ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:28 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــپــیـش پــدر شـد هـمـه جـامـه چـاکهـمـی بآسـمـان بــر پــراگـنـد خـاک
بـــدو گــفـــت کـــای بـــاب کـــارآزمــایچـه داری چـنـین خـیـره مـا را بـپـای
بـــپـــنـــجـــم فـــرازآمـــد ایـــن روزگـــارشـــب و روز آســـایـــش آمـــوزگـــار
نـه خـورشـیـد شـمـشـیـر گـردان بـدیـدنــه گــردی بـــروی هــوا بـــردمــیــد
ســواران بـــخـــفــتـــان و خــود انــدرونیـکـی رابــرگ بــر نـجــنـبــیـد خــون
بـــایـــران پـــس از رســـتـــم نـــامـــدارنــبــودی چــو گــودرز دیــگــر ســوار
چــیـنــن تــا بــیـامــد ز جــنــگ پــشــنازان کــشــتــن و رزمــگــاه گــشــن
بــلـاون کـه چـنـدان پـسـر کـشـتـه دیـدسـر بــخـت ایـرانـیـان گـشـتــه دیـد
جگر خسته گشستست و گم کرده راهنـخـواهـد کـه بـیـنـد هـمـی رزمـگـاه
بــپــیـرانـش بــر چــشــم بــایـد فــگـنـدنـهـادســت سـر سـوی کـوه بــلـنـد
ســپـــهــدار کــو نــاشــمــرده ســپـــاهســتــاره شــمـارد هـمـی گـرد مـاه
تـو بـشـنـاس کـاندر تـنش نیسـت خـونشــد ازجــنـگ جــنـگــاوران او زبــون
شـگـفـت از جـهـانـدیـده گـودرز نـیسـتکه او را روان خـود بـرین مرز نیسـت
شـــگـــفـــت از تـــو آیــد مـــرا ای پـــدرکــه شــیـر ژیـان از تــو جــویـد هـنـر
دو لـشـکـر هـمـی بـر تـو دارنـد چـشـمیکـی تـیز کـن مغـز و بـفـروز خـشـم
کـنـون چـون جــهـان گـرم و روشـن هـوابــگــیـرد هـمــی رزم لــشــکــر نــوا
چـــو ایــن روزگــار خـــوشـــی بـــگــذردچــو پــولــاد روی زمــیـن بــفــســرد
چـو بـر نـیـزه هـا گـردد افـسـرده چـنـگپـس پـشـت تـیغ آید و پـیش سـنگ
کــه آیــد ز گــردان بـــپـــیــش ســـپـــاهکـــه آورد گـــیــردبـــدیــن رزمــگـــاه
ور ایـدونـک تــرســد هـمــی از کــمـیـنز جــنــگ ســواران و مــردان کــیــن
بــــمــــن داد بــــایـــد ســــواری هـــزارگـــزیـــن مـــن انـــدرخــــور کــــارزار
بــرآریــم گــرد از کــمــیــنــگــاهــشــانسـرافـشـان کـنـیم از بـر مـاهـشـان
ز گــفــتـــار بـــیــژن بـــخــنــدیــد گــیــوبــســی آفــریـن کــرد بــر پــور نــیـو
بـــدادار گــفـــت از تـــو دارم ســـپـــاستــو دادی مـرا پــور نـیـکـی شـنـاس
هــمــش هـوش دادی و هـم زور کــیـنشـنـاسـای هـر کـار و جــویـای دیـن
بــمــن بـــازگــشــت ایــن دلــاور جــوانچــنــانـچــون بــود بــچــه پــهـلــوان
چــنـیـن گـفـت مـر جــفـت را نـره شـیـرکــه فــرزنـد مـا گــر نـبــاشــد دلـیـر
بـــبـــریــم ازو مـــهــر و پـــیــونــد پـــاکپـــدرش آب دریــا بـــود مــام خـــاک
ولــیــکــن تــو ای پــور چــیــره ســخــنزبــان بــر نـیـا بــر گــشــاده مــکــن
کــه او کــاردیــدســـت و دانــاتـــرســتبــریـن لـشـکـر نـامـور مـهـتــرســت
کـــســــی کـــو بــــود ســــوده کـــارزارنــبـــایــد بـــهــر کـــارش آمـــوزگـــار
ســـواران مـــا گـــرد بــــبــــار انـــدرنـــدنـه تــرکــان بــرنـگ و نـگــار انــدرنـد
هـمـه شـوربــخـتـنـد و بــرگـشـتـه سـرهمـه دیده پـرخـون و خـسـتـه جـگـر
هـمــی خــواهــد ایـن بــاب کــارآزمــایکـه تـرکـان بــجـنـگ انـدر آرنـد پــای
پــس پــشــتــشــان دور مــانــد ز کــوهبــرد لـشــکــر کــیـنـه ور هـمـگــروه
بــــبــــیـــنـــی تـــو گـــوپـــال گـــودرز راکــه چــون بــرنـوردد هـمــی مــرز را
و دیــگــر کــجــا ز اخــتـــر نــیــک و بـــدهـمـی گــردش چــرخ را بــشــمــرد
چـــو پـــیــش آیـــد آن روزگـــار بـــهـــیکـنـد روی گـیـتــی ز تــرکـان تــهـی
چــنـیـن گـفــت بــیـژن بــه پــیـش پــدرکـه ای پــهـلـوان جــهـان سـربــسـر
خــجــســتــه نـیـا را گــر ایـنـســت رایســزد گــر نــداریــم رومــی قــبــای
شــوم جــوشــن و خــود بــیـرون کــنـمبـمـی روی پـژمـرده گـلـگـلـون کـنـم
چــو آیــم جــهــان پـــهــلــوان را بـــکــاربـــیــایــم کــمــربـــســـتـــه کـــارزار
وزان لــشـــکـــر تـــرک هــومــان دلــیــربــپــیـش بــرادر بــیـامـد چــو شــیـر
کـــه ای پـــهـــلـــوان رد افـــراســـیــابگـرفـت انـدرین دشـت مـا را شـتـاب
