ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت ششم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:32 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـــرون تـــاخــتـــنــد از مــیــان ســپـــاهبــــرفــــتــــنــــد یــــکــــســــر بآوردگــــاه
کـــه دیــدار دیــده بـــریــشـــان نـــبـــوددو ســــالــــار زیـــن گــــونـــه زرم آزمـــود
ابــــا هـــر ســـواری ز ایـــران ســـپــــاهز تــــوران یـــکـــی شــــد ورا رزم خــــواه
نـــهــادنـــد پـــس گـــیــو را بـــا گـــرویکــه هــمــزور بــودنــد و پــرخــاشــجــوی
گــــروی زره کــــز مــــیــــان ســــپـــــاهســـراســـر بـــرو بـــود نـــفـــریــن شـــاه
کـه بــگـرفـت ریـش سـیـاوش بــدســتســرش را بـــریــد از تــن پـــاک پـــســت
دگـــر بـــا فـــریـــبـــرز کـــاوس تـــفـــتچــــو کـــلـــبــــاد ویـــســــه بآورد رفـــت
چــــو رهــــام گــــودرز بـــــا بــــارمــــانبـــرفـــتـــنــد یــک بـــا دگـــر بـــدگــمــان
گــرازه بــشــد بــا ســیـامــک بــجــنـگچــو شــیــر ژیــان بـــا دمــنــده نــهــنــگ
چــــو گـــرگـــیـــن کـــارآزمـــوده ســـوارکـــه بــــا انـــدریـــمـــان کــــنـــد کــــارزار
ابــــا بــــیـــژن گــــیـــو رویـــیـــن گــــردبــجــنــگ از جــهــان روشــنــایـی بــبــرد
چــو او خــواســت بـــا زنــگــه شــاوراندگـــر بــــرتــــه بــــا کــــهـــرم از یـــاوران
چـــو دیــگــر فـــروهــل بـــد و زنــگــلــهبــــرون تـــاخـــتـــنـــد از مـــیـــان گـــلـــه
هــجــیــر و ســپــهــرم بــکــردار شــیــربــــدان رزمــــگــــاه انـــدر آمــــد دلــــیـــر
چــو گــودرز کــشــواد و پــیــران بـــهــمهــمــه ســاخــتـــه دل بـــدرد و ســتـــم
مـیـان بـسـتـه هـر دو سـپـهـبــد بـکـیـنچــه از پــادشــاهــی چــه از بــهــر دیــن
بـــخـــوردنــد ســـوگــنــد یــک بـــادگـــرکــه کــس بــرنــگــردانــد از کــیـنــه ســر
بــــدان تــــا کــــرا گــــردد امـــروز کــــارکـــــه پـــــیــــروز بـــــرگــــردد از کـــــارزار
دو بــــالـــا بــــدانـــدر دو روی ســـپــــاهکــه شــایـســت کــردن بــهـرســو نـگــاه
یــکــی ســوی ایــران دگــر ســوی تــورکـــه دیـــدار بـــودی بــــلـــشـــکـــر ز دور
بــپــیـش انـدرون بــود هـامـون و دشـتکـه تــا زنـده شـایـسـت بــر وی گـذشـت
ســـپـــهــدار گـــودرز کـــرد آن نــشـــانکــه هــر کـــو ز گــردان گــردنــکـــشـــان
بــــزیـــر آورد دشـــمـــنـــی را چـــو دوددرفــــشـــــی ز بـــــالــــا بـــــرآرنــــد زود
ســپـــهــدار پــیــران نــشــانــی نــهــادبـــبـــالـــای دیــگـــر هــمــیــن کـــرد یــاد
ازآن پـــس بـــهــامــون نــهــادنــد ســـربــخــون ریـخــتــن بــســتــه گـردان کـمـر
بـــتـــیــغ و بـــگــرز و بـــتـــیــر و کـــمــرهــمـــی آزمـــودنـــد هــرگـــونـــه بـــنـــد
دلـــــیـــــران تــــــوران و کـــــنـــــداورانابـــــا گـــــرز و تـــــیــــغ و پـــــرنــــداوران
کــه گــر کــوه پــیـش آمـدی روز جــنـگنــــبــــودی بـــــر آن رزم کــــردن درنــــگ
هـمـه دسـتــهـاشـان فـرومـانـد پــسـتدر زور یـــزدان بـــریـــشـــان بــــبـــســـت
بــــدان بــــلــــا انــــدر آویـــخــــتــــنــــدکــه بــســیــار بــیــداد خــون ریــخــتــنــد
فــرومـانـده اســبــان جــنـگــی بــجــایتـو گفتـی که بـا دسـت بـسـتـسـت پـای
بــریـشـان هـمـه راســتــی شـد نـگـونکــه بــرگـشــت روز و بــجــوشــیـد خــون
چــنــان خــواســت یـزدان جــان آفــریـنکــه گـفــتــی گــرفــت آن گـوان را زمـیـن
ز مـردی کـه بــودنـد بــا بــخـت خـویـشبــرآویــخــتــنــد از پــی تــخــت خــویــش
ســران از پــی پــادشــاهــی بــجــنــگبــــدادنـــد جـــان از پـــی نـــام و نـــنـــگ
دمـــــان آمـــــدنـــــد انـــــدر آوردگــــــاهابــا یــکــدگــر ســاخــتــه کــیــنــه خــواه
نــخــســتـــیــن فــریــبـــرز نــیــو دلــیــرز لـشـکـر بــرون تــاخــت بــرســان شـیـر
بـــنــزدیــک کـــلـــبـــاد ویــســـه دمــانبـــیـــامـــد بــــزه بــــرنـــهـــاده کـــمـــان
همی گشت و تیرش نیامد چو خواستکــشــیــد آن پــرنــداور از دســت راســت
بــــرآورد و زد تــــیــــر بــــر گــــردنــــشبـــدو نــیــم شــد تـــا کــمــرگــه تــنــش
فــرود آمــد از اســب و بــگــشــاد بــنـدز فــتــراک خــویـش آن کــیـانـی کــمــنـد
بـــبـــســـت از بـــر بــــاره کـــلـــبـــاد راگـــشــــاد از بــــرش بــــنـــد پــــولـــاد را
بـــبــــالـــا بـــرآمـــد بـــه پـــیـــروز نـــامخــــروشـــی بــــرآورد و بــــگـــذارد گـــام
