ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت هفتم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:33 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـــپـــدرود کـــردنــد گــرفـــتـــنــد ســـازبــــیـــابــــان گـــرفـــتـــنـــد و راه دراز
درفــشــی گــرفــتــه بــدســت انــدرونپـــر از درد دل دیــدگــان پـــر ز خـــون
بــــرفـــتـــنـــد بــــا نـــامـــور ده ســـواردلـــیـــران و شـــایـــســـتـــه کـــارزار
بــــره بــــر ز ایـــران ســــواران بــــدنـــدنــگـــهــبـــان آن نـــامـــداران بـــدنــد
بــرانـگـیـخــتــنـد اسـب تــرکـان ز جــایطــلـایـه بــیـفـشــارد بــا جــای پــای
یکـی ناسـگـالیده شـان جـنگ خـاسـتکه از خون زمین گشت با کوه راست
بــکــشــتــنــد ایـرانــیـان هـشــت مــرددلــــیـــران و شــــیـــران روز نـــبــــرد
وزانـــجـــا بـــرفـــتـــنـــد هــر دو دلـــیــربـــراه بـــیـــابـــان بـــکـــردار شـــیـــر
ز تـــرکــان جـــزیــن دو ســـرافــراز گــردز دســت طــلــایـه دگــر جــان نـبــرد
پــس از دیـده گــه دیـده بــان کــرد غــوکـــه ای ســـرفـــرازان و گـــردان نـــو
ازیـــن لـــشــــکـــر تــــرک دو نـــامـــداربـــرون رفـــت بـــا نــامــور ده ســـوار
چـــنــان بـــا طــلــایــه بـــرآویــخــتـــنــدکـه بــا خــاک خـون را بــرآمـیـخـتــنـد
تــنــی هـشــت کــشــتــنــد ایـرانــیـاندو تــن تــیـز رفـتــنـد بــسـتــه مـیـان
چــو بــشــنـیـد گـودرز گـفـت آن دو مـردبـــود گــرد لــهــاک و فـــرشـــیــدورد
بـــرفـــتـــنــد بـــا گـــردان افـــراخـــتـــنشـکسـتـه نشـدشـان دل از تـاخـتـن
گـر ایـشـان از ایـنـجـا بــه تـوران شـونـدبــر ایـن لـشــکــر آیـد هـمـانـا گــزنـد
هـم انـدر زمـان گـفــت بــا ســرکـشــانکــه ای نـامـداران دشــمـن کــشــان
کــه جــویـد کــنــون نــام نــزدیـک شــاهبــپــوشــد ســرش را بــرومـی کـلـاه
هــمـــه مـــانـــده بـــودنـــد ایــرانـــیــانشـده سـسـت و سـوده ز آهن مـیان
نــدادنــد پـــاســخ جــز از گــســتـــهــمکــــه بــــود انــــدر آورد شــــیـــر دژم
بــســالــار گــفــت ای ســرافــراز شــاهچـــو رفــتـــی بآورد تـــوران ســـپـــاه
ســپـــردی مــرا کــوس و پــرده ســرایبــپــیـش ســپــه بــربــبــودن بــپــای
دلــیـران هـمـه نـام جــســتــنـد و نـنـگمــرا بــهـره نآمــد بــهـنــگــام جــنـگ
کـــنـــون مـــن بـــدیــن کـــار نـــام آورمشــومــشـــان یــکــایــک بـــدام آورم
بـــخـــنــدیــد گـــودرز و زو شـــاد شـــدرخــش تــازه شــد وز غــم آزاد شــد
بــدو گــفــت نــیـک اخــتــری تــو ز هـورکـه شـیری و بـدخـواه تـو همچـو گور
بــــرو کآفــــریـــنـــنـــده یـــار تــــو بــــادچــو لـهـاک سـیـصـد شـکـار تــو بــاد
بـــپـــوشــیــد گــســتــهــم درع نــبـــردز گـــردان کــــرا دیـــد پــــدرود کــــرد
بــرون رفـت وز لـشــکـر خــویـش تــفـتبـــجــنــگ دو تــرک ســرافــراز رفــت
هـمـی گـفـت لـشـکـر هـمـه سـربـسـرکـه گـسـتـهـم را زیـن بــد آیـد بــسـر
یــکــی لــشــکــر از نــزد افــراســـیــابهـمـی رفـت بـرسـان کـشـتـی بـرآب
بـــیــاری هــمــه جـــنــگـــجـــو آمــدنــدچـــو نــزدیــک دشــت دغــو آمــدنــد
خـبـر شـد بـدیشـان کـه پـیران گـذشـتنــبــرد دلــیـران دگــرگــونـه گــشــت
هــمــه بــازگــشــتــنــد یــکــســر ز راهخــروشــان بــرفــتــنـد نـزدیـک شــاه
چـو بـشـنـید بـیژن کـه گـسـتـهـم رفـتز لـــشـــکـــر بآورد لـــهــاک تـــفـــت
گــمــانــی چــنــان بـــرد بـــیــژن کــه اوچــو تــنـگ انــدر آیـد بــدشــت دغــو
نــبـــایــد کــه لــهــاک و فـــرشـــیــدوردبـــــرآرنــــد ازو خــــاک روز نــــبـــــرد
نـــشـــســـت از بــــر دیـــزه راه جـــویبـــنـــزدیـــک گـــودرز بـــنـــهـــاد روی
چــو چــشــمــش بــروی نـیـا بــرفــتــادخـروشـید و چـنـدی سـخـن کـرد یـاد
نــه خـــوب آیــد ای پـــهــلــوان از خـــردکــه هـر نـامـداری کــه فــرمــان بــرد
مــر او را بــخــیــره بــکــشــتــن دهــیبــهــانــه بـــچــرخ فــلــک بـــرنــهــی
دو تــــن نـــامـــداران تــــوران ســـپــــاهبـــرفــتــنــد زیــن ســان دلــاور بـــراه
