ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت چهارم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ســپـــهــدار رزی دهــان را بـــخـــوانــدبـــدیــوان دیـــنـــار دادن نـــشـــانـــد
ز اسـبــان گـلـه هـرچ بــودش بــه کـوهبــلـشــکــر گـه آورد یـکــســر گــروه
در گـــنـــج دیــنـــار و تـــیـــغ و کـــمـــرهـمـان مـایـه ور جــوشـن و خــود زر
بـــروزی دهــان داد یــکــســـر کــلــیــدچــو آمـد گــه نـام جــســتــن پــدیـد
بــرافـشـانـد بــر لـشـکـر آن خـواسـتــهســـوار و پـــیـــاده شـــد آراســـتـــه
یـکـی لـشـکـری گـشـن بــرسـان کـوهزمــیــن از پــی بـــادپــایــان ســتــوه
دل شــیــر غــران ازیــشــان بــه بــیــمهـمـه غــرقـه در آهـن و زر و ســیـم
بــفــرمــودشــان جــنـگ را ســاخــتــندل و گــوش دادن بـــکــیــن آخــتـــن
بــرفــتــنــد پــیــش ســپــهــبــد گــروهبــر انــبــوه لــشــکــر بــکــردار کــوه
بـــریــشــان نــگــه کــرد ســالــار مــردزمــیـن تــیـره دیـد آســمــان لــاژورد
چــنـیـن گـفــت کــز گـاه رزم پــشــیـننـیـاراسـت کـس رزمـگـاهـی چـنـیـن
بــاســب و ســلــیـح و بــســیـم و بــزربــپــیـلــان جــنــگــی و شــیـران نــر
اگـــر یــار بـــاشـــد جـــهـــان آفـــریــننـپــیـچـیـم از ایـدر عـنـان تـا بــچـیـن
چـو بـنـشـسـت فـرزانـگـان را بــخـوانـدابـــا نــامــداران بــرامــش نــشــانــد
هـمـی خـورد شـادی کـنـان دل بـجـایهـمـی بــا یـلـان جــنـگ را کــرد رای
بــپــیـران رسـیـد آگـهـی زیـن ســخــنکـه ســالـار ایـران چــه افــگـنـد بــن
ازان آگــهــی شــد دلــش پــرنــهــیــبسـوی چـاره بـرگشـت و بـند و فریب
ز دســتـــور فــرخــنــده رای آنــگــهــیبـجـست اندر آن کینه جـستـن رهی
یـکــی نــامــه فــرمــود پــس تــا دبــیـرنـویـســد ســوی پــهـلـوان دلــپــذیـر
ســـر نـــامـــه کـــرد آفـــریـــن بــــزرگبــیـزدان پــنــاهــش ز دیـو ســتــرگ
دگــر گــفـــت کـــز کـــردگـــار جـــهــانبــخــواهـم هـمـی آشــکــار و نـهـان
مــگــر کــز مــیــان تـــو رویــه ســپـــاهجــهـانــدار بــردارد ایـن کــیـنــه گــاه
اگــر تــو کــه گـودرزی آن خــواســتــیکـه گـیـتــی بــکـیـنـه بــیـاراســتــی
بـــرآمــد ازیــن کــیــنــه گــه کـــام تـــوچـه گویی چـه بـاشـد سـرانجـام تـو
نـگــه کــن کــه چــنــدان دلــیـران مــنز خــویـشـان نـزدیـک و شـیـران مـن
تـن بــی سـرانـشـان فـگـنـدی بــخـاکز یـزدان نـداری هـمـی شـرم و بـاک
ز مـــهـــر و خـــرد روی بـــرتـــافـــتـــیکـنـون آنـچ جـسـتـی هـمـه یـافـتـی
گـه آمـد کـه گـردی ازیـن کـیـنـه ســیـربـخـون ریـخـتـن چـنـد بــاشـی دلـیـر
نــگــه کــن کــز ایــران و تـــوران ســوارچــه مـایـه تــبــه شـد بــدیـن کـارزار
بــکــیـن جــســتــن مــرده ای نـاپــدیـدســر زنــدگــان چــنــد بــایــد بــریــد
گــه آمــد کــه بــخــشــایــش آیــد تــراز کـیـن جــسـتــن آسـایـش آیـد تــرا
اگــــر بـــــازیــــابــــی شــــده روزگــــاربــگـیـتــی درون تــخـم کـیـنـه مـکـار
روانـــت مـــرنـــجـــان و مـــگـــذار تـــنز خـون ریـخـتـن بـازکـش خـویشـتـن
پـس از مـرگ نـفـریـن بــود بــر کـسـیکـزو نـام زشــتــی بــمـانـد بــســی
نــبــایـد کــه زشــتــی بــمــانـدت نــاموگـر تــو بــدان سـر شـوی شـادکـام
هـر آنـگـه کـه مـوی سـیه شـد سـپـیدبـــبـــودن نــمـــانــد فـــراوان امـــیــد
بــتــرســم کــه گـر بــار دیـگـر ســپــاهبــجــنــگ انــدر آیـد بــدیـن رزمــگــاه
نـبــیـنـی ز هـر دو سـپـه کـس بــپــایبــرفـتــه روان تــن بــمـانـده بــجــای
ازان پـس کـه دانـد کـه پـیـروز کـیـسـتنگون بـخـت گر گیتـی افـروز کیسـت
ور ایـدونــک پــیـکــار و خــون ریـخــتــنبــدیـن رزمــگــه بــا مــن آویــخــتــن
کـزین سـان همی جـنگ شـیران کـنیهـمــی از پــی شــهـر ایـران کــنـی
بــگـو تــا مـن اکـنـون هـم انـدر شـتـابنــونــدی فــرســتــم بــافــراســیـاب
بـــدان تـــا بـــفـــرمــایــدم تـــا زمــیــنبــبــخـشـم و پـس در نـوردیـم کـیـن
چــنــانـچــون بــگــاه مــنـوچــهـر شــاهبـبـخشش همی داشت گیتـی نگاه