کـــه ســـالـــار مـــا بــــاد پــــیـــروزگـــرهـمـه دشــمــن شــاه خــســتــه جــگــر
و دیــــگـــــر گــــروی زره دیــــو نــــیــــوبــــرون رفــــت بــــا پــــور گـــودرز گـــیـــو
بــــنـــیـــزه فـــراوان بــــرآویـــخـــتـــنـــدهــمــی زهــر بــا خــون بــرآمــیـخــتــنــد
ســـنـــانـــدار نــیــزه ز چـــنـــگ ســـوارفـــــرو ریــــخـــــت از هــــول آن کـــــارزار
کــمــان بــرگــرفــتــنــد و تــیـر خــدنــگیـک انــدر دگــر تــاخــتــه چــون پــلــنــگ
هــمــی زنــده بــایــســت مــر گــیــو راکــــز اســـــب انــــدر آرد گــــو نــــیــــو را
چـنـان بــسـتــه در پــیـش خـسـرو بــردز تــــرکـــان یـــکـــی هـــدیـــه نـــو بــــرد
چــو گــیـو انــدر آمــد گــروی از نــهـیـبکـمـان شـد ز دسـتـش بـسـوی نـشـیـب
سـوی تـیغ بـرد آن زمـان دسـت خـویشدمــان گــیــو نــیــو انــدر آمــد بـــپـــیــش
عــمــودی بـــزد بـــر ســـر و تـــرگ اویکـــه خـــون انـــدر آمـــد ز تـــارک بــــروی
هــمــیــدون ز زیــن دســت بــگــذاردشگـرفـتــش بــبــر ســخــت و بــفـشـاردش
که بـر پـشت زین مرد بـی تـوش گشتز اســب انـدر افـتــاد و بــیـهـوش گـشـت
فــرود آمــد از بــاره جــنــگــی پــلــنــگدو دست از پس پشت بستش چو سنگ
نــشــســت از بــر زیـن و او را بــپــیـشدوانـــیــد و شـــد تـــا بـــر یــار خـــویــش
بـــبـــالــا بــرآمــد درفــشــی بـــدســتبـــنــعــره هــمــی کــوه را کــرد پــســت
بـــه پـــیـــروزی شـــاه ایـــران زمـــیـــنهــمــی خــوانــد بـــر پــهــلــوان آفــریــن
ســه دیـگـر سـیـامـک ز تــوران ســپــاهبــــــشــــــد بـــــــا گــــــرازه بآوردگــــــاه
بــرفــتــنــد و نــیـزه گــرفــتــه بــدســتخـــروشــان بـــکــردار پـــیــلــان مــســت
پــر از جــنـگ و پــر خــشـم کـیـنـه ورانگـــرفـــتـــنــد زان پـــس عـــمـــود گـــران
چــو شــیـران جــنـگـی بــرآشــوفــتــنـدهــمــی بـــر ســر یــکــدگــر کــوفــتــنــد
زبـانشـان شـد از تـشـنگی لخـت لخـتبـــتــنــگــی فــراز آمــد آن کــار ســخــت
پـــیـــاده شـــدنـــد و بـــرآویــخـــتـــنـــدهــمــی گــرد کــیـنــه بــرانــگــیـخــتــنــد
گــرازه بـــزد دســـت بـــرســـان شــیــرمـــــر او را چـــــو بـــــاد انــــدر آورد زیــــر
چـنان سخـت زد بـر زمین کاستـخوانششـکـســت و بــرآمـد ز تــن نـیـز جــانـش
گـرازه هـم آنـگـه بــبــسـتــش بــاســبنـشـسـت از بــر زیـن چــو آذرگـشـســب
گـرفـت آنـگـه اسـب سـیـامـک بـدسـتبـــبــــالـــا بـــرآمـــد بـــکـــردار مـــســـت
درفــش خــجــســتــه بــدســت انـدرونگـــرازان و شـــادان و دشـــمـــن نــگـــون
خــروشــان و جــوشــان و نــعــره زنــانابــــر پـــهـــلـــوان آفـــریـــن بــــرکـــنـــان
چـــهـــارم فـــروهـــل بـــد و زنـــگـــلـــهدو جـــنـــگـــی بـــکـــردار شـــیــر یــلـــه
بـــایــران نـــبـــرده بـــتـــیــر و کـــمـــاننــبـــد چـــون فــروهــل دگــر بـــدگــمــان
چـــــو از دور تــــــرک دژم را بــــــدیـــــدکــمــان را بـــزه کـــرد و انــدر کـــشـــیــد
بــــرآورد زان تــــیــــرهــــای خــــدنــــگگـرفـتــه کـمـان رفـت پــیـشـش بــجـنـگ
ابـــر زنـــگـــلـــه تـــیــربـــاران گـــرفـــتز هــر ســـو کــمــیــن ســـواران گــرفــت
خــدنــگــی بــرانــش بــرآمــد چــو بـــادکـه بـگـذشـت بــر مـرد و بــر اسـب شـاد
بـــــروی انــــدر آمــــد تـــــگـــــاور ز دردجـــــدا شـــــد ازو زنــــگـــــلــــه روی زرد
نـگــون شــد ســر زنـگــلــه جــان بــدادتـــو گـــفـــتـــی هــمـــانــا ز مـــادر نــزاد
فــروهــل فــروجــســت و بــبــریـد ســربــــرون کـــرد خـــفـــتـــان رومـــی ز بــــر
سـرش را بــفـتــراک زیـن بــربــبــســتبــیــامــد گــرفــت اســب او را بـــدســت
بـــبـــالـــا بـــرآمــد بـــســـان پـــلـــنــگبـخـون غـرقـه گـشـتـه بـر و تـیـغ و چـنـگ
درفــش خــجـــســتـــه بـــرآورد راســتشـده شـادمـان یـافـتــه هـرچ خــواســت
خــروشــیــد زان پــس کــه پــیــروز بــادســــر خــــســــروان شــــاه فـــرخ نـــژاد
بـــه پـــنــجـــم چــو رهــام گــودرز بـــودکــــه بــــا بــــارمــــان او نـــبــــرد آزمـــود
کــمــان بــرگــرفــتــنــد و تــیـر خــدنــگبــــرآمــــد خــــروش ســــواران جــــنـــگ
کـمـانـهـا هـمـه پـاک بـر هم شـکـسـتســوی نــیـزه بــردنــد چــون بــاد دســت
دو جـــنــگــی و هــر دو دلــیــر و ســوارهـــشـــیـــوار و دیـــده بـــســـی کـــارزار
