ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت چهارم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:26 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
یـکــی مــرغ بــریـان بــفــرمــود گــرمنــوشـــتـــه بـــدو انـــدرون نـــان نــرم
سـبــک دسـت رسـتـم بــسـان پـریبـــدو درنــهــان کـــرد انــگــشـــتـــری
بــدو داد و گــفــتــش بــدان چــاه بــرکــه بـــیــچـــارگــان را تـــوی راهــبـــر
مــنــیــژه بــیــامــد بـــدان چــاه ســردوان و خـــورشــهــا گــرفــتـــه بـــبـــر
نـوشـتــه بــدسـتــار چـیـزی کـه بــردچـنـان هم کـه بـسـتـد بـبـیژن سـپـرد
نـگــه کــرد بــیـژن بــخــیـره بــمــانــدازان چــاه خــورشــیـد رخ را بــخــوانــد
کــه ای مــهـربــان از کــجــا یـافــتــیخـورشـهـا کـزیـن گـونـه بــشـتـافـتـی
بـسـا رنج و سـخـتـی کـت آمد بـرویز بــهـر مــنــی در جــهـان پــوی پــوی
مــنــیــژه بـــدو گــفـــت کــز کـــاروانیـــکـــی مـــایـــه ور مـــرد بـــازارگـــان
از ایــــران بـــــتــــوران ز بــــهــــر درمکــشــیـده ز هـر گـونـه بــســیـار غــم
یـکــی مـرد پــاکـیـزه بــا هـوش و فــرز هــر گـــونـــه بـــا او فـــراوان گـــهــر
گـشــن دســتــگــاهـی نـهـاده فــراخیـکـی کـلـبـه سـازیـده بــر پـیـش کـاخ
بــمـن داد زیـن گـونـه دســتــارخــوانکـه بــر مـن جــهـان آفـریـن را بــخـوان
بــدان چــاه نــزدیـک آن بــســتــه بــردگــر هــرچ بـــایــد بـــبــر ســربــســر
بــگـسـتـرد بــیـژن پــس آن نـان پــاکپــراومــیــد یــزدان دل از بــیــم و بــاک
چــو دســت خــورش بـــرد زان داوریبــدیـد آن نـهـان کــرده انــگــشــتــری
نـگـینـش نگـه کـرد و نـامـش بـخـوانـدز شـادی بــخــنـدیـد و خــیـره بــمـانـد
یـکــی مـهـر پــیـروزه رســتــم بــروینــبـــشـــتـــه بآهــن بـــکـــردار مــوی
چــــو بــــار درخـــت وفـــا را بــــدیـــدبــدانـســت کآمــد غــمـش را کــلــیـد
بــخــنــدیــد خــنــدیـدنــی شــاهــوارچـــنــان کآمـــد آواز بـــر چـــاهــســـار
مـنـیـژه چــو بــشــنـیـد خــنـدیـدنـشازان چــاه تـــاریــک بـــســتــه تــنــش
زمـانـی فــرو مـانـد زان کــار ســخــتبـگفت این چـه خندست ای نیکبـخـت
شــگــفــت آمـدش داســتــانـی بــزدکــه دیــوانــه خـــنــدد ز کـــردار خـــود
چـه گـونـه گـشـادی بــخـنـده دو لـبکـه شـب روز بـینـی هـمـی روز شـب
چـه رازسـت پـیش آر و بـا من بـگـویمـگـر بــخــت نـیـکـت نـمـودسـت روی
بــدو گـفـت بــیـژن کـزیـن کـارسـخـتبــر اومـیـد آنـم کــه بــگـشــاد بــخــت
چـو بـا مـن بـسـوگـنـد پـیـمـان کـنـیهــمـــانــا وفـــای مــرا نــشـــکـــنــی
بـــگــویــم ســراســر تــورا داســتــانچـو بــاشـی بـسـوگـنـد هـمـداسـتـان
کــه گــر لــب بــدوزی ز بــهــر گــزنــدزنــان را زبـــان کــم بــمــانــد بـــبــنــد
مــنــیــژه خـــروشــیــد و نــالــیــد زارکـــه بـــر مــن چـــه آمــد بـــد روزگــار
دریــــغ آن شـــــده روزگـــــاران مــــندل خــســتــه و چــشــم بـــاران مــن
بــدادم بـــبــیــژن تــن و خــان و مــانکـنون گـشـت بـر مـن چـنین بـدگـمـان
هــمــان گــنــج دیــنــار و تــاج گــهــربـــتـــاراج دادم هـــمـــه ســـربـــســـر
پـدر گـشـتـه بـیـزار و خـویشـان ز مـنبـــرهــنــه دوان بـــر ســـر انــجـــمــن
ز امـــیـــد بـــیــژن شـــدم نـــاامـــیــدجــهـانــم ســیـاه و دو دیـده ســپــیـد
بــپــوشـد هـمـی راز بــر مـن چـنـیـنتـــو دانـــاتـــری ای جـــهــان آفـــریــن
بــدو گـفـت بـیـژن هـمـه راسـتـسـتز مـن کـار تـو جـمـلـه بــرکـاسـتـسـت
چـنین گـفـتـم اکـنون نبـایسـت گفـتایـا مــهـربــان یـار و هـشــیـار جــفــت