ز هـــومـــان و پــــیـــران دلـــاورتــــرنـــدبـــگــوهــر بـــزرگــان آن کــشـــورنــد
کـنـون گـسـتـهـم شـد بــجـنـگ دو تــننــبـــایــد کــه آیــد بـــرو بـــرشــکــن
هـــمـــه کــــام مـــا بــــازگـــردد بــــدردچــو کـم گـردد از لـشــکــر آن رادمـرد
چــو بـــشــنــیــد گــودرز گــفــتـــار اویکــشــیــدن بــدان کــار تــیــمــار اوی
پــس انـدیـشــه کــرد انـدران یـک زمـانهـم از بـد کـه مـی بـرد بـیـژن گـمـان
بــگـردان چــنـیـن گـفــت ســالـار شــاهکه هر کس که جـوید همی نام و گاه
پــس گــســتــهــم رفــت بـــایــد دمــانمــر او را بـــدن یــار بـــا بـــدگـــمـــان
نــدادنــد پـــاســـخ کــس از انــجـــمــننه غـمخـواره بـد کـس نه آسـوده تـن
بــگـودرز پــس گـفــت بــیـژن کــه کــسجـــز مــن نــبـــاشـــدش فــریــادرس
کــه آیــد ز گــردان بـــدیــن کــار پــیــشبـسـیری نیامـد کـس از جـان خـویش
مـــرا رفــــت بــــایـــد کـــه از کــــار اویدلــم پـــر ز درد اســت و پــر آب روی
بـــدو گــفــت گــودرز کــای شــیــرمــردنـه گــرم آزمـوده ز گـیـتــی نـه ســرد
نــبـــیــنــی کـــه مــایــیــم پـــیــروزگـــربــدیـن کـار مـشـتـاب تـنـد ای پــسـر
بـریـشـان بـود گـسـتـهـم چـیـره بــخـتوزیـشـان سـتـانـد سـرو تـاج و تـخـت
بــمــان تــا کــنـون از پــس گــســتــهـمســواری فــرســتــم چــو شــیـر دژم
کــــه بــــا او بــــود یـــارگــــاه نــــبــــردســـر دشـــمــنــان انــدر آرد بـــگــرد
بــدو گــفــت بــیــژن کــه ای پــهــلــوانخــردمــنــد و بـــیــدار و روشــن روان
کــنــون یــار بــایـد کــه زنــدســت مــردنــه آنــگــه کـــجـــا زو بـــرآرنــد گــرد
چـو گـسـتــهـم شـد کـشـتــه در کـارزارســرآمـد بــرو روز و بــرگــشــت کــار
کـــجـــا ســـود دارد مـــر او را ســـپـــاهکـنـون دار گـر داشـت خـواهـی نـگـاه
بـــفـــرمـــای تـــا مــن ز تـــیــمـــار اویبــبــنــدم کــمــر تــنــگ بــر کــار اوی
ور ایــدونــک گــویــی مــرو مــن ســـرمبـــبـــرم بـــدیــن آبــگــون خــنــجــرم
کــه مـن زنـدگــانـی پــس از مــرگ اوینـخـواهـم کـه بـاشـد بـهـانـه مـجـوی
بــدو گــفــت گــودرز بــشــتــاب پــیــشاگـر نیسـت مـهر تـو بـر جـان خـویش
نــیــابـــی هــمــی ســـیــری از کــارزارکـمر بـند و بـبـسـیچ و سـر بـر مـخـار
نـــســـوزد هـــمـــانـــا دلـــت بـــر پـــدرکـه هـزمـان مـر او را بــسـوزی جـگـر
چــو بــشــنــیــد بــیــژن فــرو بــرد ســرزمــیــن را بـــبــوســیــد و آمــد بـــدر
بـــرآرم هــمــی گــفـــت از کــوه خـــاکبـدین جـنگ جـستـن مرا زو چـه بـاک
کـمـر بـسـت و بـرسـاخـت مـر جـنـگ رابــــزیـــن انـــدر آورد شـــبــــرنـــگ را
بــگـیـو آگـهـی شـد کـه بــیـژن چـو گـردکـمـر بــسـت بــر جـنـگ فـرشـیـدورد
پــس گــســتــهــم تــازیــان شــد بــراهبـــجــنــگ ســواران تـــوران ســپـــاه
هــم انــدر زمــان گــیـو بــرجــســت زودنشست از بـر تـازی اسـبـی چـو دود
بـــیـــامـــد بـــره بـــر چـــو او را بـــدیـــدبـه تـنـدی عـنـانش بـیکـسـو کـشـید
بـــدو گــفــت چــنــدیــن زدم داســتــاننـخـواهـی هـمـی بـود هـمـداسـتـان
کـه بــاشــم بــتــو شــادمـان یـک زمـانکجـا رفـت خـواهی بـدین سـان دمان
بــــهـــر کــــار درد دلــــم را مــــجــــویبـپـیـران سـر از مـن چـه بـایـد بـگـوی
جــز از تــو بــگـیـتــیـم فــرزنـد نـیـســتروانـم بــدرد تــو خــرســنـد نـیـســت
بــدی ده شــبــان روز بــر پــشــت زیــنکـشـیـده بــبــدخــواه بــر تــیـغ کـیـن
بــســودی بــخــفــتــان و خــود انــدروننخـواهی همی سـیر گشتـن ز خـون
چــو نـیـکــی دهـش بــخــت پــیـروز دادبــبـــایــد نــشــســتــن بآرام و شــاد
بـــپـــیــش زمــانــه چــه تـــازی ســرتبـس ایمن شدستـی بـدین خـنجـرت
کـسـی کـو بـجـویـد سـرانـجـام خـویشنـجـوید ز گـیـتـی چـنـین کـام خـویش
تــو چــنــدیــن بـــگــرد زمــانــه مــپــویکـه او خـود سـوی مـا نهادسـت روی
ز بـــهــر مــرا زیــن ســـخـــن بـــازگـــردنــشــایــد کــه دارای دل مــن بـــدرد
بـــدو گــفــت بـــیــژن کــه ای پــر خــردجــزیـن بــر تــو مـردم گــمــانـی بــرد
کــه کـــار گــذشـــتـــه بـــیــاری بـــیــادنـپــیـچــی بــخـیـره هـمـی سـر زداد