بــگــشــتــنــد بـــســیــار یــک بـــادگــربـــپـــیـــچـــیـــد رهـــام پـــرخـــاشـــخـــر
یــکـــی نــیــزه انـــداخـــت بـــر ران اویکـــز اســـب انــدر آمــد بـــفـــرمـــان اوی
جـــدا شــد ز بـــاره هــم آنــگــاه تـــرکز اســـب انــدر افــتـــاد تـــرک ســـتـــرگ
بـــپـــشــت انــدرش نــیــزه ای زد دگــرســــنـــان انـــدر آمـــد مـــیـــان جــــگـــر
فــــرود آمـــد از بــــاره کــــرد آفــــریـــنز دادار بــــر بـــــخــــت شــــاه زمــــیــــن
بــکــیـن ســیـاوش کــشــیـدش نـگــونز کـــیــنـــه بـــمـــالـــیــد بـــر روی خـــون
بـزین اندر آهخـت و بـسـتـش چـو سنگســـر آویــخـــتـــه پـــایــهـــا زیــر تـــنـــگ
نـشـسـت از بـر زین و اسـبـش کـشـانبـــیـــامـــد دوان تـــا بــــجـــای نـــشـــان
بــــبــــالـــا بــــرآمـــد شـــده شـــاد دلز درد و غــــمــــان گــــشـــــتـــــه آزاددل
بـــه پــیــروزی شــاه و تــخــت بـــلــنــدبـــکـــام آمـــده زیـــر بــــخـــت بـــلـــنـــد
هـمــی آفــریـن خــوانــد ســالــار شــاهابـــر شــاه کــیــخـــســـرو و تـــاج و گــاه
کـــه پـــیـــروزگـــر شـــاه پـــیـــروز بـــادهــــمــــه روزگـــــارانــــش نــــوروز بـــــاد
شــشــم بــیــژن گــیـو و رویـیــن دمــانبــــزه بــــرنـــهـــادنـــد هـــر دو کــــمـــان
چــپ و راســت گـشـتــنـد یـک بــا دگـرنــبـــد تـــیــرشـــان از کـــمـــان کـــارگـــر
بــرومــی عــمــود آنــگــهــی پــور گــیـوهــمــی گــشــت بــا گــرد رویـیــن نــیــو
بـــر آوردگــه بـــر بـــرو دســـت یــافـــتزمـــیــن را بـــدریــد و انــدر شـــتـــافـــت
زد از بـــاد بــر ســرش رومــی ســتــونفــروریــخـــت از تـــرگ او مــغـــز و خـــون
بــه زیــن پــلــنــگ انــدرون جــان بـــدادز پـــیــران ویــســـه بـــســـی کـــرد یــاد
پـــس از پـــشــت بـــاره درآمــد نــگــونهــمــه تــن پـــر آهــن دهــن پــر ز خــون
ز اســـب انــدر آمــد ســـبـــک بـــیــژنــامـــــر او را بــــــکــــــردار آهـــــرمـــــنـــــا
کـمـنـد انـدر افـگـنـد و بــر زیـن کـشــیـدنـبــد کــس کـه تــیـمـار رویـیـن کــشــیـد
بـــرفــت از پـــی ســـود مــایــه بـــبـــادهــنـــوز از جـــوانــیــش نـــابـــوده شـــاد
بــر اسـبــش بــکـردار پـیـلـی بــبــسـتگــرفــت آنـگـهـی پــالـهـنـگـش بــدســت
عـــنـــان هـــیــون تـــگـــاور بـــتـــافـــتوز آن جــایـگــه ســوی بــالــا شــتــافــت
بــچــنـگ انـدرون شــیـر پــیـکـر درفــشمــیــان دیــبــه و رنــگ خــورده بــنــفــش
چـــنــیــنــســـت کــار جـــهــان فــریــبپـــس هــر فـــرازی نـــهـــاده نـــشـــیــب
وز آن جــایــگــه شــد بـــجــای نــشــانبـــنـــزدیـــک آن نـــامـــور ســـرکـــشـــان
هــمــی گــفــت پــیــروزگــر بـــاد شــاههــمــیــشــه ســر پــهــلــوان بـــا کــلــاه
جــهـان پــیـش شـاه جـهـان بــنـده بــادهــمــیــشــه دل پـــهــلــوان بـــاد شـــاد
بــرون تــاخـت هـفـتــم ز گـردان هـجـیـریـــکــــی نـــامـــداری ســــواری هـــژیـــر
ســپــهــرم ز خــویـشــان افــراســیــابیـــکـــی نـــامـــور بــــود بــــا جــــاه و آب
ابـــــــا پـــــــور گـــــــودرز رزم آزمـــــــودکــه چــون او بــلــشــکــر ســواری نـبــود
بـــرفـــتـــنـــد هــر دو بـــجـــای نـــبـــردبـــــرآمـــــد ز آوردگـــــه تـــــیــــره گـــــرد
بــشــمــشــیــر هــر دو بــرآویــخــتــنــدهــمــی زآهــن آتـــش فـــروریــخـــتـــنــد
هـــجــــیـــر دلـــاور بــــکـــردار شــــیـــربــــروی ســــپــــهــــرم درآمــــد دلــــیـــر
بــــنـــام جــــهـــان آفـــریـــن کـــردگـــاربـــبـــخـــت جـــهــانـــدار بـــا شـــهــریــار
یــکــی تــیــغ زد بـــر ســر و تـــرگ اویکـــه آمـــد هــم انــدر زمـــان مـــرگ اوی
درافــتــاد ز اســبــش هـم آنـگـه نـگــونبــــزاری و خــــواری دهـــن پــــر ز خـــون
فـــرود آمـــد از بــــاره فـــرخ هـــجـــیـــرمـر او را بــبــســت از بــر زیـن چــو شـیـر
نـشـسـت از بــر اسـب و آن اسـب اویگـــــرفـــــتـــــه عـــــنــــان و درآورده روی
بــــرآمـــد بــــبــــالـــا و کـــرد آفــــریـــنبـــران اخـــتـــر نـــیـــک و فـــرخ زمـــیـــن
هـمــی زور و بــخــت از جــهـانــدار دیـدوز آن گــــردش بــــخــــت بــــیـــدار دیـــد
بــــهـــشــــتــــم ز گـــردان نـــامـــاورانبـــشـــد ســـاخـــتـــه زنـــگـــه شـــاوران
کـه همرزمش از تـخـم او خـواسـت بـودکـه از جــنـگ هـرگـز نـه بــرکـاســت بــود
گـــرفـــتـــنـــد هـــر دو عـــمـــود گـــرانچـــو او خـــواســـت بـــا زنــگــه شــاوران
