ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت پنجم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:17 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ز رسـتــم چـه رانـی تــو چـنـدیـن سـخـنز زابــلــســتــان یـاد چــنــدیـن مــکــن
درفــش مــرا گــر بـــبــیــنــد بـــه چــنــگبــدریـای چــیـن بــر خــروشــد نـهـنـگ
بـــرو لــشــکــر آرای و بـــرکــش ســپـــاهدرفـــــــــش انــــــــدر آور بآوردگــــــــاه
چــو مــن بــا ســپــاه انــدر آیـم بــجــنـگنــبــایـد کــه بــاشــد شــمــا را درنــگ
بـــبـــیــنــی تــو پــیــکــار مــردان کــنــونشـده دشـت یـکـسـر چـو دریـای خـون
دل پــهـلـوان زان ســخــن شــاد گـشــتز انــدیــشـــه رســـتـــم آزاد گــشـــت
ســپــه را هـمــه تــرگ و جــوشــن بــدادهــمــی کــرد گــفــتــار کــامــوس یـاد
وزان جـــایــگــه پـــیــش خــاقــان چــیــنبـــیــامـــد بـــیــوســـیــد روی زمـــیــن
بـــدو گـــفـــت شـــاهــا انــوشـــه بـــدیروانــــرا بــــدیــــدار تــــوشــــه بــــدی
بـــــریــــدی یــــکــــی راه دشــــوار و دورخــریـدی چــنــیـن رنــج مــا را بــســور
بــــدیــــن ســــام بآزرم افــــراســــیــــابگـذشــتــی بــه کـشـتــی ز دریـای آب
سـپــاه از تـو دارد هـمـی پــشـت راسـتچـنـان کـن کـه از گـوهـر تـو سـزاسـت
بــــیـــارای پــــیـــلــــان بــــزنــــگ و درایجـــهــان پـــر کـــن از نــالـــه کـــرنــای
مـــن امـــروز جـــنـــگ آورم بـــا ســـپـــاهتــو بــا پــیـل و بــا کـوس در قــلـبــگـاه
نــــگــــه دار پــــشــــت ســــپــــاه مــــرابـــــابـــــر انـــــدر آور کـــــلـــــاه مـــــرا
چــنـیـن گـفــت کـامـوس جــنـگـی بــمـنکـه تــو پــیـش رو بــاش زیـن انـجــمـن
بـــســی ســخـــت ســوگــنــدهــای درازبــخــورد و بــر آهــیـخــت گــرز از فــراز
کــه امــروز مــن جــز بــدیـن گــرز جــنـگنــســـازم وگــر بـــارد از ابـــر ســـنــگ
چــو بـــشــنــیــد خــاقــان بـــزد کــرنــایتــو گـفـتــی کـه کـوه انـدر آمـد ز جـای
ز بـــانــگ تـــبـــیــره زمــیــن و ســپـــهــربــپــوشــیـد کــوه و بــیـفــگــنــد مــهـر
بــفــرمــود تــا مــهــد بــر پــشــت پــیــلبـبـسـتـنـد و شـد روی گـیتـی چـو نیل
بـــیـــامـــد گـــرازان بـــقـــلـــب ســـپـــاهشـد از گـرد خــورشـیـد تــابــان سـیـاه
خـــروشـــیـــدن زنـــگ و هـــنـــدی درایهــمــی دل بــرآورد گــفــتــی ز جــای
ز بــس تــخـت پــیـروزه بــر پــشـت پــیـلدرفـــشـــان بـــکـــردار دریـــای نـــیــل
بــچــشــم انــدرون روشــنــایـی نـمــانــدهــمــی بــاروان آشــنــایــی نــمــانــد
پــر از گـرد شــد چــشـم و کـام ســپــهـرتــو گـفــتــی بــقـیـر انـدر انـدود چــهـر
چــو خــاقــان بــیــامــد بــقــلــب ســپــاهبـــچـــرخ انــدرون مـــاه گـــم کـــرد راه
ز کــامــوس چــون کــوه شــد مــیــمــنــهکــشــیـدنـد بــر ســوی هـامــون بــنـه
ســوی مــیــســره نــیــز پــیــران بــرفــتبــرادرش هــومــان و کــلــبـــاد تــفــت
چـو رسـتــم بــدیـد آنـک خـاقـان چـه کـردبـــیــاراســت در قــلــب جـــای نــبـــرد
چـنـین گـفـت رسـتـم کـه گـردان سـپـهـربــبــیـنــیـم تــا بــر کــه گــردد بــمــهـر
چـــگــونــه بـــود بـــخـــشــش آســمــانکـــرا زیــن بـــزرگـــان ســـرآیــد زمـــان
درنـــگــــی نــــبــــودم بــــراه انـــدکــــیدو مـنـزل هـمـی کـرد رخــشــم یـکـی
