ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:24 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
یـکــی اســب فــرمــای و گــرزی گــرانز تــرکـان گـزیـن کـن هـزار از ســران
بآوردگــــه بــــر یــــکــــی زیـــن هــــزاراگـــر زنــده مـــانــم بـــمــردم مـــدار
ز بـیژن چـو این گـفـتـه بـشـنـید چـشـمبـــروبـــر فــگــنــد و بــرآورد خــشــم
بـــگــرســیــوز انــدر یــکــی بــنــگــریــدکـز ایران چـه دیـدیم و خـواهـیم دیـد
نــبــیـنـی کــه ایـن بــدکــنـش ریـمــنــافــزونـی ســگــالــد هـمـی بــر مـنـا
بـسـنـده نـبـودش هـمـیـن بــد کـه کـردهـمــی رزم جــویـد بــنـنـگ و نــبــرد
بــبـر هـمـچـنـیـن بـنـد بـر دسـت و پـایهــم انــدر زمــان زو بـــپـــرداز جــای
بـــــفــــرمــــای داری زدن پــــیــــش درکـه بــاشــد ز هـر ســو بــرو رهـگـذر
نــگـــون بـــخـــت را زنــده بـــر دار کـــنوزو نـیـز بــا مــن مــگــردان ســخــن
بـــدان تــا ز ایــرانــیــان زیــن ســپـــسنــیــارد بـــتـــوران نــگــه کــرد کــس
کــشــیـدنــدش از پــیـش افــراســیــابدل از درد خــســتــه دو دیـده پــر آب
چـــو آمــد بـــدر بـــیــژن خــســتـــه دلز خـــون مــژه پـــای مــانــده بـــگــل
هـمـی گـفــت اگـر بــر ســرم کــردگــارنــوشــتــســت مــردن بــبــد روزگــار
ز دار و ز کــشــتــن نــتــرســم هــمــیز گــردان ایــران بـــتــرســم هــمــی
کــه نــامــرد خـــوانــد مــرا دشـــمــنــمز نــاخــســتـــه بـــردار کــرده تـــنــم
بـــپـــیــش نــیــاکــان پـــهــلــو مــنــشپـس از مـرگ بــر مـن بـود سـرزنـش
روانـــم بـــمـــانـــد هــم ایــدر بـــجـــایز شـرم پــدر چــون شـوم بــاز جــای
دریـغــا کــه شــادان شــود دشــمــنــمچــو بــیـنــنــد بــر دار روشــن تــنــم
دریـــغــــا ز شــــاه و ز مــــردان نــــیـــودریـــغـــا کـــه دورم ز دیـــدار گـــیـــو
ایـــا بــــاد بـــگـــذر بــــایـــران زمـــیـــنپــیـامـی بــر از مــن بــشــاه گــزیـن
بـگـویـش کـه بـیـژن بـسـخـتـی درسـتچـو آهـو کـه در چـنـگ شـیر نـرسـت
بـــبـــخـــشـــود یــزدان جـــوانـــیــش رابـهـم بــرشـکـسـت آن گـمـانـیـش را
کــنــنــده هـمــی کــنــد جــای درخــتپــدیــد آمــد از دور پــیــران ز بــخــت
چــو پــیـران ویـســه بــدانــجــا رســیــدهـمـه راه تــرک کــمـربــســتــه دیـد
یـــکـــی دار بـــرپـــای کـــرده بـــلـــنـــدکـمـندی بـرو بـسـتـه چـون پـای بـند
ز تـرکـان بــپـرسـیـد کـیـن دار چـیـسـتدر شــــاه را از در دار کــــیــــســــت
بــدو گـفـت گـرسـیـوز ایـن بــیـژنـســتاز ایـران کـجــا شـاه را دشـمـنـسـت
بــــزد اســــب و آمــــد بــــر بــــیـــژنــــاجـگـر خـسـتـه دیـدش بــرهـنـه تــنـا
دو دست از پس پشت بسته چو سنگدهن خـشک و رفتـه ز رخـساره رنگ
بــپــرسـیـد و گـفـتـش کـه چـون آمـدیاز ایــران هــمـــانــا بـــخـــون آمــدی
هـمــه داســتــان بــیـژن او را بــگــفــتچـنانچـون رسیدش ز بـدخـواه جـفت
بـــبـــخــشــود پــیــران ویــســه بــرویز مژگان سـرشـکش فـرو شـد بـروی
بـــفـــرمـــود تـــا یــک زمـــانـــش بـــدارنــکــردنــد و گــفــتــا هـم ایـدر بــدار
بــدان تــا بــبــیــنــم یــکــی روی شــاهنـــمـــایــم بـــدو اخـــتـــر نـــیــک راه
بـــکـــاخ انــدر آمـــد پـــرســـتـــارفـــشبــر شــاه بــا دســت کــرده بــکــش
بــیــامــد دمــان تــا بـــنــزدیــک تــخــتبــر افـراسـیـاب آفـریـن کـرد سـخــت
هـمـی بــود در پــیـش تـخـتـش بــپــایچــو دســتــور پــاکــیـزه و رهـنـمـای
ســـپـــهــبـــد بـــدانــســـت کــز آرزویبـــپـــایــســت پـــیــران آزاده خـــوی
بـخـندید و گـفـتـش چـه خـواهی بـگویتـــرا بـــیــشــتـــر نــزد مــن آبـــروی
اگــــر زر خــــواهـــی و گــــر گــــوهـــراو گــر پـــادشـــاهــی هــر کــشـــورا
نـدارم دریـغ از تــو مــن گــنــج خــویـشچـرا بـرگـزینـی هـمـی رنـج خـویـش
