ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت چهارم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:21 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
مــکـــافـــات ایــن کـــار یــزدان کـــنــدکـه چــهـر تــو هـمـواره خـنـدان کـنـد
بــپــاداش تـو نـیـسـت مـان دسـتـرسزبــانــهـا پــر از آفــریـنــســت و بــس
بــزرگــیـت هــر روز بــافــزون تــرســتهنرمـند رخـش تـو صـد لـشـکـرسـت
تــهـمـتــن بــریـشــان گـرفــت آفــریـنکـــه آبـــاد بـــادا بـــگـــردان زمـــیــن
مـرا پــشــت ز آزادگــانـســت راســتدل روشــنــم بــر زبـــانــم گــواســت
ازان پـس چـنین گـفـت کـایدر سـه روزبــبــاشــیـم شــادان و گـیـتــی فـروز
چــهــارم ســوی جــنــگ افــراســیـاببــــرانـــیـــم و آتـــش بـــرآریـــم ز آب
هــمــه نــامـــداران بـــگـــفـــتـــار اویبــبــزم و بــخــوردنــد نــهــادنــد روی
پـــس آگــاهــی آمــد بـــافــراســیــابکه بـوم و بـر از دشـمنان شـد خـراب
دلـش زان ســخــن پــر ز تــیـمـار شـدهـمـه پــرنـیـان بــر تــنـش خــار شـد
بــدل گـفــت پــیـگـار او کــار کـیـســتسـپـاهسـت بـسیار و سـالار کیست
گـر آنـســت رسـتــم کـه مـن دیـده امبــســی از نـبــردش بــپــیـچــیـده ام
بـــپــیــچــیــد وزان پـــس بآواز گــفــتکـه بــا او کـه داریـم در جـنـگ جـفـت
یــکــی کــودکــی بــود بــرســان نــیکــه مـن لـشــکــر آورده بــودم بــری
بــیــامــد تــن مــن ز زیــن بــرگــرفــتفـرو مـانـد زان لـشـکـر اندر شـگـفـت
چــنـیـن گـفـت لـشـکـر بــافـراســیـابکه چندین سر از جـنگ رستـم متـاب
تــــو آنــــی کــــه از خــــاک آوردگــــاههـمـی جــوش خـون انـدر آری بــمـاه
سـلـیحـسـت بـسـیـار و مـردان جـنـگدل از کـار رسـتــم چـه داری بــتـنـگ
ز جـنـگ سـواری تــو غـمـگـیـن مـشـونــگـــه کـــن بـــدیــن نــامـــداران نــو
چـنـان دان کـه او یکـسـر از آهـنـسـتاگـر چـه دلـیرسـت هـم یک تـنـسـت
ســـخـــنــهــای کــوتـــاه زو شــد درازتــو بــا لـشـکـری چــاره او را بــســاز
ســـرش را ز زیـــن انـــدرآور بــــخـــاکازان پـس خود از شاه ایران چـه بـاک
نـه کــیـخــســرو آبــاد مـانـد نـه گــنـجنـــداریـــم ایـــن زرم کـــردن بـــرنـــج
نــگــه کــن بــدیـن لــشــکــر نــامــدارجـــوانـــان و شـــایــســـتـــه کـــارزار
ز بــهـر بــر و بــوم و پــیـونــد خــویـشزن و کـودک خــرد و فــرزنـد خــویـش
هـمـه سـربـسـر تـن بـکـشـتـن دهـیمبـه آیـد کـه گـیـتـی بـدشـمـن دهـیم
چـو بـشـنـیـد افـراسـیـاب ایـن سـخـنفـــرامــوش کـــرد آن نــبـــرد کـــهــن
بـــفــرمــود تـــا لــشــکــر آراســتــنــدبــکــیـن نـو از جــای بــرخــاســتــنـد
ز بــوم نــیــاکــان وز شــهــر خــویــشیـکـی تـازه انـدیـشـه بــنـهـاد پــیـش
چـنین داد پـاسـخ کـه مـن سـاز جـنگبــپــیـش آورم چـون شـود کـار تــنـگ
نمانم کـه کـیخـسـرو از تـخـت خـویششـود شـاد و پـدرام از بـخـت خـویش
ســــر زابــــلــــی را بـــــروز نــــبـــــردبــــچــــنـــگ دراز انـــدر آرم بــــگـــرد
بــرو ســرکــشــان آفــریـن خــوانــدنـدســرافـراز را ســوی کـیـن خــوانـدنـد
کـه جــاویـد و شــادان و پــیـروز بــاشبــکــام دلــت گــیــتــی افــروز بــاش
سـپـهـبــد بـسـی جـنـگـهـا دیـده بـودز هـر کــار بــهـری پــســنـدیـده بــود
یــکــی شــیــر دل بـــود فــرغــار نــامقـفـس دیده و جـسـتـه چـندی ز دام
ز بــیـگــانـگـان جــای پــردخــتــه کــردبــفـرغــار گـفــت ای گـرانـمـایـه مـرد
هـم اکـنـون بــرو سـوی ایـران ســپــاهنـگـه کــن بــدیـن رســتــم رزمـخــواه
سـواران نگـه کـن کـه چـنـداند و چـونکـه دارد بــریـن بــوم و بــر رهـنـمـون
وزان نـــامـــداران پــــرخـــاشـــجــــویبـبـینـی کـه چـنـدانـد و بـر چـنـد روی
ز گــردان پــهــلــومــنــش چــنــد مــردکــــه آورد ســـــازنــــد روز نــــبـــــرد
چــو فــرغــار بــرگــشــت و آمــد بــراهبــکــارآگــهـی شــد بــایـران ســپــاه
غـمـی شـد دل مـرد پــرخــاشــجــویبــبــیــگــانــگــان ایــچ نــنــمــود روی
فــرســتــاد و فـرزنـد را پــیـش خــوانـدبــسـی راز بــایـســتــه بــا او بــرانـد
