ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت اول

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:27 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
جــهـان چــون بــزاری بــرآیـد هـمــیبــدو نــیــک روزی ســرآیــد هــمــی
چــو بـــســتـــی کــمــر بـــر در راه آزشــود کــار گــیــتــیـت یـکــســر دراز
بـیک روی جـسـتـن بـلندی سزاستاگــــر در مـــیـــان دم اژدهـــاســــت
و دیـگــر کــه گــیــتــی نــدارد درنــگسرای سپـنجی چه پـهن و چه تـنگ
پـــرســتـــنــده آز و جـــویــای کــیــنبــگـیـتــی ز کــس نـشــنـود آفــریـن
چــو ســرو سـهـی گـوژ گـردد بــبــاغبــدو بــر شـود تــیـره روشــن چــراغ
کـنـد بــرگ پـژمـرده و بــیـخ سـسـتسرش سوی پـستـی گراید نخـست
بـــرویــد ز خــاک و شــود بـــاز خــاکهمه جـای تـرسست و تـیمار و بـاک
ســـر مــایــه مــرد ســـنــگ و خـــردز گــیــتـــی بـــی آزاری انــدر خــورد
در دانـــش و آنـــگـــهــی راســـتـــیگــریـن دو نـیـابــی روان کــاســتــی
اگــر خــود بــمــانــی بــگــیـتــی درازز رنـــج تـــن آیــد بـــرفـــتـــن نـــیــاز
یـکــی ژرف دریـاســت بــن نــاپــدیـددر گــــنـــج رازش نـــدارد کــــلـــیـــد
اگــر چـــنــد یــابـــی فــزون بـــایــدتهــمــان خــورده یـک روز بــگــزایـدت
سه چـیزت بـبـاید کزان چـاره نیسـتوزو بــر سـرت نـیـز پـیـغـاره نـیـسـت
خـوری گـر بـپـوشـی و گـر گـسـتـریسـزد گـرد بــدیـگـر سـخــن نـنـگـری
چـو زین سـه گذشتـی همه رنج و آزچــه در آز پــیـچــی چــه انــدر نــیـاز
چـو دانـی کـه بــر تــو نـمـانـد جـهـانچه پـیچی تـو زان جـای نوشین روان
بــخـور آنـچ داری و بــیـشـی مـجـویکـــه از آز کـــاهــد هــمـــی آبـــروی
***
دل شــاه تــرکـان چــنـان کـم شـنـودهــمــیــشــه بـــرنــج از پــی آز بــود
ازان پـس کـه بــرگـشـت زان رزمـگـاهکـه رسـتـم بــرو کـرد گـیـتـی سـیـاه
بــشــد تــازیـان تــا بــخــلــخ رســیـدبـنـنـگ از کـیـان شـد سـرش نـاپـدید
بـــــکـــــاخ انــــدر آمــــد پـــــرآزار دلابــــا کــــاردانــــان هــــشــــیــــاردل
چــو پــیـران و گــرســیـوز رهـنــمــونقـراخـان و چـون شـیـده و گـرسـیـون
بـرایـشـان هـمـه داسـتـان بـرگـشـادگـذشـتــه سـخـنـهـا هـمـه کـرد یـاد
کــه تــا بــرنـهـادم بــشــاهـی کــلـاهمـرا گـشـت خـورشـید و تـابـنده مـاه
مــرا بــود بــر مــهــتــران دســتــرسعـــنــان مــرا بـــرنــتـــابـــیــد کـــس
ز هــنـــگـــام رزم مـــنــوچـــهــر بـــازنــبـــد دســـت ایــران بـــتـــوران دراز
شــبــیـخــون کــنـد تــا در خــان مــناز ایــران بـــیــازنـــد بـــر جـــان مـــن
دلــــاور شــــد آن مـــردم نـــادلـــیـــرگــوزن انــدر آمــد بــبــالــیــن شــیــر
بــریـن کــیـنــه گــر کــار ســازیـم زودوگـــرنـــه بــــرآرنـــد زیـــن مـــرز دود
ســزد گـر کـنـون گـرد ایـن کــشــورمســراسـر فـرســتــادگـان گـســتــرم
ز تـــرکـــان وز چـــیــن هــزاران هــزارکـــمـــربـــســـتـــگـــان از در کـــارزار
بـــیــاریــم بـــر گــرد ایــران ســـپـــاهبــســازیـم هـر ســو یـکــی رزمـگـاه
هـمـه مـوبـدان رای هـشـیـار خـویشنـهـادنـد بــا گـفـت ســالـار خــویـش
کـه مـا را ز جـیـحـون بـبـایـد گـذشـتزدن کوس شـاهی بـران پـهن دشت
بآمـوی لــشــکــر گــهـی ســاخــتــنشــب و روز نآســودن از تـــاخـــتـــن
که آن جـای جـنگست و خون ریختـنچـه بــا گـیـو و بــا رسـتــم آویـخـتـن
ســرافــراز گــردان گــیـرنــده شــهــرهـمــه تــیـغ کــیـن آب داده بــه زهـر
چـو افـراسـیـاب آن سـخـنـهـا شـنـودبـرافـروخـت از بـخـت و شـادی نمـود
ابـــر پـــهــلـــوانــان و بـــر مـــوبـــدانبـــکـــرد آفـــریــنـــی بـــرســـم ردان
نـویـســنـده نـامــه را پــیـش خــوانـدسـخـنـهـای بـایسـتـه چـنـدی بـرانـد
فـرسـتــادگـان خـواسـت از انـجــمـنبــنــزدیـک فــغــفــور و شــاه خــتــن
فــرســتــاد نـامـه بــه هـر کـشــوریبـــهــر نــامــداری و هــر مــهــتـــری
