ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت پنجم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:31 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
فــرســتـــادم ایــنــک بـــنــزدیــک تـــوکــه روشـــن کـــنــد جـــان تـــاریــک تـــو
از ایــرانـــیـــان ده وزیــنـــهـــا یــکـــیبـــچـــشـــم یــکــی ده ســـوار انــدکــی
چــو لــشــکــر بــنــزد تــو آیـد مــپــایســـر و تـــاج گــودرز بـــگــســل ز جـــای
هــمــان کــوه کــو کــرده دارد حــصــاربــــاســـیـــان جــــنـــگـــی ز پــــا انـــدرآر
مکـش دسـت ازیشـان بـخـون ریخـتـنتــــو پــــیـــروز بــــاشـــی بآویـــخــــتــــن
مـمـان زنـده زیشـان بـگـیتـی کـسـیکـــه نـــزد تـــو آیــد ازیــشـــان بـــســـی
فـرســتــاده بــنـشـیـنـد پــیـغـام شـاهبــــیـــامـــد بــــر پــــهـــلـــوان ســــپــــاه
بــپــیـش انـدر آمــد بــســان شــمــنخـــمــیــده چـــو از بـــار شـــاخ ســـمــن
بــپــیــران رســانــیــد پــیــغــام شــاهوزان نـــامـــداران جــــنـــگـــی ســــپــــاه
چـو بـشـنـیـد پـیران سـپـه را بـخـوانـدفـرســتــاده چــون ایـن ســخــن بــاز رانـد
ســـپـــه را ســـراســر هــمــه داد دلکــــه از غــــم بـــــبـــــاشــــیــــد آزاد دل
نـــهـــانـــی روانـــش پـــر از درد بـــودپـــر از خــون دل و بـــخــت بـــرگــرد بـــود
کـه از هـر ســوی لـشــکــر شــهـریـارهـــمـــی کــــاســــتــــه دیـــد در کـــارزار
هـم از شـاه خـسـرو دلـش بـود تـنـگبـــتــرســیــد کــایــد یــکــایــک بــجــنــگ
بــیـزدان چــنـیـن گـفـت کـای کـردگـارچــه مــایــه شــگــفــت انــدریــن روزگــار
کـرا بـرکـشـیـدی تـو افـگـنـده نـیسـتجــز از تــو جــهــانــدار دارنــده نــیــســت
بــخــســرو نــگــر تــا جــز از کــردگــارکــه دانــســـت کآیــد یــکــی شــهــریــار
نـگــه کــن بــدیـن کــار گــردنـده دهـرمــر آن را کــه از خــویـشــتــن کــرد بــهـر
بـــرآرد گـــل تـــازه از خـــار خـــشـــکشــود خــاک بــابــخــت بــیــدار مــشــک
شــگــفــتــی تــر آنـک از پــی آز مــردهـــمـــیـــشـــه دل خـــویــش دارد بـــدرد
مـــیـــان نـــیـــا و نـــبـــیــره دو شـــاهنــدانــم چـــرا بـــایــد ایــن کـــیــنــه گــاه
دو شـاه و دو کشـور چـنین جـنگجـویدو لـــشــــکــــر بــــروی انـــدر آورده روی
چــه گــویـی ســرانــجــام ایـن کــارزارکـــــرا بـــــرکــــشـــــد گــــردش روزگــــار
پــس آنــگــه بـــیــزدان بـــنــالــیــد زارکـــــه ای روشـــــن دادگــــر کـــــردگــــار
گـر افــراســیـاب انـدریـن کــیـنـه گــاهابـــــا نــــامـــــداران تـــــوران ســـــپـــــاه
بـدین رزمـگـه کـشـتـه خـواهـد شـدنســربــخــت مـا گـشـتــه خــواهـد شـدن
چــو کــیـخــســرو آیـد ز ایـران بــکـیـنبــــدو بــــازگــــردد ســــراســــر زمـــیـــن
روا بــاشـد ار خــسـتــه در جــوشـنـمبــــــرآرد روان کــــــردگــــــار از تــــــنـــــم
مــبــیـنــاد هـرگــز جــهــانــبــیـن مــنگـــرفـــتـــه کـــســـی راه و آیــیـــن مـــن
کــرا گــردش روز بـــا کــام نــیــســـتورا زنــدگــانــی و مــرگــش یــکــیــســت
وزان پـــس ز ایــران ســـپـــه کــرنــایبـــــرآمــــد دم بــــوق و هــــنــــدی درای
دو رویــه ز لــشــکــر بــرآمــد خــروشزمــیـن آمــد از نــعــل اســبــان بــجــوش
ســپــاه انــدر آمــد ز هــر ســو گــروهبــپــوشـیـد جـوشـن هـمـه دشـت و کـوه
دو ســالــار هــر دو بــســان پــلــنــگفـــراز آوریـــدنـــد لـــشـــکـــر بـــجـــنـــگ
بــــکــــردار بــــاران ز ابــــر ســــیــــاهبــــبــــاریـــد تــــیـــر انـــدران رزمــــگــــاه
جـهـان چـون شـب تـیـره از تـیـره مـیغچــو ابـــری کــه بـــاران او تـــیــر و تـــیــغ
زمـیـن آهـنـیـن کـرده اسـبــان بــنـعـلبــرو دسـت گـردان بــخـون گـشـتـه لـعـل
ز بــس خـسـتـه تـرک انـدران رزمـگـاهبـــریــده ســـرانــشـــان فـــگــنــده بـــراه
بــرآورد گــه جــای گــشــتــن نـمــانـدپـــی اســب را بـــرگــذشــتـــن نــمــانــد
زمـیـن لـالـه گـون شــد هـوا نـیـلـگـونبـــرآمـــد هـــمـــی مـــوج دریـــای خـــون
دو ســالـار گـفـتــنـد اگـر هـمـچــنـیـنبـــداریــم گــردان بـــریــن دشـــت کــیــن
شــب تــیـره را کــس نـمـانـد بــجــایجـــز از چــرخ گــردان و گــیــهــان خــدای
چــو پــیـران چــنــان دیـد جــای نـبــردبــــلـــهـــاک فـــرمـــود و فـــرشــــیـــدورد
که چـندان کـجـا بـا شـما لشـکرسـتکــســی کــانـدریـن رزمـگـه درخــورســت
