ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــــرآورد پـــوشـــیـــده راز از نـــهـــفـــتهـمـه پــیـش سـالـار تــرکـان بــگـفـت
جــهـانـدار گــشــت از جــهـان نــاامــیـدبــکـنـد آن چــو کــافــور مـوی ســپــیـد
بــــســــر بــــر پــــراگــــنـــد ریـــگ روانز لـشــکــر بــرفــت آنـک بــد پــهـلـوان
رخ شــاه تــرکــان هـر آنـکــس کــه دیـدبـــر و جـــامـــه و دل هــمــه بـــردریــد
چــنـیـن گــفــت بــا مـویـه افــراســیـابکـزیـن پــس نـه آرام جــویـم نـه خـواب
مـــرا انـــدریــن ســـوگ یــاری کـــنــیــدهـمــه تــن بــتــن ســوگــواری کــنـیـد
نــه بـــیــنــد ســـر تـــیــغ مـــا را نــیــامنـه هـرگـز بــوم زیـن سـپـس شـادکـام
ز مـــــــردم شـــــــمــــــر ار ز دام و ددهدلـــی کــــو نـــبــــاشــــد بــــدرد آژده
مـــبــــادا بــــدان دیـــده در آب و شـــرمکـه از درد مـا نـیـســت پــر خــون گـرم
ازان مـــاه دیـــدار جــــنـــگــــی ســــوارازان ســـروبـــن بـــر لـــب جـــویـــبـــار
همـی ریخـت از دیده خـونـین سـرشـکز دردی کــه درمــان نــدانــد پـــزشــک
هـــمـــه نـــامـــداران پــــاســــخ گــــزارزبـــان بـــرگــشــادنــد بـــر شــهــریــار
کــه ایــن دادگــر بـــر تــو آســان کــنــادبـــدانــدیــش را دل هــراســـان کــنــاد
ز مـــا نــیــز یــک تـــن نــســـازد درنــگشــب و روز بــر درد و کــیـن پــشــنـگ
ســپــه را هـمـه دل خــروشــان کــنـیـمبــاوردگــه بــر ســر افــشــان کــنــیــم
ز خـسـرو نـبـد پـیـش ازیـن کـیـنـه چـیـزکــنـون کـیـنـه بــر کـیـن بــیـفــزود نـیـز
سـپـه دل شـکـسـتـه شـد از بـهر شـاهخــروشــان و جــوشـان هـمـه رزمـگـاه
چــو خــورشــیـد بــرزد ســر از بــرج گـاوز هــامــون بـــرآمــد خـــروش چـــکـــاو
تـــبـــیـــره بــــرآمـــد ز هـــر دو ســـرایهـــمـــان نـــالـــه بـــوق بـــاکـــرنـــای
ز گــردان شــمــشــیــرزن ســـی هــزاربـــــیـــــاورد جـــــهـــــن از در کـــــارزار
چــو خـسـرو بــر آن گـونـه بــر دیـدشـانبــــفــــرمــــود تــــا قــــارن کــــاویـــان
ز قــلــب ســپـــاه انــدر آمــد چـــو کــوهازو گــشـــت جـــهــن دلــاور ســـتـــوه
سـوی راسـت گـسـتـهـم نـوذر چـو گـردبـــیــامـــد دمـــان بـــا درفـــش نــبـــرد
جــهـان شــد ز گــرد ســواران بــنـفــشزمــیــن پــرســپــاه و هــوا پــر درفــش
بــجــنــبــیـد خــســرو ز قــلــب ســپــاههــم افـــراســـیــاب انــدران رزمــگـــاه
بـپـیـوسـت جـنـگـی کـزان سـان نـشـاننـــدادنـــد گـــردان گـــردنـــکــــشــــان
بــکــشــتــنـد چــنـدان ز تــوران ســپــاهکـــه دریــای خـــون گــشـــت آوردگــاه
چـنـیـن بــود تــا آسـمـان تــیـره گـشـتهمان چـشـم جـنگـاوران خـیره گشـت
چـــــو پـــــیــــروز شـــــد قــــارن رزم زنبــه جــهــن دلــیـر انــدر آمــد شــکــن
چــو بــر دامـن کــوه بــنـشــســت مــاهیــلـــان بـــازگـــشـــتـــنـــد ز آوردگـــاه
از ایــرانـــیــان شـــاد شـــد شـــهــریــارکــه چـــیــره شـــدنــد انــدران کـــارزار
هـمـه شـب همـی جـنـگ را سـاخـتـنـدبـــخــواب و بــخــوردن نــپــرداخــتــنــد
چـو بــرزد سـر از چــنـگ خـرچـنـگ هـورجـهان شـد پـر از جـنگ و آهنگ و شور
ســپــاه دو لـشــکــر کــشــیـدنـد صــفهــمــه جــنــگ را بـــر لــب آورده کــف
ســـپـــهــدار ایــران ز پـــشــت ســپـــاهبــشــد دور بــا کــهـتــری نـیـک خــواه