سپه خواست کاندیشه جنگ داشتز بـیژن بـدان گـونـه دل تـنـگ داشـت
دو هـفـتــه بــرآمـد ز چــیـن و خــتــنز هر کـشـوری شـد سـپـاه انـجـمـن
چـو دریـای جـوشـان زمـیـن بــردمـیـدچـنان شـد که کـس روز روشـن ندید
گــلــه هـرچ بــودش ز اســبــان یـلــهبــشــهــر انــدر آورد یـکــســر گــلــه
هـمــان گــنــجــهـا کــز گــه تــور بــازپـدر بــر پـسـر بـر هـمـی داشـت راز
ســر بــدره هـا را گــشــادن گــرفــتشـــب و روز دیــنـــار دادن گـــرفـــت
چــو لـشـکـر سـراسـر شـد آراسـتــهبــدان بـی نـیـازی شـد از خـواسـتـه
ز گــردان گــزیـن کــرد پــنــجــه هـزارهــمــه رزم جــویــان ســازنــده کــار
بــشـیـده کـه بــودش نـبــرده پــســرز گـــردان جـــنــگــی بـــرآورده ســـر
بــدو گـفــت کـیـن لـشــکـر ســرفـرازســـپــــردم تـــرا راه خـــوارزم ســـاز
نــگــهــبـــان آن مــرز خــوارزم بـــاشهـمـیـشـه کـمـربــسـتــه رزم بــاش
دگــر پـــنــجـــه از نــامــداران چــیــنبـــفــرمــود تــا کــرد پــیــران گــزیــن
بـــدو گــفــت تــا شــهــر ایــران بــرومـمـان رخـت و مـه تـخـت سـالـار نـو
در آشــتــی هــیــچ گــونــه مــجــویسـخـن جـز بـجـنگ و بـکـینه مـگـوی
کــســی کــو بــرد آب و آتــش بــهـمابــر هـر دوان کـرده بــاشــد ســتــم
دو پــر مــایـه بــیــدار و دو پــهــلــوانیـکـی پـیـر و بـاهـوش و دیـگـر جـوان
بـــرفــتــنــد بـــا پـــنــد افــراســیــاببآرام پـــیـــر و جـــوان بـــر شـــتـــاب
ابـــا تـــرگ زریــن و کــوپـــال و تــیــغخــروشــان بــکــردار غــرنــده مــیــغ
پــس آگـاهـی آمـد بــه پــیـروز شــاهکــه آمــد ز تــوران بـــایــران ســپــاه
جــفـاپــیـشـه بــدگـوهـر افـراســیـابز کــیـنــه نـیـایـد شــب و روز خــواب
بــرآورد خــواهـد هـمـی ســر ز نـنـگز هر سـو فـرسـتـاد لـشـکـر بـجـنـگ
هـمــی زهـر ســایـد بــنـوک ســنـانکـه تــابــد مـگـر ســوی ایـران عـنـان
سـواران جــنـگـی چـو سـیـصـد هـزاربـجـیحـون هـمـی کـرد خـواهـد گـذار
سـپـاهـی کـه هـنـگـام نـنـگ و نـبـردز جــیــحــون بــگــردون بـــرآورد گــرد
دلـــیـــران بـــدرگـــاه افـــراســـیـــابز بــانــگ تــبــیـره نــیــابــنــد خــواب
ز آوای شــــیــــپـــــور و زخــــم درایتـو گـویـی بــرآیـد هـمـی دل ز جـای
گـر آیـد بــایـران بــجــنـگ آن ســپــاههــــژبــــر دلــــاور نــــیـــایـــد بــــراه
سـر مـرز تــوران بــه پــیـران ســپــردسـپــاهـی فـرسـتــاد بــا او نـه خـرد
ســوی مــرز خــوارزم پــنــجــه هــزارکــمــربـــســتـــه رفــت از در کــارزار
ســپــهــدارشــان شــیـده شــیـر دلکـز آتـش سـتــانـد بــشـمـشـیـر دل
ســپــاهـی بــکـردار پــیـلـان مـسـتکه بـا جـنگ ایشان شود کوه پـسـت
چــو بــشــنـیـد گــفــتــار کــاراگـهـانپـرانـدیشـه بـنـشـسـت شـاه جـهان
بــکــاراگـهـان گـفــت کـای بــخــردانمـن ایـدون شـنـیـدسـتـم از مـوبـدان
کـه چــون مـاه تــرکـان بــرآیـد بــلـنـدز خــورشــیــد ایــرانــش آیــد گــزنــد
ســیــه مــارکــورا ســر آیــد بـــکــوبز سـوراخ پـیچـان شـود سـوی چـوب
چـو خـسـرو بــه بــیـداد کـارد درخـتبــگـردد بــرو پــادشــاهـی و تــخــت
هـمـه مـوبـدان را بـر خـویـش خـوانـدشـنیده سـخـن پـیش ایشـان بـرانـد
نــشــســتــنــد بــا شــاه ایـران بــرازبــــزرگــــان فــــرزانــــه و رزم ســــاز
چـو دسـتـان سـام و چـو گـودرز و گیوچـو شـیـدوش و فـرهـاد و رهـام نـیو
چـو طـوس و چـو رسـتـم یل پـهـلـوانفــریــبـــرز و شــاپـــور شــیــر دمــان
دگــر بــیــژن گــیــو بـــا گــســتــهــمچــو گـرگـیـن چـون زنـگـه و گـژدهـم
جــزیـن نــامــداران لــشــکــر هــمــهکــه بـــودنــد شــاه جــهــان را رمــه
ابــا پــهـلـوانـان چــنـیـن گـفـت شـاهکـه تـرکـان همـی رزم جـوینـد و گـاه
چو دشمن سپـه کرد و شد تیز چنگبــبــایـد بــسـیـچــیـد مـا را بــجــنـگ
بــــفـــرمـــود تـــا بـــوق بــــا گـــاودمدمـیـدنـد و بــســتــنـد رویـیـنـه خــم
از ایـوان بــه مــیـدان خــرامـیـد شــاهبـــیــاراســتـــنــد از بـــر پـــیــل گــاه