چـو بــشـنـیـد پــیـران خـسـرو پــرسـتزمین را بـبـوسـید و بـر پـای جـسـت
کــه جــاویــد بــادا تــرا بــخــت و جــایمـبــادا ز تــخـت تــو پــردخـتــه جـای
ز شـاهـان گـیـتـی سـتــایـش تــراسـتز خـورشـیـد بـرتـر نـمـایـش تـراسـت
مــرا هـرچ بــایـد بــبــخــت تــو هـســتز مــردان وز گــنــج و نـیـروی دســت
مــرا ایـن نــیـاز از در خــویـش نـیـســتکـس از کـهـتـران تـو درویش نـیسـت
بـــدانــد شــهــنــشــاه بـــرتـــرمــنــشســتــوده بــهـر کــار بــی ســرزنـش
کـه مـن شـاه را پــیـش ازیـن چـنـد بــارهـمـی دادمـی پــنـد بــر چــنـد کــار
بـــفـــرمـــان مــن هــیــچ نــامــد فـــرازازو داشـــتـــم کــارهــا دســـت بـــاز
مــکــش گــفـــتـــمــت پـــور کـــاوس راکه دشـمن کـنی رسـتـم و طـوس را
کــز ایــران بـــپــیــلــان بــکــوبــنــدمــانز هـم بــگــســلــانـنــد پــیـونــدمــان
ســـیــاوش کـــه بـــود از نـــژاد کـــیــانز بــهـر تــو بــسـتــه کـمـر بــر مـیـان
بـــکــشــتـــی بـــخــیــره ســیــاوش رابـــزهــر انــدر آمــیــخــتــی نــوش را
بــــدیـــدی بــــدیـــهـــای ایـــرانــــیـــانکــه کــردنــد بــا شــهــر تــورانــیــان
ز تـــرکــان دو بـــهــره بـــپـــای ســتــورسـپــردنـد و شـد بــخـت را آب شـور
هــنــوز آن ســر تــیــغ دســتــان ســامهــمـــانـــا نــیــاســـود انـــدر نــیــام
کـه رســتــم هـمـی سـرفـشـانـد ازویبــخـورشـیـد بــر خـون چـکـانـد ازوی
بآرام بـــر کـــیــنـــه جـــویــی هـــمـــیگــل زهــر خــیـره بــبــویـی هــمــی
اگـــر خـــون بـــیـــژن بـــریـــزی بـــریــنز تــوران بــرآیـد هــمــان گــرد کــیـن
خـــردمــنــد شـــاهــی و مــا کــهــتـــراتــو چــشــم خــرد بــاز کــن بــنـگــرا
نـگـه کــن ازان کــیـن کــه گــســتــردیـاابـــا شــاه ایــران چــه بـــر خــوردیــا
هــم آنــرا هــمــی خـــواســـتـــار آوریدرخـــــت بـــــلــــا را بـــــبـــــار آوری
چـــو کــیــنــه دو گــردد نــداریــم پـــایایــا پـــهــلــوان جـــهــان کــدخــدای
بـــه از تـــو نــدانــد کـــســـی گـــیــو رانـــهــنـــگ بـــلـــا رســـتـــم نــیــو را
چـــو گــودرز کــشـــواد پـــولــادچـــنــگکــه آیــد ز بــهــر نــبــیــره بــجــنــگ
چــــو بــــرزد بــــران آتــــش تــــیـــز آبچـنـیـن داد پـاسـخ پـس افـراسـیـاب
کـه بـیـژن نـبـینـی کـه بـا مـن چـه کـردبــــایـــران و تـــوران شـــدم روی زرد
نــبــیــنــی کــزیــن بــدهــنــر دخــتــرمچــه رسـوایـی آمـد بــپــیـران ســرم
هــمــان نــام پـــوشـــیــده رویــان مــنز پــرده بــگــســتــرد بـــر انــجــمــن
کــزیــن نــنــگ تـــا جــاودان بـــر ســرمبــخــنـدد هـمـی کـشـور و لـشـکـرم
چــنــو یــابــد از مــن رهــایــی بـــجــانگـشـایـنـد بــر مـن ز هـر ســو زبــان
بـــرســـوایــی انـــدر بـــمـــانـــم بـــدردبــــپــــالـــایـــم از دیـــدگـــان آب زرد
دگـــر آفـــریـــن کـــرد پـــیـــران بــــدویکه ای شـاه نیک اخـتـر راسـت گوی
چــنـیـنـسـت کـیـن شـاه گـویـد هـمـیجــز از نـیـک نـامـی نـجــویـد هـمـی
ولــیــکــن بـــدیــن رای هــشــیــار مــنیــکــی بـــنــگــرد ژرف ســالــار مــن
بــــبـــنـــدد مـــر او را بــــبـــنـــد گـــرانکــجــا دار و کـشــتــن گـزیـنـد بــران
هـر آنـکــو بــزنـدان تــو بــســتــه مــانـدز دیـوانــهــا نــام او کــس نــخــوانــد
ازو پــــنــــد گــــیـــرنــــد ایـــرانــــیــــاننـبــنـدنـد ازیـن پــس بــدی را مــیـان
چـــنــان کـــرد ســـالـــار کـــو رای دیــددلـش بــا زبــان شـاه بــر جــای دیـد
ز دســــتــــور پــــاکــــیــــزه راهــــبـــــردرفــشــان شــود شــاه بــر گـاه بــر
بــگــرســیــوز آنــگــه بـــفــرمــود شــاهکـه بــنـد گـران سـاز و تــاریـک چــاه
دو دســتــش بــزنـجــیـر و گـردن بــغــلیــکــی بــنــد رومــی بـــکــردار مــل
