ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»اندر ستایش سلطان محمود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ز یـــزدان بـــران شـــاه بـــاد آفـــریــنکـه نـازد بــدو تــاج و تــخـت و نـگـیـن
کـه گنجـش ز بـخـشـش بـنالد همیبــزرگــی ز نــامــش بــبــالــد هـمــی
ز دریـــا بـــدریـــا ســـپـــاه ویــســـتجـــهــان زیــر فـــر کـــلــاه ویــســـت
خـــداونـــد نـــام و خـــداونــد گـــنـــجخـداونـد شـمـشـیـر و خـفـتـان و رنـج
زگــیـتــی بــکــان انــدرون زر نـمــانــدکــه مــنـشــور جــود ورا بــر نـخــوانـد
بـــبـــزم انــدرون گــنــج پــیــدا کــنــدچـــو رزم آیــدش رنــج بـــیــنــا کــنــد
بــــبــــار آورد شــــاخ دیــــن و خــــردگـــمـــانــش بـــدانــش خـــرد پـــرورد
بـــانــدیــشــه از بــی گــزنــدان بـــودهـمـیـشـه پــنـاهـش بــه یـزدان بــود
چــو او مـرز گـیـرد بــشـمـشـیـر تــیـزبــرانـگـیـزد انـدر جــهـان رســتــخــیـز
ز دشمن سـتـاند بـبـخـشد بـدوسـتخـــداونـــد پـــیــروزگـــر یــار اوســـت
بــدان تــیـغـزن دســت گـوهـرفـشـانز گـیـتـی نـجـویـد هـمـی جـز نـشـان
کـه در بــزم دریـاش خــوانـد ســپــهـربــرزم انـدرون شـیـر خـورشـیـد چــهـر
گـواهـی دهـد بــر زمـیـن خــاک و آبهـمـان بــر فـلـک چــشــمـه آفــتــاب
که چـون او ندیدسـت شاهی بـجـنگنه در بخشش و کوشش و نام و ننگ
اگــر مــهــر بـــا کــیــن بـــرآمــیــزدیســتــاره ز خــشـمـش بــپــرهـیـزدی
تـنش زورمـنـدسـت و چـنـدان سـپـاهکــه انــدر مــیـان بــاد را نـیـســت راه
پــس لـشـکـرش هـفـصـد ژنـده پــیـلخــدای جــهــان یــارش و جــبــریـیــل
هـمـی بــاژ خــواهـد ز هـر مــهـتــریز هــر نـــامـــداری و هــر کـــشـــوری
اگــر بــاژ نــدهــنــد کــشــور دهــنــدهمان گنج و هم تـخـت و افسر دهند
کــه یـارد گــذشــتــن ز پــیـمــان اویو گــر ســر کــشــیـدن ز فــرمـان اوی
کـه در بـزم گـیـتـی بــدو روشـنـسـتبــرزم انـدرون کـوه در جــوشــنـســت
ابــوالــقــاســم آن شــهــریــار دلــیــرکـجـا گـور بــسـتــانـد از چـنـگ شـیـر
جــهـانــدار مــحــمــود کــانـدر نــبــردســـر ســرکــشــان انــدر آرد بـــگــرد
جـهـان تـا جـهـان بــاشـد او شـاه بـادبــلــنــد اخــتــرش افــســر مــاه بــاد
کــه آرایــش چــرخ گــردنــده اوســتبــبـزم انـدرون ابـر بـخـشـنـده اوسـت
خــرد هـســتــش و نـیـکـنـامـی و دادجــهـان بــی ســر و افـســر او مـبــاد
سـپـاه و دل و گنج و دسـتـور هسـتهمان رزم وبـزم و می و سور هسـت
یکـی فـرش گسـتـرده شـد در جـهانکــه هـرگـز نـشــانـش نـگــردد نـهـان
کـجــا فـرش را مـسـنـد و مـرقـدسـتنـشـسـتـنـگـه نـصـر بــن احـمـدسـت
کـه این گـونـه آرام شـاهی بـدوسـتخــرد در ســر نــامــداران نــکــوســت
نـبــد خــســروان را چــنـو کــدخــدایبـــپـــرهـــیـــز دیـــن و بـــرادی و رای
گــشــاده زبـــان و دل و پــاک دســتپــرســتــنــده شــاه یــزدان پــرســت
