ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ز یــزدان ســپـــاس و بـــدویــم پـــنــاهکــت آورد پــیــشــم بــدیــن رزمــگــاه
بـلـشـکـر بـران سـان فـرسـتـمـت بــازکــه گـیـو از تــو مـانـد بــگــرم و گــداز
ســـرت را ز تـــن دور مـــانــم نــه دیــرچـــنــان کــز تـــبـــارت فــراوان دلــیــر
چـه سـودسـت کآمـد بــنـزدیـک شـبرو اکــنــون بـــزنــهــار تــاریــک شــب
مـن اکـنـون یـکـی بــاز لـشــگـر شـومبــشــبــگــیـر نـزدیـک مــهـتــر شــوم
وزآنــجـــا دمـــان گـــردن افـــراخـــتـــهبـــیـــایــم نـــبـــرد تـــرا ســـاخـــتـــه
چــنـیـن پــاســخ آورد بــیـژن کـه شــوپــســت بــاد و آهــرمــنــت پــیـشــرو
همه دشـمنان سـربـسـر کـشـتـه بـادگــر آواره از جــنـگ بــرگــشــتــه بــاد
چــــو فــــردا بـــــیــــایــــی بآوردگــــاهنــبــیــنــد تــرا نــیــز شــاه و ســپــاه
ســـرت را چـــنــان دور مــانــم ز پـــایکــزان پــس بــلـشــکــر نـیـایـدت رای
وزآن جـــایــگــه روی بـــرگــاشــتـــنــدبــشـب دشـت پــیـکـار بــگـذاشـتـنـد
بــلــشــکــر گــه خــویـش بــازآمــدنــدبــــر پــــهـــلـــوانـــان فـــراز آمـــدنـــد
همـه شـب بـخـواب اند آسـیب شـیبز پــیـکـارشــان دل شــده نـاشـکـیـب
ســپــیـده چــو از کــوه ســربــردمــیـدشــد آن دامــن تــیـره شــب نـاپــدیـد
بــپــوشــیـد هـومــان ســلــیـح نــبــردسـخـن پــیـش پـیـران هـمـه یـاد کـرد
کــه مــن بــیــژن گــیـو را خــواســتــمهمـه شـب همـی جـنگـش آراسـتـم
یـکـی تــرجـمـان را ز لـشـکـر بــخـوانـدبــگــلــگــون بـــادآورش بـــرنــشــانــد
کـه رو پـیـش بــیـژن بــگـویـش کـه زودبــیـایـی دمــان گــر مـن آیـم چــو دود
فـرسـتـاده بــرگـشـت و بــا او بـگـفـتکـه بــا جـان پــاکـت خـرد بــاد جـفـت
ســپــهـدار هـومـان بــیـامـد چــو گــردبـــدان تــا ز بــیــژن بـــجــویــد نــبــرد
چــو بــشــنـیـد بــیـژن بــیـامــد دمــانبــســیـچــیـده جــنـگ بــا تــرجــمــان
بـپـشـت شـبـاهنـگ بـر بـسـتـه تـنـگچـو جـنـگـی پـلـنـگـی گـرازان بـجـنگ
زره بــــا گــــره بــــر بــــر پــــهـــلـــویدرفـشــان ســر از مـغـفـر خــســروی
بـهـومـان چـنـیـن گـفـت کـای بـادسـاربـــبـــردی ز مـــن دوش ســـر یـــاددار
امــیـدســتــم امــروز کــیـن تــیـغ مــنســرت را ز بــن بــگــســلــانــد ز تــن
کــه از خــاک خــیــزد ز خــون تــو گــلیــکـــی داســـتـــان انـــدر آری بـــدل
کـــه بـــا آهــوان گــفـــت غـــرم ژیــانکــه گـر دشــت گـردد هـمـه پــرنـیـان
ز دامــی کــه پـــای مــن آزادگــشـــتنــپــویــم بـــران ســوی آبـــاد دشــت
چــنـیـن داد پــاســخ کــه امــروز گــیـوبــمـانـد جـگـر خـسـتــه بــر پــور نـیـو
بـــچـــنــگ مــنــی در بـــســان تـــذروکـه بــازش بــرد بــر ســر شـاخ سـرو
خــروشـان و خــون از دو دیـده چــکـانکـشـانـش بـچـنگـال و خـونش مـکـان
بــدو گـفـت بــیـژن کـه تـا کـی سـخـنکـــجـــا خـــواهــی آهــنــگ آورد کــن
بــــکـــوه کـــنـــابــــد کـــنـــی کـــارزاراگـــر ســـوی زیـــبــــد بــــرآرای کـــار
کــه فــریــادرســمــان نــبــاشــد ز دورنــه ایــران گــرایــد بـــیــاری نــه تـــور
بـرانگـیخـتـنـد اسـب و بـرخـاسـت گـردبـــزه بـــر نـــهـــاده کـــمـــان نـــبـــرد
دو خــونـی بــرافــراخــتــه ســر بــمـاهچـنـان کـینه ور گـشـتـه از کـین شـاه
ز کــوه کــنــابـــد بـــرون تـــاخـــتـــنــدسـران سـوی هـامـون بــرافـراخـتــنـد
بـــرفـــتـــنــد چـــنــدانــک انــدر زمــینـــدیـــدنـــد جــــایـــی پــــی آدمـــی
نـه بــر آســمــان کــرگــســان را گــذرنـه خــاکـش ســپــرده پــی شـیـر نـر
نــه از لــشـــکــران یــار و فـــریــادرسبـــپـــیــرامــن انــدر نــدیــدنــد کـــس
نـهـادنــد پــیـمــان کــه بــا تــرجــمــاننــبــاشــنـد در چــیـرگــی بــدگــمــان
بــدان تــا بــد و نــیــک بـــا شــهــریــاربـــگـــویـــنـــد ازیــن گـــردش روزگـــار
کـه کـردار چــون بــود و پــیـکــار چــونچـه زاری رسـیـد انـدرین دشـت خـون
بــگــفــتــنـد و زاســبــان فــرود آمـدنـدبــــبـــنـــد زره بـــر کـــمـــر بـــرزدنـــد
بــر اسـبــان جــنـگـی سـواران جــنـگیکـی بـرکـشـیدنـد چـون سـنـگ تـنگ
