ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:20 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ز پـــیـــل انـــدر آورد و زد بـــر زمـــیـــنبـــبــســتــنــد بـــازوی خــاقــان چــیــن
پـــیــاده هــمــی رانــد تــا رود شــهــدنـه پـیل و نـه تـاج و نه تـخـت و نه مـهد
چــنــیـنــســت رســم ســرای فــریـبگــهـی بــر فــراز و گـهـی بــر نـشــیـب
چــنـیـن بــود تــا بــود گـردان ســپــهـرگهی جنگ و زهرست و گه نوش و مهر
ازان پـــس بـــگــرز گــران دســت بـــردبــزرگــش هـمــان و هـمــان بــود خــرد
چـــنـــان شـــد در و دشـــت آوردگـــاهکـه شـد تـنـگ بــر مـور و بــر پـشـه راه
ز بـس کشتـه و خسته شد جوی خونیـکــی بــی ســر و دیـگـری ســرنـگـون
چــنـان بــخــت تــابــنـده تــاریـک شــدهــمــانــا بـــشـــب روز نــزدیــک شـــد
بـــرآمــد یــکــی ابــر و بـــادی ســیــاهبــشــد روشـنـایـی ز خــورشـیـد و مـاه
ســر از پــای دشــمـن نـدانـســت بــازبــــیـــابــــان گــــرفــــتــــنــــد و راه دراز
نـــگـــه کـــرد پـــیـــران بــــدان کـــارزارچـــنــان تـــیــز بـــرگــشـــتـــن روزگـــار
نه مـنشـور و فـرطـوس و خـاقـان چـیننـــه آن نـــامـــداران و مـــردان کــــیـــن
درفـــش بـــزرگــان نــگــونــســـار دیــدبــخــاک انـدرون خــسـتــگـان خـوار دیـد
بــنـســتــیـهـن گـرد و کــلـبــاد گـفــتکـه شـمـشـیـر و نـیـزه بــبــایـد نـهـفـت
نــگــونــســار کــرد آن درفــش ســیـاهبـــرفـــتـــنــد پـــویــان بـــبـــی راه و راه
هــمــه مــیــمــنــه گــیــو تـــاراج کــرددر و دشــــت چـــــون پـــــر دراج کــــرد
بـجـست از چـپ لشکر و دست راستبــدان تــا بــدانـد کـه پــیـران کـجـاسـت
چــو او را نــدیــدنــد گــشــتـــنــد بـــازدلــیــران ســـوی رســـتـــم ســـرفـــراز
تــبــه گـشـتـه اسـپــان جـنـگـی ز کـارهــمـــه رنــجـــه و خـــســـتـــه کـــارزار
بـــرفــتــنــد بـــا کــام دل ســوی کــوهتــهــمــتــن بــپــیـش انــدرون بــا گــروه
همـه تـرگ و جـوشـن بـخـون و بـخـاکشـده غـرق و بـر گسـتـوان چـاک چـاک
تــن از جـنـگ خـسـتـه دل از رزم شـادجــهـان را چــنـیـنــســت ســاز و نــهـاد
پـر از خـون بــر و تـیـغ و پــای و رکـیـبز کــشــتــه نـه پــیـدا فــراز از نـشــیـب
چـنـیـن تــا بــشـسـتــن نـپــرداخـتــنـدیــک از دیــگــری بــاز نــشــنــاخــتــنــد
سر و تـن بـشستـند و دل شسته بـودکـه دشـمـن بــبــنـد گـران بــسـتـه بـود
چــنــیـن گــفــت رســتــم بــایـرانــیـانکــه اکــنــون بــبــایـد گــشــادن مــیـان
بـــپـــیــش جـــهـــانـــدار پـــیـــروزگـــرنــه گــوپـــال بـــایــد نــه بـــنــد کـــمــر
هـمـه ســر بــخــاک ســیـه بــر نـهـیـدکـزیـن پــس هـمـه تــاج بــر سـر نـهـیـد
کــزیـن نـامـدارن یـکــی نـیـســت کــمکــه اکــنــون شــدســتـــی دل مــا دژم
چـنـیـن گـفـت رسـتـم بــگـودرز و گـیـوبــــدان نــــامــــداران و گــــردان نــــیـــو
چــو آگــاهــی آمــد بـــشــاه جـــهــانبــمـن بــاز گـفـت ایـن سـخـن در نـهـان
کـه طـوس سـپـهـبــد بــکـوه آمـدسـتز پــیـران و هـومــان ســتــوه آمـدســت
از ایــران بــرفــتــیــم بــا رای و هــوشبـــرآمــد ز پـــیــکــار مــغــزم بـــجـــوش
ز بـــــهــــرام گـــــودرز وز ریــــونــــیــــزدلـم تــیـر تــر گـشــت بــرســان شــیـز
از ایـران هـمــی تــاخــتــم تــیـزچــنـگزمـــانــی بـــجـــایــی نـــکـــردم درنــگ
چـو چــشـمـم بــرآمـد بــخـاقـان چـیـنبــــران نـــامــــداران و مـــردان کــــیـــن
بـــویــژه بـــکــامــوس و آن فـــر و بـــرزبــران یـال و آن شـاخ و آن دسـت و گـرز
کـه بـودنـد هـر یـک چـو کـوهـی بـلـنـدبـــزیــر انــدرون ژنــده پـــیــلـــی نــژنــد
بـــدل گــفــتـــم آمــد زمــانــم بـــســرکـه تــا مـن بــبــســتــم بــمـردی کـمـر
ازیـن بــیـش مـردان و زیـن بـیـش سـازنـــدیـــدم بــــجــــایـــی بــــســــال دراز
رســــیــــدم بــــدیــــوان مــــازنــــدرانشــــب تــــیـــره و گــــرزهـــای گــــران
ز مــردی نــپـــیــچـــیــد هــرگـــز دلــمنــگــفـــتـــم کـــه از آرزو بـــگـــســـلــم
جـز آن دم کـه دیـدم ز کـامـوس جـنـگدلـم گـشـت یـکـبـاره زیـن کـیـنـه تـنـگ
