ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:25 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو نــزدیـک شــد پــهــلــوان ســپــاهنــیــایــش کــنــان بــرگــفــتــنــد راه
بـــپـــرســیــد دســتـــان ز ایــرانــیــانز شـــاه و ز پـــیـــکـــار تـــورانـــیـــان
درود بــــزرگـــان بــــدســـتـــان بــــدادز شـــــاه و ز گــــردان فـــــرخ نــــژاد
هـمـه درد دل پـیـش دسـتـان بـخـوانـدغــم پــور گــم بـــوده بـــا او بـــرانــد
هـمـی گــفــت رویـم نـبــیـنـی بــرنـگز خــون مـژه پــشــت پــایـم بــلـنـگ
ازان پـس نـشـان تـهـمـتـن بـخـواسـتبپرسید و گفتش که رستم کجاست
بــدو گـفـت رســتــم بــنـخــچــیـر گـوربــیـایـد هـمـانـا کـه بــرگـشــت هـور
شـوم گـفـت تـا مـن بــبــیـنـمـش رویز خــســرو یـکــی نـامـه درام بــدوی
بــدو گــفــت دســتــان کــز ایــدر مــروکــه زود آیـد از دشــت نـخــچــیـرگــو
تــو تــا رســتــم آیــد بــخــانــه بــپــاییـک امــروز بــا مــا بــشــادی گــرای
چـــو گـــیــو انــدر آمـــد بـــایــوان ز راهتــهـمــتــن بــیـامـد ز نـخــچــیـرگــاه
پـــذیــره شـــدش گــیــو کــامــد فــرازپـیـاده شـد از اسـب و بــردش نـمـاز
پــــــر از آرزو دل پــــــر از رنــــــگ رویبــرخ بــرنــهــاد از دو دیـده دو جــوی
چـو رسـتــم دل گـیـو را خـسـتــه دیـدبآب مــژه روی او نــشــســتــه دیــد
بــدو گــفــت بــاری تــبــاهـســت کــاربــــایـــوان و بـــر شـــاه بـــد روزگـــار
ز اســب انـدر آمــد گــرفــتــش بــبــردبــپــرســیــدش از خــســرو تــاجــور
ز گــودرز وز طـــوس وز گـــســـتـــهــمز گـردان لـشـکـر هـمـه بـیـش و کـم
ز شـــاپــــور و فـــرهـــاد وز بــــیـــژنـــاز رهـــام و گـــرگـــیــن وز هــرتـــنـــا
چــو آواز بـــیــژن رســیــدش بـــگــوشبـــرآمــد بــنــاکــام ازو یــک خــروش
بــرسـتـم چـنـیـن گـفـت کـای بآفـریـنگــزیــن هــمــه خـــســروان زمــیــن
چــنــان شــاد گــشــتــم بــدیــدار تــوبــدیـن پــرسـش خـوب و گـفـتــار تـو
درســتــنـد ازیـن هـرک بــردی تــو نـامازیـــشــــان فـــراوان درود و پــــیـــام
نـبــیـنـی کـه بــر مـن بــپــیـران ســرمچــه آمــد ز بــخــت بــد انــدر خــورم
چــه چــشــم بـــد آمــد بـــگــودرزیــانکــزان ســود مــا را ســـر آمــد زیــان
ز گــیـتــی مــرا خــود یـکــی پــور بــودهـمـم پـور و هـم پــاک دسـتـور بــود
شـد از چـشـم مـن در جـهـان نـاپـدیـدبـدین دودمـان کـس چـنین غـم ندید
چـنـیـنـم کـه بــیـنـی بــپـشـت سـتـورشــب و روز تـــازان بـــتــاریــک هــور
ز بــیـژن شـب و روز چــون بــیـهـشـانبـجـسـتـم بـهر سو ز هر کس نشان
کـنـون شــاه بــا جــام گـیـتــی نـمـایبــپـیـش جـهـان آفـریـن شـد بــپــای
چــه مـایـه خــروشــیـد و کــرد آفــریـنبــجــشــن کــیـان هــرمــز فــرودیـن
پـــس آمــد ز آتـــشــکــده تـــا بـــگــاهکـمـربـسـت و بـنـهـاد بــر سـر کـلـاه
هـمـان جـام رخـشـنـده بـنـهـاد پـیـشبــهـر سـو نـگـه کـرد ز انـدازه بــیـش
بـــتـــوران نــشـــان داد زو شـــهــریــاربــــبـــنـــد گـــران و بــــبــــد روزگـــار
چــو در جــام کـیـخـسـرو ایـدون نـمـودســـوی پـــهــلـــوانـــم دوانـــیــد زود
کـــنــون آمــدم بـــا دلـــی پـــر امــیــددو رخــسـاره زرد و دو دیـده سـپــیـد
تـــرا دیــدم انــدر جـــهــان چـــاره گـــرتــو بــنـدی بــفــریـاد هـر کـس کـمـر
هـمـی گـفــت و مـژگــان پــر از آب زردهـمـی بـرکـشـید از جـگـر بـاد سـرد
ازان پـــس کــه نــامــه بـــرســتــم دادهـمــه کــار گــرگــیـن بــدو کــرد یـاد
ازو نــامــه بـــســتــد دو دیــده پـــر آبهـمــه دل پــر از کــیـن افــراســیـاب
پــس از بــهــر بــیــژن خــروشــیــد زارفــرو ریـخــت از دیـده خــون بــرکـنـار