بــگــشــتــنـد ز انـدازه بــیـرون بــجــنـگز بــس کـوفــتــن گـشــت پــیـکــار تــنـگ
فــرومــانــد اســبـــان جــنــگــی ز تــگکـه گـفـتــی بــتــنـشــان نـجــنـبــیـد رگ
چـو خـورشـیـد تـابـان ز گـنـبـد بـگـشـتبـــکــردار آهــن بـــتـــفـــســـیــد دشـــت
چـنان تـشـنه گشـتـند کز جـای خـویشنــجــنــبــیـد و نـنـهـاد کــس پــای پــیـش
زبـــان بـــرگـــشـــادنـــد یـــک بـــادگـــرکــه اکــنــون ز گــرمــی بــســوزد جــگــر
بــــبـــــایــــد بــــرآســــود و دم بــــرزدنپـــس آنــگــه ســوی جـــنــگ بـــازآمــدن
بــرفـتــنـد و اســبــان جــنـگـی بــجــایفـــراز آوریـــدنـــد و بــــســـتـــنـــد پــــای
بآســـودگـــی بــــاز بـــرخـــاســـتـــنـــدبـــپـــیــکـــار کـــیــنــه بـــیــاراســـتـــنـــد
بـــــکــــردار آتــــش ز نــــیــــزه ســــوارهــمـــی گـــشـــت بـــر مـــرکـــز کـــارزار
بــدآنـگـه کـه زنـگـه بــرو دســت یـافــتســنـان ســوی او کـرد و انـدر شــتــافـت
یــکـــی نــیــزه زد بـــر کـــمــرگـــاه اویکــز اســبــش نـگـون کــرد و بــرزد بــروی
چــو رعــد خــروشــان یـکـی ویـلـه کـردکــه گــفـــتـــی بـــدریــد دشـــت نــبـــرد
فــــرود آمـــد از بــــاره شــــد نـــزد اویبــران خــاک تــفــتــه کــشــیـدش بــروی
مــــر او را بـــــچـــــاره ز روی زمــــیــــننــگــون انــدر افــگــنــد بــر پــشــت زیــن
نـشـســت از بــر اســب و بــالـا گـرفـتبــتــرکـان چـه آمـد ز بــخـت ای شـگـفـت
بـــران کـــوه فـــرخ بـــرآمــد ز پـــســـتیـکـی گـرگ پــیـکـر درفــشــی بــدســت
بـــشــد پـــیــش یــاران و کــرد آفــریــنابــــر شـــاه و بــــر پـــهـــلـــوان زمـــیـــن
بــرون رفـت گـرگـیـن نـهـم کـیـنـه خـواهابــــا انـــدریـــمــــان ز تــــوران ســــپــــاه
جـــهـــانـــدیــده و کـــارکـــرده دو مـــردبـــرفــتــنــد و جــســتــنــد جــای نــبـــرد
بـنیزه بـگـشـتـنـد و بـشـکـسـت پـسـتکــمــان بــرگــرفــتــنــد هــر دو بــدســت
بـــبــــاریـــد تـــیـــر از کـــمـــان ســـرانبــــروی انــــدر آورده کــــرگ اســــپــــران
هـمـی تــیـر بــاریـد هـمـچــون تــگــرگبـــران اســپــر کــرگ و بـــر تــرک و تــرگ
یـکــی تــیـر گــرگــیـن بــزد بــر ســرشکــه بـــردوخــت بـــا تــرگ رومــی بـــرش
بــلــرزیــد بــر زیــن ز ســخــتــی ســواریـــکـــی تـــیـــر دیـــگـــر بــــزد نـــامـــدار
هــم آنــگـــاه تـــرک انــدر آمــد نــگـــونز چـــشــمــش بـــرون آمــد از درد خـــون
فــرود آمــد از بــاره گــرگــیـن چــو گــردســــر انــــدریــــمــــان ز تــــن دور کــــرد
بـفـتـراک بـربـسـت و خـود بـرنـشـسـتنــــونــــد ســــوار نــــبــــرده بــــدســــت
بــــران تـــنـــد بــــالـــا بـــرآمـــد دمـــانهــمـــیــدون بـــبـــازو بـــزه بـــر کـــمـــان
بـــنـــیــروی یــزدان کـــه او بـــد پـــنـــاهبـــپـــیــروز بـــخـــت جـــهـــانـــدار شـــاه
چــو پــیــروز بــرگــشــت مــرد از نــبــرددرفــــش دلــــفــــروز بـــــر پـــــای کــــرد
دهـــم بـــرتـــه بـــا کـــهـــرم تـــیــغ زندو خـــونــی و هــر دو ســـر انـــجـــمـــن
هــمــی آزمــودنــد هــرگــونــه جـــنــگگــرفــتــنــد پــس تــیـغ هـنـدی بــچــنـگ
درفــش هــمــایــون بـــدســـت انــدرونتــو گـفــتــی بــجــنـبــد کـه بــیـســتــون
یــکــایــک بـــپــیــچــیــد ازو بــرتــه روییــکــی تـــیــغ زد بـــر ســـر و تـــرگ اوی
کـه تـا سـینـه کـهرم بـد و نـیک گـشـتز دشـمـن دل بــرتــه بــی بــیـم گـشــت
فــرود آمــد از اســب و او را بـــبـــســتبــران زیـن تــوزی و خــود بــرنــشــســت
بــرآمــد بـــبـــالــا چــو شــرزه پــلــنــگخــروشــان یـکـی تــیـغ هـنـدی بــچــنـگ
درفــش هــمــایــون بـــدســـت انــدرونفـــگـــنــده بـــران بـــاره کـــهــرم نــگــون
هـمـی گــفــت شــاهـســت پــیـروزگــرهـمـیـشــه کــلــاهـش بــخــورشــیـد بــر
چــو از روز نـه ســاعــت انـدر گــذشــتز تــرکـان نـبــد کـس بــران پــهـن دشــت
کـــســـی را کـــجـــا پـــرورانـــد بـــنـــازبـــــــــرآیــــــــد بـــــــــرو روزگـــــــــار دراز
شــبــیـخــون کــنـد گـاه شــادی بــرویهــمــی خــواری و ســخــتــی آرد بــروی
ز بـــــاد انــــدر آرد دهــــدمــــان بـــــدمهــمــی داد خــوانــیــم و پـــیــدا ســتــم
بــتــورانــیــان بــر بــد آن جــنــگ شــومبآوردگـــــه کـــــردن آهـــــنـــــگ شـــــوم
چـنـان شـد کـه پــیـران ز تــوران سـپــاهســــــواری نـــــدیـــــد انـــــدر آوردگـــــاه
روان هـا گـسـسـتــه ز تــنـشـان بــتـیـغجــهــان را تـــو گــفــتــی نــیــامــد دریــغ