بــزد مـهـره در جـام بــر پــشـت پـیـلزمـیـن را تــو گـفـتــی بــرانـدود نـیـل
هـوا نـیـلـگـون شـد زمـین رنـگ رنـگدلــیـران لــشــکــر بــســان پــلــنـگ
بــچـنـگ انـدرون گـرز و دل پـر ز کـیـنز گـردان چـو دریـای جـوشـان زمـیـن
خـــروشــی بـــرآمــد ز درگــاه شـــاهکــه ای پــهــلــوانــان ایــران ســپــاه
کـسـی کـو بــسـایـد عـنـان و رکـیـبنـبــایـد کـه یـابــد بــخــانـه شـکـیـب
بــــفـــرمـــود کـــز روم وز هـــنـــدوانســـواران جـــنــگــی گــزیــده گــوان
دلـــیــران گـــردنـــکـــش از تـــازیـــانبــســیــچــیـده جــنــگ شــیـر ژیــان
کـمـربـسـتـه خـواهـنـد سـیصـد هـزارز دشــــت ســــواران نـــیـــزه گــــزار
هـر آنــکــو چــهـل روزه را نــزد شــاهنــیــایـد نــبــیـنــد بــســر بــر کــلــاه
پــراگــنــده بــر گــرد کــشــور ســوارفــرســتـــاده بـــا نــامــه شــهــریــار
دو هـفــتــه بــرآمـد بــفــرمــان شــاهبــجــنـبــیـد در پــادشـاهـی ســپــاه
ز لـشـکـر همـه کـشـور آمـد بـجـوشزگـیـتــی بــر آمـد ســراسـر خــروش
بــشــبــگــیــر گــاه خــروش خــروسز هـر سـوی بــرخـاسـت آوای کـوس
بــزرگــان هـر کــشــوری بــا ســپــاهنــهـادنــد ســر ســوی درگــاه شــاه
در گـــنــجـــهــای کـــهــن بـــاز کـــردســــپـــــه را درم دادن آغــــاز کــــرد
هـمـه لـشـکـر از گـنـج و دیـنـار شـاهبــســر بــر نــهــادنــد گــوهـر کــلــاه
بـه بـر گسـتـوان و بـجـوشـن چـو کوهشـدند انـجـمـن لـشـکـری همـگـروه
چـو شـد کـار لـشـکـر همه سـاخـتـهوزیـــشـــان دل شـــاه پـــرداخـــتـــه
نـخــســتــیـن ازان لــشــکــر نـامـدارســواران شـمـشـیـر زن ســی هـزار
گـزیـن کـرد خـسـرو بـرسـتـم سـپـردبــدو گــفــت کــای نــامــبــردار گــرد
ره سـیـسـتـان گـیـر و بــرکـش بـگـاهبـــهــنــدوســتــان انــدر آور ســپـــاه
ز غـــزنـــیــن بـــرو تـــا بـــراه بـــریــنچـو گـردد تـرا تــاج و تـخـت و نـگـیـن
چــو آن پــادشـاهـی شـود یـکـســرهبآبـــشــخـــور آیــد پـــلــنــگ و بـــره
فـــرامـــرز را ده کـــلـــاه و نـــگـــیـــنکـسـی کـو بـخـواهد ز لشـکـر گـزین
بــزن کـوس رویـیـن و شـیـپـور و نـایبـکـشـمیر و کـابـل فـزون زین مـپـای
کـه مـا را ســر از جــنـگ افـراسـیـابنـیـابــد هـمـی خــورد و آرام و خـواب
الــانــان و غــزدژ بـــلــهــراســـب دادبــدو گـفـت کـای گـرد خــســرو نـژاد
بـــرو بـــا ســپــاهــی بــکــردار کــوهگـزیـن کــن ز گــردان لـشــکــر گـروه
ســــواران شـــایـــســــتــــه کـــارزاربـــبـــر تــا بـــرآری ز دشــمــن دمــار
بــاشـکـش بــفـرمـود تــا سـی هـزاردمـــنـــده هـــژبـــران نـــیـــزه گـــزار
بـــرد ســوی خــوارزم کــوس بـــزرگســپـــاهــی بـــکــردار درنــده گــرگ
زنـــد بـــر در شـــهـــر خـــوارزم گـــاهابـــا شــیــده رزم زن کــیــنــه خــواه
ســــپــــاه چــــهـــارم بــــگـــودرز دادچـــه مـــایــه ورا پـــنـــد و انــدرز داد
کـــه رو بـــا بـــزرگـــان ایــران بـــهــمچـو گـرگین و چـون زنگه و گـسـتـهم
زواره فـــریــبـــرز و فـــرهــاد و گـــیــوگـــرازه ســـپـــهــدار و رهـــام نـــیــو
بـفـرمـود بـسـتـن کـمـرشـان بـجـنگسـوی رزم تــوران شـدن بــی درنـگ
ســـپـــهــدار گــودرز کـــشـــوادگـــانهـــمـــه پـــهـــلـــوانـــان و آزادگـــان
نـشـسـتـنـد بــر زیـن بــفـرمـان شـاهســپــهــدار گــودرز پــیــش ســپـــاه
بـــگــودرز فــرمــود پـــس شــهــریــارچــو رفــتــی کـمـر بــســتــه کــارزار
نــگــر تــا نــیـازی بــه بــیـداد دســتنـــگـــردانــی ایــوان آبـــاد پـــســـت
کـسـی کـو بــجـنـگـت نـبـنـدد مـیـانچــنـان ســاز کـش از تــو نـایـد زیـان
کــه نــپــســنـدد از مــا بــدی دادگــرسـپــنـجـسـت گـیـتـی و مـا بــرگـذر
چـو لـشـکـر سـوی مـرز تــوران بــریمـــن تــــیـــز دل را بآتــــش ســـری
نـگـر تــا نـجــوشــی بــکـردار طــوسنـبــنـدی بــهـر کــار بــر پــیـل کـوس