بــشـیـده چـنـیـن گـفـت کـای پـر خـردســپــاه تــو تــیـمــار تــو کــی خــورد
چـنین دان کـه این لشـکـر بـی شـمارکــه آمــد بــریـن مـرز چــنـدیـن هـزار
ســپــهــدارشــان رســتــم شــیــر دلکـه از خـاک سـازد بــشـمـشـیـر گـل
گــو پــیـلــتــن رســتــم زابــلــیـســتبـبـیـن تـا مـر او را هـم آورد کـیـسـت
چـو کـاموس و منشـور و خـاقـان چـینگــهــار و چـــو گــرگــوی بـــا آفــریــن
دگـر کـنـدر و شــنـگـل آن شــاه هـنـدسـپـاهی ز کـشـمـیر تـا پـیش سـند
بــنــیــروی ایـن رســتــم شــیــر گــیـربــکـشـتـنـد و بــردنـد چـنـدی اسـیـر
چـــهــل روز بـــالــشـــکـــر آویــز بـــودگـهـی رزم و گـه بــزم و پـرهـیـز بــود
ســرانـجــام رســتــم بــخــم کــمــنـدز پــیــل انــدر آورد و بـــنــهــاد بـــنــد
ســــواران و گـــردان هـــر کـــشـــوریز هـر سـو کـه بـود از بــزرگـان سـری
بـدیـن کـشـور آمـد کـنـون زیـن نـشـانهــمــان تـــاجــداران گــردنــکــشــان
مـن ایدر نـمـانم بـسـی گـنـج و تـخـتکه گردان شدست اندرین کار سخت
کـنـون هـرچ گـنـجـسـت و تـاج و کـمـرهــمــان طــوق زریـن و زریـن ســپــر
فــرســتــم هـمـه ســوی الـمـاس رودنه هنگـام جـامـسـت و بـزم و سـرود
هــراســانــم از رســتــم تــیـز چــنــگتـن آسـان کـه بــاشـد بـکـام نـهـنـگ
بــــمـــردم نـــمـــانـــد بــــروز نـــبــــردنــپـــیــچــد ز بـــیــم و نــنــالــد ز درد
ز نــیــزه نــتــرســد نــه از تــیــغ تــیــزبــرآرد ز دشـمـن هـمـی رسـتــخــیـز
تــو گـفـتــی کـه از روی وز آهـنـســتنـه مــردم نـژادســت کآهـرمـنـســت
سـلـیـحــسـت چــنـدان بــرو روز کـیـنکـه سـیـر آمـد از بــار پــشـت زمـیـن
زره دارد و جـــوشــن و خـــود و گــبـــربــــغــــرد بــــکـــردار غـــرنـــده ابــــر
نــه بــرتــابــد آهــنــگ او ژنــده پــیــلنـه کـشـتـی سـلـیحـش بـدریای نیل
یــکـــی کـــوه زیـــرش بـــکـــردار بـــادتـــو گـــویــی کـــه از بـــاد دارد نــژاد
تــــگ آهــــوان دارد و هـــول شــــیـــربـــنـــاورد بـــا شـــیــر گـــردد دلـــیــر
سـخــن گـویـد ار زو کـنـی خـواسـتــاربــدریـا چــو کــشــتــی بــود روز کــار
مــرا بـــا دلــاور بـــســی بــود جــنــگیکـی جـوشـنـسـتـش ز چـرم پـلـنـگ
ســـلــیــحـــم نــیــامــد بـــرو کـــارگــربـــســـی آزمـــودم بـــگـــرز و تـــبـــر
کــــنـــون آزمـــون را یـــکـــی کــــارزاربـــســازیــم تـــا چـــون بـــود روزگــار
گـــر ایــدونــک یــزدان بـــود یــارمــنــدبــگــردد بــبــایــســت چــرخ بــلــنــد
نـه آن شــهـر مــانــد نـه آن شــهـریـارســرآیــد مــگــر بــر مــن ایـن کــارزار
اگــر دســت رســتــم بــود روز جــنـگنــســـازم مــن ایــدر فـــراوان درنــگ
شــوم تـــا بـــدان روی دریــای چــیــنبــدو مــانــم ایـن مــرز تــوران زمــیـن
بـدو شـیـده گـفـت ای خـردمـنـد شـاهانــوشــه بـــدی تــا بــود تــاج و گــاه
تـــرا فـــر و بـــرزســـت و مــردانــگــینــژاد و دل و بـــخـــت و فـــرزانــگــی
نــــبــــایـــد تــــرا پــــنـــد آمــــوزگــــارنــگــه کـــن بـــدیــن گــردش روزگــار
چــو پــیـران و هـومـان و فــرشــیـدوردچـو کـلـبـاد و نـسـتـیـهـن شـیـر مـرد
شـکـسـتـه سـلیح و گـسـسـتـه دلندز بــیـم وز غـم هـر زمـان بــگـسـلـنـد
تـو بـر بــاد ایـن جـنـگ کـشـتـی مـرانچــو دانـی کـه آمـد سـپــاهـی گـران
ز شــاهــان گــیــتـــی گــزیــده تـــویجــهـانـجــوی و هـم کــار دیـده تــوی
بـــجــان و ســر شــاه تــوران ســپـــاهبـخـورشـیـد و مـاه و بــتـخـت و کـلـاه
کـه از کــار کـامـوس و خــاقــان چــیـندلم گشـت پـر خـون و سـر پـر ز کین
شــب تــیــره بــگــشــاد چــشــم دژمز غــم پــشــت مـاه انـدر آمـد بــخــم
جـهان گـشـت بـرسـان مـشـک سـیاهچـو فـرغـار بــرگـشـت ز ایـران سـپـاه
بـــیــامـــد بـــنـــزدیــک افـــراســـیــابشــب تــیـره هــنــگــام آرام و خــواب
چــنــیـن گــفــت کــز بــارگــاه بــلــنــدبــرفــتــم ســوی رســتــم دیــوبــنــد
ســـراپــــرده ســـبــــز دیـــدم بــــزرگســپـــاهــی بـــکــردار درنــده گــرگ