چــو لــخــتــی بــیــامــد پــیــاده بـــبــودجـــهــان آفـــریــن را فــراوان ســـتـــود
بـــمــالـــیــد رخ را بـــران تـــیــره خـــاکچــنـیـن گــفــت کــای داور داد و پــاک
تـــو دانــی کــزو مــن ســتـــم دیــده امبـــســی روز بـــد را پـــســنــدیــده ام
مــکــافــات کــن بــدکــنــش را بـــخــونتــو بــاشـی سـتــم دیـده را رهـنـمـون
وزان جـــایـــگـــه بـــا دلـــی پـــر ز غـــمپــر از کــیـن ســر از تــخــمـه زادشــم
بــیــامــد خــروشــان بـــقــلــب ســپــاهبــسـر بــر نـهـاد آن خـجــسـتــه کـلـاه
خـــــروش آمـــــد و نـــــالـــــه گـــــاودمدم نـــای رویــیـــن و رویــیـــنـــه خـــم
وزان روی لـــشــــکــــر بــــکـــردار کـــوهبـــرفــتــنــد جــوشــان گــروهــا گــروه
ســـپــــاهـــی بــــه کـــردار دریـــای آببــقـلـب انـدرون جــهـن و افــراســیـاب
چــو هــر دو ســپــاه انــدر آمــد ز جــایتــو گـفـتـی کـه دارد در و دشـت پــای
ســیــه شــد ز گــرد ســـپـــاه آفــتـــابز پـــیــکـــان الــمــاس و پـــر عـــقـــاب
ز بـــس نــالـــه بـــوق و گـــرد ســـپـــاهز بــــانـــگ ســــواران در آن رزمـــگـــاه
هـمـی آب گـشـت آهن و کـوه و سـنـگبــدریـا نــهـنــگ و بــهــامــون پــلــنــگ
زمــیــن پـــرزجــوش و هــوا پــر خــروشهــــژبــــر ژیــــان را بــــدریـــد گــــوش
جـهـان سـر بـسـر گـفـتـی از آهـنـسـتوگـر آسـمـان بــر زمـیـن دشـمـنـسـت
بــهــر جــای بــر تــوده چــون کــوه کــوهز گــــردان و ایــــران و تـــــوران گــــروه
هـمـه ریـگ ارمـان سـر و دسـت و پــایزمــیـن را هــمــی دل بــرآمــد ز جــای
هــمــه بـــوم شـــد زیــر نــعــل انــدرونچـــو کـــربــــاس آهـــار داده بـــخـــون
وزان پــــس دلــــیـــران افــــراســــیـــاببــرفـتــنـد بــر ســان کـشـتــی بــر آب
بــصــنــدوق پــیـلــان نـهـادنـد روی تــیـرکـــجــــا نـــاوک انـــداز بــــود انـــدروی
حــصــاری بــد از پــیــل پــیــش ســپــاهبــرآورده بــر قــلـب و بــر بــســتــه راه
ز صــنــدوق پـــیــلــان بـــبـــاریــد تـــیــربـــرآمـــد خـــروشـــیـــدن دار و گـــیـــر
بــــرفــــتــــنــــد گــــردان نــــیــــزه ورانهـم از قـلـب لـشـکـر سـپــاهـی گـران
نــگــه کـــرد افـــراســـیــاب از دو مــیــلبـدان لـشـکـر و جـنـگ صـنـدوق و پـیل
هـمـه ژنـده پــیـلــان و لــشــکــر بــرانـدجـهـان تــیـره شـد روشـنـایـی نـمـانـد
خـــروشـــیــد کــای نــامــداران جـــنــگچـه داریـد بــر خـویـش تـن جـای تـنـگ
مــمــانـیـد بــر پــیـش صــنـدوق و پــیـلسـپــاهـسـت بــیـکـار بــر چــنـد مـیـل
ســوی مـیـمـنـه مـیـســره بــرکــشــیـدز قــلـب و ز صــنـدوق بــرتــر کــشــیـد
بــــفـــرمـــود تــــا جـــهـــن رزم آزمـــایرود بـــا تــگــیــنــال لــشــکــر ز جــای
بـــــــرد دو هــــــزار آزمــــــوده ســــــوارهــــمـــــه نـــــیــــزه دار از در کـــــارزار
بــر مــســیـره شــیـر جــنـگــی طــبــردبـــشـــد تـــیـــز بـــا نـــامـــداران گـــرد
چــو کـیـخــســرو آن رزم تــرکــان بــدیـدکـه خـورشـید گـشـت از جـهان ناپـدید
ســوی آوه و ســمــنــکــنــان کــرد رویکــه بــودنـد شــیـران پــرخــاشــجــوی
بـــفــرمــود تـــا بـــر ســوی مــیــســـرهبــــتـــابـــنـــد چـــون آفـــتـــاب از بـــره