ســزد گــر بــهــر کــار پــنــدم دهــیکـه مـغـزم بــرنـج انـدرون شــد تــهـی
تـو بـشـناس کـاین مـرد گـوهر فـروشکــه خــوالـیـگــرش مـر تــرا داد تــوش
ز بـــهـــر مـــن آمـــد بـــتـــوران فـــرازوگـــرنــه نــبـــودش بـــگـــوهــر نــیــاز
بــبــخــشــود بــر مـن جــهـان آفـریـنبــبــیــنــم مــگــر پــهــن روی زمــیــن
رهـــانـــد مــــرا زیـــن غــــمــــان درازتـــرا زیــن تـــکــاپـــوی و گــرم و گــداز
بــنــزدیـک او شــو بــگــویـش نــهــانکـــه ای پـــهــلــوان کـــیــان جـــهــان
بــدل مـهـربــان و بــتــن چــاره جــویاگــر تــو خــداونــد رخــشــی بــگــوی
مـــنـــیــژه بـــیــامـــد بـــکـــردار بـــادز بــیــژن بــرســتــم پــیــامــش بـــداد
چــو بــشـنـیـد گـفـتــار آن خـوب رویکــــزان راه دور آمــــده پـــــوی پــــوی
بـدانـسـت رسـتـم کـه بـیـژن سـخـنگــشــادســـت بـــر لــالــه ســروبـــن
بـبـخشود و گفتـش که ای خوب چـهرکـــه یـــزدان تـــرا زو مـــبـــراد مـــهـــر
بــگــویـش کــه آری خــداونــد رخــشتــــرا داد یـــزدان فــــریـــاد بــــخــــش
ز زاول بـــــایــــران ز ایــــران بــــتــــورز بـــهــر تـــو پـــیــمـــودم ایــن راه دور
بــگـویـش کــه مـا را بــســان پــلـنـگبــسـود از پــی تــو کـمـرگـاه و چــنـگ
چــو بــا او بــگــویــی ســخــن راز دارشــــب تــــیـــره گــــوشــــت بآواز دار
ز بـــیـــشـــه فـــرازآر هـــیـــزم بـــروزشــب آیــد یــکــی آتــشــی بــرفــروز
مــنــیــژه ز گــفــتـــار او شـــاد شـــددلــش ز انــدهــان یـکــســر آزاد شــد
بــیــامــد دوان تــا بــدان چــاهــســارکـه بــودش بــچـاه انـدرون غـمـگـسـار
بــگـفـتــش کـه دادم ســراسـر پــیـامبـــدان مـــرد فـــرخ پـــی نــیــک نـــام
چــنـیـن داد پــاسـخ کـه آنـم درســتکـه بـیـژن بــنـام و نـشـانـم بــجـسـت
تــو بــا داغ دل چــون پــویـی هـمــیکـه رخــرا بــخــونـاب شــویـی هـمـی
کـنون چـون درسـت آمـد از تـو نشـانبــبــیـنـی ســر تــیـغ مــردم کــشــان
زمــیـن را بــدرانــم اکــنـون بــچــنــگبــپــرویـن بــرانــدازم آســوده ســنــگ
مــرا گــفــت چــون تــیـره گــردد هـواشـب از چــنـگ خــورشـیـد یـابــد رهـا
بـــکـــردار کـــوه آتـــشـــی بـــرفـــروزکـه سـنـگ و سـر چــاه گـردد چــو روز
بـــدان تـــا بـــبـــیــنــم ســـر چـــاه رابـــدان روشـــنـــی بـــســـپـــرم راه را
بـــفــرمــود بـــیــژن کــه آتـــش فــروزکــه رســتــیــم هــر دو ز تـــاریــک روز
ســوی کــردگــار جـــهــان کــرد ســرکــه ای پــاک و بــخــشــنـده و دادگــر
ز هـر بــد تـو بــاشـی مـرا دسـتـگـیـرتــو زن بــر دل و جــان بــدخــواه تــیــر
بـــده داد مـــن زآنـــک بـــیــداد کـــردتـــو دانــی غـــمـــان مــن و داغ و درد
مـــگـــر بــــازیـــابــــم بــــر و بــــوم رانــمــانــم بـــنــنــگ اخـــتـــر شــوم را
تـــو ای دخـــت رنــج آزمـــوده ز مـــنفــدا کــرده جــان و دل و چــیــز و تــن
بــدیـن رنـج کـز مـن تــو بــرداشـتــیزیـــان مـــرا ســـود پــــنـــداشـــتــــی
بــدادی بــمــن گــنــج و تــاج و گــهـرجــهــانــدار خــویـشــان و مــام و پــدر
اگـــر یــابـــم از چـــنـــگ ایــن اژدهــابــــدیــــن روزگــــار جــــوانــــی رهــــا
بـــکــردار نــیــکــان یــزدان پـــرســـتبـــپــویــم بــپــای و بــیــازم بــدســت
بـــســان پـــرســتــار پــیــش کــیــانبـــپــاداش نــیــکــیــت بــنــدم مــیــان
مـنـیـژه بــهـیـزم شـتــابــیـد سـخــتچــو مـرغــان بــرآمـد بــشــاخ درخــت
بـخـورشـیـد بـر چـشـم و هـیـزم بــبـرکـه تــا کـی بــرآرد شــب از کـوه ســر
چـو از چـشـم خـورشـید شـد نـاپـدیدشــب تــیـره بــر کـوه دامـن کــشــیـد