چــو بــر بــادپــایـان بــبــســتــنـد زیـنپــر از خـشـم گـردان و دل پــر ز کـیـن
کـمـانـهـا چــوبــایـسـت بــرخـاسـتــنـدبــمــیـدان تــنـگ انــدرون تــاخــتــنــد
چـپ و راسـت گـردان و پـیـچـان عـنـانهــمـــان نـــیــزه و آب داده ســـنـــان
زرهـشــان درآورد شــد لـخــت لـخــتنـگـر تــا کـرا روز بــرگـشــت و بــخــت
دهنـشـان هـمـی از تـبـش مـانـده بـازبآب و بآســـــایــــش آمـــــد نـــــیــــاز
پــس آسـوده گـشـتــنـد و دم بــرزدنـدبــــران آتـــش تـــیـــز نـــم بــــرزدنـــد
سـپــر بــرگـرفـتــنـد و شـمـشـیـر تـیـزبـــرآمــد خــروشــیــدن رســتـــخــیــز
چــو بــر درفــشــان کـه از تــیـره مـیـغهـمـی آتــش افـروخـت ازهـردو تــیـغ
زآهـــــــن بـــــــدان آهـــــــن آبـــــــدارنــیــامـــد بـــزخـــم انــدرون تـــابـــدار
بــــــکــــــردارآتــــــش پــــــرنـــــداورانفـــرو ریــخـــت ازدســـت کـــنــداوران
نـبــد دسـتـرسـشـان بــخـون ریـخـتـننــشــد ســیـر دلــشــان زآویــخــتــن
عــمــود از پــس تــیــغ بـــرداشــتــنــداز انــدازه پـــیــکــار بـــگــذاشـــتـــنــد
ازان پـــس بـــران بـــر نــهــادنــد کـــارکـــــه زور آزمـــــایــــنــــد در کـــــارزار
بــدیـن گـونـه جـسـتـنـد نـنـگ و نـبــردکــه از پــشــت زیـن انــدر آرنــد مــرد
کــمــربـــنــد گــیــرد کـــرا زور بـــیــشربــایـد ز اســب افـگـنـد خــوار پــیـش
ز نــــیــــروی گــــردان دوال رکــــیــــبگــســســت انــدر آوردگــاه از نـهـیـب
هـمـیـدون نـگـشـتــنـد ز اسـبــان جـدانـــبـــودنــد بـــر یــکـــدگـــر پـــادشـــا
پـــس از اســب هــر دو فــرود آمــدنــدز پـــیـــکـــار یـــکـــبـــار دم بـــرزدنـــد
گـرفـتـه بـدسـت اسـپـشـان تـرجـمـاندو جــنــگــی بـــکــردار شــیــر دمــان
بــدان مــانـدگــی بــاز بــرخــاســتــنـدبــکـشــتــی گـرفـتــن بــیـاراســتــنـد
زشـبــگـیـر تــا سـایـه گـسـتـرد شـیـددو خـونـی ازین سـان بـه بـیم و امـید
هـمــی رزم جــســتــنـد یـک بــا دگــریـکـی را ز کـیـنـه نـه بــرگـشـت ســر
دهن خـشـک و غرقه شـده تـن در آبازان رنــــج و تــــابــــیـــدن آفــــتــــاب
وزان پـــس بـــدســـتـــوری یــکـــدگــربـــرفــتــنــد پـــویــان ســوی آبـــخــور
بــخـورد آب و بــرخـاسـت بــیـژن بــدردز دادار نـــیــکـــی دهـــش یــاد کـــرد
تـــن از درد لــرزان چـــو از بـــاد بـــیــددل از جــان شــیـریـن شــده نـاامــیـد
بــیـزدان چــنـیـن گـفــت کـای کـردگـارتـــو دانــی نـــهــان مـــن و آشـــکـــار
اگــر داد بــیـنــی هــمــی جــنــگ مــابــریـن کـیـنـه جـسـتـن بـر آهـنـگ مـا
ز مــن مــگــســـل امــروز تـــوش مــرانــــگــــه دار بــــیـــدار هــــوش مــــرا
جـگـر خـسـتـه هـومـان بـیامـد چـو زاغسـیـه گـشـت از درد رخ چــون چــراغ
بــدان خـسـتــگـی بــاز جــنـگ آمـدنـدگـــرازان بـــســـان پـــلــنــگ آمــدنــد
هــمــی زور کــرد ایـن بــران آن بــریـنگــه ایـن را بــســودی گـه آنـرا زمـیـن
ز بـــیــژن فــزون بـــود هــومــان بـــزورهـنـر عـیـب گـردد چـو بـرگـشـت هـور
ز هــر گـــونــه زور آزمـــودنـــد و بـــنــدفـــراز آمــد آن بـــنــد چـــرخ بـــلـــنــد
بــزد دســت بــیـژن بــســان پــلــنــگز ســر تــا مــیـانــش بــیـازیـد چــنـگ
گـرفـتــش بــچــپ گـردن و راسـت رانخـــم آورد پـــشـــت هـــیـــون گـــران
بــرآوردش از جــای و بــنــهـاد پــســتسـوی خـنـجــر آورد چـون بــاد دسـت
فــرو بــرد و کــردش ســر از تــن جــدافـــگــنــدش بـــســـان یــکــی اژدهــا
بــغــلــتــیـد هـومــان بــخــاک انــدرونهمه دشت شد سربـسر جـوی خـون
نــگــه کــرد بـــیــژن بـــدان پــیــلــتــنفـگـنـده چـو سـرو سـهـی بــر چـمـن
شگفت آمدش سخت و برگشت ازویســـوی کــردگــار جـــهــان کــرد روی
کــه ای بـــرتـــر از جـــایــگــاه و زمــانز جــان ســخــن گـوی و روشــن روان
تـوی تـو کـه جـز تـو جـهـانـدار نـیسـتخــرد را بــدیـن کــار پــیـکـار نـیـســت
مـرا زین هنـر سـربـسـر بـهره نـیسـتکه بـا پـیل کین جستـنم زهره نیست
بــکــیـن ســیــاوش بــریــدمــش ســربــــهـــفــــتــــاد خــــون بــــرادر پــــدر
