ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:35 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
جـهـان شـد پــر آوای بــوق و سـپــاههــمــه بـــرنــهــادنــد ز آهــن کـــلـــاه
چــو خــســرو بــدیـد آن ســپــاه نـیـادل پـــادشـــا شـــد پـــر از کــیــمــیــا
خـود و رسـتـم و طـوس و گودرز و گیوز لــشــکــر بــســی نــامــبــردار نــیـو
هـمـی گـشــت بــر گـرد آن رزمـگــاهبــیــابـــان نــگــه گــرد و بــی راه و راه
کـه لشـکـر فـزون بـود زان کـو شـمردهـمــان ژنــده پــیـلــان و مــردان گــرد
بــگـرد ســپــه بــر یـکـی کـنـده کــردطــلــایـه بــهــر ســو پــراگــنــده کــرد
شــب آمــد بــکــنــده در افــگــنـد آببــدان ســو کـه بــد روی افــراســیـاب
دو لشکر چـنین هم دو روز و دو شباز ایـشــان یـکــی را نــجــنــبــیـد لــب
تـو گـفـتـی کـه روی زمـین آهـنـسـتز نــیـزه هــوا نــیـز در جــوشــنــســت
ازیـن روی و زان روی بــر پـشـت زیـنپــیـاده بــپــیـش انـدرون هـمــچــنـیـن
تـو گفـتـی جـهان کوه آهن شـدسـتهمان پـوشش چـرخ جـوشن شدست
ســتــاره شــمـر پــیـش دو شـهـریـارپــر انــدیــشــه و زیــجــهــا بـــرکــنــار
هـمـی بــاز جــســتــنـد راز ســپــهـربــصــلــاب تــا بــر کــه گــردد بــمــهــر
ســپــهـر انـدر آن جــنـگ نـظـاره بــودسـتـاره شـمـر سـخـت بــیـچـاره بــود
بــروز چــهـارم چــو شــد کــار تــنــگبــپــیـش پــدر شــد دلــاور پــشــنــگ
بــدو گـفــت کـای کـدخــدای جــهـانســـرافــراز بـــر کــهــتـــران و مــهــان
بــفــر تــو زیـر فــلـک شــاه نـیـســتتـرا مـاه و خـورشـید بـد خـواه نـیسـت
شـــود کـــوه آهـــن چـــو دریـــای آباگـــر بـــشـــنـــود نـــام افـــرســـیــاب
زمــیــن بـــر نــتـــابـــد ســـپـــاه تـــرانــه خــورشــیــد تـــابـــان کــلــاه تـــرا
نـیـایـد ز شـاهـان کـسـی پــیـش تــوجـزیـن بـی پـدر بـد گـوهـر خـویـش تـو
ســیـاوش را چــون پــســر داشـتــیبـــرو رنـــج و مـــهــر پـــدر داشـــتـــی
یــکـــی بـــاد نـــاخـــوش ز روی هــوابــــرو بـــرگـــذشـــتـــی نـــبـــودی روا
ازو سـیر گشـتـی چـو کـردی درسـتکه او تـاج و تـخـت و سپـاه تـو جـست
گـر او را نـکـشـتــی جــهـانـدار شــاهبــدو بــاز گــشــتــی نـگــیـن و کــلــاه
کـنـون ایـنـک آمـد بـپـیـشـت بـجـنـگنــبــایــد بــه گــیــتــی فــراوان درنــگ
هر آن کـس کـه نیکـی فـرامـش کـندهــمــی رای جـــان ســیــاوش کــنــد
بـــپـــروردی ایــن شـــوم نـــاپـــاک راپــــدروار نـــســـپــــردیـــش خــــاک را
هــمــی داشــتــی تـــا بـــر آورد پـــرشـــد از مـــهـــر شــــاه از در تــــاج زر
ز تــوران چــو مــرغــی بــایـران پــریـدتــو گـفــتــی کــه هـرگــز نـیـا را نـدیـد
ز خـوبـی نگه کـن که پـیران چـه کـردبــــدان بــــی وفـــا نـــاســـزاوار مـــرد
هـمــه مـهـر پــیـران فــرامــوش کــردپـر از کـیـنـه سـر دل پـر از جـوش کـرد
همی بـود خامش چـو آمد بـه مشتچـنـان مـهـربــان پـهـلـوان را بــکـشـت
از ایران کـنون بـا سـپـاهی بـه جـنـگبــیـامــد بــه پــیـش نــیـا تــیـزچــنــگ
نـه دیـنـار خـواهـد نـه تــخـت و کـلـاهنه اسـب و نه شمشیر و گنج و سپـاه
ز خـویشان جـز از جـان نخواهد همیســخــن را ازیـن در نــکــاهــد هـمــی
پــدر شـاه و فـرزانـه تـر پــادشـاسـتبـدیت راسـت گـفـتـار من بـر گـواسـت
از ایـرانـیـان نـیـسـت چـنـدین سـخـنسـپـه را چـنـین دل شـکـسـتـه مـکـن
بــدیـشــان چــبــایـد ســتــاره شـمـربــشــمــشــیـر جــویـنـد مــردان هـنـر
ســواران کــه در مـیـمــنـه بــا مـنـنـدهــمــه جــنــگ را یـکــدل و یـکــتــنــد
چــو دســتــور بــاشــد مــرا پــادشــااز ایــشــان نــمــانــم یــکــی پــارســا
بــدوزم ســر و تــرگ ایـشــان بــتــیـرنــه انــدیــشــم از کــنــده و آبـــگــیــر
چـو بـشـنـید افـراسـیـاب این سـخـنبــدو گـفـت مـشـتــاب و تـنـدی مـکـن
سـخـن هرچ گفتـی همه راسـت بـودجــز از راســتــی را نــبـــایــد شــنــود