ســـــپـــــهــــدار ایــــران و تـــــوران دژمفـــراز آمـــدنـــد انـــدران کـــیـــن بـــهـــم
هـمــی بــرنــوشــتــنــد هــر دو زمــیـنهــمــه دل پــر از درد و ســر پــر ز کــیــن
بآوردگـــــــــاه ســــــــــواران ز گـــــــــردفـــرومـــانـــد خــــورشـــیـــد روز نـــبــــرد
بــتــیـغ و بــخــنــجــر بــگــرز و کــمــنــدز هـــر گــــونـــه بــــرنـــهـــادنـــد بــــنـــد
فــــــراز آمــــــد آن گــــــردش ایــــــزدیاز ایـــران بــــتـــوران رســـیـــد آن بــــدی
ابــا خــواســت یـزدانـش چــاره نـمــانـدکـــرا کـــوشـــش و زور و یــاره نــمـــانـــد
نـگـه کـرد پـیـران کـه هـنـگـام چـیـسـتبـــدانــســت کــان گــردش ایــزدیــســت
ولــیــکــن بـــمــردی هــمــی کــرد کــاربــــکــــوشــــیـــد بــــا گــــردش روزگــــار
ازان پــس کــمـان بــرگــرفــتــنـد و تــیـردو ســالــار لــشــکــر دو هــشــیــار پــیـر
یـکــی تــیـربــاران گــرفــتــنـد ســخــتچــو بـــاد خــزان بـــر جــهــد بـــر درخــت
نـــگـــه کـــرد گـــودرز تـــیـــر خـــدنـــگکـــه آهــن نــدارد مـــر او را نــه ســـنــگ
بـــبـــر گـــســـتـــوان بـــرزد و بـــردریــدتـــگـــاور بــــلـــرزیـــد و دم درکـــشـــیـــد
بـــیــفـــتـــاد و پـــیـــران درآمـــد بـــزیــربــــغـــلـــتــــیـــد زیـــرش ســـوار دلـــیـــر
بــــدانـــســــت کآمـــد زمـــانـــه فــــرازوزان روز تـــــیــــره نـــــیـــــابـــــد جـــــواز
ز نـیـرو بــدو نـیـم شــد دســت راســتهـم آنـگـه بــغـلـتـیـد و بــر پــای خـاسـت
ز گـودرز بــگـریـخــت و شـد سـوی کـوهغـــمـــی شـــد ز درد دویـــدن ســـتــــوه
هـمـی شــد بــران کــوهـســر بــر دوانکــــزو بــــازگــــردد مـــگــــر پــــهـــلـــوان
نــگــه کــرد گــودرز و بـــگــریــســت زاربـــــتـــــرســـــیــــد از گــــردش روزگـــــار
بــدانـسـت کـش نـیـسـت بــا کـس وفـامــیــان بـــســـتـــه دارد ز بـــهــر جـــفـــا
فــغـــان کــرد کــای نــامــور پـــهــلــوانچـــه بــــودت کـــه ایـــدون پـــیـــاده دوان
بـــکـــردار نــخـــچـــیــر در پـــیــش مــنکــجـــات آن ســپـــاه ای ســر انــجــمــن
نــیــامــد ز لـــشـــکـــر تـــرا یــار کـــسوزیــشـــان نـــبـــیــنـــمـــت فـــریـــادرس
کـــجـــات آنــهــمــه زور و مـــردانــگـــیســـلــیــح و دل و گـــنــج و فـــرزانــگـــی
ســتـــون گــوان پـــشــت افــراســیــابکــنــون شــاه را تــیـره گــشــت آفــتــاب
زمـــانـــه ز تـــو زود بــــرگـــاشـــت رویبـــهــنــگــام کــیــنــه تــو چــاره مــجــوی
چـو کـارت چــنـیـن گـشـت زنـهـار خـواهبــــدان تــــات زنــــده بــــرم نـــزد شــــاه
بــبــخــشــایـد از دل هـمـی بــر تــو بــرکـه هـسـتـس جـهـان پـهلـوان سـربـسـر
بــدو گـفـت پــیـران کـه ایـن خـود مـبــادبــفــرجــام بــر مــن چــنــیــن بــد مــبــاد
ازیـــن پـــس مـــرا زنـــدگـــانـــی بــــودبــــزنـــهـــار رفـــتــــن گـــمـــانـــی بــــود
خـــود انــدر جـــهــان مــرگ را زاده ایــمبــــدیــــن کــــار گــــردن تــــرا داده ایــــم
شـنـیـدســتــم ایـن داسـتــان از مـهـانکــه هـرچــنــد بــاشــی بــخــرم جــهــان
سـرانـجـام مـرگـسـت زو چـاره نـیـسـتبــمـن بــر بــدیـن جـای پــیـغـاره نـیـسـت
هـمــی گــشــت گــودرز بــر گــرد کــوهنـــبــــودش بــــدو راه و آمــــد ســــتــــوه
پـــیــاده بـــبـــود و ســپـــر بـــرگــرفــتچــو نــخــچــیـربــانــان کــه انـدر گــرفــت
گـرفـتـه سـپـر پـیـش و ژوپـیـن بــدسـتبـــبـــالــا نــهــاده ســر از جــای پــســت
هـــمـــی دیـــد پـــیــران مـــر او را ز دوربـــســـت از بـــر ســـنــگ ســـالــار تـــور
بـــیــنــداخــت خــنــجــر بـــکــردار تــیــربــــیـــامـــد بــــبــــازوی ســـالـــار پـــیـــر
چـو گودرز شـد خـسـتـه بـر دسـت اویز کـــیـــنـــه بـــخـــشـــم انـــدر آورد روی
بــیـنــداخــت ژوپــیـن بــپــیـران رســیــدزره بـــر تـــنـــش ســـربـــســـر بـــردریــد
ز پــــشـــت انـــدر آمـــد بــــراه جـــگـــربــغــریــد و آســیــمــه بـــرگــشــت ســر
بـــرآمـــدش خـــون جـــگـــر بـــر دهــانروانــــش بــــرآمــــد هـــم انــــدر زمــــان
چـــو شـــیــر ژیــان انــدر آمـــد بـــســـربــــــنــــــالــــــیــــــد بــــــا داور دادگــــــر
بـــران کـــوه خـــارا زمـــانــی طـــپـــیــدپــــس از کــــیـــن و آوردگــــاه آرمــــیــــد
زمـــانــه بـــزهــراب دادســـت چـــنـــگبــــدرد دل شــــیـــر و چــــرم پــــلـــنـــگ