جـهـانـدیده ای سـوی پـیران فـرسـتهــشــیـوار وز یــادگــیـران فــرســت
بــپــنـد فــراوانـش بــگــشــای گـوشبـــرو چــادر مــهــربـــانــی بـــپـــوش
بــهــر کــار بــا هــر کــســی دادکــنز یــزدان نــیــکــی دهــش یــاد کــن
چـنـین گـفـت سـالـار لـشـکـر بـشـاهکـه فـرمـان تـو بــرتـر از شـیـد و مـاه
بـدان سـان شوم کم تـو فرمان دهیتــو شــاه جــهـانـداری و مــن رهـی
بــــرآمـــد خـــروش از در پـــهـــلـــوانز بــانــگ تــبــیـره زمــیـن شــد نـوان
بــلــشــکــر گــه آمـد دمـادم ســپــاهجــهـان شـد ز گـرد ســواران ســیـاه
بـه پـیش سـپـاه اندرون پـیل شستجـهان پـست گشتـه ز پـیلان مست
وزان ژنــده پــیـلــان جــنـگــی چــهـاربــــیـــاراســـتــــه از در شـــهـــریـــار
نـهـادنـد بــر پــشـتــشـان تــخــت زرنـشـســتــنـگـه شــاه بــا زیـب و فـر
بــگــودرز فــرمـود تــا بــر نـشــســتبــران تــخــت زر از بــر پــیـل مـسـت
بـرانگـیخـت پـیلـان و بـرخـاسـت گـردمــر آن را بــنـیـک اخــتــری یـاد کــرد
کـــه از جـــان پـــیـــران بـــرآریــم دودبــران سـان کـه گـرد پــی پـیـل بــود
بــی آزار لــشــکــر بـــفــرمــان شــاههـمـی رفـت مـنـزل بــمـنـزل سـپـاه
چــو گــودرز نــزدیــک زیــبــد رســیــدسـران را ز لـشـکـر هـمـی بــرگـزیـد
هـــزاران دلـــیــران خـــنـــجـــر گـــزارز گـــردان لــشـــکـــر دلـــاور ســـوار
از ایـــرانــــیـــان نــــامــــور ده هــــزارســخـــن گــوی و انــدر خــور کــارزار
سـپـهـدار پـس گـیـو را پـیـش خـوانـدهـمــه گــفــتــه شــاه بــا او بــرانــد
بــدو گـفــت کــای پــور ســالـار ســربــرافـراخــتــه ســر ز بــســیـار ســر
گـزیـن کـردم انـدر خــورت لـشــکـریکـه هـسـتـنـد سـالـار هـر کـشـوری
بــدان تــا بــنــزدیــک پــیــران شــویبــگــویــی و گــفــتــار او بــشــنــوی
بـگـویی بـه پـیـران کـه مـن بـا سـپـاهبــزیــبــد رســیـدم بــفــرمــان شــاه
شـناسـی تـو گفـتـار و کـردار خـویشبــی آزاری و رنـج و تــیـمـار خــویـش
هـمــه شــهـر تــوران بــدی را مـیـانبـــبـــســتــنــد بـــا نــامــدار کــیــان
فـــریـــدون فـــرخ کـــه بـــا داغ و دردز گــیــتــی بــشــد دیــده پــر آب زرد
پــــر از درد ایـــران پــــر از داغ شـــاهکــه بــا ســوک ایـرج نــتــابــیـد مــاه
ز تــرکــان تــو تــنــهـا ازان انــجــمــنشـنـاسـی بـمـهـر و وفـا خـویـشـتـن
دروغـسـت بــر تـو هـمـیـن نـام مـهـرنــبــیــنــم بـــدلــت انــدر آرام مــهــر
هـمــانــســت کآن شــاه آزرمــجــویمــرا گــفــت بــا او هـمـه نـرم گــوی
ازان کــــو بـــــکــــارســـــیــــاوش ردبــیــفــگــنــد یــک روز بـــنــیــاد بـــد
بــنـزد مـنـش دســتــگـاهـسـت نـیـزز خــون پــدر بــیـگــنــاهـســت نــیـز
گـنـاهـی کـه تــا ایـن زمـان کـرده ایز شــاهــان گــیــتـــی کــه آزرده ای
هـمــی شــاه بــگــذارد از تــو هـمــهبــدی نـیـکــی انـگــارد از تــو هـمــه
نـبــایـد کـه بــر دســت مـا بــر تــبــاهشــوی بــر گـذشــتــه فــراوان گـنـاه
دگــر کــز پــی جــنــگ افــراســیــابزمـانـه هـمـی بــر تـو گـیـرد شـتــاب
بــــزرگــــان ایـــران و فــــرزنـــد مـــنبــخــوانـنـد بــر تــو هـمـه پــنـد مــن
سـخـن هـرچ دانـی بـدیشـان بـگـویوزیشـان هـمـیدون سـخـن بـازجـوی
اگــر راســت بــاشــد دلــت بــا زبــانگـذشـتـی ز تـیمـار و رسـتـی بـجـان
بـر و بـوم و خـویـشـانـت آبـاد گـشـتز تـــیــغ مــنــت گــردن آزاد گــشــت
ور از تــــو پــــدیــــدار آیــــد گــــنــــاهنـمـانـد بــتــو مـهـر و تــخــت و کـلـاه
نـجــویـم بــریـن کــیـنـه آرام و خــوابمــن و گــرز و مــیــدان افــراســیــاب
کـزو شـاه مـا را بــکـیـن خــواســتــننـبــایـد بــســی لـشــکــر آراســتــن
مـگـر پـنـد مـن سـربــسـر بــشـنـویبــگــفــتــار هـشــیـار مــن بــگــروی
نخـسـتـین کسـی کو پـی افگند کینبــخـون ریـخـتـن بـرنـوشـت آسـتـیـن
بـــخـــون ســیــاوش یــازیــد دســـتجـهـانـی بــه بـیـداد بــر کـرد پـسـت