سـران را بــبـخـشـیـد تـا بـر سـه رویبــونــد انــدریــن رزمــگــه کــیــنــه جــوی
وزیــشــان گــروهــی کــه بـــیــدارتـــرســـپــــه را ز دشـــمـــن نـــگـــهـــدارتـــر
بــدیـشـان ســپــاریـد پــشـت سـپــاهشـــمـــا بــــر دو رویـــه بـــگـــیـــریـــد راه
بـــلــهــاک فــرمــود تـــا ســـوی کــوهبـــرد لــشـــکــر خـــویــش را هــمــگــروه
هــمــیــدون ســوی رود فــرشــیـدوردشـــود تـــا بـــرارد بـــخـــورشـــیــد گـــرد
چـــو آن نـــامـــداران تـــوران ســـپـــاهگـســســتــنـد زان لـشــکـر کـیـنـه خــواه
نــونــدی بــرافــگــنــد بــر دیــده بـــانازان دیــــده گــــه تـــــا در پـــــهــــلــــوان
نــگــهــبـــان گــودرز خــود بــا ســپــاههـمـی داشـت هـر ســو ز دشـمـن نـگـاه
دو رویـه چــو لــهــاک و فــرشــیــدوردز راه کـــیـــمـــن بــــرگـــشـــادنـــد گـــرد
ســـواران ایـــران بــــرآویـــخــــتــــنـــدهـمــی خــاک بــا خــون بــرآمــیـخــتــنــد
نــونــدی بـــرافــگــنــد هــر ســو دوانبآگـــــاه کــــــردن بــــــر پــــــهـــــلـــــوان
نــگــه کــرد گــودرز تـــا پـــشـــت اویکـــه دارد ز گـــردان پــــرخــــاشـــجــــوی
گـرامـی پــســر شـیـر شـرزه هـجــیـربـــپـــشــت پـــدر بـــود بـــا تــیــغ و تــیــر
بــفـرمـود تــا شـد بــپــشــت ســپــاهبــــر گـــیـــو گـــودرز لـــشــــکـــرپــــنـــاه
بـگـویـد کـه لـشـکـر سـوی رود و کـوهبــــیـــاری فـــرســـتــــد گـــروهـــا گـــروه
ودیــگــر بــفــرمــود گــفــتــن بــگــیــوکــه پــشــت ســپــه را یـکــی مــرد نــیـو
گـزیـنـد ســپــارد بــدو جــای خــویـشنـــهــد او از آن جـــایــگـــه پـــای پـــیــش
هــجــیـر خــردمــنــد بــســتــه کــمــرچـــو بـــشـــنــیــد گــفـــتـــار فـــرخ پـــدر
بــــیـــامــــد بــــســــوی بــــرادر دوانبــگـفــت آن کــجــا گـفــتــه بــد پــهـلـوان
چـز بـشـنـید گـیو این سـخـن بـردمـیدز لــشـــکـــر یــکـــی نــامــور بـــرگـــزیــد
کـــجـــا نـــام او بـــود فـــرهـــاد گـــردبــخــوانـد و ســپــه یـکـسـر او را ســپــرد
دو صــــد کـــار دیـــده دلـــاور ســــرانبـــــفــــرمــــود تـــــا زنــــگــــه شــــاوران
بـــرد تــاخــتــن ســوی فــرشــیــدوردبــــــرانـــــگـــــیـــــزد از رود وز آب گــــــرد
ز گـردان دو صـد بــا درفـشـی چـو بـادبـــفـــرخـــنــده گـــرگـــیــن مــیــلـــاد داد
بــدو گــفــت ز ایــدر بــگــردان عــنــانابـــــاگـــــرز و بـــــا آبـــــداده ســـــنـــــان
کــنــون رفــت بـــایــد بـــران رزمــگــاهجــهــان کــرد بــایــد بــریــشــان ســیــاه
که پشت سپهشان بـهم بـر شکستدل پـــهــلـــوانـــان شـــد از درد پـــســـت
بـبـیـژن چـنـین گـفـت کـای شـیـرمـردتـــــوی شـــــیــــر درنــــده روز نـــــبـــــرد
کــنــون شـــیــرمــردی بـــکـــار آیــدتکــــه بــــا دشــــمـــنـــان کــــارزار آیـــدت
از ایــدر بـــرو تـــا بـــقـــلــب ســـپـــاهز پــیــران بــدان جــایــگــه کــیـنــه خــواه
ازیـشــان نــپــرهـیـز و تــن پــیـش دارکــــه آمــــد گــــه کــــیـــنــــه در کــــارزار
که پـشـت همه شهر تـوران بـدوسـتچــو روی تــو بــیــنــد بـــدردش پــوســت
اگــر دســـت یــابـــی بـــرو کــار بـــودجـــهــانــدار و نــیــک اخــتـــرت یــار بـــود
بــیـاسـایـد از رنـج و سـخـتـی سـپــاهشــود شـــادمــانــه جـــهــانــدار و شـــاه
شـکـسـتـه شـود پـشـت افـراسـیـابپـــر از خـــون کـــنــد دل دو دیــده پـــر آب
بـگـفـت این سـخـن پـهلـوان بـا پـسـرپــســر جــنـگ را تــنـگ بــســتــه کــمــر
ســواران کــه بــودنــد بـــر مــیــســرهبـــفــرمــود خــوانــدن هــمــه یــکــســره
گـــرازه بـــرون آمـــد و گـــســـتـــهــمهــجـــیــر ســـپـــهــدار و بـــیــژن بـــهــم
وزآنـجــا ســوی قـلـب تــوران ســپــاهگـــرانـــمـــایــگـــان بـــرگـــرفـــتـــنـــد راه
بــــکـــردار گـــرگـــان بــــروز شـــکـــاربـــــران بـــــادپــــایــــان اخــــتــــه زهــــار
مــیــان ســپـــاه انــدرون تـــاخــتــنــدز کــیــنــه هــمــی دل بـــپـــرداخـــتـــنــد
هـمـه دشـت بــر گـســتــوانـور سـوارپــــراگـــنـــده گـــشــــتــــه گـــه کــــارزار
چــه مــایــه فــتــاده بـــپــای ســتــورکــفــن جــوشــن و ســیـنــه شــیـر گــور
چــو رویـیـن پــیـران ز پــشـت ســپــاهبـــدیــد آن تـــکـــاپـــوی و گـــرد ســـیـــاه