چـــنــیــنــســت خـــود گــردش روزگــارنـــگـــیـــرد هـــمـــی پــــنـــد آمـــوزگــــار
چــو گــودرز بــر شــد بــران کــوهـســاربــدیـدش بــر آن گــونــه افــگــنــده خــوار
دریــده دل و دســت و بـــر خـــاک ســرشـکـسـتــه سـلـیـح و گـسـسـتــه کـمـر
چــنـیـن گـفــت گـودرز کــای نـره شــیـرســــر پــــهـــلــــوانـــان و گــــرد دلــــیـــر
جـهان چـون مـن و چـون تـو بـسـیار دیدنــخــواهــد هــمــی بــا کــســی آرمــیـد
چــو گــودرز دیـدش چــنـان مــرده خــواربـــخــاک و بـــخــون بـــر طــپـــیــده بـــزار
فــروبــرد چــنــگــال و خــون بــرگــرفــتبـــخــورد و بــیــالــود روی ای شــگــفــت
ز خـــون ســـیـــاوش خــــروشـــیـــد زارنــیــایــش هــمـــی کـــرد بـــر کـــردگـــار
ز هــفـــتـــاد خـــون گـــرامــی پـــســـربــــــنــــــالــــــیــــــد بــــــا داور دادگــــــر
سـرش را هـمـی خـواسـت از تـن بـریـدچــنـان بــدکــنـش خــویـشــتــن را نـدیـد
درفــی بـــبـــالــیــنــش بـــر پـــای کــردســرش را بـــدان ســایــه بــرجــای کــرد
ســوی لـشــکــر خــویـش بــنـهـاد رویچــکـان خــون ز بــازوش چــون آب جــوی
هـمـه کــیـنـه جــویـان پــرخــاشــجــویز بـــالـــا بـــلـــشـــکـــر نـــهـــادنـــد روی
ابــا کـشـتـگـان بـسـتـه بـر پـشـت زیـنبــریــشــان ســرآورده پــرخــاش و کــیـن
چــو بــا کــیـنـه جــویـان نـبــد پــهـلـوانخـــروشـــی بــــرآمـــد ز پـــیـــر و جـــوان
کــه گــودرز بـــر دســت پـــیــران مــگــرز پــــیــــری بــــخــــون انــــدر آورد ســــر
هـمـی زار بــگـریـســت لـشــکـر هـمـهز نــــــادیـــــدن پــــــهـــــلــــــوان رمــــــه
درفــشــی پـــدیــد آمــد از تـــیــره گــردگــــرازان و تــــازان بــــدشــــت نــــبــــرد
بـــرآمــد ز لــشـــکـــرگـــه آوای کـــوسهــمــی گـــرد بـــر آســـمــان داد بـــوس
بــــزرگـــان بــــر پــــهـــلـــوان آمـــدنـــدپــــر از خــــنـــده و شـــادمـــان آمـــدنـــد
چــنـیـن گـفـت لـشــکـر مـگـر پــهـلـوانازو بـــــــازگــــــردیــــــد تـــــــیــــــره روان
کــه پــیـران یـکــی شــیـردل مــرد بــودهـــمـــه ســـالـــه جــــویـــای آورد بــــود
چــنــیـن یــاد کــرد آن زمــان پــهــلــوانســـپـــرده بـــدو گـــوش پـــیـــر و جـــوان
بـــانــگــشــت بـــنــمــود جــای نــبـــردبــگــفــت آنــک بـــا او زمــانــه چــه کــرد
بـــرهــام فــرمــود تـــا بـــرنــشــســـتبآوردن او مـــــیـــــان را بــــــبــــــســـــت
بـــدو گــفــت او را بـــزیــن بـــربـــبـــنــدبـــیـــاور چـــنـــان تـــازیـــان بــــر نـــونـــد
درفش و سلیحش چـنان هم که هستبــدرع و مــیــانــش مــبــر هــیــچ دســت
بــران گــونــه چــون پــهـلــوان کــرد یـادبـــرون تـــاخــت رهــام چـــون تـــنــدبـــاد
کــشــیـد از بــر اســب روشــن تــنــشبــخــون انـدرون غــرقــه بــد جــوشــنـش
چــنـان هـم بــبــسـتــش بــخـم کـمـنـدفـــــرود آوریــــدش ز کـــــوه بـــــلـــــنــــد
درفــشــش چــو از جـــایــگــاه نــشــاننـــدیـــدنـــد گــــردان گـــردنـــکــــشــــان
هـمــه خــوانــدنــد آفــریـن ســربــســرابـــــر پـــــهــــلــــوان زمــــیــــن دربـــــدر
کــه ای نــامــور پــشــت ایـران ســپــاهپـــرســـتـــنـــده تـــخـــت تـــو بـــاد مـــاه
فــدای ســپـــه کــرده ای جـــان و تـــنبـــــپــــیــــری زمــــان روزگــــار کــــهــــن
چــنــیــن گــفــت گــودرز بــا مــهــتــرانکـه چـون رزم مـا گـشـت زین سـان گـران
مـــرا در دل آیـــد کـــه افــــراســــیـــابســـپـــه بــــگـــذرانـــد بــــدیـــن روی آب
ســـپــــاه وی آســـوده از رنـــج و تـــاببــمـانـده ســپــاهـم چــنـیـن در شــتــاب
ولـــیــکـــن چـــنــیــن دارم امــیــد مـــنکـــه آیــد جـــهــانــدار خـــورشـــیــد مــن
بـــیـــفـــروزد ایـــن رزمـــگـــه را بــــفـــربـــیــارد ســـپـــاهــی بـــنــو کـــیــنــه ور
یـکــی هــوشــمــنــدی فــرســتــاده امبـــــس شـــــاه را پـــــنـــــدهـــــا داده ام
کــه گــر شــاه تــرکــان بــیــارد ســپــاهنـــداریــم پـــای انـــدریــن کـــیــنــه گـــاه
گــمــانـم چــنــانـســت کــو بــا ســپــاهبـــیـــاری بـــیـــایـــد بــــدیـــن رزمـــگـــاه
مـر این کـشـتـگـان را بـرین دشـت کـینچــنــیــن هــم بــداریــد بــر پــشــت زیـن
کـزین کـشـتـگـان جـان مـا بـیـغـمـسـتروان ســــیـــاوش زیـــن خــــرمــــســــت
اگــر هــم چـــنــیــن نــزد شـــاه آوریــمشـــود شـــاد و زیـــن پـــایـــگـــاه آوریـــم
کـــه آشـــوب تــــرکـــان و ایـــرانـــیـــانازیــن بــد کــجــا کــم شــد انــدر مــیــان