بــگـیـو آنـگـهـی گـفـت مـنـدیـش ازیـنکـه رسـتــم نـگـردانـد از رخـش زیـن
مـگـر دسـت بــیـژن گـرفـتــه بــدسـتهـمـه بــنـد و زنـدان او کـرده پـسـت
بـــنـــیــروی یــزدان و فـــرمـــان شـــاهز تــوران بــگــردانــم ایـن تــاج و گــاه
وز آنــجـــا بـــایــوان رســتـــم شــدنــدبـــره بــر هــمــی رای رفــتــن زدنــد
چــو آن نـامـه شـاه رسـتــم بــخــوانـدز گـفـتــار خــسـرو بــخــیـره بــمـانـد
ز بـــس آفـــریـــد جـــهـــانـــدار شـــاهبــد آن نـامــه بــر پــهـلــوان ســپــاه
بــگـیـو آنـگـهـی گـفـت بــشــنـاخــتــمبــــفـــرمـــان او راه را ســـاخـــتــــم
بـــدانــســتـــم ایــن رنــج و کــردار تــوکــشــیــدن بــهــر کــار تــیــمــار تــو
چــه مــایـه تــرا نــزد مــن دســتــگــاهبـهـر کـیـنـه گـاه انـدرون کـینـه خـواه
چــه کــیـن ســیـاوش چــه مــازنـدرانکـمـر بــسـتـه بــر پـیـش جـنـگـاوران
بــــریـــن آمـــدن رنـــج بـــرداشـــتـــیچــنــیـن راه دشــوار بــگــذاشــتــی
بــدیــدار تــو ســخــت شــادان شــدمولــیــکــن ز بــیــژن غــریــوان شــدم
نـبـایـسـتـمـی کـایـن چـنـین سـوگـوارتـــرا دیــدمــی خـــســـتـــه روزگـــار
مـــن از بـــهــر ایــن نـــامـــه شـــاه رابــفــرمــان بـــســر بــســپــرم راه را
ز بــهـر تــرا خــود جــگـر خــســتــه امبــدیـن کـار بــیـژن کـمـر بــسـتــه ام
بــکــوشــم بــدیـن کــارگــر جــان مــنز تــن بــگــســلــد پــاک یـزدان مــن
مـــن از بـــهــر بـــیــژن نــدارم بـــرنــجفــدا کــردن جــان و مــردان و گــنــج
بـــنــیــروی یــزدان بـــبـــنــدم کـــمـــربــبــخــت شــهــنــشــاه پــیــروزگــر
بـــیــارمــش زان بـــنــد تـــاریــک چــاهنـشــانـمـش بــا شـاه در پــیـشـگـاه
سـه روز انـدریـن خـان مـن شـاد بـاشز رنـــج و ز انـــدیـــشـــه آزاد بــــاش
که این خانه زان خانه بخشیده نیستمرا بـا تـو گنج و تـن و جـان یکیسـت
چــهـارم ســوی شــهـر ایـران شــویـمبــنــزدیــک شــاه دلــیــران شــویــم
چـو رستـم چـنین گفت بـر جـست گیوبــبـوسـیـد دسـت و سـر و پـای نـیـو
بــــرو آفــــریـــن کـــرد کـــای نـــامـــوربــمــردی و نـیـروی و بــخــت و هـنـر
بـــمــانــاد بـــر تـــو چــنــیــن جــاودانتــن پــیــل و هــوش و دل مــوبـــدان
ز هـــر نـــیـــکئی بـــهـــره ور بــــادیـــاچـــنــیــن کــز دلــم زنــگ بـــزدادیــا
چـــو رســـتـــم دل گــیــو پـــدرام دیــدازان پــس بــنـیـکـی سـرانـجـام دیـد
بــسـالـار خـوان گـفـت پـیـش آر خـوانبـــزرگــان و فــرزانــگــان را بـــخــوان
زواره فـــرامـــرز و دســـتـــان و گـــیـــونـشـسـتــنـد بــر خــوان سـالـار نـیـو
بـــخــوردنــد خــوان و بـــپــرداخــتــنــدنـشـسـتـنگـه رود و مـی سـاخـتـنـد
نـــوازنــــده رود بــــا مــــیـــگــــســــاربـــیــامـــد بـــایــوان گـــوهــر نــگـــار
هـمـه دســت لـعــل از مـی لـعـل فـامغـریـونـده چـنـگ و خـروشـنـده جـام
بـــروز چـــهـــارم گـــرفـــتـــنـــد ســـازچــو آمــدش هـنــگــام رفــتــن فــراز
بــفــرمــود رســتــم کــه بــنــدیـد بــارسـوی شـاه ایـران بــسـیـچــیـد کـار
ســـواران گــردنــکـــش از کــشـــورشهــمــه راه را ســاخـــتـــه بـــر درش
بـــیــامـــد بـــرخـــش انــدر آورد پـــایکـمر بـسـت و پـوشـید رومی قـبـای
بـــزیــن انـــدر افـــگـــنـــد گـــرز نـــیـــاپــر از جــنـگ سـر دل پــر از کـیـمـیـا
بــگـردون بــرافــراخــتــه گـوش رخــشز خـورشـیـد بــرتـر سـر تــاج بــخـش
خــود و گــیـو بــا زابــلــی صــد ســوارز لـــشــــکـــر گـــزیـــد از در کــــارزار
کــه نــابـــردنــی بــود بــرگــاشــتــنــدبـــزال و فـــرامــرز بـــگــذاشـــتـــنــد
ســـوی شــهــر ایــران نــهــادنــد رویهـمـه راه پــویـان و دل کـیـنـه جــوی
چــو رســتــم بــنـزدیـک ایـران رســیـدبــنــزدیـک شــهــر دلــیـران رســیــد