بـــبـــنــدش بـــمــســمــار آهــنــگــرانز ســر تــا بــپــایـش بــبــنــد انــدران
چـو بــسـتـی نـگـون انـدر افـگـن بــچـاهچـو بـی بـهره گردد ز خـورشید و ماه
بـــبـــر پــیــل و آن ســنــگ اکــوان دیــوکــه از ژرف دریــای گــیـهــان خــدیـو
فـگـنـدسـت در بــیـشـه چــیـن سـتــانبــیـاور ز بــیـژن بــدان کـیـن ســتــان
بــپــیـلــان گــردون کــش آن ســنــگ راکــه پـــوشـــد ســـر چـــاه ارژنــگ را
بــــیــــاور ســــر چــــاه او را بــــپــــوشبـــدان تــا بــزاری بـــرآیــدش هــوش
وز آنـــجــــا بــــایـــوان آن بــــی هـــنـــرمــنــیــژه کــزو نــنــگ یــابـــد گــهــر
بـــــرو بـــــا ســـــواران و تـــــاراج کــــننـگـون بــخـت را بـی سـر و تـاج کـن
بــگــو ای بــنــفــریـن شــوریـده بــخــتکـه بـر تـو نـزیبـد همـی تـاج و تـخـت
بــنـنـگ از کـیـان پــســت کـردی ســرمبــخــاک انــدر انـداخــتــی افــســرم
بــرهـنــه کــشــانــش بــبــر تــا بــچــاهکـه در چــاه بــیـن آنـک دیـدی بــگـاه
بــهــارش تــوی غــمــگــســارش تــویدریــن تـــنـــگ زنـــدان زوارش تـــوی
خـــرامــیــد گــرســیــوز از پـــیــش اویبـــکـــردنــد کـــام بـــدانــدیــش اوی
کـــشـــان بـــیــژن گــیــو از پـــیــش داربــبــردنـد بــسـتــه بــران چــاهـسـار
ز ســر تــا بــپــایــش بآهــن بــبــســتبـر و بــازوی و گـردن و پـای و دسـت
بـــپـــولـــاد خـــایــســـک آهـــنـــگـــرانفـــروبـــرد مــســـمـــارهــای گـــران
نــگــونــش بـــچــاه انــدر انــداخــتـــنــدســر چــاه را بــنــد بــر ســاخــتــنـد
وز آنــــجــــا بــــایـــوان آن دخــــتــــرشبــیــاورد گــرســیـوز آن لــشــکــرش
هــمــه گـــنــج و گـــوهــر بـــتـــاراج دادازیـن بــدره بــســتــد بــدان تــاج داد
مـــنـــیـــژه بـــرهـــنـــه بـــیــک چـــادرابــرهــنــه دو پــای و گــشــاده ســرا
کـشــیـدش دوان تــا بــدان چــاهـســاردو دیـده پــر از خــون و رخ جــویــبــار
بـــدو گــفــت ایــنــک تــرا خــان و مــانزواری بــریــن بــســتــه تــا جــاودان
غـریـوان هـمـی گـشـت بـر گـرد دشـتچو یک روز و یک شب بـرو بر گذشت
خــروشــان بـــیــامــد بـــنــزدیــک چــاهیـــکـــی دســـت را انـــدرو کـــرد راه
چــو از کــوه خــورشــیــد ســر بـــرزدیمــنـیـژه ز هـر در هـمـی نـان چــدی
هــــمــــی گــــرد کـــــردی بـــــروز درازبــــســــوراخ چــــاه آوریـــدی فــــراز
بـــبــیــژن ســپــردی و بــگــریــســتــیبـران شـوربـخـتـی هـمـی زیـسـتـی
چـو یـک هـفـتـه گـرگـیـن بـره بـر بــپـایهـمـی بــود و بــیـژن نـیـامـد بــجـای
ز هـر سـوش پـویـان بــجـسـتـن گـرفـترخـان را بــخـونـاب شـسـتـن گـرفـت
پــشــیـمـانـی آمـدش زان کـار خــویـشکـه چـون بـد سـگـالید بـر یار خـویش
بــشــد تــازیـان تــا بــدان جــشــنـگــاهکـــجـــا بـــیــژن گــیــو گــم کــرد راه
همـه بـیشـه بـرگـشـت و کـس را نـدیدنـه نـیز انـدرو بـانـگ مـرغـان شـنـیـد
هـمــی گــشــت بــر گــرد آن مــرغــزارهـمــی یـار کــرد انــدرو خــواســتــار
یــکــایــک ز دور اســب بـــیــژن بـــدیــدکـــه آمـــد ازان مـــرغـــزاران پـــدیــد
گـســســتــه لـگـام و نـگـون کـرده زیـنفــرو مــانـده بــر جــای انـدوهـگــیـن
بــدانــســت کــو را تــبـــاهــســت کــاربـــایــران نـــیـــایــد بـــدیــن روزگـــار
اگـــــر دار دارد اگــــر چـــــاه و بـــــنــــداز افــراســیـاب آمــدســتــش گــزنـد
کــمـنـد انـدرافــگـنـد و بــرگـاشــت رویز کـرده پـشـیمان و دل جـفـت جـوی
ازان مـــرغـــزار اســـب بـــیــژن بـــرانــدبــخــیــمــه در آورد و روزی بــمــانــد
پـس آنگـه سـوی شـهر ایران شـتـافـتشــب و روز آرام و خــوردن نــیـافــت
چــو آگــاهـی آمــد ز گــرگــیـن بــشــاهکــه بــیــژن نــبــودســت بــا او بــراه