بـــدانــگــه کـــه آرام گــیــرد جـــهــانشـــود آشـــکــارای گــیــتـــی نــهــان
که لشکر کشـد تـیره شـب پـیش روزبـــگــردد ســـر هــور گــیــتـــی فـــروز
مـنـیـژه سـبــک آتــشـی بــرفـروخـتکه چـشـم شـب قیرگون را بـسـوخـت
بــدلـش انـدرون بــانـگ رویـیـنـه خــمکـــه آیــد ز ره رخـــش پـــولــاد ســـم
بــدانـگـه کــه رســتــم بــبــربــر گــرهبـــرافـــگـــنـــد و زد بـــر گـــره بـــر زره
بـشـد پـیـش یـزدان خـورشـیـد و مـاهبــیــامــد بـــدو کــرد پــشــت و پــنــاه
هـمـی گـفـت چـشـم بـدان کـور بــادبـــدیـــن کـــار بـــیـــژن مـــرا زور بـــاد
بــگــردان بــفــرمـود تــا هـمــچــنـیـنبــبــســتــنـد بــر گــردگـه بــنـد کــیـن
بــر اســبــان نــهـادنــد زیـن خــدنــگهـمــه جــنـگ را تــیـز کــردنـد چــنـگ
تــهـمـتــن بــرخــشـنـده بــنـهـاد رویهـمـی رفـت پــیـش انـدرون راه جـوی
چـــو آمــد بـــر ســـنــگ اکــوان فــرازبــــدان چـــاه انـــدوه و گـــرم و گـــداز
چــنـیـن گـفـت بــا نـامـور هـفـت گـردکــه روی زمــیــن را بــبـــایــد ســتــرد
بــبــایـد شــمـا را کــنـون ســاخــتــنســـر چـــاه از ســنــگ پـــرداخـــتـــن
پـــیــاده شــدنــد آن ســران ســپـــاهکــزان ســنـگ پــردخــت مـانـنـد چــاه
بـسـودنـد بـسـیـار بــر سـنـگ چـنـگشـده مـانـده گـردان و آسـوده سـنـگ
چـــو از نــامــداران بـــپـــالــود خـــویکـه ســنـگ از ســر چــاه نـنـهـاد پــی
ز رخـــش انــدر آمـــد گـــو شـــیــرنــرزره دامـــنـــش را بــــزد بــــر کــــمــــر
ز یــزدان جــان آفــریـن زور خــواســتبزد دست و آن سنگ برداشت داست
بــیـنـداخـت در بــیـشـه شـهـر چـیـنبـــلــرزیــد ازان ســـنــگ روی زمــیــن
ز بـــیــژن بـــپــرســیــد و نــالــیــد زارکــه چــون بــود کــارت بـــبـــد روزگــار
هـمـه نـوش بــودی ز گـیـتــیـت بــهـرز دسـتـش چـرا بــسـتــدی جـام زهـر
بـــدو گــفــت بــیــژن ز تــاریــک چــاهکــه چــون بــود بــر پــهـلــوان رنـج راه
مـرا چــون خــروش تــو آمـد بــگــوشهـمـه زهـر گـیـتـی مـرا گـشـت نـوش
بـدین سـان که بـینی مرا خـان و مانز آهــن زمــیـن و ز ســنــگ آســمــان
بــکــنـده دلـم زیـن ســرای ســپــنـجز بــس درد و سـخـتـی و انـدوه و رنـج
بــدو گـفـت رسـتــم کـه بــر جـان تــوبــبــخــشــود روشــن جــهـانـبــان تــو
کـــنــون ای خـــردمــنــد آزاده خـــویمــرا هــســـت بـــا تـــو یــکــی آرزوی
بــمــن بــخــش گــرگــیـن مــیـلــاد راز دل دور کــــن کــــیـــن و بــــیـــداد را
بــدو گــفــت بــیـژن کــه ای یــار مــننــدانـی کــه چــون بــود پــیـکــار مــن
نــدانــی تــو ای مــهــتــر شــیـرمــردکـه گـرگـیـن مـیـلـاد بــا مـن چــه کـرد
گــرافــتــد بــروبــر جــهـانــبــیـن مــنبـــرو رســتــخــیــز آیــد از کــیــن مــن
بــدو گـفـت رسـتــم کـه گـر بــدخـویبـــیــاری و گــفــتـــار مــن نــشــنــوی
بــمـانـم تــرا بــســتــه در چــاه پــایبـــرخــش انــدر آرم شــوم بـــاز جــای
چـو گـفـتـار رسـتـم رسـیدش بـگـوشازان تـــنــگ زنــدان بـــرآمـــد خـــروش
چـنـین داد پـاسـخ کـه بـد بـخـت مـنز گـــــردان وز دوده و انـــــجــــــمـــــن
ز گـرگـین بـدان بـد کـه بـر مـن رسـیدچــنــیـن روز نــیـزم بــبــایــد کــشــیـد
کـشـیدیم و گـشـتـیم خـشـنـود ازویز کـــیــنــه دل مــن بـــیــاســـود ازوی
فـروهـشـت رسـتــم بــزنـدان کـمـنـدبـــرآوردش از چـــاه بــــا پـــای بـــنـــد
بــرهــنــه تــن و مــوی و نــاخــن درازگــــدازیـــده از رنــــج و درد و نــــیــــاز
هـمـه تـن پـر از خـون و رخـسـاره زردازان بـــنــد زنـــجـــیــر زنــگـــار خـــورد
خــروشــیـد رســتــم چــو او را بــدیـدهــمــه تــن در آهــن شــده نــاپــدیـد