یــکــی بــاد نــوشــیـن درود ســپــهــربــرسـتــم رســانـیـد شـادان بــمـهـر
بــر رســتــم آمــد هــمــانــگــاه گــیــوکــز ایـدر نـبــایـد شــدن پــیـش نـیـو
شــوم گــفــت و آگــه کــنــم شـــاه راکــه پـــیــمــود رخــش تـــهــم راه را
چــو رفــت از بـــر رســتــم پـــهــلــوانبـــیـــامـــد بـــدرگـــاه شـــاه جـــوان
چــو نــزدیـک کــیــخــســرو آمــد فــرازســتــودش فــراوان و بــردش نــمــاز
پــس از گــیـو گــودرز پــرســیــد شــاهکـه رسـتـم کـجـا مـاند چـون بـود راه
بـــدو گــفــت گــیــو ای شــه نــامــداربــرآیـد بــبــخــت تــو هـرگــونــه کــار
نــتـــابـــیــد رســـتـــم ز فـــرمــان تـــودلــش بــســتــه دیـد بــپــیـمـان تــو
چــــو آن نـــامـــه شـــاه دادم بــــدویبـمـالـیـد بــر نـامـه بـر چـشـم و روی
عــنـان بــا عــنـان مـن انـدر بــبــســتچـنـانـچـون بـود گـرد خـسـروپـرسـت
بــرفـتـم مـن از پــیـش تــا بــا تـو شـاهبــگــویـم کــه آمــد تــهــمــتــن ز راه
بـگیو آنگهی گـفـت رسـتـم کـجـاسـتکـه پـشـت بـزرگی و تـخـم وفـاسـت
گــرامــیــش کــردن ســزاوار هــســتکه نیکی نمایسـت و خـسروپـرسـت
بـــفـــرمــود خـــســـرو بـــفــرزانــگــانبـــمــهــتـــر نــژادان و مـــردانــگـــان
پــذیــره شــدن پــیــش او بـــا ســپــاهکــه آمــد بــفــرمــان خــســرو بـــراه
بــــگـــفـــتـــنـــد گـــودرز کـــشـــواد راشـــه نــوذران طـــوس و فـــرهــاد را
دو بـــهــره ز گـــردان گــردنــکـــشـــانچـــه از گـــرزداران مــردمــکـــشـــان
بـــر آیــیــن کــاوس بـــرخـــاســتـــنــدپـــذیــره شــدن را بـــیــاراســتـــنــد
جــهـان شـد ز گـرد ســواران بــنـفـشدرخـشـان سـنان و درفـشـان درفش
چـــو نــزدیــک رســتـــم فــراز آمــدنــدپـــیــاده بـــرســـم نــمـــاز آمـــدنـــد
ز اســب انــدر آمــد جــهــان پــهـلــوانکــجــا پــهـلــوانـان بــپــشــش نـوان
بــپــرســیـد مــر هــریـکــی را ز شــاهز گـردنـده خـورشـیـد و تـابــنـده مـاه
نشـسـتـند گـردان و رسـتـم بـر اسـببــکــردار رخــشــنـده آذرگـشــســب
چـــو آمـــد بـــر شـــاه کـــهــتـــرنـــوازنـوان پــیـش او رفـت و بــردش نـمـاز
سـتـایـش کـنـان پــیـش خـسـرو دویـدکـه مـهـر و سـتـایش مـر او را سـزید
بـــرآورد ســـر آفــریــن کــرد و گــفـــتمـبــادت جـز از بــخـت پــیـروز جـفـت
چــو هــرمــزد بــادت بــدیــن پــایــگــاهچــو بــهـمـن نـگـهـبــان فــرخ کــلـاه
هـمــه ســالــه اردیـبــهــشــت هــژیـرنــگــهـبــان تــو بــا هـش و رای پــیـر
چـــو شـــهـــریــورت بـــاد پـــیــروزگـــربـــنـــام بــــزرگـــی و فـــر و هـــنـــر
ســفــنــدارمــذ پـــاســبـــان تـــو بـــادخـــرد جـــان روشـــن روان تـــو بـــاد
چـــو خـــردادت از یـــاوران بــــر دهـــادز مــرداد بـــاش از بـــر و بـــوم شــاد
دی و اورمــزدت خـــجـــســـتـــه بـــواددر هـر بــدی بــر تــو بــســتــه بــواد
دیـــت آذر افــــروز و فــــرخــــنـــده روزتــو شـادان و تــاج تــو گـیـتــی فـروز
چــو ایـن آفـریـن کـرد رســتــم بــپــایبـپـرسـید و کـردش بـر خـویش جـای
بــدو گــفــت خــســرو درســت آمـدیکـــه از جـــان تـــو دور بــــادا بــــدی
تـــوی پـــهـــلـــوان کـــیـــان جـــهـــاننــهــان آشـــکــار آشــکــارت نــهــان
گــزیــن کــیــانــی و پــشــت ســپـــاهنــگــهــدار ایــران و لــشــکــر پـــنــاه
مــرا شــاد کــردی بـــدیــدار خــویــشبــدیـن پـر هـنـر جـان بـیـدار خـویـش
زواره فـــرامـــرز و دســــتــــان ســــامدرسـتــنـد ازیـشـان چـه داری پــیـام
فـرو بــود رســتــم بــبــوسـیـد تــخــتکـه ای نـامـور خــســرو نـیـکـبــخــت
بـبـخـت تـو هـر سـه درسـتـنـد و شـادانوشـه کـسـی کـش کـنـد شـاه یاد
