ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت اول

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:35 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو شــد کــار پــیـران ویـســه بــســربــــجــــنـــگ دگـــر شـــاه پــــیـــروزگـــر
بــیــاراســت از هــر ســوی مــهــتــرانبـــرفــتــنــد بـــا لــشــکــری بــی کــران
بــــرآمـــد خــــروشــــیـــدن کــــرنـــایبـــهــامــون کــشــیــدنــد پــرده ســرای
بــشـهـر انـدرون جـای خـفـتــن نـمـانـدبـــدشــت انــدرون راه رفــتـــن نــمــانــد
یـکـی تـخـت پــیـروزه بــر پــشـت پـیـلنـهـادنـد و شــد روی گــیـتــی چــو نـیـل
نـشـسـت از بــر تــخــت بــا تــاج شـاهخــــروش آمـــد از دشـــت وز بــــارگـــاه
چــو بــر پــشــت پــیـل آن شــه نـامـورزدی مـهـره در جــام و بــســتــی کــمــر
نـــبــــودی بــــهـــر پـــادشـــاهـــی روانــشــســـتـــن مــگــر بـــر در پـــادشـــا
ازان نــامــور خـــســـرو ســـرکــشـــانچــنــیـن بــود در پــادشــاهــی نــشــان
بــمـرزی کـه لـشــکـر فـرســتــاده بــودبـــســـی پـــنـــد و انــدرزهــا داده بـــود
چـو لهراسب و چون اشکش تـیز چـنگکــــه از ژرف دریـــا ربــــودی نـــهـــنـــگ
دگـــر نـــامـــور رســـتـــم پــــهـــلـــوانپــــســــنــــدیـــده و راد و روشــــن روان
بـــفــرمــودشــان بـــازگــشــتـــن بـــدرهـر آن کـس کـه بــد گـرد و پـرخـاشـخـر
در گـــنـــج بـــگـــشـــاد و روزی بــــدادبـــــســـــی از روان پـــــدر کـــــرد یــــاد
ســه تــن را گــزیـن کــرد زان انـجــمـنســـخـــن گــو و روشــن دل و تـــیــغ زن
چــو رســتــم کــه بــد پــهـلـوان بــزرگچـــو گــودرز بـــیــنــادل آن پـــیــر گـــرگ
دگــر پــهـلــوان طــوس زریـنـه کــفــشکـــجـــا بـــود بـــا کـــاویــانـــی درفـــش
بـــهــر نــامـــداری و خـــودکـــامـــه اینــبــشــتــنــد بـــر پــهــلــوی نــامــه ای
فــرســتــادگـان خــواســت از انـجــمـنزبـــــــــان آور و بــــــــخــــــــرد و رای زن
کـه پــیـروز کـیـخـسـرو از پــشـت پـیـلبــزد مـهـره و گـشـت گـیـتــی چــو نـیـل
مــه آرام بـــادا شـــمـــا را مــه خـــوابمــگــر ســـاخـــتـــن رزم افـــراســـیــاب
چــو آن نـامـه بــرخــوانـد هـر مـهـتــریکـــجـــا بـــود در پـــادشـــاهــی ســـری
ز گـــردان گـــیــتـــی بـــرآمــد خـــروشزمــیـن هـمــچــو دریـا بــرآمــد بــجــوش
بـــزرگــان هــر کــشــوری بـــا ســپـــاهنــهــادنـــد ســـر ســـوی درگـــاه شـــاه
چـو شـد سـاخـتــه جـنـگ را لـشـکـریز هـــر نـــامـــداری بــــهـــر کـــشـــوری
ازان پـــس بـــگـــردیــد گـــرد ســـپـــاهبـــیــاراســت بـــر هــر ســوی رزمــگــاه
گـــزیــن کـــرد زان لــشـــکـــر نــامــدارســواران شــمــشــیــر زن ســی هــزار
کــه بــاشــنــد بــا او بــقــلــب انــدرونهـمـه جـنـگ را دسـت شـسـتـه بـخـون
بــیـک دســت مـرطــوس را کـرد جــایمـــنــوشـــان خـــوزان فـــرخـــنـــده رای
کــه بــر کــشــور خــوزیــان بــود شــاهبــــســــی نـــامـــداران زریـــن کــــلـــاه