روانـــــش روان ورا بــــــنــــــده بــــــادبــچـنـگـال شـیـران تـنـش کـنـده بــاد
سـرش را بـفـتـراک شـبــرنـگ بــسـتتـنـش را بــخـاک انـدر افـگـنـد پـسـت
گـشـاده سـلـیـح و گـسـســتــه کـمـرتــنـش جــای دیـگــر دگـر جــای ســر
زمـانـه ســراســر فـریـبــســت و بــسبــســخــتــی نـبــاشــدت فــریـادرس
جـهـان را نـمـایـش چـو کـردار نـیـسـتســپــردن بــدو دل ســزاوار نـیـســت
بــتــرســیـد ازو یـار هــومــان چــو دیـدکـه بــر مـهـتــر او چــنـان بــد رســیـد
چــو شــد کـار هـومـان ویـســه تــبــاهدوان تـــرجـــمــانــان هــر دو ســپـــاه
سـتـایـش کـنـان پـیـش بــیـژن شـدنـدچـو پـیش بـت چـین بـرهـمـن شـدنـد
بــدو گــفــت بــیـژن مــتــرس از گــزنـدکـه پـیمـان همانسـت و بـگـشـاد بـند
تـو اکـنون سـوی لشـکـر خـویش پـویز مـن هـرچ دیـدی بــدیـشـان بــگـوی
بــشــد تــرجــمــان بــیـژن آمــد دمــانبـــکــوه کـــنــابـــد بـــزه بـــر کـــمــان
چــو بـــیــژن نــگــه کــرد زان رزمــگــاهنــبــودش گــذر جــز بــتــوران ســپــاه
بــتــرســیـد از انـبــوه مــردم کــشــانکـه یـابــنـد زان کــار یـکـســر نـشــان
بـــجــنــگ انــدر آیــنــد بــرســان کــوهبــســنـده نـبــاشــد مــگــر بــا گــروه
بـــرآهـــخـــت درع ســـیــاوش ز ســـربــخــفــتــان هـومـان بــپــوشــیـد بــر
بــران چــرمـه پــیـل پــیـکـر نـشـسـتدرفـــش ســـر نــامــداران بـــدســـت
بـــرفــت و بــران دشــت کــرد آفــریــنبــران بـــخــت بــیــدار و فــرخ زمــیــن
چــو آن دیــده بـــانــان لــشــکــر ز دوردرفــش و نــشــان ســـپـــهــدار تـــور
بـــدیــدنــد زان دیــده بــرخــاســتــنــدبــشــادی خــروشــیــدن آراســتــنــد
طــلــایــه هــیــونــی بـــرافــگــنــد زودبـــنـــزدیـــک پـــیـــران بــــکـــردار دود
کــه هــومــان بــپــیــروزی شــهــریــاردوان آمــــــد از مــــــرکــــــز کــــــارزار
درفـــش ســـپـــهــدار ایــران نـــگـــونتــنـش غـرقـه مـانـده بــخـاک انـدرون
هـمـه لـشـکـرش بــرگـرفـتــه خــروشبــهـومــان نــهــاده ســپــهـدار گــوش
چــو بـــیــژن مــیــان دو رویــه ســپــاهرســیــد انــدران ســایــه تـــاج و گــاه
بــتــوران رســیـد آن زمــان تــرجــمــانبــگــفــت آنــچ دیـد از بــد بــدگــمــان
هـم آنــگــه بــپــیـران رســیـد آگــهـیکـه شـد تـیـره آن فـر شـاهـنـشـهـی
ســبــک بــیــژن انــدر مــیــان ســپــاهنـگــونــســار کــرد آن درفــش ســیـاه
چــو آن دیــده بـــانــان ایــران ســپـــاهنـگــون یـافــتــنــد آن درفــش ســیـاه
ســوی پــهـلــوان روی بــرگــاشــتــنـدوزان دیـده گــه نــعــره بــرداشــتــنــد
وزآنــجـــا هــیــونــی بـــســـان نــونــدطــلـایـه ســوی پــهـلـوان بــرفــگــنـد
کـه بــیـژن بــپــیـروزی آمـد چــو شـیـردرفـــش ســـیـــه را ســـر آورده زیـــر
چــو دیـوانــگــان گــیـو گــشــتــه نـوانبــهـرســو خــروشـان و هـر سـو دوان
هـمـی آگــهـی جــســت زان نـیـوپــورهــمــی مــاتــم آورد هـنــگــام ســور
چـــو آگــاهــی آمــد ز بـــیــژن بـــدویدمــان پــیــش فــرزنــد بــنــهــاد روی
چـو چـشـمـش بـروی گـرامـی رسـیـدز اسـب انـدر آمـد چـنـان چـون سـزید
بــغــلــتــیـد و بــنـهـاد بــر خــاک ســرهــمــی آفــریــن خــوانــد بـــر دادگــر
گـــرفـــتـــش بـــبـــر بــــاز فـــرزنـــد رادلــــیـــر و جــــوان و خــــردمـــنـــد را
وزآنــجــا دمــان ســوی ســالــار شــاهســتــایـش کــنــان بــرگــرفــتــنـد راه
چـــو دیــدنــد مــر پـــهــلـــوان را ز دورنــبـــیــره فـــرود آمــد از اســـب تـــور
پــر از خـون سـلـیـح و پـر از خـاک سـرســـرگــرد هــومــان بـــفــتـــراک بـــر
بــپــیــش نــیــا رفــت بــیــژن چــو دودهـمـی یـاد کـرد آن کـجــا رفـتــه بــود
سـلـیـح و ســر و اســب هـومـان گـردبـــه پــیــش ســپــهــدار گــودرز بـــرد
ز بــیـژن چــنـان شــاد شــد پــهـلــوانکـه گـفـتـی بـرافـشـانـد خـواهـد روان
گـــرفـــت آفـــریــن پـــس بـــدادار بـــربـــران اخــتـــر و بـــخــت بـــیــدار بـــر
بـــگــنــجــور فــرمــود پــس پــهــلــوانکــه تـــاج آر بـــا جـــامــه خــســروان
گـــهـــربـــافـــتـــه پـــیــکـــر و بـــوم زردرفـشـان چـو خـورشـیـد تــاج و کـمـر