بـزد دسـت و بـگسسـت زنجـیر و بـندرهــا کــرد ازو حـــلــقـــه پـــای بـــنــد
سـوی خـانـه رفـتــنـد زان چــاهـسـاربـــیــک دســت بـــیــژن بـــدیــگــر زوار
تـهـمـتـن بــفـرمـود شـسـتـن سـرشیـکـی جــامـه پــوشــیـد نـو بــر بــرش
ازان پـس چـو گـرگـیـن بــنـزدیـک اویبـــیــامــد بـــمــالــیــد بـــر خــاک روی
ز کـــردار بــــد پــــوزش آورد پـــیـــشبــپــیـچــیـد زان خــام کــردار خــویـش
دل بـــیــژن از کـــیــنــش آمـــد بـــراهمـــکـــافـــات نـــاورد پـــیــش گـــنـــاه
شــتــر بــار کـردنـد و اســبــان بــزیـنبــپــوشــیـد رســتــم ســلـیـح گــزیـن
نــشــســـتـــنــد بـــر بـــاره نــامآورانکــشــیـدنـد شــمـشــیـر و گــرز گـران
گـســی کــرد بــار و بــرآراســت کــارچـــنــانــچـــون بـــود در خـــور کـــارزار
بــشـد بــا بــنـه اشـکـش تــیـزهـوشکــه دارد ســپــه را بــهـرجــای گــوش
بــه بــیـژن بــفـرمـود رسـتـم کـه شـوتــو بــا اشــکــش و بــا مــنــیــژه بــرو
کـه مـا امـشــب از کـیـن افـراســیـابنــیــابـــیــم آرام و نــه خــورد و خــواب
یـکــی کــار ســازم کــنــون بــر درشکــه فــردا بـــخــنــدد بــرو کــشــورش
بــدو گــفــت بــیـژن مــنــم پــیـش روکــه از مـن هـمـی کـیـنـه ســازنـد نـو
بــرفـتــنـد بــا رسـتــم آن هـفـت گـردبــنـه اشــکــش تــیـزهـش را ســپــرد
عــنــانـهـا فــگــنـدنـد بــر پــیـش زیـنکـشـیـدنـد یـکـسـر هـمـه تــیـغ کـیـن
بـــشـــد تـــا بـــدرگــاه افــراســـیــاببــهـنـگـام سـســتــی و آرام و خــواب
بـــرآمـــد ز نـــاگـــه ده و دار و گـــیـــردرخـــشــیــدن تـــیــغ و بـــاران تـــیــر
سـران را بـسـی سـر جـدا شد ز تـنپــر از خـاک ریـش و پــر از خـون دهـن
ز دهــــلــــیــــز در رســــتــــم آواز دادکه خـواب تـو خوش بـاد و گردانت شاد
بــخـفـتـی تـو بــر گـاه و بـیـژن بــچـاهمـــگـــر بــــاره دیـــدی ز آهـــن بــــراه
مـــنــم رســـتـــم زابـــلـــی پـــور زالنـه هـنـگـام خــوابــسـت و آرام و هـال
شــکــســـتـــم در بـــنــد زنــدان تـــوکــه ســنـگ گــران بــد نـگـهـبــان تــو
رهـا شــد ســر و پــای بــیـژن ز بــنـدبـــدامــاد بـــر کــس نــســـازد گــزنــد
تــرا رزم و کــیـن ســیــاوخــش بــسبــدیـن دشــت گـردیـدن رخــش بــس
هــمــیــدون بـــرآورد بـــیــژن خــروشکــه ای تــرک بــدگـوهـر تــیـره هـوش
بـرانـدیـش زان تـخـت فـرخـنـده جـایمـرا بــســتــه در پــیـش کـرده بــپــای
هـمـی رزم جـسـتـی بـسـان پـلـنـگمـرا دســت بــسـتــه بــکـردار سـنـگ
کــنـونـم گــشــاده بــهـامـون بــبــیـنکـه بــا مـن نـجـویـد ژیـان شـیـر کـیـن
بــزد دســت بــر جــامـه افــراســیـابکه جـنگ آوران را بـبـسـتـسـت خـواب
بــفــرمــود زان پــس کــه گــیـرنـد راهبـــدان نـــامـــداران جـــویـــنـــده گـــاه
ز هـر سـو خـروش تـکـاپـوی خـاسـتز خون ریختـن بـر درش جـوی خـاست
هـرآنـکــس کـه آمـد ز تــوران ســپــاهزمــانــه تـــهــی مــانــد زو جـــایــگــاه
گـرفـتـنـد بـر کـیـنـه جـسـتـن شـتـابازان خــانــه بــگــریـخــت افــراســیـاب
بـــکــاخ انــدر آمــد خـــداونــد رخــشهـمـه فـرش و دیـبــای او کـرد بـخـش
پــریـچــهـرگــان ســپــهــبــدپــرســتگـرفـتـه هـمـه دسـت گـردان بـدسـت
گــرانـمــایـه اســبــان و زیـن پــلــنـگنــشــانــده گــهـر در جــنــاغ خــدنــگ
ازان پــس ز ایــوان بــبــســتــنــد بــاربـــتـــوران نـــکـــردنـــد بـــس روزگـــار
ز بــهـر بــنــه تــاخــت اســبــان بــزوربـــدان تـــا نــخـــیــزد ازان کــار شـــور
چـنـان رنـجــه بــد رسـتــم از رنـج راهکـه بــر ســرش بــر درد بــود از کــلـاه
سـواران ز بـس رنـج و اسـبــان ز تـگیــکــی را بــتــن بــر نــجــنــبــیــد رگ