ولــیـکــن تــو دانـی کــه پــیـران گــردبــگـیـتــی هـمـه راه نـیـکــی ســپــرد
نــبـــد در دلــش کــژی و کــاســتــینـجـسـتـی بـه جـز خـوبـی و راسـتـی
هـمـان پـیـل بــد روز جـنـگ او بـه زورچــو دریـا دل و رخ چــو تــابــنــده هـور
بـــرادرش هــومــان پـــلــنــگ نــبـــردچــو لــهـاک جــنـگــی و فــرشــیـدورد
ز تــرکــان ســواران کــیــن صــدهــزارهـــمـــه نـــامــــجــــوی از در کــــارزار
بـرفـتـنـد از ایدر پـر از جـنـگ و جـوشمــن ایـدر نـوان بــا غــم و بــا خــروش
ازان کو بـرین دشـت کین کشتـه شدزمـیـن زیـر او چــو گـل آغـشـتــه شـد
هـمـه مـرز تــوران شـکـســتــه دلـنـدز تــیـمــار دل را هـمـی بــگــســلــنـد
نـبــیـنـنـد جــز مـرگ پــیـران بــخـوابنــخــوانــد کــســی نــام افــراســیـاب
بـــبــــاشـــیـــم تـــا نـــامـــداران مـــامــهــان و ز لـــشـــکـــر ســـواران مـــا
بــبــیــنــنــد ایــرانــیــان را بــچــشــمز دل کم شود سـوگ بـا درد و خـشـم
هـم ایـرانـیـان نـیـز چــنـدیـن ســپــاهبـــبـــیــنــنــد آیــیــن تــخــت و کــلــاه
دو لشـکر بـرین گونه پـر درد و خـشمسـتــاره بــه مـا دارد از چــرخ چــشـم
بـانـبـوه جـسـتـن نه نیکـوسـت جـنگشـکـسـتــی بــود بــاد مـانـد بــچـنـگ
مــبــارز پــراگــنــده بــیــرون کــنــیــماز ایـشـان بــیـابــان پـر از خـون کـنـیـم
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه ای شـهـریـارچـو زیـن گـونـه جــویـی هـمـی کـارزار
نـخــسـتــیـن ز لـشـکـر مـبــارز مـنـمکـه بـر شـیـر و بـر پـیل اسـب افـگـنـم
کـــســـی را نــدانــم کــه روز نــبـــردفــشــانـد بــر اســب مــن از دور گــرد
مــرا آرزو جــنــگ کــیـخــســروســتکــه او در جــهـان شــهـریـار نــوســت
اگـر جـویـد او بــی گـمـان جـنـگ مـنرهــایــی نــیــابـــد ز چـــنــگـــال مــن
دل و پـشـت ایشـان شـکسـتـه شودبــارن انـجــمــن کــار بــســتــه شــود
و گـر دیـگـری پـیـشـم آیـد بــه جـنـگبــخــاک انــدر آرم ســرش بــی درنـگ
بــدو گــفــت کــای کــار نـادیـده مــردشـهـنـشــاه کـی جــویـد از تــو نـبــرد
اگــر جــویـدی هــم نــبــردش مــنــمتـــن و نـــام او زیـــر پـــای افـــگـــنـــم
گــــر او بـــــا مــــن آیــــد بآوردگـــــاهبــرآســایـد از جــنــگ هــر دو ســپــاه
بـدو شـیده گـفـت ای جـهاندیده مـردچـشـیده ز گیتـی بـسـی گرم و سـرد
پـسـر پـنج زنده سـت پـیشـت بـپـاینــمـــانــیــم تـــا تـــو کـــنــی رزم رای
نـه لـشـکـر پـسـنـدد نـه ایزد پـرسـتکـه تـو جـنـگ او را کـنـی پـیشـدسـت
بــدو گـفــت شــاه ای ســرفـراز مـردنـه گــرم آزمـوده ز گــیـتــی نـه ســرد
از ایـــدر بــــرو تـــا مـــیـــان ســـپـــاهازیــشــان یــکــی مــرد دانــا بـــخــواه
بــکـیـخـسـرو از مـن پــیـامـی رسـانکـه گـیـتـی جـز ایـن دارد آیین و سـان
نـــبــــیـــره کـــه رزم آورد بــــا نـــیـــادلــش بــر بــدی بــاشــد و کــیــمــیــا
چــنــیــن بـــود رای جــهــان آفــریــنکـه گـردد جـهـان پـر ز پـرخـاش و کـین
سـیاوش نـه بـر بـیگـنه کـشـتـه شـدشـد از آموزگاران سـرش گشـتـه شـد
گـنـه گــر مـرا بــود پــیـران چــه کــردچــو رویـیــن و لــهــاک وفــرشــیــدورد
که بـر پشت زینشان بـبـایست بستپــر از خــون بــکــردار پــیـلـان مـســت
گـر ایـدونـک گـویـم کـه تــو بــدتــنـیبـــد انــدیــش وز تـــخـــم آهــرمــنــی
بــگــوهـر نـگـه کــن بــتــخــمـه مـنـمنـکـوهـش هـمـی خـویـشـتـن را کـنـم
تــو ایـن کـیـن بــگـودرز و کـاوس مـانکــه پــیـش مـن آرنـد لــشــکــر دمـان
نه زان گفتـم این کز تـو تـرسان شدموگـر پــیـر گـشــتــم دگـر ســان شـدم
هـمــه ریـگ و دریـا مــرا لــشــکــرنـدهــمــه نــره شــیــرنــد و کــنــداورنــد
هر آنـگـه کـه فـرمـان دهم کـوه گـنگچــو دریـا کـنـنـد ای پــسـر روز جــنـگ
ولـیـکــن هـمـی تــرســم از کــردگـارز خـــون ریـــخـــتــــن وز بــــد روزگـــار