بـــیــامــد بـــپــشــت ســپــاه بـــزرگابـــــا نــــامـــــداران بـــــکـــــردار گـــــرگ
بــرآویـخــت بــرســان شــرزه پــلــنـگبــکــوشــیـد و هـم بــر نـیـامــد بــجــنــگ
بـیفـگـنـد شـمـشـیر هنـدی ز مـشـتبــنـومــیـدی از جــنــگ بــنـمــود پــشــت
ســپــهـدار پــیـران و مــردان خــویـشبــجــنــگ انــدرون پــای بــنــهــاد پــیــش
چــو گـیـو آن زمـان روی پــیـران بــدیـدعــنــان ســوی او جــنــگ را بــرگــشــیـد
ازان مــهـتــران پــیـش پــیـران چــهــاربـــنــیــزه ز اســـب انــدر افــگــنــد خـــوار
بـــزه کــرد پـــیــران ویــســـه کــمــانهــمــی تـــیــر بـــاریــد بـــر بـــدگـــمـــان
ســپــر بــر ســر آورد گــیــو ســتــرگبــــنــــیــــزه درآمــــد بـــــکــــردار گــــرگ
چـــو آهــنــگ پـــیــران ســـالــار کــردکـــــه جـــــویــــد بآورد بـــــا او نـــــبـــــرد
فـرومـانـد اسـبــش هـمـیـدون بــجـایاز آنــجــا کــه بـــد پــیــش نــنــهــاد پــای
یـــکـــی تـــازیـــانـــه بـــران تـــیـــز روبــــزد خــــشــــم را نــــامــــبــــردار گــــو
بــجــوشــیـد بــگـشــاد لـب را ز بــنـدبــــنـــفــــریـــن دژخــــیـــم دیـــو نـــژنـــد
بــیـفــگــنـد نـیـزه کــمــان بــرگــرفــتیــکــی درقـــه کــرگ بـــر ســـر گــرفـــت
کــمــان را بــزه کــرد و بــگــشــاد بـــرکــه بـــا دســت پـــیــران بـــدوزد ســپـــر
بــزد بــر سـرش چــارچــوبــه خــدنـگنــبـــد کـــارگــر تـــیــر بـــر کــوه ســـنــگ
همـیدون سـه چـوبـه بـر اسـب سـواربــــزد گــــیـــو پــــیـــکــــان آهـــن گــــذار
نـشـد اسـب خـسـتـه نـه پـیـران نـیـوبــــدانـــجـــا رســـیـــدنـــد یـــاران گـــیـــو
چـو پــیـران چـنـان دیـد بــرگـشـت زودبــرفــت از پــســش گــیـو تــازان چــو دود
بــنــزدیــک گــیــو آمــد آنــگــه پــســرکـــــه ای نــــامـــــبـــــردار فـــــرخ پـــــدر
مـن ایـدون شـنـیـدسـتـم از شـهـریـارکـــه پــــیـــران فــــراوان کــــنـــد کــــارزار
ز چــنــگ بــســی تــیـزچــنــگ اژدهـامــــر او را بــــود روز ســــخــــتــــی رهـــا
ســرانـجــام بــر دســت گـودرز هـوشبــرآیــد تــو ای بــاب چــنــدیــن مــکــوش
پـــس انــدر رســـیــدنــد یــاران گــیــوپـــر از خــشــم و کــیــنــه ســواران نــیــو
چـو پـیـران چـنـان دیـد بـرگـشـت زریســوی لــشــکــر خــویـش بــنــهــاد روی
خــروشـان پــر از درد و رخــســاره زردبــــنـــزدیـــک لـــهـــاک و فـــرشـــیـــدورد
بـــیــامـــد کـــه ای نـــامـــداران مـــندلــــیـــران و خــــنــــجــــرگــــزاران مــــن
شـــمــا را ز بـــهــر چـــنــیــن روزگــارهـــمــــی پــــرورانـــیـــدم انـــدر کــــنـــار
کـنـون چـون بـجـنـگ انـدر آمـد سـپـاهجــهـان شــد بــمـا بــر ز دشـمـن ســیـاه
نـبــیـنـم کـسـی کـز پــی نـام و نـنـگبـــپـــیــش ســپـــاه انــدر آیــد بـــجــنــگ
چــو آواز پــیــران بــدیــشــان رســیــددل نـــامــــداران ز کــــیـــن بــــردمــــیـــد
بــرفــتــنـد و گـفـتــنـد گـر جــان پــاکنـبــاشـد بــتـن نـیـسـتـمـان بــیـم و بــاک
بـــبـــنـــدیــم دامـــن یــک انــدر دگـــرنــشــایــد گــشــادن بــریـن کــیـن کــمــر
ســوی گــیـو لــهــاک و فــرشــیــدوردبـــرفــتــنــد و جــســتــنــد بـــا او نــبـــرد
بـــرآمـــد بـــر گـــیـــو لـــهـــاک نـــیــویــکـــی نــیــزه زد بـــر کـــمــرگـــاه گــیــو
هـمـی خــواسـت کـو را ربــایـد ز زیـننـگـونـســار از اســب افــگــنـد بــر زمـیـن
بـــنـــیــزه زره بـــردریــد از نـــهـــیـــبنــیــامــد بـــرون پـــای گـــیــو از رکـــیــب
بــزد نـیـزه پــس گــیـو بــر اســب اویز درد انـــــدر آمـــــد تـــــگـــــاور بــــــروی
پـــیــاده شـــد از بـــاره لـــهــاک مــردفـــــراز آمـــــد از دور فـــــرشـــــیـــــد ورد
ابــر نــیــزه گــیــو تــیــغــی چــو بـــادبــزد نــیــزه بــبــریــد و بــرگــشــت شــاد
چــو گــیـو انــدران زخــم او بــنــگــریـدعـــمــود گـــران از مــیــان بـــرکـــشـــیــد
بـــزد چـــون یــکـــی تـــیــزدم اژدهـــاکـــه از دســـت او خـــنـــجـــر آمـــد رهــا
ســبــک دیــگــری زد بــگــردنــش بــرکـــه آتـــش بـــبـــاریــد بـــر تـــنـــش بـــر
بـجـوشـیـد خـون بـر دهـانـش از جـگـرتـنش سـسـت بـرگـشـت و آسـیمـه سـر
چــو گــیــو انــدریــن بــود لــهــاک زودنـــشـــســـت از بـــر بـــادپـــای چـــو دود
ابــا گــرز و بــا نــیـزه بــرســان شــیـربــــر گـــیـــو رفـــتــــنـــد هـــر دو دلـــیـــر