بــلـشـکـر فـرســتــاد رســتــم پــیـامکـه شـمـشـیر کـین بـر کـشـید از نیام
کـه مـن بـیگـمـانـم کـزین پـس بـکـینســیـه گـردد از ســم اســبــان زمـیـن
گـشـن لـشـکـری ســازد افـراسـیـاببــــنـــیـــزه بــــپـــوشـــد رخ آفـــتـــاب
بــرفــتــنـد یـکــســر ســواران جــنـگهــمــه رزم را تـــیــز کــردنــد چـــنــگ
هــمـــه نــیــزه داران زدوده ســـنـــانهــمــه جــنــگ را گــرد کــرده عــنــان
مـنـیـژه نـشــســتــه بــخــیـمـه درونپــرســتــنـده بــر پــیـش او رهـنـمــون
یـکـی داسـتــان زد تــهـمـتــن بــرویکــه گــر مــی بــریـزد نــریـزدش بــوی
چــنـیـنـسـت رسـم سـرای ســپــنـجگـهـی نـاز و نـوش و گـهـی درد و رنـج
چـو خـورشـید سـر بـرزد از کـوهـسـارســواران تـــوران بـــبـــســتـــنــد بـــار
بــتــوفــیـد شــهـر و بــرآمــد خــروشتـو گـفـتـی همی کـر کـند نعـره گوش
بــــدرگـــاه افـــراســــیـــاب آمـــدنـــدکـمـربــسـتــگـان بــر درش صـف زدنـد
هـمـه یـکـسـره جــنـگ را ســاخــتــهدل از بــــــوم و آرام پــــــرداخـــــتـــــه
بـــزرگـــان تـــوران گـــشـــاده کـــمــربــه پــیـش ســپــهـدار بــر خــاک سـر
هـمـه جـنـگ را پــاک بــسـتــه مـیـانهــمـــه دل پـــر از کـــیــن ایــرانــیــان
کـز انـدازه بــگـذشــت مـا را ســخــنچــه افــگــنــد بــایــد بــدیـن کــار بــن
کـزیـن نـنـگ بـر شـاه و گـردنـکـشـانبـــمـــانـــد ز کـــردار بـــیــژن نــشـــان
بـــایــران بـــمـــردان نـــدانــنـــدمـــانزنــان کــمــربــســتــه خــوانــنــدمــان
بــرآشـفـت پـس شـه بـسـان پـلـنـگازان پــس بــفـرمـودشـان سـاز جـنـگ
بـه پـیـران بـفـرمـود تـا بــسـت کـوسکـه بـر مـا ز ایران همـین بـد فـسـوس
بـــزد نــای رویــیــن بـــدرگـــاه شـــاهبــجــوشـیـد در شــهـر تــوران ســپــاه
یـلـان صـف کـشـیـدنـد بــر در ســرایخــروش آمــد از بــوق و هـنــدی درای
ســپــاهـی ز تــوران بــدان مــرز رانـدکــه روی زمــیـن جــز بــدریـا نــمــانــد
چــو از دیــدگــه دیــدبــان بــنــگــریــدزمـیـن را چــو دریـای جــوشـان بــدیـد
بــر رســتــم آمـد کـه بــبــسـیـچ کـارکـه گـیـتــی سـیـه شـد ز گـرد ســوار
بــدو گــفــت مــا زیــن نــداریــم بــاکهـمـی جــنـگ را بــرفـشـانـیـم خــاک
بــنـه بــا مـنـیـژه گـســی کــرد و بــاربـــپـــوشـــیــد خـــود جـــامــه کـــارزار
بـــبـــالــا بـــرآمــد ســپـــه را بـــدیــدخـروشـی چـو شـیـر ژیـان بــرکـشـیـد
یــکــی داســـتـــان زد ســـوار دلــیــرکـه روبـه چـه سـنـجـد بـچـنگـال شـیر
بــــگــــردان جــــنــــگــــاور آواز کــــردکــه پــیـش آمــد امــروز نـنـگ و نـبــرد
کــجـــا تـــیــغ و ژوپـــیــن زهــرآبـــدارکـــجــــا نـــیـــزه و گـــرزه گـــاوســــار
هــنــرهــا کــنــون کــرد بــایــد پــدیـدبـریـن دشـت بـر کـیـنـه بـایـد کـشـیـد
بــــرآمـــد خــــروشـــیـــدن کـــرنـــایتــهــمــتــن بـــرخــش انــدر آورد پــای
ازان کـوه سـر سـوی هامـون کـشـیدچــو لـشـکـر بــتــنـگ انـدر آمـد پــدیـد
کـشـیـدنـد لـشـکـر بــران پـهـن جـایبــهـرسـو بــبــســتــنـد ز آهـن سـرای
بــیـاراســت رســتــم یـکــی رزمـگــاهکـه از گـرد اســبــان هـوا شـد ســیـاه
ابــر مـیـمـنـه اشـکـش و گـســتــهـمســـواران بــــســـیـــار بــــا او بـــهـــم
چـو رهـام و چـون زنـگـه بــر مـیـسـرهبــخــون داده مــر جــنـگ را یـکــســره
خــود و بـــیــژن گــیــو در قــلــبـــگــاهنــگــهــدار گــردان و پــشــت ســپـــاه
پــس پـشـت لـشـکـر کـه بــیـسـتـونحــصـاری ز شـمـشـیـر پــیـش انـدرون
چــو افـراســیـاب آن ســپــه را بــدیـدکـه ســالـارشـان رســتــم آمـد پــدیـد
غمی گشت و پـوشید خـفتـان جـنگســـپـــه را بـــفـــرمــود کــردن درنــگ