کــنـون گــر هـمــه پــیـش یـزدان پــاکبــغــلــتــیــم بــا درد یــک یــک بــخــاک
ســـــزاوار بـــــاشـــــد کــــه او داد زوربــلـنـد اخــتــر و بــخــش کـیـوان و هـور
مــبــادا کــه ایـن کــار گــیـرد نـشــیـبمــبـــادا کـــه آیــد بـــمــا بـــر نــهــیــب
نـگــه کــن کــه کــارآگــهـان نــاگــهـانبـــرنـــد آگـــهــی نـــزد شـــاه جـــهــان
بــــیــــارایـــد آن نــــامــــور بــــارگــــاهبــســر بــر نــهـد خــســروانــی کــلــاه
بــبــخــشــد فــراوان بــدرویـش چــیــزکـــه بـــر جـــان او آفـــریــن بـــاد نـــیــز
کــنــون جــامــه رزم بـــیــرون کــنــیــدبآســـایـــش آرایــش افـــزون کـــنـــیـــد
غــم و کــام دل بــی گــمــان بـــگــذردزمـــانــه دم مـــا هــمــی بـــشـــمـــرد
همـان بـه کـه مـا جـام می بـشـمـریمبــدیـن چــرخ نــامــهــربــان نــنــگــریــم
ســـپـــاس از جـــهــانــدار پـــیــروزگـــرکــزویــســت مــردی و بــخــت و هــنــر
کـنـون مـی گـســاریـم تــا نـیـم شــببـــیـــاد بـــزرگـــان گـــشـــایــیــم لـــب
ســزد گــر دل انــدر ســرای ســپــنــجنـــداریــم چـــنـــدیــن بـــدرد و بـــرنـــج
بـــزرگـــان بـــرو خـــوانـــدنــد آفـــریــنکــه بــی تــو مــبــادا کــلــاه و نــگــیـن
کـسـی را کـه چـون پـیلتـن کهتـرسـتز گــرودن گــردان ســرش بـــرتـــرســت
پــســنــدیــده بــاد ایــن نــژاد و گــهــرهــم آن بـــوم کــو چــون تــو آرد بـــبـــر
تـو دانـی کـه بـا مـا چـه کـردی بـمـهـرکــه از جــان تــو شــاد بـــادا ســپـــهــر
هـمـه مـرده بــودیـم و بــرگـشـتــه روزبــتــو زنـده گـشــتــیـم و گـیـتــی فــروز
بــفــرمــود تــا پــیــل بــا تــخــت عــاجبــــیـــارنـــد بــــا طـــوق زریـــن و تــــاج
مــی خـــســروانــی بـــیــاورد و جـــامنـخــســتــیـن ز شــاه جــهـان بــرد نـام
بــــزد کـــرنـــای از بــــر ژنـــده پـــیـــلهــمــی رفــت آوازشــان بـــر دو مــیــل
چــو خــرم شــد از مــی رخ پــهــلــوانبــــرفـــتـــنـــد شـــادان و روشـــن روان
چـــو پـــیــراهــن شـــب بـــدریــد مــاهنـــهـــاد از بــــر چــــرخ پــــیـــروزه گـــاه
طــلــایــه پـــراگــنــد بـــر گــرد دشــتچـو زنـگـی درنگـی شـب انـدر گـذشـت
پـــدیــد آمــد آن خــنــجـــر تـــابـــنــاکبــــکـــردار یـــاقـــوت شـــد روی خـــاک
تـــبـــیـــره بــــرآمـــد ز پـــرده ســـرایبـــرفــتـــنــد گــردان لــشــکــر ز جـــای
چـنـیـن گـفـت رسـتـم بــگـردنـکـشـانکــه جــایـی نــیـامــد ز پــیـران نــشــان
بـــبـــایــد شــدن ســـوی آن رزمــگــاهبــهــر ســو فــرســتــاد بـــایــد ســپــاه
شــد از پــیـش او بــیــژن شــیــر مــردبـــجــایــی کــجــا بـــود دشــت نــبـــرد
جـهـان دیـد پــر کـشـتــه و خـواسـتــهبــهـر ســو نـشــســتــی بــیـاراســتــه
پــراگـنـده کـشـور پــر از خـسـتــه دیـدبــخـاک انـدر افـگـنـده پــا بــسـتــه دیـد
نــدیــدنــد زنــده کــســی را بـــجـــایزمــیـن بــود و خــرگــاه و پــرده ســرای
بــنــزدیــک رســتــم رســیــد آگــهــیکـه شــد روی کـشـور ز تــرکـان تــهـی
ز نـــابــــاکـــی و خـــواب ایـــرانـــیـــانبــرآشــفــت رســتــم چــو شــیـر ژیــان
زبــان را بــدشــنـام بــگـشــاد و گـفـتکه کـس را خـرد نیسـت بـا مغـز جـفـت
بــدیـن گـونـه دشــمـن مـیـان دو کــوهســپــه چــون گــریـزد ز مــا هـمــگــروه
طــلـایـه نـگـفــتــم کـه بــیـرون کــنـیـددر و راغ چــون دشــت و هـامـون کـنـیـد
شــمــا ســر بآســایــش و خــوابــگــاهســپــردیـد و دشـمـن بــســیـچــیـد راه
تــــن آســــان غــــم و رنـــج بــــار آوردچـــــو رنــــج آوری گـــــنــــج بـــــار آورد
چـو گـویی کـه روزی تـن آسـان شـوندز تـــیــمــار ایــران هــراســـان شـــونــد
ازیــن پـــس تــو پــیــران و کــلــبـــاد راچـــو هـــومـــان و رویــیــن و پـــولـــاد را
نـگـه کـن بــدیـن دشـت بــا لـشـکـریتــو در کـشــوری رســتــم از کـشــوری
اگــــر تــــاو داریــــد جــــنــــگ آوریــــدمـرا زیـن ســپــس کـی بــچــنـگ آوریـد
کــه پـــیــروز بـــرگــشـــتـــم از کــارزارتــبــه شـد نـکـو گـشــتــه فـرجــام کـار
بـرآشـفت بـا طوس و شـد چـون پـلنگکه این جـای خوابـست گر دشت جـنگ