کــه چــنـدیـن ســرنـامـور بــی گـنـاهجـــدا گــردد از تـــن بـــدیــن رزمــگــاه
گـر از پـیـش مـن بـر نـگـردی ز جـنـگنــگــردی هــمــانــا کــه آیــدت نــنــگ
چـو بـا مـن بـسـوگـنـد پـیـمـان کـنـیبـکـوشـی کـه پـیمـان مـن نـشـکـنـی
بــدیـن کــار بــاشــم تــرا رهـنــمــایکـه گـنـج و سـپـاهـت بـمـانـد بــجـای
چــو کــار ســیـاوش فــرامـش کــنـینـــیــارا بـــتـــوران بـــرامـــش کـــنــی
بـرادر بـود جـهـن و جـنـگـی پـشـنـگکـه در جــنـگ دریـا کـنـد کـوه ســنـگ
هــران بــوم و بــرکــان ز ایـران نــهـیبــفــرمــان کــنـم آن ز تــرکــان تــهـی
ز گــنــج نــیـاکــان مــا هـرچ هـســتز دیـنـار وز تــاج و تــخــت و نـشـسـت
ز اسـب و سـلـیـح و ز بــیـش و ز کـمکــه مــیــراث مــانــد از نــیــا زادشـــم
ز گــنــج بــزرگــان و تــخــت و کــلــاهز چــیـزی کــه بــایــد ز بــهــر ســپــاه
فـرسـتـم هـمـه هـمـچـنـین پـیش تـوپــســر پــهــلــوان و پــدر خــویـش تــو
دو لــشــکــر بـــرآســایــد از رنــج رزمهـــمـــه روز مـــا بــــازگـــردد بـــبـــزم
ور ایـــدونـــک جـــان تــــرا اهـــرمـــنبــپــیـچـد هـمـی تـا بــپــوشـی کـفـن
جـز از رزم و خـون کردنت رای نیسـتبــمـغــز تــو پــنـد مـرا جــای نـیـســت
تــو از لـشـکـر خـویـش بــیـرون خـراممــگــر خــود بــرآیــدت ازیـن کــار کــام
بـــــگـــــردیــــم هـــــر دو بآوردگـــــاهبــر آسـایـد از جــنـگ چـنـدیـن سـپــاه
چو من کشته آیم جهان پـیش تـستسـپـه بـندگان و پـسر خـویش تـسـت
و گر تـو شـوی کشـتـه بـر دسـت منکـــســـی را نـــیــازارم از انـــجـــمـــن
ســـپـــاه تـــو در زیــنــهــار مـــنــنـــدهــمــه مــهــتــرانــنــد و یــار مــنــنــد
وگـر زانـکـه بــامـن نـیـایـی بـه جـنـگنــتــابــی تــو بــا کــار دیــده نــهــنــگ
کـمـر بـسـتـه پـیـش تـو آیـد پـشـنـگچــو جـــنــگ آوری او نــســازد درنــگ
پــدر پــیــر شــد پــایــمــردش جــوانجـــوانــی خـــردمــنــد و روشــن روان
بآوردگــــه بـــــا تـــــو جـــــنــــگ آورددلــیــرســت و جـــنــگ پـــلــنــگ آورد
بــبــیـنـیـم تــا بــر کـه گـردد سـپــهـرکــرا بــر نــهــد بــر ســر از تــاج مــهـر
ورایــدونــک بـــا او نــجــویــی نــبـــرددگـرگـونـه خــواهـی هـمـی کــار کــرد
بــمـان تـا بــیـاسـایـد امـشـب سـپـاهچــو بــر ســر نـهـد کــوه زریـن کــلــاه
ز لــشــکــر گــزیــنــیــم جــنــگــاورانســــرافــــراز بــــا گــــرزهـــای گـــران
زمــیــن را ز خــون رود دریــا کــنــیــمز بــالــای بــد خــواه پــهــنــا کــنــیــم
دوم روز هــنــگـــام بـــانــگ خـــروسبــبــنــدیــم بــر کــوهــه پــیــل کــوس
ســـران را بـــه یـــاری بـــرون آوریـــمبـــجـــوی انـــدرون آب و خـــون آوریــم
چــو بــد خــواه پــیـغـام تــو نـشــنـودبــپــیــچــد بــدیـن گــفــتــهــا نــگــرود
بــتــنــهـا تــن خــویـش ازو رزم خــواهبــــدیــــدار دوراز مــــیــــان ســــپــــاه
پـــســـر آفــریــن کــرد و آمــد بـــرونپـــدر دیــده پـــر آب و دل پـــر ز خـــون
گــزیــن کــرد از مــوبـــدان چــار مــردچـشیده بـسـی از جـهان گرم و سـرد
وزان نـــامـــداران لـــشــــکــــر هـــزارخـــردمــنــد و شـــایــســـتـــه کــارزار
بــره چــون طــلــایــه بــدیــدش ز دوردرفـــش و ســــنـــان ســــواران تــــور
ز تـرکـان که هر آنکس که بـد پـیشـروزنـــــاکـــــاردیــــده جـــــوانـــــان نـــــو
بـــره بـــا طــلــایــه بـــر آویــخــتـــنــدبــنـام از پــی شـیـده خـون ریـخــتــنـد
تـنـی چـنـد از ایرانـیـان خـسـتـه شـدوزان روی پــیــکــار پــیــوســتــه شــد
هـم انـدر زمـان شـیـده آنـجــا رسـیـدنـــگـــهـــبـــان ایــرانـــیـــان را بـــدیــد
دل شـیده کـشـت انـدر آن کـار تـنـگهـمـی بــاز خـوانـد آن یـلـانـرا ز جـنـگ
بــایــرانــیــان گــفــت نــزدیــک شــاهســواری فــرســتــیــد بــا رســم و راه
بـگـویـد کـه روشـن دلـی شـیـده نـامبـــشــاه آوریــدســت چــنــدی پــیــام