بـــســالــار نــوبـــت بـــفــرمــود شــاهکـه گـودرز و طـوس و گوان را بـخـواه
در بــــاغ بــــگـــشـــاد ســـالـــار بــــارنـشـسـتـنـگـهی بـود بـس شـاهـوار
بـــفــرمــود تـــا تـــاج زریــن و تـــخــتنــهــادنــد زیـر گــلــفــشــان درخــت
هــمــه دیــبــه خــســروانــی بـــبـــاغبـگستـرد و شد گلستـان چون چـراغ
درخـــتـــی زدنـــد از بــــر گـــاه شـــاهکـجـا سـایـه گـسـتـرد بـر تـاج و گـاه
تـنـش سـیم و شـاخـش ز یـاقـوت و زربــرو گـونـه گـون خـوشـه هـای گـهـر
عــقــیــق و زمــرد هــمــه بــرگ و بــارفـروهـشـتــه از تــاج چــون گـوشـوار
هــمـــه بـــار زریــن تـــرنــج و بـــهــیمــیــان تــرنــج و بـــهــیــهــا تــهــی
بــدو انـدرون مــشــک ســوده بــمــیهمـه پـیکـرش سـفـتـه بـرسـان نـی
کـــرا شـــاه بـــر گــاه بـــنــشـــانــدیبــرو بــاد ازو مـشــک بــفــشــانـدی
هـمــه مــیـگــســاران بــیـپــش انــدراهـمـه بــر ســران افــســر از گـوهـرا
ز دیــبــای زربــفــت چــیــنــی قــبــایهـمـه پـیـش گـاه سـپـهـبــد بــپــای
هـمـه طــوق بــربــســتــه و گـوشــواربــریـشـان هـمـه جـامـه گـوهـرنـگـار
هـمــه رخ چــو دیـبــای رومــی بــرنـگفـروزنـده عـود و خــروشـنـده چــنـگ
همـه دل پـر از شـادی و مـی بـدسـترخــان ارغــوانـی و نـابــوده مـســت
بــفــرمـود تــا رســتــم آمــد بــتــخــتنــشــســت از بــر گــاه زیــر درخــت
بـرسـتـم چـنـین گـفـت پـس شـهـریـارکــه ای نـیـک پــیـونــد و بــه روزگــار
ز هــر بــد تــوی پــیــش ایــران ســپــرهمیشـه چـو سـیمـرغ گـسـتـرده پـر
چــه درگــاه ایـران چــه پــیـش کــیــانهــمــه بـــر در رنــج بــنــدی مــیــان
شـــنــاســـی تـــو کـــردار گــودرزیــانبــه آســانـی و رنــج و ســود و زیـان
مـیـان بــسـتـه دارنـد پــیـشـم بــپــایهـمـیـشـه بــنـیـکـی مـرا رهـنـمـای
بـــتـــنــهــا تـــن گــیــو کــز انــجــمــنز هـر بــد سـپــر بــود در پــیـش مـن
چــنـیـن غـم بــدیـن دوده نـامـد بــنـیـزغــم و درد فــرزنــد بـــرتـــر ز چـــیــز
بــدیـن کــار گــر تــو بــبــنــدی مــیــانپـــذیــره نـــیـــایـــدت شـــیــر ژیـــان
کــنــون چـــاره کــار بـــیــژن بـــجـــویکـــه او را ز تـــوران بـــد آمــد بـــروی
ز گـردان و اسـبـان و شـمـشـیر و گـنجبــبــر هــرچ بــایـد مــدار ایـن بــرنــج
چـو رسـتـم ز کـیخـسـرو ایدون شـنـیدزمـیـن را بــبـوسـیـد و دم درکـشـیـد
بـــرو آفـــریــن کــرد کــای نــیــک نــامچـو خـورشید هر جـای گستـرده کام
ز تــــو دور بــــادا دو چـــشـــم نـــیـــازدل بـــدســـگــالــت بـــگــرم و گــداز
تـوی بــر جـهـان شـاه و سـالـار و کـیکــیـان جــهــان مــر تــرا خــاک پــی
کـه چـون تـو نـدیـدسـت یک شـاه گـاهنه تـابـنـده خـروشـید و گـردنـده مـاه
بـــدان را ز نــیــکــان تـــو کــردی جــداتــو داری بــافــســون و بــنــد اژدهـا
بـــــکــــنــــدم دل دیــــو مــــازنــــدرانبــــفــــر کــــیـــانـــی و گـــرز گـــران
مــــرامــــادر از بــــهـــر رنــــج تــــو زادتــو بــایـد کـه بــاشـی بآرام و شــاد
مـــنـــم گـــوش داده بـــفـــرمـــان تـــونــگــردم بــهــرســان ز پــیـمــان تــو
دل و جـــان نــهــاده بـــســوی کــلــاهبـــران ره روم کــم بـــفــرمــود شــاه
و نــیــز از پـــی گــیــو اگــر بـــر ســرمهــوا بـــارد آتـــش بـــدو نـــنـــگـــرم
رســیــده بـــمــژگــانــم انــدر ســنــانز فــرمــان خــســرو نـتــابــم عــنـان
بـــرآرم بـــبـــخــت تـــو ایــن کــار کــردسـپـهـبــد نـخـواهـم نـه مـردان مـرد
کــلــیـد چــنـیـن بــنـد بــاشــد فــریـبنـه هـنـگــام گـرزســت و روز نـهـیـب
چـو رسـتـم چـنین گـفـت گـودرز و گـیوفــریـبــرز و فــرهــاد و شــاپــور نــیـو
بـــزرگـــان لـــشـــکـــر بــــرو آفـــریـــنهـمـی خــوانـدنـد از جــهـان آفــریـن