کــنـون ســم ایـن بــارگـی کـوفــتــســتز راه دراز انــــدر آشــــوفــــتـــــســــت
نـــیـــارم بــــرو کـــرد نـــیـــرو بــــســــیشـدن جـنـگ جـویان بـه پـیش کـسـی
یــک امـــروز در جـــنـــگ یــاری کـــنـــیــدبــریـن دشــمـنـان کــامـگــاری کــنـیـد
کـه گـردان ســپــهـر جــهـان یـار مـاسـتمـه و مـهـر گــردون نـگــهـدار مـاســت
بــفــرمــود تــا طــوس بــربــســت کــوسبـیاراسـت لشـکـر چـو چـشـم خـروس
ســپــهــبـــد بــزد نــای و رویــیــنــه خــمخـــــروش آمــــد و نــــالـــــه گـــــاودم
بـــیـــاراســـت گـــودرز بـــر مـــیـــمـــنـــهفـــرســـتـــاد بــــر کـــوه خـــارا بـــنـــه
فــــریـــبــــرز کــــاوس بــــر مـــیـــســــرهجـهـان چـون نـیسـتـان شـده یکـسـره
بـــقــلــب انــدرون طــوس نــوذر بـــپـــایزمــیــن شـــد پـــر از نــالـــه کـــرنــای
جــهــان شــد بـــگــرد انــدرون نــاپـــدیــدکـســی از یـلـان خــویـشـتــن را نـدیـد
بـــشــد پـــیــلــتــن تـــا ســر تــیــغ کــوهبــــدیـــدار خــــاقـــان و تــــوران گـــروه
ســـپـــه دیـــد چـــنـــدانـــک دریـــای رومازیـشـان نـمـودی چـو یـک مـهـره مـوم
کـشـانـی و شـگـنـی و سـقـلـاب و هـنـدچــغــانـی و رومــی و وهـری و ســنـد
جــهــانــی شــده ســرخ و زرد و ســیــاهدگــرگــونـه جــوشــن دگــرگـون کــلـاه
زبـــانــی دگـــرگــون بـــهــر گــوشـــه ایدرفـــش نــوآیــیــن و نــو تـــوشـــه ای
ز پــــیـــلـــان و آرایـــش و تـــخـــت عـــاجهـمـان یـاره و افــســر و طــوق و تــاج
جــهـان بــود یـکـسـر چــو بــاغ بــهـشـتبــدیـدار ایـشــان شــده خــوب زشــت
بــران کـوه ســر مـانـد رســتــم شـگـفـتبــبــر گـشــتــن انـدیـشـه انـدر گـرفـت
کــه تــا چــون نـمــایـد بــمــا چــرخ مــهـرچـه بــازی کـنـد پـیـر گـشـتـه سـپــهـر
فــــرود آمـــد از کـــوه و دل بــــد نـــکـــردگــذر بــر ســپــاه و ســپــهـبــد نـکــرد
هـمـی گـفـت تــا مـن کـمـر بــســتــه امبـیـک جـای یـک سـال نـنـشـسـتـه ام
فــراوان ســـپـــه دیــده ام پـــیــش ازیــننـدانـم کـه لـشــکــر بــود بــیـش ازیـن
بـــفــرمــود تـــا بـــرکــشـــیــدنــد کــوسبــجــنـگ انـدر آمـد ســپــهـدار طــوس
ازان کــوه ســر ســوی هـامـون کــشــیـدهـمـی نـیزه از کـینـه در خـون کـشـیـد
بــیـک نـیـمــه از روز لــشــکــر گــذشــتکـشـیدند صـف بـر دو فـرسـنگ دشـت
ز گـــرد ســـپـــه روشـــنــایــی نــمـــانــدز خــورشـیـد شـب را جــدایـی نـمـانـد
ز تــیــر و ز پــیـکــان هــوا تــیـره گــشــتهـمـی آفـتــاب انـدران خــیـره گـشــت
خـــروش ســـواران و اســـپـــان ز دشــتز بــهـرام و کـیـوان هـمـی بــرگـذشـت
ز جـــــوش ســــواران و زخـــــم تـــــبـــــرهــمـــی ســـنـــگ خـــارا بـــرآورد پـــر
هـمـه تــیـغ و ســاعـد ز خــون بــود لـعـلخـــروشـــان دل خـــاک در زیــر نــعــل
دل مـــــرد بـــــددل گـــــریـــــزان ز تـــــندلــیــان ز خـــفــتـــان بـــریــده کــفــن
بـــرفـــتـــنـــد ازان جـــای شـــیـــران نـــرعــــــقــــــاب دلـــــاور بــــــرآورد پــــــر
نــمــانــد ایــچ بــا روی خــورشــیـد رنــگبــجـوش آمـده خـاک بـر کـوه و سـنـگ
بــلـشــکـر چــنـیـن گـفــت کـامـوس گـردکــه گــر آســمــان را بــبــایـد ســپــرد
هــمــه تـــیــغ و گـــرز و کـــمـــنــد آوریــدبـــایــرانــیــان تـــنـــگ و بـــنـــد آوریــد
جــهـانــجــوی را دل بــجــنـگ انــدرســتوگـرنـه ســرش زیـر سـنـگ انـدرســت
***
دلـــیــری کـــجـــا نــام او اشـــکـــبـــوسهـمـی بــر خـروشـیـد بـر سـان کـوس