بـــهـــفـــتـــم فـــراز آمـــد ایــن روزگـــارمیان بـسـتـه در جـنگ چـندین سوار
از آهــن مــیــان ســـوده و دل ز کـــیــننــهــاده دو دیــده بـــایــران زمـــیــن
چــــــه داری بــــــروی انـــــدرآورده رویچـه انـدیـشـه داری بــدل در بـگـوی
گــرت رای جــنـگــســت جــنـگ آزمــایورت رای بــرگــشــتــن ایـدر مـپــای
کـه نـنـگـسـت ازیـن بـر تـو ای پـهـلـوانبــدیـن کــار خــنــدنـد پــیـر و جــوان
همان لشـکـرسـت این که از ما بـجـنگبــرفـتــنـد و رفـتــه ز روی آب و رنـگ
کـزیـشـان هـمـه رزمـگـه کـشـتــه بــودزمین سربـسر رود خون گشتـه بـود
نـه زیـن نـامــداران ســواری کــمـســتنـه آن دوده را پـهلـوان رسـتـمـسـت
گــرت آرزو نــیــســت خــون ریــخـــتـــننـخـواهی همـی لـشـکـر انگـیخـتـن
ز جــنــگ آوران لــشــکــری بـــرگــزیــنبـمـن ده تـو بـنگـر کـنون رزم و کـین
چـو بــشـنـیـد پـیـران ز هـومـان سـخـنبـدو گـفـت مـشـتـاب و تـندی مـکـن
بـــدان ای بـــرادر کـــه ایــن رزمــخـــواهکـه آمـد چـنـین پـیـش مـا بـا سـپـاه
گــزیــن بـــزرگــان کــیــخـــســروســـتســر نــامــداران هــر پــهــلــوســت
یـکــی آنـک کــیـخــســرو از شــاه مــنبـــدو ســر فــرازد بـــهــر انــجــمــن
و دیــگـــر کـــه از پـــهــلـــوانـــان شـــاهنــدانـم چــو گــودرز کــس را بــجــاه
بــــگــــردن فــــرازی و مــــردانــــگــــیبـــرای هــشـــیــوار و فـــرزانــگـــی
ســـدیـــگـــر کـــه پـــرداغ دارد جـــگـــرپــر از خـون دل از درد چـنـدان پـسـر
کـه از تــن سـرانـشـان جــدامـانـده ایـمزمـین را بـخـون گـرد بـنـشـانـده ایـم
کــنـون تــا بــتــنـش انــدرون جــان بــودبـریـن کـیـنـه چـون مـار پـیـچـان بـود
چــهــارم کــه لــشــکــر مــیـان دو کــوهفـــرود آوریــدســـت و کـــرده گـــروه
ز هـر سـو کـه پـویـی بــدو راه نـیـسـتبـرانـدیش کـین رنـج کـوتـاه نـیسـت
بـــکــوشــیــد بـــایــد بـــدان تـــا مــگــرازان کـــوه پــــایـــه بــــرآرنـــد ســـر
مـگـر مـانـده گـردنـد و سـسـتـی کـننـدبـجـنگ انـدرون پـیشـدسـتـی کـننـد
چــو از کــوه بــیـرون کــنـد لــشــکــرشیـکـی تــیـربــاران کــنـم بــر ســرش
چـــو دیـــوار گـــرد انـــدر آریـــمـــشـــانچــو شــیـر ژیـان در بــر آریـمـشــان
بـــریــشـــان بـــگــردد هــمــه کــام مــابــرآیــد بـــخــورشــیــد بــر نــام مــا
تــو پــشـت ســپــاهـی و ســالـار شـاهبــــرآورده از چـــرخ گـــردان کـــلـــاه
کــســی کــو بــنــام بـــلــنــدش نــیــازنـبــاشــد چــه گـردد هـمـی گـرد آز
و دیـــگـــر کـــه از نـــامـــداران جـــنـــگنـیـایـد کــســی نـزد مـا بــی درنـگ
ز گــردان کــســی را کــه بــی نــام تــرز جـــنـــگ ســـواران بــــی آرام تـــر
ز لـشـکـر فـرسـتـد بــپــیـشـت بــکـیـناگـــر بـــرنــوردی بـــرو بـــر زمـــیــن
تـــرا نـــام ازان بـــرنـــیـــایـــد بـــلـــنـــدبـــایــرانــیــان نــیــز نـــایــد گـــزنـــد
وگــر بــر تــو بــر دســت یــابــد بــخــونشــونـد ایـن دلـیـران تــرکــان زبــون
نــگــه کــرد هــومــان بـــگــفـــتـــار اویهـمـی خـیـره دانـسـت پــیـکـار اوی
چــنــیـن داد پــاســخ کــز ایــران ســوارنـبــاشــد کــه بــا مـن کــنـد کــارزار
تـرا خـود هـمـین مـهـربـانـیـسـت خـویمــــرا کـــــارزار آمــــدســـــت آرزوی
وگر کـت بـکـین جـسـتـن آهنگ نیسـتبـدلـت انـدرون آتـش جـنـگ نـیسـت
کـــنــم آنــچ بـــایــد بـــدیــن رزمـــگـــاهنــمــایـم هـنــرهــا بــایـران ســپــاه
شـــوم چـــرمــه گـــامــزن زیــن کـــنــمسـپـیده دمـان جـسـتـن کـین کـنـم
نـشــســت از بــر زیـن ســپــیـده دمـانچـو شـیـر ژیـان بــا یـکـی تـرجـمـان
بـــیــامـــد بـــنـــزدیــک ایــران ســـپـــاهپـر از جـنگ دل سـر پـر از کین شـاه
چـو پـیـران بـدانـسـت کـو شـد بــجـنـگبــروبـرجـهـان گـشـت ز انـدوه تـنـگ
بــجــوشــیـدش از درد هــومــان جــگــریــکــی داســتــان یــاد کــرد از پــدر
کـــه دانـــا بـــهــر کـــار ســـازد درنـــگســر انــدر نـیـارد بــپــیـکــار و نـنـگ
سـبــکـســار تــنـدی نـمـایـد نـخــسـتبـــفــرجـــام کــار انــده آرد درســـت
زبــانـی کـه انـدر سـرش مـغـز نـیـسـتاگــر در بــارد هـمـان نـغــز نـیـســت