بــــرفــــتــــنـــد بــــا نـــامـــور ده هـــزارزره دار بـــــــا گــــــرزه گــــــاوســـــــار
بـــشــمــاخ ســـوری بـــفــرمــود شـــاهکــــه از نـــامـــداران ایـــران ســــپــــاه
گـــزیــن کـــن ز جـــنــگ آوران ده هــزارســــــــواران گــــــــرد از در کــــــــارزار
مــیـان دو صــف تــیـغــهــا بــر کــشــیـدمـبــیـنـیـد کـس را ســر انـدر کـشــیـد
دو لـشــکـر بــریـنـســان بــر آویـخــتــنـدچـنـان شـد کـه گـفـتـی بـرآمـیـخـتـنـد
چــکـاچــاک بــرخــاســت از هـر دو رویز پــرخــاش خــون انــدر آمــد بـــجــوی
چو برخاست گرد از چپ و دست راستجـهـانـدار خـفـتــان رومـی بــخـواسـت
بــیـک ســو کـشــیـدنـد صــنـدوق پــیـلجــهــان شــد بـــکــردار دریــای نــیــل
بــجــنــبــیــد بــا رســتــم از قــبــلــگــاهمــنــوشــان خـــوزان لــشــکــر پـــنــاه
بـــرآمــد خـــروشــیــدن بـــوق و کــوسبـیک دسـت خـسـرو سـپـهـدار طـوس
بـــیـــاراســـتـــه کـــاویـــانـــی درفـــشهــمــه پــهــلــوانــان زریــنــه کــفــش
بـــه درد دل از جـــای بـــرخــاســتـــنــدچــپ شــاه لــشــکــر بــیـاراســتــنــد
سـوی راسـتــش رسـتــم کـیـنـه جــویزواره بــــــرادرش بــــــنــــــهـــــاد روی
جـــهــانــدیــده گـــودرز کـــشـــوادگـــانبـــــزرگــــان بــــســــیــــار و آزادگــــان
بـــبــودنــد بــر دســت رســتــم بـــپــایزرســب و مــنـوشــان فــرخــنــده رای
بـــــرآمـــــد ز آوردگـــــاه گـــــیـــــر و دارنـــدیــدنــد ز آنــگـــونــه کـــس کـــارزار
هـمـه ریـگ پـر خـسـتـه و کـشـتـه بــودکـســی را کـجــا روز بــرگـشـتــه بــود
ز بـــس کــشــتـــه بـــردشــت آوردگــاههـمـی رانـدنـد اسـب بـر کـشـتـه گـاه
بــیــابـــان بـــکــردار جــیــحــون ز خــونیـکـی بــی ســر و دیـگـری ســرنـگـون
خـــروش ســواران و اســبـــان ز دشــتز بــانـگ تــبــیـره هـمـی بــرگــذشــت
دل کـــوه گـــفـــتــــی بــــدرد هـــمـــیزمـــیــن بـــا ســـواران بـــپـــرد هــیــم
ســر بـــی تـــنــان و تـــن بـــی ســرانچــــرنـــگــــیـــدن گــــرزهـــای گــــران
درخــشــیــدن خــنــجــر و تـــیــغ تـــیــزهـمـی جــســت خــورشـیـد راه گـریـز
بـــدســـت مـــنــوچـــر بـــر مــیــمـــنــهکـهـیـلـا کـه صــد شــیـر بــد یـک تــنـه
جــرنـجــاش بــر مــیـســره شــد تــبــاهبـــدســـت فـــریــبـــرز کـــاوس شـــاه
یــکــی بـــاد و ابـــری ســوی نــیــمــروزبــــرآمـــد رخ هـــور گـــیـــتــــی فـــروز
تــو گـفــتــی کــه ابــری بــرآمـد ســیـاهبــــبـــــاریــــد خــــون انــــدر آوردگــــاه
بــپــوشـیـد و روی زمـیـن تــیـره گـشـتهـمـی دیـده از تـیـرگـی خـیره گـشـت
بـدآنگه که شـد چـشـمه سـوی نشـیبدل شـاه تــرکـان بــجــسـت از نـهـیـب
ز جــــوش ســــواران هـــر کـــشــــوریز هـر مــرز و هـر بــوم و هـر مــهـتــری
ســواران شــمــشــیــر زن ســی هــزارگـــزیـــده ســـوارن خــــنـــجــــر گـــزار
دگــرگــونـه جــوشــن دگــرگـون درفــشجـهـانـی شـده سـرخ و زرد و بــنـفـش
نـگـه کــرد گــرســیـوز از پــشــت شــاهبــجــنــگ انــدر آورد یـکــســر ســپــاه
ســپــاهــی فــرســتــاد بــر مــیــمــنــهگــرانــمــایـگــان یــک دل و یــک تــنــه
سـوی مـیـسـره هـمـچــنـیـن لـشـکـریپــراگــنـده بــر هـر ســویـی مــهـتــری
ســـواران جــــنـــگـــاوران ســـی هـــزارگـــــزیـــــده هـــــمـــــه از در کـــــارزار