بـــیــامـــد کـــه جـــویــد ز ایــران نـــبـــردســـر هـــم نـــبـــرد انـــدر آرد بـــگـــرد
بـــشــد تـــیــز رهــام بـــا خـــود و گــبـــرهــمـــی گـــرد رزم انــدر آمـــد بـــابـــر
بـــرآویــخـــت رهـــام بـــا اشـــکـــبـــوسبــرآمـد ز هـر دو ســپــه بــوق و کـوس
بــــران نـــامـــور تــــیـــربــــاران گـــرفـــتکــمــانـش کــمــیـن ســواران گــرفــت
جـــهـــانـــجـــوی در زیـــر پــــولـــاد بــــودبــخـفـتــانـش بــر تــیـر چـون بــاد بــود
نـــبــــد کـــارگـــر تـــیـــر بـــر گـــبـــر اویازان تـــیــزتـــر شــد دل جــنــگــجــوی
بــگــرز گــران دســت بـــرد اشــکــبــوسزمـیـن آهـنـیـن شـد سـپــهـر ابــنـوس
بــــرآهــــیـــخــــت رهــــام گــــرز گــــرانغـمـی شــد ز پــیـکـار دســت ســران
چــو رهـام گـشـت از کـشــانـی ســتــوهبــپــیـچــیـد زو روی و شـد سـوی کـوه
ز قــلــب ســپـــاه انــدر آشــفــت طــوسبـــزد اســپ کــایــد بـــر اشــکــبــوس
تــهـمـتــن بــرآشـفـت و بــا طـوس گـفـتکـه رهـام را جــام بــاده ســت جــفـت
بـــمــی در هــمــی تـــیــغ بـــازی کــنــدمـــیـــان یــلـــان ســـرفـــرازی کـــنـــد
چــرا شــد کـنـون روی چــون ســنـدروسســواری بــود کــمـتــر از اشــکــبــوس
تـــو قـــلـــب ســـپــــه را بآیـــیـــن بــــدارمــن اکـــنــون پـــیــاده کـــنــم کـــارزار
کــــمـــان بــــزه را بــــبــــاز و فــــگـــنـــدبـــبــنــد کــمــر بـــر بــزد تــیــر چــنــد
خــــروشــــیـــد کـــای مـــرد رزم آزمـــایهــم آوردت آمـــد مــشـــو بـــاز جـــای
کــشــانـی بــخــنــدیـد و خــیـره بــمــانـدعــنــان را گــران کــرد و او را بــخــوانـد
بــدو گـفـت خـنـدان کـه نـام تـو چـیـسـتتـن بـی سـرت را کـه خـواهد گریسـت
تــهـمــتــن چــنـیـن داد پــاســخ کــه نـامچـه پـرسـی کزین پـس نبـینی تـو کام
مــــرا مــــادرم نــــام مــــرگ تـــــو کــــردزمــانــه مــرا پـــتـــک تـــرگ تـــو کـــرد
کــشــانــی بـــدو گــفــت بــی بـــارگــیبــکـشـتــن دهـی ســر بــیـکـبــارگـی
تــهــمــتــن چــنــیـن داد پــاســخ بــدویکـه ای بــیـهـده مـرد پــرخــاشــجــوی
پــــیـــاده نـــدیـــدی کــــه جــــنـــگ آوردســـر ســرکــشــان زیــر ســنــگ اورد
بــشــهـر تــو شــیـر و نـهـنــگ و پــلــنـگســوار انــدر آیـنــد هـر ســه بــجــنـگ
هـــم اکـــنـــون تـــرا ای نـــبـــرده ســـوارپــــیــــاده بــــیـــامــــوزمــــت کــــارزار
پــــیـــاده مـــرا زان فـــرســـتـــاد طـــوسکـه تـا اسـپ بـسـتـانـم از اشـکـبـوس
کــشــانــی پــیـاده شــود هـمــچــو مــنز دو روی خــنــدان شــونــد انــجــمــن
پــیــاده بــه از چــون تــو پــانــصــد ســواربــــدیـــن روز و ایـــن گـــردش کــــارزار
کــشــانـی بــدو گــفــت بــا تــو ســلـیـحنـبـیـنـم هـمـی جـز فـسـوس و مـزیـح
بــدو گـفــت رســتــم کــه تــیـر و کــمـانبــبــیـن تــا هـم اکـنـون ســراری زمـان
چــو نــازش بـــاســپ گــرانــمــایــه دیــدکــمــان را بــزه کــرد و انــدر کــشــیــد
یـــکـــی تـــیـــر زد بــــر بــــر اســـپ اویکــه اســپ انــدر آمــد ز بـــالــا بـــروی
بــــخــــنـــدیـــد رســـتــــم بآواز گـــفـــتکـه بـنشـین بـه پـیش گرانمایه جـفـت
ســــزدگـــر بــــداری ســــرش درکـــنـــارزمــــانـــی بــــرآســــایـــی از کــــارزار
کــمــان را بـــزه کــرد زود اشـــکـــبـــوستـــنــی لـــرز لــرزان و رخ ســـنــدروس