چــو هـومــان بــدیـن رزم تــنـدی نـمـودنــدانــم چــه آرد بـــفــرجـــام ســود
جــــهــــانــــداورش بــــاد فــــریــــادرسجـز اویـش نـبـینـم هـمـی یـار کـس
چــو هــومــان ویــســه بــدان رزمــگــاهکـه گـودرز کـشــواد بــد بــا ســپــاه
بـــیــامــد کــه جــویــد ز گــردان نــبـــردنـگــهـبــان لـشــکــر بــدو بــازخــورد
طـــلـــایــه بـــیــامــد بـــر تـــرجـــمـــانســواران ایــران هــمــه بـــدگــمــان
بــپــرســیـد کـیـن مـرد پــرخــاشـجــویبــخــیــره بــدشــت انــدر آورده روی
کـجــا رفـت خـواهـد هـمـی چـون نـونـدبـچـنگ انـدرون گـرز و بـر زین کـمـند
بــایــرانــیــان گــفــت پــس تــرجــمــانکــه آمـد گــه گــرز و تــیـر و کــمــان
کـــه ایــن شـــیــردل نــامــبـــردار مــردهـمـی بـا شـمـا کـرد خـواهـد نـبـرد
ســر ویـســگــانـســت هـومــان بــنــامکــه تــیـغــش دل شــیـر دارد نــیـام
چــــو دیـــدنـــد ایـــرانـــیـــان گـــرز اویکـمـر بــسـتــن خــسـروی بــرز اوی
هــمــه دســـت نــیــزه گـــزاران ز کـــارفــــرومــــانـــد از فــــر آن نـــامــــدار
هـمــه یـکــســره بــازگــشــتــنــد ازویســوی تــرجــمــانـش نـهـادنـد روی
کــه رو پــیـش هـومـان بــتــرکـی زبــانهـمـه گــفــتــه مـا بــروبــر بــخــوان
کـه مـا رابــجــنـگ تــو آهـنـگ نـیـســتز گـودرز دسـتــوری جـنـگ نـیـسـت
اگــر جــنــگ جــویــد گــشــادســت راهســوی نــامــور پـــهــلــوان ســپـــاه
ز ســـالـــار گـــردان و گـــردنــکـــشـــانبــهـومـان بــدادنـد یـک یـک نـشــان
کـه گـردان کـجـاینـد و مـهتـر کـجـاسـتکه دارد چـپ لشکر و دسـت راست
وزانـــپـــس هــیــونــی تـــگـــاور دمـــانطــلــایـه بــرافــگــنــد زی پــهـلــوان
کـه هـومـان ازان رزمـگـه چــون پــلـنـگسـوی پــهـلـوان آمـد ایـدر بــجــنـگ
چــو هــومــان ز نــزد ســواران بـــرفــتبــیــامــد بـــنــزدیــک رهــام تــفــت
وزانــجـــا خــروشــی بـــرآورد ســخـــتکــه ای پــور ســالـار بــیـدار بــخــت
چــپ لـشــکـر و چــنـگ شــیـران تــوینــگــهــبـــان ســـالــار ایــران تـــوی
بــجــنــبــان عــنــان انــدریــن رزمــگــاهمـیـان دو صـف بــرکـشـیـده سـپــاه
بآورد بــــا مـــن بـــبـــایـــدت گـــشـــتسوی رود خواهی وگر سوی دشت
وگــر تــو نــیــابــی مــگــر گــســتــهــمبــیــایــد دمــان بــا فــروهــل بــهــم
کـــه جـــویــد نــبـــردم ز جـــنــگـــاورانبـــتــیــغ و ســنــان و بـــگــرز گــران
هـرآنـکــس کـه پــیـش مـن آیـد بــکـیـنزمـــانـــه بـــرو بـــر نـــوردد زمـــیــن
وگــر تــیــغ مــا را بـــبــیــنــد بـــجــنــگبـــدرد دل شــیــر و چــرم پـــلــنــگ
چـــنـــیــن داد رهــام پـــاســـخ بـــدویکـه ای نـامـور گـرد پــرخــاشـجــوی
زتـــرکــان تـــرا بـــخـــرد انــگــاشـــتـــمازین سـان که هسـتـی نپـنداشـتـم
کـــه تـــنــهــا بـــدیــن رزمــگــاه آمــدیدلـــاور بـــپـــیــش ســـپـــاه آمــدی
بـــر آنــی کــه انــدر جــهــان تـــیــغ دارنـبــنـدد کـمـر چـون تــو دیـگـر سـوار
یــکــی داســـتـــان از کــیــان یــاد کــنزفـــــام خـــــرد گـــــردن آزاد کـــــن
کـه هـر کـو بــجـنـگ انـدر آیـد نـخـسـتره بــازگـشـتــن بــبــایـدش جـسـت
ازایـنــهـا کــه تــو نــام بــردی بــجــنــگهـمــه جــنـگ را تــیـز دارنـد چــنـگ
ولــیــکــن چـــو فــرمــان ســالــار شــاهنـبــاشــد نـســازد کـســی رزمـگـاه
اگــر جــنــگ گــردان بــجــویـی هـمــیسـوی پـهلـوان چـون بـپـویی همـی
ز گـــودرز دســـتـــوری جـــنـــگ خـــواهپـس از مـا بـجـنگ انـدر آهنگ خـواه
بــدو گـفـت هـومـان کـه خــیـره مـگـویبــدیـن روی بــا مـن بـهـانـه مـجـوی
تـــو ایــن رزم را جـــای مــردان گـــزیــننـه مـرد ســوارانـی و دشــت کــیـن
وزانـجــا بــقــلــب ســپــه بــرگــذشــتدمان تـا بـدان روی لـشـکـرگـذشـت
بـــنـــزد فـــریـــبــــرز بــــا تـــرجـــمـــانبــــیـــامـــد بــــکـــردار بــــاد دمـــان
یـکـی بــرخــروشــیـد کــای بــدنـشــانفــروبـــرده گــردن ز گــردنــکــشــان
ســواران و پـــیــلــان و زریــنــه کــفــشتـــرا بـــود بـــا کــاویــانــی درفـــش