یـکــی اژدهـافــش درفــشــی بــپــاینــه آرام دارد تــو گــفــتــی نـه جــای
فــروهـشــتــه بــر کــوهـه زیـن لـگــامبـــفــتــراک بـــر حــلــقــه خــم خــام
بــخــیـمــه درون ژنــده پــیــلــی ژیــانمـیـان تـنـگ بــسـتـه بـه بــبــر بـیـان
یـکـی بـور ابـرش بـه پـیـشـش بــپـایتــو گـفـتــی هـمـی انـدر آیـد ز جـای
سـپـهـدار چـون طـوس و گـودرز و گـیـوفـریـبــرز و شــیـدوش و گـرگـیـن نـیـو
طــلــایـه گــرازســت بــا گــســتــهــمکــه بــا بــیــژن گــیـو بــاشــد بــهــم
غــمـی شــد ز گـفـتــار فـرغــار شــاهکــس آمــد بـــر پـــهــلــوان ســـپـــاه
بــیـامــد ســپــهـدار پــیـران چــو گــردبـــــزرگــــان و مــــردان روز نــــبـــــرد
ز گــفــتــار فــرغــار چــنـدی بــگــفــتکه تـا کیسـت بـا او بـه پـیکـار جـفـت
بــدو گـفـت پــیـران کـه مـا را ز جــنـگچـه چـارست جـز جـستـن نام و ننگ
چـو پـاسـخ چـنـیـن یـافـت افـراسـیـابگرفـت اندران کـینه جـسـتـن شـتـاب
بـــپــیــران بــفــرمــود تــا بـــا ســپــاهبــیــایــد بــر رســتــم کــیــنــه خــواه
ز پـیـش سـپـهـبـد بـه بـیـرون کـشـیـدهمـی رزم را سـوی هـامـون کـشـید
خــروش آمــد از دشــت و آوای کــوسجــهـان شـد ز گـرد ســپــاه آبــنـوس
سـپــه بــود چـنـدانـک گـفـتـی جـهـانهـمـی گــردد از گـرد اســپــان نـهـان
تــبــیــره زنــان نــعــره بـــرداشــتــنــدهـمـی پــیـل بــر پـیـل بــگـذاشـتـنـد
از ایــوان بــدشــت آمــد افــراســیــابهمی کرد بـر جـنگ جـسـتـن شتـاب
بـپـیـران بـگـفـت آنـچ بــایـسـت گـفـتکــه راز بــزرگــان بــبـــایــد نــهــفــت
یــکـــی نــامــه نــزدیــک پـــولـــادونــدبـــیــارای وز رای بـــگــشـــای بـــنــد
بــگـویـش کــه مـا را چــه آمـد بــســرازیــن نــامــور گــرد پـــرخـــاشـــخـــر
اگـــر یــارمــنــدســـت چـــرخ بـــلــنــدبــیــایــد بــدیــن دشــت پــولــادونــد
بـسـی لشـکر از مرز سـقـلاب و چـیننـگـونـسـار و حـیـران شـدنـد انـدریـن
ســپـــاهــســت بـــرســان کــوه روانســپــهـدارشــان رســتــم پــهـلــوان
سـپـهکش چـو رستـم سپـهدار طوسبـــــابـــــر انــــدر اورده آوای کـــــوس
چـو رسـتــم بــدسـت تـو گـردد تــبــاهنــیــابــد ســپــهــر انــدریــن مــرز راه
هـمــه مــرز را رنــج زویـســت و بــستــو بـــاش انــدریــن کــار فــریــادرس
گـــر او را بــــدســـت تـــو آیـــد زمـــانشــود رام روی زمــیــن بــی گــمــان
مــن از پـــادشــاهــی آبـــاد خــویــشنـه بــرگـیـرم از رنـج یـک رنـج بــیـش
دگـر نـیـمـه دیهـیـم و گـنـج آن تـسـتکــه امـروز پــیـگـار و رنـج آن تــســت
نــهــادنــد بــر نــامــه بــر مــهـر شــاهچـو بــرزد سـر از بــرج خـرچـنـگ مـاه
کــمــر بــســت شــیـده ز پــیـش پــدرفــرســتـــاده او بـــود و تــیــمــار بـــر
بــــکــــردار آتــــش ز بــــیـــم گـــزنـــدبـــیــامـــد بـــنــزدیــک پـــولـــادونـــد
بـــرو آفـــریـــن کـــرد و نـــامـــه بـــدادهــمــه کــار رســتــم بــرو کــرد یــاد
کـه رسـتــم بــیـامـد ز ایـران بــجــنـگابــا او ســپــاهـی بــســان پــلــنــگ
بــــبــــنــــد انـــدر آورد کــــامــــوس راچـو خـاقـان و مـنـشـور و فـرطـوس را
اســیــران بـــســیــار و پــیــلــان رمــهفــرســتــاد یـکــســر بــایـران هـمــه
کــنــارنـگ و جــنـگ آورانــرا بــخــوانــدز هـر گــونـه ای داســتــانـهـا بــرانــد
بــدیـشـان بــگـفـت انـچ در نـامـه بــودجــهـانـگـیـر بــرنـا و خــودکــامـه بــود
بــفــرمــود تــا کــوس بــیــرون بـــرنــدســـراپـــرده او بـــه هــامــون بـــرنــد
ســپــاه انـجــمــن شــد بــکــردار دیـوبـــرآمــد ز گــردان لــشـــکــر غـــریــو
درفــش از پــس و پــیــش پــولــادونــدســپــردار بــا تــرکــش و بــا کــمــنـد
فــرود آمــد از کــوه و بـــگــذاشــت آببـــیــامــد بـــنــزدیــک افـــراســـیــاب
پــذیــره شــدنــدش یـکــایـک ســپــاهتـــبـــیـــره بـــرآمـــد ز درگـــاه شـــاه
بــبــر در گــرفــتــش جــهـانـدیـده مـردز کــار گــذشــتــه بــســی یـاد کــرد
بـگـفـت آنـک تـیمـار تـرکـان ز کـیسـتسـرانـجـام درمـان ایـن کـار چـیـسـت