دو تـــن نــیــز بـــودنــد هــم رزم ســوزچــو گـوران شــه آن گـرد لـشــگـر فــروز
وزو نـــــــــیـــــــــوتــــــــــر آرش رزم زنبــهــر کــار پــیــروز و لــشــکــر شــکــن
یـکــی آنــک بــر کــشــوری شــاه بــودگـــه رزم بــــا بــــخـــت هـــمـــراه بـــود
دگـر شــاه کـرمـان کـه هـنـگـام جــنـگنـــــکـــــردی بـــــدل یــــاد رای درنـــــگ
چـــو صـــیــاع فـــرزانــه شـــاه یــمـــندگـــر شــــیـــر دل ایـــرج پــــیـــل تــــن
کــه بــر شــهـر کــابــل بــد او پــادشــاجـــهـــانـــدار و بــــیـــدار و فـــرمـــان روا
هـر آنـکــس کــه از تــخــمـه کـیـقــبــادبـــــزرگـــــان بـــــادانــــش و بـــــانــــژاد
چــو شــمــاخ ســوری شــه ســوریـانکـــجـــا رزم را بـــود بـــســـتـــه مـــیــان
فـــــــروتـــــــر ازو گـــــــیـــــــوه رزم زنبــهــر کــار پــیــروز و لــشــکــر شــکــن
کــه بـــر شــهــر داور بـــد او پـــادشـــاجـــهــانـــگـــیــر و فـــرزانـــه و پـــارســـا
بــدسـت چــپ خــویـش بــر پــای کـرددلــــفــــروز را لــــشـــــکــــر آرای کــــرد
بــزرگـان کـه از تــخــم پــورســت تــیـغزدنــدی شـــب تـــیــره بـــر بـــاد مـــیــغ
خـر آنـکـس کـه بــود او ز تـخـم زرسـبپـــرســـتـــنــده فـــرخ آذر گــشـــســـب
دگــــر بــــیـــژن گـــیـــو و رهـــام گـــردکــجــا شــاهـشــان از بــزرگـان شــمـرد
چـــو گــرگــیــن مــیــلــاد و گــردان ریبـــرفــتــنــد یــکــســر بـــفــرمــان کــی
پـــس پـــشــت او را نــگــه داشــتــنــدهــمــه نــیــزه از ابـــر بـــگــذاشــتـــنــد
بــه رسـتــم سـپــرد آن زمـان مـیـمـنـهکـه بــود او سـپــاهـی شـکـن یـک تـنـه
هـر آنـکـس کـه از زابــلـســتــان بــدنـدوگـر کـهـتــر و خــویـش دســتــان بــدنـد
بـدیشان سـپـرد آن زمان دسـت راستهـمـی نـام و آرایـش جــنـگ خــواســت
ســپــاهـی گــزیـن کــرد بــر مـیـســرهچـــو خــورشــیــد تـــابـــان ز بـــرج بـــره
ســـپـــهـــدار گـــودرز کـــشـــواد بــــودهـجــیـر و چــو شـیـدوش و فـرهـاد بــود
بــــزرگـــان کـــه از بــــردع و اردبـــیـــلبـــپـــیــش جـــهــانــدار بـــودنــد خــیــل
ســـپـــهــدار گــودرز را خـــواســتـــنــدچـــپ لــشــکــرش را بـــیــاراســـتـــنــد
بـــفــرمــود تــا پــیــش قــلــب پــســاهبــپــیــلــان جــنــگــی بــبــســتــنــد راه
نــهـادنــد صــنــدوق بــر پــشــت پــیـلزمـــیــن شـــد بـــکـــردار دریــای نـــیــل
هـــــزار از دلــــــیـــــران روز نـــــبــــــردبــــصـــنـــدوق بــــر نـــاوک انـــداز کـــرد
نـگــهـبــان هـر پــیـل ســیـصــد ســوارهـمــه جــنـگ جــوی و هـمــه نـیـزه دار
ز بـــــغــــداد گــــردان جــــنــــگــــاورانکــــه بــــودنـــد بــــا زنـــگـــه شــــاوران
ســـپـــاهــی گــزیــده ز گــردان بـــلــخبـــفــرمــود تـــا بـــا کــمــانــهــای چــرخ
پـــیــاده بـــبـــودنــد بـــر پــیــش پــیــلکـه گـر کــوه پــیـش آمـدی بــر دو مـیـل
