ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:19 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو پـــیــران بـــیــامــد بـــر مــن دمــانسـخــن گـفـت بــا درد دل یـک زمـان
کـه از نـیـکـوی بــا ســیـاوش چــه کــردچــه آمــد بــرویــش ز تــیــمــار و درد
فــرنــگــیــس و کــیــخـــســرو از اژدهــابـــگــفـــتـــار و کـــردار او شـــد رهــا
ابــــا آنـــک انـــدر دلـــم شـــد درســـتکه پـیران بـکین کـشـتـه آید نخـسـت
بــــرادرش و فــــرزنـــد در پــــیـــش اویبـسـی بــا گـهـر نـامـور خـویـش اوی
ابــر دســت کــیـخــســرو افــراســیــابشود کشتـه این دیده ام من بـخـواب
گــنــهــکــار یــک تــن نــمــانــد بــجــایمـگـر کـشــتــه افـگـنـده در زیـر پــای
و لـیـکـن نـخــواهـم کـه بــر دســت مـنشـود کـشـتـه ایـن پــیـر بــا انـجـمـن
کـه او را بـجـز راسـتـی پـیشـه نـیـسـتز بـد بـر دلـش راه انـدیـشـه نـیـسـت
گــر ایـدونـک بــاز آرد ایـن را کــه گــفــتگــنــاه گــذشــتــه بــبــایـد نــهـفــت
گــنــهــکــار بـــا خــواســتــه هــرچ بــودســپــارد بــمــا کــیـن نــبــایـد فــزود
ازیـن پــس مـرا جــای پــیـکـار نـیـســتبـه از راسـتـی در جـهان کـار نیسـت
وریــن نــامــداران ابـــا تـــخــت و پـــیــلسـپـاهی بـدین سـان چـو دریای نیل
فــرســتــنــد نــزدیـک مــا تــاج و گــنــجازایـشـان نـبــاشـیـم زیـن پـس بـرنـج
نــداریــم گــیــتــی بـــکــشــتــن نــگــاهکـه نـیکـی دهش را جـز اینـسـت راه
جـهان پـر ز گنجـسـت و پـر تـاج و تـخـتنـبــایـد هـمـه بـهـر یـک نـیـک بــخـت
چــو بــشـنـیـد گـودرز بــر پــای خـاسـتبـدو گـفـت کـای مـهـتـر راد و راسـت
ســتـــون ســـپـــاهــی و زیــبـــای گــاهفـروزان بــتــو شـاه و تــخــت و کـلـاه
ســـر مـــایـــه تـــســـت روشـــن خـــردروانــت هــمــی از خـــرد بـــر خـــورد
ز جـنـگ آشـتـی بـی گـمـان بـهتـرسـتنگـه کـن کـه گـاوت بـچـرم انـدرسـت
بــگــویـم یــکــی پــیــش تــو داســتــانکـنـون بــشـنـو از گـفـتــه بــاســتــان
کــه از راســـتـــی جـــان بـــدگــوهــرانگـــریــزد چـــو گـــردون ز بـــار گـــران
گــر ایـدونــک بــیــچــاره پــیـمــان کــنــدبــکـوشـد کـه آن راسـتـی بــشـکـنـد
چـــو کـــژ آفـــریــدش جـــهــان آفـــریــنتـو مـشـنـو سـخـن زو و کـژی مـبـین
نـخـسـتــیـن کـه مـا رزمـگـه سـاخـتـیـمسـخـن رفـت زیـن کـار و پــرداخـتـیـم
ز پـــیـــران فـــرســـتـــاده آمـــد بـــریــنکـه بــیـزارم از دشـت وز رنـج و کـیـن
کــه مــن دیـده دارم هـمــیـشــه پــر آبز گــفـــتـــار و کـــردار افـــراســـیــاب
مــیـان بــســتــه ام بــنــدگــی شــاه رانــخــواهــم بـــر و بـــوم و خــرگــاه را
بــسـی پـنـد و انـدرز بــشـنـیـد و گـفـتکـزین پـس نبـاشـد مرا جـنگ جـفـت
شـوم گـفـت بـپـسـیـچـم این کـار تـفـتبـخـویشـان بـگویم که ما را چـه رفـت
مـرا تـخـت و گـنـجـسـت و هـم چـارپـایبــدیــشــان نــمــایــم ســزاوار جــای
چـو گـفـت این بـگـفـتـیم کـاری رواسـتبـتـوران تـرا تـخـت و گـنـج و نـواسـت
یـکــی گــوشــه ای گــیـر تــا نـزد شــاهز تــــو آشــــکـــارا نـــگـــردد گـــنـــاه
بــگـفـتــیـم و پــیـران بــریـن بــازگـشـتشــب تــیـره بــا دیـو انـبــاز گــشــت
هــیــونــی فــرســـتـــاد نــزدیــک شــاهکـه لـشــکــر بــرآرای کــامـد ســپــاه
تـو گـفـتـی کـه بـا ما نگفـت این سـخـننـه سـر بــود ازان کـار هـرگـز نـه بــن
کــنــون بـــا تــو ای پـــهــلــوان ســپـــاهیــکــی دیــگــر افــگــنــد بــازی بــراه
جـــز از رنــگ و چـــاره نــدانــد هــمـــیز دانـش سـخــن بــرفـشـانـد هـمـی
کــنـون از کــمــنــد تــو تــرســیـده شــدروا بــد کــه تــرســیـده از دیـده شــد
هـمـه پــشـت ایـشــان بــکـامـوس بــودسپـهبـد چـو سگسار و فر طوس بـود
ســر بــخــت کـامـوس بــرگـشـتــه دیـدبــخــم کـمـنـد انـدرش کـشـتــه دیـد
در آشـــتـــی جـــویــد اکــنــون هــمــینـیـارد نـشـســتــن بــهـامـون هـمـی
چــو دانـد کـه تــنـگ انـدر آمـد نـشــیـببـــکــار آورد بـــنــد و رنــگ و فــریــب