خــرامــان بـــایــوان خــســرو شــدنــدبـــرای و بـــانــدیــشــه نــو شـــدنــد
ســخــن رانـد هـر گـونـه افــراســیـابز کـــار درنـــگ و ز بــــهـــر شـــتـــاب
ز خــون سـیـاوش کـه بــر دســت اویچـه آمـد ز پـرخـاش وز گـفـت و گـوی
ز خــاقــان و مـنـشــور و کـامـوس گـردگـذشـتـه سـخـنـهـا همـه بـرشـمـرد
بـگـفـت آنک این رنـجـم از یک تـنسـتکــه او را پــلـنـگـیـنـه پــیـراهـنـســت
نــیــامــد ســـلــیــحـــم بـــدو کــارگــربـران بـبـر و آن خـود و چـیـنـی سـپـر
بـــــیــــابـــــان ســــپــــردی و راه درازکـــنـــون چـــاره کـــار او را بــــســـاز
پــر انــدیـشــه شــد جــان پــولــادونـدکـه آن بــنـد را چــون شــود کـاربــنـد
چــنــیــن داد پــاســخ بــافــراســیــابکـه در جـنـگ چـنـدین نـبـایـد شـتـاب
گــر آنـســت رســتــم کــه مــازنــدرانتــبــه کــرد و بــســتــد بــگــرز گـران
بـــدریـــد پـــهـــلـــوی دیــو ســـپـــیــدجــگــرگــاه پــولــاد غــنــدی و بـــیــد
مــرا نـیـســت پــایـاب بــا جــنــگ اوینــیــارم بـــبـــد کـــردن آهــنـــگ اوی
تــن و جــان مــن پــیــش رای تــو بــادهـمـیـشــه خــرد رهـنـمـای تــو بــاد
مـن او را بــر انـدیـشــه دارم بــجــنـگبــگــردش بــگــردم بــســان پــلــنـگ
تــو لـشــکـر بــرآغــال بــر لـشــکـرشبـــانــبــوه تــا خــیــره گــردد ســرش
مـگـر چــاره سـازم و گـر نـی بــدسـتبــر و یـال او را نـشــایـد شــکــســت
ازو شـــاد شـــد جـــان افـــراســـیــابمــی روشــن آورد و چــنــگ و ربـــاب
بــدانـگـه کـه شـد مـســت پــولـادونـدچـنـیـن گـفـت بــا او بــبــانـگ بــلـنـد
کـه مـن بــر فـریـدون و ضـحـاک و جـمخـــــور و خـــــواب و آرام کــــردم دژم
بـــرهـــمـــن بــــتـــرســـد ز آواز مـــنوزیــن لــشـــکـــر گــردن افـــراز مــن
مـن ایـن زابــلـی را بــشـمـشـیـر تـیـزبــــرآوردگـــه بــــر کـــنـــم ریـــز ریـــز
***
چـو بــنـمـود خـورشـیـد تـابــان درفـشمـعـصـفـر شــد آن پــرنـیـان بــنـفـش
تـــبــــیـــره بــــرآمـــد ز درگـــاه شـــاهبـــابـــر انــدر آمــد خـــروش ســپـــاه
بـــپـــیــش ســپـــه بـــود پـــولــادونــدبـــتــن زورمــنــد و بـــبـــازو کــمــنــد
چـو صـف بــرکـشـیـدنـد هـر دو سـپـاههوا شـد بـنفـش و زمـین شـد سـیاه
تــهــمــتــن بــپــوشــیــد بــبــر بــیــاننــشــســت از بــر ژنــده پــیـل ژیــان
بــرآشـفـت و بـر مـیـمـنـه حـمـلـه بـردز تــرکــان بــیـفــگـنـد بــســیـار گــرد
ازان پــس غــمـی گـشــت پــولـادونـدز فـتــراک بــگـشـاد پــیـچــان کـمـنـد
بـرآویخـت بـا طـوس چـون پـیل مسـتکــمـنـدی بــبــازوی گـرزی بــدســت
کــمــربـــنــد بـــگــرفــت و او را ز زیــنبـــرآورد و آســـان بـــزد بـــر زمـــیــن
بــه پــیـگــار او گــیـو چــون بــنــگــریـدســر طــوس نـوذر نــگــونــســار دیـد
بــرانــگــیــخــت از جــای شــبــدیــز راتـــن و جـــان بـــیـــاراســـت آویـــز را
بــرآویــخــت بــا دیـو چــون شــیــر نــرزره دار بــــــا گــــــرزه گــــــاوســــــر
کــمــنــدی بـــیــنــداخــت پــولــادونــدســر گــیـو گــرد انــدر آمــد دبــبــنــد
نـــگـــه کــــرد رهـــام و بــــیـــژن ز راهبـــدان زور و بـــالــا و آن دســتـــگــاه
بـــرفــتـــنــد تـــا دســـت پـــولــادونــدبـــبــنــدنــد هــر دو بــخــم کــمــنــد
بــزد دســت پــولــاد بــســیـار هــوشبـرانـگـیـخـت اسـپ و بـرآمـد خـروش
دو گــــرد از دلـــیـــران پــــر مـــایـــه راســـرافـــراز و گــرد و گــرانــمــایــه را
بــخـاک انـدر افـگـنـد و بــسـپـرد خـوارنـظـاره بــران دشــت چــنـدان ســوار
بــــیـــامـــد بــــر اخــــتــــر کــــاویـــانبــخــنـجــر بــدو نـیـم کــردش مــیـان
خــروشــی بـــرآمــد ز ایــران ســپـــاهنــمـــانـــد ایــچ گـــرد انــدر آوردگـــاه
فــریــبـــرز و گــودرز و گــردنــکــشـــانگـرفـتــنـد از آن دیـو جــنـگـی نـشـان
بــگـفــتــنـد بــا رســتــم کـیـنـه خــواهکـــه پـــولــادونــد انــدریــن رزمــگــاه
بــزیـن بــر یـکــی نــامــداری نــمــانــدز گــردان لــشــکــر ســواری نـمــانـد