بـــرســتـــم بـــرآنــگــه بـــبـــاریــد تـــیــرتــهـمـتــن بــدو گـفـت بــرخــیـره خـیـر
هــمــی رنــجـــه داری تـــن خـــویــش رادو بــــازوی و جــــان بــــدانـــدیـــش را
تــهـمــتــن بــه بــنــد کــمــر بــرد چــنـگگـزیـن کــرد یـک چــوبــه تــیـر خــدنـگ
یــکــی تــیــر الــمــاس پــیــکــان چــو آبنـــهـــاده بــــرو چــــار پــــر عــــقــــاب
کــمــان را بــمــالــیــد رســتــم بــچــنــگبـــشــســت انــدر آورد تــیــر خــدنــگ
بــرو راسـت خـم کـرد و چـپ کـرد راسـتخـروش از خم چـرخ چـاچـی بـخـاست
چــو ســوفــارش آمــد بــپــهـنــای گــوشز شـــاخ گـــوزنـــان بـــرآمـــد خـــروش
چـو بــوسـیـد پــیـکـان سـرانـگـشـت اویگــذر کـــرد بـــر مــهــره پـــشـــت اوی
بـــزد بـــر بـــر و ســـیــنــه اشــکــبـــوسســپــهـر آن زمـان دسـت او داد بــوس
قــضـــا گــفـــت گــیــر و قــدر گــفـــت دهفـلـک گـفـت احـسـنت و مـه گـفـت زه
کــشــانــی هــم انــدر زمــان جــان بــدادچــنـان شــد کـه گـفـتــی ز مـادر نـزاد
نــظـــاره بـــریــشـــان دو رویــه ســـپـــاهکـــه دارنــد پـــیــکـــار گـــردان نــگـــاه
نــگــه کــرد کــامــوس و خــاقــان چــیــنبـــران بـــرز و بـــالــا و آن زور و کـــیــن
چــو بــرگـشــت رســتــم هـم انـدر زمـانســواری فــرســـتـــاد خـــاقــان دمــان
کــزان نــامــور تـــیــر بـــیــرون کــشـــیــدهـمـه تـیـر تـا پــر پــر از خـون کـشـیـد
هــمــه لــشــکــر آن تــیـر بــرداشــتــنــدســراســر هـمــه نـیـزه پــنـداشــتــنـد
چــو خــاقــان بــدان پــر و پــیــکــان تــیــرنـگــه کــرد بــرنـا دلـش گــشــت پــیـر
بـپـیـران چـنـین گـفـت کـین مـرد کـیسـتز گـــردان ایــران ورا نـــام چـــیــســـت
تــو گـفــتــی کـه لـخــتــی فـرومـایـه انـدز گـردنـکــشــان کــمـتــریـن پــایـه انـد
کـنـون نـیـزه بــا تــیـر ایـشـان یـکـیـســتدل شـیـر در جــنـگـشـان انـدکـیـسـت
هـمـی خــوار کــردی ســراســر ســخــنجـز آن بـد که گفـتـی ز سـر تـا بـه بـن
بـــدو گــفــت پــیــران کــز ایــران ســپــاهنــدانــم کــســی را بـــدیــن پــایــگــاه
کـــجـــا تـــیـــر او بـــگـــذرد بــــر درخـــتنــدانــم چــه دارد بـــدل شــوربـــخــت
از ایــرانــیــان گـــیــو و طـــوس انــد مــردکـــه بــــا فـــر و بــــرزنـــد روز نـــبــــرد
بــرادرم هـومــان بــســی پــیـش طــوسجـــهــان کـــرد بـــر گـــونــه آبـــنـــوس
بــایـران نــدانـم کــه ایـن مــرد کــیـســتبـدیـن لـشـکـر او را هـم آورد کـیـسـت
شـــوم بــــازپــــرســـم ز پــــرده ســـرایبـــیــارنــد نــاکـــام نــامـــش بـــجـــای
***
بــــیـــامـــد پــــر انـــدیـــشـــه و روی زردبــــپـــرســـیـــد زان نـــامـــداران مـــرد
بــپــیـران چــنــیـن گــفــت هـومــان گــردکــه دشــمــن نــدارد خــردمــنـد خــرد
بــــزرگــــان ایـــران گــــشــــاده دلــــنـــدتـو گـویی کـه آهـن هـمـی بـگـسـلـنـد
کـــنــون تـــا بـــیــامــد از ایــران ســـپـــاههــمــی بـــرخــروشــنــد زان رزمــگــاه
بــدو گــفــت پــیـران کــه هــر چــنــد یــاربـــیــایــد بـــر طـــوس از ایــران ســـوار
چـو رسـتــم نـبــاشـد مـرا بــاک نـیـسـتز گـرگـیـن و بـیـژن دلـم چـاک نـیـسـت
ســـپـــه را دو رزم گـــرانــســـت پـــیــشبـجـویـنـد هـر کـس بـدین نـام خـویـش
وزان جـــایــگــه پـــیــش کــامــوس رفــتبــنـزدیـک مـنـشــور و فـرطـوس تــفـت
چــنــیـن گــفــت کــامــروز رزمــی بــزرگبــرفــت و پــدیـد آمــد از مـیـش گــرگ