گــنــهـکــار بــا گــنــج و بــا خــواســتــهکـه گـفـتــسـت پــیـش آرم آراسـتــه
بــبـیـنـی کـه چـون بــردمـد زخـم کـوسبــجــنـگ انـدر آیـد ســپــهـدار طـوس
ســـپـــهـــدار پـــیـــران بـــود پـــیــش روکــه جــنــگ آورد هـر زمــان نــوبــنــو
دروغــســت یـکـســر هـمـه گـفــت اوینـشــایـد جــز او اهـرمـن جــفـت اوی
اگــر بــشــنـوی ســر بــســر پــنـد مــننــگــه کــن بـــبـــهــرام فــرزنــد مــن
ســپـــه را بـــدان چـــاره انــدر نــواخــتز گـودرزیـان گـورسـتـانـی بــسـاخـت
کـه تـا زنـده ام خـون سـرشـک مـنسـتیکـی تـیـغ هـنـدی پـزشـک مـنـسـت
چــو بــشـنـیـد رســتــم بــگـودرز گـفـتکـه گـفـتــار تــو بــا خـرد بــاد جــفـت
چـنـیـن اسـت پـیـران و ایـن راز نـیـسـتکــه او نـیـز بــا مــا هـمآواز نـیـســت
ولـــیـــکـــن مـــن از خـــوب کـــردار اوینـجــویـم هـمـی کـیـن و پــیـکـار اوی
نـگـه کـن کـه بــا شــاه ایـران چــه کــردز کــار ســیـاوش چــه تــیـمـار خــورد
گــر از گــفــتــه خــویــش بـــاز آیــد اویبـــنـــزدیــک مـــا رزم ســـاز آیــد اوی
بــفــتــراک بـــر بــســتــه دارم کــمــنــدکــجــا ژنــده پــیــل انــدرآرم بـــبــنــد
ز نــیـکــو گــمــان انــدر آیـم نــخــســتنـبـایـد مـگـر جـنـگ و پـیـکـار جـسـت
چــنــو بـــاز گــردد ز گــفــتـــار خــویــشبــبــیـنـد ز مـا درد و تــیـمـار خــویـش
بــــرو آفـــریـــن کـــرد گـــودرز و طـــوسکـه خـورشـیـد بـر تـو نـدارد فـسـوس
بـــنـــزدیــک تـــو بـــنـــد و رنـــگ و دروغســخــنـهـای پــیـران نــگــیـرد فــروغ
مـبــاد ایـن جـهـان بــی سـرو تـاج شـاهتــو بــادی هـمـیـشـه ورا پــیـش گـاه
چنین گفت رستـم که شب تـیره گشتز گـفـتــارهـا مـغـزهـا خــیـره گـشـت
بـبـاشـیـم و تـا نـیـم شـب مـی خـوریـمدگــر نـیـمـه تــیـمـار لـشــکــر بــریـم
بـــبـــیــنـــیـــم تـــا کـــردگـــار جـــهـــانبـــریــن آشـــکـــارا چـــه دارد نــهــان
بــایـرانـیـان گــفــت کــامــشــب بــمــییـکــی اخــتــری افــگــنـم نـیـک پــی
کــه فــردا مــن ایــن گــرز ســـام ســواربــــگـــردن بــــر آرم کــــنـــم کــــارزار
از ایـدر بــران سـان شـوم سـوی جـنـگبــدانــگــه کــجــا پــای دارد نــهـنــگ
ســـراپـــرده و افــســـر و گــنــج و تـــاجهمـان ژنـده پـیلـان و هم تـخـت عـاج
بــــیــــارم ســــپــــارم بــــایـــرانــــیـــاناگــر تـــاخــتــن را بـــبـــنــدم مــیــان
بــرآمـد خــروشــی ز جــای نـشــســتازان نــامـــداران خـــســـروپـــرســـت
ســوی خــیـمــه خــویـش رفــتــنــد بــازبـــخـــواب و بآســـایــش آمـــد نــیــاز
چــو خـورشـیـد بــنـمـود رخـشـان کـلـاهچـو سـیمین سـپـر دید رخـسـار مـاه
بــتــرســیـد مـاه از پــی گــفــت و گـویبــخــم انــدر امــد بـــپــوشــیــد روی
تـــبــــیـــره بــــرآمـــد ز درگـــاه طـــوسشـد از گـرد اسـپــان زمـیـن ابــنـوس
زمــیـن نـیـلــگــون شــد هـوا پــر ز گــردبــپــوشــیـد رســتــم ســلـیـح نـبــرد
ســوی مــیــمــنــه پــور کــشــواد بـــودکــه بــا جــوشــن و گـرز پــولـاد بــود
فــریـبــرز بــر مـیـســره جــای جــســتدل نــامــداران ز کــیـنــه بــشــســت
بــقــلــب انــدرون طــوس نــوذر بـــپــاینـمـانـد آن زمـان بـر زمـیـن نـیـز جـای
تــهــمــتــن بــیــامــد بــپــیــش ســپــاهکــه دارد یـلــان را ز دشــمــن نــگــاه
و زان روی خـــاقـــان بـــقـــلــب انــدرونز پـیـلـان زمـیـن چـون کـه بـیـسـتـون
ابـــر مــیــمــنــه کـــنــدر شـــیــر گـــیــرســواری دلـاور بــشــمـشــیـر و تــیـر
ســوی مــیـســره جــنــگ دیـده گــهــارزمـیـن خــفــتــه در زیـر نـعــل ســوار
هـمـی گـشـت پـیـران بـه پـیـش سـپـاهبـــیــامــد بـــر شـــنــگــل رزم خـــواه
بـــدو گــفـــت کــای نــامــبـــردار هــنــدز بــربــر بــفــرمــان تــو تــا بــســنــد
مــرا گــفــتــه بـــودی کــه فــردا پـــگــاهز هـر سـو بــجــنـگ انـدر آرم سـپــاه
وزان پــس ز رســتــم بـــجــویــم نــبــردســـرش را ز ابــــر انـــدرآرم بــــگـــرد
بـدو گـفـت شـنگل من از گـفـت خـویشنـگـردم نـبــیـنـی ز مـن کـم و بــیـش