چـو گـرسـیـوز از پـشـت لـشـکـر بــرفـتبـــپـــیــش بـــرادر خـــرامــیــد تـــفــت
بـــــرادر چـــــو روی بـــــرادر بــــــدیـــــدبــنـیـرو شــد و لـشــکـر انـدر کـشــیـد
بـــرآمــد ز لـــشـــکـــر ده و دار و گـــیــربـــپـــوشـــیـــد روی هـــوا را بـــتـــیـــر
چــو خــورشـیـد را پــشـت بــاریـک شـدز دیـــدار شــــب روز تــــاریـــک شــــد
فـــریــبـــنـــده گـــرســـیــوز پـــهــلـــوانبـــیـــامـــد بــــپـــیـــش بــــرادر نـــوان
کــه اکــنـون ز گــردان کــه جــویـد نــبــدزمـیـن پــر ز خــون آســمـان پــر ز گـرد
سـپـه بـازکـش چـون شـب آمـد مکـوشکــه اکــنـون بــرآیـد ز تــرکــان خــروش
تــو در جــنـگ بــاشـی ســپــه در گـریـزمـکـن بـا تـن خـویـش چـنـدیـن سـتـیـز
دل شـاه تــرکـان پــر از خـشـم و جـوشز تــنـدی نــبــودش بــگــفــتــار گــوش
بــرانـگــیـخــت اســب از مــیـان ســپــاهبـــیــامــد دمــان بـــا درفــش ســـیــاه
از ایـرانــیــان چــنــد نــامــی بــکــشــتچـو خـسـرو بــدیـد انـدر آمـد بــپـشـت
دو شــاه دو کـشــور چــنـیـن کـیـنـه داربـــرفــتـــنــد بـــا خـــوار مــایــه ســوار
نـــدیــدنــد گـــرســـیــوز و جـــهــن رویکـه او پــیـش خـسـرو شـود رزمـجــوی
عــنــانـش گــرفــتــنــد و بــر تــافــتــنــدســوی ریــگ آمــوی بـــشــتــافــتــنــد
چــنـو بــازگـشـت اسـتــقـیـلـا چــو گـردبــیــامــد کــه بــا شــاه جــویـد نــبــرد
دمــان شــاه ایــلــا بـــپـــیــش ســپـــاهیـکــی نــیــزه زد بــر کــمــرگــاه شــاه
نــبـــد کــارگــر نــیــزه بــر جــوشــنــشنــه تـــرس آمـــد انــدر دل روشـــنــش
چــــو خـــســـرو دل و زور او را بــــدیـــدسـبــک تـیـغ تـیـز از مـیـان بــرکـشـیـد
بـــزد بـــر مـــیــانــش بـــدو نــیــم کـــرددل بــــرز ایـــلـــا پــــر از بــــیـــم کـــرد
ســبــک بــرز ایــلــا چــو آن زخــم شــاهبـــدیــد آن دل و زور و آن دســـتـــگـــاه
بـــتـــاریــکـــی انــدر گــریــزان بـــرفـــتهمی پـوسـت بـر تـنش گفتـی بـکفت
ســپــه چــون بــدیــدنــد زو دســتــبــردبآورد گـــه بــــر نـــمـــانـــد ایـــچ گـــرد
بــر افــراســیـاب آن ســخــن مـرگ بــودکـجـا پـشـت خـود را بــدیـشـان نـمـود
ز تــــورانــــیــــان او چــــو آگــــاه شــــدتـــو گــفــتــی بـــرو روز کــوتـــاه شــد
چـــو آوردگــه خـــوار بـــگـــذاشـــتـــنــدبــفــرمــود تــا بـــانــگ بـــرداشــتــنــد
کـه ایـن شـیـر مـردی ز زنـگ شـبـسـتمـرا بــاز گـشـتــن ز تــنـگ شـبــسـت
گـــر ایـــدونـــک امـــروز یـــکـــبـــار بـــادتــرا جــســت و شـادی تــرا در گـشـاد
چـــو روشـــن کـــنـــد روز روی زمـــیـــندرفـــش دلـــفـــروز مـــا را بــــبــــیـــن
هــمــه روی ایــران چـــو دریــا کـــنــیــمز خــورشــیــد تــابـــان ثــریــا کــنــیــم
دو شــاه و دو کـشــور چــنـان رزمـســازبــلـکــشــر گـه خــویـش رفــتــنـد بــاز
چـو نـیـمـی ز تـیـره شـب انـدر گـذشـتسـپــهـر از بــر کـوه سـاکـن بــگـشـت
ســپـــهــدار تــرکــان بـــنــه بـــر نــهــادسـپــه را هـمـه تـرگ و جـوشـن بــداد
طـــلـــایـــه بــــفـــرمـــود تــــا ده هـــزاربـــود تــرک بـــر گــســتــوان ور ســوار
چــنـیـن گـفـت بــا لـشــکـر افـراســیـابکــه مــن چــون گــذر یــابـــم از رود آب
دمــادم شـــمــا از پـــســـم بـــگــذریــدبــجــیـحــون و زورق زمـان مـشــمـریـد