از افــراســیـاب آن ســپــهــدار چــیـنپــــدر مــــادر شــــاه ایـــران زمـــیـــن
ســواری دمــان از طــلــایــه بـــرفــتبـــر شـــاه ایــران خـــرامــیــد تـــفــت
کـه پــیـغـمـبــر شــاه تــوران ســپــاهگـوی بــر مـنـش بــر درفـشـی سـیـاه
همی شـیده گـوید کـه هسـتـم بـنامکــســـی بـــایــدم تـــا گــزارم پـــیــام
دل شـاه شـد زان سـخـن پـر ز شـرمفـــرو ریــخـــت از دیــدگـــان آب گـــرم
چـنین گفت کین شیده خـال منسـتبــبــالــا و مــردی هــمــال مــنــســت
نـگـه کــرد گــردنـکــشــی زان مـیـاننـــبـــد پـــیــش جـــز قـــارن کـــاویــان
بــدو گــفــت رو پــیــش او شــادکــامدرودش ده از مــا و بـــشـــنــو پـــیــام
چــو قــارن بــیـامــد ز پــیـش ســپــاهبــدیـد آن درفــشــان درفــش ســیــاه
چـــو آمـــد بـــر شـــیــده دادش درودز شــــاه و ز ایـــرانـــیـــان بــــرفــــزود
جــوان نـیـز بــگـشـاد شـیـریـن زبــانکـــه بـــیــدار دل بـــود و روشـــن روان
بـگـفـت آنـچـه بـشـنـید ز افـراسـیـابز آرام وز بــــــزم و رزم و شــــــتــــــاب
چـو بـشـنـیـد قـارن سـخـنـهـای نـغـزازان نـــامـــور بــــخـــرد پـــاک مـــغـــز
بــیــامــد بـــر شــاه ایــران بــگــفــتکـه پــیـغــامـهـا بــا خــرد بــود جــفـت
چـو بـشـنـیـد خـسـرو ز قـارن سـخـنبـــیــاد آمــدش گــفـــتـــهــای کــهــن
بـــخـــنــدیــد خـــســـرو ز کـــار نــیــاازان جـــســـتـــن چـــاره و کـــیــمــیــا
ازان پـس چـنـین گـفـت کـافـراسـیابپـشـیمان شـدسـت از گـذشـتـن ز آب
ورا چـشـم بــی آب و لـب پـر سـخـنمــــرا دل پــــر از دردهــــای کــــهــــن
بــکــوشــد کــه تــا دل بــپــیـچــانـدمبــبــیـشــی لــشــکــر بــتــرســانــدم
بــدان گـه کــه گــردنـده چــرخ بــلـنـدنـــگـــردد بـــبـــایــســـت روز گـــزنـــد
کـنـون چـاره مـا جـزیـن نـیـسـت رویکه من دل پـر از کین شـوم پـیش اوی
بــــگــــردم بآورد بــــا او بــــجــــنـــگبــهـنـگــام کــوشــش نــســازم درنـگ
هـــمـــه بـــخـــردان و ردان ســـپـــاهبآواز گــفــتـــنــد کــیــن نــیــســت راه
جــهـانــدیـده پــردانــش افــراســیـابجـز از چـاره جـسـتـن نـبـیـنـد بــخـواب
نــدانــد جــز از تــنــبـــل و جــادویــیفــریـب و بــدانـدیـشــی و بــدخــویـی
ز لـشــکـر کـنـون شــیـده را بــرگـزیـدکــه ایـن دیــد بــنــد بــدی را کــلــیــد
هـمـی خــواهـد از شـاه ایـران نـبــردبــــدان تــــا کـــنـــد روز مـــا را بــــدرد
تـــو بـــر تـــیــزی او دلــیــری مــکـــناز ایـــران وز تــــاج ســـیـــری مـــکـــن
وگــر شــیــده از شــاه جــویـد نــبــردبآورد گــــســــتــــاخ بــــا او مــــگــــرد
بــدسـت تــو گـر شـیـده گـردد تــبــاهیـکــی نـامـور کــم شــود زان ســپــاه
وگــر دور از ایــدر تــو گــردی هــلــاکز ایــران بـــرآیــد یــکــی تــیــره خــاک
یـکــی زنــده از مــا نـمــانــد بــجــاینــه شــهـر و بــر و بــوم ایـران بــپــای
کـسـی نـیـسـت مـا را ز تـخـم کـیـانکــه کـیـن را بــبــنـدد کــمـر بــر مـیـان
نـیـای تــو پــیـری جــهـانـدیـده اسـتبــتـوران و چـیـن در پـسـنـدیـده اسـت
هـمـی پـوزش آرد بـدیـن بـد کـه کـردز بــیـچـارگـی جــسـت خـواهـد نـبــرد
هـمــی گــویـد اســبــان و گــنـج درمکـــه بـــنــهــاد تـــور از پـــی زادشـــم
هـمـان تـخـت شـاهـی و تــاج سـرانکــــمـــرهـــای زریـــن و گــــرز گــــران
سـپــارد بــگـنـج تــو از گـنـج خـویـشهـمـی بــاز خـرد بــدیـن رنـج خـویـش
هــران شــهــر کــز مــرزایـران نــهـیهـمـی کـرد خــواهـد ز تــرکـان تــهـی
بـــایــران خــرامــیــم پــیــروز و شــادز کـــار گـــذشـــتـــه نــگـــیــریــم یــاد
بــریـن گـفــتــه بــودنـد پــیـر و جــوانجـــز از نــامــور رســـتـــم پـــهــلـــوان
که رستم همی ز آشتی سربگاشتز درد ســیـاوش بــدل کــیـنـه داشــت
هـمـی لـب بـدنـدان بــخـوایـیـد شـاههـمـی کــرد خــیـره بــدیـشــان نـگـاه