بـــتـــرکـــان ســـپـــردی بـــروز نـــبـــردیـلــانــت بــایــران نــخــوانــنــد مــرد
چــو ســالـار بــاشـی شـوی زیـردسـتکـمـر بـنـدگـی را بــبــایـدت بــسـت
ســــــیــــــاوش رد را بـــــــرادر تــــــویبـــگــوهــر ز ســالــار بـــرتـــر تـــوی
تــو بــاشـی سـزاوار کـیـن خــواســتــنبـــکــیــنــه تـــرا بـــایــد آراســـتـــن
یـــکـــی بــــا مـــن اکـــنـــون بآوردگـــاهبــبــایـدت گـشـتـن بــپـیـش سـپــاه
بـــخــورشــیــد تـــابـــان بـــرآیــدت نــامکـه پـیـش مـن انـدر گـذاری تـو گـام
وگــر تــو نــیــایـی بــحــنــگــم رواســتزواره گــرازه نــگــر تـــاکــجـــاســـت
کــســی را ز گــردان بـــپــیــش مــن آرکــه بـــاشــد ز ایــرانــیــان نــامــدار
چـــنــیــن داد پـــاســخ فــریــبـــرز بـــازکـه بــا شـیـر درنـده کـیـنـه مـســاز
چـــنــیــنــســـت فـــرجـــام روز نـــبـــردیـکـی شــاد و پــیـروز و دیـگـر بــدرد
بـــپـــیــروزی انــدر بـــتـــرس از گـــزنــدکـه یـکـسـان نـگـردد سـپـهـر بـلـنـد
درفـش ار ز مـن شـاه بــسـتـد رواسـتبـدان داد پـیلان و لشکر که خواست
بــکــیـن ســیــاوش پــس از کــیـقــبــادکــســی کـو کــلـاه مـهـی بــرنـهـاد
کــمــر بــســت تــا گــیـتــی آبــاد کــردســـپـــهــدار گــودرز کــشــواد کــرد
هـمـیـشـه بــپـیـش کـیـان کـیـنـه خـواهپــدر بــر پــدر نــیـو و ســالــار شــاه
و دیــگـــر کـــه از گـــرز او بـــی گــمــانســرآیــد بـــســالــارتــان بـــر زمــان
ســپــه را بــه ویـســت فــرمـان جــنـگبــدو بــازگــردد هـمــه نــام و نـنــگ
اگــر بـــا تـــوم جـــنــگ فـــرمــان دهــددلــم پـــر ز دردســـت درمــان دهــد
بــبـیـنـی کـه مـن سـر چـگـونـه ز نـنـگبــرآرم چــو پــای انــدر آرم بــجــنـگ
چـنـین پـاسـخـش داد هومـان کـه بـسبــگــفــتــار بــیـنــم تــرا دســتــرس
بــدیـن تــیـغ کـانـدر مـیـان بــسـتــه ایگـیابـر کـه از جـنـگ خـود رسـتـه ای
بـــدیــن گــرز جـــویــی هــمــی کــارزارکـه بـر تـرگ و جـوشـن نـیـایـد بـکـار
وزآنــجــا بــدان خــیـرگــی بــازگــشــتتـو گفتـی مگر شـیر بـدسـاز گشـت
کـــمـــربــــســــتــــه کـــیـــن آزادگـــانبـــنــزدیــک گــودرز کـــشـــوادگـــان
بــیــامــد یــکــی بـــانــگ بــرزد بــلــنــدکــه ای بــرمــنـش مـهـتــر دیـوبــنـد
شـنـیـدم هـمـه هـرچ گـفـتــی بــشــاهوزان پــس کـشـیـدی سـپـه را بــراه
چــنــیــن بـــود بـــا شــاه پــیــمــان تــوبـــپـــیــران ســـالـــار فـــرمـــان تـــو
فــرســتــاده کــامــد بـــتــوران ســپـــاهگــزیـن پــور تــو گـیـو لـشــکــرپــنـاه
ازان پــس کـه سـوگـنـد خــوردی بــمـاهبـخـورشـید و مـاه و بـتـخـت و کـلـاه
کـــه گــر چـــشـــم مــن درگــه کـــارزاربـــپـــیــران بـــرافــتــد بـــرارم دمــار
چــو شــیــر ژیــان لــشــکــر آراســتــیهـمـی بآرزو جــنـگ مـا خـواسـتــی
کـنـون از پــس کـوه چــون مـسـتــمـنـدنـشــســتــی بــکــردار غــرم نـژنــد
بــکــردار نــخــچــیــر کــز شــرزه شــیـرگـریـزان و شــیـر از پــس انـدر دلـیـر
گــزیـنــد بــبــیـشــه درون جــای تــنـگنـجـویـد ز تــیـمـار جــان نـام و نـنـگ
یــکــی لــشــکــرت را بــهــامــون گــذارچـه داری سـپـاه از پـس کـوهـسـار
چــنـیـن بــود پــیـمــانــت بــا شــهـریـارکـه بـر کـینـه گـه کـوه گـیری حـصـار
بــدو گــفــت گــودرز کــانــدیـشــه کــنکه بـاشد سـزا بـا تـو گفتـن سـخـن
چـو پــاسـخ بــیـابــی کـنـون ز انـجــمـنبـه بـیدانـشـی بـر نهی این سـخـن
تــو بــشــنـاس کــز شــاه فــرمــان مـنهـمـین بـود سـوگـنـد و پـیمـان مـن
کــنــون آمــدم بـــا ســـپـــاهــی گــراناز ایـــران گــــزیـــده دلـــاور ســــران
شـــمـــا هـــم بـــکـــردار روبـــاه پـــیـــربــبــیـشـه در از بــیـم نـخـچـیـرگـیـر
هـمـی چـاره سـازیـد و دسـتـان و بــنـدگــریـزان ز گــرز و ســنـان و کــمـنـد
دلــیـری مــکــن جــنـگ مــا را مــخــواهکــه روبـــاه بـــا شــیــر نــایــد بــراه
چــو هـومـان ز گــودرز پــاســخ شــنـیـدچــو شـیـر انـدران رزمـگـه بــردمـیـد
بــگــودرز گــفــت ار نــیــایــی بــجــنــگتـو بـا مـن نه زانـسـت کـایدت نـنـگ