دل ســنــگ بــگــذاشــتــنــدی بــتــیــرنــبــودی کــس آن زخــم را دســتــگــیـر
پـــیـــاده پـــس پـــیــل کـــرده بـــپـــایابــــا نـــه رشـــی نـــیـــزه ســــرگـــرای
ســپــرهـای گــیـلــی بــپــیـش انـدرونهـمـی از جــگـرشـان بــجــوشـیـد خـون
پـــیـــاده صـــفـــی از پـــس نـــیــزه دارســـپـــردار بـــا تـــیــر جـــوشـــن گـــذار
پــس پــشـت ایـشـان ســواران جــنـگبـــرآگــنــده تـــرکــش ز تـــیــر خـــدنــگ
ز خــاور ســپــاهـی گــزیـن کــرد شــاهســــپــــردار بــــا درع و رومـــی کـــلـــاه
ز گــردان گــردنــکــشــان ســـی هــزارفـــریـــبــــرز را داد جــــنـــگـــی ســــوار
ابــا شــاه شــهــر دهـســتــان تــخــوارکــه جــنـگ بــدانــدیـش بــودیـش خــوار
ز بـــــغــــداد و گــــردن فــــرازان کــــرخبـــفــرمــود تـــا بـــا کــمــانــهــای چــرخ
بــپــیــش انــدرون تــیــربــاران کــنــنــدهـــوا را چـــو ابــــر بـــهـــاران کـــنـــنـــد
بـــدســـت فــریــبـــرز نــســتـــوه بـــودکــه نــزدیــک او لــشــکــر انــبـــوه بـــود
بــــــزرگــــــان رزم آزمـــــوده ســــــرانز دشــــــت ســــــواران نــــــیـــــزه وران
ســر مــایــه و پــیــشــروشــان زهــیــرکــه آهــو ربـــودی ز چـــنــگــال شـــیــر
بـــفــرمــود تـــا نــزد نــســـتـــوه شــدچــپ لــشــکــر شــاه چــون کــوه شــد
سـپــاهـی بــد از روم و بــر بــرسـتــانگــوی پــیـشــرو نــام لــشــکــرســتــان
ســـوار و پـــیــاده بـــدی ســـی هـــزاربـــرفـــتـــنــد بـــا ســـاقـــه شـــهــریــار
دگـر لـشــکــری کــز خــراســان بــدنـدجــهـانـجــوی و مـردم شـنـاسـان بــدنـد
مـــنـــوچـــهــر آرش نـــگـــهــدارشـــانگــه نــام جــســتـــن ســپـــهــدارشــان
دگــــر نـــامــــداری گــــروخــــان نـــژادجـــهــانــدار وز تـــخـــمــه کـــیــقـــبـــاد
کـــجـــا نـــام آن شـــاه پـــیـــروز بــــودســپــهــبـــد دل و لــشــکــر افــروز بــود
شــه غـرچــگـان بــود بــرســان شــیـرکـــجـــا ژنـــده پـــیـــل آوریـــدی بـــزیـــر
بــدســت مـنـوچــهـرشــان جــای کــردســـر تـــخـــمــه را لــشــکــر آرای کــرد
بـــزرگــان کـــه از کـــوه قـــاف آمــدنــدابــــا نـــیـــزه و تــــیـــغ لــــاف آمـــدنـــد
ســپــاهــی ز تــخــم فــریــدون و جــمپـــر از خـــون دل از تـــخـــمــه زادشـــم
ازیـن دسـت شـمـشـیـرزن سـی هـزارجـــهـــانـــدار وز تـــخـــمـــه شـــهــریــار
ســپـــرد ایــن ســپـــه گــیــو گــودرز رابــــدو تــــازه شـــد دل هـــمـــه مـــرز را
بــیــاری بـــپــشــت ســپــهــدار گــیــوبـــرفـــتـــنـــد گـــردان بـــیـــدار و نـــیـــو
فـــرســـتـــاد بـــر مــیــمــنــه ده هــزاردلــــاور ســــواران خـــــنــــجـــــر گــــزار
ســــپــــه ده هـــزار از دلـــیـــران گـــردپـــس پـــشـــت گــودرز کــشـــواد بـــرد
دمـــادم بــــشـــد بــــرتــــه تـــیـــغ زنابــــا کـــوهـــیـــار انـــدر آن انـــجـــمـــن
