ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت اول

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:23 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
شـبـی چـون شبـه روی شسـتـه بـقیرنــه بــهـرام پــیـدا نـه کــیـوان نـه تــیـر
دگـــرگـــونـــه آرایـــشــــی کـــرد مـــاهبــســیــچ گــذر کــرد بــر پــیــشــگــاه
شـــده تـــیـــره انـــدر ســـرای درنـــگمـیـان کـرده بــاریـک و دل کـرده تــنـگ
ز تــاجــش ســه بــهــره شــده لــاژوردســـپـــرده هــوا را بـــزنـــگـــار و گـــرد
ســپــاه شــب تــیـره بــر دشــت و راغیــکــی فــرش گــســـتـــرده از پـــرزاغ
نـمـوده ز هـر ســو بــچــشــم اهـرمـنچـــو مـــار ســـیــه بـــاز کـــرده دهــن
چــو پـــولــاد زنــگــار خــورده ســپــهــرتــو گـفــتــی بــقـیـر انـدر انـدود چــهـر
هـرآنـگــه کــه بــرزد یـکــی بــاد ســردچـو زنگـی بـرانگیخـت ز انگـشـت گـرد
چــنــان گــشــت بــاغ و لــب جــویـبــارکـــجـــا مـــوج خـــیــزد ز دریــای قـــار
فـــرو مــانــد گـــردون گــردان بـــجـــایشده سست خورشید را دست و پای
ســـپـــهــر انــد آن چـــادر قـــیــرگـــونتـو گفـتـی شـدسـتـی بـخـواب اندرون
جــهـان از دل خــویـشــتــن پــر هـراسجــرس بــرکـشــیـده نـگـهـبــان پــاس
نـــــه آوای مـــــرغ و نـــــه هـــــرای ددزمــانـه زبــان بــســتــه از نـیـک و بــد
نــبــد هــیــچ پــیـدا نــشــیــب از فــرازدلــم تـــنــگ شــد زان شــب دیــریــاز
بــدان تـنـگـی انـدر بــجـسـتــم ز جـاییـکــی مــهـربــان بــودم انــدر ســرای
خــروشــیــدم و خــواســتـــم زو چــراغبــرفــت آن بـــت مــهــربـــانــم ز بـــاغ
مـرا گـفـت شــمـعـت چــبــایـد هـمـیشــب تــیـره خــوبــت بــبــایـد هـمـی
بــدو گـفـتــم ای بــت نـیـم مـرد خـوابیـکـی شــمـع پــیـش آر چــون آفـتــاب
بـــنــه پـــیــشــم و بـــزم را ســاز کــنبــچــنــگ ار چــنـگ و مــی آغــاز کــن
بـــیــاورد شـــمــع و بـــیــامــد بـــبـــاغبـرافـروخـت رخـشـنـده شـمـع و چـراغ
مـــی آورد و نـــار و تـــرنـــج و بـــهـــیزدوده یـکــی جــام شــاهــنــشــهــی
مــرا گــفــت بـــرخـــیــز و دل شـــاددارروان را ز درد و غـــــــــــــــــــم آزاد دار
نـــگـــر تـــا کـــه دل را نـــداری تـــبـــاهز انـــدیـــشـــه و داد فـــریـــاد خــــواه
جــهـان چــون گــذاری هـمـی بــگــذردخـــردمــنــد مــردم چـــرا غــم خـــورد
گهی می گسـارید و گه چـنگ ساخـتتـو گـفـتـی کـه هاروت نیرنگ سـاخـت
دلـــم بـــر هــمــه کـــام پـــیــروز کـــردکــه بــر مــن شــب تــیـره نـوروز کــرد
بــدان ســرو بــن گـفـتــم ای مـاهـروییـکـی داسـتــان امـشـبــم بــازگـونـی
کــه دل گــیـرد از مــهــر او فــر و مــهـربــدو انــدرون خــیـره مــانــد ســپــهــر
مــرا مـهـربــان یـار بــشــنـو چــگــفــتازان پـس کـه بـا کـام گـشـتـیم جـفـت
بــپــیـمــای مــی تــا یـکــی داســتــانبـــگــویــمــت از گــفــتــه بـــاســتـــان
پــر از چـاره و مـهـر و نـیـرنـگ و جــنـگهـمــان از در مـرد فــرهـنـگ و ســنـگ
بــگـفــتــم بــیـار ای بــت خــوب چــهـربــخــوان داســتــان و بــیـفــزای مــهـر
ز نـــیـــک و بــــد چـــرخ نـــاســـازگـــارکـــه آرد بـــمـــردم ز هــرگـــونــه کـــار
نــگــر تـــا نــداری دل خــویــش تــنــگبـــتــابـــی ازو چــنــد جــویــی درنــگ
نــدانــد کــســـی راه و ســـامــان اوینـــه پــــیـــدا بــــود درد و درمـــان اوی
پـس آنـگـه بـگـفـت ار ز مـن بــشـنـویبـــشـــعـــر آری از دفــتـــر پـــهــلــوی
هـمـت گـویـم و هـم پــذیـرم ســپــاسکنون بـشـنو ای جـفـت نیکی شـناس
***
چـو کـیـخـسـرو آمـد بـکـیـن خـواسـتـنجــهـان ســاز نـو خــواســت آراسـتــن
ز تـوران زمین گـم شـد آن تـخـت و گـاهبــرآمــد بــخــورشــیــد بــر تــاج شــاه
بــپــیـوســت بــا شــاه ایـران ســپــهـربـــر آزادگــان بـــر بــگــســتــرد مــهــر