طـلـایه نـگـه کـن کـه از خـیل کـیسـتســرآهـنــگ آن دوده را نــام چــیـســت
چــو مــرد طــلــایـه بــیــابــی بــچــوبهـم انـدر زمـان دسـت و پـایـش بــکـوب
ازو چــیـز بــســتــان و پــایـش بــبــنــدنـگـه کـن یـکـی پــشـت پـیـلـی بــلـنـد
بـدین سـان فـرسـتـش بـنـزدیـک شـاهمــگــر پـــخــتــه گــردد بـــدان بـــارگــاه
ز یــاقــوت وز گــوهــر و تـــخـــت عـــاجز دیــنـــار وز افـــســـر و گـــنــج و تـــاج
نــگــر تـــا کـــه دارد ز ایــران ســـپـــاههـمـه یـکـسـره خـواسـتـه پـیـش خـواه
ازیــن هــدیـه شــاه بــایــد نــخــســتپــس آنـگــه مــرا و تــرا بــهـر جــســت
بــدان دشـت بــسـیـار شـاهـان بــدنـدهــمـــه نـــامـــداران گـــیــهــان بـــدنــد
ز چــیـن و ز ســقــلـاب وز هـنـد و وهـرهــمــه گــنــج داران گــیــرنــده شــهــر
ســپــهـبــد بــیـامــد هـمـه گــرد کــردبـــرفــتـــنــد گــردان بـــدشـــت نــبـــرد
کــمــرهــای زریــن و بـــیــجـــاده تـــاجز دیـــبـــای رومـــی و از تـــخـــت عـــاج
ز تــیــر و کــمــان و ز بـــر گــســتـــوانز گـــوپــــال وز خــــنـــجــــر هـــنـــدوان
یــکــی کـــوه بـــد در مــیــان دو کـــوهنـــظـــاره شـــده گـــردش انـــدر گـــروه
کــمـان کــش ســواری گـشــاده بــریبـــــتــــن زورمــــنــــدی و کــــنــــداوری
خــدنــگــی بـــیــنــداخــتـــی چــارپـــرازیــن ســـو بـــدان ســو نــکــردی گــذر
چــو رسـتــم نـگـه کـرد خـیـره بــمـانـدجـــهــان آفــریــن را فــراوان بـــخــوانــد
چــنــیـن گــفــت کــیـن روز نــاپــایــدارگـــهــی بـــزم ســـازد گـــهــی کـــارزار
هـمـی گـردد ایـن خـواسـتـه زان بـرینبــنــفــریــن بــود گــه گــهــی بآفــریــن
زمــــانـــه نـــمـــانـــد بآرام خــــویـــشچــنــیـنــســت تــا بــود آیـیـن و کــیـش
یـکـی گـنـج ازیـن سـان هـمـی پــروردیـــکـــی دیــگـــر آیـــد کـــزو بـــرخـــورد
بــران بــود کــامـوس و خــاقــان چــیـنکــــه آتــــش بــــرآرد ز ایـــران زمـــیـــن
بــدیـن ژنـده پــیـلـان و ایـن خـواسـتــهبـــدیــن لــشـــکــر و گــنــج آراســـتـــه
بــه گــنــج و بـــانــبـــوه بــودنــد شــادزمــــانـــی ز یـــزدان نـــکــــردنــــد یـــاد
کــه چـــرخ ســپـــهــر و زمــان آفــریــدبـــســـی آشـــکـــار و نـــهــان آفـــریــد
ز یـزدان شــنـاس و بــیـزدان ســپــاسبــدو بــگــرود مــرد نــیــکــی شــنــاس
کـــزو بــــودمـــان زور و فــــر و هـــنـــرازو دردمـــــنــــدی و هــــم زو گـــــهــــر
ســپــه بـــود و هــم گــنــج آبـــاد بــودســگــالــش هــمــه کــار بـــیــداد بـــود
کـــنــون از بـــزرگــان هــر کـــشـــوریگــزیــده ز هــر کـــشـــوری مــهــتـــری
بــدیـن ژنـده پــیـلـان فـرسـتـم بــشـاههــمــان تـــخـــت زریــن و زریــن کــلــاه
هـمـان خـواسـتـه بـر هـیونـان مـسـتفـرسـتــم سـزاوار چــیـزی کـه هـسـت
وز ایـدر شــوم تــازیـان چــون پــلــنــگدرنــگــی نــه والــا بـــود مــرد ســـنــگ
کــســی کـو گـنـهـکــار و خــونـی بــودبـــکـــشـــور بـــمــانــی زبـــونــی بـــود
زمـیـن را بــخــنـجــر بــشــویـم ز کـیـنبــدان را نــمــانــم هــمــی بــر زمــیــن
بـــدو گــفــت گــودرز کــای نــیــک رایتــو تــا جــای مــانــد بــمــانـی بــجــای
بــــــکـــــام دل شــــــاد بــــــادی و رادبـــدیــن رزم دادی چـــو بـــایــســت داد
تـهـمـتــن فـرسـتــاده ای را بــجـسـتکـه بـا شـاه گـسـتـاخ بـاشـد نـخـسـت
فــــریـــبــــرز کــــاوس را بــــرگــــزیـــدکــه بــا شــاه نــزدیــکــی او را ســزیــد
چـنـیـن گـفـت کـای نـیـک پــی نـامـدارهـم از تــخـم شـاهـی و هـم شـهـریـار
هــنــرمـــنـــد و بـــا دانــش و بـــانــژادتــو شــادان و کـاوس شــاه از تــو شـاد
یــکـــی رنــج بـــرگـــیــر و ز ایــدر بـــروبــــبــــر نـــامـــه مـــن بــــر شـــاه نـــو
ابــا خــویـشـتــن بــســتــگـان را بــبــرهـیـونـان و ایـن خــواســتــه سـربــسـر
هــمــان افــســر و یــاره و گــرز و تــاجهـمـان ژنـده پــیـلـان و هـم تـخـت عـاج
فـــریــبـــرز گـــفـــت ای هــژبـــر ژیــانمــنــم راه را تـــنــگ بـــســتــه مــیــان
دبــیـر جــهـانــدیـده را پــیـش خــوانــدســخــن هـرچ بــایـســت بــا او بــرانــد