بــســان ســگــانــش ازان انــجــمــنبــبــنـدی فـرســتــی بــنـزدیـک مـن
بــدان تــا فـرســتــم بــنـزدیـک شــاهچه شان سر ستاند چه بـخشد کلاه
تــو نـشــنـیـدی آن داســتــان بــزرگکــه شــیــر ژیــان آورد پــیـش گــرگ
کـه هر کـو بـخـون کیان دسـت آخـتزمـانـه بـجـز خـاک جـایش نـسـاخـت
دگــر هـرچ از گــنــج نـزدیـک تــســتهـمـه دشـمـن جـان تــاریـک تـسـت
ز اســـپـــان پـــرمـــایــه و گـــوهــرانز دیـــبــــا و دیـــنـــار وز افـــســــران
ز تـرگ و ز شـمـشـیـر و بـرگـسـتـوانز خــفــتـــان، وز خــنــجــر هــنــدوان
هـمــه آلــت لــشــکــر و ســیـم و زرفـرســتــی بــنـزدیـک مـا سـربــسـر
بــه بــیـداد کــز مـردمـان بــســتــدیفــــراز آوریــــدی ز دســـــت بـــــدی
بــدان بــاز خـری مـگـر جــان خـویـشازیـن درکــنــی زود درمــان خــویــش
چــه انــدر خــور شــهـریـارســت ازانفــرســتــم بــنــزدیـک شــاه جــهـان
بــبــخـشـیـم دیـگـر هـمـه بـر سـپـاهبـــجـــای مــکـــافـــات کــرده گــنــاه
و دیـــگـــر کـــه پــــور گـــزیـــن تــــرانـــگـــهــبـــان گـــاه و نــگـــیــن تـــرا
بــــرادرت هـــر دو ســـران ســـپــــاهکــه هـمـزمـان بــرآرنـد گــردن بــمـاه
چـو هـر سـه بــدیـن نـامـدار انـجـمـنگـروگــان فــرســتــی بــنـزدیـک مـن
بـــدان تـــا شــوم ایــمــن از کــار تــوبـــــرآرد درخـــــت وفــــا بـــــار تـــــو
تــو نـیـز آنـگــهـی بــرگــزیـنـی دو راهیــکــی راه جــویـی بــنــزدیـک شــاه
ابـــا دودمــان نــزد خـــســـرو شــویبـــدان ســـایــه مــهــر او بـــغــنــوی
کـنـم بــا تـو پــیـمـان کـه خـسـرو تـرابـــخــورشــیــد تــابـــان بــرآرد ســرا
ز مــــهــــر دل او تـــــو آگــــه تـــــریکــزو هــیــچ نــایـد چــز از بــهــتــری
بــشــویـی دل از مــهـر افــراســیـابنـبــیـنـی شـب تــیـره او را بــخــواب
گـر از شـاه تــرکـان بــتــرسـی ز بــدنــخــواهـی کــه آیـی بــایـران ســزد
بــپــرداز تــوران و بــنــشــیـن بــچــاجبــبــر تــخــت ســاج و بــر افـراز تــاج
ورت ســوی افــراســیــابــســت رایبــرو ســوی او جــنـگ مــا را مـپــای
اگـر تـو بـخـواهـی بـسـیـچـیـد جـنـگمـرا زور شـیـرسـت و چـنـگ پــلـنـگ
بــتـرکـان نـمـانـم مـن از تــخـت بــهـرکـمـان مـن ابـرسـت و بـارانـش زهـر
بــســیـچــیـده جــنـگ خــیـز انــدرآیگـرت هـسـت بــا شـیـر درنـده پــای
چـو صـف بـرکـشـید از دو رویه سـپـاهگــنــهـکــار پــیـدا شــد از بــیـگــنــاه
گــریـن گـفــتــه هـای مـرا نـشــنـویبــفـرجــام کـارت پــشـیـمـان شــوی
پــشــیـمــانـی آنـگــه نـداردت ســودکـــه تـــیــغ زمـــانــه ســـرت را درود
بـگـفـت این سـخـن پـهلوان بـا پـسـرکـه بــر خـوان بــپـیـران هـمـه دربــدر
ز پــیـش پــدر گــیـو شــد تــا بــبــلـخگـرفـتــه بــیـاد آن سـخـنـهـای تــلـخ
فـــرود آمــد و کــس فــرســـتـــاد زودبــران سـان کـه گـودرز فـرمـوده بــود
هـمـان شــب ســپــاه انـدر آورد گـردبــرفــت از در بــلـخ تــا ویـســه گــرد
کـه پـیـران بـدان شـهـر بـد بـا سـپـاهکـه دیهیم ایران همی جـسـت و گاه
فـرسـتـاده چـون سـوی پـیران رسـیدســـپـــدار ایــران ســـپـــه را بـــدیــد
بــگـفــتــنـد کآمـد ســوی بــلـخ گـیـوابـــا ویـــژگـــان ســـپـــهـــدار نـــیـــو
چـو بـشـنید پـیران بـرافـراخـت کـوسشـد از سـم اسـبـان زمـیـن آبـنـوس
ده و دو هــزارش ز لــشـــکــر ســـوارفـــــراز آمــــد انــــدر خـــــور کــــارزار
ازیـشـان دو بـهـره هـم آنـجـا بــمـانـدبــرفـت و جــهـانـدیـدگـانـرا بــخــوانـد
بـیـامـد چـو نـزدیـک جـیـحـون رسـیـدبــگــرد لــب آب لــشــکــر کــشــیــد
بــجــیــحــون پــر از نــیـزه دیـوار کــردچـــو بـــا گــیــو گـــودرز دیــدار کـــرد
دو هفتـه شد اندر سـخـنشـان درنگبــدان تـا نـبــاشـد بــه بـیـداد جـنـگ
ز هـر گـونـه گـفـتـنـد و پـیران شـنـیـدگــنــهــکــاری آمــد ز تــرکــان پــدیـد
بـــزرگـــان ایــران زمـــان یــافـــتـــنــدبــریـشـان بــگـفـتــار بــشـتــافـتــنـد