کــه نــفــگــنــد بــر خــاک پــولــادونــدبــگـرز و بــخــنـجــر بــتــیـر و کــمـنـد
هـمـه رزمـگـه سـربــسـر مـاتـمـسـتبــدیـن کـار فـریـادرس رســتــمـسـت
ازان پــس خـروشـیـدن نـالـه خــاسـتز قلب و چـپ لشکر و دسـت راسـت
چــو کــم شــد ز گـودرز هـر دو پــســربـــــنـــــالـــــیــــد بـــــا داور دادگـــــر
کـه چــنـدیـن نـبــیـره پــسـر داشـتــمهـمـی سـر ز خـورشـید بـگـذاشـتـم
بـرزم انـدرون پـیـش مـن کـشـتـه شـدچـنـین اخـتـر و روز مـن گـشـتـه شـد
جــوانــان و مــن زنــده بـــا پــیــر ســرمــرا شـــرم بـــاد از کـــلــاه و کــمــر
کــمـر بــرگــشــاد و کــلـه بــرگــرفــتخــروشــیـدن و نــالــه انــدر گــرفــت
چـو بـشنید رستـم دژم گشت سخـتبـــلــرزیــد بـــرســـان بـــرگ درخـــت
بـــیـــامـــد بـــنـــزدیــک پـــولـــادونـــدورا دیـــد بــــرســـان کـــوه بـــلـــنـــد
سـپـه را هـمـه بـیشـتـر خـسـتـه دیـدوزان روی پــرخــاش پــیـوسـتــه دیـد
بـدل گـفـت کـین روز مـا تـیـره گـشـتســرنــامــداران مــا خــیــره گــشــت
هـمــانــا کــه بــرگــشــت پــرگــار مــاغــنــوده شــد آن بــخــت بــیـدار مــا
بــیـفــشــارد ران رخــش را تــیـز کــردبـــرآشـــفـــت و آهــنــگ آویــز کـــرد
بـــدو گــفــت کــای دیــو نــاســـازگــاربـــبـــیــنــی کــنــون گــردش روزگــار
چـــو آواز رســتـــم بـــگــردان رســیــدتــهــمــتــن یــلــان را پــیــاده بــدیــد
دژم گــشـــتـــه زو چـــار گـــرد دلــیــرچــو گـوران و دشـمـن بــکـردار شـیـر
چــنــیـن گــفــت بــا کــردگــار جــهـانکــه ای بـــرتـــر از آشــکــار و نــهــان
مرا چـشـم اگـر تـیره گـشـتـی بـجـنگبــهــســتــی ز دیـدار ایـن روز تــنــگ
کــزیــن ســان بــرآمــد ز ایــران غــریـوز پـــیـــران و هـــومـــان وز نـــره دیــو
پــیـاده شــده گــیـو و رهــام و طــوسچـو بـیژن که بـر شیر کردی فسـوس
تــبــه گـشـتــه اسـپ بــزرگـان بــتـیـربــدیـن سـان بـرآویـخـتـه خـیـره خـیـر
بـــدو گـــفـــت پـــولــادونــد ای دلــیــرجــهــانــدیــده و نــامــبــردار و شــیـر
کـه بــگـریـزد از پــیـش تــو ژنـده پــیـلبــبــیـنـی کــنــون مــوج دریـای نـیـل
نــگــه کــن کــنـون آتــش جــنـگ مــنکـــمـــنــد و دل و زور و آهــنــگ مــن
کـزین پـس نـیـابـی ز شـاهـت نـشـاننــه از نــامــداران و گــردنــکـــشـــان
نبـینی زمـین زین سـپـس جـز بـخـوابســپــارم ســپــاهـت بــافــراســیـاب
چــنـیـن گـفــت رســتــم بــپــولـادونـدکـه تـا چـنـد ازین بـیم و نیرنگ و بـنـد
ز جـــنــگ آوران تـــیــز گـــویــا مــبـــادچـو بـاشـد دهد بـی گمان سـر بـبـاد
چــو بــشـنـیـد پــولـادونـد ایـن سـخـنبــیـاد آمــدش گــفــتــه هــای کــهـن
کــه هــر کــو بــبــیــداد جــویـد نــبــردجــگــر خــســتــه بــاز آیـد و روی زرد
گـر از دشـمنت بـد رسـد گر ز دوسـتبــد و نــیــک را داد دادن نــکــوســت
همـان رسـتـمـسـت این کـه مـازندرانشــب تــیـره بــســتــد بــگــرز گــران
بـــدو گــفـــت کـــای مــرد رزم آزمــایچـه بـاشـیم بـرخـیـره چـنـدین بـپـای
بـگـشـتـنـد وز دشـت بـرخـاسـت گـرددو پـــیــل ژیــان و دو شـــیــر نــبـــرد
بـــرانــگــیــخــت آن بـــاره پــولــادونــدبــیـنـداخــت پــس تــاب داده کـمـنـد
بــــدزدیـــد یـــال آن نـــبــــرده ســــوارچـو زیـن گـونـه پـیوسـتـه شـد کـارزار
بــزد تــیـغ و بــنــد کــمــنــدش بــریــدبــجــای آمــد آن بــنـد بــد را کــلــیـد
بـپـیچـید زان پـس سوی دست راستبــدانــســت کــان روز روز بــلــاســت
عــمــودی بــزد بــر ســرش پــیـلــتــنکـــه بـــشـــنــیــد آواز او انــجـــمـــن
چــنـان تــیـره شـد چــشـم پــولـادونـدکـه دسـتـش عـنـان را نـبـد کـار بـنـد
تــهـمـتــن بــران بــد کـه مـغـز سـرشبـــبــیــنــد پــر از رنــگ تــیــره بــرش
چــو پــولــادونــد از بـــر زیــن بــمــانــدتــهـمـتــن جـهـان آفـریـن را بــخـوانـد
کــــه ای بــــرتــــر از گـــردش روزگـــارجـــهــانــدار و بـــیــنـــا و پـــروردگـــار
گـرین گـردش جـنـگ مـن داد نـیـسـتروانـم بــدان گــیـتــی آبــاد نـیـســت