هـم اکـنـون شـوم پـیـش ایـن گـرد گـیـرتــنــش را کــنــم پــاره پــاره بـــتــیــر
ازو کــیــن کــامــوس جــویــم بـــجــنــگبـــایــرانــیــان بــر کــنــم کــار تــنــگ
هـم آنـگـه ســپــه را بــســه بــهـر کــردبـزد کـوس وز دشـت بـرخـاسـت گـرد
بــرفــتــنــد یــک بــهــره بــا ژنــده پــیـلسـپـه بـود صـف بـرکـشـیـده دو مـیل
ســر پـــیــلــبـــان پـــر ز رنــگ و رنــگــارهـمـه پــاک بــا افــســر و گــوشــوار
بــــیـــاراســــتــــه گــــردن از طــــوق زرمــیــان بـــنــد کــرده بـــزریــن کــمــر
فــروهــشــتــه از پــیــل دیــبــای چــیـننــهـاده بــرو تــخــت و مــهـدی زریـن
بــــــرآمـــــد دم نـــــالـــــه کــــــرنـــــایبــرفــتــنـد پــیـلـان جــنـگـی ز جــای
بــیـامــد ســوی مــیـســره ســی هـزارســـواران گـــردنـــکـــش و نــیــزه دار
ســـوی مــیــمــنــه ســـی هــزار دگـــرکـمـان بــرگـرفـتـنـد و چـیـنـی سـپــر
بــقـلـب انـدرون پــیـل و خــاقــان چــیـنهـمــی بــرنــوشــتــنــد روی زمــیـن
جـهـان سـربــسـر آهـنـیـن گـشـتـه بـودبـهـر جـایـگـه بــر تـلـی کـشـتـه بــود
ز بــــس نـــالـــه نـــای و بــــانـــگ درایزمــیــن و زمـــان انــدر آمــد ز جـــای
ز جـــــوش ســــواران و از دار و گــــیــــرهــوا دام کــرگــس بـــد از پـــر تـــیــر
کـسـی را نـمـانـد انـدر آن دشـت هوشز بــانـگ تــبــیـره شــده کــره گــوش
هـمـی گـشـت شـنـگـل مـیـان دو صـفیـکـی تــیـغ هـنـدی گـرفــتــه بــکــف
یـکـی چــتــر هـنـدی بــسـر بــر بــپــایبـسـی مـردم از دنـبــر و مـرغ و مـای
پس پشت و دست چپ و دست راستبجنگ اندر آورده زان سو که خواست
چــو پــیـران چــنــان دیـد دل شــاد کــردز رزم تــــهــــمــــتــــن دل آزاد کــــرد
بــهـومـان چــنـیـن گــفــت کــامـروز کــاربــــکــــام دل مــــا کــــنــــد روزگــــار
بــدیــن ســاز و چــنــدیـن ســوار دلــیــرســرافــراز هــر یــک بــکــردار شــیــر
تــو امــروز پـــیــش صــف انــدر مــپـــاییــک امــروز و فـــردا مــکـــن رزم رای
پــس پـشـت خـاقـان چـیـنـی بــایـسـتکــه دانـد تــرا بــا ســواری دویـســت
کــه گــر زابـــلــی بـــا درفــش ســـیــاهبـــبـــیــنــد تـــرا کـــار گــردد تـــبـــاه
بـــبـــیــنــیــم تـــا چـــون بـــود کــار مــاچــه بــازی کــنـد بــخــت بــیـدار مــا
وزان جـــایــگــه شــد بـــدان انــجـــمــنبــجــایـی کــه بــد ســایـه پــیـلــتــن
فــــرود آمـــد و آفـــریـــن کـــرد چــــنـــدکــه زور از تــو گـیـرد ســپــهـر بــلـنـد
مــبـــادا کــه روز تـــو گــیــرد نــشــیــبمــبـــادا کــه آیــد بــرویــت نــهــیــب
دل شــــاه ایـــران بــــتــــو شــــاد بــــادهــمــه کــار تــو ســربــســر داد بــاد
بــــرفـــتـــم ز نـــزد تـــو ای پـــهـــلـــوانپـــیــامــت بـــدادم بـــپـــیــر و جــوان
بـــگــفــتــم هــنــرهــای تــو هــرچ بــودبــگـیـتـی تــرا خـود کـه یـارد سـتــود
هــم از آشــتـــی رانــدم هــم ز جــنــگسـخـن گـفـتـم از هر دری بـی درنگ
بــفـرجــام گـفـتــنـد کـیـن چــون کـنـیـمکــه از رای او کــیـنـه بــیـرون کــنـیـم
تــــوان داد گـــنـــج و زر و خـــواســـتـــهز مــا هـر چــه او خــواهــد آراســتــه
نـــشـــایــد گـــنـــهـــکـــار دادن بـــدویبــرانــدیــش و ایــن رازهــا بــازجــوی
گــنــهــکــار جــز خــویـش افــراســیــابکـه دانـی سـخـن را مـزن در شـتـاب
ز مــا هـرک خــواهـد هـمــه مــهـتــرنــدبــزرگـنـد و بــا تــخـت و بــا افـسـرنـد
سـپـاهـی بـیـامـد بــدیـن سـان ز چـیـنز سـقـلـاب و خـتـلـان و تـوران زمـیـن
کــجــا آشــتــی خــواهــد افــراســیــابکه چـندین سپـاه آمد از خـشک و آب
بــپــاســخ نـکــوهـش بــســی یـافــتــمبــدیـن سـان سـوی پـهـلـوان تـافـتـم
وزیــشــان ســپـــاهــی چــو دریــای آبگـرفـتـنـد بـر جـنگ جـسـتـن شـتـاب
نـبــرد تــو خــواهـد هـمــی شــاه هـنـدبــتــیـر و کــمــان و بــهـنــدی پــرنــد
مــرا ایــن درســتــســت کــز پــیــلــتــنبــفــرجــام گــریـان شــونـد انـجــمـن