بـــبـــیــنــیــد تـــا چــاره کــار چــیــســتبــران خـسـتــگـیـهـا بــر آزار چــیـسـت
چــنـیـن گـفــت کــامـوس کـامـروز جــنـگچــنـان بــد کــه نـام انـدر آمــد بــنـنـگ
بــرزم انـدرون کـشــتــه شـد اشـکـبــوسوزو شــادمـان شــد دل گـیـو و طــوس
دلـــم زان پـــیـــاده بـــه دو نـــیـــم شـــدکــزو لــشــکــر مــا پــر از بـــیــم شــد
بــبــالــای او بــر زمــیــن مــرد نــیــســتبــدیـن لـشـکـر او را هـم آورد نـیـسـت
کــمــانــش تــو دیــدی و تــیـر ایـدرســتبـــزور او ز پـــیــل ژیـــان بـــرتـــرســـت
هـمــانــا کــه آن ســگــزی جــنـگــجــویکـه چـنـدیـن هـمـی بـرشـمـردی ازوی
پـــیـــاده بـــدیـــن رزمـــگـــاه آمـــدســـتبـــیـــاری ایــران ســـپـــاه آمـــدســـت
بــدو گــفــت پــیــران کــه او دیـگــرســتســواری ســـرافــراز و کــنــداورســـت
بــــتـــرســـیـــد پـــس مـــرد بـــیـــدار دلکــجــا بـــســتــه بــود انــدران کــار دل
ز پــیــران بــپــرســیــد کــان شــیــر مــردچـــگــونــه خــرامــد بـــدشــت نــبـــرد
ز بــــازو و بــــرزش چــــه داری نـــشـــانچـــه گــویــد بآورد بـــا ســـرکـــشـــان
چــــگـــونـــســــت مـــردی و دیـــدار اویچــگــونــه شــوم مــن بــپــیــکــار اوی
گـــرا یـــدونـــک اویــســـت کـــامـــد ز راهمـــــرا رفــــــت بــــــایـــــد بآوردگـــــاه
بــدو گـفــت پــیـران کـه ایـن خــود مـبــادکــــه او آیـــد ایـــدر کــــنــــد رزم یـــاد
یـکــی مــرد بــیـنــی چــو ســرو ســهـیبـــدیـــدار بــــا زیـــب و بــــا فـــرهـــی
بـــســـا رزمــگـــاهــا کـــه افـــراســـیــابازو گــشــت پـــیــچــان و دیــده پـــرآب
یـکـی رزمـســازســت و خــسـروپــرسـتنخـسـت او بـرد سوی شمشیر دست
بــــکـــیـــن ســــیـــاوش کـــنـــد کــــارزارکـــجـــا او بــــپـــروردش انـــدر کـــنـــار
ز مـــردان کـــنــنــد آزمـــایــش بـــســـیســـلــیــح ورا بـــرنــتـــابـــد کــســـی
نــه بــرگــیــرد از جــای گــرزش نــهــنــگاگــر بــفــگــنــد بــر زمــیـن روز جــنـگ
زهـی بــر کــمــانــش بــر از چــرم شــیـریـکــی تــیــر و پــیـکــان او ده ســتــیـر
بـــــرزم انــــدر آیــــد بـــــپـــــوشـــــد زرهیـکــی جــوشــن از بــر بــبــنــدد گــره
یــکـــی جـــامــه دارد ز چـــرم پـــلـــنــگبـــپــوشــد بـــر و انــدر آیــد بـــجــنــگ
هــمـــی نـــام بـــبـــربـــیــان خـــوانــدشز خــفــتــان و جــوشــن فـزون دانـدش
نـــــســـــوزد در آتـــــش نــــه از آب تـــــرشــود چــون بــپــوشــد بــرآیــدش پــر
یـــکــــی رخــــش دارد بــــزیـــر انــــدرونتــو گـفـتـی روان شـد کـه بــیـسـتــون
هـمــی آتــش افــروزد از خــاک و ســنـگنــیـارامــد از بــانــگ هـنــگــام جــنــگ
ابـــا ایــن شـــگـــفـــتـــی بـــروز نـــبـــردســـزد گـــر نـــداری تـــو او را بـــمـــرد
چــو بــشـنـیـد کـامـوس بــســیـار هـوشبـپـیران سـپـرد آن زمان چـشم و گوش
هــمــانــا خـــوش آمــدش گــفــتـــار اویبــــرافــــروخــــت زان کـــار بــــازار اوی
بــپــیـران چــنـیـن گـفــت کــای پــهـلـوانتـــو بـــیــدار دل بـــاش و روشــن روان
بـبـین تـا چـه خـواهی ز سـوگـند سـخـتکـه خــوردنـد شــاهـان بــیـدار بــخــت
خــورم مــن فــزون زان کــنـون پــیـش تــوکـه روشــن شـود زان دل و کـیـش تــو
کـــه زیــن را نــبـــردارم از پـــشـــت بـــوربـــنـــیـــروی یـــزدان کـــیــوان و هـــور