شــب تــیـره بــا لــشــکــر افــراســیـابگــذر کــرد از آمــوی و بــگــذاشــت آب
هــمــه روی کــشــور بــه بــی راه و راهسـراپــرده و خــیـمـه بــد بــی سـپــاه
ســپــیــده چــو از بـــاخــتــر بـــردمــیــدطــلــایـه ســپــه را بــهــامــون نــدیــد
بـــیـــامـــد بـــمـــژده بــــر شـــهـــریـــارکـه پــردخــتــه شـد شــاه زیـن کـارزار
همه دشت خـیمه سـت و پـرده سـرایز دشــمــن ســواری نـبــیـنـم بــجــای
چـو بـشـنـیـد خـسـرو دوان شـد بـخـاکنــیــایــش کــنــان پــیـش یــزدان پــاک
هـمــی گــفــت کــای روشــن کــردگــارجـــهـــانـــدار و بـــیـــدار و پـــروردگـــار
تـــو دادی مـــرا فـــر و دیـــهـــیـــم و زورتــو کـردی دل و چــشـم بــدخـواه کـور
ز گــیــتـــی ســـتـــمــکـــاره را دور کــنز بــیـمـش هـمـه ســالـه رنـجــور کــن
چــو خــورشـیـد زریـن ســپــر بــرگـرفـتشـب آن شـعـر پـیروزه بـر سـر گـرفـت
جــهـانـدار بــنـشـسـت بــر تــخـت عـاجبـــســـر بـــرنــهــاد آن دلــفـــروز تـــاج
نـیـایـش کــنـان پــیـش او شــد ســپــاهکــه جـــاویــد بـــاد ایــن ســـزاوار گــاه
شـد این لـشـکـر از خـواسـتـه بـی نـیـازکـه از لـشـکـر شــاه چــیـن مـانـد بــاز
همی گفـت هر کـس که اینت فـسـوسکـه او رفـت بــا لـشـکـر و بـوق وکـوس
شــب تـــیــره از دســـت پـــرمــایــگــانبـــشــد نــامــداران چــنــیــن رایــگــان
بــدیـشــان چــنـیـن گـفـت بــیـدار شـاهکـــه ای نـــامـــداران ایـــران ســـپــــاه
چــو دشـمـن بــود شـاه را کـشـتــه بــهگــر آواره از جــنــگ بـــرگــشــتــه بـــه
چــــو پــــیـــروزگـــر دادمـــان فـــرهـــیبــزرگــی و دیـهـیـم شــاهــنــشــهـی
ز گــیـتــی ســتــایـش مــر او را کــنــیـدشــب آیــد نــیــایـش مــر او را کــنــیـد
کـه آنـرا کـه خــواهـد کـنـد شـوربــخــتیـکـی بــی هـنـر بــرنـشـانـد بــتــخـت
ازین کوشـش و پـرسـشـت رای نیسـتکــه بــا داد او بــنـده را پــای نـیـســت
بـــبـــاشــم بـــدیــن رزمــگــه پــنــج روزشــشــم روز هــرمــزد گــیـتــی فــروز
بــــرایـــد بــــرانـــیـــم ز ایـــدر ســـپـــاهکـه او کـین فـزایسـت و مـا کـینه خـواه
بـــدیــن پـــنـــج روز انــدریــن رزمـــگـــاههمی کشـتـه جـسـتـند ز ایران سـپـاه
بـــشـــســـتـــنــد ایــرانــیــان را ز گـــردســزاوار هـر یـک یـکــی دخــمــه کــرد
بـــفــرمــود تــا پـــیــش او شــد دبـــیــربــیـاورد قـرطــاس و مـشــک و عــبــیـر
نــبـــشــتـــنــد نــامــه بـــکــاوس شــاهچــنــانــچــون ســزا بــود زان رزمــگــاه
ســرنــامــه کــرد از نــخــســت آفــریــنســتـــایــش ســزای جــهــان آفــریــن
دگــر گــفــت شــاه جـــهــانــبـــان مــنپــــدروار لــــرزیـــده بــــر جــــان مــــن
بــزرگــیــش بـــا کــوه پــیــوســتــه بــاددل بـــدســگــالــان او خــســتــه بـــاد
رســــیــــدم ز ایــــران بــــریـــگ فــــربسه جنگ گران کرده شد در سه شب
شــــمــــار ســـــواران افــــراســــیــــاببــیــنــد خــردمــنــد هــرگــز بـــخــواب
بـــریــده چـــو ســـیــصــد ســـرنــامــدارفــرســـتـــادم ایــنــک بـــر شــهــریــار
بـــرادر بـــد و خــویــش و پـــیــونــد اویگـــرامـــی بــــزرگـــان و فـــرزنـــد اوی
وزان نــامــداران بـــســـتـــه دویــســـتکه صد شـیر بـا جـنگ هر یک یکیسـت