ز دســـــتـــــور فـــــرزانــــه و دادگــــرپـــراگـــنــده رنـــج مـــن آمـــد بـــبـــر
بــپــیـوســتــم ایـن نـامـه بــاســتــانپـــســنــدیــده از دفــتـــر راســـتـــان
کـــه تـــا روز پـــیــری مــرا بـــر دهــدبـــزرگــی و دیــنــار و افـــســـر دهــد
نــدیـدم جــهـانــدار بــخــشــنــده ایبــتــخــت کـیـان بــر درخــشــنـده ای
هـمـی داشــتــم تــا کـی آیـد پــدیـدجــوادی کـه جـودش نـخـواهـد کـلـیـد
نــگــهــبــان دیــن و نــگــهــبــان تــاجفـــروزنــده افــســـر و تـــخـــت عـــاج
بـــــرزم دلــــیــــران تـــــوانــــا بـــــودبــــچـــون و چـــرا نـــیـــز دانـــا بــــود
چنین سال بـگذاشتـم شست و پـنجبـــدرویــشــی و زنــدگــانــی بـــرنــج
چو پنج از سر سال شستم نشستمن اندر نشیب و سـرم سوی پـسـت
رخ لـالـه گـون گـشــت بــرســان کـاهچـو کـافـور شـد رنـگ مـشـک سـیـاه
بـدان گه که بـد سـال پـنجـاه و هفتنـوانـتــر شـدم چـون جــوانـی بــرفـت
فـــریـــدون بـــیـــدار دل زنـــده شـــدزمــان و زمـیـن پــیـش او بــنـده شــد
بـداد و بـبـخـشـش گرفـت این جـهانســرش بــرتــر آمـد ز شـاهـنـشـهـان
فــــروزان شــــد آثــــار تــــاریـــخ اویکــه جــاویــد بـــادا بـــن و بــیــخ اوی
ازان پـس که گوشم شنید آن خروشنـــهـــادم بــــران تــــیـــز آواز گــــوش
بــپــیـوسـتـم ایـن نـامـه بــر نـام اویهــمــه مــهــتــری بــاد فــرجــام اوی
ازان پــس تــن جــانـور خــاک راسـتروان روان مــــعــــدن پــــاک راســــت
هــمــان نــیــزه بــخــشــنــده دادگــرکــزویـســت پــیـدا بــگــیـتــی هــنــر
کـه بــاشـد بــپــیـری مـرا دسـتــگـیـرخــداونـد شـمـشـیـر و تــاج و ســریـر
خــداونــد هــنــد و خــداونــد چـــیــنخـــداونـــد ایـــران و تـــوران زمـــیـــن
خـــداونـــد زیــبـــای بـــرتـــرمـــنــشازو دور پـــــیــــغــــاره و ســــرزنــــش
بــــــدرد ز آواز او کـــــوه ســــــنـــــگبــدریـا نـهـنـگ و بــخـشـکـی پــلـنـگ
چـه دینار در پـیش بـزمـش چـه خـاکز بــخـشـش نـدارد دلـش هـیـچ بــاک
جــهـانـدار مـحــمـود خــورشــیـدفـشبــرزم انـدرون شـیـر شــمـشـیـرکـش
مــرا او جـــهــان بـــی نــیــازی دهــدمـــیـــان گـــوان ســــرفـــرازی دهـــد
کـه جــاویـد بــادا ســر و تــخــت اویبـــکــام دلــش گــردش بـــخـــت اوی
کـه دانـد ورا در جــهـان خــود سـتــودکـسـی کـش سـتـاید کـه یارد شـنود
کـه شـاه از گـمـان و تـوان بـرتـرسـتچـو بــر تـارک مـشـتـری افـسـرسـت
یـکـی بــنـدگـی کــردم ای شــهـریـارکــه مــانــد ز مــن در جــهـان یـادگــار
بــــنــــاهـــای آبــــاد گــــردد خــــرابز بـــــاران وز تـــــابـــــش آفـــــتـــــاب
پـی افـگـنـدم از نـظـم کـاخـی بــلـنـدکــه از بــاد و بــارانـش نـیـایـد گــزنــد
بــریـن نــامــه بــر ســالــهــا بــگــذردهـمـی خـوانـد آنـکـس کـه دارد خــرد