وزان پـس چنین گفت کین نیست راهبـــایــران خـــرامــیــم زیــن رزمـــگـــاه
کـجـا آن همـه رسـتـم و سـوگـنـد مـاهــمــان بــدره و گــفــتــه و پــنــد مــا
جــو بــر تــخـت بــر زنـده افـراسـیـاببــمــانــد جــهــان گــردد از وی خــراب
بــکـاوس یـکـسـر چــه پــوزش بــریـمبــدیـن دیـدگــان چــو بــدو بــنــگــریـم
شـنـیـدیـم کـه بــر ایـرج نـیـکـبــخــتچــه آمـد بــتــور از پــی تــاج و تــخـت
ســـیــاوش را نــیــز بـــر بـــیــگـــنــاهبـکـشـت از پـی گـنج و تـخـت و کـلـاه
فــریــبـــنــده تــرکــی ازان انــجــمــنبـــیــامــد خـــرامــان بـــنــزدیــک مــن
گر از من همی جـسـت خـواهد نبـردشـــارا چـــرا شــد چـــنــیــن روی زرد
هـمـی از شـمـا ایـن شــگـفـت آیـدمهـمـان کــیـن پــیـشــیـن بــیـفــزایـدم
گــمــانــی نــبـــردم کـــه ایــرانــیــانگــشــایـنـد جــاویـد زیـن کــیـن مـیـان
کــســی را نــدیــدم ز ایــران ســپــاهکــه افــگــنــده بــود انـدریـن رزمــگــاه
کـه از جـنگ ایشـان گـرفـتـی شـتـاببـــگــفــت فــریــبـــنــده افــراســیــاب
چــو ایـرانـیـان ایـن سـخــنـهـا ز شـاهشـنـیـدنـد و پــیـچــان شـدنـد از گـنـاه
گـرفــتــنـد پــوزش کـه مـا بــنـده ایـمهـم از مـهـربــانـی ســرافــگـنـده ایـم
نـخـواهـد شـهـنـشـاه جــز نـام نـیـکوگــر کـــارهــا را ســـرانــجـــام نــیــک
ســتــوده جــهــانــدار بــرتــر مــنــشنـخــواهـد کــه بــر مــابــود ســرزنـش
کــه گــویـنـد از ایـران ســواری نـبــودکــه یــارســت بــا شــیـده رزم آزمــود
کــه آمــد ســواری بـــدشــت نــبـــردجــز از شـاهـشـان ایـن دلـیـری نـکـرد
نــخــواهـد مــگــر خــســرو مــوبــدانکــه بـــر مــا بـــود نــنــگ تــا جــاودان
بــدیـشـان چـنـیـن پــاسـخ آورد شـاهکـــه ای مـــوبـــدان نـــمـــایــنـــده راه
بــدانــیــد کــایـن شــیــده روز نــبــردپـــدر را نـــدارد بـــهـــامـــون بــــمـــرد
ســلـیـحــش پــدر کـرده از جــادویـیز کــژی و بـــی راهــی و بـــدخــویــی
نــبــاشــد ســلــیــح شــمــا کــارگــربـــدان جـــوشــن و خـــود پـــولــادبـــر
هــمــان اســبـــش از بـــاد دارد نــژادبـدل هـمـچـو شـیـر و بـرفـتـن چـو بـاد
کـســی را کـه یـزدان نـدادســت فــرنــبــاشــدش بــا چــنـگ او پــای و پــر
هـمـان بــا شــمـا او نـیـایـد بــجــنـگز فـــر و نـــژاد خــــود آیـــدش نـــنـــگ
نـــبـــیــره فـــریـــدون و پـــور قـــبـــاددو جــنـگــی بــود یـک دل و یـک نـهـاد
بـــســوزم بـــرو تــیــره جــان پــدرشچـو کـاوس را سـوخـت او بـر پـسـرش
دلـــیــران و شـــیــران ایــران زمــیــنهــمــه شـــاه را خـــوانــدنــد آفــریــن
بـــفـــرمــود تـــا قــارن نــیــک خـــواهشــود بـــاز و پـــاســخ گــزارد ز شــاه
کـه این کـار مـا دیـر و دشـوار گـشـتســخــنــهــا ز انــدازه انــدر گــذشــت
هـنـر یـافـتــه مـرد سـنـگـی بــجـنـگنــجـــویــد گــه رزم چـــنــدیــن درنــگ
کـنـون تــا خــداونـد خــورشـیـد و مـاهکــــراشــــاد دارد بــــدیـــن رزمـــگـــاه
نـخـواهـم ز تـو اسـب و دیـنـار و گـنـجکـه بــر کـس نـمـانـد سـرای سـپــنـج
بــــزور جـــهـــان آفـــریـــن کـــردگـــاربــــدیـــهـــیـــم کــــاوس پــــروردگــــار
کــه چــنـدان نـمــانـم شــمـا را زمـانکــه بــر گــل جــهــد تــنــدبــاد خــزان
بــدان خـواسـتـه نـیـسـت مـا را نـیـازکـــه از جـــور و بـــیــدادی آمـــد فـــراز
کــرا پــشــت گــرمــی بــیــزدان بــودهـمـیـشـه دل و بــخــت خــنـدان بــود
بـر و بـوم و گـنج و سـپـاهت مراسـتهمـان تـخـت و زرین کـلـاهت مراسـت
پـشـنگ آمـد و خـواسـت از مـن نبـردزره دار بـــی لـــشـــکـــر و دار و بــــرد
سـپـیده دمـان هـسـت مـهـمـان مـنبــخــنـجــر بــبــیـنـد ســرافـشـان مـن
کـسـی را نـخــواهـم ز ایـران ســپــاهکـــــه بـــــا او بـــــگـــــردد بآوردگـــــاه
من و شیده و دشـت و شـمشیر تـیزبـــرآرم بـــفــرجـــام ازو رســتـــخـــیــز