هــران شــهــر کــز مــرز ایــران نــهــیبــگـو تــا کـنـیـم آن ز تــرکـان تــهـی
وز آبــــاد و ویـــران و هـــر بــــوم و بــــرکــه فــرمــود کــیــخـــســـرو دادگــر
از ایــران بـــکــوه انــدر آیــد نــخــســتدر غــرچــگــان از بـــر بــوم بـــســت
دگــر طــالــقــان شـــهــر تـــا فــاریــابهــمــیــدون در بـــلـــخ تـــا انــدر آب
دگـــر پـــنـــجـــهـــیــر و در بـــامـــیـــانســـر مـــرز ایــران و جـــای کـــیـــان
دگــر گــوزگـــانــان فـــرخـــنــده جـــاینـهـادسـت نـامـش جـهان کـدخـدای
دگـــر مــولــیــان تـــا در بـــدخـــشـــانهمـینـسـت ازین پـادشـاهی نشـان
فــــروتــــر دگــــر دشــــت آمـــوی و زمکـه بــا شـهـر خــتــلـان بــرایـد بــرم
چــه شــگـنـان وز تــرمـذ ویـســه گــردبـخـارا و شـهری که هسـتـش بـگرد
هــمــیــدون بـــرو تـــا در ســغــد نــیــزنـجـویـد کـس آن پـادشـاهـی بــنـیـز
وزان سـو کـه شـد رســتــم گـرد سـوزســـپـــارم بـــدو کــشــور نــیــمــروز
ز کــوه و ز هـامــون بــخــوانــم ســپــاهســوی بــاخــتــر بــرگــشــایـیــم راه
بــــپــــردازم ایـــن تــــا در هــــنــــدواننـــداریــم تـــاریــک ازیــن پـــس روان
ز کــشــمــیــر وز کــابـــل و قــنــدهــارشــمـا را بــود آن هـمـه زیـن شـمـار
وزان سـو که لهراسـب شـد جـنگجـویالــانــان و غــر در ســـپـــارم بـــدوی
ازیــن مــرز پــیـوســتــه تــا کــوه قــافبـخـسـرو سـپـاریم بـی جـنگ و لـاف
وزان سـو که اشـکش بـشـد همچـنینبــپــردازم اکــنـون ســراســر زمــیـن
وزان پـس کـه ایـن کـرده بـاشـم هـمـهز هـر سـو بــر خــویـش خـوانـم رمـه
بــســوگـنـد پــیـمـان کــنـم پــیـش تــوکـزیـن پـس نـبــاشـم بـدانـدیـش تـو
بــدانـی کـه مـا راسـتــی خـواسـتــیـمبـــمــهــر و وفــا دل بــیــاراســتــیــم
ســوی شـاه تــرکـان فـرســتــم خــبــرکــه مـا را ز کـیـنـه بــپــیـچــیـد ســر
هـمـیـدون تــو نـزدیـک خـسـرو بــمـهـریکـی نـامـه بـنـویس و بـنـمـای چـهر
چـــنــیــن از ره مــهــر و پـــیــکــار مــنز خـون ریـخـتــن بــا تــو گـفـتــار مـن
چـو پـیمـان همه کـرده بـاشـیم راسـتز من خواسته هرچ خسرو بـخواست
فـرســتــم هـمـه سـربــسـر نـزد شـاهدر کــیـن بــبــنـدد مـگـر بــر ســپــاه
ازان پـس کـه ایـن کـرده بــاشـیـم نـیـزگــروگــان فــرســتــاده و داده چــیــز
بــپــیــونــدم ایــن هــر و آیـیــن و دیــنبــدوزم بــدســت وفـا چــشـم کـیـن
کـه بــشـکـسـت هـنـگـام شـاه بــزرگز بــد گـوهـر تــور و سـلـم ســتــرگ
فـریـدون کـه از درد ســرگـشــتــه شـدکــجــا ایـرج نــامــور کــشــتــه شــد
ز مــن هــرچ بــایـد بــنــیـکــی بــخــواهازان پـس بـریـن نـامـه کـن نـزد شـاه
نــبـــایــد کــزیــن خــوب گــفــتــار مــنبـسـسـتـی گـمـانـی بـرنـد انـجـمـن
کـه مـن جـز بـمـهـر این نـگـویم هـمـیسـرانـجــام نـیـکـی بــجـویـم هـمـی
مــرا گــنــج و مــردان از آن تــو بــیــشبــمــردانــگــی نــام از آن تــو پــیـش
ولــیـکــن بــدیـن کــیـنـه انــگــیـخــتــنبــه بــیـداد هـر جـای خـون ریـخـتــن
بــســوزد هـمــی بــر ســپــه بــر دلــمبـکـوشـم کـه کـین از میان بـگـسـلم
ســه دیــگــر کــه از کــردگــار جـــهــانبــتــرســم هـمـی آشــکــار و نـهـان
کــه نــپـــســنــدد از مــا بـــدی دادگــرگــزافــه نــبــردارد ایـن شــور و شــر
اگــر ســر بــپــیــچــی ز گــفــتــار مــننــجـــویــی هــمــه ژرف کــردار مــن
گـــنــهــکـــار دانــی مــرا بـــی گـــنــاهنـخــواهـی بــگــفــتــار کــردن نـگــاه
کــجــا داد و بــیـداد نــزدت یـکــیـســتجـز از کـینه گسـتـردنت رای نیسـت
گــزیــن کـــن ز گـــردان ایــران ســـرانکــســی کــو گــرایــد بــرگــرز گــران
هـمـیـدون مـن از لـشـکـر خـویش مـردگــزیــنــم چــو بــایــد ز بــهــر نــبــرد
هـــمـــه یـــک بـــدیـــگـــر فـــرازآوریــمســران را ز ســر ســوی گــاز آوریــم
هـــمـــیـــدون مــــن و تــــو بآوردگــــاهبــگـردیـم یـک بــا دگـر کــیـنـه خــواه
مــگــر بــیـگــنـاهـان ز خــون ریـخــتــنبآســـایـــش آیـــنـــد ز آویـــخـــتــــن
کــســی کـش گـنـهـکــار داری هـمـیوزو بــــــر دل آزار داری هـــــمــــــی