روا دارم از دســـــت پـــــولـــــادونـــــدروان مـــرا بــــرگـــشـــایـــد ز بـــنـــد
ور افـــراســـیــابـــســـت بـــیــدادگـــرتـو مسـتـان ز من دسـت و زور و هنر
که گر من شوم کشتـه بـر دسـت اویبــایـران نـمـانـد یـکــی جــنـگــجــوی
نــه مــرد کــشــاورز و نــه پــیـشــه ورنه خـاک و نه کـشـور نه بـوم و نه بـر
بــکــشــتــی گــرفــتــن نـهـادنــد رویدو گـرد ســرافــراز و دو جــنـگـجــوی
بــپــیـمـان کــه از هـر دو روی ســپــاهبــیـاری نـیـایـد کـسـی کـیـنـه خــواه
مــیـان ســپــه نــیـم فــرســنــگ بــودســتــاره نــظــاره بــران جــنــگ بــود
چــو پــولــادونــد و تــهــمــتــن بـــهــمبـــرآویــخـــتـــنـــد آن دو شـــیــر دژم
هـمـی دســت ســودنـد یـک بــا دگــرگــرفــتـــه دو جــنــگــی دوال کــمــر
چــو شـیـده بــر و یـال رسـتــم بــدیـدیـکـی بــاد سـرد از جـگـر بــرکـشـیـد
پــدر را چــنـیـن گـفــت کــیـن زورمـنـدکــه خــوانــی ورا رســتــم دیـوبــنــد
بــدیــن بــرز بــالــا و ایـن دســت بــردبـــخـــاک انـــدر آرد ســـر دیــو گـــرد
نــبـــیــنــی ز گــردان مــا جـــز گــریــزمـکـن خـیـره بــا چـرخ گـردان سـتـیـز
چـنـیـن گـفـت بــا شـیـده افـراسـیـابکه شد مغز من زین سخن پـرشتـاب
بـــرو تــا بـــبـــیــنــی کــه پــولــادونــدبـکشتـی همی چون کند دست بـند
چـنـین گـفـت شـیده کـه پـیمـان شـاهنـه ایـن بــود بــا او بــپــیـش ســپــاه
چـو پـیمان شـکن بـاشـی و تـیره مغـزنــیـایـیـد ز دســت تــو پــیـگــار نــغــز
تــو ایـن آب روشــن مــگــردان ســیـاهکـه عـیـب آورد بـر تـو بـر عـیـب خـواه
بــدشــنـام بــگــشــاد خــســرو زبــانبـرآشـفـت و شـد بـا پـسـر بـدگـمـان
بـــدو گـــفـــت اگـــر دیــو پـــولــادونــدازیــن مــرد بـــدخــواه یــابـــد گــزنــد
نــمــانــد بــدیـن رزمــگــه زنــده کــستــرا از هــنــرهــا زیـانــســت و بــس
عــنـان بــرگــرایـیـد و آمــد چــو شــیـربآوردگـــــــاه دو مـــــــرد دلـــــــیــــــر
نـگــه کــرد پــیـکــار دو پــیـل مــســتدرآورده بــر یــکــدگــر هــر دو دســت
بــپــولـاد گـفــت ای ســرافــراز شــیـربــکــشــتــی گــر آری مـر او را بــزیـر
بـــخــنــجـــر جــگــرگــاه او را بـــکــافهــنــر بــایـد از کــار کــردن نــه لــاف
نــگــه کــرد گــیــو انــدر افــراســیــاببـدان خـیره گـفـتـار و چـندان شـتـاب
بــرانـگــیـخــت اســپ و بــرآمـد دمـانچـو بـشکست پـیمان همی بـدگمان
بـرسـتـم چـنین گفـت کـای جـنگجـویچـه فـرمـان دهی کـهـتـران را بـگـوی
نــگــه کــن بــه پــیـمــان افــراســیـابچـو جــای بــلـا دیـد و جــای شـتــاب
بـــیآمـــد هــمــی دل بـــیــافـــروزدشبــکـشــتــی درون خــنـجــر آمـوزدش
بـدو گـفـت رسـتـم کـه جـنـگـی مـنـمبــکـشــتــی گـرفـتــن درنـگـی مـنـم
شـــمـــا را چـــرا بـــیــم آیــد هــمــیچــرا دل بـــه دو نــیــم آیــد هــمــی
اگـر نـیـسـتـتـان جـنـگ را زور و دسـتدل مـن بــخــیـره نـبــایـد شـکـســت
گــر ایـدونــک ایـن جــادوی بــی خــردز پــیــمــان یــزدان هــمــی بـــگــذرد
شـما را ز پـیمان شـکسـتـن چـه بـاکگـر او ریـخـت بـر تـارک خـویش خـاک
مــن آکـــنــون ســـر دیــو پـــولــادونــدبـــخـــاک انــدر آرم ز چـــرخ بـــلــنــد
وزان پــس بــیـازیـد چـون شـیـر چـنـگگـرفـت آن بـر و یـال جـنـگـی نـهـنـگ
بـــگـــردن بــــرآورد و زد بــــر زمـــیـــنهـمـی خــوانـد بــر کــردگــار افــریـن
خــروشــی بـــر آمــد ز ایــران ســپــاهتـــبـــیــره زنــان بـــرگــرفـــتـــنــد راه
بـــــابــــر انــــدر آمــــد دم کــــرنــــایخــروشــیــدن نــای و صــنــج و درای
کــه پــولـادونـدســت بــیـجــان شــدهبــران خـاک چـون مـار پـیـچـان شـده
گــمــان بــرد رســتــم کــه پــولــادونـدنــدارد بـــتــن در درســت ایــچ بــنــد
بــــرخــــش دلـــیـــر انـــدر آورد پــــایبـــمــانــد آن تـــن اژدهــا را بـــجــای
چــو پــیـش صــف آمـد یـل شــیـرگـیـرنــگــه کــرد پـــولــاد بـــرســان تــیــر
گــریـزان بــشــد پــیـش افــراســیــابدلــش پــر ز خــون و رخــش پــر ز آب
بـــخـــفـــت از بـــر خـــاک تـــیــره دراززمـانـی بــشــد هـوش زان رزمـســاز