بــمــی دســت بــردنــد بــا شــهــریـارگـــشـــاده بـــشـــادی در نــوبـــهــار
چـو گـرگـیـن نـشـان تـهـمـتـن شـنـیـدبــدانـســت کآمـد غــمـش را کــلـیـد
فــرســتـــاد نــزدیــک رســتــم پـــیــامکــه ای تــیـغ بــخــت و وفــا را نـیـام
درخــــت بــــزرگــــی و گــــنـــج وفــــادر رادمـــــردی و بـــــنـــــد بــــــلـــــا
گـــرت رنــج نـــایــد ز گـــفـــتـــار مـــنســخــن گـســتــرانـی ز کــردار مـن
نـگـه کــن بــدیـن گـنـبــد گـوژپــشــتکـه خــیـره چــراغ دلـم را بــکـشــت
بـــتـــاریــکـــی انـــدر مـــرا ره نــمـــودنـوشـتـه چـنـیـن بــود بــود آنـچ بــود
بـر آتـش نـهـم خـویشـتـن پـیش شـاهگـــر آمـــرزش آرد مـــرا زیــن گـــنــاه
مـــگـــر بــــاز گـــردد ز بـــد نـــام مـــنبـپـیـران سـر این بـد سـرانـجـام مـن
مــرا گــر بـــخــواهــی ز شــاه جـــوانچـــو غـــرم ژیــان بـــا تـــو آیــم دوان
شـوم پــیـش بــیـژن بــغـلـتــم بــخـاکمـگـر بــازیـابــم مـن آن کـیـش پــاک
چـو پـیـغـام گـرگـیـن بــرسـتـم رسـیـدیـکـی بــاد سـرد از جـگـر بـرکـشـیـد
بـــپــیــچــیــد ازان درد و پــیــغــام اویغــم آمــدش ازان بــیـهـده کــام اوی
فــرســـتـــاده را گــفـــت رو بـــاز گــردبــگـویـش کـه ای خـیـره نـاپـاک مـرد
تــو نـشــنـیـدی آن داســتــان پــلـنـگبــدان ژرف دریـا کــه زد بــا نــهــنــگ
کــه گــر بــر خــرد چــیــره گــردد هــوانــیــابـــد ز چــنــگ هــوا کــس رهــا
خــــردمــــنــــد کآرد هــــوا را بــــزیــــربــود داســتــانـش چــو شــیـر دلــیـر
نــبـــایــدش بـــردن بــنــخــچــیــر روینـه نـیـز از ددان رنــجــش آیـد بــدوی
تــو دسـتــان نـمـودی چــو روبــاه پــیـرنـدیـدی هـمــی دام نــخــچــیـرگــیـر
نــشــایــد کــزیــن بـــیــهــده کــام تــوکـه مـن پـیـش خـسـرو بــرم نـام تـو
ولــیـکــن چــو اکــنـون بــبــیـچــارگــیفـرو مـانـده گـشـتــی بــیـکـبــارگـی
ز خـــســـرو بـــخـــواهــم گـــنــاه تـــرابـــیــفـــروزم ایــن تـــیــره مـــاه تـــرا
اگـــر بـــیـــژن از بـــنـــد یـــابــــد رهـــابـــفـــرمـــان دادار گـــیـــهـــان خـــدا
رهـاگـشـتـی از بـنـد و رسـتـی بـجـانز تــو دور شــد کــیــنــه بـــدگــمــان
وگــر جــز بــریـن روی گــردد ســپــهــرز جــان و تــن خــویـش بــردار مــهــر
نـخـسـتـین مـن آیم بـدین کـینـه خـواهبـــنــیــروی یــزدان و فــرمــان شـــاه
وگــر مــن نــیــایـم چــو گــودرز و گــیـوبــخــواهــد ز تــو کــیــنــه پــور نــیــو
بـــرآمــد بــریــن کــار یــک روز و شــبو زیـن گـفـتـه بـر شـاه نـگـشـاد لـب
دوم روز چـــون شـــاه بـــنــمــود تـــاجنشسـت از بـر سـیمگون تـخـت عاج
بــیـامــد تــهــمــتــن بــگــســتــرد بــربــخــواهـش بــر شـاه خـورشـیـد فـر
ز گـرگـیـن سـخـن گـفـت بــا شـهـریـارازان گـم شــده بــخــت و بــد روزگـار
بــدو گـفــت شــاه ای ســپــهـدار مـنهـمـی بـگـسـلـی بـنـد و زنـهـار مـن
کـه سـوگـنـد خـوردم بــتــخـت و کـلـاهبــدارای بــهـرام و خــورشــیـد و مـاه
کــه گــرگـیـن نـبــیـنـد ز مـن جــز بــلـامــگــر بــیــژن از بـــنــد یــابـــد رهــا
جـــزیـــن آرزو هـــرچ بـــایـــد بـــخـــواهز تــخــت و ز مـهـر و ز تــیـغ و کــلـاه
پـس آنگه چـنین گـفـت رسـتـم بـشـاهکــه ای پــرهـنـر نـامــور پــیـشــگــاه
اگــر بــد ســگــالــیـد پــیـچــد هـمــیفـدا کـردن جــان بــسـیـچــد هـمـی
گــر آمــرزش شـــاه نــایــدش پـــیــشنــبــودیــش نــام و بــرآیــد ز کــیـش
هـــرآن کـــس کـــه گـــردد ز راه خـــردســرانــجــام پــیــچــد ز کــردار خــود
ســـزد گـــر کـــنـــی یـــاد کـــردار اویهـمـیـشـه بــهـر کـیـنـه پــیـکـار اوی
بــپــیـش نـیـاکــانــت بــســتــه کــمــربــهـر کـیـنـه گـه بــا یـکـی کـیـنـه ور