مــگــر بـــخــت و رای تـــو روشــن کــنــمبـریـشـان جـهـان چـشـم سـوزن کـنـم
بــســی آفــریــن خــوانــد پــیــران بــدویکـه ای شـاه بــیـنـادل و راســت گـوی
بـدیـن شـاخ و ایـن یـال و بــازوی و کـفـتهـنـرمــنـد بــاشــی نـدارم شــگــفــت
بــــکــــام تــــو گـــردد هـــمـــه کـــار مـــانــمــانــدســت بــســیــار پــیـکــار مــا
وزان جــایـگــه گــرد لـشــکــر بــگــشــتبــهـر خــیـمـه و پــرده ای بــرگـذشــت
بـگـفـت ایـن سـخـن پـیـش خـاقـان چـینهمـی گـفـت بـا هر کـسـی همـچـنین
***
ز خـورشـیـد چـون شـد جـهـان لـعـل فـامشـب تــیـره بــر چـرخ بــگـذاشـت گـام
دلــیــران لــشـــکــر شـــدنــد انــجـــمــنکــه بـــودنــد دانــا و شـــمــشـــیــرزن
بـــخـــرگـــاه خـــاقـــان چـــیــن آمـــدنـــدهــمــه دل پــر از رزم و کــیـن آمــدنــد
چــو کــامـوس اســپ افــگـن شــیـر مـردچــو مـنـشــور و فـرطــوس مـرد نـبــرد
شــمـیـران شــگـنـی و شــنـگــل ز هـنـدز ســقـلـاب چــون کـنـدر وشـاه سـنـد
هـــمـــی رای زد رزم را هـــر کــــســــیاز ایران سـخـن گفـت هر کـس بـسـی
ازان پــس بــران رایــشــان شــد درســتکه یکسر بخون دست بایست شست
بـــرفـــتـــنـــد هــر کـــس بآرام خـــویــشبـخـفـتـنـد در خـیـمـه بــا کـام خـویـش
چـو بــاریـک و خـمـیـده شـد پــشـت مـاهز تـــاریـــک زلـــف شـــبــــان ســـیـــاه
بــنـزدیـک خــورشـیـد چــون شـد درسـتبـــرآمــد پـــر از آب رخ را بـــشــســـت
ســپـــاه دو کــشــور بـــرآمــد بـــجـــوشبـــچـــرخ بـــلــنــد انــدر آمــد خـــروش
چــنـیـن گـفـت خــاقـان کـه امـروز جــنـگنــبــایـد کــه چــون دی بــود بــا درنـگ
گــمــان بـــرد بـــایــد کــه پــیــران نــبــودنــه بـــی او نــشـــایــد نــبـــرد آزمــود
هــمــه هــمــگــنــان رزمــســـاز آمــدیــمبـــــــیــــــاری ز راه دراز آمـــــــدیــــــم
گــــر امــــروز چــــون دی درنــــگ آوریـــمهـــمـــه نـــام را زیـــر نـــنـــگ آوریـــم
و دیـــگـــر کـــه فــــردا ز افــــراســــیـــابســپــاس انــدر آرام جــویـیـم و خــواب
یــکـــی رزم بـــایــد هــمــه هــمـــگـــروهشــدن پــیـش لـشــکــر بــکــردار کـوه
ز مــــن هــــدیــــه و بـــــرده زابـــــلـــــیبـــیـــابـــیـــد بــــا شـــاره کـــابـــلـــی
ز ده کــشــور ایــدر ســـرافــراز هــســـتبـخـواب و بـه خـوردن نـبـاید نـشـسـت
بـــزرگــان ز هــر جـــای بـــرخــاســتـــنــدبــخــاقـان چــیـن خـواهـش آراسـتــنـد
کـه بــر لـشــکـر امـروز فــرمـان تــراســتهـمـه کـشـور چـیـن و تـوران تــراسـت
یــک امـــروز بـــنــگـــر بـــدیــن رزمــگـــاهکــه شــمــشــیــر بــارد ز ابــر ســیــاه
وزیـــن روی رســــتــــم بــــایـــرانــــیــــانچـنـیـن گـفـت کـاکـنـون سـرآمـد زمـان
اگـر کـشــتــه شـد زیـن ســپــاه انـدکـینـشـد بـیش و کـم از دو سـیصـد یکـی
چــنــیــن یــکــســره دل مــداریــد تــنــگنـخــواهـم تــن زنـده بــی نــام و نـنـگ
هــمــه لــشــکــر تـــرک از اشــکــبـــوسبــرفـتــنـد رخـسـاره چــون سـنـدروس
کــنـون یـکــســره دل پــر از کـیـن کــنـیـدبــروهـای جــنـگـی پــر از چـیـن کـنـیـد
کـه مـن رخــش را بــســتــم امـروز نـعــلبــخــون کـرد خــواهـم سـر تــیـغ لـعـل
بــــســــازیـــد کــــامـــروز روز نـــوســــتزمـین سـربـسـر گـنج کـیخـسـروسـت
مــــیـــان را بــــبــــنـــدیـــد کــــز کــــارزارهــمــه تـــاج یــابـــیــد بـــا گــوشـــوار
بــــزرگـــان بــــرو خــــوانـــدنـــد آفـــریـــنکـــه از تـــو فـــروزد کـــلــاه و نــگــیــن