ازان پــس کـه جــنـگ پــشــن دیـده ایسـر از رزم تــرکـان بــپــیـچــیـده ای
بـــه لـــاون بــــجـــنـــگ آزمـــودی مـــرابآوردگــــه بـــــر ســــتــــودی مــــرا
ار ایدونـک هـسـت اینـک گـویی هـمـیوزیـن کـیـنـه کــردار جــویـی هـمـی
یــکــی بـــرگــزیــن از مــیــان ســـپـــاهکـــه بــــا مـــن بـــگـــردد بآوردگـــاه
کــه مــن از فــریــبـــرز و رهــام جــنــگبــجــسـتــم بــســان دلـاور پــلـنـگ
بــگـشــتــم ســراســر هـمـه انـجــمـننـیـایـد ز گـردان کـسـی پــیـش مـن
بـــگـــودرز بـــد بـــنـــد پـــیــکـــارشـــانشــنـیـدن نــه ارزیـد گــفــتــارشــان
تـــو آنــی کـــه گـــویــی بـــروز نـــبـــردبــخــنـجــر کــنـم لـالـه بــر کــوه زرد
یـکــی بــا مـن اکــنـون بــدیـن رزمـگــاهبــگــرد و بــگـرز گـران کــیـنـه خــواه
فــــراوان پـــــســــر داری ای نــــامــــورهمـه بـسـتـه بـر جـنگ مـا بـر کـمـر
یـکــی را فــرســتــی بــر مـن بــجــنـگاگـر جـنـگ جـویی چـه جـویی درنگ
پــس انـدیـشــه کــرد انـدران پــهـلــوانکـه پـیشـش کـه آید بـجـنگ از گوان
گــــر از نـــامـــداران هـــژبــــری دمـــانفـرســتــم بــنـزدیـک ایـن بــدگـمـان
شـود کـشــتــه هـومـان بــریـن رزمـگـاهز تـرکـان نـیـاید کـسـی کـینـه خـواه
دل پـــهــلـــوانـــش بـــپـــیــچـــد بـــدردازان پــس بــتــنـدی نـجــویـد نــبــرد
ســـپـــاهــش بـــکــوه کــنــابـــد شــودبـجـنـگ انـدرون دسـت مـا بـد شـود
ور از نــــامــــداران ایــــن انــــجــــمــــنیـکـی کـم شـود گـم شـود نـام مـن
شـکـسـتــه شـود دل گـوان را بــجـنـگنـسـازنـد زان پـس بـه جـایی درنـگ
هـمـان بــه کــه بــا او نـســازیـم کــیـنبـــروبـــر بـــبـــنــدیــم راه کــمــیــن
مـگــر خــیـره گـردنـد و جــویـنـد جــنـگســپــاه انــدر آرنـد زان جــای تــنـگ
چــنــیـن داد پــاســخ بــهـومــان کــه روبـــگــفـــتـــار تـــنــدی و در کــار نــو
چــو در پــیـش مـن بــرگــشــادی زبــانبـــدانــســتــم از آشــکــارت نــهــان
کــه کــس را ز تــرکــان نـبــاشــد خــردکـز انـدیـشــه خــویـش رامـش بــرد
نــدانــی کــه شــیــر ژیــان روز جـــنــگنــیــالــایــد از بــن بــروبـــاه چــنــگ
و دیـگـر دو لـشـکـر چــنـیـن ســاخــتــههــمــه بــادپــایـان ســر افــراخــتــه
بــکـیـنـه دو تــن پــیـش سـازنـد جــنـگهـمــه نـامــداران بــخــایـنـد چــنـگ
ســپــه را هــمــه پــیـش بــایــد شــدنبــه انــبــوه زخــمــی بـــبـــایــد زدن
تــو اکـنـون ســوی لـشــکـرت بــاز شــوبــــرافـــراز گـــردن بـــســـالـــار نـــو
کــز ایـرانـیـان چــنــد جــســتــم نــبــردنزد پـیش من کـس جـز از بـاد سـرد
بــــدان رزمـــگـــه بـــر شـــود نـــام تـــوز پـــیــران بـــرآیــد هــمــه کــام تــو
بــدو گــفــت هـومــان بــبــانـگ بــلــنــدکـه بــی کـردن کــار گـفــتــار چــنـد
یــکــی داســتــان زد جــهــانــدار شــاهبـــیــاد آورم انــدریــن کـــیــنــه گــاه
که تـخـت کیان جـست خـواهی مجـویچـو جـویـی از آتــش مـبــرتــاب روی
تــرا آرزو جــنــگ و پـــیــکــار نــیــســتوگـر گـل چـنی راه بـی خـار نیسـت
نـــداری ز ایـــران یــکـــی شـــیـــرمـــردکـه بـا مـن کـند پـیش لـشـکـرنـبـرد
بــــچــــاره هـــمـــی بــــازگـــردانـــیـــمنــگـــیــرم فـــریــبـــت اگـــر دانــیــم
هــمــه نــامـــداران پـــرخـــاشـــجـــویبــگـودرز گـفــتــنـد کـایـنـســت روی
کـــــه از مـــــا یــــکـــــی را بآوردگـــــاهفـرسـتـی بــنـزدیـک او کـیـنـه خـواه
چــنــیــن داد پـــاســخ کــه امــروز روینــدارد شــدن جــنـگ را پــیـش اوی
چــو هـومـان ز گـودرز بــرگـشــت چــیـربــرآشــفــت بــرســان شــیـر دلــیـر
بــخـنـدیـد و روی از سـپــهـبــد بــتـافـتسـوی روزبــانـان لـشـکـر شـتــافـت
کــمــان را بــزه کــرد و زیـشــان چــهـاربــیـفـگـنـد ز اســب انـدران مـرغــزار
چــــو آن روزبــــانـــان لـــشــــکـــر ز دوربـــدیــدنــد زخـــم ســـرافـــراز تـــور
رهــش بـــازدادنــد و بـــگــریــخـــتـــنــدبآورد بــــا او نــــیـــاویـــخــــتــــنــــد