زمـانه چـنـان شـد کـه بـود از نـخـسـتبآب وفــا روی خـــســرو بـــشــســـت
بــجــویـی کــه یـک روز بــگـذشــت آبنــســازد خــردمــنــد ازو جــای خــواب
چـو بـهری ز گیتـی بـرو گـشـت راسـتکـه کین سـیاوش همی بـاز خـواسـت
بــبــگـمـاز بــنـشـســت یـک روز شــادز گــردان لــشــکــر هــمــی کــرد یــاد
بـــدیــبـــا بـــیــاراســـتـــه گـــاه شـــاهنــهــاده بــســر بـــر کــیــانــی کــلــاه
نـشـسـتـه بـگـاه انـدرون مـی بــچـنـگدل و گـــــوش داده بآوای چــــــنـــــگ
بــرامـش نـشــســتــه بــزرگــان بــهـمفـــریــبـــرز کــاوس بـــا گــســـتـــهــم
چــو گــودرز کــشــواد و فــرهـاد و گـیـوچــو گــرگــیـن مـیـلـاد و شــاپــور نـیـو
شــه نـوذر آن طــوس لـشــکــرشــکـنچـــو رهـــام و چـــون بــــیـــژن رزم زن
هــمــه بـــاده خــســروانــی بــدســتهـمــه پــهـلــوانـان خــســروپــرســت
مـی انـدر قــدح چــون عــقــیـق یـمــنبــپــیــش انــدرون لــالــه و نــســتــرن
پــریـچــهـرگـان پــیـش خـسـرو بــپــایسـر زلفشـان بـر سـمن مشک سـای
هــمــه بــزمــگــه بــوی و رنــگ بــهــارکـمـر بــسـتــه بــر پــیـش ســالـاربــار
ز پـــــرده درآمــــد یــــکــــی پــــرده داربــنــزدیــک ســالــار شــد هــوشــیــار
کـــه بـــر در بـــپـــایــنـــد ارمـــانـــیــانســــر مــــرز تــــوران و ایــــرانــــیــــان
هــمــی راه جـــویــنــد نــزدیــک شــاهز راه دراز آمــــــــــــده دادخـــــــــــــواه
چــو ســالـار هـشـیـار بــشــنـیـد رفـتبــنـزدیـک خــســرو خــرامــیـد تــفــت
بـگـفـت آنـچ بــشـنـیـد و فـرمـان گـزیـدبــپــیـش انـدر آوردشـان چــون سـزیـد
بــکـش کـرده دسـت و زمـیـن را بــرویســتــردنــد زاری کــنــان پـــیــش اوی
کـــه ای شـــاه پـــیـــروز جـــاویـــد زیکــه خــود جــاودان زنـدگــی را ســزی
ز شـــهــری بـــداد آمــدســـتـــیــم دورکـه ایـران ازیـن سـوی زان سـوی تــور
کــجــا خــان ارمــانــش خــوانـنــد نــاموز ارمــانــیــان نــزد خـــســـرو پـــیــام
کــه نـوشــه زی ای شــاه تــا جــاودانبــهـر کـشــوری دســتــرس بــر بــدان
بــهـر هـفــت کــشــور تــوی شــهـریـارز هـر بــد تـو بــاشـی بـهـر شـهـر، یـار
ســر مــرز تـــوران در شــهــر مــاســتازیـشـان بـمـا بــر چـه مـایـه بـلـاسـت
سـوی شـهـر ایـران یـکـی بـیـشـه بـودکـه مـا را بـدان بـیـشـه انـدیـشـه بـود
چــه مــایــه بـــدو انــدرون کــشــتـــزاردرخـــــت بـــــرآور هــــم مــــیــــوه دار
چــــراگـــاه مـــا بــــود و فــــریـــاد مـــاایــــا شـــــاه ایــــران بـــــده داد مـــــا
گــراز آمــد اکــنــون فـــزون از شـــمــارگـرفــت آن هـمـه بــیـشــه و مـرغــزار
بـه دندان چـو پـیلـان بـتـن همـچـو کـوهوزیـشـان شـده شـهـر ارمـان ســتــوه
هـم از چــارپــایـان و هـم کـشــتــمـنـدازیـشــان بــمــا بــر چــه مـایـه گــزنـد
درخـــتـــان کـــشـــتـــه نـــدرایــم یـــادبــدنــدان بــه دو نــیــم کــردنــد شــاد
نـیـایـد بــدنـدانـشـان سـنـگ ســخــتمـگـرمـان بـیـکـبــاره بـرگـشـت بــخـت
چــو بــشــنــیـد گــفــتــار فــریـادخــواهبـــدرد دل انــدر بـــپـــیــچـــیــد شـــاه
بــریـشـان بــبــخــشـود خــسـرو بــدردبــــگــــردان گـــردنـــکــــش آواز کــــرد
کــــه ای نـــامــــداران و گــــردان مـــنکـه جــویـد هـمـی نـام ازیـن انـجــمـن
شـود سـوی ایـن بــیـشـه خـوک خـوردبـــنـــام بـــزرگ و بـــنــنـــگ و نـــبـــرد
بــــبــــرد ســــران گـــرازان بــــتــــیـــغنــــدارم ازو گــــنــــج گــــوهـــر دریـــغ
یــکــی خــوان زریــن بـــفــرمــود شــاهک بــنــهــاد گــنــجــور در پــیـشــگــاه
ز هــر گــونــه گــوهــر بــرو ریـخــتــنــدهــمــه یـک بــدیـگــر بــرآمــیـخــتــنــد
ده اســـب گــرانــمــایــه زریــن لــگــامنــــهــــاده بـــــرو داغ کـــــاوس نـــــام
بـــدیــبـــای رومـــی بـــیــاراســـتـــنــدبــسـی ز انـجـمـن نـامـور خـواسـتـنـد