بــــپــــیـــش تــــو آرم بــــروز نــــبــــردبــبــایـدت پــیـمـان یـکــی نـیـز کــرد
کـه بـر مـا تـو گـر دسـت یـابـی بــخـونشــود بــخــت گـردان تــرکـان نـگـون
نــــیــــازاری از بـــــن ســــپــــاه مــــرانــســـوزی بـــر و بـــوم و گـــاه مـــرا
گــذرشــان دهـی تــا بــتــوران شــونـدکـمـین را نـسـازی بـریـشـان کـمـنـد
وگــر مــن شـــوم بـــر تـــو پـــیــروزگــردهــد مـــر مــرا اخـــتـــر نــیــک بـــر
نــســـازم بـــایــرانــیــان بـــر کــمــیــننـگـیـریـم خــشـم و نـجــویـیـم کـیـن
ســوی شــهــر ایـران دهـم راهــشــانگـذارم یـکـایـک ســوی شــاهـشـان
ازیــشــان نــگــردد یــکــی کــاســتـــهشـونـد ایـمـن از جــان وز خـواسـتــه
ور ایـدونـک زیـنـســان نـجــویـی نــبــرددگـرگـونـه خـواهـی هـمـی کـار کـرد
بـــانـــبـــوه جـــویــی هــمـــی کـــارزارســپــه را ســراسـر بــجــنـگ انـد آر
هـران خــون کــه آیـد بــکـیـن ریـخــتــهتــو بــاشـی بــدان گـیـتـی آویـخـتــه
بـــبــســت از بـــر نــامــه بـــر بــنــد رابــخــوانــد آن گــرانـمــایـه فــرزنــد را
پـــســر بـــد مــر او را ســر انــجـــمــنیــکــی نــام رویـیــن و رویـیـنــه تــن
بـــدو گـــفـــت نـــزدیــک گـــودرز شـــوسـخـن گوی هشـیار و پـاسـخ شـنو
چـــو رویــیـــن بـــرفـــت از در نـــامـــورفـــرســـتـــاده بــــا ده ســـوار دگـــر
بـــیـــامـــد خـــردمـــنـــد روشـــن رواندمـــان تـــا ســـراپـــرده پـــهــلـــوان
چــو رویــیــن پــیــران بــدرگــه رســیــدســوی پــهـلـوان ســپــه کـس دویـد
فــرســتــاده را خــوانـد پــس پــهـلـواندمـــان از پـــس پـــرده آمـــد جـــوان
بـــیــامــد چـــو گــودرز را دیــد دســـتبـکش کرد و سر پـیش بـنهاد پـست
سـپــهـدار بــر جــسـت و او را چــو دودبآغـــــوش تـــــنــــگ انــــدر آورد زود
ز پــیــران بــپــرســیــد وز لــشــکــرشز گـــردان وز شــــاه وز کـــشـــورش
خـردمـنـد رویـیـن پــس آن نـامـه پـیـشبــیـاورد و بــگـزارد پــیـغــام خــویـش
دبـــیــر آمــد و نــامــه بـــرخـــوانــد زودبــگــودرز گــفــت آنـچ در نـامــه بــود
چـــو نــامــه بـــگــودرز بـــرخـــوانــدنــدهــمــه نــامـــداران فـــرو مـــانــدنــد
ز بــس چــرب گـفــتــار و ز پــنـد خــوبنــمــودن بـــدو راه و پــیــونــد خــوب
خــردمــنــد پــیـران کــه در نــامــه یــادچــه آورد وز پـــنــد نــیــکــو چــه داد
بــرویـیـن چـنـیـن گـفـت پــس پـهـلـوانکــه ای پـــور ســالــار و فــرخ جــوان
تــومـهـمــان مـا بــود بــایـد نـخــســتپـس این پـاسخ نامه بـایدت جـسـت
ســـراپــــرده نـــو بــــپــــرداخـــتــــنـــدنـشـسـتـنـگـه خـسـروی سـاخـتـنـد
بـــدیــبـــای رومـــی بـــیــاراســـتـــنــدخـورشـها و رامـشـگـران خـواسـتـنـد
پــرانــدیـشــه گــشــتــه دل پــهـلــواننــبـــشــتـــه ابـــا رای زن مــوبـــدان
هــمــی پـــاســخ نــامــه آراســتـــنــدسـخـن هرچ نـیکـوتـر آن خـواسـتـنـد
بــیــک هــفــتــه گــودرز بــا رود و مــیهـمـی نـامـه را پــاسـخ افـگـنـد پـی
ز بــالـا چــو خــورشــیـد گـیـتــی فــروزبــگـشـتـی سـپــهـبــد گـه نـیـم روز
مـی و رود و مــجــلــس بــیـاراســتــیفـرسـتـاده را پـیش خـود خـواسـتـی
چـو یک هفتـه بـگذشـت هشـتـم پـگاهنـویـســنـده را خــوانـد ســالـار شـاه
بــفــرمــود تــا نـامـه پــاســخ نـوشــتدرخـتــی بــنـوی بــکـیـنـه بــگـشـت
ســرنــامــه کــرد آفــریـن از نـخــســتدگـر پــاســخ آورد یـکــســر درســت
کــه بــر خــوانـدم نـامـه را ســربــســرشــنــیــدیــم گــفــتـــار تـــو در بـــدر
رســـانـــیــد رویــیــن بـــر مـــا پـــیـــامیـکــایـک هـمـه هـرچ بــردی تــو نـام
ولــیــکــن شـــگــفــت آمــدم کــار تـــوهـمـی زیـن چـنـین چـرب گـفـتـار تـو
دلـت بـا زبـان هیچ هـمـسـایه نـیسـتروان تـــرا از خــرد مــایــه نــیــســت
بـــهـــرجـــای چـــربـــی بــــکـــار آوریچــنـیـن تــو ســخــن پــرنـگــار آوری
کــســی را کــه از بــن نـبــاشــد خــردگــمــان بــر تــو بــر مـهـربــانـی بــرد
چـــو شـــوره زمــیــنــی کــه از دور آبنــمــایــد چــو تـــابـــد بـــرو آفــتــاب