بـــفـــرمـــود تـــا نـــامـــه خـــســـرویز عــنــبـــر نــوشــتــنــد بـــر پــهــلــوی
ســـرنـــامـــه کـــرد آفـــریـــن خــــدایکـجـا هسـت و بـاشـد همیشـه بـجـای
بــــرازنـــده مــــاه و کــــیـــوان و هـــورنـــگــــارنــــده فــــر و دیـــهـــیـــم و زور
ســـپـــهــر و زمــان و زمــیــن آفـــریــدروان و خـــــرد داد و دیـــــن آفـــــریـــــد
وزو آفـــریـــن بــــاد بــــر شــــهـــریـــارزمـــــانـــــه مـــــبـــــادا ازو یـــــادگـــــار
رســیــدم بـــفــرمــان مــیــان دو کــوهســپــاه دو کــشــور شــده هــمــگــروه
هـمـانـا کـه شــمـشــیـرزن صــد هـزارز دشــــمـــن فــــزون بــــود در کــــارزار
کـشـانـی و شـگـنـی و چـینـی و هنـدسـپــاهـی ز چــیـن تــا بــدریـای سـنـد
ز کــشـــمــیــر تـــا دامــن رود شــهــدســـراپـــرده و پـــیــل دیــدیــم و مــهــد
نـــتـــرســـیــدم از دولـــت شـــهــریــارکـــزیـــن رزمـــگـــاه انـــدر آیـــد نـــهـــار
چـهـل روز بــا هـم هـمـی جــنـگ بــودتـو گـفـتـی بـریـشـان جـهـان تـنـگ بـود
هــمــه شــهــریــاران کــشــور بــدنــدنـه بـر بــاد «و» بــا بــخـت لـاغـر بــدنـد
مـــیــان دو کـــوه از بـــر راغ و دشـــتز خــون و ز کـشـتــه نـشــایـد گـذشـت
هـمـانـا کـه فـرســنـگ بــاشـد چــهـلپـــراگــنــده از خــون زمــیــن بـــود گــل
ســـرانـــجـــام ازیــن دولـــت دیـــریـــازســخــن گــویـم ایـن نــامــه گــردد دراز
هــمــه شــهــریـاران کــه دارنــد بــنــدز پـــیــلــان گــرفــتــم بـــخــم کــمــنــد
ســوی جــنـگ دارم کــنـون رای و رویمــگـــر پـــیــش گـــرز مــن آیــد گـــروی
زبــــانـــهـــا پـــر از آفـــریـــن تـــو بـــادســـر چـــرخ گـــردان زمـــیــن تـــو بـــاد
چــو نــامــه بــمــهــر انــدر آمــد بـــدادبـــمــهــتـــر فــریــبـــرز خـــســـرو نــژاد
ابـــا شــاه و پــیــل و هــیــونــی هــزارازان رزمــــگــــه بــــرنــــهـــادنــــد بــــار
فـــریــبـــرز کـــاوس شـــادان بـــرفـــتبــنـزدیـک خـسـرو بــسـیـچـیـد و تــفـت
هــمــی رفـــت بـــا او گــو پـــیــلــتـــنبــــزرگــــان و گــــردان آن انـــجــــمــــن
بـــه پـــدرود کــردن گــرفــتــش کــنــاربــــبــــاریـــد آب از غــــم شــــهــــریـــار
وزان جــایـگـه ســوی لـشـکـر کـشـیـدچــو جــعــد دو زلــف شــب آمــد پــدیـد
نـشــســتــنـد بــا آرامـش و رود و مـییــکــی دســت رود و دگــر دســت نــی
بـــرفــتــنــد هــر کــس بآرام خــویــشگـرفـتـه بــبــر هـر کـسـی کـام خـویـش
چــو خــورشــیـد بــا رنــگ دیـبــای زردســــتـــــم کــــرد بـــــر تــــوده لــــاژورد
هــمــانــگــه ز دهــلــیـز پــرده ســرایبــــرآمــــد خــــروشــــیـــدن کــــرنـــای
تـهـمـتــن مـیـان تــاخـتـن را بــبــسـتبـــران بـــاره تــیــزتــگ بـــرنــشــســت
بــفــرمــود تــا تــوشــه بـــرداشــتــنــدهــمــی راه دشـــوار بـــگــذاشـــتـــنــد
بــــیـــابــــان گـــرفــــتــــنـــد و راه درازبــیـامــد چــنـان لــشــکــری رزمــســاز
چـنـین گـفـت بـا طـوس و گـودرز و گـیوکــــه ای نـــامـــداران و گــــردان نـــیـــو
مـن ایـن بــار چــنـگ انـدر آرم بــچـنـگبــدانــدیــشــگــان را شــود کــار تــنــگ
کـه دانسـت کـین چـاره گـر مـرد سـندسـپــاه آرد از چـیـن و سـقـلـاب و هـنـد
مـن او را چـنـان مـسـت و بـیهش کـنمتـــنــش خـــاک گــور ســیــاوش کــنــم
کـه از هند و سـقـلـاب و تـوران و چـیننــخــوانــنــد ازیــن پـــس بـــرو آفــریــن
بــزد کـوس وز دشـت بــرخـاسـت گـردهــوا پـــر ز گـــرد و زمــیــن پـــر ز مـــرد
ازان نـــامـــداران پــــرخــــاشـــجــــویبــابــر انـدر آمـد یـکــی گــفــت و گــوی
دو مــنــزل بـــرفــتـــنــد زان جــایــگــاهکـه از کـشـتــه بــد روی گـیـتـی سـیـاه
یـکــی بــیـشــه دیــدنــد و آمــد فــرودسـیه شـد ز لـشـکـر همه دشـت و رود
هـمـی بـود بــا رامـش و مـی بـدسـتیکـی شـاد و خـرم یکی خـفـتـه مسـت
فـــرســـتـــاده آمــد ز هــر کــشـــوریز هـــر نـــامـــداری و هـــر مـــهـــتـــری
بــسـی هـدیـه و سـاز و چـنـدی نـثــاربــــبــــردنــــد نــــزدیـــک آن نــــامــــدار
چـو بـگـذشـت ازین داسـتـان روز چـنـدز گـــردش بـــیــاســـود چـــرخ بـــلــنــد