گــر ایـدونــک پــیـروز گــردم بــجــنـگنسـازم بـرین سـان کـه گـفـتـی درنگ
مـبــارز خــروشــان کـنـیـم از دور رویز خـون دشـت گـردد پـر از رنگ و بـوی
ازان پــس یـلــان را هـمـه هـمــگــروهبـــجــنــگ انــدر آریــم بــر ســان کــوه
چو این گفت بـاشی بـه شیده بـگویکـه ای کــم خــرد مـهـتــر کــامـجــوی
نــه تــنــهــا تــو ایــدر بـــکــام آمــدینـه بــر جــســتــن نـنـگ و نـام آمــدی
نــه از بـــهــر پـــیــغــام افــراســیــابکــه کــردار بــد کــرد بــر تــو شــتــاب
جــهـانـدارت انـگــیـخــت از انـجــمــنســتــودانــت ایــدر بـــود هــم کــفــن
گــزنــد آیــدت زان ســر بـــی گــزنــدکـه از تــن بــریـدنـد چــون گـوســفـنـد
بـــیــامــد دمــان قــارن از نــزد شـــاهبـــنـــزد یــکـــی آن درفـــش ســـیـــاه
سـخـن هـرچ بـشـنـیـد بــا او بـگـفـتنـمــانـد ایـچ نـیـک و بــد انـدر نـهـفــت
بــشــد شــیـده نـزدیـک افـراســیـابدلـش چــون بــر آتــش نـهـاده کــبــاب
بـــبـــد شــاه تــرکــان ز پــاســخ دژمغـمـی گـشـت و بــرزد یـکـی تــیـز دم
ازان خـــــــواب کـــــــز روزگــــــار درازبـدیـد و ز هـر کـس هـمـی داشـت راز
سـرش گـشـت گـردان و دل پـرنـهیببــدانـسـت کـامـد بــتــنـگـی نـشـیـب
بـــدو گــفــت فــردا بــدیــن رزمــگــاهز افـــگـــنـــده مـــردان نــیــابـــنــد راه
بــشـیـده چــنـیـن گـفـت کـز بــامـدادمـکـن تــا دو روز ای پــسـر جـنـگ یـاد
بــدیـن رزم بــشـکـسـت گـویـی دلـمبــر آنـم کــه دل را ز تــن بــگــســلــم
پـسـر گفـت کای شـاه تـرکان و چـیندل خــویــش را بــد مــکــن روز کــیــن
چــو خــورشــیـد فـردا بــر آرد درفـشدرفــشــان کــنـد روی چــرخ بــنـفــش
مــن و خـــســـرو و دشـــت آوردگــاهبـــرانــگــیــزم از شـــاه گــرد ســـیــاه
چـــو روشــن شــد آن چـــادر لــاژوردجــهــان شــد بــه کــردار یــاقــوت زرد
نشسـت از بـر اسـب چـنگی پـشنگز بــاد جــوانــی ســرش پــر ز جــنــگ
بــجـوشـن بــپــوشـیـد روشـن بــرشز آهــن کـــلـــاه کـــیــان بـــر ســـرش
درفـشـش یکی تـرک جـنگی بـچـنگخــرامــان بــیــامــد بــســان پــلــنــگ
چــو آمــد بـــنــزدیــک ایــران ســپــاهیــکــی نــامــداری بــشــد نــزد شــاه
کــه آمــد ســـواری مــیــان دو صـــفسـرافـراز و جـوشـان و تــیـغـی بــکـف
بـخـندید ازو شاه و جـوشن بـخواستدرفـــش بــــزرگـــی بــــرآورد راســـت
یـکــی تــرگ زریـن بــســر بــر نــهـاددرفــــشــــش بــــرهــــام گــــودرز داد
هـمـه لـشـکـرش زار و گـریان شـدنـدچــو بــر آتــش تــیــز بــریــان شــدنــد
خــروشـی بــر آمـد کـه ای شـهـریـاربآهــن تـــن خـــویــش رنــجـــه مـــدار
شهان را همه تـخـت بـودی نشسـتکـه بـر کـین کـمـر بـر مـیان تـو بـسـت
کـه جـز خـاک تـیره نشـسـتـش مبـادبــهــیـچ آرزو کــام و دســتــش مــبــاد
سـپــهـدار بــا جــوشـن و گـرز و خـودبــلــشــکــر فــرســتــاد چــنــدی درود
کـه یـک تـن مـجـنـبــیـد زیـن رزمـگـاهچـپ و راسـت و قـلـب و جـناح سـپـاه
نبـاید که جـوید کسی جـنگ و جـوشبـــــرهــــام گـــــودرز داریــــد گـــــوش
چـو خـورشـیـد بــر چـرخ گـردد بــلـنـدبـــبــیــنــیــد تــا بـــر کــه آیــد گــزنــد
شــمــا هــیــچ دل را مــداریـد تــنــگچــنـیـنـســت آغــاز و فـرجــام جــنـگ
گـهـی بــر فـراز و گـهـی در نـشــیـبگـهـی شـادکـامـی گـهـی بــا نـهـیـب
بــرانــگــیـخــت شــبــرنــگ بــهـزاد راکـــه دریـــافـــتــــی روز تــــگ بــــاد را
مـیـان بـسـتـه بـا نـیـزه و خـود و گـبـرهـمـی گــرد اســبــش بــر آمـد بــابــر
مــیــان دو صــف شــیــده او را بــدیـدیـکـی بــاد سـرد از جـگـر بــر کـشـیـد
بــــدو گـــفـــت پــــور ســـیـــاوش ردتـــوی ای پـــســـنـــدیـــده پــــرخـــرد
نــبـــیــره جــهــانــدار تــوران ســپــاهکـه سـایـد هـمـی تـرگ بــر چـرخ مـاه
جــز آنـی کــه بــر تــو گــمــانـی بــردجـــهــانــدیــده یــی کــو خــرد پـــرورد