ولـیـکــن نـه گــاه فــریـبــســت و بــنـدکـه هنگـام گـرزسـت و تـیغ و کـمـند
مـرا بــا تـو جـز کـیـن و پـیـکـار نـیـسـتگـه پــاســخ و روز گـفـتــار نـیـســت
نـگـر تـا چـه سـان گـردد اکـنون سـپـهرنـه جـای فـریبـسـت و پـیونـد و مـهـر
کـــرا داد خــــواهـــد جــــهـــانـــدار زورکــرا بــردهــد بـــخــت پــیــروز هــور
ولـیـکـن بــدیـن گـفـتــه پــاســخ شـنـوخــرد یــاد کــن بــخــت را پــیــشــرو
نـخـسـت آنـک گـفـتـی کـه از مـهر نـیزز یـــزدان وز گـــردش رســـتـــخـــیــز
نـخــواهـم کــه آیـد مـرا پــیـش جــنـگدلـم گـشـت ازیـن کـار بــیـداد تــنـگ
دلــت بــا زبــان آشــنــایــی نــداشــتبدان گه که این گفته بر دل گماشت
اگــــر داد بــــودی بـــــدلــــت انــــدرونتــرا پــیـشـدسـتـی نـبــودی بــخـون
کــه ز آغــاز کــار انـدر آمــد نــخــســتنبـودی بـخـون ریخـتـن هیچ سسـت
نـخـسـتـیـن کـه آمـد بــپــیـش تـو گـیـواز ایــران هــشـــیــوار مـــردان نـــیــو
بــســازیـده مــر جــنـگ را لــشــکــریز کــشــور دمـان تــا دگـر کــشــوری
تـو کـردی همـه جـنـگ را دسـت پـیشسپـه را تـو بـرکندی از جـای خـویش
خــرد، ار پــس آمــد تــو پــیـش آمــدیبــــفـــرجـــام آرام بــــیـــش آمـــدی
ولــیــکــن ســرشــت بــد و خــوی بــدتـــــرانــــگـــــذرانــــد بـــــراه خـــــرد
بـدی خـود بـدان تـخـمـه در گـوهرسـتبـبـد کـردن آن تـخـمه اندر خـورسـت
شــنــیـدی کــه بــر ایـرج نـیـک بــخــتچـه آمـد ز تـور از پــی تــاج و تــخـت
چــو از تــور و ســلــم انـدر آمــد زمـیـنسـراسـر بــگـسـتـرد بــیـداد و کـیـن
فـــریـــدون کـــه از درد دل روز و شـــبگـشــادی بــنـفـریـن ایـشـان دو لـب
بـــافـــراســـیــاب آمـــد آن مـــهــر بـــدازان نـــــامـــــداران انـــــدک خــــــرد
ز ســر بــا مــنــوچــهـر نـو کــیـن نـهـادهــمــیــدون ابــا نــوذر و کــیــقــبــاد
بـــکــاوس کــی کــرد خـــود آنــچ کــردبــــــرآورد از ایـــــران آبــــــاد گــــــرد
ازان پـــس بـــکـــیــن ســـیـــاوش بـــازفــگــنـد ایـن چــنـیـن کــیـنـه نـو دارز
نـــیـــامـــد بــــدانـــگـــه تــــرا داد یـــادکـه او بـی گـنـه جـان شـیـریـن بـداد
جـه مـایـه بــزرگـان کـه از تـخـت و گـاهاز ایـران شـدنـد انـدریـن کـیـن تـبــاه
و دیـگـر کـه گـفـتــی کـه بــا پــیـر سـربــخـون ریـخـتـن کـس نـبــنـدد کـمـر
بـــدان ای جـــهــانـــدیــده پـــرفـــریــببـــهــر کــار دیــده فــراز و نــشــیــب
کــــه یـــزدان مـــرا زنـــدگــــانـــی درازبـــدان داد بـــا بـــخـــت گــردن فــراز
کـــه از شـــهـــر تـــوران بـــروز نـــبـــردز کــیـنــه بــرآرم بــخــورشــیـد گــرد
بــتــرســم هــمــی زانــک یــزدان مــنز تــن بــگـســلـانـد مـگــر جــان مـن
مــن ایـن کــیـنــه را نــاوریــده بــجــایبــر و بــومــتــان نـاســپــرده بــپــای
ســدیـگــر کــه گـفــتــی ز یـزدان پــاکنـبـیـنـم بــدلـت انـدرون بـیـم و بــاک
نـدانـی کــزیـن خــیـره خــون ریـخــتــنگــرفــتـــار کــردی بـــفــرجـــام تـــن
مـن اکـنـون بــدیـن خــوب گـفــتــار تــواگـــر بــــاز گـــردم ز پــــیـــکـــار تـــو
بــهــنــگــام پــرســش ز مــن کــردگــاربـــپـــرســـد ازیــن گـــردش روزگـــار
کــه ســالــاری و گــنــج و مــردانـگــیتـــــرا دادم و زور و فـــــرزانــــگـــــی
بــکــیــن ســیــاوش کــمــر بــر مــیــاننــبــســتــی چــرا پــیـش ایـرانــیـان
بـــهــفــتـــاد خـــون گــرامــی پـــســـربـــــپــــرســــد ز مــــن داور دادگــــر
ز پـــاســخ بـــپــیــش جــهــان آفــریــنچـه گـویـم چـرا بــازگـشـتــم ز کـیـن
ز کــار ســـیــاوش چـــهــارم ســـخـــنکــه افــگـنـدی ای پــیـر ســالـار بــن
کـه گـفـتـی ز بـهر تـنی گـشـتـه خـاکنـشـایـد ســتــد زنـده را جــان پــاک
تــو بــشــنـاس کـیـن زشــت کــردارهـابــــدل پــــر ز هـــر گــــونـــه آزارهـــا
کـه بــا شــهـر ایـران شــمـا کــرده ایـدچــه مــایـه کــیــان را بــیــازرده ایــد
چـه پـیمان شکستـن چه کین ساختـنهـمـیـشـه بــسـوی بــدی تــاخـتــن
چـــو یــاد آورم چـــون کــنــم آشــتـــیکـه نیکـی سـراسـر بـدی کـاشـتـی