چـــه مــایــه ز چـــنــگ دلــاور ســرانبـــــرو بـــــر بـــــبـــــاریــــد گــــرز گــــران
بـــزیــن خـــدنــگ انــدورن بـــد ســوارســــتــــوهـــی نـــیـــامـــدش از کــــارزار
چــو دیــدنــد لــهــاک و فــرشــیــدوردچــــنـــان پــــایـــداری ازان شــــیـــرمـــرد
ز بــس خـشـم گـفـتــنـد یـک بــا دگـرکـــه مــا را چـــه آمــد ز اخـــتـــر بـــســـر
برین زین همانا که کوهست و روستبـــرو بـــر نــدرد جـــز از شــیــر پـــوســت
ز یارانـش گـیو آنـگـهی نـیزه خـواسـتهمی گشت هر سو چپ و دست راست
بــدیـشــان نــهــاد از دو رویـه نــهـیـبنــیــامــد یــکــی را ســر انــدر نــشــیــب
بـــدل گــفــت کــاری نــو آمــد بـــرویمـــرا زیــن دلـــیـــران پـــرخـــاشـــجـــوی
نـه از شــهـر تــرکــان ســران آمــدنــدکـــــه دیــــوان مـــــازنــــدران آمـــــدنــــد
سـوی راسـت گـیو انـدر آمـد چـو گـردگـــرازه بــــپــــرخــــاش فــــرشــــیـــدورد
ز پــولـاد در چـنـگ سـیـمـیـن سـتــونبـــزیــر انـــدرون بـــاره ای چـــون هــیــون
گــرازه چــو بــگــشــاد از بـــاد دســتبــزیـن بــر شــد آن تــرگ پــولـاد بــســت
بـــزد نــیــزه ای بـــر کــمــربـــنــد اویزره بـــود نــگـــســـســـت پـــیــونـــد اوی
یـکـی تـیـغ در چـنـگ بـیـژن چـو شـیـربـــــپــــشــــت گــــرازه درآمــــد دلــــیــــر
بـــزد بـــر ســر و تـــرگ فــرشــیــدوردزمــــیـــن را بــــدریـــد تــــرک از نــــبــــرد
همـی کـرد بـر بـارگـی دسـت راسـتبــاســب انـدر آمـد نـبــود آنـچ خــواســت
پــس بــیـژن انــدر دمــان گــســتــهـمابــــــا نـــــامـــــداران ایـــــران بــــــهـــــم
بـــنــزدیــک تـــوران ســـپـــاه آمــدنــدخـــلــیــده دل و کـــیــنــه خـــواه آمــدنــد
ز تــوران ســپــاه انـدریـمـان چــو گــردبـــیـــامـــد دمـــان تـــا بــــجـــای نـــبـــرد
عـمـودی فـروهـشـت بــر گـســتــهـمکــه تــا بــگــســلــانــد مــیــانــش ز هــم
بــتــیـغـش بــرآمـد بــدو نـیـم گـشــتدل گــســتــهــم زو پــر از بــیــم گــشــت
بــپــشــت یـلــان انــدر آمــد هــجــیـرابــــر انـــدریـــمــــان بــــبــــاریـــد تــــیـــر
خــدنــگــش بـــدریــد بـــرگــســتــوانبـــمـــانــد آن زمــان بـــارگـــی بـــی روان
پـــیـــاده شـــد ازبــــاره مـــرد ســـوارســپــر بــر ســر آورد و بــر ســاخــت کـار
ز تــرکــان بــر آمــد ســراســر غــریــوســـواران بــــرفـــتـــنـــد بـــرســـان دیـــو
مــــــر او را بــــــچــــــاره ز آوردگــــــاهکـــشـــیــدنـــد از پـــیــش روی ســـپـــاه
ســـپـــهــدار پـــیــران ز ســـالــارگـــاهبـــیــامــد بـــیــاراســـت قــلــب ســـپـــاه
ز شــبــگــیـر تــا شــب بــرآمــد زکــوهســــــواران ایــــــران و تـــــــوران گــــــروه
هـمـی گــرد کــیـنـه بــرانـگـیـخــتــنـدهـمــی خــاک بــا خــون بــرآمــیـخــتــنــد
از اسـبـان و مـردان همـه رفـتـه هوشدهـن خـشـک و رفـتـه ز تــن زور و تــوش
چــو روی زمـیـن شـد بــرنـگ آبــنـوسبـــرآمــد ز هــر دو ســپــه بــوق و کــوس
ابــر پــشــت پــیــلــان تــبــیــره زنــانازان رزمـــگـــه بــــازگــــشــــت آن زمـــان
بـــران بـــر نــهــادنــد هــر دو ســپــاهکــــه شــــب بــــازگــــردنــــد ز آوردگــــاه
گــزیــنــنــد شــبـــگــیــر مــردان مــردکــــــه از ژرف دریـــــا بــــــرآرنـــــد گـــــرد
هــمــه نــامــداران پـــرخـــاشــجـــوییــــکــــایــــک بـــــروی انــــدر آرنــــد روی
ز پـــیــکــار یــابـــد رهــایــی ســپـــاهنـــریـــزنـــد خــــون ســــر بــــیـــگــــنـــاه
بــکــردنـد پــیـمــان و گــشــتــنـد بــازگـــــرفـــــتــــــنـــــد کـــــوتــــــاه رزم دراز
دو ســـالـــار هــر دو زکـــیــنــه بـــدردهــمــی روی بـــر گــاشــتــنــد از نــبـــرد
یـکــی ســوی کــوه کــنــابــد بــرفــتیــکــی ســوی زیــبــد خــرامــیــد تــفــت
هـمـانـگــه طــلــایـه ز لــشــکــر بــراهفــــرســــتــــاد گـــودرز ســــالـــار شــــاه
ز جــوشــنـوران هـرک فـرســوده بــودزخــون دســت و تــیـغــش بــیـالـوده بــود
هـمـه جــوشــن و خــود و تــرگ و زرهگــــشــــادنـــد مــــربــــنـــدهـــا را گــــره
چـــو از بـــار آهــن بـــرآســـوده شـــدخـورش جـسـت و می چـند پـیمـوده شـد
بـــتــدبـــیــر کــردن ســوی پــهــلــوانبــــرفـــتـــنـــد بــــیـــدار پــــیـــر و جـــوان
بــگــودرز پــس گــفــت گــیـو ای پــدرچـــه آمــد مــرا از شــگــفــتـــی بـــســـر