بــه مــردی شــود جــنــگ را یــارگــیــوســـپـــاهــی ســرافــراز و گــردان نــیــو
زواره بـــد ایــن جـــنـــگ را پـــیــشـــروســپــاهـی هــمــه جــنــگ ســازان نــو
بـــــپــــیــــش انــــدرون قــــارن رزم زنســـــر نــــامـــــداران آن انــــجـــــمـــــن
بـــدان تـــا مـــیـــان دو رویــه ســـپـــاهبـــود گــرد اســـب افــگــن و رزمــخـــواه
ازان پــس بــگـسـتـهـم گـژدهـم گـفـتکـــه بـــا قـــارن رزم زن بـــاش جـــفـــت
بـــفــرمــود تـــا انــدمــان پـــور طـــوسبــگــردد بــهــر جــای بــا پــیـل و کــوس
بـــدان تــا بـــبـــنــدد ز بـــیــداد دســتکـسـی را کـجـا نـیـسـت یـزدان پـرسـت
نــبــاشــد کــس از خــوردنـی بــی نـواســــتــــم نـــیـــز بــــرکــــس نـــدارد روا
جــهـان پــر ز گــردون بــد و گــاومـیـشز بــهــر خــورش را هـمــی رانــد پــیـش
بــخــواهـد هـمــی هـرچ بــایـد ز شــاهبـــهـــر کـــار بــــاشـــد زبــــان ســـپـــاه
بـــه ســـو طـــلـــایـــه پـــدیـــدار کـــردســر خـــفــتـــه از خـــواب بـــیــدار کــرد
بـــهــر ســو بـــرفــتـــنــد کــار آگــهــانهــمــی جــســت بــیــدار کــار جــهــان
کــجــا کــوه بــد دیــده بـــان داشــتــیســـپـــه را پـــراگــنــده نــگــذاشـــتـــی
هـمـه کـوه و غــار و بــیـابــان و دشــتبـهـر سـو هـمـی گـرد لـشـکـر بـگـشـت
عــنــانــهــا یـک انــدر دگــر ســاخــتــههــمــه جـــنــگ را گـــردن افـــراخـــتـــه
ازیـشــان کـســی را نـبــد بــیـم و رنـجهـمـی رانـد بــا خـویـشـتــن شـاه گـنـج
بـرین گونه چـون شاه لشکر بـسـاخـتبـــگــردون کــلــاه کــیــی بـــرفــراخـــت
دل مـــرد بـــدســـاز بـــا نــیــک خـــویجــز از جــنــگ جــســتــن نــکــرد آرزوی
***
ســپـــهــدار تـــوران ازان ســوی جـــاجنــشـــســـتـــه بآرام بـــر تـــخـــت عــاج
دوبــــاره ز لـــشــــکـــر هـــزاران هـــزارســـــپـــــه بـــــود بـــــا آلــــت کـــــارزار
نـشـسـتــه هـمـه خـلـخ و سـرکـشـانهــمــی ســـرفــرازان و گــردنــکــشــان
بـــمــرز کــروشــان زمــیــن هــرچ بــودز بـــــرگ درخــــت و زکــــشــــت و درود
بــخــوردنـد یـکـســر هـمـه بــار و بــرگجــــهـــان را هـــمـــی آرزو کـــرد مـــرگ
ســپــهـدار تــرکــان بــه بــیـکــنـد بــودبــســی گـرد او خــویـش و پــیـونـد بــود
هــمــه نــامــداران مــا چــیـن و چــیـننــشــســتــه بــمــرز کــروشــان زمــیـن
جــهــان پــر ز خــرگــاه و پــرده ســرایز خــیـمــه نــبــد نـیـز بــر دشــت جــای
جــهـانــجــوی پــر دانــش افــراســیـابنـشـسـتــه بــکـنـدز بــخــورد و بــخــواب
نـشــســت انـدران مـرز زان کــرده بــودکـــه کـــنـــدز فـــریـــدون بـــرآورده بـــود
بــــرآورده در کــــنــــدز آتــــشــــکــــدههــــمــــه زنــــد و اســــتــــا بـــــزر آژده
ورا نـــام کــــنـــدز بــــدی پــــهـــلـــویاگــر پــهــلــوانــی ســخــن بـــشــنــوی
کـنـون نـام کـنـدز بــه بــیـکـنـد گـشـتزمــانـه پــر از بــنــد و تــرفــنـد گــشــت
نــبـــیــره فــریــدون بـــد افــراســـیــابز کــنــدز بـــرفــتـــن نــکــردی شــتـــاب