هــمــه یــکــســره خــوانــدنــد آفــریــنکـــه بـــی تـــو مــبـــادا زمـــان و زمــیــن
هـمـه ســودمـنـدی ز گـفــتــار تــســتخـــور و مــاه روشــن بـــدیــدار تـــســـت
بــرفــتــنـد بــا کــشــتــگـان هـمـچــنـانگــــــــــروی زره را پــــــــــیـــــــــاده دوان
چــو نـزدیـک بــنـگـاه و لـشـکـر شــدنـدپـــذیــره ســـپـــهــبـــد ســپـــاه آمــدنــد
بــپــیـش سـپــه بــود گـسـتــهـم شـیـربــــیـــامــــد بــــر پــــهــــلــــوان دلــــیـــر
زمــیــن را بـــبــوســیــد و کــرد آفــریــنســپـــاهــت بـــی آزار گــفــتــا بـــبـــیــن
چــنـانـچــون ســپــردی سـپــردم بــهـمدریـــن بـــود گـــودرز بــــا گـــســـتـــهـــم
کـــه انـــدر زمـــان از لـــب دیـــده بــــانبـــگـــوش آمــد از کـــوه زیــبـــد فـــغـــان
کـه از گرد شـد دشـت چـون تـیره شـبشــگــفــتــی بــرآمـد ز هـر ســو جــلــب
خـــروشـــیـــدن کـــوس بــــا کـــرنـــایبــجــنــبــانــد آن دشــت گــویـی ز جــای
یـکـی تـخـت پــیـروزه بــر پــشـت پــیـلدرفــــشــــان بــــکــــردار دریـــای نـــیـــل
هــوا شــد بـــســان پـــرنــد بـــنــفــشز تــــابــــیــــدن کــــاویــــانــــی درفــــش
درفــشــی بـــبـــالــای ســـرو ســهــیپـــــدیــــد آمــــد از دور بـــــا فـــــرهــــی
بــــگـــردش ســـواران جــــوشـــنـــورانزمـیـن شــد بــنـفــش از کــران تــا کــران
پــس هـر درفــشــی درفـشــی بــپــایچـــه از اژدهــا و چـــه پـــیــکـــر هــمــای
ارگ هــمــچــنــیـن تــیـزرانــی کــنــنــدبـــیــک روز دیــگــر بـــدیــنــجـــا رســـنــد
ز کـــوه کـــنــابـــد هــمـــان دیــده بـــانبـــدیـــد آن شـــگـــفـــتـــی و آمـــد دوان
چـنین گفت گر چـشـم من تـیره نیسـتوز انــدوه دیــدار مــن خـــیــره نــیــســت
ز تــــــرکـــــان بــــــرآورد ایـــــزد دمـــــارهمـه رنـجـشـان سـربـسـر گـشـت خـوار
ســپـــاه انــدر آمــد ز بـــالــا بـــپــســتخــروشـان و هـر یـک درفـشـی بــدسـت
درفـــش ســـپـــهـــدار تـــوران نـــگـــونهـمـی بــیـنـم از پــیـش غــرقــه بــخــون
هــمـــان ده دلـــاور کـــز ایــدر بـــرفـــتابـــــا گـــــرد پـــــیــــران بآورد تـــــفـــــت
هـمــی بــیـنـم از دورشــان ســرنـگــونفــگــنـده بــر اســبــان و تــن پــر ز خــون
دلــــیــــران ایــــران گـــــرازان بـــــهــــمرســیــدنــد یــکــســر بـــر گــســـتـــهــم
وزان ســوی زیــبــد یــکــی تــیــره گــردپــــدیـــد آمـــد و دشــــت شــــد لـــاژورد
مـــیــان ســـپـــه کـــاویــانـــی درفـــشبــپــیــش انــدرون تــیـغــهــای بــنــفــش
درفــش شــهـنـشــاه بــا بــوق و کـوسپـــدیــد آمـــد و شـــد زمـــیــن آبـــنــوس
بـــرفـــتـــنــد لـــهــاک و فـــرشـــیــدوردبـــدانــجـــا کـــه بـــد جـــایــگـــاه نــبـــرد
بــدیــدنــد کــشــتــه بــدیــدار خــویـشســپــهــبـــد بــرادر جــهــانــدار خــویــش
ابــــا ده ســــوار آن گــــزیــــده ســــرانز تــــرکــــان دلــــیــــران جــــنــــگــــاوران
بــران دیـده بــرزار و جــوشــان شــدنــدز خــــون بــــرادر خــــروشـــان شـــدنـــد
هـمــی زار گــفــتــنـد کــای نـره شــیـرســــپــــهـــدار پــــیـــران ســـوار دلـــیـــر
چـــه بـــایــســت آن رادی و راســتـــیچـو رفـتــن ز گـیـتــی چـنـیـن خـواسـتـی
کــنــون کــام دشــمــن بــرآمــد هــمــهبــبــد بــر تــو گــیــتــی ســرآمــد هــمــه
کـه جــویـد کــنـون در جــهـان کـیـن تــوکـــه گـــیـــرد کـــنـــون راه و آیــیـــن تـــو
ازیــن شــهــر تـــرکــان و افــراســـیــاببــد آمــد ســرانــجــامــت ای نــیـک یــاب
بــبــایـد بــریـدن ســر خــویـش پــســتبــخــون غـرقـه کـردن بــر و یـال و دســت
چـــو انــدرز پـــیــران نــهــادنــد پـــیــشنــرفــتــنــد بــر خــیـره گــفــتــار خــویـش
ز گـودرز چــون خــواســت پــیـران نـبــردچــنــیــن گــفــت بـــا گــرد فــرشــیــدورد
کـه گـر من شـوم کـشـتـه بـر کـینه گـاهشــمـا کـس مـبــاشــیـد پــیـش ســپــاه
اگـر کـشـتــه گـردم بــریـن دشـت کـیـنشـــود تـــنـــگ بـــر نـــامـــداران زمـــیــن
نـه از تــخــمـه ویـســه مــانـد کــســیکـه انـدر ســرش مـغــز بــاشــد بــســی
کـه بـر کـینـه گـه چـونـک مـا را کـشـنـدچــو ســرهـای مـا ســوی ایـران کـشـنـد
ز گـــودرز خـــواهــد ســـپـــه زیــنـــهــارشــمــا خــویــشــتـــن را مــداریــد خــوار
هـــمـــه راه ســـوی بـــیــابـــان بـــریــدمــگــر کــز بــد دشــمــنــان جــان بــریــد