چـو مـن حـمـلـه بـردم بــتـوران سـپـاهدریــــدم صــــف و بــــرگــــشــــادنــــد راه
بــپــیــران رســیــدم نــونــدم بــجــایفـــرومـــانــد و نــنــهــاد از پـــیــش پـــای
چــنـانـم شـتــاب آمـد از کـار خــویـشکــه گـفــتــم نـبــاشــم دگـر یـار خــویـش
پــس آن گــفــتــه شــاه بــیـژن بــیــادهـــمـــی داشــــت وان دم مــــرا یـــادداد
کـه پــیـران بــدســت تــو گـردد تــبــاهاز اخــتــر هــمــیــن بـــود گــفــتــار شــاه
بــــدو گـــفـــت گـــودرز کـــو را زمـــانبــدسـت مـنـسـت ای پـسـر بــی گـمـان
کــه زو کــیــن هــفــتــاد پـــور گــزیــنبــــخـــواهـــم بــــزور جــــهـــان آفـــریـــن
ازان پــس بـــروی ســپــه بــنــگــریــدســـران را هــمــه گــونــه پـــژمــرده دیــد
ز رنــج نـــبـــرد و ز خـــون ریــخـــتـــنبـــهــرجـــای بـــا دشـــمـــن آویــخـــتـــن
دل پــهــلــوان گــشــت زان پـــر ز دردکـــــه رخـــــســـــار آزادگـــــان دیــــد زرد
بــفـرمـودشــان بــازگـشـتــن بــجــایســپـــهــدار نــیــک اخــتــر و رهــنــمــای
بــــدان تــــا تـــن رنـــج بــــردارشـــانبـــرآســایــد از جـــنــگ و پـــیــکــارشــان
بــرفــتــنــد و شــبــگــیــر بــازآمــدنــدپــــر از کـــیـــنـــه و زرمـــســـاز آمـــدنـــد
بـــســـالـــار بـــرخـــوانــدنــد آفـــریــنکــــه ای نـــامـــور پــــهـــلـــوان زمـــیـــن
شبـت خواب چون بود و چون خاستیز پــــیـــکـــار تـــرکـــان چـــه آراســـتـــی
بـدیشـان چـنـین گـفـت پـس پـهـلـوانکـــه ای نـــیـــک مـــردان و فــــرخ گـــوان
ســزد گــر شــمـا بــر جــهـان آفــریـنبـــخـــوانـــیـــد روز و شـــبــــان آفـــریـــن
کـه تــا ایـن زمـان هـرچ رفـت از نـبــردبـــه کــام دل مــا هــمــی گــشــت گــرد
فـراوان شــگـفــتــی رســیـدم بــســرجـــهـــان را نـــدیـــدم مـــگـــر بــــر گـــذر
ز بـــیـــداد و داد آنـــچ آمـــد بـــشـــاهبــــد و نـــیـــک راهـــم بـــدویـــســـت راه
چـو مـا چـرخ گـردان فـراوان سـرشـتدرود آن کـــجـــا بآرزو خـــود بــــکـــشـــت
نـخــســتــیـن کـه ضـحــاک بــیـدادگـرز گـــیــتـــی بـــشـــاهـــی بـــرآورد ســـر
جـهان را چـه مایه بـسخـتـی بـداشتجـــهــان آفــریــن زو هــمــه درگــذاشــت
بــــداد آنــــک آورد پــــیـــدا ســــتــــمز بــــاد آمــــد آن پــــادشــــاهـــی بــــدم
چـــو بـــیــداد او دادگــر بـــرنــداشــتیــکـــی دادگـــر را بـــرو بـــرگـــمــاشـــت
بـــرآمــد بـــران کــار او چـــنــد ســـالبـــد انــداخــت یــزدان بــران بـــدســگــال
فـــــریـــــدون فـــــرخ شـــــه دادگـــــربـــبــســت انــدر آن پــادشــاهــی کــمــر
هـمــه بــنــد آهــرمــنــی بــرگــشــادبـــیــاراســت گــیــتـــی ســراســر بـــداد
چــو ضــحــاک بــدگــوهــر بــدمــنــشکــه کــردنــد شــاهــان بـــدو ســـرزنــش
ز افـــراســـیــاب آمـــد آن بـــد خـــویهــمــان غــارت و کــشــتـــن و بـــدگــوی
کـه در شـهـر ایـران بــگـسـتــرد کـیـنبــــگـــشـــت از ره داد و آیـــیـــن و دیـــن
ســیــاوش را هــم بـــه فــرجــام کــاربــــکـــشــــت و بــــرآورد از ایـــران دمـــار
وزانــپــس کــجــا گــیـو ز ایـران بــرانـدچــه مـایـه بــسـخـتــی بــتــوران بــمـانـد
نهالـیش بـد خـاک و بـالـینـش سـنـگخـورش گوشـت نخـچـیر و پـوشش پـلنگ
همـی رفـت گـم بـوده چـون بـیهشـانکــه یـابــد ز کــیـخــســرو آنــجــا نـشــان
یـکـایـک چــو نـزدیـک خــسـرو رسـیـدبــــرو آفــــریــــن کــــرد کــــو را بــــدیــــد
وزانــپـــس بـــه ایــران نــهــادنــد رویخــبـــر شــد بـــپــیــران پــرخــاشــجــوی
ســبــک بـــا ســپــاه انــدر آمــد بــراهکــه هــر دو کــنــدشــان بـــره بـــرتــبـــاه
بــکــرد آنــچ بــودش ز بــد دســتــرسجــهــانــدارشــان بـــد نــگــهــدار و بـــس
ازان پــس بــکـیـن ســیـاوش ســپــاهســـوی کـــاســـه رود انـــدر آمـــد بــــراه
بــلــاون کــه آمــد ســپــاه گــشــتــنشــبـــیــخــون پــیــران و جــنــگ پــشــن
که چندان پـسر پـیش من کشتـه شددل نــامــداران هــمــه گـــشـــتـــه شـــد
کـنون بـا سـپـاهی چـنین کـینه جـویبـــــیـــــامـــــد بــــــروی انـــــدر آورد روی
چــو بــا مـا بــسـنـده نـخــواهـد بــدنهــمــی داســتـــانــهــا بـــخـــواهــد زدن
هـمـی چـاره سـازد بــدان تــا سـپــاهز تـــوران بــــیـــایـــد بــــدیـــن رزمـــگـــاه
سـران را همی خـواهد اکـنون بـجـنگیــکــایــک بــبـــایــد شــدن تــیــز چــنــگ