بـــبـــالـــا بـــرآمــد بـــکـــردار مــســـتخـروشـش همی کوه را کرد پـسـت
هـمـی نـیـزه بــرگـاشــت بــر گـرد ســرکـه هـومـان ویسـه اسـت پـیـروزگـر
خـــروشــیــدن نــای رویــیــن ز دشـــتبــرآمـد چــو نـیـزه ز بــالـا بــگـشــت
ز شـــادی دلـــیـــران تـــوران ســـپــــاههـمـی تـرگ سـودنـد بــر چـرخ مـاه
چــو هـومــان بــیـامـد بــدان چــیـرگــیبــپــیــچــیــد گــودرز زان خــیـرگــی
ســپــهـبــد پــر از شــرم گـشــتــه دژمگـرفـتـه بـرو خـشـم و تـنـدی سـتـم
بـــنــنــگ از دلــیــران بـــپـــالــود خــویسـپـهـبــد یـکـی اخـتـر افـگـنـد پـی
کـزیـشـان بـد این پـیشـدسـتـی بـخـونبــدانـنـد و هـم بــر بــدی رهـنـمـون
ازان پــس بــگــردنــکــشــان بــنــگــریـدکــه تــا جــنـگ او را کــه آیـد پــدیـد
خـبـر شـد بـه بـیژن که هومان چـو شیربـــپـــیــش نــیــای تـــو آمــد دلــیــر
چـو بـشـنـیـد بـیـژن بـرآشـفـت سـخـتبـخـشم آمد آن شیر پـنجـه ز بـخـت
بـــفـــرمـــود تـــا بــــرنـــهـــادنـــد زیـــنبـــران پـــیــل تـــن دیـــزه دوربـــیــن
بـــپـــوشـــیـــد رومـــی زره جـــنـــگ رایـکـی تـنـگ بــر بـسـت شـبـرنـگ را
بـــپــیــش پـــدر شــد پـــر از کــیــمــیــاســخــن گــفــت بــا او ز بــهــر نــیـا
چــنـیـن گــفــت مـر گــیـو را کــای پــدربــگــفــتــم تــرا مــن هــمــه دربــدر
کـه گـودرز را هـوش کـمـتــر شــدســتبآییـن نـبـیـنـی کـه دیـگـر شـدسـت
دلـش پـر نـهـیـبــسـت و پـر خـون جـگـرز تـــیــمــار وز درد چــنــدان پـــســر
کـه از تــن سـرانـشـان جــدا کـرده دیـدبــدان رزمـگـه جـمـلـه افـگـنـده دیـد
نــشــان آنــک تــرکــی بــیــامــد دلــیـرمــیــان دلـــیــران بـــکـــردار شـــیــر
بـــپــیــش نــیــا رفــت نــیــزه بــدســتهمی بـر خـروشـید بـرسـان مسـت
چــنــان بــد کــزیـن لــشــکــر رنــامــدارســـــواری نـــــبـــــود از در کـــــارزار
کـــه او را بـــنـــیـــزه بـــرافـــراخـــتـــیچـو بــر بــابــزن مـرغ بــر سـاخـتـی
تــو ای مـهـربــان بــاب بــســیـار هـوشدو کـتـفـم بــدرع سـیـاوش بــپــوش
نـشــایـد جــز از مـن کــه ســازم نـبــردبـــدان تـــا بـــرآرم ز مــردیــش گــرد
بــدو گـفــت گـیـو ای پــســر هـوش داربــگـفـتــار مـن سـربــسـر گـوش دار
تــا گــفــتــه بــودم کــه تــنـدی مــکــنز گــودرز بــر بــد مـگــردان ســخــن
کــه او کــار دیـده ســت و دانـاتــرســتبــدیـن لـشـکـر نـامـور مـهـتــرســت
ســواران جــنــگــی بـــپــیــش انــدرنــدکـه بـر کـینـه گـه پـیـل را بـشـکـرنـد
نــفـــرمـــود بـــا او کـــســـی را نــبـــردجــوانـی مـگــر مـر تــرا خــیـره کــرد
کـه گـردن بــدیـن ســان بــرافـراخــتــیبــدیــن آرزو پــیــش مــن تــاخــتــی
نــیـم مــن بــدیـن کــار هــمــداســتــانمـزن نـیـز پـیـشـم چـنـیـن داسـتـان
بــدو گــفــت بــیـژن کــه گــر کــام مــننـجــویـی نـخــواهـی مـگـر نـام مـن
شــوم پــیـش ســالــار بــســتــه کــمـرزنـم دسـت بـر جـنـگ هـومـان بــبـر
وزآنـجــا بــزد اســب و بــرگـاشــت رویبــنــزدیـک گــودرز شــد پــوی پــوی
ســتــایـش کـنـان پــیـش او شـد بــدردهم این داسـتـان سـربـسـر یاد کـرد
کـــه ای پـــهــلــوان جـــهــانــدار شـــاهشــنـاســای هـر کـار و زیـبــای گـاه
شـگـفـتـی هـمـی بــیـنـم از تــو یـکـیوگـر چـنـد هـسـتـم بـهوش انـدکـی
کـزیـن رزمـگـه بــوســتــان ســاخــتــیدل از کــیـن تــرکــان بــپــرداخــتــی
شــگـفــتــی تــر آنـک از مـیـان ســپــاهیـکـی تـرک بــدبــخـت گـم کـرده راه
بــیــامــد کــه یــزدان نــیــکــی کــنــشهـمـی بــد سـگـالـیـد بــا بـد تـنـش
بـــیــاوردش از پـــیــش تــوران ســپـــاهبــدان تــا بــدسـت تــو گـردد تــبــاه
بــــدام آمـــده گـــرگ بـــرگـــاشـــتـــینـدانـم کـزیـن خـود چـه پـنـداشـتـی
تــو دانـی کــه گــر خــون او بــی درنـگبــریـزنــد پــیـران نــیــایــد بــجــنــگ
مـــپـــدار کـــو کـــیـــنـــه بــــیـــش آوردسـپــه را بــریـن دشـت پــیـش آورد
مـن اینـک بـخـون چـنـگ را شـسـتـه امهـمـان جـنـگ او را کـمـر بـسـتـه ام
چــو دســتــور بـــاشــد مــرا پــهــلــوانشـوم پــیـش او چــون هـژبــر دمـان