اگـر مـغـز بــودیـت بــا خــال خــویـشنـکـردی چـنـین جـنـگ را دسـت پـیش
اگـر جــنـگ جــویـی ز پــیـش سـپــاهبـــرو دور بـــگــزیــن یــکـــی رزمــگــاه
کــز ایـران و تــوران نــبــیـنــنــد کــسنـــخــــواهـــیـــم یـــاران فــــریـــادرس
چــنــیـن داد پــاســخ بــدو شــهـریـارکــــه ای شــــیـــر درنـــده در کــــارزار
مـــنــم داغ دل پـــور آن بـــیــگـــنـــاهسیاوش که شد کشته بر دست شاه
بـدیـن دشـت از ایـران بـه کـین آمـدمنــه از بـــهــر گـــاه و نــگـــیــن آمـــدم
ز پــیـش پــدر چــونـک بــرخـاسـتــیز لــشــکــر نــبـــرد مــرا خــواســتــی
مــرا خــواســتــی کــس نـبــودی رواکـه پــیـشــت فـرســتــادمـی نـاســزا
کـــنــون آرزو کـــن یــکـــی رزمــگـــاهبــــدیـــدار دور از مــــیــــان ســــپــــاه
نـهـادنــد پــیـمــان کــه از هـر دو رویبــیـاری نـیـایـد کـســی کـیـنـه جــوی
هـم ایـنـهـا کـه دارنـد بــا مـا درفــشز بــد روی ایـشــان نـگــردد بــنــفــش
بــرفــتــنــد هــر دو ز لــشــکــر بــدورچـنـانـچـون شـود مـرد شـادان بـسـور
بــــیـــابــــان کــــه آن از در رزم بــــودبـــدانــجـــایــگـــه مــرز خـــوارزم بـــود
رسـیـدنـد جـایـی کـه شـیـر و پـلـنـگبــدان شــخ بــی آب نــنــهـاد چــنــگ
نــپـــریــد بـــر آســـمــانــش عــقــابازو بــهــره ای شــخ و بــهـری ســراب
نــــهــــادنــــد آوردگــــاهـــی بــــزرگدو اسـب و دو جـنگی بـسـان دو گرگ
ســواران چــو شــیـران اخــتــه زهــارکـه بــاشـنـد پــر خــشــم روز شــکـار
بـــگــشــتــنــد بـــا نــیــزه هــای درازچـو خـورشـید تـابـنـده گـشـت از فـراز
نـمـانـد ایـچ بـر نـیزه هـاشـان سـنـانپـــر از آب بـــرگــســـتـــوان و عـــنــان
بـرومـی عـمـود و بـشـمـشـیـر و تـیـربــگــشــتــنــد بــا یــکــدگــر نــاگــزیــر
زمـیـن شــد ز گــرد ســواران ســیـاهنــگــشــتـــنــد ســـیــر انــدر آوردگــاه
چــو شـیـده دل و زور خــسـرو بــدیـدز مـژگـان سـرشـکـش بــرخ بـرچـکـیـد
بــدانــســت کــان فــره ایــزدیــســتازو بــر تــن خــویـش بــایـد گـریـســت
همان اسبـش از تـشنگی شد غمیبـــنــیــروی مــرد انــدر آمـــد کـــمــی
چـو درمانده شـد بـا دل اندیشـه کـردکــه گــر شــاه را گــویــم انــدر نــبــرد
بــیـا تـا بــه کـشـتـی پــیـاده شـویـمز خـــوی هــر دو آهـــار داده شـــویــم
پـــیــاده نـــگـــردد کـــه عـــار آیــدشز شـاهـی تــن خــویـش خــوار آیـدش
بـــدیــن چــاره گــر زو نــیــابـــم رهــاشـــدم بــــی گـــمـــان در دم اژدهـــا
بــدو گـفـت شـاهـا بــتــیـغ و ســنـانکـند هر کـسـی جـنگ و پـیچـد عـنـان
پــیــاه بــه آیـد کــه جــویـیـم جــنــگبـــکــردار شــیــران بـــیــازیــم چــنــگ
جــهـانــدار خــســرو هـم انـدر زمــانبـــدانــســـت انــدیــشــه بـــدگــمــان
بـدل گـفـت کـین شـیر بـا زور و جـنگنــبـــیــره فـــریــدون و پـــور پـــشـــگ
گــر آســوده گــردد تــن آســان کــنـدبــســی شــیـر دلــرا هـراســان کــنـد
اگــر مــن پــیـاده نـگــردم بــه جــنـگبــه ایـرانـیـان بــر کــنــد جــای تــنــگ
بـــدو گــفـــت رهــام کــای تـــاجـــوربــدیـن کــار نـنــگــی مــگــردان گــهـر
چـــو خــســرو پـــیــاده کــنــد کــارزارچـه بـاید بـر این دشـت چـندین سـوار
اگــر پـــای بـــر خـــاک بـــایــد نــهــادمـــن از تـــخـــم کـــشـــواد دارم نــژاد
بـمـان تـا شـوم پـیـش او جـنـگ سـازنــه شـــاه جـــهــانـــدار گـــردن فـــراز
بــرهــام گــفــت آن زمــان شــهـریـارکــه ای مــهــربـــان پــهــلــوان ســوار
چــو شـیـده دلـاور ز تــخــم پــشـنـگچـنـان دان کـه بـا تـو نـیـاید بـه جـنـگ
تــرا نــیــز بـــا رزم او پــای نــیــســتبــتــرکـان چـنـو لـشـکـر آرای نـیـسـت
یـکــی مــرد جــنـگــی فــریـدون نـژادکــــه چــــون او دلــــاور ز مـــادر نـــزاد
نـبــاشــد مـرا نـنـگ رفـتــن بــجــنـگپــیــاده بـــســازیــم جــنــگ پــلــنــگ