بــلــشــکــر گــه خــویـش رفــتــنـد بــازهــمــه دیــده پـــر خـــون و دل پـــر گــداز
بــدانـســت لــشــکــر ســراســر هـمـهکــه شــد بــی شــبــان آن گــرازان رمــه
هـمـه ســربــســر زار و گـریـان شــدنـدچـــو بـــر آتـــش تـــیــز بـــریــان شــدنــد
بـــنـــزدیــک لـــهـــاک و فـــرشـــیــدوردبـــرفـــتـــنـــد بــــا دل پـــر از بـــاد ســـرد
کــه اکــنـون چــه ســازیـم زیـن رزمـگـاهچـو شـد پــهـلـوان پــشـت تـوران سـپــاه
چـنـین گـفـت هـر کـس کـه پـیـران گـردجـــز از نــام نــیــکـــو ز گــیــهــان نــبـــرد
کــرا دل دهــد نــیــز بـــســـتـــن کــمــرز آهـــن کـــلـــه بــــرنـــهـــادن بــــســــر
چــنــیـن گــفــت لــهــاک فــرشــیــدوردکـه از خــواســت یـزدان کــرانـه کـه کــرد
چـــنـــیـــن رانـــد بـــر ســـر ورا روزگـــارکـه بــر کـیـنـه کـشـتــه شـود زار و خــوار
بــشــمــشــیـر کــرده جــدا ســر ز تــننـیـابــد هـمــی کــشــتــه گــور و کــفــن
بــهـرجـای کـشـتـه کـشـان دشـمـنـشپــر از خـون سـر و درع و خـسـتـه تــنـش
کـنـون بــودنـی بــود و پــیـران گـذشــتهــمـــه کـــار و کـــردار او بـــاد گـــشـــت
ســتـــون ســپـــه بـــود تـــا زنــده بـــودبـــمــهــر ســپــه جــانــش آگــنــده بـــود
ســـپـــه را ز دشــمــن نــگــهــدار بـــودپـــســـر بــــا بــــرادر بـــرش خـــوار بـــود
بــدان گــیــتــی افــتــاد نــیــک و بــدشهــمــانــا کــه نــیــک اســت بــا ایــزدش
بــس از لـشـکـر خــویـش تــیـمـار خـوردز گـــودرز پـــیــمـــان ســـتـــد در نـــبـــرد
کـه گـر من شـوم کـشـتـه در کـینه گـاهنـجـویـی تـو کـیـن زان سـپـس بــا سـپـاه
گــذرشــان دهـی تــا بــتــوران شــونــدکــمــیـن را نـســازی بــریـشــان کــمــنـد
ز پـــیـــمـــان نـــگـــردنـــد ایـــرانـــیـــانازیــن در کــنــون نــیــســت بـــیــم زیــان
ســه کــارســت پــیـش آمــده نــاگــزیـرهـــمـــه گـــوش داریـــد بـــرنـــا و پـــیـــر
اگـــرتـــان بــــزنـــهـــار بــــایـــد شـــدنکـــنـــونـــتـــان هــمـــی رای بـــایــد زدن
وگــر بــازگـشــتــن بــخــرگــاه خــویـشســپــردن بــنــیــک و بــبــد راه خــویــش
وگـــر جـــنــگ را گـــرد کـــرده عـــنـــانیـــکـــایـــک بــــخـــونـــاب داده ســـنـــان
گــر ایـدون کــتــان دل گــرایـد بــجــنــگبـــدیـــن رزمـــگـــه کـــرد بـــایـــد درنـــگ
کـه پـیران ز مـهتـر سـپـه خـواسـتـسـتســپــهـبــد یـکـی لـشـکـر آراســتــسـت
زمــان تــا زمــان لــشــکــر آیــد پـــدیــدهـمـی کـیـنـه زیـنـشـان بـبــایـد کـشـیـد
ز هــرگــونــه رانــیـم یـکــســر ســخــنجــز از خــواســت یـزدان نـبــاشــد ز بــن
ور ایـدون کـتــان رای شـهـرســت و گـاههــمـــانـــا کـــه بـــر مـــا نــگـــیــرنــد راه
وگــرتـــان بـــزنــهــار شــاهــســت رایبــبــایــد بــســیــچــیـد و رفــتــن ز جــای
وگـرتــان سـوی شـهـر ایـران هـواســتدل هـر کـسـی بــر تــنـش پــادشـاســت
ز مـــا دو بــــرادر مـــداریـــد چــــشــــمکــه هـرگــز نــشــویـیـم دل را ز خــشــم
کـزیـن تــخــمـه ویـســگـان کـس نـبــودکــه بــنــد کــمــر بــر مــیـانــش نــســود
بـــر انــدرز ســـالـــار پـــیــران شـــویــمز راه بــــیــــابــــان بــــتــــوران شــــویـــم
ار ایـــدونـــک بـــر مـــا بـــگـــیــرنـــد راهبــکـوشــیـم تــا هـســتــمـان دســتــگـاه
چـو تــرکـان شـنـیـدنـد زیـشـان سـخـنیــکــی نــیــک پــاســخ فــگــنــدنــد بـــن
کــــه ســــالـــار بــــا ده یـــل نـــامـــدارکــشــیـدنـد کـشــتــه بــران گـونـه خــوار
وزان روی کـــیــخـــســـرو آمـــد پـــدیــدکـــه یـــارد بــــدیـــن رزمـــگـــاه آرمـــیـــد
نـه اسـب و سـلـیـح و نـه پــای و نـه پـرنــه گـــنــج و نــه ســـالــار و نــه نــامــور
نــه نــیــروی جـــنـــگ و نــه راه گـــریــزچــه بــا خــویـشـتــن کـرد بــایـد سـتــیـز
اگــــر بــــازگــــردیـــم گــــودرز و شــــاهپـــس مـــا بـــرانــنـــد پـــیــل و ســـپـــاه
رهــایــی نــیــابــیــم یــک تــن بـــجــاننــه خـــرگـــاه بـــیــنــیــم و نــه دودمـــان
بــزنـهـار بــر مــا کــنــون عــار نـیـســتسـپـاهـسـت بــسـیـار و سـالـار نـیـسـت
ازان پـس خـود از شـاه تـرکـان چـه بـاکچـه افـراسـیـاب و چـه یـک مـشـت خـاک
چـو لـشـکـر چـنـیـن پــاسـخ آراسـتــنـددو پـــرمــایــه از جـــای بـــرخــاســتـــنــد
بـــدانــســـت لــهــاک و فـــرشـــیــدوردکـشــان نـیـســت هـنـگـام نـنـگ و نـبــرد
هـمـی راســت گـویـنـد لـشــکــر هـمـهتـــبـــه گـــردد از بـــی شـــبـــانــی رمــهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.