بــرابــر بآیـیــن صــفــی بــرکــشــیــدهـوا نـیـلــگــون شــد زمــیـن نـاپــدیـد
چــپ لـشـکـرش را بــپــیـران سـپــردسـوی راســتــش را بــه هـومـان گـرد
بــگـرســیـوز و شـیـده قـلـب ســپــاهســپــرد و هـمـی کـرد هـر سـو نـگـاه
تـهـمـتـن هـمـی گـشـت گـرد سـپـاهز آهـــن بـــکـــردار کـــوهــی ســـیــاه
فـغـان کرد کـای تـرک شـوریده بـخـتکه ننگی تـو بـر لشـکـر و تـاج و تـخـت
تـرا چـون سـواران دل جـنـگ نـیسـتز گـردان لـشــکــر تــرا نـنـگ نـیـســت
کـه چـنـدیـن بـپـیـش مـن آیی بـکـینبــمـردان و اسـبــان بــپــوشـی زمـیـن
چـو در جـنگ لـشـکـر شـود تـیزچـنگهمـی پـشـت بـینم تـرا سـوی جـنـگ
ز دسـتـان تـو نـشـنـیدی آن داسـتـانکـــه دارد بـــیــاد از گـــه بـــاســـتـــان
کـه شـیری نتـرسـد ز یک دشـت گـورســتــاره نــتــابــد چــو تــابــنــده هـور
بـــدرد دل و گــوش غـــرم ســـتـــرگاگــر بــشــنــود نــام چــنــگــال گــرگ
چــو انــدر هــوا بـــاز گــســتـــرد پـــربـــتــرســد ز چــنــگــال او کــبــک نــر
نـــه روبـــه شـــود ز آزمـــودن دلـــیــرنـه گـوران بــســایـنـد چــنـگـال شــیـر
چـو تـو کس سـبـکسـار خـسرو مبـادچــو بــاشـد دهـد پــادشـاهـی بــبــاد
بـدین دشت و هامون تـو از دست منرهــایــی نــیــابـــی بـــجــان و بـــتــن
چـو ایـن گـفـتــه بــشـنـیـد تــرک دژمبـــلـــرزیــد و بـــرزد یــکـــی تـــیــز دم
بـــرآشـــفـــت کــای نــامــداران تـــورکه این دشت جـنگست گر جـای سور
بــبــایــد کــشــیــدن دریــن رزم رنــجکه بـخـشـم شما رابـسـی تـاج و گنج
چـو گـفـتـار سـالارشـان شـد بـگـوشزگــردان لــشـــکـــر بـــرآمــد خـــروش
چـنـان تـیـره گـون شـد ز گـرد آفـتــابکـه گـفـتـی همـی غـرقـه مـاند در آب
بــبــســتــنـد بــر پــیـل رویـیـنـه خــمدمـــیـــدنـــد شـــیـــپـــور بـــا گـــاودم
ز جـــوشـــن یــکــی بـــاره آهــنــیــنکــشـــیــدنــد گــردان بـــروی زمــیــن
بــجــوشـیـد دشــت و بــتــوفـیـد کـوهز بــــانـــگ ســــواران هـــر دو گــــروه
درفــشــان بــگــرد انـدرون تــیـغ تــیـزتـو گـفـتـی بــرآمـد هـمـی رسـتـخـیـز
هـمـی گـرز بــاریـد هـمـچـون تــگـرگابــر جـوشـن و تـیـر و بــر خـود و تـرگ
و زان رســتــمـی اژدهـافــش درفـششـده روی خـورشـیـد تـابــان بـنـفـش
بـــپـــوشــیــد روی هــوا گــرد پـــیــلبــخــورشــیـد گـفـتــی بــرانـدود نـیـل
بـهر سـو کـه رسـتـم بـرافـگند رخـشسـران را سر از تـن همی کرد بـخـش
بـــچـــنــگ انــدرون گــرزه گـــاوســـاربــســان هـیـونـی گـسـســتــه مـهـار
همی کشـت و می بـسـت در رزمگاهچــو بــســیـار کــرد از بــزرگــان تــبــاه
بـــقــلــب انــدر آمــد بـــکــردار گــرگپـــراگــنــده کــرد آن ســـپـــاه بـــزرگ
بــرآمـد چــو بــاد آن سـران را ز جــایهــمـــان بـــادپـــایــان فـــرخ هــمــای
چــو گــرگـیـن و رهـام و فــرهـاد گــردچــپ لــشــکــر شــاه تــوران بـــبـــرد
درآمد چو باد اشکش از دست راستز گـرسـیـوز تــیـغ زن کـیـنـه خـواسـت
بــقــلــب انــدرون بــیـژن تــیـزچــنــگهـمـی بــزمـگـاه آمـدش جــای جـنـگ
ســران ســواران چـــو بـــرگ درخـــتفـرو ریـخـت از بــار و بـرگـشـت بــخـت
هـمـه رزمـگـه سـربــسـر جـوی خـوندرفـــش ســـپـــهــدار تـــوران نــگــون
سـپـهـدار چـون بـخـت بـرگـشـتـه دیددلــیـران تــوران هـمــه کــشــتــه دیـد
بـیفـگـنـد شـمـشـیر هنـدی ز دسـتیـکـی اسـب آسـوده تـر بــرنـشـسـت
خـود و ویژگان سـوی تـوران شـتـافـتکــزایـرانــیـان کــام و کــیـنــه نـیـافــت
بــرفـت از پــسـش رسـتــم گـرد گـیـربــبــاریـد بــر لــشــکــرش گــرز و تــیـر
دو فـــرســـنـــگ چـــون اژدهــای دژمهـمـی مـردم آهـخــت ازیـشــان بــدم