خـود و ویـژگـانـش نـشـسـتـه بــدشـتسـپـهر از سـپـاهش همی خـیره گشت
ز دیــبـــای چــیــنــی ســراپـــرده بـــودفــــراوان بـــــپــــرده درون بـــــرده بــــود
بــپــرده درون خــیـمــه هــای پــلــنــگبـــر آیــیــن ســالــار تــرکــان پــشــنــگ
نــهــاده بـــه خــیــمــه درون تــخــت زرهــمــه پــیـکــر تــخــت یـکــســر گــهــر
نـشـســتــه بــرو شــاه تــوران ســپــاهبــچــنـگ انـدرون بــگـرز و بــر سـر کـلـاه
ز بـــیـــرون دهـــلـــیـــز پـــرده ســـرایفــــراوان درفــــش بــــزرگـــان بــــپــــای
زده بـــر در خـــیـــمـــه هـــر کـــســـیکـــه نـــزدیـــک او آب بـــودش بـــســـی
بـــرادر بـــد و چــنــد جــنــگــی پــســرز خـــویــشــان شــاه آنــک بـــد نــامــور
هـمـی خـواسـت کآید بـپـشـت سـپـاهبـــنـــزدیـــک پـــیـــران بـــدان رزمـــگـــاه
ســحــر گـه ســواری بــیـامـد چــو گـردســخــنــهــای پــیـران هــمــه یــاد کــرد
هـمـه خــســتــگــان از پــس یـکــدگــررســیـدنــد گــریــان و خــســتــه جــگــر
هـمـی هـر کـســی یـاد کــرد آنـچ دیـدوزان بــد کــز ایــران بــدیـشــان رســیــد
ز پـــیــران و لـــهـــاک و فـــرشـــیــدوردوزان نـــــــامــــــــداران روز نـــــــبــــــــرد
کــزیــشــان چــه آمــد بـــروی ســپــاهچـــه زاری رســـیــد انـــدر آن رزمـــگـــاه
هـمـان روز کــیـخــســرو آنـجــا رســیـدزمـیـن کــوه تــا کـوه لـشــکــر کــشــیـد
بـــزنــهــار شـــد لــشــکــر مــا هــمــههـراســان شــد از بــی شــبــانـی رمـه
چو بشنید شاه این سخن خیره گشتسیه گشت و چشم و دلش تیره گشت
خــروشــان فــرود آمــد از تــخــت عــاجبـــپــیــش بـــزرگــان بــیــنــداخــت تــاج
خــروشــی ز لــشــکــر بــر آمــد بــدردرخ نـــــــامـــــــداران شــــــــد از درد زرد
ز بــیــگــانــه خــیــمــه بــپــرداخــتــنــدز خـویـشـان یـکـی انـجـمـن سـاخـتــنـد
ازان درد بـــگــریــســـت افـــراســـیــابهـمـی کـنـد مـوی و هـمـی ریـخــت آب
هـمـی گـفـت زار ایـن جـهـانـبــیـن مـنســــوار ســـــرافــــراز رویــــیــــن مــــن
جــهــانــجــوی لــهــاک و فــرشــیـدوردســــــواران و گــــــردان روز نــــــبـــــــرد
ازیــن جـــنــگ پـــور و بـــرادر نــمـــانــدبــزرگــان و ســالــار و لــشــکــر نـمــانـد
بــنــالــیــد و بـــرزد یــکــی بـــاد ســردپـس آنگـه یکـی سـخـت سـوگـند خـورد
بــیــزدان کــه بــیـزارم از تــخــت و گــاهاگـــر نــیــز بـــیــنــد ســـر مــن کـــلـــاه
قـبــا جـوشـن و اسـب تـخـت مـنـسـتکــلــه خــود و نـیـزه درخــت مــنــســت
ازیـن پــس نـخـواهـم چــمـیـد و چــریـدو گــر خـــویــشـــتـــن تـــاج را پـــروریــد
مــگــر کـــیــن آن نــامــداران خـــویــشجــهـانـجــوی و خــنـجــرگـزاران خـویـش
بـــخــواهــم ز کــیــخــســرو شــوم زادکــه تــخــم ســیـاوش بــگـیـتــی مـبــاد
خـروشـان همی بـود زین گـفـت و گویز کـــیــخـــســـرو آگــاهــی آمــد بـــروی