چـو بـشـنید رسـتـم بـرآشـفـت سـخـتبـپـیران چـنین گفـت کای شـوربـخـت
تـو بـا ایـن چـنـین بـنـد و چـنـدین فـریـبکـــجـــا پـــای داری بـــروز نـــهــیــب
مـــــرا از دروغ تـــــو شـــــاه جـــــهــــانبــســی یـاد کــرد آشــکــار و نــهــان
وزان پـــس کــجــا پـــیــر گــودرز گــفــتهـمـه بـنـد و نـیـرنـگـت انـدر نـهـفـت
بــــدیـــدم کـــنـــون دانـــش و رای تــــودروغــســت یـکــســر ســراپــای تــو
بـغـلـتـی هـمـی خـیره در خـون خـویشبـدسـت ایـن و زین بـتـر آیـدت پـیـش
چـــنـــیــن زنـــدگـــانـــی نــیــارد بـــهــاکـــه بـــاشـــد ســـر انــدر دم اژدهــا
مـگـر گـفـتــم آن خــاک بــیـداد و شــومگــــذاری بــــیــــایــــی بآبــــاد بــــوم
بــبــیــنــی مــگــر شــاه بــاداد و مــهــرجـــوان و نــوازنـــده و خـــوب چـــهــر
بـــدارد تـــرا چـــون پـــدر بـــی گـــمــانبـــرآرد ســـرت بـــرتـــر از آســـمـــان
تــرا پــوشــش از خــود و چــرم پــلــنـگهـمـی خـوشـتـر آیـد ز دیـبــای رنـگ
نـــدارد کـــســـی بــــا تـــو ایـــن داوریز تــخــم پــراکــنــد خــود بــر خــوری
بــدو گـفـت پــیـران کـه ای نـیـکـبــخــتبــرومــنــد و شــاداب و زیـبــا درخــت
ســخــنـهـا کـه دانـد جــز از تــو چــنـیـنکــه از مـهـتــران بــر تــو بــاد آفــریـن
مــرا جـــان و دل زیــر فــرمــان تـــســتهـمـیـشــه روانـم گـروگــان تــســت
یـک امـشــب زنـم رای بــا خــویـشـتــنبــگــویـم ســخــن نـیـز بــا انـجــمــن
وزانــجـــا بـــیــامــد بـــقـــلــب ســـیــاهزبــان پــر دروغ و روان کــیــنــه خــواه
چــو بــرگــشــت پــیـران ز هـر دو گــروهزمـیـن شـد بــکـردار جــوشـنـده کـوه
چــنــیـن گــفــت رســتــم بــایــرانــیــانکـه مـن جـنـگ را بـسـتـه دارم مـیان
شـمـا یـک بـیـک سـر پـر از کـیـن کـنـیـدبـروهـای جـنـگـی پـر از چـیـن کـنـیـد
کــه امــروز رزمــی بــزرگــســت پــیـشپـــدیــد آیــد انــدازه گــرگ و مــیــش
مـرا گـفــتــه بــود آن ســتــاره شــنـاسازیـــن روز بــــودم دل انــــدر هـــراس
کـــه رزمـــی بـــود در مـــیـــان دو کـــوهجــهـانـی شــونـد انـدر آن هـمـگـروه
شـــونــد انــجـــمــن کــاردیــده مــهــانبــدان جــنـگ بــی مـرد گـردد جـهـان
پــی کــیــن نــهــان گــردد از روی بـــومشــود گــرز پـــولــاد بـــرســـان مــوم
هـر آنــکــس کــه آیـد بــر مــا بــجــنــگشــمــا دل مــداریـد از آن کــار تــنـگ
دو دســتــش بــبــنــدم بــخــم کــمــنـداگــر یــار بـــاشــد ســپــهــر بــلــنــد
شـمـا ســربــسـر یـک بــیـک هـمـگـروهمــبــاشــیـد از آن نـامــداران ســتــوه
مــــرا گــــر بـــــرزم انــــدر آیــــد زمــــاننـمـیـرم بــبــزم انـدرون بــی گــمــان
هــمـــی نـــام بـــایــد کـــه مـــانــد درازنـمـانـی هـمـی کـار چـنـدیـن مـسـاز
دل انــدر ســرای ســپــنــجــی مــبــنـدکه پـر خـون شوی چـون بـبـایدت کند
اگــــر یــــار بـــــاشــــد روان بــــا خــــردبــنــیــک و بـــبـــد روز را بـــشــمــرد
خــــداونـــد تــــاج و خــــداونـــد گـــنـــجنــبــنــدد دل انــدر ســرای ســپــنــج
چــنـیـن داد پــاسـخ بــرســتــم ســپــاهکــه فــرمــان تــو بــرتــر از چــرخ مـاه
چـــنــان رزم ســازیــم بـــا تـــیــغ تـــیــزکــه مــانـد ز مـا نـام تــا رســتــخــیـز
ز دو رویــه تـــنــگ انــدر آمـــد ســـپـــاهیـکــی ابــر گــفــتــی بــرآمـد ســیـاه
کــه بــاران او بــود شــمــشــیــر و تــیـرجــهــان شــد بــکــردار دریــای قــیــر
ز پـــیـــکـــان پــــولـــاد و پــــر عـــقـــابســیـه گـشـت رخــشـان رخ آفـتــاب
ســـنـــانــهــای نــیــزه بـــگـــرد انــدرونســتــاره بــیـالــود گــفــتــی بــخــون
چــــرنـــگـــیـــدن گــــرزه گــــاوچــــهـــرتـو گفـتـی همی سـنگ بـارد سـپـهر
بــخــون و بــمـغــز انـدرون خــار و خــاکشده غرق و بـرگستـوان چـاک چـاک
هـمـه دشـت یـکـسـر پــر از جـوی خـونبــهـر جــای چــنـدی فــگـنـده نـگـون
چــو پــیـلـان فــگـنـده بــهـم مـیـل مـیـلبـرخ چـون زریـر و بـلـب هـمـچـو نـیـل
چــنــیــن گــفــت گــودرز بــا پــیــر ســرکـه تـا مـن بــبــسـتـم بـمـردی کـمـر