بـدان ای پـدر کـین سـخـن داد نـیـسـتمـگـر جــنـگ لـاون تــرا یـاد نـیـســت
کـه بــا مـن چـه کـرد انـدران گـسـتــهـمغــم و شــادمــانـیـش بــا مـن بــهـم
ورایــــدون کـــــجـــــا گــــردش ایــــزدیفـــــــــرازآورد روزگـــــــــار بــــــــــدی
نــبـــشــتــه نــگــردد بـــپـــرهــیــز بـــازنـبــایـد کـشــیـد ایـن ســخــن را دراز
ز پــیـکــار ســر بــر مــگــردان کــه مــنفـــدی کــرده دارم بـــدیــن کــار تـــن
بــدو گــفــت گــیــو ار بــگــردی تــو بــازهـمـان خـوبـتـر کـین نـشـیـب و فـراز
تــو بـــی مــن مــپــویــی بـــروز نــبـــردمــنــت یــار بــاشــم بــهــر کــارکــرد
بــدو گـفـت بــیـژن کـه ایـن خــود مـبــادکـــه از نـــامـــداران خــــســـرونـــژاد
ســه گـرد از پــی بــیـم خــورده دو تــوربـــتـــازنـــد پـــویـــان بـــدیــن راه دور
بــــجــــان و ســــر شـــاه روشـــن روانبـــجـــان نـــیــا نـــامـــور پـــهــلـــوان
بـــکــیــن ســـیــاوش کــزیــن رزمــگــاهتــو بــرگــردی و مــن بـــپــویــم بــراه
نـخــواهـم بــریـن کــار فــرمــانــت کــردکــه گــویــی مــرا بـــازگــرد از نــبــرد
چـو بـشـنید گیو این سـخـن بـازگـشـتبـــرو آفــریــن کــرد و انــدر گــذشــت
کـــه پــــیـــروز بــــادی و شـــاد آمـــدیمــبــیـنـاد چــشــم تــو هـرگــز بــدی
هـمـی تــاخـت بــیـژن پــس گـسـتـهـمکــه نــایــد بـــروبـــر ز تــوران ســتــم
چــــو از دور لـــهـــاک و فـــرشـــیـــدوردگــذشــتــنـد پــویـان ز دشــت نـبــرد
بــیـک ســاعـت از هـفـت فـرسـنـگ راهبـــرفــتــنــد ایــمــن ز ایــران ســپــاه
یــکـــی بـــیــشـــه دیـــدنـــد و آب روانبـــــدو انــــدرون ســــایــــه کــــاروان
بـبـیـشـه درون مـرغ و نـخـچـیـر و شـیـردرخـــت از بـــر و ســـبـــزه و آب زیــر
بـــنــخـــچـــیــر کـــردن فـــرود آمـــدنــدوزان تــشــنـگــی ســوی رود آمـدنـد
چـــو آب انــدر آمــد بـــبـــایــســت نــانبـــانــدوه و شــادی نــبـــنــدد دهــان
بـــگــشـــتـــنــد بـــر گــرد آن مــرغـــزارفــگــنــدنـد بــســیـار مــایـه شــکــار
بـــرافــروخــتـــنــد آتـــش و زان کــبـــاببـخـوردند و کـردند سـر سـوی خـواب
چـــــو بـــــد روزگـــــار دلـــــیـــــران دژمکـجـا خـواب سـازد بــریـشـان سـتــم
فــرو خـــفـــت لــهــاک و فــرشـــیــدوردبـسـر بــر هـمـی پـاسـبــانـیـش کـرد
بــرآمـد چـو شـب تــیـره شـد مـاهـتــابدو غـمـگـین سـر انـدر نـهاده بـخـواب
رســیــد انــدران جــایـگــه گــســتــهــمکـــه بـــودنـــد یــاران تـــوران بـــهـــم
نـونـد اســب او بــوی اســبــان شــنـیـدخـــروشـــی بـــرآورد و انــدر دمـــیــد
سـبــک اسـب لـهـاک هـم زیـن نـشـانخــروشـی بــرآورد چــون بــیـهـشـان
دمــان ســـوی لــهــاک فـــرشـــیــد وردز خــواب خــوش آمـدش بــیـدار کــرد
بــدو گـفـت بــرخـیـز زیـن خــواب خـوشبــمـردی سـر بــخـت خـود را بــکـش
کـــه دانـــا زد ایـــن داســـتـــان بــــزرگکـه شـیری کـه بـگریزد از چـنگ گرگ
نـبــایـد کـه گـرگ از پــســش در کـشـدکـه او را همـان بـخـت خـود بـرکـشـد
چـه مـایـه بــپـیـونـد و چـنـدی شـتـافـتکـس از روز بــد هـم رهـایـی نـیـافـت
هــلــا زود بـــشــتـــاب کآمــد ســـپـــاهاز ایــران و بـــر مـــا گـــرفـــتـــنــد راه
نــشــســتــنــد بــر بــاره هـر دو ســوارکــشــیــدنــد پـــویــان ازان مــرغــزار
ز بـــیــشـــه بـــبـــالـــا نـــهــادنـــد رویدو خــونـی دلـاور دو پــرخــاشـجــوی
بــهــامــون کــشــیــدنــد هــر دو ســوارپـرانـدیـشـه تـا چـون بـسـیـچـنـد کـار
پـــدیــد آمــد از دور پـــس گــســتــهــمنـــدیـــدنـــد بـــا او ســـواری بـــهـــم
دلــیــران چــو ســر را بـــرافــراخــتـــنــدمـر او را چــو دیـدنـد بــشــنـاخــتــنـد
گــرفــتــنـد یـک بــادگــر گــفــت و گـویکـه یک تـن سـوی مـا نهادسـت روی
نــیــابـــد رهــایــی ز مــا گــســـتـــهــممـگـر بــخـت بــد کـرد خـواهـد سـتـم
جـز از گـسـتـهم نیسـت کـامـد بـجـنـگدرفــش دلــیـران گــرفــتــه بــچــنــگ
گــریــزان بــبـــایــد شــد از پــیــش اویمـگــر کــانـدر آرد بــدیـن دشــت روی
وز آنـــجـــا بـــهــامـــون نــهــادنـــد رویپـس اندر دمان گسـتـهم کـینه جـوی