کـه لـشـکـر بـنـزدیـک جـیـحـون رسـیـدهـمـه روی کـشــور ســپــه گـســتــریـد
بــدان درد و زاری ســپــه را بـــخــوانــدز پـــیــران فــراوان ســخـــنــهــا بـــرآنــد
ز خـــــون بـــــرادرش فــــرشــــیــــدوردز رویـــیـــن و لـــهـــاک شـــیـــر نـــبـــرد
کــنــون گــاه کــیـنــســت و آویــخــتــنابــــا گـــیـــو گـــودرز خـــون ریـــخـــتـــن
همـم رنج و مهرسـت و هم درد و کـیناز ایــــران وز شـــــاه ایــــران زمـــــیــــن
بــــزرگـــان تــــرکـــان افــــراســــیـــابز گــفــتـــن بـــکــردنــد مــژگــان پـــر آب
کـه مـا سـربــسـر مـر تـو را بــنـده ایـمبــفــرمــان و رایــت ســرافــگــنــده ایــم
چـــو رویــیــن و پـــیــران ز مـــادر نـــزادچــــو فـــرشــــیـــدورد گـــرامـــی نـــژاد
ز خـــون گـــر در و کـــوه و دریــا شـــوددرازای مـــا هــمـــچـــو پـــهــنـــا شـــود
یــکـــی بـــرنــگــردیــم زیــن رزمــگـــاهار یــــار بـــــاشـــــد خـــــداونــــد مـــــاه
دل شــاه تــرکــان از آن تـــازه گــشــتازان کـــار بـــر دیــگـــر انــدازه گـــشـــت
در گـــنـــج بـــگـــشـــاد و روزی بــــداددلــش پـــر زکــیــن و ســرش پــر ز بـــاد
گــلـه هـرچ بــودش بــدشــت و بــکــوهبــبــخــشـیـد بــر لـشــکـرش هـمـگـروه
ز گــردان شــمــشــیــرزن ســی هــزارگــــزیــــن کـــــرد شـــــاه از در کـــــارزار
ســوی بــلـخ بــامـی فــرســتــادشــانبـــســـی پـــنـــد و انــدرزهــا دادشـــان
کـه گـسـتــهـم نـوذر بــد آنـجــا بــپــایســــواران روشــــن دل و رهـــنـــمــــای
گـزیـن کــرد دیـگـر ســپــه ســی هـزارســـــــــواران گـــــــــرد از در کـــــــــارزار
بــجــیـحــون فــرســتــاد تــا بــگــذرنــدبـــکـــشـــتـــی رخ آب را بـــســـپـــرنــد
بــدان تــا شـب تــیـره بــی سـاخــتــنز ایـــران نـــیـــایـــد یــکـــی تـــاخـــتـــن
فــرســتــاد بــر هـر ســوی لـشــکــریبــسـی چــاره هـا ســاخــت از هـر دری
چـــنــیــن بـــود فـــرمــان یــزدان پـــاککـــه بـــیــدادگـــر شـــاه گــردد هــلــاک
شـب تــیـره بــنـشـسـت بــا بــخــردانجــــهـــانـــدیـــده و رای زن مــــوبــــدان
ز هـرگـونـه بــا او سـخــن ســاخــتــنـدجــهـان را چــپ و راســت انــداخــتــنــد
بــران بــرنـهـادنــد یـکــســر کــه شــاهز جــیــحــون بــران ســو گــذارد ســپــاه
قــراخــان کــه او بـــود مــهــتــر پــســربــــفـــرمـــود تـــا رفـــت پـــیـــش پــــدر
پــدر بــود گــفــتــی بــمــردی بـــجــایبـــبـــالـــا و دیــدار و فـــرهـــنـــگ و رای
ز چــنـدان ســپــه نـیـمـه او را ســپــردجــــهـــانـــدیـــده و نــــامــــداران گــــرد
بــــفــــرمــــودتــــا در بـــــخــــارا بــــودبــــپــــشـــت پــــدر کـــوه خــــارا بــــود
دمــادم فــرســتــد ســلــیـح و ســپــاهخـــورش را شــتـــر نــگــســلــانــد ز راه
ســپــه را ز بــیـکـنـد بــیـرون کــشــیـددمــان تــالــب رود جــیــحــون کــشــیــد
ســـپـــه بــــود ســـرتـــاســـر رودبــــاربــــیـــاورد کــــشــــتــــی و زورق هـــزار