چــنـیـن گـفــت پــس شــهـریـار زمـیـنکــــه ای نــــامــــداران بــــا آفــــریـــن
کــه جـــویــد بآزرم مــن رنــج خــویــشازان پـس کـند گـنـج مـن گـنج خـویش
کــس از انـجــمـن هـیـچ پــاســخ نـدادمـــگـــر بــــیـــژن گـــیـــو فــــرخ نـــژاد
نــهــاد از مــیــان گــوان پـــیــش پـــایابــــر شــــاه کـــرد آفـــریـــن خــــدای
کــه جــاویــد بـــادی و پـــیــروز و شــادســرت ســبـــز بـــاد و دلــت پــر ز داد
گــرفــتــه بــدســت انـدرون جــام مـیشـــب و روز بــــر یـــاد کـــاوس کـــی
کــه خــرم بـــمــیــنــو بـــود جـــان تـــوبـــگــیــتــی پـــراگــنــده فــرمــان تـــو
مــن آیــم بــفــرمــان ایـن کــار پــیــشز بــهــر تــو دارم تــن و جــان خــویـش
چـو بــیـژن چـنـیـن گـفـت گـیـو از کـراننــگــه کـــرد و آن کـــارش آمــد گـــران
نــخــســت آفــریــن کــرد مــر شــاه رابـــبـــیــژن نـــمـــود آنـــگـــهـــی راه را
بــفـرزنـد گـفـت ایـن جـوانـی چـراسـتبـنیروی خـویش این گـمانی چـراسـت
جـــوان گـــرچـــه دانــا بـــود بـــا گــهــرابـــی آزمـــایـــش نـــگـــیـــرد هـــنـــر
بــد و نـیـک هـر گــونـه بــایـد کــشــیـدز هـر تـلـخ و شـوری بــبــایـد چـشـیـد
بــراهـی کــه هـرگـز نـرفــتــی مـپــویبــــر شـــاه خـــیـــره مـــبــــر آبــــروی
ز گـفـت پــدر پـس بــرآشـفـت سـخـتجـوان بــود و هـشـیـار و پـیـروز بــخـت
چــنـیـن گـفــت کــای شــاه پــیـروزگــرتـو بـر من بـه سـسـتـی گـمـانی مـبـر
تــو ایـن گـفــتــه هـا از مـن انـدر پــذیـرجــوانــم ولــیـکــن بــانــدیـشــه پــیــر
مــنــم بــیــژن گــیـو لــشــکــرشــکــنســر خــوک را بـــگــســلــانــم ز تـــن
چـو بـیژن چـنین گفـت شـد شـاه شـادبـــرو آفـــریــن کــرد و فـــرمــانــش داد
بــدو گـفــت خــســرو کـه ای پــر هـنـرهـمــیـشــه بــپــیـش بــدیـهــا ســپــر
کـسـی را کـجــا چـون تــو کـهـتــر بــودز دشـمـن بــتـرسـیـد سـبــکـسـر بـود
بــگــرگــیـن مــیـلــاد گــفــت آنـگــهـیکــه بـــیــژن بـــتـــوران نــدانــد رهــی
تـــو بــــا او بــــرو تـــا ســـر آب بـــنـــدهـمـیش راهـبـر بـاش و هـم یـار مـنـد
از آنــجــا بـــســیــچــیــد بــیــژن بـــراهکـمـر بــسـت و بــنـهـاد بــر سـر کـلـاه
بــــیـــاورد گــــرگــــیـــن مـــیـــلــــاد راهـــــــــمآواز ره را و فـــــــــریــــــــاد را
بـــرفـــت از در شـــاه بــــا یـــوز و بــــازبــــنـــخــــچــــیـــر کــــردن بــــراه دراز
همـی رفـت چـون پـیل کـفـک افـگـنـانســـر گـــور و آهــو ز تـــن بـــرکـــنــان
ز چــنـگــال یـوزان هـمــه دشــت غــرمدریـــده بــــر و دل پــــر از داغ و گــــرم
هــمــه گـــردن گـــور زخـــم کـــمـــنــدچــه بــیـژن چــه طــهـمـورث دیـوبــنـد
تـــذروان بــــچـــنـــگـــال بــــاز انـــدرونچــکـان از هـوا بــر سـمـن بــرگ خـون
بــدیـن سـان هـمـی راه بــگـذاشـتــنـدهـمــه دشــت را بــاغ پــنــداشــتــنــد
چـو بـیژن بـه بـیشـه بـرافـگـنـد چـشـمبـجـوشـیـد خـونـش بـتـن بـر ز خـشـم
گــــرازان گــــرازان نــــه آگـــــاه ازیــــنکــه بــیـژن نــهــادســت بــر بــور زیـن
بـــگــرگــیــن مــیــلــاد گــفــت انــدرآیوگــرنــه ز یــکــســـو بـــپـــرداز جـــای
بــــرو تـــا بــــنـــزدیـــک آن آبــــگـــیـــرچــو مــن بـــا گــراز انــدر آیــم بــتــیــر
بــدانـگـه کـه از بـیـشـه خـیـزد خـروشتـــو بـــردار گــرز و بـــجـــای آر هــوش
بــبــیـژن چــنـیـن گــفــت گــرگـیـن گـوکـه پــیـمـان نـه ایـن بــود بــا شـاه نـو
تــو بــرداشــتــی گــوهـر و ســیـم و زرتــو بــســتــی مـریـن رزمـگـه را کــمـر
چـو بـیژن شنید این سـخـن خـیره شـدهـمـه چـشـمـش از روی او تـیره شـد
بـــبـــیــشـــه درآمــد بـــکــردار شــیــرکـــمـــان را بــــزه کـــرد مـــرد دلـــیـــر
چــو ابـــر بــهــاران بـــغــریــد ســخــتفـرو ریـخـت پــیـکـان چـو بــرگ درخـت