بــیــامــد چــو نــزدیـک ایـشــان رســیـدچـو شـیـر ژیـان نـعـره ای بــرکـشـیـد
بـــریــشــان بـــبـــاریــد تـــیــر خــدنــگچــو فـرشــیـدورد انـدر آمـد بــجــنـگ
یـکــی تــیـر زد بــر ســرش گـســتــهـمکـه بـا خـون بـرآمیخـت مـغـزش بـهم
نگـون گـشـت و هم در زمـان جـان بـدادشــد آن نــامــور گــرد ویــســه نــژاد
چــــو لــــهــــاک روی بــــرادر بـــــدیــــدبـــدانـــســـت کـــز کـــارزار آرمـــیـــد
بــــلــــرزیــــد وز درد او خــــیـــره شــــدجـهان پـیش چـشم اندرش تـیره شد
ز روشــن روانــش بـــســیــری رســیــدکــمـان را بــزه کــرد و انـدر کــشــیـد
شـدنـد آن زمـان خـسـتـه هـر دو سـواربــشــمـشـیـر بــرســاخــتــنـد کـارزار
یـکـایـک بــرو گـســتــهـم دسـت یـافـتز کـینه چـنان خـسـتـه اندر شـتـافـت
بــگــردنــش بـــر زد یــکــی تــیــغ تــیــزبــــرآورد نـــاگـــاه زو رســـتــــخـــیـــز
ســرش زیـر پــای انـدر آمــد چــو گــویکـه آیـد هـمـی زخـم چــوگـان بــروی
چــنــیـنــســت کــردار گــردان ســپــهـربـــبـــرد ز پـــرورده خـــویــش مـــهــر
چـو سـر جـوییش پـای یـابـی نـخـسـتوگر پـای جـویی سرش پـیش تـسـت
بـزیـن بـر چـنـان خـسـتـه بـد گـسـتـهـمکه بـگسست خواهد تـو گفتی ز هم
بـــیــامـــد خـــمـــیــده بـــزیــن انــدرونهمی راند اسب و همی ریخـت خون
و زآنـجـا سـوی چـشـمـه سـاری رسـیدهـم آب روان دیـد و هـم ســایـه دیـد
فـــرود آمـــد و اســــب را بــــر درخــــتبــبــســت و بآب انـدر آمــد ز بــخــت
بـــخــورد آب بـــســیــار و کــرد آفــریــنبـبـسـتـش تـو گفتـی سـراسـر زمین
بــپــیـچــیـد و غـلـتــیـد بــر تــیـره خـاکسـراسـر همه تـن بـشـمشـیر چـاک
هـمـی گــفــت کــای روشــن کــردگــارپـــدیـــد آر زان لـــشـــکـــر نـــامـــدار
بــــدلـــســــوزگـــی بــــیـــژن گـــیـــو راوگــــرنـــه دلـــاور یـــکــــی نـــیـــو را
کــه گــر مـرده گــر زنـده زیـن جــایـگــاهبــرد مــر مــرا ســوی ایــران ســپــاه
ســــر نــــامــــداران تــــوران ســــپــــاهبـــبـــرد بـــرد پـــیــش بـــیــدار شــاه
بـــدان تــا بــدانــد کــه مــن جــز بــنــامنـمـردم بــگـیـتــی هـمـیـنـسـت کـام
هــمــه شــب بـــنــالــیــد تــا روز پـــاکپــر از درد چـون مـار پــیـچـان بــخـاک
چــو گـیـتــی ز خــورشـیـد شـد روشـنـابـــیــامــد بـــدانــجـــایــگــه بـــیــژنــا
هـمــی گــشــت بــر گــرد آن مــرغــزارکــه یـابــد نـشــانـی ز گـم بــوده یـار
پـــدیــد آمـــد از دور اســـب ســـمـــنــدبــدان مــرغــزار انــدرون چــون نـونــد
چــمـان و چــران چـون پــلـنـگـان بــکـامنگون گشـتـه زین و گـسـسـتـه لگـام
هـــمـــه آلـــت زیــن بـــرو بـــر نـــگـــونرکـیـب و کــمـنـد و جــنـا پــر ز خــون
چــو بــیــژن بــدیــد آن ازو رفــت هــوشبـــرآورد چـــو شــیــر شــرزه خــروش
هـمـی گـفـت کـه ای مـهـربـان نـیک یارکــجــایـی فــگــنـده در ایـن مــرغــزار
که پـشـتـم شکسـتـی و خـسـتـی دلمکـنـون جـان شـیـرین ز تـن بـگـسـلـم
بـشـد بـر پـی اسـب بـر چـشـمـه سـارمـــر او را بـــدیــد انـــدران مـــزغـــزار
هـمـه جــوشـن تــرگ پــر خـاک و خـونفـتــاده بــدان خـسـتـگـی سـرنـگـون
فــروجــســت بــیــژن ز شــبـــرنــگ زودگــرفـــتـــش بآغـــوش در تـــنــگ زود
بــــرون کـــرد رومـــی قـــبــــا از بـــرشبـرهنه شـد از تـرگ خـسـتـه سـرش
ز بـــس خــون دویــدن تــنــش بـــود زرددلـش پــر ز تــیـمـار و جــان پــر ز درد
بــران خــســتــگــیـهــاش بــنــهـاد رویهـمـی بــود زاری کــنـان پــیـش اوی
هـمـی گــفــت کــای نـیـک دل یـار مـنتــو رفــتــی و ایـن بــود پــیـکــار مــن
شـتــابــم کـنـون بــیـش بــایـسـت کـردرســیــدن بـــر تـــو بـــجـــای نــبـــرد
مــگــر بــودمــی گــاه ســخــتــیـت یــارچــو بــا اهـرمــن ســاخــتــی کــارزار
کـنـون کـام دشـمـن هـمـه راسـت کـردبـرآنـرد سـر هرچ مـی خـواسـت کـرد
بـگـفـت ایـن سـخـن بـیـژن و گـسـتـهـمبــجــنــبــیــد و بــرزد یـکــی تــیـز دم
بـبـیـژن چـنـیـن گـفـت کـای نـیـک خـواهمـکـن خـویشـتـن پـیش مـن در تـبـاه
مــرا درد تـــو بـــتـــر از مــرگ خـــویــشبـنه بـر سر خـستـه بـر تـرگ خـویش
یــکــی چــاره کــن تــا ازیــن جــایــگــاهتـــوانــی رســـانــیــدنــم نــزد شـــاه