بـیک هـفـتـه بـر آب کـشـتـی گـذشـتسـپــه بــود یـکـسـر هـمـه کـوه ودشـت
بـــخــرطــوم پــیــلــان و شــیــران بــدمگــذرهــای جـــیــحــون پـــر از بـــاد و دم
ز کــشــتــی هـمــه آب شــد نــاپــدیـدبـــیــابـــان آمــوی لــشـــکــر کــشـــیــد
بــیــامــد پــس لــشــکــر افــراســیـاببـــر انـــدیــشـــه رزم بـــگـــذاشـــت آب
پـــراگـــنــد هــر ســـو هــیــونــی دوانیــکـــی مـــرد هــشـــیــار روشـــن روان
بـبـینـید گـفـت از چـپ و دسـت راسـتکـه بــالـا و پــهـنـای لـشـکـر کـجــاسـت
چــو بــازآمــد از هــر ســوی رزمــســازچــنــیــن گــفــت بــا شــاه گــردن فــراز
که چـندین سـپـه را بـرین دشت جـنگعــلــف بـــایــد و ســـاز و جـــای درنــگ
ز یـک ســو بــدریـای گـیـلـان رهـســتچــراگــاه اســبــان و جــای نــشــســت
بــــدیـــن روی جــــیـــحــــون و آب روانخـــــــورش آورد مــــــرد روشــــــن روان
مــیــان انــدرون ریــگ و دشـــت فـــراخســراپــرده و خــیــمــه بــر ســوی کــاخ
دلــش تـــازه تــر گــشــت زان آگــهــیبـــیــامــد بـــدرگــاه شـــاهــنــشـــهــی
ســـپـــهــدار خـــود دیــده بـــد روزگـــارنـــرفــــتــــی بــــگـــفـــتــــار آمـــوزگـــار
بــیــاراســت قــلــب و جــنــاح ســپــاهطـــلــایــه کـــه دارد ز دشـــمــن نــگــاه
هــمــان ســـاقـــه و جـــایــگــاه بـــنــههـمــان مـیـســره راســت بــا مـیـمــنـه
بــیـاراســت لـشــکــر گـهـی شــاهـواربــقــلــب انــدرون تــیـغ زن ســی هــزار
نـگـه کـدر بــر قـلـبــگـه جــای خــویـشسـپــهـبــد بــد و لـشـکـر آرای خــویـش
بــفـرمـود تــا پــیـش او شــد پــشــنـگکــه او داشــتــی چــنــگ و زور نـهـنــگ
بـــلــشــکــر چـــنــو نــامــداری نــبـــودبـــهــر کـــار چـــون او ســـواری نـــبـــود
بــرانــگــیـخــتــی اســب و دم پــلــنـگگــرفــتــی بــکــنــدی ز نــیـروی جــنــگ
هــمـــان نــیــزه آهــنــیــن داشـــتـــیبآورد بـــــر کــــوه بـــــگــــذاشـــــتـــــی
پـشـنگـسـت نامـش پـدر شـیده خـواندکـه شـیـده بــخـورشـیـد تــابــنـده مـانـد
ز گــردان گــردنــکـــشـــان صـــد هــزاربـــــــــدو داد شـــــــــاه از در کــــــــارزار
هـمـان مـیـسـره جــهـن را داد و گـفـتکـه نـیـک اخـتـرت بــاد هـر جـای جـفـت
کـه بــاشـد نـگـهـبــان پـشـت پـشـنـگنــپــیــچــد ســر ار بــارد از ابــر ســنــگ
ســپــاهـی بــجــنـگ کــهـیـلـا ســپــردیـــکـــی تـــیـــزتـــر بـــود ایــلـــای گـــرد
نـــبـــیــره جـــهـــانـــدار فـــراســـیـــابکـه از پــشــت شــیـران ربــودی کــبــاب
دو جــنــگــی ز تــوران ســواران بــدنــدبـــدل یــک بــیــک کــوه ســاران بـــدنــد
ســوی مـیـمـنـه لــشــکــری بــرگــزیـدکـه خـورسـیـد گـشـت از جـهـان نـاپـدید
قـــراخـــان ســـالـــار چــــارم پــــســـرکــمــر بـــســت و آمــد بـــپــیــش پـــدر
بـــدو داد تـــرک چـــگـــل ســـی هــزارســــواران و شــــایــــســــتــــه کــــارزار
طــــرازی و غــــزی و خــــلـــخ ســــوارهــمـــان ســـی هـــزار آزمـــوده ســـوار