ســـواران جـــنــگـــی ز تـــوران هــزارگـــرفـــتـــنـــد زنـــده پـــس از کـــارزار
بـــلــشـــکـــرگــه آمــد ازان رزمــگــاهکه بـخـشش کند خـواستـه بـر سـپـاه
بــبــخـشـیـد و بــنـهـاد بــر پــیـل بــاربـــپـــیـــروزی آمـــد بـــر شـــهـــریـــار
چـــو آگــاهــی آمــد بـــشـــاه دلــیــرکـه از بـیـشـه پـیـروز بـرگـشـت شـیـر
چــو بــیـژن شـد از بــنـد و زنـدان رهـاز بــــنــــد بــــدانــــدیـــش نـــراژدهـــا
سـپـاهی ز تـوران بـهـم بـرشـکـسـتهـمـه لـشـکـر دشـمـنـان کـرد پـسـت
بــشــادی بــه پــیـش جــهـان آفـریـنبـــمــالــیــد روی و کــلــه بـــر زمــیــن
چــو گــودرز و گـیـو آگــهـی یـافــتــنـدســوی شــاه پــیـروز بــشــتــافــتــنـد
بـــرآمــد خــروش و بــیــامــد ســپــاهتـــبـــیــره زنـــان بـــرگـــرفـــتـــنــد راه
دمـــنـــده دمـــان گــــاودم بــــر درشبــرآمــد خــروشــیــدن از لــشــکــرش
سـیه کـرده مـیدانـش اسـبـان بـسـمهــمــه شـــهــر آوای رویــیــنــه خـــم
بـیک دسـت بـربـسـتـه شـیر و پـلـنگبـــزنــجــیــر دیــگــر ســواران جـــنــگ
گــــرازان ســــواران دمــــان و دنــــانبــدنـدان زمــیـن ژنـده پــیـلــان کــنـان
بــپـیـش سـپـاه انـدرون بـوق و کـوسدرفـش از پـس پـشـت گودرز و طـوس
پــذیـره شـدن پــیـش پــهـلـو ســپــاهبــدیـن گــونــه فــرمــود بــیــدار شــاه
بــرفــتــنــد لــشــکــر گــروهــا گــروهزمــیــن شــد ز گــردان بـــکــردار کــوه
چـــو آمـــد پـــدیــدار از انــبـــوه نــیــوپـــیــاده شــد از بـــاره گــودرز و گــیــو
ز اســب انــدرآمــد جــهـان پــهـلــوانبـــپـــرســیــدش از رنــج دیــده گــوان
بـــرو آفـــریــن کـــرد گـــودرز و گـــیــوکـــه ای نــامــبـــردار و ســـالــار نــیــو
دلـیـر از تــو گــردد بــهـر جــای شــیـرســپــهـر از تــو هـرگـز مـگـرداد ســیـر
تــــرا جـــاودان بــــاد یـــزدان پــــنـــاهبــکــام تــو گــرداد خــورشــیــد و مــاه
هـمــه بــنـده کــردی تــو ایـن دوده رازتـــو یـــافـــتـــم پــــور گـــم بــــوده را
ز درد و غــمــان رســتـــگــان تـــویــمبـــایــران کــمــربـــســتـــگــان تــویــم
بـر اسـبـان نشـسـتـند یکـسـر مـهانگـــرازان بـــنـــزدیــک شـــاه جـــهـــان
چــو نـزدیـک شــهـر جــهـانـدار شــاهفـــرازآمــد آن گـــرد لــشـــکـــرپـــنــاه
پـــذیــره شـــدش نـــامـــدار جـــهــاننـــگـــهـــدار ایـــران و شـــاه مـــهـــان
چــو رســتــم بــفــر جــهـانـدار شــاهنـــگـــه کـــرد کآمـــد پــــذیـــره بــــراه
پــیـاده شــد و بــرد پــیـشــش نـمــازغـــمــی گــشـــتـــه از رنــج و راه دراز
جــهـانـدار خــســرو گـرفــتــش بــبــرکــه ای دســت مــردی و جــان هــنــر
تـهمـتـن سـبـک دسـت بـیژن گـرفـتچــنـانـکـش ز شــاه و پــدر بــپــذرفـت
بـیـاورد و بـسـپـرد و بـر پـای خـاسـتچـنـان پـشـت خـمـیـده را کـرد راسـت
ازان پـــس اســـیـــران تـــوران هـــزاربـــیــاورد بـــســـتـــه بـــر شـــهــریــار
بــرو آفــریــن کــرد خــســرو بــمــهــرکــه جــاویـد بــادا بــکــامــت ســپــهـر
خـــنــک زال کـــش بـــگــذرد روزگـــاربـــمــانــد بـــگـــیــتـــی تـــرا یــادگـــار
خـجـسـتـه بــر و بـوم زابـل کـه شـیـرهـــمـــی پـــرورانـــد گـــوان و دلـــیـــر
خـــنــک شــهــر ایــران و فــرخ گــوانکــه دارنـد چــون تــو یـکــی پــهـلــوان
وزین هر سـه بـرتـر سـر و بـخـت مـنکه چـون تـو پـرسـتـد همی تـخـت من
بــه خــورشـیـد مـانـد هـمـی کـار تــوبـــگــیــتـــی پـــراگـــنــده کـــردار تـــو
بــگـیـو آنـگـهـی گـفـت شــاه جــهـانکــه نـیـکــســت بــا کــردگــارت نـهـان
کـه بــر دسـت رسـتـم جـهـان آفـریـنبــــتــــو داد پــــیـــروز پــــور گــــزیـــن