مـــرا بـــاد چـــنـــدان هـــمـــی روزگـــارکــه بــیـنـم یـکـی چــهـره شــهـریـار
ازان پـس چـو مـرگ آیـدم بـاک نـیـسـتمـرا خـود نـهالـی بـجـز خـاک نیسـت
نـمـردسـت هرکـس کـه بـا کـام خـویشبــمـیـرد بــیـابــد سـرانـجـام خـویـش
و دیـگــر دو بــد خــواه بــا تــرس و بــاککـه بـر دسـت مـن کـرد یزدان هـلـاک
مـگـرشــان بــزیـن بــر تــوانـی کـشــیـدوگــرنـه ســرانـشــان ز تــنـهـا بــریـد
ســـلـــیــح و ســـر نـــامـــبـــردارشـــانبـــبـــر تــا بـــدانــنــد پـــیــکــارشــان
کـــنـــی نـــزد شـــاه جـــهـــانـــدار یــادکـه مـن ســر بــخــیـره نـدادم بــبــاد
بــسـودم بــهـر جــای بــابــخـت جــنـگگــه نـام جــســتــن نـمــردم بــنـنـگ
بــبــیـژن نــمــود آنــگــهـی هــر دو تــورکـه بــودنـد کــشــتــه فــگـنـده بــدور
بـگـفـت این و سـسـتـی گـرفـتـش روانهـمــی بــود بــیـژن بــســر بــر نـوان
وز آن جـــایــگـــه اســـب او بـــیــدرنــگبــیــاورد و بــگــشــاد از بـــاره تــنــگ
نــمــد زیــن بـــزیــر تــن خــفــتــه مــردبــیـفــگــنـد و نــالــیـد چــنـدی بــدرد
هــمــه دامــن قـــرطـــه را کــرد چـــاکابــر خـسـتـگـیـهـاش بـر بـسـت پـاک
وز آن جـــایـــگـــه ســـوی بــــالـــا دوانبـــیــامــد ز غـــم تـــیــره کــرده روان
ســـواران تـــرکـــان پــــراگـــنـــده دیـــدکـــه آمـــد ز راه بـــیـــابــــان پـــدیـــد
ز بــالــا چــو بــرق انــدر آمــد بــشــیـبدل از مــردن گــســتــهـم بــا نـهـیـب
ازان بــــیـــم دیــــده ســــواران دو تــــنبــشــمـشــیـرکـم کـرد زان انـجــمـن
ز فــتــراک بــگــشــاد زان پــس کــمـنـدز تــرکــان یـکــی را بــگــردن فــگــنـد
ز اســـــب انـــــدر آورد و زنـــــهـــــار دادبــدان کــار بــا خــویــشــتــن یــار داد
وز آنـــجـــا بــــیـــامـــد بــــکـــردار گـــرددمـان ســوی لــهـاک و فــرشــیـدورد
بـــدیــد آن ســـران ســـپـــه را نــگـــونفـگـنـده بــران خــاک غــرقـه بــخــون
بـسـرشـان بـر اسـبــان جـنـگـی بــپـایچـــراگــاه ســـازیــد و جـــای چـــرای
چــو بــیــژن چــنــان دیــد کــرد آفــریــنابــر گــســتــهـم کــو ســرآورد کــیـن
بـــفـــرمـــود تـــا تـــرک زنـــهـــار خـــواهبــزیـن بــرکـشــیـد آن ســران را ز راه
بــبـسـتـنـدشـان دسـت و پـای و مـیـانکــشــیـدنـد بــر پــشــت زیـن کــیـان
وزآنــجــا ســوی گــســتــهــم تـــازیــانبـــیــامــد بـــســـان پـــلـــنــگ ژیــان
فـــرود آمــد از اســـب و او را چـــو بـــادبـــی آزار نـــرم از بــــر زیـــن نـــهـــاد
بــدان تــرک فــرمــود تــا بــرنـشــســتبآغــــــوش او انــــــدر آورد دســــــت
ســمــنــد نــونــدش هـمــی رانــد نــرمبــروبــر هـمـی آفــریـن خــوانـد گــرم
مــــرگ زنــــده او را بــــر شــــهــــریـــارتــــوانــــد رســــانــــیـــدن از کــــارزار
هــمــی رانــد بـــیــژن پــر از درد و غــمروانــش پـــر از انـــده گـــســـتـــهــم
چــو از روزنـه ســاعــت انــدر گــذشــتخـور از گـنـبــد چـرخ گـردان بـگـشـت
جـــهــانــدار خـــســرو بـــنــزد ســپـــاهبـــیـــامـــد بــــدان دشـــت آوردگـــاه
پـــذیــره شــدنــدش ســراســر ســرانهــمـــه نـــامـــداران و جـــنــگـــاوران
بـــرو خـــوانـــدنـــد آفـــریــن بـــخـــردانکــه ای شــهــریــار و ســر مــوبــدان
چـنـان هـم هـمـی بـود بــر اسـب شـاهبــدان تــا بــبــیـنـنــد رویـش ســپــاه
بــریـشــان هـمـی خــوانـد شـاه آفـریـنکـــه آبـــاد بـــادا بـــگـــردان زمـــیــن
بآیـیـن پــس پــشــت لـشـکـر چــو کـوههــمــی رفـــت گــودرز بـــا آن گـــروه
ســر کــشــتــگــانــرا فــگــنــده نــگــونسـلیح و تـن و جـامه هاشـان بـخـون
هـــمــــان ده مــــبــــارز کــــز آوردگــــاهبــــیـــاورده بــــودنـــد گـــردان شـــاه
پــس لــشــکــر انــدر هــمــی رانــدنــدابـــر شــهــریــار آفــریــن خــوانــدنــد
چــو گــودرز نــزدیــک خــســرو رســیــدپـــیـــاده شـــد از دور کـــو را بـــدیــد
ســتــایــش کــنــان پــهــلــوان ســپــاهبــیـامـد بــغــلــتــیـد در پــیـش شــاه
هـمـه کــشــتــگـانـرا بــخــســرو نـمـودبـگفـتـش که همرزم هر کس که بـود
