در چـه خـاکز کیخـسرو و طوس و رستـم چـه بـاک
پــراگـنـده گــشــتــنـد ازان جــایـگــاهســوی خــیـمــه خــویـش کــردنــد راه
ازان پـس چـو آگـاهی آمد بـه طـوسکـه شــد روی کـشــور پــر آوای کـوس
از ایــران بـــیــامــد گـــو پـــیــلـــتـــنفـــریـــبــــرز کـــاوس و آن انـــجـــمـــن
بــفــرمـود تــا بــرکــشــیـدنـد کــوسز گــرد ســپــه کــوه گــشــت آبــنـوس
ز کـــوه هــمـــاون بـــرآمـــد خـــروشزمـیـن آمـد از بــانـگ اسـپــان بــجـوش
سـپـهـبــد بـریـشـان زبــان بـرگـشـادز مـــازنـــدران کـــرد بــــســـیـــار یـــاد
کـه بـا دیو در جـنگ رسـتـم چـه کـردبــــریـــشــــان چــــه آورد روز نـــبــــرد
ســپــاه آفـریـن خــوانـد بــر پــهـلـوانکــه بـــیــدار دل بـــاش و روشــن روان
بـدین مژده گر دیده خـواهی رواسـتکــه ایـن مـژده آرایـش جــان مــاســت
کـنـون چـون تـهمـتـن بـیامـد بـجـنـگنــدارنــد پــا ایــن ســپــه بــا نــهــنــگ
یـکــایـک بــران گــونـه رزمـی کــنـیـمکــه ایـن نـنـگ از ایـرانـیـان بــفــگـنـیـم
درفــش ســـرافــراز خـــاقــان و تـــاجســپـــرهــای زریــن و آن تــخــت عــاج
هــمــان افــســر پــیــلــبـــانــان بــزرســـنـــانــهــای زریــن و زریــن کـــمـــر
هــمــان زنــگ زریــن و زریــن جــرسکـه انـدر جــهـان آن نـدیـدســت کــس
هــمــان چـــتـــر کــز دم طــاوس نــربــرو بــافــتــســتــنــد چــنــدان گــهــر
جــزیـن نـیـز چــنـدی بــچــنـگ آوریـمچـو جـان را بــکـوشـیـم و جـنـگ آوریـم
بـلـشـکـر چـنـین گـفـت بـیدار طـوسکه هم بـا هراسـیم و هم بـا فـسـوس
هـمـه دامـن کـوه پــر لـشــکــرســتســـر نــامــداران بـــبـــنــد انــدرســـت
چــو رسـتــم بــیـایـد نـکـوهـش کـنـدمـگـر کـیـن ســخــن را پــژوهـش کـنـد
کـه چـون مـرغ پـیـچـیـده بـودم بــدامهــمــه کــار نــاکــام و پـــیــکــار خـــام
سـپـهبـد همان بـود و لـشـکـر همانکـــســـی را نــدیــدم ز گـــردان دمــان
یـکـی حــمـلـه آریـم چــون شــیـر نـرشـــونــد از بـــن کــه مــگــر زاســـتـــر
سپـه گفت کین بـرتـری خـود مجـویسـخـن زین نـشـان هیچ گـونه مـگـوی
کــزیـن کـوه کـس پــیـشــتــر نـگـذردمــگــر رســتــم ایـن رزمــگــه بــنـگــرد
بــبــاشـیـم بــر پـیـش یـزدان بــپــایکــه اویـســت بــر نـیـکــوی رهـنـمــای
بــــفــــرمـــان دارنـــده هـــور و مـــاهتــهــمــتــن بــیــایــد بــدیــن رزمــگــاه
چـــه داری دژم اخـــتـــر خـــویــش رادرم بــــخــــش و دیـــنــــار درویـــش را
بــــشـــادی ز گـــردان ایـــران گـــروهخـــروشـــی بـــرآمــد ز بـــالــای کـــوه
***
چـو خـورشید زد پـنجـه بـر پـشت گاوز هــامــون بـــرآمــد خـــروش چـــکـــاو
ز درگــاه کــامـوس بــرخــاســت غــوکــه او بــود اســپ افــگـن و پــیـش رو
سـپـاه انـجـمـن کـرد و جـوشـن بـداددلــش پـــر ز رزم و ســرش پـــر ز بـــاد