بـپـنـجـم کـه گـفـتـی کـه پـیمـان کـنـمز تـــوران ســران را گــروگــان کــنــم
بــنـزدیـک خــســرو فــرســتــیـم گـنـجبــبــنـدیـم بــر خــویـشــتــن راه رنـج
بـــدان ای نــگــهــبـــان تــوران ســپــاهکـه فـرمـان جـز اینسـت ما را ز شـاه
مـــرا جـــنــگ فـــرمـــود و آویــخـــتـــنبــکــیـن ســیــاوش خــون ریـخــتــن
چــو فــرمــان خــســرو نــیـارم بــجــایروان شـــرم دارد بـــدیــگــر ســـرای
ور اومــیـد داری کــه خــســرو بــمــهـرگـشـایـد بـریـن گـفـتـهـا بـر تـو چـهـر
گـروگـان و آن خـواسـتــه هـرچ هـسـتچـو لـهـاک و رویـیـن خـسـروپـرسـت
گـســی کــن بــزودی بــنـزدیـک شــاهسـوی شـهـر ایـران گـشـادسـت راه
شـشـم شـهـر ایران کـه کـردی تـو یـادبـــــرو و بـــــوم آبـــــاد فــــرخ نــــژاد
ســپــاریـم گـفــتــی بــخــســرو هـمـهز هـر سـو بــر خــویـش خـوانـم رمـه
تــــراکــــرد یـــزدان ازان بــــی نــــیـــازگــر آگــه نــه ای تــا گــشــایـیــم راز
ســـوی بـــاخـــتـــر تـــا بـــمـــرز خـــزرهمه گـشـت لـهراسـب را سـربـسـر
ســوی نـیـمــروز انــدرون تــا بــســنــدجــهــان شــد بـــکــردار روی پـــرنــد
تــهــم رســتـــم نــیــو بـــا تــیــغ تــیــزبـــرآورد ازیــشــان دم رســتـــخــیــز
ســـر هــنــدوان بـــا درفـــش ســـیــاهفـرســتــاد رســتــم بــنـزدیـک شـاه
دهـســتــان و خــوارزم و آن بــوم و بــرکــه تــرکــان بـــرآورده بــودنــد ســر
بـــیــابـــان ازیــشــان بـــپـــرداخــتــنــدسـوی بــاخـتــر تــاخـتـن سـاخـتـنـد
بــبــاریـد بــر شـیـده اشــکـش تــگـرگفـــراز آوریـــدش بـــنـــزدیــک مـــرگ
اســیــران وز خــواســتــه چــنــد چــیـزفــرســتــاد نـزدیـک خــســرو بــنـیـز
وزیـن سـو مـن و تـو بـه جـنـگ انـدریـمبــدیـن مــرکــز نــام و نـنـگ انــدریـم
بــیـک جــنـگ دیـدی هـمـه دسـتــبــردازیـــن نـــامــــداران و مـــردان گــــرد
ور ایـــدونــــک روی انــــدر آری بــــرویرهـانـم تـرا زین هـمـه گـفـت و گـوی
بـــنـــیــروی یــزدان و فـــرمـــان شـــاهبــخــون غـرقـه گـردانـم ایـن رزمـگـاه
تـــو ای نـــامـــور پـــهــلـــوان ســـپـــاهنـگـه کـن بــدیـن گـردش هـور و مـاه
کــه بــنـد ســپــهـری فــراز آمــدســتسـربــخــت تــرکـان بــگـاز آمـدسـت
نـــگــــر تــــا ز کــــردار بــــدگـــوهـــرتچــه آرد جــهــان آفــریـن بــر ســرت
زمــانــه ز بـــد دامــن انــدر کـــشـــیــدمــکــافـــات بـــد را بـــد آیــد پـــدیــد
تـو بـنـدیش هشـیار و بـگـشـای گـوشســخــن از خــردمـنـد مــردم نـیـوش
بــدان کــیـن چــنـیـن لــشــکــر نـامـدارســواران شــمــشــیـرزن صــدهــزار
هـمـه نـامـجــوی و هـمـه کـیـنـه خـواهبــافــســون نـگــردنـد ازیـن رزمـگــاه
زمــانـه بــرآمــد بــه هـفــتــم ســخــنفــگــنــدی وفــا را بــســوگــنــد بــن
بــپــیـمـان مـرا بــا تـو گـفـتــار نـیـسـتخــرد را روانــت خــریــدار نــیــســت
ازیــراک بـــاهــرک پـــیــمـــان کـــنـــیوفــا را بــفــرجــام هـم بــشــکــنـی
بــســوگـنـد تــو شـد ســیـاوش بــبــادبــگـفـتــار بــر تـو کـس ایـمـن مـبــاد
نــــبـــــودیــــش فــــریــــادرس روز دردچـه مـایـه بــسـخـتــی تــرا یـاد کـرد
بـه هشتـم که گفتـی مرا تـاج و تـخـتاز آن تـو بـیـشـسـت مـردی و بـخـت
هـمــیـدون فــزونــم بــمــردان و گــنــجولــیـکــن دلــم را ز مــهـرســت رنـج
مـن ایـدون گــمـانـم کــه تــا ایـن زمـانبــجــنـگ آزمـودی مــرا بــی گــمــان
گــرم بــی هــنــر یــافــتــی روز کــیــنتـو دانـی کـنـون بــازم از پـس بـبـیـن
بـــفــرجـــام گــفـــتـــی ز مــردان مــردتــنـی چــنـد بــگــزیـن ز بــهـر نـبــرد
مـن از لـشـکـر تــرک هـم زیـن نـشــانبـــیــارم ســـواران مــردم کـــشـــان
کــه از مـهـربــانـی کــه بــر لــشــکــرمنـخـواهـم کـه بـیـداد کـیـن گـسـتـرم
تــو بــا مـهـربــانـی نـهـی پــای پــیـشکــه دانـی نـهـان دل و رای خــویـش
بـــیـــازارد از مـــن جـــهـــانـــدار شـــاهگـر از یـکـدگـر بــگـســلـانـم ســپــاه
نــهــم آنــک گــفــتــی مــبــارز گــزیــنکـه بـا من بـگـردد بـرین دشـت کـین