هــمــه رزم بـــر دشـــت خـــوارزم بـــودز چــرخ آفــریــن بـــر چــنــان رزم بـــود
بـــرفـــت او و مـــا از پـــس انــدر دمــانکــشــیــدیــم تــا بــر چــه گــرد زمــان
بـــریــن رزمــگــاه آفــریــن بـــاد گــفـــتهـمـه سـالـه بــا اخــتــر نـیـک جــفـت
نـهـادنــد بــر نــامــه مــهـری ز مــشــکازان پــس گـذر کـرد بــر ریـگ خــشـک
چــو زان رود جــیـحـون شـد افـراسـیـابچــو بـــاد دمــان تــیــز بــگــذشــت آب
بـــپـــیــش ســپـــاه قــراخـــان رســیــدهمـی گـفـت هر کـس ز جـنگ آنچ دید
سـپــهـدار تــرکـان چـه مـایـه گـریـسـتبــران کـس کـه از تـخـمـه او بـزیـسـت
ز بــهــر گــرانــمــایــه فــرزنــد خــویــشبـزرگـان و خـویـشـان و پـیـونـد خـویـش
خــروشـی یـر آمـد تــو گـفـتــی کـه ابــرهـمـی خـون چـکـانـد ز چـشـم هـژبــر
هــمـــی بـــودش انــدر بـــخـــارا درنــگهمی خـواست کایند شیران بـه جـنگ
ازان پـس چـو گـشـت انـجـمـن آنچ مـاندبــزرگــان بــرتــر مــنــش را بـــخــوانــد
چــو گــشــتــنـد پــر مـایـگــان انـجــمـنز لـشــکـر هـر آنـکـس کـه بــد رای زن
زبـــان بـــر گــشـــادنــد بـــر شــهــریــارچــو بــیـچــاره شـدشـان دل از کـار زار
کــه از لــشــکــر مــا بــزرگــان کــه بــودگـذشـتــنـد و زیـشـان دل مـا شـخــود
همـانـا کـه از صـد نـمـانـدسـت بـیسـتبــران رفـتــگـان بــر بــبــایـد گـریـسـت
کـنـون مـا دل از گـنـج و فـرزنـد خــویـشگـسـسـتـیـم چـنـدی ز پـیونـد خـویـش
بــدان روی جــیــحــون یــکــی رزمــگــاهبــکـردیـم زان پــس کـه فــرمـود شــاه
ز بــــی دانـــشـــی آنـــچ آمـــد بــــرویتـو دانی کـه شـاهی و مـا چـاره جـوی
گــر ایــدونــک روشـــن بـــود رای شـــاهاز ایـــدر بــــچــــاچ انـــدر آرد ســـپــــاه
چـو کـیـخـسـرو آیـد بــکـیـن خـواسـتــنبـــبـــایــد تـــو را لــشــکــر آراســـتـــن
چــو شــانـه انــدریـن کــار فــرمــان بــردز گـــلـــزریـــون نـــیـــز هـــم بـــگـــذرد
بـــبـــاشــد بآرام بـــبـــهــشــت گــنــگکـه هم جـای جـنگسـت و جـای درنگ
بــریـن بــر نــهــادنــد یـکــســر ســخــنکــســی رای دیـگــر نــیــفــگــنــد بــن
بـــرفـــتـــنــد یــکـــســـر بـــگــلــزریــونهــمــه دیــده پـــرآب و دل پــر ز خــون
بـــگـــلــزریــون شـــاه تـــوران ســـه روزبـــبـــود و بـــراســـود بــــا بـــاز و یـــوز
بــرفــتــنــد زان جــایـگــه ســوی گــنـگبـــجـــایــی نــبـــودش فـــراوان درنــگ
یـکـی جــای بــود آن بــسـان بــهـشـتگـلـش مـشـک سـارا بــد و زر خـشـت
بــدان جــایـگـه شـاد و خـنـدان بــخـفـتتـو گفـتـی که بـا ایمنی گشـت جـفـت
سـپــه خــوانـد از هـر سـوی بــی کـرانبـــرگـــان گـــردنــکـــش و مـــهــتـــران
مـی و گـلـشـن و بــانـگ چـنـگ و ربــابگـل و ســنـبــل و رطــل و افـراســیـاب
هـمــی بــود تــا بــر چــه گــردد جــهـانبـــدیــن آشـــکـــارا چـــه دارد نـــهــان
چــو کــیــخــســرو آمــد بــریــن روی آبازو دور شــــد خــــورد و آرام و خــــواب
ســپــه چــون گـذر کــرد زان ســوی رودفـرسـتـاد زان پــس بــه هـر کـس درود
کـــزیــن آمـــدن کـــس مـــداریــد بـــاکبـــــخـــــواهــــیــــد مـــــا را ز یــــزدان
گــرانــمــایــه گــنــجــی بـــدرویــش دادکــســی را کــزو شــاد بــد بــیـش داد
وزآنـجــا بــیـامـد ســوی شــهـر ســغــدیـکـی نـو جــهـان دیـد رسـتــه ز چـغـد