بــرافـگـنـد یـپــران هـم انـدر شــتــابنــونــدی بـــنــزدیــک افـــراســـیــاب
کـه گـودرز کــشــوادگـان بــا ســپــاهنــهــاد از بـــر تــخــت گــردان کــلــاه
فـــرســـتـــاده آمــد بـــنــزدیــک مــنگــزیــن پـــور او مــهــتـــر انــجــمــن
مار گوش و دل سـوی فـرمان تـسـتبــپــیـمــان روانـم گــروگــان تــســت
سـخـن چـون بـسـالـار تـرکـان رسـیدســپــاهـی ز جــنـگ آوران بــرگــزیـد
فــرســتــاد نــزدیــک پـــیــران ســوارز گـردان شــمـشـیـر زن ســی هـزار
بــدو گـفـت بــردار شــمـشــیـر کـیـنوزیـــشـــان بـــپـــرداز روی زمـــیـــن
نـه گــودرز بــایـد کــه مـانـد نـه گــیـونـه فــرهـاد و گـرگـیـن نـه رهـام نـیـو
کـه بــر مـا سـپــه آمـد از چـار سـویهــمــی گــاه تـــوران کــنــنــد آرزوی
جـفا پـیشه گشتـم ازین پـس بـجنگنـجــویـم بــخـون ریـخـتــن بــر درنـگ
بـــرای هـــشـــیــوار و مـــردان مـــردبــرآرم ز کــیـخــســرو ایـن بــار گــرد
چــو پــیـران بــدیـد آن سـپــاه بــزرگبـخـون تـشـنـه هر یک بـکـردار گـرگ
بـر آشـفـت ازان پـس کـه نیرو گرفـتهنـرهـا بـشـسـت از دل آهو گـرفـت
جـفـا پـیشـه گشـت آن دل نیکـخـویپــر انــدیـشــه شــد رزم کــرد آرزوی
بــگـیـو آنـگـهـی گـفـت بــرخــیـز و روســوی پــهــلــوان ســپــه بــاز شــو
بـگـویش کـه از من تـو چـیزی مجـویکــه فــرزانــگــان آن نــبــیـنـنــد روی
یـــکـــی آنـــکــــه از نـــامـــدارگـــوانگروگان همی خـواهی این کی تـوان
و دیگـر کـه گـفـتـی سـلـیح و سـپـاهگـرانـمـایـه اسـبــان و تـخـت و کـلـاه
بــرادرکــه روشــن جــهـان مـنـســتگــزیـده پــســر پــهـلــوان مـنـســت
هـمـی گـویی از خـویـشـتـن دور کـنز بـخـرد چـنـیـن خـام بـاشـد سـخـن
مـــرا مــرگ بـــهــتـــر ازان زنــدگـــیکـه ســالـار بــاشــم کـنـم بــنـدگـی
یـکـی داسـتـان زد بــریـن بــر پـلـنـگچو با شیر جنگ آورش خاست جنگ
بــنــام ار بــریـزی مــرا گــفــت خــونبــه از زنــدگــانــی بــنــنــگ انــدرون
و دیـگـر کـه پــیـغـام شــاه آمـدســتبــفـرمـان جــنـگـم سـپــاه آمـدسـت
چـو پـاسـخ چـنین یافت بـرگشت گیوابـــا لــشــکــری نــامــبــردار و نــیــو
سـپـهـدار چـون گـیو بـرگـشـت از ویخـروشـان سـوی جـنـگ بـنـهـاد روی
دمــان از پـــس گــیــو پــیــران دلــیــرسـپـه را هـمـی رانـد بـرسـان شـیـر
بــیـامـد چــو پــیـش کـنـابــد رســیـدبــران دامـن کـوه لـشــکــر کــشــیـد
چــو گــیــو انــدر آمــد بــپــیــش پــدرهـمـی گـفـت پــاسـخ هـمـه دربــدر
بـــگــودرز گـــفـــت انــدرآور ســـپـــاهبـجـایـی کـه سـازی هـمـی رزمـگـاه
کـه او را همـی آشـتـی رای نـیسـتبـدلـش انـدرون داد را جـای نـیـسـت
ز هــر گــونــه بـــا او ســخــن رانــدمهـمـه هـرچ گــفــتــی بــرو خــوانـدم
چــو آمــد پـــدیــدار ازیــشــان گــنــاههـیـونـی بــرافــگــنــد نـزدیـک شــاه
کـه گـودرز و گـیـو انـدر آمـد بــجــنـگســپــه بــایـد ایـدر مــرا بــی درنــگ
ســـپـــاه آمـــد از نــزدافـــراســـیــابچـو مـا بــازگـشـتـیـم بـگـذاشـت آب
کـنـون کـینه را کـوس بـر پـیل بـسـتهمـی جـنگ مـا را کـند پـیشـدسـت
چـنـیـن گـفـت بـا گـیـو پـس پـهـلـوانکـه پـیـران بــسـیـری رسـیـد از روان
همـین داشـتـم چـشـم زان بـد نـهانولــیــکــن بــفــرمــان شــاه جــهــان
بــایـســت رفــتــن کــه چــاره نــبــوددلــش را کــنــون شـــهــریــار آزمــود
یـکـی داسـتـان گـفـتـه بـودم بــشـاهچــو فـرمـود لـشـکـر کـشـیـدن بــراه
کـه دل را ز مـهـر کـسـی بــرگـســلکـجـا نـیـسـتـش بـا زبـان راسـت دل
هـمـه مـهـر پـیـران بــتـرکـان بـرسـتبـشـوید همی شـاه ازو پـاک دسـت
چـو پــیـران سـپــاه از کـنـابــد بــرانـدبــروز انــدرون روشــنــایـی نــمــانــد
ســـواران جـــوشــن وران صــد هــزارز تـــرکــان کــمــربـــســـتـــه کــارزار
بــرفـتــنـد بــسـتـه کـمـرهـا بــجـنـگهـمـه نـیـزه و تـیـغ هـنـدی بــچـنـگ
چــو دانـســت گــودرز کآمــد ســپــاهبـــزد کـــوس و آمـــد ز زیــبـــد بـــراه