یـکـی لـشــکــری پــرگـنـه پــیـش مـنپــــرآزار ازیـــشـــان دل انـــجــــمـــن
نـبــاشــد ز مــن شــاه هـمــداســتــانکـزیـشـان بــگـردم بــدیـن داسـتــان
نـخـسـتـیـن بــانـبــوه زخـمـی چـو کـوهبـــبـــایــد زدن ســر بـــر هــمــگــروه
مـیـان دو لـشــکـر دو صـف بــرکـشـیـدگــر ایــدونــک پــیــروزی آیــد پــدیــد
وگـــرنــه هــمـــیــن نـــامـــداران مـــردبـــیــاریــم و ســازیــم جــای نــبـــرد
ازیـن گـفــتــه گــر بــگـســلـی بــاز دلمـن از گـفـتــه خــود نـیـم دلـگـسـل
ور ایــــدونــــک بـــــا مـــــن بآوردگـــــاهبـسـنـده نـخـواهـی بــدن بــا سـپـاه
سـپــه خــواه و یـاور ز سـالـار خــویـشبــژرفــی نـگــه دار پــیـکــار خــویـش
پــراگـنـده از لـشــکــرت خــســتــگــانز خـویـشـان نـزدیـک و پــیـوسـتـگـان
بـمـان تـا کـنـدشـان پـزشـکـان درسـتزمان جستـن اکنون بـدین کار تـست
اگـــر خـــواهــی از مــن زمـــان درنــگوگـر جــنـگ جـویـی بــیـارای جــنـگ
بـــدان گــفــتــم ایــن تــا بـــروز نــبـــردبــمــا بــر بــهــانــه نــبـــایــدت کــرد
کــه نــاگــاه بـــا مــا بـــجــنــگ آمــدیکــمـیـن کــردی و بــی درنـگ آمـدی
مـن ایـن کـیـن اگـر تــا بــصـد سـالـیـانبـخـواهم همـانسـت و اکـنون همـان
ازیـن کـینـه بـرگـشـتـن امـیـد نـیـسـتشـب و روز بـی دیدگـان را یکـیسـت
چـو آن پــاسـخ نـامـه گـشـت اسـپـریفــرســـتـــاده آمــد بـــســـان پـــری
کــمــر بـــر مــیــان بـــا ســتــور نــونــدز مـردان بــه گـرد انـدرش نـیـز چــنـد
فــــرود آمـــد از بــــاره رویـــیـــن گــــردگــوان را هــمــه پــیـش گــودرز بــرد
ســپــهــبـــد بـــفــرمــود تــا مــوبـــدانزلــشــکــر هـمــه نــامــور بــخــردان
بـــزودی ســـوی پـــهــلـــوان آمـــدنـــدخـــردمــنــد و روشـــن روان آمــدنــد
پــس آن پــاســخ نــامــه پــیـش گــوانبــفـرمـود خــوانـدن هـمـی پــهـلـوان
بـــزرگـــان کـــه آن نــامـــه دلـــپـــذیــرشــنــیــدنــد گــفــتـــار فــرخ دبـــیــر
هـش و رای پــیـران تــنــک داشــتــنــدهـمـه پــنـد او را ســبــک داشـتــنـد
بــــگــــودرز بــــر آفــــریــــن خــــوانــــدورا پـــهــلـــوان گـــزیــن خـــوانــدنــد
پــس آن نــامــه را مــهــر کــرد و بــدادبـــرویــیــن پـــیـــران ویــســـه نـــژاد
چــو از پــیــش گــودرز بــرخــاســتــنــدبــفــرمــود تــا خــلــعــت آراســتــنـد
از اســـبـــان تـــازی بـــزریــن ســتـــامچـه افـسـر چـه شـمشـیر زرین نیام
بــبــخــشــیـد یــارانــش را ســیـم و زرکـــرا در خـــور آمــد کـــلــاه و کــمــر
بـــرفــت از در پـــهــلــوان بـــا ســپـــاهسـوی لـشـکـر خـویـش بـگـرفـت راه
چــو رویـیـن بــنــزدیـک پــیـران رســیـدبـپـیش پـدر شـد چـنـانـچـون سـزیـد
بـــنــزدیــک تــخــتــش فــرو بـــرد ســرجـهـانـدیـده پــیـران گـرفـتــش بــبــر
چــو بـــگــزارد پــیــغــام ســالــار شــاهبــگــفــت آنــچ دیـد انـدران رزمــگــاه
پـس آن نـامـه بـرخـوانـد پـیشـش دبـیررخ پــهـلـوان ســپــه شــد چــو قـیـر
دلـش گـشـت پــردرد و جـان پـرنـهـیـببـدانـسـت کآمـد بــتـنـگـی نـشـیـب
شــکــیـبــایـی و خــامـشــی بــرگـزیـدبــکـرد آن سـخـن بــر سـپـه نـاپـدیـد
ازان پـس چـنـیـن گـفـت پـیـش سـپــاهکـــه گـــودرز را دل نـــیـــامـــد بـــراه
ازان خـــون هـــفـــتـــاد پــــور گـــزیـــننــیــارامــدش یـک زمــان دل ز کــیـن
گـر ایـدونـک او بــر گـذشــتــه ســخــنبــنـوی هـمـی کــیـنـه ســازد ز بــن
چـــرا مـــن بـــکـــیـــن بــــرادر کـــمـــرنــبــنـدم نــخــارم ازیـن کــیـنـه ســر
هــم از خـــون نــهــصــد ســر نــامــدارکــه از تـــن جـــدا شـــد گــه کــارزار
کـــه انــدر بـــر و بـــوم تـــرکـــان دگـــرســواری چــو هـومـان نـبــنـدد کـمـر
چـو نـسـتـیـهـن آن سـرو سـایـه فـگـنکـه شـد نـاپــدیـد از هـمـه انـجــمـن
بــبــایـد کــنــون بــســت مــا را کــمــرنــمـــانــم بـــایــرانــیــان بـــوم و بـــر
بــنــیــروی یـزدان و شــمــشــیــر تــیـزبـــرآرم ازان انــجــمــن رســتــخــیــز
از اسـبــان گـلـه هـرچ شـایـسـتـه بـودز هـر ســو بــلــشــکــر گــه آورد زود