اگـر شــاه بــیـنـد بــمـن بــخــشــدشمــگــر اخــتــر نـیـک بــدرخــشــدش
بــرســتــم بــبــخــشـیـد پــیـروز شـاهرهـانــیـدش از بــنــد و تــاریـک چــاه
ز رســتــم بــپــرسـیـد پــس شـهـریـارکه چـون راند خـواهی بـرین گونه کار
چــه بــایـد ز گـنـج و زلـشـکـر بــخــواهکــه بــایـد کــه بــا تــو بــیــایـد بــراه
بــتــرســم ز بــد گــوهــر افــراســیـابکـه بــر جـان بــیـژن بــگـیـرد شـتـاب
یــکـــی بـــادســـارســـت دیــو نــژنــدبـسی خوانده افسون و نیرنگ و بـند
بــجــنــبــانــدش اهــرمــن دل ز جــایبــــیـــنـــدازد آن تـــیـــغ زن را زپـــای
چـنـیـن گـفـت رسـتــم بــشـاه جـهـانکـه ایـن کـار بـبـسـیـچـم انـدر نـهـان
کــلــیـد چــنـیـن بــنـد بــاشــد فــریـبنــبــایـد بــریـن کــار کــردن نــهــیـب
نـه هـنـگـام گـرزسـت و تـیـغ و سـنـانبــدیـن کــار بــایـد کـشــیـدن عــنـان
فـــراوان گـــهـــر بـــایــد و زرو ســـیــمبــرفـتـن پـر امـیـد و بــودن بــه بــیـم
بـــــکــــردار بـــــازارگــــانــــان شــــدنشــکــیــبـــا فــراوان بـــتــوران بـــدن
ز گــســتــردنــی هـم ز پــوشــیـدنــیبــبــایـد بــهــایـی و بــخــشــیـدنــی
چـو بـشـنید خـسـرو ز رسـتـم سـخـنبـــفــرمــود تــا گــنــجــهــای کــهــن
هـمـه پــاک بــگـشــاد گـنـجــور شــاهبــدیـنــار و گــوهــر بــیـاراســت گــاه
تــهـمــتــن بــیـامــد هـمــه بــنــگــریـدهـر آنـچـش بـبــایـسـت زان بـرگـزیـد
ازان صـــد شـــتـــر بـــار دیــنـــار کـــردصــد اشــتــر ز گــنــج درم بــار کــرد
بـــفــرمــود رســتـــم بـــســـالــار بـــارکـه بــگـزیـن ز گـردان لـشــکــر هـزار
ز مــــردان گــــردنـــکــــش و نـــامــــوربــبــایـد تــنـی چــنـد بــسـتــه کـمـر
چــو گــرگـیـن و چــون زنـگـه شــاوراندگـر گـســتــهـم شـیـر جــنـگ آوران
چـــهــارم گـــرازه کـــه رانــد ســـپـــاهفــروهـل نـگــهـبــان تــخــت و کــلـاه
چـــو فـــرهـــاد و رهـــام گـــرد دلـــیــرچـو اشـکـش که صـید آورد نره شـیر
چــنــیـن هــفــت یـل بــایــد آراســتــهنـگـهـبــان ایـن لـشـکـر و خـواسـتــه
هــمــه تــاج و زیــور بـــیــنــداخــتــنــدچـنـانـچـون بـبـایـسـت بـرسـاخـتـنـد
پــس آگــاهـی آمــد بــگــردنـکــشــانبـــدان گــرزداران دشــمــن کــشــان
بـپـرسـید زنگه کـه خـسـرو کـجـاسـتچـه آمد بـرویش که ما را بـخـواسـت
چـــو ســالــار نــوبـــت بـــیــامــد بـــدربــشـبــگـیـر بــسـتــنـد گـردان کـمـر
هـــمـــه نـــیـــزه داران جـــنـــگ آورانهـــمـــه مـــرزبــــانـــان نـــامــــاوران
هـــمـــه نـــیــزه و تـــیــر بـــار هــیــونهمه جـنگ را دست شستـه بـخـون
ســپــیـده دمــان گــاه بــانـگ خــروسبــبــسـتـنـد بــر کـوهـه پــیـل کـوس
تــهـمــتــن بــیـامـد چــو ســرو بــلــنـدبـچـنگ انـدرون گـرز و بـر زین کـمـنـد
سـپـاه از پـس پـشـت و گردان ز پـیشنـهـاده بـکـف بـر هـمـه جـان خـویش
بـــرفــت از در شـــاه بـــا لــشــکــرشبـسـی آفـریـن خـوانـد بــرکـشـورش
چــو نــزدیــکــی مــرز تـــوران رســیــدســران را ز لـشــکـر هـمـه بــرگـزیـد
بـلـشـکـر چـنـیـن گـفـت پـس پـهـلـوانکــه ایــدر بــبـــاشــیــد روشــن روان
مــجــنــبــیـد از ایـدر مــگــر جــان مــنز تــن بــگــســلــد پــاک یـزدان مــن
بــســیـچــیـده بــاشــیـد مـر جــنـگ راهـمـه تــیـز کــرده بــخــون چــنـگ را
ســپــه بــر ســر مــرز ایــران بــمــانــدخـود و سـرکشان سوی تـوران بـراند
هــمــه جـــامــه بـــرســان بـــازارگــانبــپـوشـیـد و بــگـشـاد بـنـد از مـیـان
گــشــادنـد گــردان کــمـرهـای ســیـمبـپـوشـیـدشـان جـامـه هـای گـلـیـم
ســوی شــهــر تــوران نــهــادنــد روییـکــی کــاروانـی پــر از رنـگ و بــوی
گــرانـمـایـه هـفــت اســب بــا کــاروانیکـی رخـش و دیگـر نشـسـت گـوان