ز کــوه انـدر آمـد بــهـامـون گـذشــتکـشـیدند لـشـکـر بـران پـهن دشـت
بـــکـــردار کــوه از دو رویــه ســـپـــاهز آهــن بـــســـر بـــر نــهــاده کــلــاه
بــــرآمـــد خـــروشـــیـــدن کـــرنـــایبـجـنـبـد همـی کـوه گـفـتـی ز جـای
ز زیـبــد هـمــی تــاکــنــابــد ســپــاهدر و دشـت ازیـشـان کـبـود و سـیـاه
ز گــرد ســپـــه روز روشــن نــمــانــدز نـیـزه هـوا جــز بــجــوشــن نـمـانـد
وز آواز اســــبــــان و گـــرد ســـپــــاهبـشـد روشـنـایی ز خـورشـیـد و مـاه
سـتـاره سـنـان بـود و خـروشـید تـیغاز آهــن زمــیــن بــود وز گــرز مــیــغ
بـــتـــوفـــیـــد ز آواز گـــردان زمـــیــنز تــرگ و ســنـان آســمــان آهـنـیـن
چــو گــودرز تــوران ســپــه را بـــدیــدکــه بــرســان دریـا زمــیـن بــردمـیـد
درفـــش از درفـــش و گــروه از گــروهگسـسـتـه نشـد شـب بـرآمد ز کـوه
چـو شب تـیره شد پـیل پـیش سپـاهفـــرازآوریـــدنـــد و بـــســـتـــنـــد راه
بــرافــروخــتــنــد آتــش از هـردو رویاز آواز گـــردان پــــرخــــاشــــجــــوی
جـهان سـربـسـر گفـتـی آهرمنسـتبـدامـن بـر از آسـتـیـن دشـمـنـسـت
ز بــانــگ تــبــیـره بــســنـگ انــدرونبـــدرد دل انــدر شـــب قـــیــر گـــون
ســـپـــیــده بـــرآمــد ز کــوه ســیــاهســپــهـدار ایـران بــه پــیـش سـپــاه
بآســــوده اســــب انـــدر آورد پــــاییلان را بـهر سو همی ساخـت جـای
ســپــه را ســوی مـیـمـنـه کـوه بــودز جــنــگ دلــیــران بــی انــدوه بـــود
ســــوی مــــیــــســـــره رود آب روانچــنـان در خـور آمـد چــو تــن را روان
پــــیـــاده کـــه انـــدر خــــور کــــارزاربـــفــرمــود تـــا پـــیــش روی ســوار
صــفــی بــر کــشــیـدنــد نــیـزه ورانابــــــا گــــــرزداران و کــــــنـــــداوران
هـمــیـدون پــیـاده بــســی نـیـزه دارچـه بـا تـرکـش و تـیر و جـوشـن گذار
کــمــانــهــا فــگــنــده بــبـــاز و درونهمی از جـگـرشـان بـجـوشـید خـون
پـس پـشـت ایـشـان سـواران جـنـگکـز آتــش بــخــنـجــر بــبــردنـد رنـگ
پــس پـشـت لـشـکـر ز پـیـلـان گـروهزمـیـن از پــی پــیـل گـشـتـه سـتـوه
درفـش خــجــســتــه مـیـان ســپــاهز گــوهــر درفــشـــان بـــکــردار مــاه
ز پـیـلـان زمـیـن سـربــسـر پـیـلـگـونز گـــرد ســـواران هــوا نــیــلـــگـــون
درخــشــیـدن تــیـغــهــای بــنــفــشازان ســـایــه کـــاویـــانـــی درفـــش
تـو گـفـتـی کـه انـدرشـب تـیره چـهـرسـتـاره هـمـی بــرفـشـانـد سـپــهـر
بـیـاراسـت لـشـکـر بـسـان بـهـشـتبــبــاغ وفــا ســرو کـیـنـه بــکـشــت
فـــریــبـــزر را داد پـــس مـــیــمـــنــهپــس پـشـت لـشـکـر حـصـار و بــنـه
گـــرازه ســـر تـــخـــمــه گـــیــوگـــانزواره نـــگـــهـــدار تـــخـــت کـــیـــان
بـــیــاری فــریــبـــرز بـــرخــاســتــنــدبــیـک روی لــشــکــر بــیـاراســتــنـد
بـــرهــام فـــرمــود پـــس پـــهــلــوانکـه ای تــاج و تــخــت و خـرد را روان
بــرو بــا ســواران ســوی مــیــســرهنــگــه دار چـــنــگـــال گــرگ از بـــره
بــیـفــروز لـشــکـرگـه از فـر خــویـشسـپــه را هـمـی دار در بــر خــویـش
بــدان آبــگــون خــنــجــر نــیــو ســوزچــو شــیـر ژیــان بــا یـلــان رزم تــوز
بـــرفــتـــنــد یــارانــش بـــا او بـــهــمز گـردان لـشــکـر یـکـی گـســتــهـم
دگــــر گـــژدهـــم رزم را نـــاگــــزیـــرفـروهـل کـه بــگـذارد از سـنـگ تــیـر
بـــفـــرمــود بـــا گـــیــو تـــا دو هــزاربــرفــتــنـد بــر گـســتــوان ور ســوار
سـپـرد آن زمان پـشـت لشـکر بـدویکـه بــد جـای گـردان پــرخـاشـجـوی
بـــرفــتـــنــد بـــا گــیــو جــنــگــاورانچــو گـرگـیـن و چــون زنـگـه شـاوران
درفـشـی فـرسـتـاد و سـیصـد سـوارنـگــهـبــان لــشــکــر ســوی رودبــار
هـمـیـدون فـرسـتــاد بــر سـوی کـوهدرفـشـی و ســیـصـد ز گـردان گـروه
یـکـی دیـده بــان بــر سـر کـوهـسـارنــگــهــبـــان روز و ســتــاره شــمــار
شـــب و روز گــردن بـــرافـــراخـــتـــهازان دیـده گـه دیـده بــان ســاخــتــه