ده اســــب آوریـــدنـــد زریـــن لـــگـــامپـــری روی زریــن کـــمــر ده غـــلـــام
بــدو داد و گــفــت از گـه ســام شــیـرکــســـی نــاوریــد اژدهــایــی بـــزیــر
گـشـادی سـپـه را بـدین جـنگ دسـتدل شـاه تـرکـان بـهـم بــر شـکـسـت
هـمـه لـشـکـر شــاه ایـران چــو شـیـردمـــان و دنـــان بـــادپـــایـــان بـــزیـــر
وز انـــدوه پـــیـــران بـــرآورد خـــشـــمدل از درد خـسـتــه پــر از آب چــشـم
بــنـســتــیـهـن آنـگـه فـرســتــاد کـسکـــه ای نـــامـــور گـــرد فــــریـــادرس
سـزد گـر کـنـی جــنـگ را تــیـز چـنـگبـــکـــیـــن بـــرادر نـــســـازی درنـــگ
بــایـرانــیــان بــر شــبــیـخــون کــنــیزمـیـن را بــخـون رود جــیـحـون کـنـی
بـــــبـــــر ده هــــزار آزمــــوده ســـــوارکــمــر بــســتــه بــر کــیـنـه و کــارزار
مــگــر کـــیــن هــومــان تـــو بـــازآوریســـر دشـــمـــنـــان را بــــگـــاز آوری
چــو رفــتــی بــنـزدیـک لـشــکــر فــرازسـپـه را یکـی سـوی هـومـان بـسـاز
بــدو گـفــت نـســتــیـهـن ایـدون کـنـمکـه از خـون زمـین رود جـیـحـون کـنـم
دو بـهـره چـو از تـیره شـب درگـذشـتز جــوش سـواران بــجـوشـیـد دشـت
گــرفــتــنــد تــرکــان هـمــه تــاخــتــنبـــدان تـــاخــتـــن گــردن افــراخــتــن
چـو نـسـتـیهن آن لـشـکـر کـینـه خـواهبـــیـــاورد نـــزدیـــک ایـــران ســـپـــاه
ســپــیـده دمـان تــا بــدانـجــا رســیـدچــو از دیـده گـه دیـده بــانـش بــدیـد
چــو کــارآگــهــان آگــهــی یــافــتـــنــدسـبــک سـوی گـودرز بــشـتــافـتــنـد
کــه آمــد ســپـــاهــی چــو کــوه روانکـــه گـــویــی نــدارنــد گـــویــا زبـــان
بـران سـان کـه رسـم شـبـیـخـون بـودســپــهــدار دانــد کــه آن چــون بـــود
بــلــشــکــر بــفــرمـود پــس پــهـلـوانکــه بــیــدار بــاشــیـد و روشــن روان
بـــخـــوانــد آن زمــان بـــیــژن گــیــو راابــــا تـــیـــغ زن لـــشـــکـــر نـــیـــو را
بــدو گــفــت نــیـک اخــتــر و کــام تــوشــکـســتــه دل دشــمـن از نـام تــو
بـــبـــر هـــرک بـــایـــد ز گـــردان مـــنازیـــن نــــامــــداران و مــــردان مــــن
پــذیـره شـو ایـن تـاخـتـن را چـو شـیـرســپــاه انــدر آورد بــه مــردی بـــزیــر
گــزیـن کــرد بــیـژن ز لــشــکــر ســواردلــیــران و پـــرخــاشــجــویــان هــزار
رســیــدنــد پــس یــک بــدیــگــر فــرازدو لـشــکــر پــر از کـیـنـه و رزمـســاز
هـمــه گــرزهـا بــر کــشــیـدنــد پــاکیـکـی ابــر بــسـت از بــر تــیـره خـاک
فــــرود آمـــد از کــــوه ابــــر ســــیـــاهبـــپـــوشــیــد دیــدار تـــوران ســپـــاه
ســپــهــدار چــون گــرد تــیــره بــدیــدکــزو لــشــکــر تــرک شــد نــاپــدیــد
کـــمــانــهــا بـــفـــرمــود کـــردن بـــزهبـــرآمــد خـــروش از مــهــان و ز کـــه
چـو بـیـژن بـه نـسـتـیـهـن انـدر رسـیـددرفــش ســـر ویــســگــان را بـــدیــد
هـوا ســربــســر گـشــتــه زنـگـارگـونزمــیــن شــد بـــکــردار دریــای خــون
ز تــرکــان دو بـــهــره فــتـــاده نــگــونبـــزیــر پـــی اســب غــرقــه بـــخــون
یـکــی تــیـر بــر اســب نــســتــیـهـنــارســـیــد از گـــشـــاد و بـــر بـــیــژنــا
ز درد انــــدر آمــــد تــــگــــاور بـــــرویرســیــد انــدرو بــیــژن جــنــگــجــوی
عـــمـــودی بـــزد بــــر ســـر تـــرگ دارتـهی مـانـد ازو مـغـز و بـرگـشـت کـار
چــنــیـن گــفــت بــیــژن بــایــرانــیــانکـه هـر کـو بــبــنـدد کــمـر بــر مـیـان
بـجـز گـرز و شـمـشـیـر گـیـرد بـدسـتکـمان بـر سـرش بـر کنم پـاک پـسـت
کـه تــرکـان بــدیـدن پــری چــهـره انـدبــجـنـگ از هـنـر پـاک بـی بــهـره انـد
دلـــیـــری گـــرفـــتــــنـــد کـــنـــداورانکــشـــیــدنــد لــشـــکــر پـــرنــدآوران
چـو پــیـلـان هـمـه دشـت بــر یـکـدگـرفــگــنــده ز تــنـهـا جــدا مــانـده ســر
ازان رزمــگـــه تـــا بـــتـــوران ســـپـــاهدمــان از پـــس انــدر گــرفــتـــنــد راه
چــو پــیـران نـدیـد آن زمـان بــا سـپــاهبــرادر بــدو گــشــت گـیـتــی ســیـاه
بـــکــارآگــهــان گــفــت زیــن رزمــگــاههــــیــــونــــی بـــــتـــــازد بآوردگــــاه