کــس آمــد بـــر شــاه ایــران ســـپـــاهکـــه آمـــد فـــریـــبــــرز کـــاوس شـــاه
پـــذیـــره شـــدش شـــاه کـــنـــداورانابــا بــوق و کــوس و ســپــاهـی گــران
فــریــبـــرز نــزدیــک خــســرو رســیــدزمــیــن را بـــبـــوســیــد کــو را بـــدیــد
نـگـه کـرد خــسـرو بــران بــســتــگـانهـیـونـان و پــیـلــان و آن خــســتــگــان
عــنــان را بـــپـــیــچـــیــد و آمــد بـــراهز ســر بــرگــرفــت آن کــیــانــی کــلــاه
فــرود آمــد و پـــیــش یــزدان بـــخــاکبــغـلـتــیـد و گـفـت ای جــهـانـدار پــاک
ســتــمـکـاره ای کـرد بــر مـن ســتــممـــرا بـــی پـــدر کـــرد بــــا درد و غـــم
تــو از درد و ســخــتــی رهــانــیــدیــمهــــمــــی تــــاج را پــــرورانــــیــــدیـــم
زمـیـن و زمـان پــیـش مـن بــنـده شـدجــهــانــی ز گــنــج مــن آگــنــده شــد
ســپــاس از تــو دارم نــه از انــجــمــنیـکـی جـان رسـتـم تـو مـسـتــان ز مـن
بــزد اســپ و زان جــایـگـه بــازگـشـتبــران پـیـل وان بــسـتـگـان بــرگـذشـت
بـــســی آفــریــن کــرد بـــر پــهــلــوانکـــه او بــــاد شــــادان و روشــــن روان
بــایـوان شـد و نـامـه پــاســخ نـوشـتبـــبـــاغ بــزرگــی درخــتــی بــکــشــت
نــخــســت آفــریـن کــرد بــر کــردگــارکـــزو بـــود روشـــن دل و بـــخـــتـــیـــار
خــداونــد نــاهــیـد و گــردان ســپــهــرکــزویــســت پـــرخــاش و آرام و مــهــر
سـپــهـری بــریـن گـونـه بــر پــای کـردشــــب و روز را گـــیـــتــــی آرای کــــرد
یـکـی را چــنـیـن تــیـره بــخــت آفـریـدیـــکـــی را ســـزاوار تــــخـــت آفـــریـــد
غــم و شــادمــانـی ز یـزدان شــنــاسکـزویـسـت هـر گـونـه بــر مـا ســپــاس
رســـیــد آنــچ دادی بـــدیــن بـــارگـــاهاســیــران و پــیـلــان و تــخــت و کــلــاه
هــیــونــان بـــســـیــار و افــگــنــدنــیز پــوشــیـدنــی هــم ز گــســتــردنــی
هـمــه آلــت نــاز و ســورســت و بــزمبــپــیـش تــو زیـن ســان کــه آیـد بــرزم
مـگـر آنـکـسـی کـش سـرآیـد بــپـیـشبـدیـن گـونـه سـیـر آیـد از جـان خـویـش
وزان رنـــج بــــردن ز تـــوران ســـپــــاهشــــــــب و روز بــــــــودن بآوردگــــــــاه
ز کــارت خـــبـــر بـــد مــرا روز و شــبگــشــاده نــکــردم بــه بــیــگــانــه لــب
شــب و روز بـــر پـــیــش یــزدان پـــاکنــوان بـــودم و دل شــده چـــاک چــاک
کـسـی را کـه رســتــم بــود پــهـلـوانســزد گــر بــمــانـد هـمــیـشــه جــوان
پــرسـتــنـده چــون تــو نـدارد ســپــهـرز تـــو بـــخـــت هــرگــز مــبـــراد مــهــر
نـویـســنـده پــردخــتــه شــد ز آفـریـننــهــاد از بــر نــامــه خــســرو نــگــیــن
بـــفــرمــود تـــا خــلــعــت آراســتــنــدســتــام و کــمــرهــا بـــپــیــراســتــنــد
صـــد از جـــعــد مــویــان زریــن کــمــرصـــد اســـپ گــرانــمــایــه بـــا زیــن زر
صـد اشـتــر هـمـه بــار دیـبــای چــیـنصـد اشــتــر ز افـگـنـدنـی هـم چــنـیـن
ز یـاقــوت رخــشــان دو انــگــشــتــریز خــوشــاب و در افــســری بــر ســری
ز پـــوشــیــدن شـــاه دســـتـــی بـــزرهــمــان یــاره و طـــوق و زریــن کـــمــر
سـران را هـمـه هـدیـه هـا سـاخـتــنـدیـکـی گـنـج زیـن ســان بــپــرداخــتــنـد
فـــریــبـــرز بـــا تـــاج و گــرز و درفـــشیــکــی تــخــت زریـن و زریـنــه کــفــش
فــرســتــاد و فــرمـود تــا بــازگــشــتاز ایـران بــســوی ســپــهـبــد گـذشـت
چــنـیـن گـفـت کـز جــنـگ افـراسـیـابنــه آرام بــایــد نــه خــورد و نــه خــواب
مــگــر کــان ســـر شـــهــریــار گــزنــدبـــخـــم کـــمـــنـــد تـــو آیــد بـــبـــنـــد
فـــریــبـــرز بـــرگــشـــت زان بـــارگـــاهبــــکــــام دل شــــاه ایـــران ســــپــــاه
پـــس آگــاهــی آمــد بـــافــراســیــابکــــه آتـــــش بـــــرآمــــد ز دریــــای آب
ز کـامـوس و مـنـشـور و خـاقـان چــیـنشــکــســتــی نـو آمـد بــتــوران زمـیـن
از ایـران یـکـی لـشــکــر آمـد بــجــنـگکــه شــد چــرخ گــردنــده را راه تــنــگ
چـهـل روز یکـسـان هـمـی جـنـگ بـودشــب و روز گــیــتــی بــیـک رنــگ بــود
ز گـــرد ســــواران نـــبــــود آفــــتــــابچــو بــیـدار بــخــت انـدر آمــد بــخــواب