گــــــروی زره را بــــــیـــــاودر گــــــیـــــودمــان بـــا ســپــهــدار پــیــران نــیــو
ز اســب انــدر آمــد ســبــک شــهــریـارنــیــایـش هــمــی کــرد بــرکــردگــار
ز یــزدان ســـپـــاس و بـــدویــم پـــنـــاهکـــه او داد پـــیــروزی و دســـتـــگــاه
ز دادار بـــــر پـــــهــــلـــــوان آفـــــریــــنهمی خـواند و بـر لشکرش همچـنین
کـــه ای نـــامـــداران فـــرخـــنــده پـــیشـمـا آتـش و دشـمـنان خـشـک نی
ســــپــــهــــدار گــــودرز بـــــا دودمــــانز بـــهــر دل مــن چـــو آتـــش دمــان
هـمــه جــان و تــنــهــا فــدا کــرده انــددم از شـــهـــر تـــوران بـــرآورده انـــد
کـنون گـنج و شـاهی مرا بـا شـماسـتنـدارم دریـغ از شـمـا دســت راســت
ازان پــس بــدان کـشــتــگـان بــنـگـریـدچــو روی ســپــهــدار پــیــران بــدیــد
فــــروریــــخــــت آب از دو دیـــده بــــدردکــه کــردار نـیـکــی هـمـی یـاد کــرد
بـپـیـرانـش بـر دل ازان سـان بـسـوخـتتـو گفتـی بـدلش آتـشـی بـرفروخـت
یـکــی داســتــان زد پــس از مــرگ اویبــــخـــون دو دیـــده بـــیـــالـــود روی
کـــه بـــخـــت بـــدســـت اژدهـــای دژمبــــدام آورد شــــیـــر شــــرزه بــــدم
بـــمـــردی نــیــابـــد کـــســـی زو رهــاچــنـیـن آمــد ایـن تــیـزچــنـگ اژدهـا
کــشــیـدی هـمـه ســالــه تــیـمـار مـنمـیـان بــسـتـه بــودی بــپــیـکـار مـن
ز خــــون ســـیـــاوش پــــر از درد بــــودبـــدانــگــه کــســی را نــیــازرد بـــود
چــنــان مــهــربــان بــود دژخــیــم شــدوزو شــهــر ایــران پــر از بــیــم شــد
مـــر او را بـــبـــرد اهــرمــن دل ز جـــایدگــرگــونــه پـــیــش انــدر آورد پـــای
فــراوان هــمــی خــیـره دادمــش پــنــدنـیـامــدش گــفــتــار مــن ســودمـنـد
از افــراســیـابــش نـه بــرگــشــت ســرکــنـون شــهـریـارش چــنـیـن داد بــر
مـکـافــات او مـا جــز ایـن خــواســتــیـمهـمـی گـاه و دیـهـیـمـش آراسـتــیـم
از انــدیـشــه مــا ســخــن درگــذشــتفـلک بـر سـرش بـر دگـرگونه گـشـت
بـــدل بـــر جــفــاکــرد بــر جــای مــهــربــدیـن سـر دگـرگـونـه بــنـمـود چـهـر
کـــنــون پـــنــد گـــودرز و فـــرمــان مــنبــیـفــگــنـد گــفــتــار و پــیـمــان مـن
تـــــبـــــه کــــرد مــــهــــر دل پـــــاک رابـــزهــر انــدر آمــیــخــت تـــریــاک را
کــه آمــد بــجــنــگ شــمــا بــا ســپــاهکـه چـنـدان شـد از شـهـر ایران تـبـاه
ز تـــوران بـــســیــچـــیــد و آمــد دمــانکـــه ژوپـــیــن گــودرز بـــودش زمــان
پـــســـر بــــا بــــرادر کـــلـــاه و کـــمـــرسـلـیـح و سـپـاه و هـمـه بــوم و بــر
بــــداد از پــــی مـــهـــر افـــراســـیـــابزمــانـه بــرو کــرد چــنـدیـن شــتــاب
بــفــرمــود تــا مــشــک و کــافــور نــاببــعــنــبــر بــرآمــیـخــتــه بــا گــلــاب
تـــنــش را بـــیــالــود زان ســـربـــســـربــکـافـور و مـشـکـش بــیـاگـنـد ســر
بــــدیــــبــــار رومــــی تــــن پــــاک اویبـــپـــوشــیــد آن جــان نــاپـــاک اوی
یـکـی دخــمـه فـرمـود خــســرو بــمـهـربــر آورده ســر تــا بــگـردان ســپــهـر
نـــهـــاد انـــدرو تــــخـــتــــهـــای گـــرانچــنـانـچــون بــود در خــور مــهـتــران
نـــهــادنـــد مـــر پـــهــلـــوان را بـــگـــاهکــمــر بــر مـیـان و بــســر بــرکــلــاه
چــنــیــنــســت کــردار ایـن پــر فــریــبچـه مایه فـرازسـت و چـندی نشـیب
خــــــردمـــــنـــــد را دل ز کــــــردار اویبــمــانــد هـمــی خــیـره از کــار اوی
ازان پـــــس گـــــروی زره را بــــــدیـــــدیـکـی بــاد سـرد از جـگـر بــرکـشـیـد
نـگــه کــرد خــســرو بــدان زشــت رویچـو دیوی بـسـر بـر فـروهشـتـه موی
هـمــی گــفــت کــای کــردگــار جــهـانتــو دانــی هـمــی آشــکــار و نــهـان
هــمــانــا کــه کـــاوس بـــد کــرده بـــودبـــپـــاداش ازو زهــر و کـــیــن آزمــود
کـه دیوی چـنین بـر سـیاوش گـمـاشـتندانم جـزین کـینه بـر دل چـه داشـت
ولـــیـــکـــن بـــپـــیـــروزی یــک خـــدایجــهـانــدار نــیـکــی ده و رهـنــمــای
کــه خـــون ســـیــاوش ز افــراســـیــاببـخـواهـم بـدین کـینـه گـیـرم شـتـاب
گـــــــروی زره را گـــــــره تـــــــا گــــــرهبـــفــرمــود تـــا بـــرکــشـــیــدنــد زه