بــفـرمـایـد اکـنـون ســپــهـبــد بــه گـیـومـگـر کــان ســلـیـح ســیـاوش نـیـو
دهـــد مــــر مــــرا خــــود و رومـــی زرهز بـــنـــد زره بــــرگـــشـــایـــد گـــره
چــو بـــشــنــیــد گــودرز گــفــتـــار اویبــدیــد آن دل و رای هــشــیــار اوی
ز شــادی بـــرو آفــریــن کــرد ســخـــتکــه از تــو مـگــرداد جــاویـد بــخــت
تــو تــا بــرنـشــســتــی بــزیـن پــلـنـگنهنگ از دم آسـود و شـیران ز جـنگ
بــــهــــر کــــارزار انــــدر آیـــی دلــــیـــربـهـر جـنـگ پـیروز بـاشـی چـو شـیر
نــــگــــه کــــن کــــه بــــا او بآوردگــــاهتــوانـی شـدن زان پــس آورد خــواه
کـه هـومـان یکـی بـدکـنـش ریمـنـسـتبآورد جــنــگ او چــو آهـرمــنــســت
جـوانـی و نـاگـشـتــه بــر سـر سـپــهـرنـداری هـمـی بـر تـن خـویـش مـهـر
بـــمــان تـــا یــکـــی رزم دیــده هــژبـــرفـرســتــم بــجــنـگـش بــکـردار ابــر
بـــرو تــیــربـــاران کــنــد چــون تــگــرگبــســر بــر بـــدوزدش پــولــاد تــرگ
بــدو گــفــت بــیــژن کــه ای پــهــلــوانهـنــرمــنــد بــاشــد دلــیـر و جــوان
مــــرا گــــر بـــــدیــــدی بــــرزم فــــرودز ســـر بـــاز بـــایــد کـــنــون آزمــود
بــجــنـگ پــشــن بــر نـوشــتــم زمـیـننـبـیند کـسـی پـشـت مـن روز کـین
مــرا زنــدگــانــی نــه انــدر خـــورســتگـر از دیـگـرانـم هـنـر کــمـتــرســت
وگـــر بــــازداری مـــرا زیـــن ســــخــــنبــدان روی کآهـنـگ هـومــان مـکــن
بــنـالــم مـن از پــهـلــوان پــیـش شــاهنخـواهم کـمـر زان سـپـس نه کـلـاه
بـــخـــنــدیــد گـــودرز و زو شـــاد شـــدبـــســـان یــکـــی ســـرو آزاد شـــد
بــدو گـفـت نـیـک اخــتــر و بــخـت گـیـوکـه فـرزنـد بـینـد همـی چـون تـو نیو
تــو تــا چــنــگ را بــاز کــردی بــجــنــگفــرومـانـد از جــنـگ چــنـگ پــلـنـگ
تـــرا دادم ایــن رزم هـــومـــان کـــنـــونمـگـر بــخـت نـیـکـت بــود رهـنـمـون
گـر ایـن اهـرمـن را بــدسـت تــو هـوشبـــرایــد بــفــرمــان یــزدان بــکــوش
بـــــنــــام جــــهــــانــــدار یــــزدان مــــابـــپـــیـــروزی شـــاه و گـــردان مـــا
بـــگـــویــم کـــنــون گـــیــو را کـــان زرهکـه بـیـژن هـمـی خـواهـد او را بــده
گــر ایــدنــک پـــیــروز بـــاشــی بـــرویتـــرا بـــیــشــتــر نــزد مــن آبـــروی
ز فـــرهـــاد و گـــیـــوت بـــرآرم بـــجـــاهبــگـنـج و سـپــاه و بــتـخـت و کـلـاه
بــگــفــت ایـن ســخــن بــا نـبــیـره نـیـانــبــیـره پــر از بــنــد و پــر کــیـمــیـا
پـــیــاده شــد از اســـب و روی زمــیــنبــبــوســیـد و بــر بــاب کـرد آفــریـن
بــخــوانــد آن زمــان گــیــو را پــهــلــوانسـخــن گـفـت بــا او ز بــهـر جــوان
وزان خــــســــروانــــی زره یــــاد کــــردکـجـا خـواسـت بـیـژن ز بــهـر نـبــرد
چـــنــیــن داد پـــاســخ پـــدر را پـــســرکـه ای پــهـلـوان جــهـان سـربــسـر
مرا هوش و جـان و جـهان این یکـیسـتبـچشمم چنین جـان او خوار نیست
بـــدو گــفـــت گــودرز کــای مــهــربـــانجـز ایـن بــرد بــایـد بـوی بــر گـمـان
کـه هـر چــنـد بــیـژن جــوانـســت و نـوبـــهـــر کـــار دارد خـــرد پـــیــشـــرو
و دیگر کـه این جـای کین جـسـتـنسـتجـهان را ز آهرمـنـان شـسـتـنـسـت
بـــکــیــن ســیــاوش بـــفــرمــان شــاهنــشــایــد بــپــیـونــد کــردن نــگــاه
و گــــر بــــارد از ابــــر پــــولـــاد تــــیـــغنــشــایــد کــه دارم مــا جــان دریـغ
نـشـایـد شـکـسـتــن دلـش را بــجـنـگبــگـوشـیـدنـش جــامـه نـام و نـنـگ
کـه چـون کـاهـلـی پـیشـه گـیـرد جـوانبــمـانـد مـنـش پـسـت و تـیـره روان
چـو پــاسـخ چـنـیـن یـافـت چـاره نـبــودیـکــی بــا پــســر نـیـز بــنــد آزمــود
بــگــودرز گــفــت ای جــهــان پــهـلــوانبــجــایـی کـه پــیـکـار خـیـزد بــجـان
مـرا خــود شـب و روز کـارســت پــیـشچــرا داد بــایــد مــرا جــان خــویـش
نــه فــرزنــد بــایـد نـه گــنــج و ســپــاهنــه آزرم ســـالــار و فــرمــان شـــاه
اگـر جـنگ جـوید سـلـیحـش کـجـاسـتزره دارد از من چـه بـایدش خـواست
چــنـیـن گــفــت پــیـش پــدر رزمــســازکــه مــا را بـــدرع تـــو نــایــد نــیــاز