کــه آردنــشــانــی ز نــســتـــیــهــنــموگـــرنــه دو دیــده ز ســـر بـــرکـــنــم
هــیـونــی بــرون تــاخــتــنــد آن زمــانبـــرفــت و بـــدیــد و بـــیــامــد دمــان
کــه نـســتــیـهـن آنـک بــدان رزمـگــاهابــــا نـــامــــداران تــــوران ســــپــــاه
بــریـده ســرافــگـنـده بــر ســان پــیـلتــن از گــرز خــســتــه بــکــردار نـیـل
چـو بــشـنـیـد پــیـران بــرآمـد بــجـوشنـمـانـد آن زمـان بــا سـپـهـدار هـوش
هـمـی کـنـد مـوی و همـی ریخـت آبازو دور شـــد خــــورد و آرام و خـــواب
بــزد دســت و بــدریــد رومــی قــبــایبـــرآمــد خـــروشـــیــدن هــای هــای
هـمـی گـفــت کــای کــردگــار جــهـانهـمـانـا کـه بــا تــو بــدســتــم نـهـان
کــه بــگــســســت از بــازوان زور مــنچـنـیـن تــیـره شـد اخـتــر و هـور مـن
دریـــغ آن هـــژبــــر افـــن گـــردگـــیـــرجـــــوان دلـــــاور ســـــوار هـــــژیـــــر
گـــرامـــی بـــرادر جـــهــانــبـــان مـــنســر ویـســگــان گــرد هــومــان مــن
چـو نـسـتـیهن آن شـیر شـرزه بـجـنگکـه روبــاه بــودی بــجـنـگـش پــلـنـگ
کــرا یــابــم اکــنــون بــدیــن رزمــگــاهبـــجــنــگ انــدر آورد بـــایــد ســپـــاه
بــزد نـای رویـیـن و بــربــســت کــوسهـوا نـیـلــگــون شــد زمـیـن آبــنـوس
ز کــوه کــنــابـــد بـــرون شــد ســپــاهبـشـد روشـنـایـی ز خـورشـیـد و مـاه
ســـپــــهـــدار ایـــران بــــزد کـــرنـــایســپــاه انــدر آورد و بــگــرفــت جــای
مــیــان ســـپـــه کــاویــانــی درفـــشبــپــیـش انـدرون تــیـغـهـای بــنـفـش
هـــمـــه نـــامـــدارن پـــرخـــاشـــخـــرابـــــا نــــیــــزه و گــــرزه گــــاوســـــر
ســپـــیــده دمــان انــدر آمــد ســپـــاهبــه پـیـکـار تـا گـشـت گـیـتـی سـیـاه
بــرفـتـنـد زان پـی بـه بــنـگـاه خـویـشبـخـیمه شـد این، آن بـخـرگاه خـویش
ســپــهــدار ایـران بــه زیــبــد رســیــداز انـدیـشــه کــردن دلــش بــردمــیـد
هـمـی گــفــت کــامــروز رزمـی گــرانبـکـردیـم و کـشـتـیـم ازیـشـان سـران
گــمــانــی بــرم زانــک پــیـران کــنــوندوانــد ســوی شــاه تــرکــان هــیـون
وزو یــار خــواهــد بـــجـــنــگ ســپـــاهرســانـم کــنـون آگــهـی مـن بــشــاه
نـویـســنـده نـامـه را خــوانـد و گــفــتبــرآورد خــواهــم نــهــان از نــهــفــت
اگــر بــرگــشــایـی تــو لــب را ز بــنــدزبــــان آورد بــــر ســـرت بـــرگـــزنـــد
یـکــی نــامــه فــرمــود نــزدیـک شــاهبآگــــاه کـــــردن ز کـــــار ســـــپـــــاه
بــخــسـرو نـمـود آن کـجــا رفـتــه بــودسـخـن هـرچ پـیـران بــود گـفـتـه بــود
فــرســتــادن گــیـو و پــیـونــد و مــهــرنــمــودن بـــدو کــار گــردان ســپــهــر
ز پـــاســـخ کـــه دادنــد مـــر گـــیــو رابـــــزرگــــان و فـــــرزانــــه نــــیــــو را
وزان لشـکـری کز پـسـش چـون پـلنگبـــیــاورد ســوی کــنــابـــد بـــجــنــگ
ازان پــس کــجــا رزمـگـه ســاخــتــنـدوزان رزم دلــــرا بــــپــــرداخــــتــــنـــد
ز هـومـان و نـســتــیـهـن جــنـگـجــویســراســر هـمــه یـاد کــرد انــدر اوی
ز کــــردار بــــیـــژن کــــه روز نــــبــــردبــــدان گـــرزداران تـــوران چـــه کـــرد
سخـن سربـسر چـون همه گفتـه بـودز پـیـکـار و جـنـگ آن کـجـا رفـتـه بــود
بــپــردخــت زان پــس بـــافــراســیــابکــه بــا لــشــکــر آمــد بــنــزدیـک آب
گــر او از لــب رود جــیــحــون ســپـــاهبــــایـــران گـــذارد ســـپــــه را بــــراه
تـــو دانــی کـــه بـــا او نــداریــم پـــایایـا فـرخــجــسـتــه جــهـان کـدخـدای
مـگـر خــســرو آیـد بــپــشـت ســپــاهبــســر بــر نــهـد بــنــدگــانــرا کــلــاه
ور ایـدونـک پــیـران کـنـد دسـت پـیـشبـخـواهـد سـپـه یـاور از شـاه خـویـش
بــخــسـرو رسـد زان ســپــس آگـهـیک بــا او چـه سـازد بــبــخـتـت رهـی
و دیــگــر کــه از رســـتـــم دیــو بـــنــدز لـهـراســب وز اشـکـش هـوشـمـنـد
ز کــردار ایــشــان بــه کــهــتــر خــبــررســـانــد مـــگـــر شـــاه پـــیــروزگـــر
چــو نــامــه بــمــهـر انــدر آورد و بــنــدبـــفـــرمــود تـــا بـــر ســـتـــور نــونــد
تــشـسـتــنـگـه خـسـروی سـاخـتــنـدفــراوان تـــگــاور بـــرون تـــاخـــتـــنــد