زره بــــود در زیـــر پــــیـــراهـــنــــشکــلــه تــرگ بــود و قــبــا جــوشــنـش
بـــایــران خــروش آمــد از دیــده گــاهکــزیـن روی تــنــگ انــدر آمــد ســپــاه
درفــش ســپــهــبـــد گــو پــیــلــتــنپــــدیـــد آمـــد از دور بــــا انـــجـــمـــن
وزیــن روی دیــگــر ز تــوران ســپـــاههــوا گــشــت بـــرســان ابـــر ســیــاه
سـپـهبـد سـورای چـو یک لخـت کـوهزمین گـشـتـه از نعـل اسـپـش سـتـوه
یـکـی گـرز هـمـچـون سـر گـاومـیـشسـپــاه از پــس و نـیـزه دارانـش پـیـش
همی جـوشـد از گـرز آن یال و کـفـتســزد گــر بــمــانـی ازو در شــگــفــت
وزیـن روی ایــران ســپــهــدار طــوسبــــــابــــــر انــــــدر آورد آوای کــــــوس
خـــروشــیــدن دیــده بـــان پـــهــوانچـو بـشـنـید شـد شـاد و روشـن روان
ز نــزدیــک گــودرز کــشـــواد تـــفــتســــواری بــــنـــزد فـــریـــبــــرز رفـــت
کـه تـوران سـپـه سـوی جـنگ آمـدندرده بــرکــشــیــدنــد و تــنــگ آمــدنــد
تـو آن کـن کـه از گوهر تـو سـزاسـتکـه تــو مـهـتــری و پــدر پــادشـاســت
کــه گــرد تــهــمــتـــن بـــرآمــد ز راههــم اکــنــون بــیـایـد بــدیـن رزمــگــاه
فــریــبــرز بــا لــشــکــری گــرد نــیـوبــیـامـد بــپــیـوسـت بــا طـوس و گـیـو
بـــر کــوه لــشــکــر بـــیــاراســتــنــددرفــش خــجــســتــه بــپــیـراســتــنـد
چـو بـا مـیسـره راسـت شـد مـیمـنههـمـان ســاقـه و قــلـب و جــای بــنـه
بــــرآمـــد خـــروشـــیـــدن کـــرنـــایسـپــه چـون سـپـهـر انـدر آمـد ز جـای
چـو کـامـوس تـنـگ انـدر آمـد بـجـنگبــهــامــون زمــانــی نــبـــودش درنــگ
ســــپــــه را بــــکــــردار دریــــای آبکــه از کــوه ســیـل انـدر آیـد شــتــاب
بــیــاورد و پــیـش هــمــاون رســیــدهـوا نـیـلــگــون شــد زمــیـن نــاپــدیـد
چـو نزدیک شـد سـر سـوی کوه کـردپــر از خــنــده رخ ســوی انــبـــوه کــرد
که این لشـکری گشن و کنداورسـتنـه پـیران و هـومـان و آن لـشـکـرسـت
کــه داریـد ز ایـرانــیـان جــنــگــجــویکـــه بـــا مـــن بـــروی انــدر آرنــد روی
بــــبـــیـــنـــیـــد بــــالـــا و بـــرز مـــرابــــرو بــــازوی و تــــیـــغ و گــــرز مـــرا
چـو بـشـنید گـیو این سـخـن بـردمیدبــرآشـفـت و تـیـغ از مـیـان بــرکـشـیـد
چـو نزدیک تـر شـد بـکـامـوس گـفـتکـه این را مـگـر ژنـده پـیلـسـت جـفـت
کــمـان بــرکــشــیـد و بــزه بــر نـهـادز دادار نـــیـــکـــی دهـــش کـــرد یـــاد
بــکــامــوس بــر تــیــربــاران گــرفــتکــمــان را چــو ابـــر بــهــاران گــرفــت
چـو کاموس دسـت و گشـادش بـدیدبـــزیــر ســـپـــر کــرد ســـر نــاپـــدیــد
بـــنـــیـــزه درآمـــد بــــکـــردار گـــرگچـو شـیـری بــرافـراز پــیـلـی سـتــرگ
چــو آمــد بـــنــزدیــک بـــدخــواه اوییــکــی نــیــزه زد بـــر کـــمــرگــاه اوی
چـو شـد گـیـو جـنـبـان بـزیـن انـدرونازو دور شـــــد نـــــیـــــزه آبــــــگـــــون