وزان سـو بــر شـیـده شـد تــرجـمـانکــه دوری گــزیــن از بـــد بـــدگــمــان
جـز از بــازگـشـتـن تــرا رای نـیـسـتکـه بـا جـنگ خـسـرو تـرا پـای نیسـت
بــهـنــگــام کــردن ز دشــمــن گــریـزبــه از کـشـتـن و جـسـتـن رسـتـخـیـز
بــدان نـامـور تـرجـمـان شـیـده گـفـتکــه آورد مــردان نــشـــایــد نــهــفــت
چـنان دان کـه تـا من بـبـسـتـم کـمـرهـمــی بــرفــرازم بــخــورشــیـد ســر
بــدیــن زور و ایـن فــره و دســتــبــردنــــدیــــدم بآوردگـــــه نــــیــــز گـــــرد
ولــیــکــن ســـتـــودان مــرا از گــریــزبــه آیـد چــو گــیـرم بــکــاری ســتــیـز
هــم از گــردش چـــرخ بـــر بـــگــذرموگــــر دیــــده اژدهــــا بـــــســــپــــرم
گـر ایدر مـرا هوش بـر دسـت اوسـتنـه دشـمـن ز مـن بـاز دارد نه دوسـت
نـدانـم مـن این زور مـردی ز چـیسـتبـــریــن نـــامـــور فـــره ایـــزدیــســـت
پــیــاده مــگــر دســت یــابــم بــدویبـــپـــیــکــار خــون انــدر آرم بـــجـــوی
بـشـیـده چـنـیـن گـفـت شـاه جـهـانکــــه ای نـــامــــدار از نـــژاد مـــهـــان
ز تـخـم کـیـان بـی گـمـان کـس نـبـودکـــه هــرگـــز پـــیــاده نــبـــرد آزمـــود
ولـیـکـن تــرا گـرد چــنـیـنـســت کــامنــپـــیــچــم ز رای تــو هــرگــز لــگــام
فـرود آمـد از اســب شـبــرنـگ شــاهز ســر بــرگــرفــت آن کــیـانـی کــلـاه
بـــرهــام داد آن گــرانــمــایــه اســبپــیــاده بــیــامــد چــو آذرگــشــســب
پــیــاده چــو از دور دیـدش پــشــنــگفــرود آمــد از بــاره جــنـگــی پــلــنـگ
بــهـامـون چـو پــیـلـان بــر آویـخـتــنـدهـمـی خـاک بــا خـون بــرآمـیـخـتــنـد
چـو شـیـده بــدیـد آن بــر و بـرز شـاههــمــان ایــزدی فــر و آن دســتـــگــاه
هـمـی جــســت کآیـد مــگــر زو رهـاکـه چـون سـر بــشـد تــن نـیـارد بــهـا
چــو آگـاه شــد خــســرو از روی اویوزان زور و آن بــــــرز بــــــالــــــای اوی
گرفتـش بـچـپ گردن و راست پـشتبـــرآورد و زد بـــر زمــیــن بــر درشــت
هـمـه مـهـره پــشـت او هـمـچـو نـیشـد از درد ریـزان و بــگـسـسـت پــی
یـکـی تـیـغ تـیـز از مـیـان بــر کـشـیـدســــراســــر دل نـــامـــور بــــر دریـــد
بــرو کـرد جـوشـن هـمـه چـاک چـاکهـمـی ریـخـت بــر تــارک از درد خـاک
بــرهـام گـفــت ایـن بــد بــدســگــالدلــیـر و ســبــکــســر مــرا بــود خــال
پـس از کـشـتـنـش مـهـربـانـی کـنـیدیـکــی دخــمــه خــســروانــی کــنـیـد
تـنـش را بــمـشـک و عـبــیـر و گـلـاببـــشــویــی مــغــزش بــکــافــور نــاب
بـگـردنـش بـر طـوق مـشـکـین نـهـیدکـلـه بــر ســرش عـنـبــرآگـیـن نـهـیـد
نـگــه کــرد پــس تــرجــمــانـش ز راهبــــدیـــد آن تـــن نـــامـــبـــردار شـــاه
کـه بــا خــون ازان ریـگ بــرداشـتــنـدســوی لـشــکـر شــاه بــگـذاشــتــنـد
بــیـامــد خــروشــان بــنـزدیـک شــاهکـــه ای نــامــور دادگــر پـــیــشـــگــاه
یــکــی بــنــده بــودم مــن او را نــواننـه جــنـگــی ســواری و نـه پــهـلــوان
بـمـن بـر بــبــخـشـای شـاهـا بـمـهـرکــه از جــان تــو شــاد بــادا ســپــهـر
بــدو گــفــت شــاه آنـچ دیـدی ز مــننـــیــا را بـــگـــو انـــدر آن انـــجـــمـــن
زمــیـن را بــبــوســیـد و کــرد آفــریـنبــسـیـچــیـد ره سـوی ســالـار چــیـن
وزان دشـت کـیـخـسـرو کـیـنـه جـویســوی لـشـکـر خــویـش بــنـهـاد روی
خــروشــی بــر آمــد ز ایـران ســپــاهکـه بـخـشـایش آورد خـورشـیـد و مـاه
بــیـامــد هــمــانــگــاه گــودرز و گــیـوچـو شـیدوش و رسـتـم چـو گرگین نیو
هـمـه بـوسـه دادنـد پـیـشـش زمـینبــســی شــاه را خــوانــدنــد آفــریــن
وزان روی تــــرکـــان دو دیـــده بــــراهکـــه شـــویــده کـــی آیــد ز آوردگـــاه
سـواری هـمـی شـد بــران ریـگ نـرمبــرهـنـه سـر و دیـده پــر خــون و گـرم
بـــیــامــد بـــنــزدیــک افـــراســـیــابدل از درد خــســتــه دو دیــده پـــر آبپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.