کـه گـر ما بـدین کـار سـسـتـی کـنیموگــر نـه بــدیـن پــیـشــدســتــی کــنـیـم
بـــهــانــه کــنــد بـــازگــردد ز جـــنــگبــپــیـچــد ســر از کــیـنـه و نــام و نــنــگ
ار ایــدونــک بــاشــیـد بــا مــن یـکــیازیــــشــــان فــــراوان و مــــا انــــدکــــی
ازان نــــامـــــداران بـــــرآریــــم گـــــردبـــدانــگــه کــه ســازد هــمــی او نــبــرد
ور ایـدونـک پــیـران ازیـن رای خــویـشنـــگــــردد نـــهـــد رزم را پــــای پــــیـــش
پــذیـرفــتــم انـدر شــمــا ســربــســرکـه مـن پـیـش بــنـدم بــدیـن کـیـن کـمـر
ابــا پــیــر ســر مــن بــدیــن رزمــگــاهبــکــشــتــن دهـم تــن بــپــیـش ســپــاه
مــن و گــرد پــیــران و رویـیــن و گــیـویـــکـــایـــک بـــســـازیـــم مـــردان نـــیـــو
کـه کـس در جــهـان جــاودانـه نـمـانـدبــگــیـتــی بــمــا جــز فــســانـه نـمــانــد
هـم آن نــام بــایـد کــه مــانـد بــلــنـدچــو مـرگ افــگـنـد ســوی مـا بــرکــمـنـد
زمـانـه بـمـرگ و بـکـشـتـن یـکـیـسـتوفــا بـــا ســـپـــهــر روان انــدکــیــســـت
شـمـا نـیـز بـایـد کـه هـم زیـن نـشـانابــــا نـــیـــزه و تـــیـــغ مـــردم کـــشـــان
بــکــیـنــه بــبــنــدیـد یـکــســر کــمــرهـرانـکــس کـه هـســت از شــمـا نـامـور
که دولت گرفتـسـت از ایشـان نشیبکــنــون کــرد بــایـد بــکــیـن بــر نــهــیـب
بــتــوران چــو هـومـان ســواری نـبــودکــــه بــــا بــــیــــژن گــــیـــو رزم آزمــــود
چـو بــرگـشـتــه بــخـت او شـد نـگـونبـــریــدش ســر از تـــن بـــســان هــیــون
نـبــایـد شـکـوهـیـد زیـشـان بــجــنـگنــشــایــد کــشــیــدن ز پــیــکــار چــنــگ
ور ایـدونــک پــیـران بــخــواهـد نــبــردبـــانــدوه لـــشـــکـــر بـــیــارد چـــو گـــرد
هـمـیـدون بــانـبــوه مـا هـمـچــو کــوهبـــبـــایــد شـــدن پـــیــش او هــمــگــروه
کـه چـنـدان دلـیران همـه خـسـتـه دلز تـــیـــمـــار و انـــدوه پـــیـــوســـتـــه دل
بـــرانــم کــه مــا را بـــود دســتـــگــاهازیــــشــــان بــــرآریـــم گــــرد ســــیــــاه
بـگفـت این سـخـن سـربـسـر پـهلوانبـــپـــیــش جـــهـــانـــدیــده فـــرخ گـــوان
چــو ســالــارشــان مـهـربــانـی نـمـودهــمــه پـــاک بـــر پــای جــســتــنــد زود
بــرو ســربــســر خــوانــدنــد آفــریــنکه چـون تـو کـسـی نیسـت پـر داد و دین
پـرسـتـنـده چـون تـو فـریدون نـداشـتکـه گـیتـی سـراسـر بـشـاهـی گـذاشـت
ســتــون ســپــاهـی و ســالـار شــاهفـــــرازنــــده تـــــاج و گـــــاه و کـــــلـــــاه
فــدی کــرده جــان و فــرزنــد و چــیــزز ســالــار شــاهــان چــه جــویـنــد نــیــز
هـمـه هـرچ شـاه از فـریـبــرز جـسـتز طــوس آن کـنـون از تــو بــیـنـد درســت
هـمـه ســربــســر مـر تــرا بــنـده ایـمبـــفــرمــان و رایــت ســـرافــگــنــده ایــم
گــر ایـدونـک پــیـران ز تــوران ســپــاهســـران آورد پـــیــش مــا کــیــنــه خـــواه
ز مـــا ده مـــبـــارز و زیــشـــان هـــزارنــگــر تـــا کــه پـــیــچـــد ســـر از کـــارزار
ور ایـدونـک لـشــکــر هـمـه هـمـگـروهبــــجـــنـــگ انـــدر آیـــد بــــکـــردار کـــوه
ز کـیـنـه هـمـه پــاک دلـخـسـتــه ایـمکــمــر بــر مـیـان جــنـگ را بــســتــه ایـم
فـــدای تـــو بــــادا تــــن و جـــان مـــاســـراســر بـــریــنــســـت پـــیــمــان مــا
چـو گـودرز پـاسـخ بـرین سـان شـنـودبـــدلـــش انـــدرون شـــادمـــانــی فـــزود
بـــران نـــامـــداران گـــرفـــت آفـــریــنکـــه ایــن نــره شـــیــران ایــران زمـــیــن
ســپــه را بــفـرمـود تــا بــرنـشـســتهـمــیـدون مــیـان را بــکــیـنـه بــبــســت
چــپ لــشــکــرش جــای رهــام گــردبـــفــرهــاد خــورشــیــد پــیــکــر ســپــرد
ســوی راســت جــای فــریــبـــرز بــودبــــــکـــــتـــــمـــــاره قـــــارنـــــان داد زود
بــشــیـدوش فــرمـود کــای پــور مــنبـــهــر کــار شــایــســتــه دســتــور مــن
تــو بــا کــاویــانــی درفــش و ســپــاهبــرو پــشــت لـشــکــر تــو بــاش و پــنـاه
بــفـرمـود پــس گـسـتـهـم را کـه شـوســپــه را تــو بــاش ایـن زمــان پــیـشــرو
تـــرا بـــود بــــایـــد بــــســـالـــارگـــاهنـــگـــه دار بــــیـــدار پـــشـــت ســـپــــاه
سـپــه را بــفـرمـود کـز جـای خـویـشنــگـــر نـــاوریــد انــدکـــی پـــای پـــیــش
هـمــه گــســتــهـم را کــنـیـد آفــریـنشــب و روز بـــاشــیــد بــر پــشــت زیــن