بـــپــوشــیــد رســتــم ســلــیــح نــبـــردبآوردگــــــه رفــــــت بـــــــا داروبـــــــرد
زره زیـــر بــــد جـــوشـــن انـــدر مـــیـــانازان پــس بـــپــوشــیــد بـــبـــربـــیــان
گــرانــمــایــه مــغــفــر بــســر بــر نــهــادهـمـی کـرد بــدخــواهـش از مـرگ یـاد
بـــنــیــروی یــزدان مــیــان را بـــبـــســتنشست از بـر رخش چـون پـیل مست
ز بـــالــای او آســمــان خـــیــره گــشــتزمـیـن از پــی رخـش او تــیـره گـشـت
***
بـــرآمــد ز هــر دو ســپــه بــوق و کــوسزمـیـن آهـنـیـن شـد سـپــهـر آبــنـوس
جــهـان لـرز لـرزان شــد و دشــت و کــوهزمـیـن شـد ز نـعـل ســتــوران سـتــوه
وزیــن روی کـــامـــوس بـــر مـــیــمـــنـــهپــس پــشــت او ژنــده پــیــل و بـــنــه
ابـــر مــیــســـره لـــشـــکـــر آرای هــنــدزره دار بـــا تـــیــغ و هـــنـــدی پـــرنـــد
بــقــلــب انــدرون جــای خــاقــان چــیــنشـده آســمـان تــار و جــنـبــان زمـیـن
وزیـــن رو فـــریـــبــــرز بــــر مـــیـــســــرهچــو خــورشــیــد تــابـــان ز بـــرج بــره
ســـوی مــیــمــنــه پـــور کــشـــواد بـــودکــه کــتــفــش هـمـه زیـر پــولـاد بــود
بـــقــلــب انــدرون طــوس نــوذر بـــپـــایبــه پــیـش ســپــه کــوس بــا کــرنـای
هــــمـــــی دود آتـــــش بـــــرآمـــــد ز آبنـبــیـنـد چـنـیـن رزم جــنـگـی بــخـواب
بــرآمــد ز هــر ســوی لــشــکــر خــروشهــمــی پـــیــل را زان بـــدریــد گــوش
نــخــســتــیـن کــه آمــد مــیـان دو صــفز خـــون جـــگـــر بـــر لــب آورده کـــف
ســـپـــهــبـــد ســرافــراز کــامــوس بـــودکـه بــا لـشـکـر و پـیـل و بـا کـوس بـود
هـمـی بــرخـروشـیـد چـون پــیـل مـسـتیــکــی گــرزه گــام پــیــکــر بـــدســت
کــه آن جــنـگـجــوی پــیـاده کــجــاســتکـه از نـامـداران چــنـیـن رزم خـواسـت
کـــــنــــون گــــر بـــــیــــایــــد بآوردگـــــاهتـــهــی مــانــد از تـــیــر او جـــایــگــاه
ورا دیــــده بـــــودنـــــد گـــــردان نــــیــــوچــو طــوس ســرافــراز و رهـام و گـیـو
کـــســـی را نــیــامـــد هــمـــی رزم رایز گــردان ایــران تـــهــی مــانــد جـــای
کــه بــا او کــســی را نــبــد تــاو جــنــگدلــیـران چــو آهــو و او چــون پــلــنــگ
یـــکــــی زابــــلــــی بــــود الــــوای نـــامسـبـک تـیـغ کـیـن بــرکـشـیـد از نـیـام
کـــجـــا نـــیـــزه رســـتـــم او داشـــتـــیپــس پــشــت او هـیـچ نـگــذاشــتــی
بـــســـی رنـــج بــــرده بـــکـــار عـــنـــانبــیــامــوخــتــه گــرز و تــیـر و ســنــان
بــرنـج و بــســخــتــی جــگـر ســوخــتــهز رســتـــم هــنــرهــا بـــیــامــوخــتـــه
بــدو گــفــت رســتــم کــه بــیــدار بــاشبآورد ایـــن تـــرک هـــشـــیـــار بــــاش
مــشــو غــرق ز آب هـنــرهــای خــویـشنــگــه دار بــر جــایـگــه پــای خــویـش
چــــو قــــطــــره بـــــر ژرف دریــــا بــــریبــــدیـــوانـــگـــی مـــانـــد ایـــن داوری
شـــد الـــوای آهــنـــگ کـــامـــوس کـــردکــــه جــــویــــد بآورد بــــا او نــــبــــرد
نـــــهـــــادنـــــد آوردگـــــاهــــی بـــــزرگکــشــانــی بـــیــامــد بـــکــردار گــرگ
بـــزد نـــیـــزه و بــــرگـــرفـــتـــش ز زیـــنبـــیــنــداخـــت آســان بـــروی زمــیــن
عـــنـــان را گـــران کـــرد و او را بـــنــعـــلهـمـی کـوفـت تــا خــاک او کـرد لـعـل
***
تـــهــمـــتـــن ز الـــوای شـــد دردمـــنـــدز فــتــراک بــگـشــاد پــیـچــان کـمـنـد