بــفـرمـود تــا رفـت پــیـشــش هـجــیـرجــوانــی بــکــردار هــشــیــار و پــیــر
بـگـفـت آن سـخـن سـربـسـر پـهـلـوانبـــپـــیــش هــشـــیــوار پـــور جـــوان
بـــدو گــفــت کــای پــور هــشــیــاردلیــکــی تــیــز گــردان بـــدیــن کــاردل
اگــر مــر تــو را نــزد مــن دســتـــگــاههـمـی جـسـت بـاید کـنـونـسـت گـاه
چـو بـسـتـانـی این نـامـه هم در زمـانبــــرو هـــم بــــکــــردار بــــاد دمــــان
شـب و روز مـاسـای و سـر بــر مـخــاربـــبـــر نــامـــه مـــن بـــر شـــهــریــار
بـــپـــدرود کـــردن گــرفـــتـــش بـــبـــربــــرون آمـــد از پـــیـــش فـــرخ پــــدر
ز لـشـکـر دو تـن را بـر خـویـش خـوانـدسـبــکـشـان بــاسـب تـگـاور نـشـانـد
بــــرون شـــد ز پــــرده ســـرای پــــدربــهــر مــنــزلــی بــر هــیــونــی دگــر
خــور و خــواب و آرامـشـان بــر سـتــورچـه تـاریـکـی شـب چـه تـابـنـده هـور
بـــران گـــونــه پـــویــان بـــراه آمــدنــدبــیـک هـفــتــه نـزدیـک شــاه آمـدنـد
چــــو از راه ایـــران بــــیـــامـــد ســـوارکـــس آمـــد بـــر خـــســـرو نــامـــدار
پــــذیـــره فـــرســــتــــاد شــــمـــاخ راچـــه مــایــه دلــیــران گــســـتـــاخ را
بــپــرســیــد چــون دیــد روی هــجــیـرکــه ای پـــهــلــوان زاده شــیــرگــیــر
درودســت بــاری کــه بــس نــاگــهـانرســیـدی بــه نــزدیـک شــاه جــهـان
بـــفــرمــود تـــا پـــرده بـــرداشــتـــنــدبــاســبــش ز درگــاه بــگــذاشــتــنــد
هـجــیـر انـدر آمـد چــو خـسـرو بــدوینـگــه کــرد پــیـشــش بــمـالـیـد روی
بــپــرســیـد بــســیـار و بــنـشــانـدشهــزاران هــجــیــر آفــریـن خــوانــدش
ز گــوهــر یــکــی تــاج پـــیــروزه شــاهبـسـر بـر نـهادش چـو رخـشـنـده مـاه
ز گــــودرز وز مــــهـــتــــران ســــپــــاهز هـر یـک یـکـایـک بــپــرســیـد شــاه
درود بــــزرگـــان بــــخــــســـرو بــــدادهــمــه کــار لــشــکــر بــرو کــرد یــاد
بــــدو داد پــــس نـــامـــه پـــهـــلـــوانجــــوان خــــردمــــنـــد روشــــن روان
نـویـســنــده را پــیـش بــنـشــانــدنــدبــفــرمــود تــا نــامــه بـــرخــوانــدنــد
چــو بــرخـوانـد نـامـه بــخــسـرو دبــیـرز یــاقــوت رخــشــان دهــان هــجــیـر
بــیـاگـنـد وزان پــس بــگـنـجــور گـفـتکــه دیـنــار و دیـبــا بــیـار از نــهــفــت
بــیــاورد بــدره چــو فــرمــان شــنــیــدهمـی ریخـت تـا شـد سـرش نـاپـدید
بــــیـــاورد پــــس جــــامـــه زرنـــگــــارچـــنــانــچـــون بـــود از در شــهــریــار
هـمــیـدون بــبــردنــد پــیـش هــجــیـرابـــا زیـــن زریـــن ده اســـب هـــژیـــر
بــیـارانـش بــر خــلـعــت افــگــنـد نـیـزدرم داد و دیــنــار و هــرگــونــه چــیــز
ازان پــس جـو از جــای بــرخـاسـتــنـدنـشــســتــنـگــه مـی بــیـاراســتــنـد
هـجــیـر و بــزرگــان خــســروپــرســتگـرفـتـنـد یکـسـر هـمـه مـی بـدسـت
نـشـسـتـنـد یـک روز و یک شـب بـهـمهـمـی رای زد خـسـرو از بـیش و کـم
بـشبـگیر خـسـرو سـر و تـن بـشسـتبــپــیـش جــهـانـداور آمــد نـخــســت
بـــپـــوشــیــد نــو جــامــه بـــنــدگــیدو دیــده چـــو ابـــری بـــبـــارنــدگــی
دوتـایـی شـده پــشـت و بــنـهـاد سـرهــمــی آفــریــن خــوانــد بـــر دادگــر
ازو خـــواســـت پـــیــروزی و فـــرهــیبــدو جـسـت دیـهـیـم و تـخـت مـهـی
بـــیــزدان بـــنــالــیــد ز افـــراســـیــاببـــدرد از دو دیــده فـــرو ریـــخـــت آب
وزآنــجــا بــیـامــد چــو ســرو ســهــینـشـسـت از بـرگـاه شـاهـهـنـشـهی
دبـــیــر خــردمــنــد را پــیــش خــوانــدسـخــنـهـای بــایـسـتــه بــا او بــرانـد
چــو آن نـامــه را زود پــاســخ نـوشــتپـــدیــد آوریــد انــدرو خــوب و زشــت
نــخــســت آفــریـن کــرد بــر کــردگــارکــــزو دیـــد نــــیـــک و بــــد روزگــــار
دگـــر آفـــریــن کـــرد بـــر پـــهـــلـــوانکـــه جـــاویــد بـــادی و روشـــن روان
خـجـسـتـه سـپــهـدار بــسـیـار هـوشهمه رای و دانش همه جنگ و جوش
خــداونــد گــوپـــال و تــیــغ بـــنــفــشفــــروزنــــده کــــاویـــانــــی درفــــش
ســـپـــاس از جـــهــانــدار یــزدان مـــاکـــه پـــیـــروز بــــودنـــد گـــردان مـــا