ســبــک تــیـغ را بــرکـشـیـد از نـیـامخـروشـیـد و جـوشـیـد و بــرگـفـت نـام
بـــه پـــیــش ســـوار انــدر آمـــد دژمبـــزد تـــیــغ و شـــد نـــیــزه او قـــلـــم
ز قـلـب سـپـه طـوس چـون بـنـگـریـدنــگــه کــرد و جــنــگ دلــیــران بــدیــد
بـدانـسـت کـو مـرد کـامـوس نیسـتچـنـو نـیـزه ور نـیـز جـز طـوس نـیسـت
خــروشــان بــیـامـد ز قــلـب ســپــاهبــیــاری بــر گــیـو شــد کــیـنــه خــواه
عـنـان را بــپــیـچــیـد کـامـوس تــنـگمــیــان دو گــرد انــدر آمــد بـــجـــنــگ
ز تــگ اســپ طــوس دلــاور بــمـانـدســپــهـبــد بــرو نــام یـزدان بــخــوانــد
بــــه نـــیـــزه پـــیـــاده بـــه آوردگـــاههـمـی گـشـت بــا او بــپـیـش سـپــاه
دو گــرد گــرانــمــایــه و یــک ســـوارکــشــانــی نــشــد ســیــر زان کــارزار
بـرین گـونـه تـا تـیـره شـد جـای هـورهـمـی بـود بـر دشـت هـر گـونـه شـور
چــو شـد دشــت بــر گـونـه آبــنـوسپــراگـنـده گـشـتـنـد کـامـوس و طـوس
سـوی خــیـمـه رفـتــنـد هـر دو گـروهیکـی سـوی دشـت و دگـر سـوی کـوه
***
چو گردون تهی شد ز خورشید و ماهطــلــایـه بــرون شــد ز هـر دو ســپــاه
ازان دیـده گــه دیـده، بــگــشــاد لـبکه شد دشت پـر خـاک و تـاریک شـب
پــر از گـفـتــگـویـســت هـامـون و راغمــیــان یــلــان نــیــز چــنــدیــن چــراغ
هــمــانــا کـــه آمــد گــو پـــیــلــتـــندمـــان و ز زابـــل یــکـــی انـــجـــمـــن
چـو بــشـنـیـد گـودرز کـشـواد تــفـتشـــب تـــیــره از کــوه خـــارا بـــرفـــت
پـــدیــد آمــد آن اژدهــافــش درفــششـب تـیـره گـون کـرد گـیـتـی بـنـفـش
چــو گــودرز روی تــهــمــتــن بـــدیــدشـــد از آب دیـــده رخـــش نـــاپـــدیــد
پـیاده شـد از اسـپ و رسـتـم همـانپـــیـــاده بـــیـــامـــد چـــو بـــاد دمـــان
گــرفـــتـــنــد مــر یــکــدگــر را کــنــارز هـــر دو بـــرآمـــد خـــروشـــی بـــزار
ازان نــــــامــــــدارن گــــــودرزیــــــانکـه از کـیـنـه جــسـتــن سـرآمـد زمـان
بــدو گــفــت گــودرز کــای پــهـلــوانهـشــیـوار و جــنــگــی و روشــن روان
هـمـی تــاج و گـاه از تـو گـیـرد فـروغســخــن هـرچ گــویـی نــبــاشــد دروغ
تــــو ایـــرانـــیـــان را ز مــــام و پــــدربــهـی هـم ز گــنـج و ز تــخــت و گـهـر
چـنـانـیم بـی تـو چـو مـاهـی بـخـاکبــتــنـگ انـدرون ســر تــن انـدر هـلـاک
چــو دیـدم کــنــون خــوب چــهـر تــراهـمــیـن پــرســش گــرم و مــهــر تــرا
مــرا ســوگ آن ارجــمــنـدان نـمــانـدبــبــخـت تــو جــز روی خـنـدان نـمـانـد
بــدو گـفـت رسـتــم کـه دل شـاد دارز غـــمــهــای گـــیــتـــی ســـر آزاد دار
که گیتـی سـراسـر فـریبـسـت و بـندگــهـی ســودمـنـدی و گــاهـی گــزنـد
یـکـی را بــبــسـتـر یـکـی را بــجـنـگیــکــی را بـــنــام و یــکــی را بــنــنــگ
همی رفـت بـاید کـزین چـاره نیسـتمــرا نــیـز از مــرگ پــتــیـاره نــیـســت