صــد اشــتـــر هــمــه بـــار او گــوهــراصـد اشــتــر هـمـه جــامـه لـشــکـرا
ز بـــس هــای و هــوی و درنــگ درایبـــکـــردار تـــهــمـــورثـــی کـــرنــای
همـی شـهـر بـر شـهـر هودج کـشـیدهـمـی رفـت تـا شـهـر تـوران رسـید
چــو آمــد بـــنــزدیــک شــهــر خــتـــننــظــاره بـــیــامــد بـــرش مــرد و زن
هــمــه پـــهــلــوانــان تــوران بـــجــایشـده پــیـش پــیـران ویـسـه بــپــای
چــو پــیـران ویـســه ز نــخــچــیـر گــاهبــیــامــد تــهــمــتــن بــدیـدش بــراه
یـــکـــی جـــام زریــن پـــر از گـــوهـــرابــدیــبــا بــپــوشــیـد رســتــم ســرا
ده اســـب گـــرانــمــایــه بـــا زیــورشبــدیــبـــا بــیــاراســت انــدر خــورش
بــفـرمـانـبــران داد و خـود پـیـش رفـتبــدرگــاه پــیــران خــرامــیــد تــفــت
بــــرو آفــــریـــن کـــرد کـــای نـــامـــوربــایــران و تــوران بــبــخــت و هــنــر
چــنــان کــرد رویـش جــهــانــدار ســازکــه پــیـران مـر او را نـدانـســت بــاز
بـپـرسـیـد و گـفـت از کـجـایـی بـگـویچـه مـردی و چـون آمـدی پـوی پـوی
بـــدو گــفــت رســتــم تـــرا کــهــتــرمبــشــهـر تــو کـرد ایـزد آبــشــخــورم
بــــبــــازارگــــانـــی ز ایـــران بــــتــــوربـــپــیــمــودم ایــن راه دشــوار و دور
فــروشـــنــده ام هــم خـــریــدار نــیــزفـروشــم بــخــرم ز هـر گـونـه چــیـز
بــــمــــهـــر تــــو دارم روان را نــــویـــدچـنـین چـیـره شـد بـر دلـم بـر امـیـد
اگـــر پـــهـــلـــوان گـــیـــردم زیـــر بـــرخــرم چـــارپـــای و فــروشــم گــهــر
هــــم از داد تــــو کــــس نــــیــــازاردمهــم از ابـــر مــهــرت گـــهــر بـــاردم
پــس آن جــام پـــر گــوهــر شــاهــوارمــیـان کــیـان کــرد پــیـشــش نـثــار
گـــرانــمـــایــه اســـبـــان تـــازی نــژادکـه بـر مـویشـان گـرد نـفـشـانـد بـاد
بــســی آفـریـن کـرد و آن خــواســتــهبــــدو داد و شـــد کـــار آراســــتــــه
چــو پــیـران بــدان گـوهـران بــنـگــریـدکــزان جــام رخــشــنـده آمــد پــدیـد
بـــرو آفـــریــن کـــرد وبـــنــواخـــتـــشبــران تـخـت پــیـروزه بــنـشـاخـتـش
کــه رو شــاد و ایـمــن بــشــهـر انــدراکـنـون نـزد خـویـشـت بــسـازیـم جـا
کـزین خـواسـتـه بـر تـو تـیمـار نـیسـتکسـی را بـدین بـا تـو پـیکـار نیسـت
بــــرو هـــرچ داری بـــهـــایـــی بـــیـــارخــریـدار کـن هـر سـوی خــواسـتــار
فــــرود آی در خــــان فــــرزنــــد مــــنچـنـان بــاش بـا مـن کـه پـیـونـد مـن
بــدو گـفـت رســتــم کـه ای پــهـلـوانهــم ایــدر بــبـــاشــیــم بــا کــاروان
کــه بــا مــا ز هــر گــونــه مــردم بــودنــبــایـد کــه زان گــوهـری گــم بــود
بــــدو گـــفـــت رو بآرزو گـــیـــر جـــایکـنـم رهـنـمـایـی بــپـیـشـت بــپـای
یکـی خـانـه بـگـزیـد و بـر سـاخـت کـاربــکـلـبــه درون رخــت بــنـهـاد و بــار
خــبــر شــد کــز ایـران یـکــی کــاروانبـــیــامـــد بـــر نـــامـــور پـــهــلـــوان
ز هــر ســو خــریــدار بــنــهــاد گــوشچــو آگــاهـی آمــد ز گــوهـر فــروش
خـــریـــدار دیـــبـــا و فـــرش و گـــهـــربـــدرگـــاه پـــیــران نــهــادنـــد ســـر
چــو خـورشـیـد گـیـتــی بــیـاراسـتــیبــدان کــلــبــه بــازار بــرخــاســتــی
مـــنــیــژه خـــبـــر یــافـــت از کـــاروانیــکــایــک بــشــهــر انــدر آمــد دوان
بـــرهــنــه نــوان دخـــت افــراســیــاببـــر رســتـــم آمــد دو دیــده پـــر آب
بــرو آفـریـن کـرد و پــرســیـد و گـفــتهمی بآسـتـین خـون مـژگـان بـرفـت
کـه بـرخـوردی از جـان وز گـنج خـویشمـبـادت پـشـیمـانـی از رنـج خـویـش
بـــکــام تـــو بـــادا ســپـــهــر بـــلــنــدز چــشــم بـــدانــت مــبـــادا گــزنــد
هـر امـیـد دل را کــه بــســتــی مـیـانز رنـجــی کــه بــردی مــبــادت زیـان