چــو آهــنــگ جـــنــگ ســران داشــتـــیکــمــنــدی و گــرزی گــران داشــتـــی
بــیــامــد بــغــریــد چــون پــیــل مــســتکــمــنــدی بــبــازو و گــرزی بــدســت
بـــدو گــفــت کــامــوس چــنــدیــن مــدمبــنـیـروی ایـن رشــتــه شــصــت خــم
چــنـیـن پــاســخ آورد رســتــم کـه شـیـرچــو نــخــچــیــر بــیـنــد بــغــرد دلــیــر
نـخـسـتـیـن بــریـن کـیـنـه بـسـتـی کـمـرز ایــران بـــکــشــتــی یــکــی نــامــور
کــنــون رشــتــه خــوانــی کــمــنــد مــرابــبــیـنـی هـمــی تــنــگ و بــنــد مــرا
زمـــانـــه تــــرا از کـــشـــانـــی بــــرانـــدچــو ایـدر بــدت خــاک جــایـت نـمــانـد
بــرانــگــیــخــت کــامــوس اســپ نــبــردهـــــم آورد را دیـــــد بــــــا دارو بـــــرد
بــــیـــنـــداخــــت تــــیـــغ پــــرنـــد آورشهـمـی خـواسـت از تـن بـریدن سـرش
ســـر تـــیـــغ بـــر گـــردن رخـــش خـــوردبــــبـــریـــد بـــر گـــســـتـــوان نـــبـــرد
تــــن رخــــش را زان نـــیـــامـــد گـــزنـــدگـو پــیـلـتــن حــلـقــه کــرد آن کـمـنـد
بــیـنــداخــت و افــگــنــدش انــدر مــیــانبـــرانــگــیــخــت از جــای پــیــل ژیــان
بــــــزیـــــن انـــــدر آورد و کـــــردش دوالعـقـابــی شــده رخــش بــا پــر و بــال
ســـوار از دلـــیـــری بــــیـــفـــشـــارد رانگـران شـد رکـیب و سـبـک شـد عـنان
هـمـی خـواسـت کـان خــم خــام کـمـنـدبــنــیـرو ز هــم بــگــســلــانــد ز بــنــد
شـد از هوش کـاموس و نگسـسـت خـامگـــو پـــیـــلـــتـــن رخـــش را کـــرد رام
عــــنـــان را بــــیـــچــــیـــد و او را ز زیـــننـــگـــون انـــدر آورد و زد بـــر زمـــیـــن
بــیــامــد بـــبــســتــش بـــخــم کــمــنــدبـدو گـفـت کـاکـنـون شـدی بـی گـزنـد
ز تـــو تـــنــبـــل و جـــادوی دور گــشـــتروانـــت بــــر دیـــو مـــزدور گــــشــــت
ســـرآمــد بـــتـــو بـــر هــمــه روز کـــیــننــبــیـنـی زمــیـن کــشــانـی و چــیـن
گــمــان تــو آن بــد کــه هـنــگــام جــنـگکسـی چـون تـو نگرفت خـنجـر بـچـنگ
مـــبــــادا کــــه کـــیـــن آورد ســــرفــــرازکــه بــس زود بــیـنـد نـشــیـب و فــراز
دو دست از پس پشت بستش چو سنگبـــخـــم کـــمـــنـــد انــدر آورد چـــنــگ
بـــیــامـــد خـــرامـــان بـــایــران ســـپـــاهبــزیــر کــش انــدر تــن کــیــنــه خــواه
بــگـردان چــنـیـن گـفــت کـیـن رزمـجــویز بــس زور و کــیــن انــدر آمــد بـــروی
چـــنــیــن اســت رســم ســرای فــریــبگــهـی در فــراز و گــهـی در نــشــیـب
بــایــران هــمــی شــد کــه ویـران کــنــدکــنــام پـــلــنــگــان و شــیــران کــنــد
بــه زابــلــســتــان و بــه کــابــلــســتــاننــه ایـوان بــود نـیـز و نـه گــلــســتــان
نــــیــــنــــدازد از دســـــت گـــــوپـــــال رامـــگـــر گـــم کـــنـــد رســـتــــم زال را
کـفـن شــد کـنـون مـغـفـر و جــوشــنـشز خــاک افــســر و گــرد پــیــراهــنــش
شــمـا را بــکــشــتــن چــگـونـســت رایکـه شـد کـار کـامـوس جـنـگـی ز پــای
بـــیــفــگــنــد بـــر خــاک پـــیــش ســرانز لــشـــکـــر بـــرفـــتـــنــد کـــنــداوران
تــنــش را بــشــمــشــیـر کــردنــد چــاکبـخـون غرقه شـد زیر او سـنگ و خـاک
بـــمــردی نــبـــایــد شـــد انــدر گـــمـــانکــه بـــر تـــو درازســـت دســت زمــان
بـــپــایــان شــد ایــن رزم کــامــوس گــردهـمـی شـد کـه جـان آورد جـان بــبـردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.