بـرفـت از پـس خـوک چـون پـیل مسـتیــکــی خـــنــجـــر آب داده بـــدســـت
هـمــه جــنـگ را پــیـش او تــاخــتــنــدزمــیــن را بـــدنــدان بـــرانــداخــتــنــد
ز دنــدان هــمــی آتــش افــروخــتــنــدتـو گفـتـی که گیتـی همی سـوخـتـند
گـــرازی بــــیـــامـــد چــــو آهـــرمـــنـــازره را بـــــدریـــــد بـــــر بـــــیـــــژنـــــا
چـو سـوهان پـولـاد بـر سـنـگ سـخـتهــمــی ســود دنــدان او بـــر درخـــت
بـــرانـــگـــیـــخـــتـــنـــد آتـــش کـــارزاربــــرآمـــد یـــکـــی دود زان مـــرغـــزار
بــزد خــنــجــری بــر مــیــان بــیـژنــشبــدو نـیـمـه شـد پــیـل پــیـکـر تــنـش
چـــو روبـــه شـــدنـــد آن ددان دلـــیـــرتـن از تـیغ پـر خـون دل از جـنـگ سـیر
سـرانـشـان بــخـنـجـر بــبــریـد پــسـتبـفـتـراک شـبـرنـگ سـرکـش بـبـسـت
کــــه دنــــدانــــهــــا نــــزد شــــاه آوردتـــن بـــی ســـرانـــشـــان بــــراه آورد
بــــگــــردان ایـــران نـــمـــایـــد هـــنـــرز پــیـلــان جــنـگــی جــدا کــرده ســر
بــگـردون بــرافــگـنـد هـر یـک چــو کـوهبــشـد گـاومـیـش از کـشـیـدن سـتـوه
بــدانــدیـش گــرگــیـن شــوریـده رفــتز یـک سـوی بـیـشـه درآمـد چـو تـفـت
هـمـه بـیـشـه آمـد بـچـشـمـش کـبـودبـــرو آفــریــن کــرد و شـــادی نــمــود
بــــدلــــش انـــدر آمــــد ازان کــــار دردز بــدنــامــی خــویـش تــرســیـد مــرد
دلـــش را بـــپـــیـــچـــیـــد آهـــرمـــنـــابـــد انــداخـــتـــن کـــرد بـــا بـــیــژنـــا
سـگـالـش چـنـیـن بـد نـوشـتـه جـزیـننــکـــرد ایــچ یــاد از جـــهــان آفـــریــن
کــســی کــو بــره بــر کــنـد ژرف چــاهســـزد گــر نــهــد در بـــن چـــاه گـــاه
ز بــــهـــر فــــزونــــی وز بــــهـــر نــــامبـــراه جـــوان بـــر بـــگـــســـتـــرد دام
نـگـر تــا چــه بــد سـاخـت آن بــی وفـامــر او را چــه پـــیــش آوریــد از جــفــا
بـــدو آن زمـــان مــهــربـــانــی نــمـــودبـــخــوبـــی مــر او را فــراوان ســتــود
چـو از جـنـگ و کـشـتــن بــپــرداخـتـنـدنـشـسـتــنـگـه رود و مـی سـاخـتــنـد
نــــبــــد بــــیـــژن آگــــه ز کــــردار اویهـمـی راسـت پـنـداشـت گـفـتـار اوی
چــو خــوردن زان ســرخ مــی انـدکــیبــگــرگــیـن نــگــه کــرد بــیـژن یـکــی
بـدو گـفـت چـون دیـدی این جـنـگ مـنبــدیـن گــونـه بــا خــوک آهـنــگ مــن
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه ای شـیـرخـویبــگـیـتــی نـدیـدم چـو تــو جـنـگـجـوی
بـــایــران و تـــوران تـــرا یــار نــیــســتچـنـین کـار پـیـش تـو دشـوار نـیـسـت
دل بـــیــژن از گـــفـــت او شـــاد شـــدبــــســــان یـــکـــی ســـرو آزاد شـــد
بــیـژن چــنـیـن گــفــت پــس پــهـلـوانکـــه ای نـــامـــور گـــرد روشــــن روان
بــرآمــد تــرا ایــن چــنــیـن کــار چــنــدبـــنــیــروی یــزدان و بـــخــت بـــلــنــد
کــنــون گــفــتــنــیــهــا بـــگــویــم تـــراکـــه مــن چـــنــدگـــه بـــوده ام ایــدرا
چــه بــا رســتــم و گـیـو و بــا گـژدهـمچـه بـا طـوس نـوذر چـه بـا گـسـتـهـم
چـه مـایـه هـنـرهـا بـریـن پـهـن دشـتکـه کـردیم و گـردون بـران بـر گـذشـت
کـــجـــا نــام مــا زان بـــرآمــد بـــلــنــدبــنـزدیـک خــســرو شـدیـم ارجــمـنـد
یـکـی جـشـنـگـاهـسـت ز ایـدر نـه دوربــــه دو روزه راه انــــدر آیـــد بــــتــــور
یـکـی دشـت بـینـی هـمـه سـبـز و زردکـــــزو شــــــاد گـــــردد دل رادمـــــرد
هـــمـــه بـــیـــشـــه و بـــاغ و آب روانیـــکـــی جـــایــگـــه از در پـــهـــلـــوان
زمــیـن پــرنــیـان و هـوا مــشــکــبــویگــلـابــســت گــویـی مـگــر آب جــوی
ز عــنـبــرش خــاک و ز یـاقـوت ســنـگهـوا مـشــکـبــوی و زمـیـن رنـگ رنـگ
خــــم آورده از بــــار شــــاخ ســــمـــنصـنـم گـشـتـه پـالـیز و گـلـبـن شـمـن
خـــرامـــان بـــگـــرد گـــل انـــدر تـــذروخــروشــیـدن بــلــبــل از شــاخ ســرو