ســرانـجــام زان لــشــکــر بــیـشــمـارســـــواری نــــمـــــانـــــد از در کـــــارزار
بــــزرگـــان و آن نـــامـــور مـــهـــتـــرانبــبــســتــنــد یــکــســر بــبــنــد گــران
بــخــواری فـگـنـدنـد بــر پــشـت پــیـلســپــه بــود گــرد آمــده بـــر دو مــیــل
ز کـشــتــه چــنـان بــد کـه در رزمـگـاهکــســی را نــبـــد جــای رفــتــن بـــراه
وزیـــن روی پــــیـــران بــــراه خـــتــــنبــشــد بـــا یــکــی نــامــدار انــجــمــن
کـشـانـی و شـگـنـی و وهـری نـمـانـدکـه مـنشـور شـمـشـیر رسـتـم نخـواند
وزیــن روی تــنــگ انــدر آمــد ســپـــاهبــپــیـش انـدرون رســتــم کـیـنـه خــواه
گـــر آیـــنـــد زی مـــا بـــرزم آن گـــروهشــود کـوه هـامـون و هـامـون چــو کـوه
چـو افـراسـیـاب ایـن سـخـنـهـا شـنـوددلـش گـشــت پــر درد و ســر پــر ز دود
هــمــه مــوبـــدان و ردان را بـــخــوانــدز کـــار گـــذشـــتــــه فـــراوان بــــرانـــد
کـز ایـران یـکـی لـشـکـری جـنـگـجـویبــــدان نـــامـــداران نـــهـــادســـت روی
شـکـسـتـه شـدسـت آن سـپـاه گـرانچــنـان ســاز و آن لـشــکــر بــی کــران
ز انــدوه کــامــوس و خـــاقــان چـــیــنبــبــســتــنـد گــفــتــی مــرا بــر زمـیـن
سپـاهی چـنان بـستـه و خـستـه شددو بــهـره ز گـردنـکـشـان بــسـتـه شـد
بــایـران کـشــیـدنـد بــر پــشــت پــیـلزمـیـن پــر ز خــون بــود تــا چــنـد مـیـل
چـه سـازیم و این را چـه درمـان کـنـیمنـشـایـد کـه ایـن بــر دل آســان کـنـیـم
گــر ایــدونــک رســتــم بــود پــیـش رونــمــانــد بــریــن بــوم و بــر خــار و خــو
کـــه مـــن دســـتـــبــــرد ورا دیـــده امز کـــار آگــهــان نــیــز بـــشـــنــیــده ام
کـــه او بـــا بـــزرگـــان ایـــران زمـــیــنچــه کــردســت از نــیــکــوی روز کــیـن
چــه کــردســت بـــا شــاه مــازنــدرانز گــرزش چـــه آمــد بـــران مــهــتـــران
گــرانــمــایــگــان پـــاســخ آراســتــنــدهـمـه یـکـسـر از جــای بــرخــاســتــنـد
کــه گــر نـامـداران ســقــلـاب و چــیـنبــایـران هـمـی رزم جــسـتــنـد و کـیـن
نه از لشـکـر ما کـسـی کـم شـدسـتنه این کـشـور از خـون دمادم شـدسـت
ز رســتـــم چــرا بـــیــم داری هــمــیچــنـیـن کـام دشـمـن بــخــاری هـمـی
ز مــــادر هـــمـــه مــــرگ را زاده ایـــممـیـان تــا بــبــســتــیـم نـگـشــاده ایـم
اگــر خــاک مــا را بـــپــی بــســپــرنــدازیــن کــرده خـــویــش کــیــفــر بـــرنــد
بــکـیـن گـر بــبـنـدیـم زیـن پـس مـیـاننــمــانــد کـــســـی زنــده ز ایــرانــیــان
ز پــرمـایـگــان شــاه پــاســخ شــنـیـدز لـــشـــکـــر زبــــان آوری بــــرگـــزیـــد
دلــیـران و گــردنـکــشــان را بــخــوانـدز خـــواب و ز آرام و خـــوردن بـــمـــانـــد
در گـــنـــج بـــگـــشـــاد و دیـــنـــار دادروان را بــــــــخــــــــون دل آهـــــــار داد
چــنـان شــد ز گـردان جــنـگـی زمـیـنکـه گـفـتــی سـپــهـر انـدر آمـد بــکـیـن
چــو ایـن بــنـد بــد را ســر آمـد کـلـیـدفــریــبـــرز نــزدیــک رســـتـــم رســـیــد
بــدل شــاد بـــا خــلــعــت شــهــریــاربــــدو انـــدرون تــــاج گـــوهـــر نـــگــــار
ازان شـــادمــان شــد گــو پـــیــلــتـــنبــزرگــان لــشــکــر شــدنــد انــجــمــن
گــرفـــتـــنــد بـــر پـــهــلــوان آفـــریــنکـــه آبـــاد بـــادا بـــرســـتـــم زمـــیـــن
بـــدو جــان شــاه جــهــان شــاد بـــادبــــر و بــــوم ایــــرانــــش آبـــــاد بـــــاد
هــمــه مــر تــرا چــاکــر و بــنــده ایــمبــفــرمــان و رایــت ســرافــگــنــده ایـم
وزان جــایـگــه شــاد لــشــکــر بــرانــدبــیـامـد بــســغـد و دو هـفـتــه بــمـانـد
بــنـخــچــیـر گـور و بــمـی دسـت بــردازیـن گـونـه یـک چــنـد خــورد و شـمـرد
وزان جــایـگـه لـشــکــر انـدر کــشــیـدبــیـک مــنـزلــی بــر یـکــی شــهـر دیـد
کــجـــا نــام آن شـــهــر بـــیــداد بـــوددژی بــــــود وز مــــــردم آبــــــاد بــــــود
هـمــه خــوردنــیـشــان ز مــردم بــدیپــری چــهــره ای هـر زمــان گــم بــدی
بـــخــوان چــنــان شــهــریــار پـــلــیــدنـــبـــودی جـــز از کـــودک نـــارســـیــد
پــرســتــنــدگــانــی کــه نـیـکــو بــدیبـــه دیــدار و بـــالـــا بـــی آهـــو بـــدی