بــگـفـت ایـن سـخــن گـیـو را شـهـریـاربــدان تــا ز گـرگـیـن کـنـد خـواسـتـار
پــس آگــاهـی آمـد هـمــانـگــه بــگــیـوز گـــم بــــودن رزمـــزن پــــور نـــیـــو
ز خــانــه بـــیــامــد دمــان تـــا بـــکــویدل از درد خــســتـــه پـــر از آب روی
هـمــی گــفــت بــیـژن نـیـامــد هـمــیبــارمــان نـدانـم چــه مــانـد هـمــی
بــــفــــرمـــود تــــا بــــور کــــشــــواد راکـــجــــا داشـــتــــی روز فـــریـــاد را
بــــروبــــر نـــهـــادنـــد زیـــن خـــدنـــگگــرفــتــه بــدل گــیـو کــیـن پــلـنـگ
هـــمـــانـــگـــه بــــدو انـــدر آورد پــــایبـــکـــردار بـــاد انـــدر آمـــد ز جـــای
پــذیـره شــدش تــا کــنــد خــواســتــارکـه بـیژن کـجـا مـاند و چـون بـود کـار
هـمـی گــفــت گــرگـیـن بــدو نـاگــهـانهـمــانـا بــدی ســاخــت انـدر نـهـان
شــوم گــر بــبــیـنــمــش بــی بــیـژنــمهـمـانـگـه سـرش را ز تــن بــر کـنـم
بــیـامــد چــو گــرگــیـن مــر او را بــدیـدپـــیــاده شــد و پـــیــش او در دویــد
هـمـی گـشــت غـلـتــان بــخــاک انـدراشــخــوده رخــان و بـــرهــنــه ســرا
بــپــرســیـد و گـفـت ای گـزیـن ســپــاهسـپــهـدار ســالـار و خــورشـیـد گـاه
پــــذیـــره بــــدیـــن راه چــــون آمــــدیکــه بــا دیـدگــان پــر ز خــون آمــدی
مــرا جــان شــیــریـن نــبــایــد هــمــیکــنــون خــوارتــر گــر بــرآیـد هـمــی
چــو چــشــمـم بــروی تــو آیـد ز شــرمبـــپـــالـــایــم از دیــدگـــان آب گـــرم
کــنـون هـیـچ مــنــدیـش کــو را بــجــاننــیـامــد گــزنــد و بــگــویـم نــشــان
چـو اسـب پـسـر دیـد گـرگـیـن بـدسـتپـر از خـاک و آسیمه بـرسـان مست
چــو گــفــتــار گــرگـیـنـش آمـد بــگـوشز اسـب انـدر افـتـاد و زو رفـت هوش
بــخــاک انـدرون شــد ســرش نـاپــدیـدهــمــه جــامــه پــهــلــوی بـــردریــد
هـمـی کـنـد مـوی از سـر و ریـش پــاکخروشان بـسر بـر همی ریخت خاک
هـمـی گـفــت کــای کــردگـار ســپــهـرتـو گـسـتـردی اندر دلـم هوش و مهر
گــر از مــن جـــدا مــانــد فـــرزنــد مــنروا دارم ار بـــگــلــســـد بـــنــد مــن
روانـــم بـــدان جـــای نـــیــکـــان بـــریز درد دل مـــــن تـــــو آگـــــه تـــــری
مـرا خـود ز گـیـتــی هـم او بــود و بــسچــه انـده گـســار و چــه فــریـادرس
کـنـون بــخــت بــد کــردش از مـن جــدابــمـانـدم چـنـیـن در جـهـان مـبــتـلـا
ز گـرگین پـس آنگـه سـخـن بـازجـسـتکه چـون بـود خـود روزگار از نخـسـت
زمــانــه بــجــایـش کــســی بــرگــزیــدوگـر خـود ز چـشـم تـو شـد نـاپــدیـد
ز بـــدهــا چـــه آمــد مــر او را بـــگـــویچـه افـگـنـد بــنـد سـپــهـرش بــروی
چــه دیــو آمــدش پـــیــش در مــرغــزارکـه او را تــبــه کـرد و بــرگـشـت کـار
تــو ایـن مـرده ری اسـب چـون یـافـتــیز بـــیــژن کــجــا روی بـــرتـــافــتـــی
بــدو گـفــت گــرگـیـن کــه بــازآر هـوشسـخـن بـشنو و پـهن بـگشای گوش
کـه ایـن کــار چــون بــود و کــردار چــونبـدان بـیـشـه بــا خـوک پـیـکـار چـون
بــــدان پــــهـــلــــوانـــا و آگــــاه بــــاشهــمــیــشــه فــروزنــده گــاه بـــاش
بـــرفـــتـــیــم ز ایــدر بـــجـــنـــگ گـــرازرســـیــدیــم نــزدیــک ارمـــان فـــراز
یـکـی بـیـشـه دیـدیـم کـرده چـو دسـتدرخــتــان بــریـده چــراگــاه پــســت
هــمــه جـــای گــشــتـــه کــنــام گــرازهـمــه شــهــر ارمــان از آن در کــزاز
چــو مـا جــنـگ را نـیـزه بــرگــاشــتــیـمبــبـیـشـه درون بــانـگ بــرداشـتـیـم
گــــراز انــــدر آمــــد بـــــکـــــردار کــــوهنـه یک یک بـهـر جـای گـشـتـه گـروه
بـــکــردیــم جــنــگــی بـــکــردار شــیــربـشـد روز و نـامـد دل از جـنـگ سـیر
چــو پــیـلـان بــهـم بــر فـگـنـدیـمـشـانبــمـســمـار دنـدان بــکـنـدیـمـشــان
وزآنــــجــــا بــــایـــران نـــهـــادیـــم رویهـمـه راه شـادان و نـخـچــیـر جــوی