بـــرآمــد خـــروش از مــیــان ســـپـــاهگــــرفــــتــــنـــد زاری بــــران رزمــــگــــاه
هـمـه سـربــسـر سـوی او تــاخـتــنـدهــمــی خــاک بــر ســر بــرانــداخــتــنــد
کــه بــا پــیـر ســر پــهــلــوان ســپــاهکــمــر بـــســـت و شــد ســوی آوردگــاه
سـپـهـدار پـس گـسـتـهـم را بــخـوانـدبـــســـی پـــنـــد و انـــدرز بـــا او بـــرانــد
بـــدو گــفـــت زنــهــار بـــیــدار بـــاشســـپـــه را ز دشــمــن نــگــهــدار بـــاش
شـب و روز در جــوشـن کـیـنـه جــوینـــگــــر تــــا گــــشــــاده نــــداریـــد روی
چـــو آغــازی از جـــنــگ پـــرداخــتـــنبـــود خـــواب را بــــر تـــو بــــرتـــاخـــتـــن
همـان چـون سـرآری بـسـوی نشـیبز نــاخــفــتـــگــان بـــر تـــو آیــد نــهــیــب
یــکــی دیــده بـــان بــر ســر کــوه دارســـپـــه را ز دشـــمـــن بـــی انـــدوه دار
ور ایـــدونـــک آیـــد ز تـــوران زمـــیـــنشــبــی نـاگـهـان تــاخــتــن گــر کــمـیـن
تــو بــایـد کــه پــیـکــار مــردان کــنـیبـــجـــنــگ انــدر آهــنــگ گــردان کــنــی
ور ایــدونــک از مــا بـــدیــن رزمــگـــاهبــــدآگـــاهـــی آیـــد ز تــــوران ســـپــــاه
کـــه مـــا را بآوردگـــه بـــرکـــشـــنـــدتــن بــی ســران مـان بــتــوران کــشــنـد
نــگــر تــا ســپــه را نـیـاری بــجــنــگســـه روز انـــدریــن کـــرد بـــایــد درنـــگ
چــهـارم خــود آیـد بــپــشـت ســپــاهشـــه نـــامـــبــــردار بــــا پــــیـــل و گـــاه
چــو گـفـتــار گـودرز زان سـان شـنـیـدســرشــکــش ز مـژگـان بــرخ بــرچــکــیـد
پــذیـرفــت ســر تــا بــســر پــنـد اویهــمــی جــســت ازان کــار پــیـونــد اوی
بــســالـار گــفــت آنـچ فــرمـان دهـیمــیــان بـــســتـــه دارم بـــســـان رهــی
پـس از جنگ پیشین که آمد شکستکــه تـــوران بـــران درد بـــودنــد پـــســت
خــروشــان پـــدر بـــر پـــســر روی زدبــــــــرادر ز خـــــــون بــــــــرادر بــــــــدرد
هـمـه ســر بــســر ســوگــوار و نـژنـددژم گــشــتــه از گــشــت چــرخ بـــلــنــد
چـو پــیـران چـنـان دیـد لـشـکـر هـمـهچـــو از گـــرگ درنــده خـــســـتـــه رمـــه
سـران را ز لـشـکـر سـراسـر بـخـوانـدفــراوان ســخــن پــیـش ایـشــان بــرانــد
چــنـیـن گـفــت کــای کـار دیـده گـوانهــــمــــه ســــوده رزم پــــیـــر و جــــوان
شـــمــا را بـــنــزدیــک افـــراســـیــابچــه مــایـه بــزرگــی و جــاهـســت و آب
بـــپـــیــروزی و فـــرهــی کـــامـــتـــانبـــگــیــتــی پـــراگــنــده شــد نــامــتـــان
بــیـک رزم کآمـد شـمـا را شــکـســتکــشــیــدیــد یـکــســر ز پــیـکــار دســت
بــدانــیــد یــکــســر کــزیــن رزمــگــاهاگــر بـــازگــردد بـــســســتـــی ســـپـــاه
پــــس انـــدر ز ایـــران دلـــاور ســـرانبــــیــــایـــنــــد بــــا گــــرزهــــای گــــران
یــکـــی را ز مـــا زنــده انــدر جـــهــاننــبـــیــنــد کــس از مــهــتـــران و کــهــان
بــرون کــرد بـــایــد ز دلــهــا نــهــیــبگــزیـدن مــریـن غــمـگــنـان را شــکــیـب
چــنـیـن داســتــان زد شــه مــوبــدانکــــه پــــیــــروز یــــزدان بـــــود جــــاودان
جـهـان سـربــسـر بــا فـراز و نـشـیـبچــنــیـنــســت تــا رفــتــن انــدر نــهــیـب
کـنـون از بــر و بــوم و فـرزنـد خــویـشکـه انـدیـشـد از جــان و پــیـونـد خــویـش
همان لشکر اسـت این که از جـنگ مابـــپـــیــچــیــد و بـــس کــرد آهــنــگ مــا
بــدیـن رزمــگــه بــســت بــایـد مـیـانبـــکـــیــنـــه شـــدن پـــیــش ایــرانـــیــان
چــنـیـن کــرد گـودرز پــیـمـان کـه مـنســـران بـــرگـــزیــنــم ازیــن انـــجـــمـــن
یـــکـــایـــک بــــروی انـــدر آریـــم رویدو لـشــکــر بــرآســایـد از گـفــت و گـوی
گــر ایــدونــک پــیـمــان بــجــای آوریـدســـران را ز لـــشـــکـــر بــــپـــای آوریـــد
وگــر هــمــگــروه انــدر آیــد بــجــنــگنــبـــایــد کــشــیــدن ز پـــیــکــار چــنــگ
اگـر سـر هـمـه سـوی خـنـجــر بــریـمبـــــروزی بـــــزادیـــــم و روزی مـــــریــــم
وگــرنــه ســـرانــشـــان بـــرآرم بـــداردو رویــــــه بـــــــود گــــــردش روزگـــــــار
اگـر سـر بــپـیـچـد کـس از گـفـت مـنبـــفـــرمـــایــمــش ســـر بـــریــدن ز تـــن
گـرفــتــنـد گـردان بــپــاســخ شــتــابکـــه ای پــــهـــلـــوان رد افـــراســــیـــاب
تــو از دیـرگــه بــاز بــا گــنـج خــویـشگــزیـدســتــی از بــهـر مــا رنـج خــویـش
میان بـسـتـه بـر پـیش مـا چـون رهیپـــســـر بـــا بـــرادر بـــکــشــتـــن دهــی