روان تــــــو از درد بــــــی درد بـــــــادهــــمــــه رفــــتـــــن مــــا بآورد بـــــاد
ازان پـس چـو آگـاه شـد طـوس و گیوز ایــــران نــــبــــرده ســــواران نــــیـــو
کـه رسـتـم بــه کـوه هـمـاون رسـیـدمـــر او را جـــهــانـــدیــده گـــودرز دیــد
بــرفـتــنـد چـون بــاد لـشـکـر ز جـایخــــروش آمــــد و نــــالــــه کــــرنـــای
چــو آمــد درفــش تــهــمــتــن پــدیـدشـب تـیـره لـشـکـر بــرسـتــم رسـیـد
ســپــاه و سـپــهـبــد پــیـاده شـدنـدمـیـان بــســتــه و دلـگـشــاده شـدنـد
خــروشــی بــرآمـد ز لـشــکــر بــدردازان کــشــتـــگــان زیــر خـــاک نــبـــرد
دل رسـتـم از درد ایـشـان بــخـسـتبــکــیـنــه بــنــوی مــیـان را بــبــســت
بــنــالــیــد ازان پــس بـــدرد ســپــاهچـــــو آگــــه شــــد از کــــار آوردگــــاه
بـسـی پـندها داد و گفـت ای سـرانبـــپـــیــش آمـــد امــروز رزمــی گـــران
چـنـیـن اسـت آغـاز و فـرجــام جـنـگیـکــی تــاج یــابــد یـکــی گــور تــنــگ
ســراپـــرده زد گــرد گــیــتـــی فــروزپـــس پــشــت او لــشــکــر نــیــمــروز
بـکـوه انـدرون خـیـمـه هـا سـاخـتـنـددرفــش ســپــهــبـــد بـــرافــراخــتــنــد
نـشـسـت از بــر تــخـت بــر پــیـلـتـنبــزرگــان لــشــکــر شــدنـد انـجــمــن
ز یک دسـت بـنشـسـت گـودرز و گیوبــدســت دگــر طــوس و گــردان نــیــو
فـروزان یـکـی شـمـع بــنـهـاد پــیـشسـخـن رفـت هر گـونـه بـر کـم و بـیش
ز کــار بـــزرگــان و جـــنــگ ســـپـــاهز رخـشـنـده خـورشـیـد و گـردنـده مـاه
فــراوان ازان لــشــکــر بــی شــمــاربـــگـــفـــتـــنــد بـــا مــهــتـــر نــامــدار
ز کـامـوس و شـنـگـل ز خـاقـان چـینز مــنـشــور جــنـگــی و مــردان کــیـن
ز کـاموس خـود جـای گـفـتـار نیسـتکــه مــا را بـــدو راه دیــدار نــیــســـت
درخـتـیسـت بـارش هـمـه گـرز و تـیغنــتــرســد اگــر ســنــگ بــارد ز مــیــغ
ز پـــیــلــان جـــنــگــی نــدارد گــریــزسـرش پـر ز کـینـسـت و دل پـر سـتـیز
ازیـن کــوه تــا پــیـش دریـای شــهـددرفـش و سـپـاهسـت و پـیلـان و مـهد
اگــر ســوی مــا پـــهــلــوان ســپـــاهنــکــردی گــذر کــار گــشــتــی تــبــاه
ســـپـــاس از خـــداونــد پـــیــروزگـــرک او آورد رنــج و ســخـــتـــی بـــســر
تــن مـا بــتــو زنـده شـد بــی گـمـاننــبـــد هــیــچ کـــس را امـــیــد زمـــان
ازان کـشـتــگـان یـک زمـان پــهـلـوانهــمـــی بـــود گـــریــان و تـــیــره روان
ازان پـس چـنین گـفـت کـز چـرخ مـاهبـــرو تـــا ســر تـــیــره خـــاک ســیــاه
نـبــیـنـی مـگـر گـرم و تــیـمـار و رنـجبــریـنـســت رســم ســرای ســپــنــج
گـزافــســت کــردار گــردان ســپــهـرگهی زهر و جنگست و گه نوش و مهر
اگـر کـشـتـه گـر مـرده هـم بـگـذریـمســزد گــر بــچــون و چــرا نــنــگــریــم
چــنــان رفــت بــایــد کــه آیــد زمــانمــشـــو تـــیــز بـــا گــردش آســـمــان