بــبــخـشـیـد گـنـجــی بــران شـهـر نـیـزهـمـی خـواسـت کآبــاد گـردد بــچــیـز
بــــر مـــنـــزلـــی زیـــنـــهـــاری ســــوارهــمـــی آمـــدنـــدی بـــر شـــهـــریــار
ازان پـــس چــو آگــاهــی آمــد بـــشــاهز گــنــگ و ز افــراســـیــاب و ســـپـــاه
کـــه آمـــد بـــنـــزدیــک او گـــلـــگـــلـــهابـــا لــشــکــری چـــون هــژبـــر یــلــه
کــه از تــخــم تــورســت پــرکـیـن و دردبـــجـــویـــد هـــمـــی روزگـــار نـــبـــرد
فــرســتـــاد بـــهــری ز گــردان بـــچـــاجکـه جـویـد هـمـی تـخـت تـرکـان و تـاج
ســپــاهـی بــسـوی بــیـابــان سـتــرگفــرســتـــاد ســالــار ایــشــان طــورگ
پــذیـرفـت زیـن هـر یـکـی جــنـگ شــاهکـــه بـــر نـــامـــداران بـــبـــنــدنــد راه
جــهـانـدار کـیـخــسـرو آن خــوار داشـتخــرد را بــانــدیـشــه ســالــار داشــت
ســـپـــاهــی کـــه از بـــردع و اردبـــیــلبــیــامــد بــفــرمــود تــا خــیــل خــیـل
بـــیــایــنــد و بـــر پــیــش او بـــگــذرنــدرد و مــوبـــد و مــرزبـــان بــشــمــرنــد
بــرفــتــنـد و ســالـارشــان گــســتــهـمکــه در جــنــگ شــیـران نــبــودی دژم
هـمــان گــفــت تــا لــشــکــر نــیـمــروزبـــرفــتـــنــد بـــا رســتـــم نــیــوســوز
بـــفــرمــود تــا بـــر هــیــونــان مــســتنـشـیـنـنـد و گـیـرنـد اسـبــان بـدسـت
بــســغــد انــدرون بــود یــک مــاه شــاههـمـه سـغـد شـد شـاه را نـیـک خـواه
ســـــپـــــه را درم داد و آســــوده کــــردهـمــی جــســت هـنــگــام روز نــبــرد
هـــر آن کـــس کـــه بــــود از در کـــارزاربــدانــســت نــیـرنــگ و بــنــد حــصــار
بـــیــاورد و بـــا خــویــشــتـــن یــار کــردســر بـــدکــنــش پـــر ز تــیــمــار کــرد
وزان جــــایـــگـــه گـــردن افـــراخـــتــــهکـمـر بــسـتــه و جــنـگ را ســاخــتــه
ز ســغــد کـشــانـی ســپــه بــر گـرفـتجــهـانـی درو مــانـده انـدر شــگــفــت
خـبــر شـد بــه تــرکـان کـه آمـد سـپــاهجــهـانـجــوی کـیـخـسـرو کـیـنـه خـواه
هــمـــه ســـوی دژهــا نـــهــادنـــد رویجهان شد پـر از جنبـش و گفت و گوی
بــلـشـکـر چـنـیـن گـفـت پـس شـهـریـارکـــه امــروز بـــه گــونــه شـــد کـــارزار
ز تــرکــان هـر آنـکـس کـه فــرمـان کـنـددل از جـنـگ جـسـتـن پـشـیمـان کـنـد
مــســازیــد جـــنــگ و مــریــزیــد خــونمــبــاشــیـد کــس را بــبــد رهـنـمــون
وگـر جــنـگ جــویـد کـسـی بــا ســپــاهدل کـــیـــنـــه دارش نـــیـــایـــد بــــراه
شـمـا را حــلـال اســت خــون ریـخــتــنبــــهـــر جـــای تــــاراج و آویـــخـــتــــن
بـــره بـــر خــورشــهــا مــداریــد تـــنــگمــداریــد کــیــن و مــســازیــد جــنــگ
خــروشــی بـــر آمــد ز پــیــش ســپــاهکـه گـفـتــی بــدرد هـمـی چـرخ و مـاه
ســــواران بــــدژهــــا نــــهـــادنــــد رویجـهـان شـد پـر از غـلـغـل و گـفـتـگـوی
هــر آنــکــس کــه فــرمــان بــجــا آوریـدســپــاه شــهـنــشــه بــدو نــنــگــریـد
هـر آن کــو بــرون شــد ز فــرمـان شــاهسـرانـشـان بــریـدنـد یـکـسـر ســپــاه
ز تــرکــان کــس از بـــیــم افــراســیــابلـب تــشــنـه نـگــذاشــتــنـدی بــر آب
وگـر بــاز مـانـدی کــســی زیـن ســپــاهتــن بـــی ســرش یــافــتــنــدی بـــراه
دلــــیـــران بــــدژهـــا نــــهـــادنــــد رویبــهـر دژ کـه بــودی یـکـی جــنـگـجـوی
شــدی بـــاره دژ هــم آنــگــاه پـــســتنـمـانـدی در و بــام وجــای نـشـســت