نــدیــدم کــه رزمــی بــود زیـن نــشــاننـه هـرگـز شــنـیـدم ز گـردنـکــشــان
کـه از کـشـتـه گـیـتـی بـریـن سـان بـودیـکـی خــوار و دیـگـر تــن آسـان بــود
بـــغــریــد شــنــگــل ز پــیــش ســپـــاهمــنــم گــفـــت گـــرداوژن رزم خـــواه
بــگـویـیـد کـان مـرد سـگـزی کـجـاسـتیکـی کـرد خـواهـم بـرو نـیـزه راسـت
چــو آواز شــنــگــل بــرســتــم رســیــدز لــشــکــر نــگــه کــرد و او را بــدیـد
بـــدو گـــفـــت هــان آمــدم رزمـــخـــواهنـگــر تــا نـگــیـری بــلــشــکــر پــنـاه
چــنـیـن گـفــت رســتــم کـه از کــردگـارنــجــســتــم جــزیـن آرزوی آشــکــار
کــه بــیـگــانـه ای زان بــزرگ انــجــمــندلـــیــری کـــنــد رزم جـــویــد ز مــن
نـه ســقــلـاب مـانـد ازیـشــان نـه هـنـدنه شـمـشـیر هنـدی نه چـینی پـرنـد
پــی و بــیـخ ایـشــان نــمــانــم بــجــاینـمـانم بـتـرکـان سـر و دسـت و پـای
بــــر شــــنـــگــــل آمـــد بآواز گــــفــــتکــه ای بــدنــژاد فــرومــایــه جــفــت
مــــرا نــــام رســــتــــم کــــنــــد زال زرتـو سـگـزی چـرا خـوانـی ای بـدگـهـر
نگه کـن کـه سـگزی کـنون مرگ تـسـتکفن بـی گمان جوشن و تـرگ تست
هـــمـــی گــــشــــت بــــا او بآوردگــــاهمـیـان دو صـف بــرکـشــیـده ســپــاه
یــکــی نــیــزه زد بـــرگــرفــتــش ز زیــننــگــونــســار کــرد و بــزد بــر زمــیـن
بـــرو بـــر گــذر کــرد و او را نــخـــســـتبـشـمشـیر بـرد آنگـهی شـیر دسـت
بـــــرفــــتــــنــــد زان روی کــــنــــداورانبــــــزهـــــر آب داده پــــــرنــــــدآوران
چــو شـنـگـل گـریـزان شــد از پــیـلـتــنپــراگــنـده گــشــتــنـد زان انـجــمــن
دو بـهـره ازیـشـان بـشـمـشـیـر کـشـتدلــیــران تــوران نــمــودنــد پـــشــت
بـجـان شنگل از دسـت رستـم بـجـستزره بـود و جـوشـن تـنش را نـخـسـت
چـنین گفـت شـنگل که این مرد نیسـتکـس او را بـگـیتـی هـم آورد نـیسـت
یـکـی ژنـده پــیـلـسـت بــر پــشـت کـوهمــگــر رزم ســازنــد یــکــســر گــروه
بـــتـــنـــهـــا کـــســـی رزم بــــا اژدهـــانــجــویــد چــو جــویــد نــیــابــد رهــا
بـــدو گـــفـــت خـــاقـــان تـــرا بـــامــداددگــــر بــــود رای و دگــــر بــــود یـــاد
ســـپـــه را بـــفـــرمــود تـــا هــمــگــروهبـــرانــنــد یــکــســـر بـــکـــردار کــوه
ســـــرافـــــراز را در مـــــیـــــان آورنـــــدتـــنـــومـــنـــد را جـــان زیـــان آورنـــد
بـشـمـشـیـر بـرد آن زمـان شـیـر دسـتچـپ لـشـکـر چـیـنـیـان بـرشـکـسـت
هـر آنـگــه کــه خــنــجــر بــرانـداخــتــیهـمـه ره تــن بــی ســر انـداخــتــی
نــه بـــا جـــنـــگ او کـــوه را پـــای بـــودنـه بــا خـشـم او پــیـل را جــای بــود
بـــدان ســان گــرفــتــنــد گــرد انــدرشکـه خـورشـیـد تــاریـک شـد از بــرش
چــنــان نــیـزه و خــنــجــر و گــرز و تــیـرکـه شـد سـاخـتـه بــر یـل شـیـرگـیـر
گـمـان بــرد کـانـدر نـیـسـتـان شـدسـتز خون روی کشور میستـان شدست
بـــیــک زخـــم ده نــیــزه کــردی قـــلــمخـروشـان و جـوشـان و دشـمـن دژم
دلـــیـــران ایـــران پــــس پــــشـــت اویبــکــیـنـه دل آگـنـده و جــنـگ جــوی
ز بــس نــیــزه و گــرز و گــوپــال و تــیــغتـو گـفـتـی هـمـی ژالـه بــارد ز مـیـغ
ز کـــشـــتـــه هــمــه دشـــت آوردگـــاهتـن و پـشت و سر بـود و تـرگ و کلاه
ز چــیــنــی و شــگــنــی و از هــنــدویز ســقــلــاب و هــری و از پــهــلــوی
ســپــه بــود چــون خــاک در پــای کــوهز یـک مـرد ســگـزی شـده هـمـگـروه
کـه بــا او بـجـنـگ انـدرون پـای نـیـسـتچـنـو در جـهان لـشـکـر آرای نـیسـت
کـسـی کـو کـنـد زیـن سـخـن داسـتـاننـبــاشــد خــردمــنـد هـمــداســتــان
کــه پـــرخــاشــخــر نــامــور صــد هــزاربــســنــده نــبــودنــد بــا یــک ســوار
ازیــن کــیــن بـــد آمــد بـــافــراســیــابز رســتــم کـجــا یـابــد آرام و خــواب
چــنــیـن گــفــت رســتــم بــایــرانــیــانکـزین جـنگ دشـمـن کـنـد جـان زیان
هـم اکــنـون ز پــیـلــان و از خــواســتــههــمــان تــخــت و آن تـــاج آراســتــه