از آن سـاخـتـنـدی بــخـوان بــر خـورشبـــدیــن گــونــه بـــد شـــاه را پـــرورش
تــهــمــتــن بــفــرمــود تــا ســه هــزارزرهـــدار بــــر گـــســـتــــوان ور ســـوار
بــدان دژ فــرســتــاد بـــا گــســتــهــمدو گــــرد خــــردمـــنـــد بــــا اوبــــهـــم
مـــریـــن مـــرد را نـــام کـــافـــور بـــودکــه او را بــران شــهــر مــنــشــور بــود
بــپــوشــیـد کـافــور خــفــتــان جــنـگهـمــه شــهــر بــا او بــســان پــلــنــگ
کــمــنــدافــگــن و زورمــنــدان بـــدنــدبـــزرم انـــدرون پـــیــل دنـــدان بـــدنـــد
چـو گـسـتـهـم گـیتـی بـران گـونـه دیدجــــهـــان در کــــف دیـــو وارونـــه دیـــد
بـــفــرمــود تـــا تـــیــر بـــاران کــنــنــدبــریــشــان کــمــیـن ســواران کــنــنــد
چــنـیـن گـفـت کـافـور بــا ســرکـشـانکـه ســنـدان نـگـیـرد ز پــیـکـان نـشــان
هــمــه تــیـغ و گــرز و کــمــنــد آوریــدســـر ســـرکــشــان را بـــبـــنــد آوریــد
زمــانــی بـــران ســان بــرآویــخــتــنــدکــه آتـــش ز دریــا بـــرانــگــیــخــتـــنــد
فــراوان ز ایــرانــیــان کــشـــتـــه شــدبــسـر بــر ســپــهـر بــلـا گـشـتــه شـد
بــبــیـژن چـنـیـن گـفـت گـسـتـهـم زودکـه لـخــتــی عـنـانـت بــبــایـد بــســود
بـرسـتـم بـگـویی کـه چـندین مایسـتبــجـنـبــان عـنـان بــا سـواری دویـسـت
بـــشــد بــیــژن گــیــو بـــرســان بـــادســخــن بــر تــهـمـتــن هـمـه کــرد یـاد
گــران کــرد رســتــم زمــانــی رکــیـبنـدانـســت لــشــکــر فــراز از نـشــیـب
بـــدانــســان بــیــامــد بــدان رزمــگــاهکـــه بـــاد انـــدر آیـــد ز کـــوه ســـیـــاه
فـــراوان ز ایــرانــیــان کــشـــتـــه دیــدبـسـی سـرکش از جـنگ بـرگشتـه دید
بــکــافــور گــفــت ای ســگ بــدگــهـرکـــنــون رزم و رنـــج تـــو آمـــد بـــســـر
یـکــی حــمـلــه آورد کــافــور ســخــتبـــران بــــارور خـــســـروانـــی درخـــت
بــیــنــداخــت تــیــغــی بــکــردار تــیــرکـــه آیــد مــگــر بـــر یــل شـــیــرگــیــر
بـــپــیــش انــدر آورد رســتــم ســپـــرفـــرو مــانــد کــافـــور پـــرخـــاشـــخـــر
کـمـنـدی بـیـنـداخـت بـر سـوی طـوسبــسـی کـرد رسـتـم بــرو بــر فـسـوس
عــمــودی بـــزد بـــر ســرش پـــور زالکه بـر هم شکستـش سر و تـرگ و یال
چــنـیـن تــا در دژ یـکــی حــمـلـه بــردبــــزرگـــان نـــبـــودنـــد پـــیـــدا ز خـــرد
در دژ بـــبـــســـتـــنـــد وز بـــاره تـــیــزبـــرآمــد خـــروشــیــدن رســـتـــخـــیــز
بــگـفــتــنـد کــای مـرد بــازور و هـوشبــریـن گــونـه بــا مـا بــکــیـنـه مـکــوش
پــدر نــام تــو چــون بــزادی چــه کــردکــمــنــدافــگــنـی گــر ســپــهـر نــبــرد
دریـغـســت رنـج انـدریـن شـارســتــانکــه دانــنــده خــوانــد ورا کــارســتـــان
چـــو تـــور فـــریــدون ز ایــران بـــرانـــدز هــر گــونــه دانــنــدگــان را بــخــوانــد
یـکــی بــاره افــگــنـد زیـن گــونـه پــیز سـنـگ و ز خـشـت و ز چــوب و ز نـی
بــرآودر ازیـنـســان بــافــســون و رنــجبـــپـــالــود رنــج و تـــهــی کـــرد گــنــج
بـــســـی رنــج بـــردنــد مـــردان مــردکـــــزیــــن بـــــاره دژ بـــــرآرنــــد گــــرد
نـبــدکـس بــدیـن شـارسـتـان پــادشـابــــدیـــن رنـــج بــــردن نـــیـــارد بـــهـــا
سـلـیـحـسـت و ایدر بـسـی خـوردنـیبـــــــزیــــــر انـــــــدرون راه آوردنـــــــی
اگــــر ســــالــــیـــان رنــــج و رزم آورینــبـــاشــد بـــدســـتـــت جـــز از داوری
نــیــایـد بــریـن بــاره بــر مــنــجــنــیـقاز افــســون ســلــم و دم جــاثـــلــیــق
چـو بـشـنـید رسـتـم پـر انـدیشـه شـددلـش از غـم و درد چــون بــیـشـه شـد
یـــکـــی رزم کــــرد آن نـــه بــــر آرزویســـپـــاه انـــدر آورد بــــر چـــار ســـوی
بــیــک روی گــودرز و یـک روی طــوسپــس پـشـت او پـیـل بــا بــوق و کـوس
بـــیــک روی بـــر لـــشـــکـــر زابـــلــیزره دار بــــا خــــنــــجــــر کــــابــــلــــی
چــو آن دیـد دسـتــم کـمـان بــرگـرفـتهـمــه دژ بــدو مــانــد انـدر شــگــفــت
هـر آنـکــس کـه از بــاره ســر بــر زدیزمــــانــــه ســــرش را بــــهـــم در زدی
ابــا مــغــز پــیـکــان هـمـی راز گــفــتبــبــدسـازگـاری هـمـی گـشـت جـفـت