از اخـــتـــر تـــرا روشـــنــایــی نــمـــودز دشــــمــــن بــــرآورد نــــاگــــاه دود
نـخـسـت آنـک گـفـتـی کـه مـر گـیـو رابـــــزرگــــان فـــــرزانــــه و نــــیــــو را
بـــنــزدیــک پـــیــران فـــرســـتـــاده امچـــه مـــایـــه ورا پــــنـــدهـــا داده ام
نـپــذرفـت ازان پــس خـود او پــنـد مـننـجــســت انـدریـن کــار پــیـونـد مــن
ســپــهـبــد یـکـی داسـتــان زد بــریـنچـو دسـتــور پــیـشـیـن بــرآورد کـیـن
کـه هر مـهتـری کـو روان کـاسـتـسـتز نـیـکـی بــبــخــت بــد آراسـتــسـت
مـرا زان ســخــن پــیـش بــود آگــهـیکـه پـیران دل از کـین نـخـواهـد تـهـی
ولــــیــــکــــن ازان خـــــوب کـــــردار اونــجــســتــم هــمــی ژرف پــیـکــار او
کــنـون آشــکــارا نـمــود ایـن ســپــهـرکــه پــیـران بــتــوران گــرایـد بــمــهــر
کـنـون چــون نـبــیـنـد جــز افـراسـیـابدلــش را تـــو از مــهــر او بـــرمــتـــاب
گـــر او بـــر خـــرد بـــرگـــزیــنـــد هــوابـــکـــوشـــش نــرویــد ز خـــاراگـــیــا
تـو بـا دشـمن ار خـوب گـویی رواسـتاز آزادگـان خــوب گـفـتــن ســزاســت
و دیـــگـــر ز پـــیـــکـــار جـــنـــگ آورانکـــجـــا یــاد کـــردی بـــه گــرز گــران
ز نــیـک اخــتــر و گــردش هــور و مــاهز کــوشــش نــمــودن بــران رزمــگــاه
مـرا ایـن درســتــســت کــز کــار کــردتـــو پـــیــروز بـــاشـــی بـــروز نــبـــرد
نــبـــیــره کــجـــا چــون تـــو دارد نــیــابــجــنـگ انـدرون بــاشــدش کــیـمـیـا
ز شــیـران چــه زایـد مـگــر نـره شــیـرچــنــانــچــون بـــود نــامــدار و دلــیــر
بــه بــیـداد بــرنــیـســت ایـن کــار تــوبــســنــدســت یــزدان نــگــهــدار تــو
تـــو زور و دلــیــری ز یــزدان شــنــاسازو دار تــا زنــده بـــاشــی ســپـــاس
سـدیـگـر کـه گـفـتــی کـه افـراسـیـابســـپـــه را هــمــی بـــگــذارنــد ز آب
ز پـــیــران فــرســتــاده شــد نــزد اویســپــاهـش بــایـران نـهـادســت روی
همانسـت یکـسـر کـه گفـتـی سـخـنکــنـون بــاز پــاســخ فــگــنــدیـم بــن
بــدان ای پــر انـدیـشــه ســالــار مــنبـــهــر کــار شــایــســـتـــه کــار مــن
کــه او بــر لــب رود جــیــحــون درنــگنــه ازان کــرد کآیـد بــر مــا بــجــنــگ
کـه خــاقـان بــرو لـشــکـر آرد ز چــیـنفـــراز آمـــدش از دو رویــه کـــمـــیــن
و دیــگـــر کـــه از لــشـــکـــران گـــرانپـــراگــنــده بـــرگـــرد تـــوران ســـران
بــدو دشــمــن آمــد ز هـر ســو پــدیـدازان بــر لـب رود جــیـحــون کــشــیـد
بــپـنـجـم سـخـن کآگـهـی خـواسـتـیبـــمــهــر گـــوان دل بـــیــاراســـتـــی
چـو لهراسب و چـون اشکش تـیزچـنگچـو رسـتـم سـپـهـبـد دمـنـده نـهنـگ
بـــدان ای ســـپـــهــدار و آگــاه بـــاشبــهــر کــار بــا بــخــت هـمــراه بــاش
کـزان سـو کـه شـد رسـتـم شـیـرمـردز کــشــمــیــر و کــابــل بـــرآورد گــرد
وزان سـو کـه شـد اشـکـش تـیزهوشبــرآمــد ز خــوارزم یــکــســر خــروش
بــرزم انـدرون شـیـده بــرگـشـت ازویسـوی شـهر گـرگـان نـهـادسـت روی
وزان سـو که لهراسـب شـد بـا سـپـاههــمــه مــهــتــران بــرگــشــادنــد راه
الــانــان و غــز گــشـــت پـــرداخـــتـــهشـد آن پــادشـاهـی هـمـه سـاخـتـه
گـــر افـــراســـیـــاب انـــدر آیـــد بـــراهزجــیـحـون بــدیـن سـو گـذارد سـپــاه
بــگــیـرنــد گــردان پــس پــشــت اوینــمــانــد بــجــز بــاد در مــشــت اوی
تـو بـشـنـاس کـو شـهـر آبــاد خـویـشبــر و بـوم و فـرخـنـده بـنـیـاد خـویـش
بــگــفــتــار پــیــران نــمــانــد بـــجــایبــدشـمـن سـپــارد نـهـد پـیـش پــای
نــجــنــبـــانــد او داســتـــان را دو لــبکـه نـایـد خــبــر زو بــمـن روز و شـب
بـــــدان روز هــــرگــــز مــــبـــــادا درودکـــه او بـــگـــذرانــد ســـپـــه را ز رود
بــمـا بــرکـنـد پـیـشـدسـتـی بــجـنـگنـبــیـنـد کـس ایـن روز تـاریـک و تـنـگ
بــفـرمـایـم اکـنـون کـه بــر پـیـل کـوسبــبــنــدد دمــنــده ســپــهـدار طــوس
دهـســتــان و گـرگــان و آن بــوم و بــربــگــیــرد بـــرآرد بـــخــورشــیــد ســر
مـن انـدر پــی طــوس بــا پــیـل و گـاهبــیــاری بــیــایــم بــپــشــت ســپــاه