ســتـــانــم ز چـــیــنــی بـــایــران دهــمبـــدان شـــادمـــان روز فـــرخ نـــهــم
نــبـــاشــد جــز ایــرانــیــان شــاد کــسپـــی رخــش و ایــزد مــرا یــار بـــس
یـکـی را ز شـگـنـان و سـقـلـاب و چـیـننـمـانـم کــه پــی بــرنـهـد بــر زمـیـن
کـــه امـــروز پــــیـــروزی روز مـــاســــتبـلـند آسـمـان لـشـکـر افـروز ماسـت
گــــر ایـــدونـــک نـــیـــرو دهـــد دادگــــرپــدیــد آورد رخــش رخــشــان هــنــر
بــریـن دشــت مـن گـورســتــانـی کـنـمبــرومــنــد را شــارســتــانــی کــنــم
یـکـی از شـمـا ســوی لـشــکـر شـویـدبـکـوشـیـد و بــا بــاد هـمـبــر شـویـد
بــکـوبــیـد چـون مـن بــجــنـبــم ز جــایشــمــا بـــرفــرازیــد ســـنــج و درای
زمــیــن را ســراســر کــنــیــد آبـــنــوسبـــــگــــرد ســــواران و آوای کــــوس
بــــکـــوبــــیـــد گـــوپـــال و گـــرز گـــرانچـــو پـــولــاد را پـــتـــک آهــنــگــران
از انـــبـــوه ایـــشـــان مـــداریـــد بــــاکز دریـــا بــــابــــر انـــدر آریـــد خــــاک
هــمــه دیـده بــر مــغــفــر مــن نــهــیـدچـو مـن بـر خـروشـم دمـیـد و دهـیـد
بــدریـد صــفــهــای ســقــلــاب و چــیـننــبــایــد کــه بــیــنــد هــوا را زمــیـن
وزان جــایـگـه رفـت چــون پــیـل مـسـتیــکــی گــرزه گــاوپــیــکــر بــدســت
خــروشـان سـوی مـیـمـنـه راه جــسـتز لـشـکـر سـوی کـندر آمـد نخـسـت
هــمــه مــیـمــنــه پــاک بــر هــم دریــدبـسی تـرگ و سـر بـد که تـن را ندید
یـکـی خــویـش کـامـوس بــد سـاوه نـامسـرافـراز و هـر جـای گـسـتـرده کـام
بــیـامــد بــپــیـش تــهـمــتــن بــجــنــگیـکـی تـیـغ هـنـدی گـرفـتـه بــچـنـگ
بــگــردیــد گــرد چــپ و دســت راســتز رستـم همی کین کاموس خواست
بـرسـتـم چـنـین گـفـت کـای ژنـده پـیـلبــبــیـنـی کــنــون مــوج دریـای نـیـل
بــخــواهـم کـنـون کـیـن کــامـوس خــواراگــر بــاشــدم زیــن ســپــس کــارزار
چــو گـفـتــار ســاوه بــرســتــم رســیـدبــزد دســت و گـرز گـران بــرکـشــیـد
بـــزد بـــر ســـرش گـــرز را پـــیــلـــتـــنکـه جـانـش بــرون شـد بــزاری ز تـن
بــــرآورد و زد بـــر ســـر و مـــغـــفـــرشنـدیـدسـت گـفـتـی تـنـش را سـرش
بــیــفــگــنــد و رخــش از بـــر او بـــرانــدز ســاوه بــگـیـتــی نـشـانـی نـمـانـد
درفــش کــشــانــی نــگــونــســار کــردو زو جـــان لـــشـــکـــر پــــرآزار کـــرد
نــبـــد نــیــز کـــس پـــیــش او پـــایــدارهــمــه خـــاک مــغــز ســر آورد بـــار
پــس از مـیـمـنـه شـد سـوی مـیـســرهغـمی گـشـت لشـکـر همه یکـسـره
گـــهـــار گـــهــانـــی بـــدان جـــایــگـــاهگـوی شــیـرفــش بــا درفـش ســیـاه
بــرآشـفـت چــون تــرگ رســتــم بــدیـدخـروشـی چـو شـیر ژیـان بـرکـشـیـد
بــدو گــفــت مـن کــیـن تــرکــان چــیـنبـخـواهم ز سـگزی بـرین دشـت کین
بــرانـگــیـخــت اســپ از مــیـان ســپــاهبــیـامــد بــر پــیـلــتــن کــیـنـه خــواه
ز نــزدیــک چــون تــرگ رســتــم بــدیــدیـکـی بــاد سـرد از جـگـر بــرکـشـیـد
بـــدل گــفــت پــیــکــار بـــا ژنــده پــیــلچـو غوطه اسـت خـوردن بـدریای نیل
گــریــزی بــهــنــگــام بـــا ســر بــجــایبــه از رزم جــســتــن بــنــام و بــرای
گــریــزان بـــیــامــد ســـوی قــلــبـــگــاهبــرو بــر نــظــاره ز هـر ســو ســپــاه
درفـــش تـــهـــمـــتـــن مـــیـــان گـــروهبـــســان درخــت از بـــر تـــیــغ کــوه
هـمـی تـاخـت رسـتـم پــس او چـو گـردزمـیـن لــعــل گــشــت و هـوا لــاژورد
گــهــار گــهـانــی بــتــرســیـد ســخــتکـزو بــود بــرگـشـتــن تــاج و تــخــت
بـــرآورد یــک بـــانــگ بـــرســـان کــوسکــه بــشــنــیـد آواز گــودرز و طــوس
هــمــی خــواســت تــا کــارزاری کــنــدنــدانــســت کــیــن بـــار زاری کــنــد
چـه نیکـو بـود هر کـه خـود را شـنـاخـتچـرا تـا ز دشـمـن بــبــایـدش تـاخـت
پــــس او گـــرفـــتـــه گـــو پـــیـــلـــتـــنکـه هـان چــاره گـور کــن گـر کــفــن
یــکــی نــیــزه زد بـــر کـــمــربـــنــد اویبـــدریــد خـــفــتـــان و پـــیــونــد اوی