جـــهـــانـــدار پـــیـــروزگـــر یـــار بـــادسـر بــخــت دشـمـن نـگـونـســار بــاد
ازیـن پــس هـمــه کــیـنـه بــاز آوریـمجــــهـــان را بــــایـــران نـــیـــاز آوریـــم
بــزرگــان هــمــه خــوانــدنــد آفــریـنکــه بــی تــو مــبـــادا زمــان و زمــیــن
هـمـیـشــه بــدی نـامـبــردار و شــاددر شـــاه پـــیـــروز بــــی تـــو مـــبــــاد
***
چــو از کـوه بــفـروخـت گـیـتــی فـروزدو زلــف شــب تـــیــره بـــگــرفــت روز
ازان چــادر قــیــر بـــیــرون کــشــیــدبــدنــدان لــب مــاه در خــون کــشــیـد
تـــبـــیــره بـــرآمــد ز هــر دو ســرایبـــرفــتـــنــد گــردان لــشــکــر ز جــای
سـپـهـدار هـومـان بــه پـیـش سـپـاهبــیـامــد هـمــی کــرد هـر ســو نـگــاه
کــه ایـرانــیـان را کــه یـار آمــدســتکـه خــرگـاه و خـیـمـه بــکـار آمـدسـت
ز یــپـــروزه دیـــبـــا ســـراپـــرده دیــدفـــراوان بـــگـــرد انـــدرش پـــرده دیــد
درفـش و سـنـان سـپـهـبــد بــپـیـشهــمــان گــردش اخــتــر بــد بــپــیــش
ســراپـــرده ای دیــد دیــگــر ســیــاهدرفــشـــی درفــشـــان بـــکــردار مــاه
فــریــبــرز کــاوس بــا پــیـل و کــوسفــراوان زده خــیــمــه نــزدیــک طــوس
بــیـامـد پــر از غـم بــپـیـران بــگـفـتکـه شـد روز بــا رنـج بــســیـار جــفـت
کــز ایـران ده و دار و بــانــگ خــروشفــراوان ز هــر شــب فــزون بــود دوش
بــتــنـهـا بــرفــتــم ز خــیـمــه پــگــاهبــلــشــکــر بــهـر جــای کــردم نــگــاه
از ایــران فــراوان ســپـــاه آمــدســتبـــیــاری بـــریــن رزمــگــاه آمــدســـت
ز دیـبــا یـکــی ســبــز پــرده ســراییـکــی اژدهــافــش درفــشــی بــپــای
ســپــاهـی بــگــرد انــدرش زابــلــیســپـــردار و بـــا خـــنــجـــر کــابـــلــی
گـمـانـم کـه رســتــم ز نـزدیـک شـاهبـــیــاری بـــیــامـــد بـــدیــن رزمــگـــاه
بــدو گــفــت پــیـران کــه بــد روزگــاراگـــر رســـتـــم آیـــد بــــدیـــن کـــارزار
نـه کـامـوس مـانـد نـه خـاقـان چـیـننـه شــنـگــل نـه گــردان تــوران زمـیـن
هم انـگـه ز لـشـکـر گـه انـدر کـشـیدبـــیــامــد ســـپـــهــدار را بـــنــگـــریــد
وزانـجــا دمـان ســوی کـامـوس شـدبــنـزدیـک مـنـشــور و فــرطــوس شــد
کـه شـبــگـیـر ز ایـدر بــرفـتــم پــگـاهبــگـشــتــم هـمـه گــرد ایـران ســپــاه
بـــیــاری فــراوان ســپــاه آمــدســتبــسـی کـیـنـه ور رزمـخــواه آمـدســت
گــمــانـم کــه آن رســتــم پــیـلــتــنکـه گـفـتـم هـمـی پـیش این انـجـمـن
بـــرفــت از در شــاه ایــران ســـپـــاهبـــیــاری بـــیــامـــد بـــدیــن رزمــگـــاه
بــدو گـفــت کـامـوس کـای پــر خــرددلــت یــکــســر انــدیــشــه بـــد بـــرد
چـنان دان کـه کـیخـسـرو آمد بـجـنگمـکــن خــیـره دل را بــدیـن کــار تــنـگپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.