تــهــمــتــن چــو پــولــاد را زنــده دیــدهـمـه دشـت لـشـکـر پــراگـنـده دیـد
دلـش تـنگ تـر گـشـت و لشـکـر بـراندجــهـانـدیـده گـودرز را پــیـش خــوانـد
بـــفـــرمــود تـــا تـــیــربـــاران کــنــنــدهــوا را چـــو ابـــر بـــهــاران کــنــنــد
ز یـک دسـت بـیـژن ز یـک دسـت گـیـوجــهـانــجــوی رهـام و گــرگــیـن نـیـو
تــو گـفـتـی کـه آتــش بــرافـروخـتــنـدجـهان را بـخـنـجـر همـی سـوخـتـنـد
بــلـشــکــر چــنـیـن گـفــت پــولـادونـدکـه بـی تـخـت و بـی گنج و نام بـلند
چــرا ســر هــمــی داد بـــایــد بــبـــادچـــرا کـــرد بـــایــد هــمــی رزم یــاد
سـپـه را بــپـیـش انـدر افـگـنـد و رفـتز رسـتـم همـی بـند جـانش بـکـفـت
چــنـیـن گـفــت پــیـران بــافـراســیـابکـه شـد روی گـیـتــی چـو دریـای آب
نـگـفـتـم کـه بــا رسـتـم شـوم دسـتنشـاید درین کـشـور ایمـن نشـسـت
ز خـــون جـــوانــی کــه بـــد نــاگــریــزبــخــســتــی دل مـا بــپــیـکــار تــیـز
چـه بـاشـی که بـا تـو کـس اندر نماندبــشــد دیـو پــولـاد و لـشــکـر بــرانـد
هـــمـــانـــا ز ایــرانـــیــان صـــد هـــزارفـزونـســت بــر گـســتــوان ور سـوار
بــپــیـش انـدرون رســتــم شــیـر گـیـرزمــیـن پــر ز خــون و هــوا پــر ز تــیـر
ز دریــا و دشـــت و ز هــامــون و کــوهســپــاه انـدر آمــد هـمـه هـمــگــروه
چـــو مــردم نــمـــانــد آزمــودیــم دیــوچـنین جـنگ و پـیکـار و چـنـدین غـریو
سـپـه را چـنـین صـف کـشـیـده بـمـانتــو بـــا ویــژگــان ســوی دریــا بــران
ســپــهـبــد چــنــان کــرد کــو راه دیـدهـمـی دســت ازان رزم کــوتــاه دیـد
چـو رسـتـم بـیـامـد مـرا پـای نـیـسـتجـز از رفـتـن از پـیش او رای نـیسـت
بــبــایــد شــدن تــا بــدان روی چــیـنگـر ایدونـک گـنـجـد کـسـی در زمـین
درفـشـش بـمـانـدنـد و او خـود بــرفـتسـوی چـین و ماچـین خـرامید تـفـت
ســپــاه انــدر آمــد بــپــیــش ســپــاهزمـیـن گـشـت بــرســان ابــر ســیـاه
تـــهــمـــتـــن بآواز گـــفـــت آن زمـــانکــه نــیـزه مــداریـد و تــیـر و کــمــان
بــکـوشـیـد و شــمـشـیـر و گـرز آوریـدهـــنـــرهـــا ز بــــالـــای بـــرز آوریـــد
پـلـنگ آن زمـان پـیچـد از کـین خـویشکـه نـخـچـیـر بـیـنـد بـبـالـین خـویـش
سـپــه سـربــسـر نـعـره بــرداشـتــنـدهـمـه نـیـزه بــر کــوه بــگـذاشــتــنـد
چـــنـــان شـــد در و دشـــت آوردگـــاهکـه از کـشــتــه جــایـی نـدیـدنـد راه
بــرفــتــنــد یـک بــهــره زنــهــار خــواهگــریــزان بـــرفــتــنــد بـــهــری بـــراه
شـد از بـی شـبـانـی رمـه تـال و مـالهمه دشت تـن بـود بـی دست و یال
چنین گفت رستم که کشتن بسستکـه زهـر زمـان بـهـر دیگـر کـسـسـت
زمــــانـــی هـــمــــی بــــار زهـــر آوردزمــــانــــی ز تــــریـــاک بــــهـــر آورد
هــمــه جــامــه رزم بـــیــرون کــنــیــدهـمـه خــوبــکــاری بــافــزون کــنـیـد
چــه بــنـدی دل انـدر سـرای سـپــنـجکــه دانــا نــدانــد یــکــی را ز پـــنــج
زمــانــی چــو آهــرمــن آیـد بــجــنــگزمـانـی عـروسـی پـر از بــوی و رنـگ
بـــی آزاری و جـــام مــی بـــرگـــزیــنکـه گـویـد کـه نـفــریـن بــه از آفـریـن
بـــخـــور آنـــچ داری و انـــده مـــخـــورکه گیتـی سـپـنج اسـت و ما بـر گذر
مـــــیــــازار کـــــس را ز بـــــهـــــر درممـکـن تــا تـوانـی بــکـس بــر سـتــم
بـجـسـت اندران دشت چـیزی که بـودز زریـــن وز گــــوهـــر نــــابــــســــود
ســراســر فــرســتــاد نــزدیــک شــاهغــلـامـان و اســپــان و تــیـغ و کــلـاه
وزان بــهــره خــویـشــتــن بــرگــرفــتهمه افـسـر و مشـک و عـنبـر گرفـت
بــبــخــشـیـد دیـگـر هـمـه بــر سـپــاهز چــیـزی کــه بــود انــدران رزمــگــاه
نشـان خـواسـت از شاه تـوران سـپـاهز هـر سـو بــجـسـتـنـد بــی راه و راه
نــشـــانــی نــیــامــد ز افــراســـیــابنه بـر کـوه و دریا نه بـر خـشـک و آب
شـتــر یـافـت چــنـدان و چـنـدان گـلـهکـه از بــارگـی شـد سـپـه بـی گـلـه
ز تــوران ســپـــه بـــرنــهــادنــد رخــتســلـیـح گـرانـمـایـه و تــاج و تــخــت
خـــــروش آمــــد و نــــالـــــه گـــــاودمجــرس بــرکـشـیـدنـد و رویـیـنـه خـم