بــیـنـداخــتــش هـمــچــو بــرگ درخــتکـه بــر شـاخ او بـر زنـد بــاد سـخـت
نــگــونــســـار کــرد آن درفـــش کــبـــودتــو گــفــتــی گــهـار گــهـانـی نـبــود
بــدیـدنـد گـردان کـه رســتــم چــه کــردچـپ و راسـت بـرخـاسـت گـرد نـبـرد
درفــش هــمــایــون بـــبــردنــد و کــوسبــیــامــد ســرافــراز گــودرز و طــوس
خـــروشـــی بـــرآمــد ز ایــران ســـپـــاهچــو پــیـروز شــد گـرد لـشـکـر پــنـاه
بـــفــرمــود رســـتـــم کــز ایــران ســواربـــر مــن فــرســتــنــد صــد نــامــدار
هم اکـنون مـن آن پـیل و آن تـخـت عـاجهمـان یاره و سـنـج و آن طـوق و تـاج
ســـتـــانــم ز چـــیــن و بـــایــران دهــمبـــه پـــیــروز شـــاه دلـــیــران دهـــم
از ایــران بـــیــامــد هــمــی صــد ســوارزره دار بــــــا گــــــرزه گــــــاوســــــار
چــنــیـن گــفــت رســتــم بــایــرانــیــانکـه یـکـسـر بــبـنـدنـد کـیـن را مـیـان
بــجــان و سـر شـاه و خــورشـیـد و مـاهبــخــاک ســیــاوش بــایــران ســپــاه
بــــــیـــــزدان دادار جــــــان آفـــــریـــــنکــه پــیــروزی آورد بــر دشــت کــیـن
کـــه گـــر نــامـــداران ز ایــران ســـپـــاههــزیــمــت پــذیــرد ز تــوران ســپــاه
ســـرش را ز تـــن بـــرکـــنـــم در زمـــانز خـــونــش کــنــم جـــویــهــای روان
بـدانـسـت لـشـکـر کـه او شـیرخـوسـتبــچــنـگـش سـریـن گـوزن آرزوســت
هــمــه ســوی خــاقــان نــهــادنــد رویبـنـیـزه شـده هـر یکـی جـنـگ جـوی
تـهـمـتـن بــپــیـش انـدرون حـمـلـه بــردعــنــان را بــرخــش تــگــاور ســپــرد
هـمـی خــون چــکــانـیـد بــر چــرخ مـاهســـتـــاره نــظـــاره بـــر آن رزمــگــاه
ز بـــس گـــرد کـــز رزمــگــه بـــردمــیــدچـنان شـد که کس روی هامون ندید
ز بــــانـــگ ســـواران و زخـــم ســـنـــاننــبــود ایــچ پــیـدا رکــیــب از عــنــان
هـوا گـشــت چــون روی زنـگـی ســیـاهز کــشــتــه نــدیـدنـد بــر دشــت راه
هـمـه مـرز تــن بــود و خــفـتــان و خــودتـــنــان را هــمــی داد ســرهــا درود
ز گــــرد ســــوار ابــــر بــــر بــــاد شــــدزمـــیـــن پــــر ز آواز پــــولــــاد شــــد
بـــســی نــامــدار از پــی نــام و نــنــگبــدادنـد بــر خــیـره سـرهـا بــجــنـگ
بـــرآورد رســتـــم بـــرانــســان خــروشکـه گـفـتــی بــرآمـد زمـانـه بــجـوش
چـنین گـفـت کـان پـیل و آن تـخـت عـاجهـمـان یـاره و افـســر و طـوق و تــاج
ســپــرهــای چــیــنــی و پــرده ســرایهــمــان افــســـر و آلــت چـــارپـــای
بـــایــران ســزاوار کــیــخـــســـروســـتکـه او در جــهـان شــهـریـار نـوســت
کـه چــون او بــگـیـتــی ســرافـراز شــاهنـبــود و نـدیـدسـت خـورشـیـد و مـاه
شـــمــا را چـــه کــارســـت بـــا تـــاج زربـدیـن زور و این کـوشـش و این هـنـر
هــمــه دســتــهــا ســوی بـــنــد آوریــدمـــیــان را بـــخـــم کـــمـــنـــد آوریــد
شــمـا را ز مـن زنـدگــانـی بــســســتکـه تـاج و نگین بـهر دیگـر کـسـسـت
فــرســـتـــم بـــنــزدیــک شـــاه زمــیــنچـه منشور و شنگل چـه خاقان چین
و گـــرنـــه مـــن ایـــن خــــاک آوردگــــاهبـــنــعــل ســـتـــوران بـــرآرم بـــمــاه
بـــدشــنــام بـــگــشــاد خــاقــان زبـــانبـــدو گــفــت کــای بـــدتــن بـــدروان
مــه ایـران مــه آن شــاه و آن انـجــمــنهـمــی زیـنــهـاریـت بــایـد چــو مــن
تــو ســگـزی کـه از هـر کـسـی بــتــریهـمـی شـاه چـین بـایـدت لـشـکـری
یـکــی تــیــر بــاران بــکــردنــد ســخــتچــو بــاد خـزان بــرجــهـد بــر درخـت
هـــوا را بــــپــــوشـــیـــد پــــر عـــقـــابنـبــیـنـد چـنـان رزم جـنـگـی بــخـواب
چــــو گــــودرز بــــاران الــــمـــاس دیـــدز تــیـمــار رســتــم دلــش بــردمــیـد
بــرهـام گــفــت ای درنـگــی مـایـســتبــرو بــا کـمـان وز سـواری دویـســت
کــمــانــهـای چــاچــی و تــیـر خــدنــگنـگـه دار پــشـت تــهـمـتــن بــجـنـگ
بــگـیـو آن زمـان گـفـت بــرکـش ســپــاهبـرین دشت زین بـیش دشمن مخواه
نــه هــنــگــام آرام و آســـایــش اســتنــه نــیــز از در رای و آرایــش اســت