بــــرآمـــد یـــکـــی گـــور زان مـــرغـــزارکــزان خــوبــتــر کـس نـبــیـنـد نـگـار
بــــکــــردار گــــلـــگـــون گـــودرز مـــویچـو خـنـگ شـبــاهـنـگ فـرهـاد روی
چـو سـیـمـش دو پــا و چـو پــولـاد سـمچـو شبـرنگ بـیژن سـر و گوش و دم
بــگـردن چــو شـیـر و بــرفـتــن چـو بــادتــو گـفـتــی کـه از رخــش دارد نـژاد
بـــر بـــیــژن آمــد چــو پـــیــلــی نــژنــدبــرو انــدر افــگــنــد بــیـژن کــمــنــد
فــگـنـدن هـمـان بــود و رفــتــن هـمـاندوان گــور و بــیـژن پــس انـدر دمــان
ز تـــــازیــــدن گـــــور و گـــــرد ســـــواربـــرآمـــد یــکـــی دود زان مـــرغـــزار
بـــکـــردار دریـــا زمـــیـــن بــــردمـــیـــدکــمـنـدافــگــن و گـور شــد نـاپــدیـد
پــی انـدر گـرفـتــم هـمـه دشـت و کـوهکـه از تـاخـتـن شـد سـمندم سـتـوه
ز بـــیــژن نــدیــدم بـــجـــایــی نــشــانجزین اسب و زین از پس ایدر کشان
دلــم شـــد پـــر آتـــش ز تـــیــمــار اویکـه چــون بــود بــا گـور پــیـکــار اوی
بـــمـــانـــدم فـــراوان بـــر آن مـــرغـــزارهمی کردمش هر سـوی خـواسـتـار
ازو بـــاز گــشــتـــم چــنــیــن نــاامــیــدکــه گــور ژیــان بــود و دیـو ســپــیـد
چـو بـشـنـید گـیو این سـخـن هـوشـیاربــدانـســت کـو را تــبــاهـســت کـار
ز گـرگـین سـخـن سـربـسـر خـیـره دیـدهمی چـشـمـش از روی او تـیره دید
رخـــش زرد از بــــیـــم ســـالـــار شـــاهســخــن لــرزلــرزان و دل پــر گــنــاه
چـــو فــرزنــد را گــیــو گــم بـــوده دیــدســخــن را بــرآنــگــونــه آلــوده دیــد
بـــبـــرد اهــرمــن گـــیــو را دل ز جـــایهـمـی خـواسـت کـو را درآرد ز پــای
بـــخـــواهـــد ازو کـــیـــن پـــور گـــزیــنوگـــر چـــنــد نــیــک آیــد او را ازیــن
پــس انـدیـشــه کــرد انـدران بــنـگــریـدنــیـامــد هـمــی روشــنــایـی پــدیـد
چـــه آیــد مــرا گــفـــت از کــشـــتـــنــامــگـــر کـــام بـــدگــوهــر آهــرمــنــا
بــه بــیـژن چــه ســود آیـد از جــان اویدگـــرگـــونــه ســـازیــم درمـــان اوی
بــبــاشـیـم تــا زیـن ســخــن نـزد شـاهشــود آشـــکــارا ز گــرگــیــن گــنــاه
ازو کـین کـشـیـدن بـسـی کـار نـیسـتســنـان مــرا پــیـش دیـوار نـیـســت
بــگــرگــیـن یـکــی بــانـگ بــرزد بــلـنـدکــه ای بــدکــنـش ریـمـن پــرگــزنـد
تـــو بـــردی ز مــن شـــیــد و مــاه مــراگــــزیــــن ســــواران و شــــاه مــــرا
فــگــنــدی مــرا در تـــک و پـــوی پـــویبــگــرد جــهـان انـدرون چــاره جــوی
پـس اکـنـون بــدسـتـان و بـنـد و فـریـبکـجـا یـابـی آرام و خـواب و شـکـیـب
نـبــاشــد تــرا بــیـش ازیـن دســتــگــاهکـجـا مـن بــبــیـنـم یـکـی روی شـاه
پـس آنـگـه بـخـواهـم ز تـو کـین خـویشز بــهـر گـرامـی جـهـانـبـیـن خـویـش
وز آنــجـــا بـــیــامــد بـــنــزدیــک شـــاهدو دیده پـر از خـون و دل کـینـه خـواه
بـــرو آفـــریــن کـــرد کـــای شـــهــریــارهـمـیـشـه جـهـان را بــشـادی گـذار
انــوشـــه جـــهــانـــدار نــیــک اخـــتـــرانـبــیـنـی کـه بــر سـر چــه آمـد مـرا
ز گــیــتـــی یــکــی پـــور بـــودم جــوانشـــب و روز بـــودم بــــدوبـــر نـــوان
بـــجــانــش پــر از بــیــم گــریــان بـــدمز درد جـــدایـــیـــش بـــریـــان بــــدم
کــنــون آمــد ای شـــاه گــرگــیــن ز راهزبـــان پـــر ز یــافــه روان پـــر گــنــاه
بـــــدآگـــــاهـــــی آورد از پـــــور مـــــنازان نـــامـــور پـــاک دســـتـــور مـــن
یـکــی اســب دیـدم نــگــونــســار زیـنز بـــیــژن نــشــانــی نــدارد جــزیــن
اگـــر داد بـــیـــنـــد بــــدیـــن کـــار مـــایــکـــی بـــنــگــرد ژرف ســـالــار مــا
ز گــرگــیــن دهــد داد مــن شـــهــریــارکـزو گـشـتـم انـدر جـهـان خـاکـسـار
غـــمـــی شـــد ز درد دل گـــیــو شـــاهبــرآشــفــت و بــنــهــاد فــرخ کــلــاه
رخ شـــاه بــــر گـــاه بـــی رنـــگ شـــدز تــیـمــار بــیـژن دلــش تــنـگ شــد