ازیـن پــس کــنـون تــا نـه بــس روزگـارشـد چــون بــهـشــت آن در و مـرغـزار
پـری چـهره بـینـی همـه دشـت و کـوهز هـر سـو نـشـسـتـه بــشـادی گـروه
مــنــیــژه کــجـــا دخـــت افــراســیــابدرفــشــان کــنــد بـــاغ چــون آفــتــاب
هــمــه دخــت تــوران پــوشــیــده رویهـمـه سـرو بـالـا هـمـه مـشـک مـوی
همـه رخ پـر از گـل همه چـشـم خـوابهـمـه لـب پــر از مـی بــبــوی گــلــاب
اگــر مــا بـــنــزدیــک آن جـــشــنــگــاهشـــویـــم و بـــتـــازیـــم یـــک روزه راه
بــگـیـریـم ازیـشـان پــری چـهـره چــنـدبــنـزدیـک خــســرو شــویـم ارجــمـنـد
چـو گـرگـین چـنـین گـفـت بـیـژن جـوانبــجــوشــیـدش آن گــوهــر پــهــلــوان
گـهـی نـام جــســت انـدران گــاه کــامجــوان بـــد جــوانــوار بــرداشــت گــام
بـــــرفــــتـــــنــــد هــــر دو بـــــراه درازیـکــی از نـوشــتــه دگـر کــیـنـه ســاز
مـــیــان دو بـــیــشـــه بـــیــک روزه راهفــرود آمــد آن گــرد لــشـــکــر پـــنــاه
بـــــدان مــــرغـــــزاران ارمـــــان دو روزهــمــی شــاد بــودنــد بـــابـــاز و یــوز
چـو دانـسـت گـرگـیـن کـه آمـد عـروسهمه دشت ازو شد چو چـشم خروس
بــبــیـژن پــس آن داسـتــان بــرگـشـادوزان جـشـن و رامـش بـسـی کـرد یاد
بــگـرگـیـن چـنـیـن گـفـت پــس بــیـژنـاکـه مـن پــیـشـتــر سـازم ایـن رفـتــنـا
شـــوم بـــزمــگـــه را بـــبـــیــنــم ز دورکه تـرکان همی چـون بـسیچـند سـور
وز آن جــایــگــه پــس بــتــابــم عــنــانبــــگــــردن بــــرآرم ز دوده ســــنــــان
زنــیــم آنــگـــهــی رای هــشـــیــارتـــرشـــــود دل ز دیـــــدار بـــــیــــدارتـــــر
بـــگــنــجـــور گـــفـــت آن کـــلــاه بـــزرکــه در بــزمــگــه بـــر نــهــادم بــســر
کـه روشــن شــدی زو هـمـه بــزمـگـاهبــیــاور کــه مــا را کــنــونــســت گــاه
هـمـان طــوق کـیـخــســرو و گـوشــوارهــمـــان یــاره گـــیــو گـــوهــرنـــگـــار
بــپــوشـیـد رخــشــنـده رومـی قـبــایز تـــاج انـــدر آویــخـــت پـــر هــمـــای
نـهـادنــد بــر پــشــت شــبــرنــگ زیـنکـمـر خـواسـت بــا پــهـلـوانـی نـگـیـن
بــیــامــد بــنــزدیـک آن بــیــشــه شــددل کــامـجــویـش پــر انـدیـشــه شــد
بــزیــر یـکــی ســر وبــن شــد بــلــنــدکــه تــا ز آفــتــابــش نـبــاشــد گــزنـد
بـــنــزدیــک آن خــیــمــه خــوب چــهــربــیـامـد بــدلـش انـدر افــروخــت مـهـر
هـــمـــه دشـــت ز آوای رود و ســــرودروان را هـــمـــی داد گـــفـــتـــی درود
مــنـیـژه چــو از خــیـمـه کــردش نـگــاهبــدیـد آن ســهـی قــد لـشــکـر پــنـاه
بــرخــســارگــان چــون ســهـیـل یـمـنبــنـفـشــه گـرفــتــه دو بــرگ ســمـن
کــلــاه تـــهــم پـــهــلــوان بـــر ســرشدرفــشـــان ز دیــبـــای رومــی بـــرش
بـــپـــرده درون دخــت پــوشــیــده رویبـجـوشـید مـهرش دگـر شـد بـه خـوی
فــرســتـــاد مــر دایــه را چـــون نــونــدکــه رو زیــر آن شـــاخ ســـرو بـــلــنــد
نـگـه کــن کــه آن مـاه دیـدار کـیـســتسـیاوش مـگـر زنده شـد گـر پـریسـت
بـــپـــرســش کــه چــون آمــدی ایــدرانــیــایــی بـــدیــن بـــزمـــگـــاه انـــدرا
پــــریـــزاده ای گـــر ســــیـــاوشــــیـــاکـه دلـهـا بــمـهـرت هـمـی جــوشــیـا
وگـر خــاسـت انـدر جــهـان رسـتــخـیـزکــه بــفــروخــتــی آتــش مــهــر تــیـز
کــه مــن ســالــیـان انــدریـن مــرغــزارهـمـی جــشـن ســازم بــهـر نـوبــهـار
بــدیـن بــزمــگــه بــر نــدیــدیــم کــستـــــرا دیــــدم ای ســــرو آزاده بـــــس
چــــو دایـــه بــــر بــــیـــژن آمـــد فـــرازبـــرو آفـــریــن کـــرد و بـــردش نــمــاز
پــیــام مــنــیــژه بــه بــیــژن بـــگــفــتهمـه روی بـیژن چـو گـل بـر شـکـفـت
چــنــیــن پــاســخ آورد بـــیــژن بـــدویکــه مــن ای فــرســتـــاده خــوب روی
ســـیــاوش نـــیــم نـــز پـــری زادگـــاناز ایــــرانـــــم از تـــــخـــــم آزادگـــــان