پـــیــاده هــمــه کــرد یــکــســر ســواردو اســـبـــه ســـوار از پـــس کــارزار
ســرگــنــجــهــای کــهــن بـــرگــشــادبــــدیـــنــــار دادن دل انـــدر نـــهـــاد
چــو ایـن کــرده شــد نـزد افــراســیـابنـونـدی بــرافــگــنـد هـنـگــام خــواب
فــرســتــاده ای بــا هــش و رای پــیــرسـخـن گـوی و گـرد و سـوار و دبـیـر
کــه رو شــاه تــوران ســپــه را بــگـویکــه ای دادگــر خــســرو نـامــجــوی
کــز آنـگــه کــه چــرخ ســپــهـر بــلــنـدبــگــشــت از بــر تــیـره خــاک نـژنـد
چـو تــو شـاه بــر گـاه نـنـشـسـت نـیـزبـه کـس نـام شـاهی نـپـیوسـت نیز
نــه زیــبــا بــود جــز تــو مــر تــخــت راکـلـاه و کـمـر بــســتــن و بــخــت را
ازان کـــس بــــرآرد جـــهـــانـــدار گـــردکــه پـــیــش تـــو آیــد بـــروز نــبـــرد
یــکــی بــنــده ام مــن گــنــهــکــار تــوکــشــیــده ســر از جــان بــیـدار تــو
ز کــیــخــســرو از مــن بـــیــازرد شــاهجــزیـن خــویـشـتــن را نـدانـم گـنـاه
کــه ایــن ایــزدی بـــود بـــود آنــچ بــودنــدارد ز گــفــتـــار بـــســیــار ســود
اگـــر نــیــز بـــیــنــد مــرا زیــن گـــنــاهکــــنــــد گــــردن آزاد و آیــــد بـــــراه
رســانـم مــن اکــنـون بــشــاه آگــهـیکــه گــردون چــه آورد پــیـش رهــی
کــشــیــدم بـــکــوه کــنــابـــد ســپــاهبـــایــرانــیــان بــر بـــبــســتــیــم راه
وزان ســو بــیــامــد ســپــاهــی گــرانســـپـــهــدار گــودرز و بـــا او ســران
کـــز ایــران ز گــاه مــنــوچـــهــر شـــاهفــزون زان نـیـامــد بــتــوران ســپــاه
بــه زیـبــد یـکـی جــایـگـه سـاخــتــنـدســپــه را دران کـوه بــنـشـاخــتــنـد
سپه را سه روز و سه شب چون پلنگبـــروی انــدر آورده بـــد روی تـــنــگ
نــجــســتــیـم رزم انـدران کــیـنـه گــاهکـه آیـد مـگـر سـوی هـامـون سـپـاه
نــیــامــد ســپــاهــش ازان کــه بـــرونســر پــهـلــوانــان مــا شــد نــگــون
ســـپـــهــدار ایــران نــیــامــد ســتـــوهبــهــامــون نــیـاورد لــشــکــر ز کــوه
بــــرادر جــــهـــانـــدار هـــومـــان مـــنبــکـیـنـه بــجـوشـیـد ازیـن انـجــمـن
بــایـران ســپــه شـد کـه جــویـد نـبــردنــدانــم چــه آمــد بــران شــیـرمــرد
بــیـامـد بــکـیـن جـسـتـنـش پــور گـیـوبـــگــردیــد بـــا گــرد هــومــان نــیــو
ابـر دسـت چـون بـیـژنـی کـشـتـه شـدســر مـن ز تــیـمـار او گـشـتــه شـد
کـه دانـســت هـرگـز کـه ســرو بــلـنـدبــبــاغ از گـیـا یـافـت خــواهـد گـزنـد
دل نــامــداران هـمــه بــر شــکــســتهمـه شـادمـانی شـد از درد پـسـت
و دیــگــر چــو نــســتـــیــهــن نــامــدارابـــــا ده هـــــزار آزمـــــوده ســـــوار
بـــرفــت از بـــر مــن ســپــیــده دمــانهـمـان بــیـژنـش کـنـد سـر در زمـان
مــن از درد دل بـــرکــشــیــدم ســپــاهغــــریـــوان بــــرفــــتــــم بآوردگــــاه
یــکــی رزم تـــا شــب بـــرآمــد ز کــوهبــکــردیـم یــک بــا دگــر هــمــگــروه
چــو نــهــصــد تــن از نــامــداران شــاهسـر از تـن جـدا شـد بــریـن رزمـگـاه
دو بـــهــره ز گـــردان ایــن انـــجـــمـــندل از درد خـسـتـه بـشـمـشـیـر تـن
بـــمــا بـــر شـــده چـــیــره ایــرانــیــانبــکـیـنـه هـمـه پـاک بــسـتـه مـیـان
بــتـرسـم هـمـی زانـک گـردان سـپـهـربــخــواهـد بــریـدن ز مــا پــاک مـهـر
وزان پــس شــنــیـدم یـکــی بــدخــبــرکـزان نـیـز بـرگـشـتـم آسـیـمـه سـر
کـه کـیـخـسـرو آیـد هـمـی بــا سـپــاهبــپـشـت سـپـهـبــد بــدیـن رزمـگـاه
گــرایـدونـک گــردد درســت ایـن خــبــرکـه خــسـرو کـنـد سـوی مـا بــرگـذر
جــهـانــدار دانــد کــه مــن بــا ســپــاهنـیـارم شـدن پــیـش او کـیـنـه خـواه
مـگـر شــاه بــا لـشــکــر کـیـنـه جــوینـهـد سـوی ایـران بـدیـن کـینـه روی
بـــگـــردانـــد ایـــن بـــد ز تـــورانـــیـــانبــبــنـدد بــکــیـنـه کــمــر بــر مــیـان
کــه گــر جـــان مــا را ز ایــران ســپـــاهبـد آید نـبـاشـد کـسـی کـینـه خـواه
فــرســتــاده گــفــت پــیــران شــنــیــدبـــکـــردار بــــاد دمـــان بـــردمـــیـــد
مــشــســت از بــر بــادپــای ســمــنـدبـــکــردار آتــش هــیــونــی بـــلــنــد