بـگـیو آنگـهی گـفـت گـرگین چـه گـفـتچـه گـوید کـجـا مـانـد از نـیک جـفـت
ز گــفــتــار گــرگــیـن پــس آنـگــاه گـیـوسـخـن گـفـت بـا خـسـرو از پـور نـیو
چــو از گـیـو بــشـنـیـد خــسـرو سـخـنبــدو گـفــت مـنـدیـش و زاری مـکــن
کـه بـیـژن بــجـانـسـت خـرسـنـد بــاشبــر امــیـد گــم بــوده فــرزنــد بــاش
کــه ایـدون شــنـیـدســتــم از مــوبــدانز بــــیـــدار دل نـــامـــور بــــخــــردان
کــه مــن بــا ســواران ایــران بــجــنــگسـوی شـهر تـوران شـوم بـی درنگ
بــکــیـن ســیــاوش کــشــم لــشــکــرابـــپـــیــلــان ســـرآرم از آن کــشــورا
بـــدان کـــیــنـــه انـــدر بـــود بـــیـــژنـــاهــمــی رزم جــویــد چــو آهــرمــنــا
تــو دل را بــدیـن کــار غــمـگــیـن مــدارمـن این را هـمـانـا بـسـم خـواسـتـار
بـــشــد گــیــو یــکــدل پــر انــدوه و درددو دیــده پـــر از آب و رخـــســاره زرد
چــو گـرگـیـن بــدرگـاه خــســرو رسـیـدز گــردان در شــاه پـــردخــتـــه دیــد
ز تـــیــمــار بـــیــژن هــمــه مــهــتـــرانز درگــاه بـــا گــیــو رفـــتـــه ســـران
هــمـــه پـــر ز درد و هــمـــه پـــر زرنــجهمه همچـو گم کـرده صـد گونه گنج
پــــراگــــنــــده رای و پــــراگــــنـــده دلهمه خـاک ره ز اشـک کـرده چـو گل
وزیــن روی گــرگــیــن شـــوریــده رفــتبـــنـــزدیـــک ایــوان درگـــاه تـــفـــت
چــو در پــیـش کـیـخــســرو آمـد زمـیـنبــبــوســیـد و بــر شــاه کـرد آفـریـن
چــــو الـــمـــاس دنـــدانـــهـــای گــــرازبــر تــخــت بــنـهـاد و بــردش نــمــاز
کــه خــســرو بـــهــر کــار پـــیــروز بـــادهــمــه روزگـــارش چـــو نــوروز بـــاد
ســـر دشـــمـــنـــان تـــو بـــادا بـــگـــازبـــریــده چـــنــان کــار ســـران گــراز
بـــدنــدانــهــا چـــون نــگــه کــرد شــاهبـپـرسـید و گفتـش که چـون بـود راه
کـــجـــا مـــانـــد از تـــو جـــدا بـــیــژنـــابــروبــر چــه بــد ســاخــت آهـرمــنـا
چـو خـسـرو چـنین گفـت گرگین بـجـایفـرو مـانـد خــیـره هـمـیـدون بــپــای
نـدانـســت پــاســخ چــه گــویـد بــدویفـــرومــانــد بـــر جـــای بـــر زرد روی
زبــــان پـــر ز یـــافـــه روان پـــر گـــنـــاهرخـان زرد و لـرزان تــن از بــیـم شـاه
چــو گــفــتــارهـا یـک بــدیـگــر نـمــانــدبــرآشـفـت وز پـیـش تـخـتـش بـرانـد
هـمـش خـیـره سـر دیـد هـم بــدگـمـانبــدشـنـام بــگـشــاد خــســرو زبــان
بــدو گــفــت نـشــنـیـدی آن داســتــانکـه دسـتـان زدسـت از گه بـاسـتـان
کــه گــر شــیــر بـــا کــیــن گــودرزیــانبــسـیـچــد تــنـش را سـر آیـد زمـان
اگـــر نـــیـــســـتـــی از پـــی نـــام بـــدوگــر پــیـش یـزدان ســرانــجــام بــد
بـــفـــرمـــودمــی تـــا ســـرت را ز تـــنبـــکــنــیــد بـــکــردار مــرغ اهــرمــن
بـــفـــرمـــود خـــســـرو بـــپـــولـــادگـــرکـه بــنـدگـران ســاز و مـسـمـارسـر
هــم انــدر زمــان پــای کــردش بــبــنــدکــه از بــنـد گــیـرد بــدانـدیـش پــنـد
بــگــیـو آنــگــهـی گــفــت بــازآر هـوشبـجـویش بـهر جـای و هر سو بـکوش
مـن اکـنـون ز هـر ســو فــراوان ســپــاهفـرســتــم بــجــویـم بــهـر جــا نـگـاه
ز بـــیـــژن مـــگـــر آگـــهـــی یـــابـــمـــابــدیـن کــار هـشــیـار بــشــتــابــمـا
وگــــر دیــــر یــــابــــیـــم زو آگــــهــــیتــو جــای خــرد را مــگــردان تــهــی
بـــمـــان تـــا بـــیـــایــد مـــه فـــرودیــنکـه بــفــروزد انـدر جــهـان هـور دیـن
بــدانـگــه کــه بــر گــل نـشــانـدت بــادچـو بـر سـر همی گل فـشـاندت بـاد
زمـــیـــن چـــادر ســـبــــز در پـــوشـــداهــوا بـــر گـــلــان زار بـــخـــروشـــدا
بـــهــرســـو شـــود پـــاک فـــرمــان مــاپــرســتــش کــه فــرمــود یـزدان مــا
بــخـواهـم مـن آن جـام گـیـتــی نـمـایشـوم پـیـش یـزدان بــبــاشـم بـپـای
کـــجـــا هــفـــت کـــشـــور بـــدو انــدرابـــبــیــنــم بــر و بــوم هــر کــشــورا