کــنــد آفــریــن بــر جــهــانــدار شــاهکـه بــی او مـبـیـنـاد کـس پـیـشـگـاه
مــر او را ســتــایـنــده کــردار اوســتجــهـان ســربــســر زیـر آثــار اوســت
چــــو مــــایـــه نــــدارم ثــــنــــای ورانـــیـــایــش کـــنـــم خـــاک پـــای ورا
زمــانــه ســـراســـر بـــدو زنــده بـــادخـــرد تـــخـــت او را فـــروزنـــده بـــاد
دلــش شــادمــانــه چــو خــرم بــهـارهــمــیــشــه بــریــن گــردش روزگــار
ازو شــــادمــــانـــه دل انـــجــــمــــنبــهــر کــار پــیــروز و چــیـره ســخــن
هـمــی تــا بــگــردد فــلــک چــرخ واربــــود انـــدرو مـــشـــتــــری را گـــذار
شــهـنـشــاه مــا بــاد بــا جــاه و نــازازو دور چـــشـــم بـــد و بـــی نـــیـــاز
کـنـون زیـن سـپــس نـامـه بــاسـتـانبـــپـــیــونــدم از گــفــتـــه راســتـــان
چـــو پــــیـــش آورم گـــردش روزگـــارنـــبــــایـــد مــــرا پــــنـــد آمـــوزگــــار
چــو پــیـکــار کـیـخــســرو آمـد پــدیـدز مــن جــادویــهــا بــبــایــد شــنــیــد
بــدیـن داســتــان در بــبــارم هـمــیبــســنـگ انـدرون لـالـه کــارم هـمـی
کـنـون خـامـه ای یـافـتـم بــیـش ازانکـه مـغـز سـخـن بــافـتـم پــیـش ازان
ایــا آزمـــون را نـــهــاده دو چـــشـــمگـهی شـادمانی گـهی درد و خـشـم
شــگــفــت انــدریــن گــنــبــد لــاژوردبــمــانــد چــنـیـن دل پــر از داغ و درد
چـــنـــیــن بـــود تـــا بـــود دور زمـــانبــنـوی تــو انـدر شــگــفــتــی مـمـان
یکـی را همه بـهره شـهدسـت و قـندتــن آســانـی و نـاز و بــخــت بــلــنـد
یـکـی زو هـمـه سـالـه بــا درد و رنـجشــده تــنـگــدل در ســرای ســپــنـج
یـکــی را هـمــه رفــتــن انـدر نـهـیـبگــهـی در فــراز و گـهـی در نـشــیـب
چـــنــیــن پـــرورانــد هــمــی روزگــارفـــزون آمــد از رنــگ گــل رنــج خـــار
هر آنگه که سـال اندر آمد بـشـسـتبـبــایـد کـشـیـدن ز بـیـشـیـت دسـت
ز هـفــتــاد بــرنـگـذرد بــس کــســیز دوران چــــرخ آزمــــودم بـــــســــی
وگــر بــگــذرد آن هـمـه بــتــریـســتبــران زنـدگــانـی بــبــایـد گــریـســت
اگـر دام مـاهـی بـدی سـال شـسـتخــردمــنـد ازو یـافــتــی راه جــســت
نــیــابـــیــم بـــر چـــرخ گـــردنــده راهنــه بــر کــار دادار خــورشــیــد و مــاه
جــهـانـدار اگـر چــنـد کــوشــد بــرنـجبـــتــازد بـــکــیــن و بــنــازد بـــگــنــج
هـمـش رفــت بــایـد بــدیـگـر ســرایبــمـانـد هـمـه کـوشـش ایـدر بــجـای
تــو از کــار کــیـخــســرو انـدازه گــیـرکـهـن گـشـتـه کـار جـهـان تــازه گـیـر
کــه کــیـن پــدر بــاز جــســت از نـیـابــشـمـشـیـر و هـم چــاره و کـیـمـیـا
نـیـا را بــکـشـت و خــود ایـدر نـمـانـدجــهـان نـیـز مــنـشــور او را نـخــوانـد
چــنـیـنـسـت رسـم سـرای ســپــنـجبـــدان کــوش تـــا دور مــانــی ز رنــجپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.