چـو بــنـدش جــداشـد سـرش را ز بــنـدبــریـدنـد هـمـچــون ســر گـوسـفـنـد
بــــفـــرمـــود او را فـــگـــنـــدن بــــه آببــگـفـتــا چــنـیـن بــیـنـم افـراسـیـاب
بـــبـــد شــاه چـــنــدی بـــران رزمــگــاهبـــدان تـــا کــنــد ســازکــار ســپـــاه
دهــد پــادشــاهــی کــرا در خــورســتکـسـی کـز در خـلعـت و افـسـرسـت
بــــگـــودرز داد آن زمـــان اصــــفـــهـــانکــلــاه بـــزرگــی و تـــخـــت مــهــان
بـــــانــــدازه انــــدر خــــور کــــارشــــانبــیـاراســت خــلـعــت ســزاوارشــان
از آنــهــا کــه بــودنــد مــانــده بـــجــایکـه پـیـرانـشـان بــد سـرو کـد خـدای
فـــرســـتـــاده آمـــد بـــنــزدیــک شـــاهخــردمــنــد مــردی ز تــوران ســپـــاه
کــه مــا شـــاه را بـــنــده و چـــاکــریــمزمـیـن جــز بــفــرمــان او نـســپــریـم
کــس از خــواســت یـزدان نــیـابــد رهـااگـــــر چـــــه شـــــود در دم اژدهــــا
جــهـانــدار دانــد کــه مــا خــود کــیـیـممـیـان تــنـگ بــسـتـه ز بــهـر چـیـیـم
نــبـــدمــان بـــکـــار ســـیــاوش گـــنــاهبـــبـــرد اهـــرمـــن شـــاه را دل ز راه
کـه تــوران ز ایـران هـمـه پــر غـمـسـتزن و کــودک خــرد در مــاتـــمــســت
نـــه بـــر آرزو کـــیــنــه خـــواه آمـــدیــمز بـــهــر بـــر و بـــوم و گـــاه آمــدیــم
ازیــن جـــنــگ مــا را بـــد آمــد بـــســـرپـسـر بــی پـدر شـد پـدر بــی پـسـر
بــجــان گــر دهـد شــاهـمــان زیـنــهــاربــبــنـدیـم پـیـشـش مـیـان بــنـده وار
بــدیـن لـشـکـر انـدر بــس مـهـتــرسـتکـجــا بــنـدگـی شـاه را در خـورسـت
گــنــهــکــار اویــیــم و او پــادشــاســتازو هـــرچ آیـــد بـــمـــا بـــر رواســـت
ســـران ســربـــســر نــزد شــاه آوریــمبـــســی پــوزش انــدر گــنــاه آوریــم
گــر از مــا بــدلــش انــدرون کــیـن بــودبـــریــدن ســر دشــمــن آیــیــن بــود
ور ایـدونــک بــخــشــایـش آرد رواســتهـمـان کـرد بــایـد کـه او را هـواسـت
چــو بــشــنـیـد گـفــتــار ایـشــان بــدردبـــبـــخــشــودشــان شــاه آزاد مــرد
بــــفـــرمـــود تـــا پــــیـــش او آمـــدنـــدبـــــران آرزو چــــاره جــــو آمــــدنــــد
هــمــه بــر نــهــادنــد ســر بــر زمــیــنپــر از خــون دل و دیـده پــر آب کــیـن
ســپــهـبــد ســوی آســمـان کـرد ســرکـــــه ای دادگــــر داور چـــــاره گــــر
همان لشکرسـت این که سـر پـر ز کینهمـی خـاک جـسـتـنـد ز ایران زمـین
چــــنـــیـــن کـــردشــــان ایـــزد دادگـــرنـه رای و نـه دانـش نـه پـای و نـه پـر
بـــدو دســـت یـــازم کـــه او یـــار بـــسز گــیــتــی نــخــواهــیـم فــریــادرس
بــدیـن داســتــان زد یــکــی نــیـک رایکــه از کــیــن بــزیــن انــدر آورد پــای
کـه این بـاره رخـشـنـده تـخـت مـنسـتکـنـون کــار بــیـدار بــخــت مـنـســت
بــدیـن کــیـنـه گـر تــخــت و تــاج آوریـمو گــر رســم تـــابـــوت ســـاج آوریــم
و گـــرنــه بـــچـــنــگ پـــلـــنــگ انـــدرمخــور کــرگـســانـســت مـغــز ســرم
کــنـون بــر شــمــا گــشــت کــردار بــدشـنـاسـد هـر آنـکـس کـه دارد خــرد
نـیم مـن بـخـون شـمـا شـسـتـه چـنـگکـه گـیـرم چـنـیـن کـار دشـوار تــنـگ
هــمــه یــکـــســـره در پـــنــاه مــنــیــدو گــر چــنــد بــدخــواه گــاه مــنــیــد
هر آنکـس کـه خـواهد نـبـاشـد رواسـتبـدین گفـتـه افـزایش آمد نه کـاسـت
هر آنکس که خواهد سوی شاه خویشگـــذارد نـــگـــیـــرم بـــرو راه پـــیــش
ز کـــمـــی و بـــیــشـــی و از رنـــج و آزبــنــیــروی یــزدان شــدم بــی نــیــاز
چــو تــرکــان شــنـیـدنـد گـفــتــار شــاهز ســر بــر گـرفــتــنـد یـکـســر کـلـاه
بـــپـــیــروزی شــاه خــســتــو شــدنــدپــلـنـگـان جــنـگـی چــو آهـو شـدنـد
بــفــرمــود شــاه جــهــان تــا ســلــیــحبـــیــارنــد تــیــغ و ســنــان و رمــیــح
ز بـــر گـــســـتـــوان و ز رومــی کـــلــاهیـکــی تــوده کــردنــد نــزدیـک شــاه
بــگــرد انـدرش ســرخ و زرد و بــنـفــشزدنــد آن ســرافــراز تــرکــان درفــش
بـــخـــوردنـــد ســـوگـــنــدهــای گـــرانکــه تــا زنــده ایـم از کــران تــا کــران
هــمــه شــاه را چـــاکــر و بـــنــده ایــمهـمــه دل بــمــهــر وی آگــنــده ایـم