بـــشــد تـــا بـــنــزدیــک افــراســـیــابنــه دم زد بــره بــر نــه آرام و خــواب
بـــنــزدیــک شــاه انــدر آمــد چــو بـــادبــبــوسـیـد تـخـت و پــیـامـش بــداد
چــو بــشــنـیـد گــفــتــار پــیـران بــدرددلش گشت پـرخـون و رخـسـاره زرد
شـد از کـار آن کـشـتـگـان خـسـتـه دلبــدان درد بــنــهــاد پــیــوســتــه دل
وزان نـیـز کــز دشــمـنـان لــشــکــرشگــریـزان و ویــران شــده کــشــورش
ز هـر ســو پــلــنـگ انــدر آورده چــنـگبـروبـر جـهان گـشـتـه تـاریک و تـنـگ
چـو گـفـتــار پــیـران ازان سـان شـنـیـدســپــه را هـمـه پــای بــرجــای دیـد
بـه شـبــگـیـر چـون تـاج بــر سـر نـهـادهـمـانـگـه فـرســتــاده را در گـشــاد
بـــفـــرمـــود تـــا بــــازگـــردد بـــجـــایســـوی نــامــور بـــنــده کــدخـــدای
چــنــیــن پــاســخ آورد کــو را بـــگــویکـه ای مـهربـان نـیکـدل راسـتـگـوی
تــــو تــــا زادی از مــــادر پــــاکــــتــــنســرافــراز بـــودی بـــهــر انــجــمــن
تــرا بـــیــشــتــر نــزد مــن دســتــگــاهتــوی بــرتــر از پــهــلــوانــان بـــجــاه
هـمـیـشـه یکـی جـوشـنـی پـیش مـنسـپــر کـرده جـان و فـدی کـرده تــن
هـمـیـدون بــهـر کـار بــا گـنـج خـویـشگــزیـده ز بــهـر مــنـی رنـج خــویـش
تــو بــردی ز چــیـن تــا بــایـران سـپــاهتـو کردی دل و بـخـت دشـمن سـیاه
نـبــیـنـد سـپــه چــون تــو ســالـار نـیـزنـبـنـدد کـمـر چـون تـو هـشـیـار نـیـز
ز تــور و پـــشــنــگ ار درایــد بـــمــهــرچــو تــو پــهـلـوان نـیـز نـارد سـپــهـر
نـخـسـت آنک گـفـتـی مـن از انـجـمـنگـنـهـکـار دارم هـمـی خــویـشــتــن
کــه کــیـخــســرو آمــد ز تــوران زمـیـنبــه ایـران و بــا مـا بــگـسـتـرد کـیـن
بــدیـن مــن کــه شــاهــم نــیـازرده امبـــدل هـــرگـــز ایــن یــاد نـــاورده ام
نـبــایـد کــه بــاشــی بــدیـن تــنـگــدلز تـــیـــمـــار یـــابــــد تـــرا زنـــگ دل
کـــه آن بــــودنـــی بــــود از کـــردگـــارنــیـامــد بــدیـن بــد کــس آمــوزگــار
کــه کـیـخــســرو از مـن نـگـیـرد فــروغنـبــیـره مـخـوانـش کـه بــاشـد دروغ
نــبــاشــم هــمــیــدون مــن او را نــیــانـجـویـم هـمـی زین سـخـن کـیمـیـا
بــدن کــار او کـس گـنـهـکــار نـیـســتمـرا بــا جــهـانـدار پــیـکــار نـیـســت
چــنــیـن بــود و ایـن بــودنـی کــار بــودمــــرا از تــــو در دل چــــه آزار بــــود
و دیـگــر کــه گــفــتــی ز کــار ســپــاهز گــردیـدن تــیـره خــورشــیـد و مـاه
هـمــیـشــه چــنـیـنـســت کــار نــبــردز هر سـو همی گـردد این تـیره گـرد
گـهـی بــرکـشـد تــا بــخــورشـیـد سـرگــهــی انــدر آرد ز خــورشــیــد بـــر
بــیـکــســان نـگــردد ســپــهـر بــلــنــدگـهـی شـاد دارد گـهـی مـسـتـمـنـد
گــهـی بــا مــی و رود و رامــشــگــرانگـهـی بــا غــم و گـرم و بــا انـدهـان
تــو دل را بــدیــن درد خــســتــه مــدارروان را بــدیــن کــار بــســتــه مــدار
سـخـن گفتـن کشـتـگان گشـت خـوابز کــیــن بـــرادر تــو ســر بــرمــتــاب
دلــــی کــــو ز درد بــــرادر شــــخــــودعــلــاج پــزشــکــان نــداردش ســود
سـه دیگر کـه گفـتـی که خـسـرو پـگاهبــجـنـگ انـدر آیـد هـمـی بــا سـپـاه
مــبـــیــنــاد چـــشــم کــس آن روزگــارکـه او پــیـشـدسـتـی نـمـایـد بــکـار
کـه مـن خــود بــرانـم کـز ایـدر ســپــاهازان ســوی جــیــحــون گــذارم بــراه
نـه گـودرز مـانـم نـه خـسـرو نـه طـوسنه گاه و نه تـاج و نه بـوق و نه کوس
بـــایــران ازان گـــونـــه رانـــم ســـپـــاهکـزان پـس نـبـیند کـسـی تـاج و گـاه
بــکـیـخـسـرو ایـن پـس نـمـانـم جـهـانبــســر بــر فــرود آیـمــش نــاگــهـان
بــخــنــجــر ازان ســان بــبــرم ســرشکـه گـریـد بــدو لـشـکـر و کـشـورش
مــگــر کــاســمــانـی دگــرگــونــه کــارفــــــرازآیـــــد از گـــــردش روزگــــــار
تــــرا ای جـــهـــانـــدیـــده ســـرافـــرازنــکــردســت یـزدان بــچــیـزی نــیـاز
ز مــردان وز گــنــج و نــیــروی دســـتهـمـه ایـزدی هـرچ بــایـدت هـســت
یــکــی نــامــور لــشـــکـــری ده هــزاردلــیــر و خــردمــنــد و گــرد و ســوارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.