بـجـسـتـی هـمـی تـا ز تـوران سـپـاهپــــی مـــور دیـــدی نـــهـــاده بــــراه
ز دیـــده خـــروشـــیــدن آراســـتـــیبــگـفـتــی بــگـودرز و بــرخــاسـتــی
بــدان ســان بــیـاراســت آن رزمـگـاهکــه رزم آرزو کــرد خــورشــیـد و مـاه
چـو سـالار شـایسـتـه بـاشد بـجـنگنــتــرســد ســپــاه از دلــاور نـهـنــگ
ازان پـــس بـــیــامــد بـــســالــارگــاهکــه دارد ســپــه را ز دشــمـن نـگـاه
درفـــش دلـــفـــروز بــــر پـــای کـــردسـپــه را بــقـلـب انـدرون جـای کـرد
سـران را همـه خـواند نزدیک خـویشپـس پـشـت شیدوش و فرهاد پـیش
بــدسـت چــپــش رزم دیـده هـجــیـرســوی راســت کـتــمـاره شـیـرگـیـر
بــبــسـتـنـد ز آهـن بــگـردش سـرایپـس پـشـت پـیـلـان جـنـگـی بــپـای
ســـپـــهــدار گــودرزشــان در مــیــاندرفــش از بـــرش ســـایــه کــاویــان
همی بـسـتـد از مـاه و خـورشـید نورنـگــه کــرد پــیـران بــلــشــکــر ز دور
بــدان ســاز و آن لـشــکـر آراســتــندل از نـنــگ و تــیـمــار پــیـراســتــن
در و دشـت و کـوه و بـیـابــان سـنـانعـنـان بــافـتــه سـربــسـر بــا عـنـان
سـپـهدار پـیران غمی گشت سـخـتبـرآشـفـت بـا تـیره خـورشـیـد بـخـت
ازان پــس نـگــه کــرد جــای ســپــاهنـــیـــامــــدش بــــر آرزو رزمــــگــــاه
نــه آوردگــه دیــد و نــه جـــای صــفهـمـی بـرزد از خـشـم کـف را بـکـف
بـرین گـونه کآمـد بـبـایسـت سـاخـتچـو سوی یلان چـنگ بـایسـت آخـت
پـــس از نـــامـــداران افـــراســـیـــابکسی کش سـر از کینه گیرد شتـاب
گـزین کـرد شـمـشـیـرزن سـی هـزارکــه بـــودنــد شــایــســـتـــه کــارزار
بــهـومـان سـپــرد آن زمـان قـلـبــگـاهســپــاهـی هـژبــر اوژن و رزمــخــواه
بــخـوانـد انـدریـمـان و او خـواسـت رانــهــاد چـــپ لــشــکــر و راســت را
چـپ لـشـکـرش را بـدیـشـان سـپـردابـــا ســـی هــزار از دلـــیــران گـــرد
چــو لـهـاک جــنـگـی و فــرشــیـدوردابـــا ســـی هــزار از دلـــیــران مـــرد
گــرفــتــنــد بــر مــیـمــنــه جــایـگــاهجـهان سـربـسـر گشت ز آهن سیاه
چـــو زنــگــولــه گـــرد و کـــلــبـــاد راســـپـــهــرم کــه بـــد روز فـــریــاد را
بـــرفـــتـــنــد بـــا نــیــزه ور ده هــزاربـــپـــشــت ســواران خــنــجــرگــزار
بـــرون رفــت رویــیــن رویــیــنــه تــنابــــا ده هـــزار از یـــلــــان خــــتــــن
بـدان تـا دران بـیـشـه انـدر چـو شـیـرکــمــیـنــگــه کــنــد بــا یـلــان دلــیـر
طــلـایـه فــرســتــاد بــر ســوی کـوهســپــهــدار ایـران شــود زو ســتــوه
گــر از رزمـگــه پــی نـهـد پــیـشــتــروگـر جـنـبــد از خـویـشـتـن بـیـشـتـر
ســپــهــدار رویــیــن بــکــردار شــیــرپـــس پـــشـــت او انــدر آیــد دلــیــر
هـمـان دیـده بــان بــر ســر کـوه کـردکـه جــنـگ سـواران بــی انـدوه کـرد
ز ایـــرانــــیـــان گــــر ســــواری ز دورعـنـان تــافـتــی ســوی پــیـکـار تــور
نـگــهـبــان دیـده گــرفــتــی خــروشهـمــه رزمــگــاه آمــدی زو بــجــوش
دو لــشـــکـــر بـــروی انــدر آورد رویهــمــه نــامــداران پـــرخــاشــجــوی
چـنین ایسـتـاده سـه روز و سه شبیـکــی را بــگـفــتــن نـجــنـبــیـد لـب
همی گفـت گودرز گر پـشـت خـویشسـپـارم بـدیـشـان نـهـم پـای پـیـش
ســپــاه انـدر آیـد پــس پــشــت مـننـمــانـد جــز از بــاد در مــشــت مـن
شـب و روز بــر پــای پــیـش ســپــاههمی جـسـت نیک اخـتـر هور و مـاه
کـه روزی کـه آن روز نـیک اخـتـرسـتکـدامسـت و جـنبـش کرا بـهتـرسـت
کـــجـــا بــــردمـــد بــــاد روز نـــبــــردکـه چـشـم سـواران بــپـوشـد بـگـرد
بــریـشــان بــیـابــم مـگـر دســتــگـاهبــــکـــردار بــــاد انـــدر آرم ســـپـــاه
نـهـاده سـپــهـدار پــیـران دو چــشـمکـه گـودرز رادل بــجــوشـد ز خـشـم
کـنـد پـشـت بـر دشـت و راند سـپـاهســپـــاه انــدآرد بـــپــشــت ســپــاه
بـــروز چـــهـــارم ز پـــیــش ســـپـــاهبــشــد بــیــژن گــیـو تــا قــلــبــگــاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.