کــنــم آفــریــن بــر نــیــاکــان خــویــشگـزیـده جــهـانـدار و پــاکـان خــویـش
بــگــویـم تــرا هــر کــجــا بــیــژنــســتبــجـام انـدرون ایـن مـرا روشـنـسـت
چـو بـشـنید گیو این سـخـن شـاد شـدز تــــیــــمــــار فــــرزنــــد آزاد شــــد
بـــخــنــدیــد و بـــر شــاه کــرد آفــریــنکــه بــی تــو مــبــادا زمــان و زمـیـن
بـــکـــام تـــو بـــادا ســـپـــهــر بـــلــنــدبـــجــان تــو هــرگــز مــبـــادا گــزنــد
ز نــیــکــی دهــش بــر تــو بــاد آفــریـنکــه بــر تــو بــرازد کــلــاه و نــگــیـن
چــو گــیـو از بــر گــاه خــســرو بــرفــتز هـر سـو سـواران فـرسـتــاد تــفـت
بــجــســتــن گــرفــتــنــد گــرد جــهــانکـه یـابــد مـگـر زو بــجــایـی نـشـان
هــمـــه شـــهــر ارمـــان و تـــورانـــیــانســپــردنـد و نـامــد ز بــیـژن نـشــان
چـــــو نــــوروز فـــــرخ فـــــراز آمـــــدشبـــدان جـــام روشــن نــیــاز آمــدش
بـــیــامـــد پـــر امـــیــد دل پـــهـــلـــوانز بــهـر پــســر گــوژ گــشــتــه نـوان
چــو خــســرو رخ گــیــو پـــژمــرده دیــددلــــش را بــــدرد انــــدر آزرده دیــــد
بــیــامــد بـــپــوشــیــد رومــی قــبـــایبــدان تــا بــود پــیـش یـزدان بــپــای
خــروشــیــد پـــیــش جـــهــان آفــریــنبــخــورشــیـد بــر چــنـد بــرد آفـریـن
ز فــریــادرس زور و فــریــاد خـــواســـتاز آهـرمـن بــدکـنـش داد خــواســت
خـــرامـــان ازان جـــا بـــیــامــد بـــگـــاهبـسـر بــر نـهـاد آن خـجـسـتـه کـلـاه
یــکــی جــام بــر کــف نــهــاده نــبــیــدبــدو انـدرون هـفــت کــشــور پــدیـد
زمـــان و نــشـــان ســـپـــهــر بـــلـــنــدهمـه کـرده پـیدا چـه و چـون و چـنـد
ز مـــاهـــی بــــجـــام انـــدون تـــا بـــرهنــگــاریـده پــیـکــر هـمــه یـکــســره
چــو کـیـوان و بــهـرام و نـاهـیـد و شـیـرچـو خـورشـیـد و تـیـر از بـر و مـاه زیر
هـــمــــه بــــودنــــیـــهـــا بــــدو انــــدرابـــدیــدی جــهــانــدارا فــســونــگــرا
نـگـه کـرد و پــس جــام بــنـهـاد پــیـشبـــدیــد انــدرو بــودنــیــهــا ز بــیــش
بــهـر هـفــت کـشــور هـمـی بــنـگـریـدز بــیـژن بــجــایـی نــشــانـی نــدیـد
ســوی کــشــور گــرگــســاران رســیـدبـــفـــرمــان یــزدان مــر او را بـــدیــد
بــچــاهــی بـــبــســتــه بــبــنــد گــرانز سختـی همی مرگ جـست اندران
یـــکــــی دخــــتــــری از نـــژاد کـــیـــانز بــهــر زوارش بـــبـــســتــه مــیــان
ســوی گــیـو کــرد آنـگــهـی روی شــاهبـخـنـدید و رخـشـنده شـد پـیشـگـاه
کــه زنــدســت بـــیــژن دلــت شــاد دارز هـــر بــــد تـــن مـــهـــتــــر آزاد دار
نــگـــر غـــم نـــداری بـــزنــدان و بـــنــدازان پـس کـه بـر جـانش نـامـد گـزند
کــه بــیـژن بــتــوران بــبــنـد انـدرســتزوارش یــکــی نــامــور دخــتــرســت
ز بــس رنـج و سـخــتــی و تــیـمـار اویپــر از درد گـشــتــم مـن از کــار اوی
بـــدان ســـان گـــذارد هــمــی روزگـــارکــه هــزمــان بـــروبــر بــگــریــد زوار
ز پــیـونـد و خــویـشــان شــده نـاامــیـدگـرازنـده بــر ســان یـک شــاخ بــیـد
دو چـشـمـش پـر از خـون و دل پـر ز دردزبــانـش ز خـویـشـان پــر از یـاد کـرد
چـــو ابـــر بـــهـــاران بــــبــــارنـــدگـــیهـمـی مـرگ جــویـد بــدان زنـدگــی
بــدیـن چـاره اکـنـون کـه جـنـبـد ز جـایکـه خـیزد میان بـسـتـه این را بـپـای
کــــه دارد بــــدیـــن کــــار مـــا را وفــــاکــه آرد ز ســخــتـــی مــر او را رهــا
نــشــایـد جــز از رســتــم تــیـز چــنــگکـــه از ژرف دریــا بـــرآرد نـــهـــنـــگ
کــمــربــنـد و بــرکــش ســوی نـیـمـروزشـــب از رفـــتـــن راه مــاســـا و روز
بــــبـــر نـــامـــه مـــن بـــر رســـتـــمـــامـــزن داســـتـــان را بـــره بـــر دمـــا