چـرا سـر بــپـیـچـیـم مـا خـود کـیـیـیـمچــنــیــن بـــنــده شــه ز بــهــر چــیــیــم
بــگـفـتــنـد وز پــیـش بــرخــاســتــنـدبـــپـــیــکــار یــکــســـر بـــیــاراســـتـــنــد
همه شب همی ساخـتـند این سخنکـــه افـــگـــنـــد ســـالـــار بـــیـــدار بــــن
بــشــبــگــیــر آوای شــیــپــور و نــایز پــــرده بـــــرآمــــد بــــهــــر دو ســــرای
نـشـسـتـنـد بــر زیـن سـپــیـده دمـانهـــمـــه نـــامـــداران بـــبــــاز و کـــمـــان
کـه از نـعـل اسـبـان تـو گـفـتـی زمـینبـــپـــوشـــد هـــمـــی چـــادر آهـــنـــیــن
ســپــهـبــد بــلــهــاک و فــرشــیـدوردچـــنــیــن گــفـــت کــای نــامــداران مــرد
شــمــا را نــگــهــبــان تــوران ســپــاههــمــی بـــود بـــایــد بـــدیــن رزمـــگـــاه
یـکـی دیـده بــان بــر ســر کـوهـســارنـــگـــهـــبــــان روز و ســـتـــاره شـــمـــار
گــر ایـدونـک مـا را ز گــردان ســپــهـربــــد آیـــد بــــبــــرد ز مـــا پــــاک مـــهـــر
شــمــا جــنـگ را کــس مــتــازیـد زودبــــتـــوران شـــتـــابـــیـــد بـــرســـان دود
کـزین تـخـمـه ویسـگـان کـس نـمـانـدهمه کـشـتـه شـد جـز شـمـا بـس نمـاند
گــرفـــتـــنــد مــر یــکـــدگــر را کــنــاربـــدرد جـــگـــر بـــرگـــســـســـتـــنـــد زار
بــرفـتــنـد و بــس روی بــرگـاشــتــنـدغـــریــویــدن و بـــانـــگ بـــرداشـــتـــنـــد
پــر از کــیـنـه ســالــار تــوران ســپــاهخـــــروشـــــان بـــــیــــامـــــد بآوردگـــــاه
چـــو گــودرز کــشــوادگــان را بـــدیــدسـخـن گـفـت بــسـیـار و پـاسـخ شـنـیـد
بــدو گـفــت کــای پــر خــرد پــهـلـوانبـــرنـــج انـــدرون چـــنــد پـــیــچـــی روان
روان ســـیـــاوش را زان چــــه ســــودکـــه از شـــهـــر تـــوران بــــرآری تـــو دود
بــدان گـیـتــی او جــای نـیـکـان گـزیـدنــــگــــیــــری تـــــو آرام کـــــو آرمــــیــــد
دو لـشــکـر چــنـیـن پــاک بــا یـکـدگـرفــگــنــده چــو پـــیــلــان ز تـــن دور ســر
ســپــاه دو کـشـور هـمـه شـد تــبــاهگــه آمــد کــه بــرداری ایــن کــیـنــه گــاه
جـهان سـربـسـر پـاک بـی مرد گشتبــریـن کــیـنـه پــیـکــار مـا ســرد گـشــت
ور ایدونـک هـسـتـی چـنـین کـینـه دارازان کــــوهــــپــــایـــه ســــپــــاه انــــدرآر
تــو از لـشـکـر خـویـش بــیـرون خــراممــگــر خــود بــرآیــدت زیــن کــیـنــه کــام
بــتـنـهـا مـن و تـو بــریـن دشـت کـیـنبــگــردیــم و کــیــن آوران هــمــچــنــیــن
ز مــا هـرک او هـســت پــیـروزبــخــترســد خــود بــکـام و نـشــیـنـد بــتــخــت
اگــر مــن بــدســت تــو گــردم تــبـــاهنــجـــویــنــد کـــیــنــه ز تـــوران ســـپـــاه
بــپــیـش تــو آیـنــد و فــرمــان کــنـنـدبـــپـــیــمــان روان را گـــروگـــان کـــنــنــد
وگـر تـو شـوی کـشـتـه بـر دسـت منکــــســــی را نـــیـــازارم از انـــجــــمــــن
مـرا بــا ســپــاه تــو پــیـکـار نـیـســتبــریـشــان ز مــن نــیـز تــیـمــار نـیـســت
چــو گــودرز گــفــتــار پــیـران شــنـیـداز اخـــتـــر هــمــی بـــخــت وارونــه دیــد
نـخــســت آفــریـن کــرد بــر کــردگــاردگــــر یــــاد کـــــرد از شـــــه نــــامــــدار
بــپــیـران چــنـیـن گـفــت کـای نـامـورشــنــیــدیــم گــفــتـــار تـــو ســربـــســر
ز خـــون ســـیــاوش بـــافــراســـیــابچــه ســودســت از داد ســر بـــرمــتـــاب
کـه چـون گـوسـفـنـدش بــبــریـد سـرپـــر از خــون دل از درد خــســتـــه جــگــر
ازان پـــس بــــرآورد ز ایـــران خـــروشزبـس کـشـتـن و غـارت و جـنـگ و جـوش
ســیـاوش بــســوگــنـد تــو ســربــدادتـــو دادی بــــخـــیـــره مـــر او را بــــبــــاد
ازان پـــس کــه نــزد تــو فــرزنــد مــنبــیــامــد کــشــیــدی ســر از پــنــد مــن
شـتــابــیـدی و جــنـگ را ســاخــتــیبــــکـــردار آتـــش هـــمـــی تــــاخـــتـــی
مــرا حـــاجـــت از کـــردگـــار جـــهــانبـــریــن گــونــه بـــود آشـــکـــار و نــهــان
کـه روزی تـو پـیـش مـن آیـی بـجـنـگکــنــون آمــدی نــیــســـت جـــای درنــگ
بـــه پـــیــران ســـر اکــنــون بآوردگــاهبـــگــردیــم یــک بـــا دگــر بـــی ســپـــاه
ســپــهــدار تــرکــان بـــرآراســت کــارز لــشـــکـــر گـــزیــد آن زمــان ده ســـوار
ابــا اســب و ســاز و ســلــیـح تــمـامهــمــه شــیــرمــرد و هــمــه نــیـک نــام
هـمــانـگــه ز ایـران ســپــه پــهـلــوانبــــخـــوانـــد آن زمـــان ده ســـوار جـــوانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.