تــو از جــنــگ پــیـران مــبــر تــاب رویســپــه را بــیـارای و زو کـیـنـه جــوی
چـو هومـان و نسـتـیهن از پـشـت اویجــدا مـانـد شـد بــاد در مـشــت اوی
گــــر از نــــامــــداران ایـــران نــــبــــردبـــخــواهــد بــفــرمــا وزان بــرمــگــرد
چــو پــیــران نــبــرد تــو جــویــد دلــیـرکـمن بـددلـی پـیش او شـو چـو شـیر
بــه پــیـکــار مــنـدیـش ز افــراســیـاببـــجـــای آرد دل روی ازو بـــرمــتـــاب
چـو آیـد بــجــنـگ انـدرون جــنـگـجــوینـبــایـد کــه بــرتــابــی از جــنـگ روی
بــریـشـان تـو پـیـروز بــاشـی بــجـنـگنــگــر دل نــداری بــدیــن کــار تــنــگ
چـــنـــیــن دارم اومـــیـــد از کـــردگـــارکــه پـــیــروز بـــاشــی تـــو در کــارزار
هـمـیـدون گـمـانـم کـه چـون مـن ز راهبــپــشــت ســپــاه انــدر آرم ســپــاه
بــریـشــان شـمـا رانـده بــاشـیـد کـامبــه خــورشــیـد تــابــان بــرآورده نــام
ز کـــاوس وز طــــوس نـــزد ســــپــــاهدرود فــــراوان فــــرســــتــــاد شــــاه
بــران نـامــه بــنـهـاد خــســرو نـگــیـنفـــرســـتـــاده را داد و کـــرد آفـــریــن
چـو از پـیش خـسـرو بـرون شـد هجـیرســپــهــبــد هــمــی رای زد بــا وزیـر
ز بـس مـهـربــانـی کـه بــد بــر سـپـاهســراســر هــمــه رزم بــد رای شــاه
هـمـی گـفـت اگـر لـشـکـر افـراسـیاببــجــنــبـــانــد از جــای و بــگــذارد آب
ســپـــاه مــرا بـــگــســلــانــد ز جــایمــرا رفــت بــایـد هـمــیـنــســت رای
هـمــانـگــه شــه نـوذران را بــخــوانــدبــفــرمــود تــا تــیـز لــشــکــر بــرانــد
بـسـوی دهـسـتـان سـپـه بــرکـشـیـدهمـه دشـت خـوارزم لـشـکـر کـشـید
نــگــهـبــان لــشــکــر بــود روز جــنـگبــجــنــگ انــدر آیـد بــســان پــلــنـگ
تـــبـــیـــره بـــرآمـــد ز درگـــاه طـــوسخــروشــیــدن نــای رویــیــن و کــوس
ســپــاه و سـپــهـبــد بــرفـتــن گـرفـتزمـیـن سـم اسـبـان نـهـفـتـن گـرفـت
تـو گفـتـی که خـورشـید تـابـان بـجـایبــمــانــد از نــهـیـب ســواران بــپــای
دو هفتـه همی رفت زان سـان سـپـاهبـشـد روشـنـایـی ز خـورشـیـد و مـاه
پـــراگــنــده بـــر گــرد کــشــور خــبـــرز جـــنـــبـــیـــدن شـــاه پـــیـــروزگـــر
چــو طــوس از در شــاه ایـران بــرفــتسـبـک شـاه رفـتـن بـسـیـچـید تـفـت
ابــــا ده هــــزار از گــــزیــــده ســــرانهـــمــــه نـــامــــداران و کــــنـــداوران
بــــنـــزدیـــک گـــودرز بــــنـــهـــاد رویابــــا نـــامـــداران پـــرخـــاشـــجـــوی
ابـــا پــیــل و بــا کــوس و بــا فــرهــیابــا تــخـت و بــا تــاج شـاهـنـشـهـی
هـجــیـر آمـد از پــیـش خــســرودمــانگـــرازان و خـــنــدان و دل شـــادمــان
ابـــا خــلــعــت و خــوبـــی و خــرمــیتــو گــفــتــی هـمــی بــرنـوردد زمـی
چــو آمــد بـــه نــزدیــک پــرده ســرایبــــرآمـــد خــــروشـــیـــدن کـــرنـــای
پــذیـره شـدنـدش ســران ســربــســرزمـــیـــن پــــر ز آهـــن هـــوا پـــر ز زر
چـــو خـــیــزد بـــچـــرخ انــدرون داوریز مـــاه و ز نــاهــیــد وز مــشـــتـــری
بـیاراسـت لشـکـر چـو چـشـم خـروسابـــا زنــگ زریــن و پــیــلــان و کــوس
چـــو آمـــد بــــر نـــامـــور پـــهـــلـــوانبــگـفـت آنـچ دیـد از شــه خــســروان
نــــوازیـــدن شــــاه و پــــیـــونــــد اویهــمــی گــفــت از رادی و پــنــد اوی
که چـون بـر سـپـه گسـتـریدسـت مهرچــگـونـه ز پــیـغــام بــگــشــاد چــهـر
پـــس آن نــامــه شـــهــریــار جـــهــانبــــــگــــــودرز داد و درود مــــــهـــــان
نـــوازیـــدن شـــاه بـــشـــنـــیـــد ازویبـمـالـیـد بــر نـامـه بــر چـشـم و روی
چـو بــگـشـاد مـهـرش بــخـوانـنـده دادســخــنـهـا بــرو کــرد خــوانــنــده یـاد
ســـپـــهــدار بـــر شـــاه کــرد آفــریــنبــفــرمــان بــبــوســیــد روی زمــیــن
بـــبــود آن شــب و رای زد بـــا پــســربـشـبـگـیـر بـنـشـسـت و بـگـشـاد در
هــمــه نــامــداران لــشـــگــر پـــگـــاهبـــرفــتــنــد بـــر ســر نــهــاده کــلــاه
پــس آن نــامــه شــاه، فــرخ هــجــیـربـــیــاورد و بـــنــهــاد پـــیــش دبـــیــر
دبــیـر آن زمــان پــنـد و فــرمــان شــاهز نـامـه هـمـی خـوانـد پـیـش سـپــاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.