کـه ســالـارشـان بــود پــنـجــم پــســریــکـــی نــامــور گـــرد پـــرخـــاشـــخـــر
ورا خــــوانـــدنـــدی گــــو گــــردگـــیـــرکـه بــر کـوه بــگـذاشــتــی تــیـغ و تــیـر
دمــور و جـــرنــجـــاش بـــا او بـــرفـــتبـــیـــاری جـــهـــن ســـرافـــراز تـــفـــت
ز گــردان و جـــنــگ آوران ســـی هــزاربــــرفـــتــــنـــد بــــا خـــنـــجــــر کـــارزار
جــهـانــدیـده نــســتــوه ســالــارشــانپــــشـــنـــگ دلـــاور نـــگـــهـــدارشـــان
هـمـان ســی هـزار از یـلـان تــرکــمـانبـــرفــتـــنــد بـــا گــرز و تــیــر و کــمــان
ســپــهـبــد چــو اغـریـرث جــنـگـجــویکـه بــا خـون یـکـی داشـتــی آب جــوی
وزان نـــامـــور تـــیــغ زن ســـی هـــزارگــــزیــــن کـــــرد شـــــاه از در کـــــارزار
ســپــهــبــد چــو گــرســیـوز پــیـلــتــنجــهــانــجــوی و ســالــار آن انــجـــمــن
بــــدو داد پــــیـــلـــان و ســــالـــارگـــاهســـر نـــامـــداران و پـــشـــت ســـپـــاه
ازان پـــس گـــزیــد از یــلـــان ده هـــزارکــه ســـیــری نــدادنــد کــس از کــارزار
بــــفـــرمـــود تـــا در مـــیـــان دو صـــفبآوردگــــــاه بـــــــر لــــــب آورده کــــــف
پــراگـنـده بــر لـشـکـر اســب افـگـنـنـددل و پــشــت ایــرانــیــان بــشــکــنــنــد
ســوی بــاخــتــر بــود پــشـت ســپــاهشـب آمـد بــه پــیـلـان بــبــســتــنـد راه
چــنـیـن گـفــت ســالـار گـیـتــی فــروزکــه دارد ســپــه چــشــم بــر نــیـمــروز
چـــو آگــاه شـــد شـــهــریــار جـــهــانز گـــفــــتــــار بــــیـــدار کــــار آگـــهـــان
ز تــــرکــــان وز کــــار افــــراســــیــــابکـــه لـــشـــکـــرگـــه آورد زیــن روی آب
سـپـاهی ز جـیحـون بـدین سـو کشـیدکـه شـد ریگ و سـنـگ از جـهان نـاپـدید
چـو بـشـنـیـد خـسـرو یـلـانـرا بــخـوانـدهـمـه گـفـتــنـی پــیـش ایـشـان بــرانـد
ســپــاهــی ز جــنــگ آوران بـــرگــزیــدبـــزرگــان ایــران چـــنــانــچــون ســزیــد
چـشـیده بـسـی از جـهان شـور و تـلخبـــیــاری گــســـتـــهــم نــوذر بـــبـــلــخ
بـــاشــکــش بــفــرمــود تــا ســوی زمبـــرد لـــشـــکـــر و پـــیــل و گـــنــج درم
بـــدان تــا پــس انــدر نــیــایــد ســپــاهکـــنـــد رای شـــیـــران ایـــران تــــبــــاه
ازان پــس یـلــان را هـمــه بــرنـشــانـدبــزد کــوس رویــیــن و لــشــکــر بــرانــد
هـمـی رفــت بــا رای و هـوش و درنـگکــه تــیـزی پــشــیـمــانـی آرد بــجــنـگ
ســپــهــدار چــون در بــیــابــان رســیـدگــرازیــدن و ســـاز و لــشـــکـــر بـــدیــد
ســپـــه را گــذر ســوی خـــورازم بـــودهــمـــه رنـــگ و دشـــت از در رزم بـــود
بــچـپ بــر دهـسـتـان و بــر راسـت آبمــیـان ریـگ و پــیـش انــدر افــراســیـاب
چــو خــورشــیــد ســر زد ز بـــرج بـــرهبـــیــاراســـت روی زمــیــن یــکـــســـره
ســپــهــدار تــرکــان ســپــه را بـــدیــدبــزد نــای رویـیــن و صــف بــرکــشــیــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.