گــرفــت آفــریـن گــیـو بــر شــهــریـارکــه شـــادان بـــدی تـــا بـــود روزگــار
سـر رسـتــمـت جــاودان ســبــز بــاددل زال فـــــرخ بــــــدو بــــــاد شـــــاد
بــفـرمـود خـسـرو کـه بــنـهـیـد خـوانبـــزرگــان بـــرتـــرمــنــش را بـــخــوان
چــو از خــوان ســالـار بــرخــاسـتــنـدنـشــســتــنـگــه مــی بــیـاراســتــنـد
فــروزنــده مــجــلــس و مــیــگــســارنــوازنـــده چـــنــگ بـــا پـــیــشـــکـــار
هــمــه بـــر ســران افــســران گــرانبـــزر انـــدرون پـــیــکـــر از گـــوهـــران
هـمـه رخ چــو دیـبــای رومـی بــرنـگخـروشـان ز چــنـگ و پــریـزاده چــنـگ
طـبـقـهای سـیمین پـر از مـشـک ناببـــپــیــش انــدرون آبــگــیــری گــلــاب
هـمـی تــافـت ازفـر شــاهـنـشــهـیچــو مـاه دو هـفـتــه ز ســرو ســهـی
هـمـه پــهـلــوانـان خــســروپــرســتبـــرفــتــنــد زایــوان ســالــار مــســت
بــشـبــگـیـر چــون رسـتــم آمـد بــدرگـشــاده دل و تــنـگ بــســتــه کــمـر
بــدســتــوری بــازگــشــتــن بــجــایهــمــی زد هــشــیــوار بــا شــاه رای
یـکـی دســت جــامـه بــفـرمـود شـاهگــهــر بـــافـــتـــه بـــا قـــبـــا و کــلــاه
یــکــی جـــام پـــر گــوهــر شــاهــوارصـد اسـب و صـد اشـتـر بـزیـن و بـبـار
دو پــنـجــه پــری روی بــسـتــه کـمـردو پـــنــجــه پـــرســتــار بـــا طــوق زر
هـمـه پــیـش شـاه جـهـان کـدخـدایبــیــاورد و کــردنــد یــک ســر بـــپــای
هــمــه رســتــم زابـــلــی را ســپــردزمـیـن را بـبـوسـیـد و بـرخـاسـت گـرد
بـــســربـــر نــهــاد آن کــلــاه کــیــانبــبــســت آن کـیـانـی کـمـر بــرمـیـان
ابـــر شـــاه کــرد آفــریــن و بـــرفـــتره سـیـسـتــان را بــسـیـچــیـد تــفـت
بـــزرگــان کــه بـــودنــد بـــا او بــهــمبـــرزم و بـــبـــزم و بـــشـــادی و غــم
بــرانـدازه شـان یـک بـیـک هـدیـه داداز ایــوان خـــســرو بـــرفــتـــنــد شــاد
چــو از کــار کــردن بــپــردخــت شــاهبآرام بـــنــشــســت بـــر پــیــشــگــاه
بــفــرمــود تــا بــیــژن آمــدش پــیـشسـخـن گفـت زان رنج و تـیمار خـویش
ازان تـــــنــــگ زنـــــدان و رنـــــج زوارفـراوان ســخــن گـفــت بــا شــهـریـار
وزان گـــــــردش روزگـــــــاران بــــــــدهـمـه داسـتــان پــیـش خــسـرو بــزد
بـپـیـچـیـد و بـخـشـایش آورد سـخـتز درد و غــم دخــت گـم بــوده بــخــت
بــفــرمــود صــد جــامــه دیــبــای رومهــمــه پــیـکــرش گــوهــر و زر و بــوم
یــکــی تــاج و ده بــدره دیــنــار نــیــزپــرسـتــنـده و فـرش و هـرگـونـه چـیـز
بــه بـیـژن بــفـرمـود کـایـن خـواسـتـهبـــبـــر ســوی تـــرک روان کــاســتـــه
بـرنجـش مـفـرسـا و سـردش مـگـوینـــگـــر تــــا چــــه آوردی او را بــــروی
تــو بــا او جــهــان را بــشــادی گــذارنــگــه کـــن بـــدیــن گـــردش روزگـــار
یــکـــی را بـــرآرد بـــچـــرخ بـــلـــنـــدز تــیـمــار و دردش کــنــد بــی گــزنـد
وزانـجــاش گـردان بــرد ســوی خــاکهمـه جـای بـیمـسـت و تـیمـار و بـاک
هـم آن را کــه پــرورده بــاشــد بــنــازبـــیــفــگــنــد خـــیــره بـــچـــاه نــیــاز
یـــکـــی را ز چـــاه آورد ســـوی گـــاهنـهـد بــر ســرش بــر ز گــوهـر کــلــاه
جـهـان را ز کـردار بــد شـرم نـیـسـتکــســی را بــرش آب و آزرم نـیـســت
هـمـیـشـه بـهـر نـیک و بـد دسـتـرسولــیــکــن نــجـــویــد خــود آزرم کــس
چــنـیـنـســت کــار ســرای ســپــنـجگـهـی نـاز و نـوش و گـهـی درد و رنـج
ز بـــهــر درم تـــا نـــبـــاشـــی بـــدردبـــــی آزار بـــــهــــتـــــر دل رادمـــــرد
بــدیـن کـار بــیـژن سـخـن سـاخــتــمبــــپــــیـــران و گـــودرز پــــرداخـــتـــمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.