ســـوی شــهــر ایــران نــهــادنــد رویسـپـاهی بـران گـونه بـا رنـگ و بـوی
چــو آگــاهـی آمـد ز رســتــم بــشــاهخـــروش آمــد از شــهــر وز بـــارگــاه
از ایـــران تـــبـــیـــره بـــرآمـــد بــــابـــرکــه آمــد خــداونــد گــوپــال و بـــبــر
یـکــی شــادمــانـی بــد انــدر جــهـانخـــنــیــده مــیــان کــهــان و مــهــان
دل شـاه شـد چــون بــهـشـت بــریـنهـمـی خــوانـد بــر کــردگــار آفــریـن
بــفــرمــود تــا پــیــل بـــردنــد پــیــشبـجـنـبـید کـیخـسـرو از جـای خـویش
جـــهــانــی بآیــیــن شـــد آراســـتـــهمـی و رود و رامـشـگـر و خــواسـتــه
تــبــیــره بـــرآمــد ز هــر جــای و نــایچــو شــاه جــهـان انـدر آمـد ز جــای
هــمــه روی پــیــل از کــران تــا کــرانپــر از مـشـک بــود و مـی و زعـفـران
ز افــســر ســر پــیــلــبـــان پـــرنــگــارز گــوش انــدر آویــخـــتـــه گــوشــوار
بـــســی زعــفــران و درم ریــخــتــنــدز بـر مـشـک و عـنبـر همـی بـیخـتـند
هــمــه شـــهــر آوای رامـــشـــگـــراننـشـسـتـه ز هـر سـو کـران تـا کـران
چــنــان بــد جــهـان را ز شــادی و دادکـه گـیتـی روان را دوامـسـت و شـاد
تــهــمــتــن چــو تــاج ســرافــراز دیــدجـــهــانــی ســـراســـر پـــرآواز دیــد
فــرود آمــد و بـــرد پــیــشــش نــمــازبــــپــــرســـیـــد خـــســـرو ز راه دراز
گــرفــتـــش بآغــوش در شــاه تــنــگچــنــیـن تــا بــرآمــد زمــانـی درنــگ
هـمـی آفــریـن خــوانـد شــاه جــهـانبـــران نــامــور مــوبـــد و پـــهــلـــوان
بــفـرمـود تــا پــیـلـتــن بــرنـشــســتگـرفـتـه هـمـه راه دسـتـش بـدسـت
هـمـی گـفــت چــنـدیـن چــرا مـانـدیکـه بــر مـا هـمـی آتــش افـشـانـدی
چــو طـوس و فـریـبــرز و گـودرز و گـیـوچــو رهـام و گــرگــیـن و گــردان نـیـو
ز ره ســــوی ایـــوان شــــاه آمـــدنـــدبــــدان نـــامـــور بــــارگـــاه آمـــدنـــد
نـشـســت از بــر تــخــت زر شـهـریـاربــــنـــزدیـــک او رســـتـــم نـــامـــدار
فـــریــبـــرز و گـــودرز و رهــام و گــیــونــشــســتــنــد بـــا نــامــداران نــیــو
سـخــن گـفـت کـیـخــسـرو از رزمـگـاهازان رنــج و پــیــگــار تــوران ســپـــاه
بــدو گــفــت گــودرز کــای شــهــریــارســخـــنــهــا درازســـت زیــن کــارزار
مــی و جــام و آرام بــایــد نــخــســتپـس آنگـاه ازین کـار پـرسـی درسـت
نــهــادنــد خــوان و بــخــنــدیــد شــاهکــه نــاهــار بــودی هــمــانــا بــه راه
بــخــوان بــر مـی آورد و رامـشــگــرانبــپــرسـش گـرفـت از کـران تــا کـران
ز افــــراســــیــــاب وز پـــــولــــادونــــدز کــشــتــی و از تــابـــداده کــمــنــد
بــدو گــفــت گــودرز کــای شــهــریــارز مــادر نــزایــد چــو رســتـــم ســوار
اگــــر دیـــو پــــیـــش آیــــد ار اژدهــــاز چــــنــــگ درازش نـــیـــابــــد رهـــا
هــزار افـــریــن بـــاد بـــر شـــهـــریــاربـــویــژه بـــریــن شـــیــردل نــامـــدار
بـــگــفــت آنــچ کــرد او بـــپــولــادونــدز کـشـتـی و نـیـرنـگ وز رنـگ و بــنـد
ز افـــگـــنــدن دیــو وز کـــشـــتـــنــشهمان جنگ و پـیگار و کین جستـنش
چــو افــتــاد بــر خــاک زو رفـت هـوشبــــرآمـــد ز گـــردان دیـــوان خـــروش
چــو آمــد بــهــوش آن ســرافــراز دیــوبـــرآمـــد بـــنــاگـــاه زو یــک غـــریــو
هـمــانـگــه درآمـد بــاســپ و بــرفــتهمـی بـند جـانش ز رسـتـم بـکـفـت
چـنـان شـاد شـد زان سـخـن تــاجــورکــه گــفــتــی ز ایــوان بـــرآورد ســر
چــنـیـن داد پــاســخ کـه ای پــهـلـوانتــوی پــیــر و بـــیــدار و روشــن روان
کــســی کـش خــرد بــاشــد آمـوزگـارنــــگــــه داردش گـــــردش روزگـــــار
ازیـن پــهــلــوان چــشــم بــد دور بــادهــمــه زنــدگــانــیــش در ســور بــاد
همی بـود یک هفـتـه بـا می بـدسـتازو شـادمان تـاج و تـخـت و نشسـت
ســخــنـهـای رســتــم بــنــای و بــرودبــگــفــتــنــد بــر پــهـلــوانـی ســرود
تــهـمــتــن بــیـک مــاه نــزدیـک شــاههـمـی بــود بــا جــام در پــیـشــگـاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.