هــمــیــشـــه خـــرد بـــادت آمــوزگــارخــنــک بــوم ایـران و خــوش روزگــار
چــه آگـاهـی اســتــت ز گـردان شــاهز گــیــو و ز گــودرز و ایــران ســپـــاه
نـــیـــامـــد بـــایــران ز بـــیــژن خـــبـــرنـیـایـش نــخــواهـد بــدن چــاره گــر
کـــه چـــون او جـــوانــی ز گــودرزیــانهمـی بـگـسـلـانـد بـسـخـتـی مـیان
بـــســودســت پــایــش ز بــنــد گــراندو دســتــش ز مـســمـار آهـنـگـران
کـشـیـده بــزنـجـیـر و بــسـتـه بــبــنـدهـمـه چـاه پــرخـون آن مـسـتــمـنـد
نــیـابــم ز درویـشــی خــویـش خــوابز نــالــیــدن او دو چــشــمــم پــر آب
بـــتــرســیــد رســتــم ز گــفــتــار اوییـکــی بــانـگ بــرزد بــرانـدش ز روی
بــدو گـفــت کــز پــیـش مـن دور شــونـه خــسـرو شـنـاسـم نـه سـالـارنـو
نـــدارم ز گــــودرز و گـــیـــو آگــــهـــیکـه مـغــزم ز گـفــتــار کـردی تــهـی
بــرسـتــم نـگـه کـرد و بــگـریـسـت زارز خــواری بــبــاریـد خــون بــر کــنــار
بـــدو گــفــت کــای مــهــتــر پـــرخــردز تــو ســرد گـفــتــن نـه انـدر خــورد
ســخــن گـر نـگـویـی مـرانـم ز پــیـشکـه مـن خـود دلـی دارم از درد ریش
چــنــیــن بــاشــد آیـیــن ایــران مــگــرکــه درویـش را کــس نـگـویـد خــبــر
بــدو گـفـت رسـتــم کـه ای زن چـبــودمــگــر اهـرمـن رســتــخــیـزت نـمـود
هـمــی بــر نـوشــتــی تــو بــازار مــنبــدان روی بــد بــا تــو پــیــکــار مــن
بــدیـن تــنــدی از مــن مــیـازار بــیـشکـه دل بـسـتـه بـودم بـبـازار خـویش
و دیـگـر بــجـایـی کـه کـیـخـسـروسـتبـدان شهر من خـود ندارم نشـسـت
نـــدانـــم هــمـــی گـــیــو و گـــودرز رانــه پــیــمــوده ام هــرگــز آن مــرز را
بـــفــرمــود تــا خــوردنــی هــرچ بـــودنـــهـــادنـــد در پـــیــش درویــش زود
یـکـایـک ســخــن کـرد ازو خــواســتــارکــه بـــا تـــو چــرا شــد دژم روزگــار
چـه پـرسـی ز گـردان و شـاه و سـپـاهچــه داری هــمــی راه ایــران نــگــاه
مــنــیــژه بـــدو گــفـــت کــز کــار مــنچـه پـرسـی ز بـدبـخـت و تـیمـار من
کــزان چـــاه ســر بـــا دلــی پـــر ز درددویــــدم بــــنــــزد تــــو ای رادمــــرد
زدی بــانـگ بــر مــن چــو جــنـگــاوراننـــــتــــــرســـــیـــــدی از داور داوران
مــنــیــژه مــنــم دخـــت افــراســیــاببـــرهــنــه نــدیــدی رخـــم آفــتـــاب
کــنــون دیــده پــرخــون و دل پــر ز دردازیـــن در بــــدان در دوان گـــردگـــرد
هــمــی نــان کــشـــکــیــن فـــرازآورمچــنـیـن رانـد یـزدان قـضـا بــر ســرم
ازیــــن زارتــــر چــــون بـــــود روزگــــارســر آرد مـگـر بــر مـن ایـن کــردگـار
چــو بــیـچــاره بــیـژن بــدان ژرف چــاهنـبـیـنـد شـب و روز خـورشـیـد و مـاه
بـــغــل و بـــمــســمــار و بــنــد گــرانهـمـی مـرگ خــواهـد ز یـزدان بــران
مــــرا درد بـــــر درد بـــــفــــزود زیــــننـــم دیـــدگـــانـــم بـــپـــالـــود زیـــن
کــنــون گــرت بـــاشــد بـــایــران گــذرز گــودرز کـــشـــواد یــابـــی خـــبـــر
بـــدرگـــاه خـــســـرو مــگـــر گـــیــو رابـــبـــیــنــی و گــر رســتــم نــیــو را
بـگـویی کـه بـیـژن بـسـخـتـی درسـتاگـر دیـر گـیـری شــود کــار پــســت
گــرش دیـد خــواهـی مــیـاســای دیـرکه بـر سـرش سنگسـت و آهن بـزیر
بـدو گـفـت رسـتـم کـه ای خـوب چـهرکــه مـهـرت مــبــراد از وی ســپــهـر
چــرا نــزد بـــاب تــو خــواهــشــگــراننـیـنـگــیـزی از هـر ســوی مـهـتــران
مــگــر بــر تــو بــخــشــایــش آرد پــدربــجـوشـدش خـون و بــسـوزد جـگـر
گـــر آزار بـــابـــت نـــبـــودی ز پـــیــشتــرا دادمــی چــیــز ز انــدازه بــیـش
بــخــوالـیـگـرش گـفـت کـز هـر خـورشکـــه او را بـــبـــایــد بـــیـــاور بـــرشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.