مــنــم بــیــژن گــیـو ز ایــران بــجــنــگبــــزخـــم گـــراز آمـــدم بــــی درنـــگ
ســرانــشــان بــریــدم فــگــنــدم بــراهکــه دنــدانــهــاشــان بــرم نــزد شــاه
چــو زیـن جــشــنـگـاه آگـهـی یـافــتــمســوی گــیــو گــودرز نــشــتـــافــتـــم
بـــدیــن رزمــگـــاه آمــدســـتـــم فـــرازبــــپــــیـــمـــوده بــــســــیـــار راه دراز
مــگــر چـــهــره دخـــت افـــراســـیــابنــمــایــد مــرا بـــخــت فــرخ بــخــواب
هـمــی بــیـنــم ایـن دشــت آراســتــهچـو بــتــخـانـه چـیـن پــر از خـواسـتــه
اگـــر نـــیـــک رایـــی کـــنـــی تــــاج زرتـــرا بـــخــشــم و گــوشــوار و کــمــر
مـــرا ســـوی آن خـــوب چــــهـــر آوریدلـــش بــــا دل مـــن بـــمـــهـــر آوری
چـو بـیـژن چـنـیـن گـفـت شـد دایـه بـازبـــگـــوش مـــنـــیـــژه ســـرایــیـــد راز
کـه رویـش چــنـیـنـسـت بــالـا چــنـیـنچــنــیــن آفــریــدش جـــهــان آفــریــن
چــو بــشـنـیـد از دایـه او ایـن ســخــنبـــفــرمــود رفــتــن ســوی ســرو بــن
فــرســتــاد پـــاســخ هــم انــدر زمــانکـت آمـد بــدســت آنـچ بــردی گـمـان
گـــر آیــی خـــرامــان بـــنــزدیــک مــنبـــیــفــروزی ایــن جــان تــاریــک مــن
نـمــانــد آنــگــهـی جــایـگــاه ســخــنخـــرامـــیـــد زان ســـایـــه ســـروبـــن
ســوی خـــیــمــه دخـــت آزاده خـــویپــــیــــاده هــــمــــی گــــام زد بآرزوی
بـــپـــرده درآمــد چـــو ســـرو بـــلـــنــدمــیـانــش بــزریـن کــمــر کــرده بــنــد
مــنــیــژه بـــیــامــد گــرفــتــش بـــبـــرگــشــاد از مــیـانــش کــیـانـی کــمــر
بــــپــــرســــیـــدش از راه و رنــــج درازکــه بـــا تــو کــه آمــد بــجــنــگ گــراز
چــرا ایــن چــنــیـن روی و بــالــا و بــرزبــرنــجــانـی ای خــوب چــهـره بــگــرز
بـشـسـتـنـد پـایـش بـمـشـک و گـلـابگـرفـتـنـد زان پــس بــخـوردن شـتــاب
نـهـادنـد خــوان و خــورش گــونـه گــونهـمـی ســاخــتــنـد از گـمـانـی فـزون
نـشـسـتــنـگـه رود و مـی سـاخــتــنـدز بــیـگــانــه خــیـمــه بــپــرداخــتــنــد
پــرســتــنــدگــان ایــســتــاده بـــپــایابــا بــربــط و چــنـگ و رامـش ســرای
بــدیــبـــا زمــیــن کــرده طــاوس رنــگز دیـنـار و دیـبــا چــو پــشــت پــلــنـگ
چـه از مـشـک و عـنبـر چـه یاقـوت و زرســـراپـــرده آراســـتـــه ســـربـــســـر
مــی ســـالـــخـــورده بـــجـــام بـــلــوربــــرآورده بــــا بـــیـــژن گـــیـــو شـــور
سـه روز و سـه شـب شـاد بـوده بـهـمگـرفـتــه بــرو خـواب مـسـتــی سـتــم
چـــو هــنــگــام رفـــتـــن فــراز آمــدشبــــدیـــدار بــــیـــژن نــــیـــاز آمــــدش
بــــفـــرمـــود تــــا داروی هـــوشـــبــــرپــرســتــنــده آمــیـخــت بــا نـوش بــر
بـــــدادنــــد مــــر بــــیــــژن گــــیــــو رامـــر آن نـــیـــک دل نـــامـــور نـــیــو را
مــنــیــژه چــو بـــیــژن دژم روی مــانــدپــرسـتــنـدگـان را بــر خـویـش خـوانـد
عــمــاری بــســیــچــیــد رفــتــن بــراهمــر آن خــفــتــه را انــدر آن جــایـگــاه
ز یــک ســو نــشــســتــنــگــه کــام رادگــــر ســــاخـــــتـــــه جـــــای آرام را
بــگـســتــرد کــافــور بــر جــای خــوابهـمـی ریخـت بـر چـوب صـنـدل گـلـاب
چـــو آمـــد بـــنــزدیــک شـــهــر انـــدرابـــپــوشــیــد بــر خــفــتــه بــر چــادرا
نــهــفــتــه بــکــاخ انــدر آمــد بــشــببــه بــیـگــانـگــان هـیـچ نـگـشــاد لـب
چـو بــیـدار شـد بــیـژن و هـوش یـافـتنــگــار ســمــن بــر در آغــوش یـافــت
بـــــایــــوان افـــــراســـــیــــاب انـــــدراابـــا مـــاه رخ ســـر بـــبـــالـــیــن بـــرا
بــپــیــچــیــد بــر خــویـشــتــن بــیـژنــابـــیـــزدان بـــنـــالـــیـــد ز آهـــرمـــنـــا
چــنـیـن گــفــت کــای کــردگــار ار مـرارهـــایــی نـــخـــواهـــد بـــدن ز ایــدرا
ز گـرگـیـن تـو خـواهـی مـگـر کـیـن مـنبـــرو بــشــنــوی درد و نــفــریــن مــن