چــو ایــن کــرده بـــودنــد بــیــدار شــاهبـبـخـشـیـد یـکـسـر هـمـه بـر سـپـاه
ز هـمـشــان پــس آنـگـه پــراگـنـده کـردهـمـه بــومـش از مـردم آگــنـده کــرد
ازان پـــس خـــروش آمــد از دیــده گـــاهکـــه گـــرد ســــواران بــــرآمـــد ز راه
سـه اسـب و دو کشتـه بـرو بـسـتـه زارهـمــی بــیـنـم از دور بــا یـک ســوار
هـــمـــه نـــامـــداران ایـــران ســــپــــاهنـهـادنـد چــشـم از شـگـفـتــی بــراه
کــه تــا کــیـســت از مـرز تــوران زمـیـنکـه یارد گـذشـتـن بـرین دشـت کـین
هــم انــدر زمـــان بـــیــژن آمـــد دمـــانبـــبـــازو بـــزه بـــر فــگــنــده کــمــان
بــر اســبــان چــو لـهـاک و فـرشــیـدوردفــگـنـده نـگـونـســار پــرخــون و گـرد
بــر اســبــی دگــر بــر پــر از درد و غــمبآغــوش تــرک انــدرون گــســتــهــم
چــو بــیـژن بــنـزدیـک خــســرو رســیـدســر تــاج و تــخــت بــلـنـدش بــدیـد
بــبــوســیــد و بــر خــاک بــنــهــاد رویبــشــد شــاد خــســرو بــدیــدار اوی
بـپـرسـیـد و گـفـتـش کـه ای شـیر مـردکـجــا رفــتــه بــودی ز دشــت نـبــرد
ز گـســتــهـم بــیـژن ســخــن یـاد کــردز لـــهـــاک وز گـــرد فـــرشــــیـــدورد
وزان خـــســـتـــه و زاری گــســـتـــهــمز جــنــگ ســواران وز بـــیــش و کــم
کــنــون آرزو گــســتــهـم را یـکــیـســتکـه آن کـار بـر شـاه دشـوار نـیـسـت
بــــدیـــدار شـــاه آمـــدســـتـــش هـــواوزان پـــــس اگــــر مــــیــــرد او را روا
بــــفـــرمـــود پــــس شـــاه آزرم جـــویکـه بــردنـد گـسـتـهـم را پــیـش اوی
چــنــان نــیــک دل شــد ازو شــهــریــارکــه از گــریـه مـژگــانـش آمــد بــبــار
چـنـان بـد ز بـس خـسـتـگـی گـسـتـهمکـه گـفـتـی هـمـی بــرنـیـامـدش دم
یـکــی بــوی مـهـر شــهـنـشــاه یـافــتبـپـیـچـیـد و دیـده سـوی او شـتـافـت
بــــبــــاریـــد از دیـــدگــــان آب مــــهــــرسـپـهـبـد پـر از آب و خـون کـرد چـهـر
بـــزرگـــان بـــرو زار و گــریــان شـــدنــدچــو بــر آتــش تــیـز بــریـان شــدنــد
دریــغ آمــد او را ســپـــهــبـــد بـــمــرگکـه سـندان کین بـد سـرش زیر تـرگ
ز هـوشـنـگ و طـهـمـورث و جــمـشـیـدیـکـی مـهـره بـد خـسـتـگـان را امـیـد
رســـیــده بـــمـــیــراث نـــزدیــک شـــاهبــبــازوش بــرداشـتــی ســال و مـاه
چـو مـهر دلـش گـسـتـهم را بـخـواسـتگـشـاد آن گـرانمایه از دسـت راسـت
ابــر بــازوی گــســتــهــم بــربــبــســتبـمـالـیـد بــر خـسـتـگـیـهـاش دسـت
پــزشــکـان کـه از روم و ز هـنـد وچــیـنچــه از شــهـر یـونـان و ایـران زمــیـن
بــبــالـیـن گـسـتـهـمـشـان بــر نـشـانـدز هر گـونه افـسـون بـر و بـر بـخـوانـد
وز آنـــجـــا بـــیــامـــد بـــجـــای نـــمـــازبــسـی بــا جــهـان آفـریـن گـفـت راز
دو هـفـتــه بــرآمـد بــران خـسـتــه مـردسـر آمـد همـه رنج و سـخـتـی و درد
بــر اســبــش بــبــردنــد نــزدیـک شــاهچــو شـاه انـدرو کـرد لـخــتــی نـگـاه
بـــایــرانـــیــان گـــفـــت کـــز کـــردگـــاربــود هـر کـســی شــاد و بــه روزگـار
ولـیـکـن شــگـفــتــســت ایـن کــار مـنبــدیـن راســتــی بــر شــده یـار مـن
بـــپـــیــروزی انــدر غـــم گــســـتـــهــمنـــکـــرد ایـــن دل شـــادمـــان را دژم
بـــخـــوانــد آن زمـــان بـــیــژن گـــیــو رابـــــدو داد دســـــت گــــو نــــیــــو را
کـه تـو نـیـک بــخـتـی و یـزدان شـنـاسمـدار از تــن خــویـش هـرگــز هـراس
هــمــه مــهــر پــروردگــارســت و بــسنـدانـم بــگـیـتــی جــز او هـیـچ کـس
کـــه اویــســـت جـــاویـــد فـــریـــادرسبـسـخـتـی نگیرد جـز او دسـت کـس
اگــــر زنـــده گــــردد تــــن مـــرده مـــردجــهـانــدار گــســتــهـم را زنـده کــرد
بـــدآنــگــه بـــدو گـــفـــت تـــیــمــار دارچــو بــیـژن نــبــیـنـد کــس از روزگــار
کـــزو رنـــج بـــر مـــهــر بـــگـــزیــده ایسـتـایش بـدین گـونـه بـشـنـیـده ای
بــزیـبــد بــبــد شــاه یـک هـفــتــه نــیـزدرم داد و دیـنــار و هــر گــونــه چــیـز
فــرســتـــاد هــر ســو فــرســتـــادگــانبـــــنـــــزد بــــــزرگـــــان و آزادگـــــان
چــو از جــنـگ پــیـران شـدی بــی نـیـازیـکـی رزم کـیـخـسـرو اکـنـون بــسـازپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.