نــویـســنــده نــامــه را پــیـش خــوانــدوزیـن داســتــان چــنــد بــا او بــرانـد
بــرســتــم یـکــی نـامـه فــرمــود شــاهنـوشـتـن ز مـهـتــر سـوی نـیـکـخـواه
کـــه ای پــــهـــلـــوان زاده پــــر هـــنـــرز گـــردان لــشـــکـــر بـــرآورده ســـر
دل شـــهـــریـــاران و پـــشـــت کـــیــانبــفــرمـان هـر کـس کـمـر بــر مـیـان
تــــوی از نــــیـــاکــــان مــــرا یـــادگــــارهــمــیـشــه کــمــربــســتــه کــارزار
تـــرا داد گـــردون بـــمـــردی پـــلـــنـــگبــدریـا ز بــیـمـت خــروشـان نـهـنـگ
جـــــهــــان را ز دیــــوان مـــــازنـــــدرانبـشـسـتـی و کـندی بـدان را سـران
چـــه مــایــه ســـر تـــاجـــداران ز گـــاهربــودی و بــرکــنــدی از پــیـشــگــاه
بـسـا دشمنان کز تـو بـیجـان شـدسـتبـسـا بـوم و بـر کز تـو ویران شدست
ســـر پـــهــلــوانــی و لــشــکــر پـــنــاهبــنـزدیـک شــاهـان تــرا دســتــگــاه
هــمــه جــادوان را بــبــســتــی بــگــرزبــیـفـروخــتــی تــاج شـاهـان بــبــرز
چــه افـراسـیـاب و چــه شـاهـان چـیـننـوشــتــه هـمـه نـام تــو بــر نـگـیـن
هـران بـنـد کـز دسـت تـو بــسـتـه شـدگـشـایندگـان را جـگـر خـسـتـه شـد
گــشــایــنــده بـــنــد بـــســتـــه تـــویکـیـان را سـپــهـر خـجــسـتــه تــوی
تـــرا ایـــزد ایــن زور پـــیــلـــان کـــه داددل و هـوش و فــرهــنــگ فــرخ نــژاد
بـــدان داد تـــا دســـت فـــریـــاد خـــواهبـــگــیــری بـــرآری ز تـــاریــک چـــاه
کـنـون ایـن یـکـی کـار بــایـسـتـه پـیـشفـراز آمـد و اینـت شـایسـتـه خـویش
بــــتــــو دارد امـــیـــد گــــودرز و گـــیـــوکـه هسـتـی بـهـر کـشـور امـروز نـیو
شـنـاســی بــنـزدیـک مـن جــاهـشــانزبـــان و دل و رای یــکــتـــاهــشـــان
ســـزدگـــر تـــو ایــنــرا نــداری بـــرنـــجبــخــواه آنـچ بــایـد ز مــردان و گــنـج
کــه هـرگــز بــدیـن دودمـان غــم نـبــودفـروزنـده تــر زیـن چــنـانـکـم شــنـود
نـبــد گـیـو را خــود جــز ایـن پــور کــسچــه فــرزنــد بــود و چــه فــریـادرس
فـــراوان بـــنــزد مـــنــش دســـتـــگـــاهمـــرا و نـــیــای مـــرا نـــیــکـــخـــواه
بــهـر سـو کـه جـویـمـش یـابــم بــجـایبـهـر نـیـک و بـد پـیـش مـن بـربـپـای
چــو ایـن نـامـه مـن بــخــوانـی مــپــایبــزودی تــو بــا گــیـو خــیــز انــدرآی
بـــدان تــا بـــدیــن کــار بـــا مــا بـــهــمزنــی رای فــرخ بــهــر بــیـش و کــم
ز مـــردان وز گـــنـــج وز خــــواســـتــــهبـــیـــارم بـــپـــیــش تـــو آراســـتـــه
بـــفـــرخ پـــی و بــــر شـــده نـــام تـــوز تـــوران بـــرآیــد هــمـــه کـــام تـــو
چــنــانــچــون بـــبـــایــد بـــســازی نــوامــگــر بـــیــژن از بـــنــد یــابـــد رهــا
چــو بــرنـامـه بــنـهـاد خــســرو نـگــیـنبــشـد گـیـو و بــر شــاه کـرد آفـریـن
ســـواران دوده هــمـــه بـــرنـــشـــانـــدبــیـزدان پــنـاهـیـد و لـشــکـر بــرانـد
چـو نـخـجــیـر از آنـجــا کـه بــرداشـتــیدو روزه بـــیــک روزه بـــگــذاشــتــی
بـــیــابـــان گـــرفـــت و ره هــیــرمـــنــدهـمـی رفـت پــویـان بــســانـد نـونـد
بـــکـــوه و بـــصـــحـــرا نـــهــادنـــد رویهـمـی شـد خـلـیـده دل و راه جـوی
چــو از دیــده گــه دیــده بــانــش بــدیـدسـوی زابـلـسـتـان فـغـان بـرکـشـید
کــه آمــد ســواری ســوی هــیــرمــنــدســواران بــگــرد انــدرش نـیـز چــنـد
درفـشـی درفـشــان پــس پــشـت اوییـکـی زابــلـی تــیـغ در مـشــت اوی
غــو دیــده بــشــنــیـد دســتــان ســامبــفــرمـود بــر چــرمـه کــردن لــگــام
پـــرانـــدیـــشـــه آمـــد پـــذیـــره بــــراهبـدان تـا نـبـاشـد یـکـی کـیـنـه خـواه
ز ره گــــیــــو را دیــــد پـــــژمــــرده رویهـمـی آمــد آســیـمـه و پــوی پــوی
بـــدل گــفــت کــاری نــو آمــد بـــشــاهفــرســتــاده گـیـوســت کــامـد بــراهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.