کــه او بـــد مــرا بــر بــدی رهــنــمــونهـمـی خـوانـد بـر مـن فـراوان فـسـون
مـــنـــیــژه بـــدو گـــفـــت دل شـــاددارهـــمــــه کــــار نـــابــــوده را بــــاد دار
بــــمـــردان ز هـــر گـــونـــه کـــار آیـــداگــــهـــی بــــزم و گـــه کــــارزار آیـــدا
ز هـر خـرگـهـی گـل رخـی خـواسـتـنـدبـــدیــبـــای رومــی بـــیــاراســـتـــنــد
پـــری چـــهــرگــان رود بـــرداشــتـــنــدبــشــادی هـمــه روز بــگــذاشــتــنــد
چـو بـگـذشـت یک چـنـدگـاه این چـنینپـــس آگــاهــی آمــد بـــدربـــان ازیــن
نـهـفـتــه هـمـه کـارشـان بــازجــســتبــژرفــی نـگـه کـرد کــار از نـخــســت
کــســی کــز گــزافــه ســـخـــن رانــدادرخـــت بــــلـــا را بــــجــــنـــبــــانـــدا
نگه کرد کو کیست و شهرش کجاستبــدیـن آمـدن سـوی تــوران چــراسـت
بـدانست و تـرسان شد از جـان خویششــتــابــیــد نــزدیـک درمــان خــویـش
جــــز آگـــاه کـــردن نـــدیـــد ایـــچ رایدوان از پــس پـــرده بـــرداشــت پـــای
بــیــامــد بـــر شــاه تــرکــان بــگــفــتکـه دخـتـت ز ایـران گـزیـدسـت جـفـت
جــهــانــجــوی کــرد از جــهــانــدار یـادتـو گـفـتـی کـه بـیدسـت هـنـگـام بـاد
بــدســت از مـژه خــون مـژگـان بــرفـتبــرآشـفـت و ایـن داسـتـان بــاز گـفـت
کـــرا از پــــس پــــرده دخــــتــــر بــــوداگــــر تــــاج دارد بـــــداخــــتــــر بــــود
کـــرا دخـــتـــر آیـــد بـــجـــای پـــســـربــــه از گــــور دامــــاد نــــایــــد بـــــدر
ز کــار مــنــیــژه دلــش خــیــره مــانــدقــراخــان ســالــار را پـــیــش خــوانــد
بـــدو گـــفـــت ازیــن کـــار نــاپـــاک زنهــشـــیــوار بـــا مــن یــکـــی رای زن
قـراخــان چــنـیـن داد پــاســخ بــشــاهکــه در کــار هــشــیـارتــر کــن نــگــاه
اگـر هسـت خـود جـای گـفـتـار نیسـتولـیـکـن شـنـیـدن چــو دیـدار نـیـسـت
بــگــرســیــوز آنــگــاه گــفــتــش بــدردپــــر از خـــون دل و دیـــده پـــر آب زرد
زمــانــه چــرا بـــنــدد ایــن بـــنــد مــنغـــم شـــهــر ایــران و فـــرزنـــد مـــن
بـــرو بـــا ســـواران هـــشـــیـــار ســـرنــــگــــه دار مــــر کــــاخ را بــــام و در
نــگــر تــا کــه بـــیــنــی بـــکــاخ انــدرابـــبـــنــد و کــشـــانــش بـــیــار ایــدرا
چـــو گـــرســـیــوز آمــد بـــنــزدیــک دراز ایـوان خــروش آمــد و نــوش و خــور
غـــریــویــدن چـــنــگ و بـــانــگ ربـــاببــــرآمــــد ز ایــــوان افــــراســــیــــاب
ســــواران در و بــــام آن کــــاخ شــــاهگـرفـتــنـد و هـر سـو بــبــســتــنـد راه
چـو گـر سـیـوز آن کـاخ در بــسـتـه دیـدمـی و غـلـغـل نـوش پــیـوســتــه دیـد
ســـواران گـــرفـــتـــنـــدگـــرد انـــدرشچـو سـالـار شـد سـوی بـسـتـه درش
بــزد دسـت و بــرکـنـد بــنـدش ز جــایبــجــســت از مــیــان در انــدر ســرای
بـــیــامـــد بـــنـــزدیــک آن خـــانــه زودکــجــا پــیـشــگـه مـرد بــیـگــانـه بــود
ز در چـون بـه بـیـژن بــرافـگـنـد چـشـمبـچـوشـیـد خـونـش بـرگ بـر ز خـشـم
در آن خـانـه سـیـصـد پــرسـتـنـده بــودهــمــه بـــا ربـــاب و نــبــیــد و ســرود
بــپــیــچــیــد بــر خــویـشــتــن بــیـژنــاکــه چــون رزم ســازم بــرهــنــه تــنــا
نـه شــبــرنــگ بــا مــن نـه رهـوار بــورهـمــانـا کــه بــرگــشــتــم امـروز هـور
ز گــیـتــی نــبــیـنـم هـمــی یـار کــسبـــجـــز ایــزدم نــیــســـت فــریــادرس
کـــجـــا گــیــو و گــودرز کــشـــوادگــانکــه ســر داد بــایــد هــمــی رایـگــان
هــمــیـشــه بــیـک ســاق مــوزه درونیـکــی خــنــجــری داشــتــی آبــگــون
بــزد دسـت و خـنـجــر کـشـیـد از نـیـامدر خــانـه بــگــرفــت و بــرگــفــت نـام
کــه مــن بــیــژنــم پــور کــشــوادگــانســـــر پـــــهــــلــــوانــــان و آزادگــــان
نـدرد کــســی پــوســت بــر مـن مـگـرهـمــی ســیـری آیـد تــنـش را ز ســر