بــن بــاره زان پــس بــکــنـدن گــرفــتز دیـــوار مـــردم فـــگـــنـــدن گـــرفــــت
ســـتـــونــهــا نــهــادنـــد زیــر انــدرشبـــیـــالـــود نـــفـــط ســـیـــاه از بـــرش
چــو نــیــمــی ز دیــوار دژکــنــده شــدبـــچــوب انــدر آتــش پـــراگــنــده شــد
فـــــرود آمــــد آن بـــــاره تـــــور گــــردز هــر ســو ســپــاه انــدر آمــد بـــگــرد
بــفــرمــود رســتــم کــه جــنـگ آوریـدکـــمـــانـــهــا و تـــیــر خـــدنـــگ آوریــد
گـوان از پــی گــنـج و فــرزنـد خــویـشهـمـان از پــی بــوم و پــیـونـد خــویـش
هــمــه ســر بــدادنــد یـکــســر بــبــادگـــرامـــی تــــر آنـــکــــو ز مـــادر نـــزاد
دلـــیــران پـــیــاده شـــدنــد آن زمـــانســپــرهـای چــیـنــی و تــیـر و کــمــان
بـــرفـــتـــنـــد بـــا نــیــزه داران بـــهــمبــپــیـش انــدرون بــیـژن و گــســتــهـم
دم آتــــش تــــیــــز و بـــــاران تــــیــــرهــزیـمــت بــود زان ســپــس نــاگــزیــر
چــــو از بــــاره دژ بــــیـــرون شـــدنـــدگــریــزان گــریــزان بــهــامــون شــدنــد
در دژ بــبــسـت آن زمـان جــنـگـجــویبـــتـــاراج و کــشـــتـــن نــهــادنــد روی
چـه مـایه بـکـشـتـنـد و چـنـدی اسـیـربـــبـــردنــد زان شـــهــر بـــرنــا و پـــیــر
بــسـی سـیـم و زر و گـرانـمـایـه چـیـزســـتـــور و غــلــام و پـــرســتـــار نــیــز
تـهـمـتـن بـیـامـد سـر و تـن بـشـسـتبــپــیـش جــهــانــداور آمــد نــخــســت
ز پــیـروز گــشــتــن نــیـایـش گــرفــتجــهــان آفــریـن را ســتــایـش گــرفــت
بـــایــرانــیــان گـــفـــت بـــا کـــردگـــاربـــیــامـــد نــهــانــی هــم از آشـــکـــار
بـــپـــیــروزی انــدر نــیــایــش کــنــیــدجــهــان آفــریـن را ســتــایـش کــنــیــد
بـــزرگــان بـــپـــیــش جــهــان آفــریــننــیــایــش گــرفــتــنــد ســر بــر زمــیـن
چــو از پـــاک یــزدان بـــپـــرداخــتـــنــدبـــران نــامــدار آفــریــن ســـاخـــتـــنــد
که هر کس که چون تـو نبـاشد بـجـنگنــشــســتــن بــه آیـد بــنــام و بــنـنـگ
تـــن پـــیــل داری و چـــنــگــال شــیــرزمــانــی نــبــاشــی ز پــیــگــار ســیــر
تـهـمـتـن چـنـیـن گـفـت کـین زور و فـریــکــی خــلــعــتـــی بـــاشــد از دادگــر
شــمــا ســربــســر بــهــره داریـد زیـننـه جــای گـلـه ســت از جــهـان آفـریـن
بـــفـــرمـــود تـــا گـــیـــو بـــا ده هـــزارســپـــردار و بـــر گــســتــوان ور ســوار
شـــود تـــازیــان تـــا بـــمـــرز خـــتـــننـمــانـد کــه تــرکــان شــونـد انـجــمـن
چــو بــنـمـود شـب جــعـد زلـف سـیـاهاز انـدیـشـه خـمـیـده شـد پــشـت مـاه
بــشــد گــیــو بــا آن ســواران جــنــگســه روز انـدر آن تــاخــتــن شـد درنـگ
بــدانـگـه کـه خــورشـیـد بــنـمـود تــاجبــرآمـد نـشــســت از بــر تــخــت عــاج
ز تـــوران بـــیــامــد ســـرافـــراز گـــیــوگـــرفـــتـــه بـــســـی نــامــداران نــیــو
بـــســی خــوب چــهــر بـــتـــان طــرازگــرانـمـایـه اســپــان و هـرگــونـه ســاز
فــرســتــاد یـک نـیـمــه نـزدیـک شــاهبــبــخــشــیـد دیـگـر هـمـه بــر ســپــاه
وزان پس چو گودرز و چون طوس و گیوچـو گـسـتـهم و شـیدوش و فـرهـاد نـیو
ابـــا بـــیــژن گــیــو بـــرخـــاســـتـــنــدیـــکــــی آفــــریـــن نـــو آراســــتــــنـــد
چــنـیـن گـفــت گـودرز کـای ســرفــرازجـــهــان را بـــمـــهــر تـــو آمـــد نـــیــاز
نــشــایــد کــه بـــی آفــریــن تــو لــبگــشــایـیـم زیـن پــس بــروز و بــشــب
کــســی کــو بــپــیــمــود روی زمــیـنجــهـان دیـد و آرام و پــرخــاش و کــیـن
بــیـک جـای زیـن بـیـش لـشـکـر نـدیـدنــه از مــوبـــد ســالــخـــورده شــنــیــد
ز شــاهـان و پــیـلــان وز تــخــت عــاجز مــردان و اســپـــان و از گــنــج و تــاج
ســتــاره بـــدان دشــت نــظــاره بـــودکـه ایـن لـشـکـر از جـنـگ بـیـچـاره بــود
بــگــشــتــیــم گــرد دژ ایــدر بـــســینــدیـدیـم جــز کــیـنـه درمــان کــســی
کـــه خـــوشـــان بـــدیــم از دم اژدهــاکــــــمــــــان تــــــو آورد مـــــا را رهـــــا
تـــوی پـــشــت ایــران و تـــاج ســـرانســزاوار و مــا پـــیــش تـــو کــهــتـــرانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.