بــرو بــا دلـیـران ســوی دســت راســتنگه کن که پـیران و هومان کجـاسـت
تــهـمـتــن نـگــر پــیـش خــاقــان چــیـنهـمــی آســمــان بــرزنـد بــر زمــیـن
بــرآشــفــت رهـام هـمــچــون پــلــنــگبــیـامـد بــپــشـت تـهـمـتـن بــجـنـگ
چــنـیـن گـفـت رســتــم بــرهـام شــیـرکه تـرسم که رخشم شد از کار سیر
چـــنــو ســســت گــردد پـــیــاده شــومبـــخـــون و خـــوی آهــار داده شــوم
یکـی لـشـکـرسـت این چـو مـور و مـلـختـو بــا پــیـل و بــا پــیـلـبــانـان مـچـخ
هــمــه پــاک در پــیـش خــســرو بــریـمز شـگـنـان و چــیـن هـدیـه نـو بــریـم
و زان جــایـگـه بــرخــروشــیـد و گــفــتکـه بـا روم و چـین اهرمن بـاد جـفـت
ایــا گــم شــده بـــخــت بـــیــچـــارگــانهــمــه زار و بــا درد غــمــخــوارگــان
شـــمــا را ز رســـتـــم نــبـــود آگـــهــیمـگـر مـغــزتــان از خــرد شــد تــهـی
کـــــجـــــا اژدهــــا را نــــدارد بـــــمــــردهــمــی پــیــل جــویــد بـــروز نــبــرد
شـمـا را سـر از رزم مـن سـیـر نـیـسـتمرا هدیه جـز گرز و شـمشیر نیسـت
ز فــتــراک بــگــشــاد پــیـچــان کــمــنـدخــم خــام در کــوهــه زیــن فــگــنــد
بــرانـگـیـخــت رخــش و بــرآمـد خــروشهـــمـــی اژدهـــا را بـــدریــد گـــوش
بــهـر ســو کــه خــام انــدر انــداخــتــیزمــیــن از دلــیــران بـــپـــرداخــتـــی
هــرانــگــه کـــه او مــهــتـــری را ز زیــنربــودی بــخــم کــمــنــد از کــمــیــن
بـــدیــن رزمــگــه بــر ســرافــراز طــوسبــابــر انـدر افـراخـتــی بــوق و کـوس
بــبـسـتـی از ایـران کـسـی دسـت اویز هـامــون نـهـادی ســوی کــوه روی
نـگــه کــرد خــاقــان ازان پــشــت پــیـلزمــیـن دیــد بــرســان دریــای نــیــل
یــکــی پــیـل بــر پــشــت کــوه بــلــنــدورا نـــام بـــد رســـتـــم دیـــو بـــنـــد
هــمــی کـــرگـــس آورد ز ابـــر ســـیــاهنــظــاره بـــران اخــتـــر و چـــرخ مــاه
یـکــی نـامـداری ز لـشــکــر بــجــســتکــه گــفــتــار ایـران بــدانــد درســت
بــدو گــفــت رو پــیــش آن شــیــر مــردبــگـویـش کـه تـنـدی مـکـن در نـبــرد
چــغـانـی و شــگـنـی و چــیـنـی و وهـرکــزیـن کــیـنـه هـرگــز نــدارنــد بــهـر
یـکـی شـاه خـتــلـان یـکـی شـاه چـیـنز بــیـگـانـه مـردم تــرا نـیـسـت کـیـن
یــکــی شــهــریــارســـت افــراســیــابکـه آتـش هـمـی بــد شـنـاسـد ز آب
جــهـانـی بــدیـن گــونـه کــرد انـجــمــنبــد آورد ازیــن رزم بــر خــویــشــتــن
کـسـی نیسـت بـی آز و بـی نـام و ننگهـمـان آشـتــی بــهـتــر آیـد ز جـنـگ
فـــرســـتـــاده آمـــد بــــر پــــیـــلـــتـــنزبــان پــر ز گـفـتــار و دل پــر شــکـن
بـــدو گــفــت کــای مــهــتــر رزمــجــویچـو رزمـت سـرآمـد کـنـون بـزم جـوی
نـــداری هــمـــانـــا ز خـــاقـــان چـــیــنز کــار گــذشــتــه بــدل هـیـچ کــیـن
چـــنـــو بــــاز گـــردد تـــو زو بــــاز گـــردکـه اکـنـون ســپــه را سـرآمـد نـبــرد
چـو کـاموس بـر دسـت تـو کشـتـه شـدسـر رزمـجـویـان هـمـه گـشـتـه شـد
چــنـیـن داد پــاســخ کـه پــیـلـان و تــاجبــنـزدیـک مــن بــایـد و تــخــت عــاج
بــــتــــاراج ایـــران نــــهــــادســــت رویچـه بـاید کـنون لابـه و گـفـت و گـوی
چـو دانـد کـه لـشـکـر بـجـنـگ آمـدسـتشــتــاب ســپــاه از درنـگ آمـدســت
فـرســتــاده گـفــت ای خــداونـد رخــشبــدشـت آهـوی نـاگـرفـتـه مـبــخـش
کــه دانــد کــه خــود چــون بــود روزگــارکـــه پــــیـــروز بــــرگـــردد از کــــارزار
چـو بـشـنید رسـتـم بـرانـگـیخـت رخـشمـنـم گـفـت شـیـراوژن تــاج بــخــش
تـــنــی زورمـــنـــد و بـــبـــازو کـــمـــنــدچــه روز فـریـبــسـت و هـنـگـام بــنـد
چـــه خــاقــان چـــیــنــی کــمــنــد مــراچــه شــیـر ژیــان دســت بــنــد مــرا
بـــیــنــداخـــت آن تـــابـــداده کـــمـــنــدســران ســواران هـمــی کــرد بــنــد
چــو آمــد بـــنــزدیــک پـــیــل ســپـــیــدشـد آن شــاه چــیـن از روان نـاامـیـد
چــو از دسـت رسـتــم رهـا شـد کـمـنـدســر شــاه چــیـن انـدر آمــد بــبــنـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.