وگــر خــیـزد انــدر جــهـان رســتــخــیـزنـبــیـنـد کـســی پــشـتــم انـدر گـریـز
تـــو دانـــی نـــیـــاکـــان و شـــاه مـــرامــــیـــان یـــلــــان پــــایـــگــــاه مــــرا
وگــر جـــنــگ ســازنــد مــر جـــنــگ راهـمـیـشـه بــشـویـم بــخـون چـنـگ را
ز تـــورانــیــان مــن بـــدیــن خــنــجـــرابـــــبــــرم فــــراوان ســــران را ســــرا
گــــرم نـــزد ســــالــــار تــــوران بــــریبــــخـــوبــــی بــــرو داســـتــــان آوری
تــو خــواهـشـگـری کـن مـرا زو بــخـونســزد گــر بــنـیـکــی بــوی رهـنـمـون
نــکـــرد ایــچ گــرســـیــوز آهــنــگ اویچـو دیـد آن چــنـان تــیـزی چـنـگ اوی
بــدانـســت کــو راســت گـویـد هـمـیبـخـون ریـخـتـن دسـت شـویـد هـمـی
وفـــا کـــرد بــــا او بـــســـوگـــنـــدهـــابــخــوبــی بــدادش بــســی پــنــدهـا
بـــپـــیــمــان جـــدا کــرد زو خــنــجـــرابــخــوبــی کــشــیـدش بــبــنــد انـدرا
بـــیـــاورد بــــســـتـــه بــــکـــردار یـــوزچـه سـود از هنـرها چـو بـرگـشـت روز
چــنـیـنـســت کــردار ایـن گــوژپــشــتچـو نـرمـی بــسـودی بـیـابـی درشـت
چـــو آمـــد بــــنـــزدیـــک شـــاه انـــدراگــو دســت بــســتــه بــرهـنــه ســرا
بـــرو آفـــریــن کـــردکـــای شـــهــریــارگـر از مـن کـنـی راسـتــی خـواسـتــار
بـــگــویــم تــرا ســربـــســر داســتــانچــو گـردی بــگـفــتــار هـمـداســتــان
نـه مـن بآزرو جـسـتـم ایـن جـشـنـگـاهنــبـــود انــدریــن کـــار کــس را گــنــاه
از ایــــران بــــجــــنــــگ گــــراز آمــــدمبـــدیــن جـــشــن تـــوران فــراز آمــدم
ز بـــهـــر یـــکـــی بــــاز گـــم بــــوده رابـــرانـــداخـــتـــم مـــهـــربـــان دوده را
بــزیــر یــکــی ســرو رفــتــم بـــخــوابکــه تـــا ســـایــه دارد مــرا ز آفــتـــاب
پـــری دربـــیــامــد بـــگـــســـتـــرد پـــرمـــرا انـــدر آورد خــــفــــتــــه بــــبــــر
از اســبــم جــدا کــرد و شــد تــا بــراهکـه آمـد همـی لـشـکـر و دخـت شـاه
ســـوران پـــراگــنــده بـــر گــرد دشــتچـه مـایـه عـمـاری بــمـن بــرگـذشـت
یــکــی چــتـــر هــنــدی بـــرآمــد ز دورز هــر ســـو گــرفــتـــه ســـواران تـــور
یـکــی کــرده از عــود مــهــدی مــیــانکـــشـــیـــده بـــرو چـــادر پـــرنـــیـــان
بــدو انــدرون خــفــتــه بــت پــیــکــرینــهــاده بــبـــالــیــن بــرش افــســری
پــری یــک بــیـک ز اهــرمــن کــرد یــادمـــیـــان ســـواران درآمـــد چـــو بــــاد
مــرا نــاگــهـان در عــمــاری نــشــانــدبـران خـوب چـهـره فـسـونـی بـخـوانـد
کــه تــا انــدر ایــوان نــیــامــد ز خــوابنـجـنـبــیـد و مـن چـشـم کـرده پــر آب
گــنـاهـی مــرا انـدریـن بــوده نـیـســتمــنــیـژه بــدیـن کــار آلــوده نــیـســت
پـری بـی گـمـان بـخـت بـرگـشـتـه بـودکــه بــر مــن هــمــی جــادوی آزمــود
چـنـین بـد کـه گـفـتـم کـم و بـیـش نـهمـرا ایـدر اکــنـون کــس و خــویـش نـه
چــنـیـن داد پــاســخ پــس افـراسـیـابکـه بــخـت بــدت کـرد بــر تــو شـتــاب
تــو آنــی کــز ایـران بــتــیـغ و کــمــنــدهـمـی رزم جـسـتــی بــه نـام بــلـنـد
کنون چون زنان پـیش من بـسته دستهمی خـواب گـویی بـه کـردار مـسـت
بـــــکـــــار دروغ آزمـــــودن هــــمـــــیبــخـواهـی سـر از مـن ربــودن هـمـی
بــدو گــفــت بــیـژن کــه ای شــهـریـارسـخـن بـشـنـو از مـن یکـی هـوشـیار
گــرازان بــدنــدان و شــیـران بــچــنــگتــوانــنــد کــردن بــهــر جــای جــنــگ
یلـان هـم بـشـمـشـیـر و تـیـر و کـمـانتـــوانــنــد کــوشــیــد بـــا بـــدگــمــان
یـکــی دســت بــســتــه بــرهـنـه تــنـایـــکـــی را ز پــــولـــاد پــــیـــراهـــنـــا
چــگــونـه درد شــیـر بــی چــنـگ تــیـزاگـر چــنـد بــاشــد دلـش پــر ســتــیـز
اگــر شــاه خــواهـد کــه بــنـیـد ز مــندلــیــری نــمــودن بـــدیــن انــجــمــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.