بــرانــی کــه انــدر جــهـان ســربــســربـــدرع تــو جــویــنــد مــردان هــنــر
چــو درع ســیـاوش نـبــاشــد بــجــنـگنـجــویـنـد گـردنـکـشـان نـام و نـنـگ
بــرانـگــیـخــت اســب از مـیـان ســپــاهکـــه آیـــد ز لـــشــــکــــر بآوردگـــاه
چــو از پـــیــش گــودرز شــد نــاپـــدیــددل گـــیـــو ز انـــدوه او بــــردمـــیـــد
پـشیمان شـد از درد دل خـون گریسـتنـگـر تـا غـم و مـهر فـرزنـد چـیسـت
یــکـــی بآســـمــان بـــرفـــرازیــد ســـرپـر از خـون دل از درد خـسـتـه جـگـر
بـــــدادار گــــفــــت ار جــــهــــان داورییکی سوی این خـسـتـه دل بـنگری
نـــســـوزی تـــو از جـــان بـــیــژن دلـــمکـــه ز آب مــژه تـــا دل انــدر گــلــم
بــمـن بــازبــخــشــش تــو ای کــردگـاربـــگـــردان ز جـــانــش بـــد روزگـــار
بـــیــامــد پــرانــدیــشــه دل پــهــلــوانپــراز خــون دل ازبــهـر رفـتــه جــوان
بـــدل گـــفـــت خـــیــره بـــیــازردمـــشچــرا خــواسـتــه پــیـش نـاوردمـش
گـــر او را ز هــومـــان بـــد آیــد بـــســـرچــه بــایـد مــرا درع و تــیـغ و کــمـر
بــمـانـم پــر از حـسـرت و درد و خـشـمپــــر از آرزو دل پــــر از آب چـــشـــم
وزانـــجـــا دمـــان هــم بـــکـــردار گـــردبــپــیـش پــسـر شـد بــجـای نـبــرد
بــدو گــفــت مــا را چــه داری بــتــنــگهـمــی تــیـزی آری بــجــای درنــگ
ســیـه مــار چــنــدان دمــد روز جــنــگکـــه از ژرف دریــا بـــرآیــد نــهــنــگ
درفـــشـــیـــدن مـــاه چــــنـــدان بــــودکـه خـورشـیـد تـابــنـده پـنـهـان بـود
کـنـون سـوی هـومـان شـتـابـی هـمـیز فـرمـان مـن سـر بــتـابــی هـمـی
چـنـیـن بـرگـزینـی هـمـی رای خـویـشنـدانـی کـه چــون آیـدت کـار پــیـش
بــدو گــفــت بــیــژن کــه ای نــیـو بــابدل مــن ز کــیـن ســیـاوش مــتــاب
کــه هـومــان نــه از روی وز آهـنــســتنـه پــیـل ژیـان و نـه آهـرمــنــســت
یکـی مـرد جـنگـسـت و مـن جـنگـجـویازو بـــرنــتــابــم بـــبـــخــت تــو روی
نـوشــتــه مـگــر بــر ســرم دیـگـرســتزمــانـه بــدســت جــهـانــداورســت
اگــــر بــــودنــــی بــــود دل را بــــغــــمســـزد گــر نــداری نــبـــاشــی دژم
چــو بـــنــشــیــد گــفــتــار پـــور دلــیــرمـیـان بـسـتـه جـنـگ بـرسـان شـیر
فـــــرودآمـــــد از دیــــزه راهـــــجـــــویســپــر داد و درع ســیــاوش بــدوی
بـــدو گــفــت گــر کــارزارت هــواســـتچـنین بـر خـرد کـام تـو پـادشـاسـت
بـــریــن بـــاره گـــامـــزن بـــرنــشـــیــنکـــه زیــر تـــو انــدر نــوردد زمـــیــن
ســلــیــحــم هــمــیــدون بــکــار آیــدتچـــو بــــا اهـــرمـــن کـــارزار آیـــدت
چــو اســب پــدر دیــد بــر پــای پــیــشچـو بــاد انـدر آمـد ز بـالـای خـویـش
بــران بـــاره خــســروی بــرنــشــســتکمربـسـت و بـگرفت گرزش بـدست
یـکـی تـرجـمـان را ز لـشـکـر بــجـسـتکـه گـفـتــار تــرکـان بــدانـد درسـت
بــــیـــامـــد بــــســــان هـــژبــــر ژیـــانبــکــیـن ســیـاوش بــســتــه مـیـان
چــو بــیـژن بــنــزدیـک هـومــان رســیـدیـکـی آهـنـیـن کـوه پــوشــیـده دیـد
ز جــوشـن هـمـه دشــت روشـن شـدهیـکـی پــیـل در زیـر جــوشـن شــده
ازان پـــس بـــفــرمــود تـــا تـــرجـــمــانیـکـی بــانـگ بــرزد بــران بــدگـمـان
کــه گــر جــنـگ جــویـی یـگـی بــازگـردکـه بـیژن هـمـی بـا تـو جـویـد نـبـرد
هــمـــی گـــویــد ای رزم دیــده ســـوارچـه پـویـانـی اسـب انـدرین مـرغـزار
کـــز افـــراســـیـــاب انـــدر آیـــدت بــــدز تـوران زمـیـن بــر تـو نـفـریـن سـزد
بــکــیــنــه پــی افــگــنــده و بـــدخــویز تــرکــان گـنـهـکــارتــر کــس تــوی
عــنــان بــازکــش زیــن تــگــاور هــیـونکـت اکـنون ز کـینه بـجـوشـید خـون
یــکـــی بـــرگــزیــن جـــایــگـــاه نــبـــردبــدشــت و در و کـوه بــا مـن بــگـرد
وگــــر در مــــیـــان دو رویـــه ســــپــــاهبــگــردی بــلـاف از پــی نـام و جــاه
کــجــا دشــمــن و دوســت بــیـنـد تــرادل اکــنــون کــجــا بــرگــزیــنــد تــرا
چــو بــشــنـیـد هـومـان بــدو گـفــت زهزره را بــکــیـنـم تــو بــســتــی گـرهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.