غـــلـــام و پـــرســـتـــنــده و چـــارپـــاینـمـانـدی بــد و نـیـک چـیـزی بـه جـای
بـریـن گـونـه فـرسـنـگ بـر صـد گـذشـتنـه دژ مــانــد آبــاد جــایـی نـه دشــت
چــــو آورد لـــشـــکـــر بــــگـــلـــزریـــونبــهــر ســو بــگــردیــد بــا رهــنــمــون
جـــهـــان دیــد بـــر ســـان بـــاغ بـــهــاردر و دشــت و کــوه و زمــیـن پــرنـگــار
هـمـه کـوه نـخــچــیـر و هـامـون درخــتجـــهــان از در مـــردم نــیــک بـــخـــت
طـــلــایــه فـــرســـتـــاد و کـــارآگـــهــانبـــدان تـــا نــمـــانــد بـــدی در نــهــان
ســــراپــــرده شــــهــــریـــار جــــهــــانکـــشـــیـــدنـــد بـــر پـــیـــش آب روان
جــهـانـدار بــر تــخــت زریـن نـشــســتخــود و نــامــداران خـــســروپـــرســت
شـبــی کـرد جـشـنـی کـه تــا روز پــاکهـمـی مـرده بـرخـاسـت از تـیره خـاک
وزان ســوی گــنــگ انــدر افــراســیــاببــرخــشــنـده روز و بــهـنـگــام خــواب
هــمــی گــفــت بــا هــرک بــد کــاردانبــــزرگـــان بـــیـــدار و بــــســـیـــاردان
کـه اکـنـون کـه دشـمـن بـبـالـین رسـیدبــگــنــگ انــدرون چــون تــوان آرمــیــد
هــمــه بـــر گـــشـــادنــد گـــویــا زبـــانکـه اکـنـون کـه نـزدیک شـد بـد گـمـان
جــز از جــنــگ چــیــزی نــبــیـنــیــم راهزبـونـی نـه خـوبـسـت چـنـدیـن سـپـاه
بــگــفــتــنــد وز پــیـش بــرخــاســتــنــدهـمـه شـب همـی لـشـکـر آراسـتـنـد
ســپــیــده دمــان گــاه بــانــگ خــروسز درگـــاه بــــرخـــاســـت آوای کـــوس
ســپــاهـی بــهـامـون بــیـامــد ز گــنـگکـه بــر مـور و بـر پـشـه شـد راه تـنـگ
چــــو آمـــد بــــنـــزدیـــک گـــلـــزریـــونزمـیـن شــد بــســان کـه بــیـســتــون
همی لشـکـر آمد سـه روز و سـه شـبجـهـان شـد پــرآشـوب جـنـگ و جـلـب
کــشــیـدنـد بــر هـفــت فــرســنـگ نـخفــزون گــشــت مــردم ز مـور و مــلــخ
چــهــارم ســپــه بــرکــشــیـدنــد صــفز دریــا بـــرآمــد بـــخـــورشـــیــد تـــف
بـــقـــلـــب انـــدر افـــراســـیــاب و ردانســـواران گـــردنـــکـــش و بــــخـــردان
ســوی مــیـمــنــه جــهــن افــراســیـابهـمــی نــیـزه بــگــذاشــت از آفــتــاب
وزیــن روی کــیــخــســرو از قــلــبـــگــاههمی داشـت چـون کوه پـشت سـپـاه
چـــو گــودرز و چــون طــوس نــوذر نــژادمـــنـــوشـــان خـــوزان و پـــیــروز و داد
چــو گــرگــیـن مــیـلــاد و رهــام شــیــرهــجــیـر و چــو شــیـدوش گــرد دلــیـر
فـــریـــبــــرز کـــاوس بـــر مـــیـــمـــنـــهســپــاهــی هــه یـک دل و یـک تــنــه
مـنـوچــهـر بــر مـیـســره جــای داشــتکـه بـا جـنگ هر جـنگـیی پـای داشـت
بـــپـــشــت ســپـــه گــیــو گــودرز بـــودکـه پــشـت و نـگـهـبــان هـر مـرز بــود
زمــیـن کــان آهـن شــد از مــیـخ نــعــلهــمــه آب دریــا شــد از خـــون لــعــل
بــســر بــر ز گــرد ســیــاه ابــر بــســتتــبــیـره دل ســنــگ خــارا بــخــســت
زمــیــن گــشــت چــون چــادر آبــنــوسســتـــاره غــمــی شــد ز آوای کــوس
زمـیـن گـشـت جـنـبــان چـو ابــر سـیـاهتـو گـفـتـی هـمـی بــر نـتـابــد سـپــاه
هـمـه دشــت مـغـز و ســر و پــای بــودهـمــانـا مــگــر بــر زمــیـن جــای بــود
همی نعل اسـبـان سـرکشـتـه خـسـتهمه دشت بـی تن سر و پای و دست
خــردمــنــد مــردم بــیـکــســو شــدنــددو لـشـکـر بـریـن کـار خـسـتـو شـدنـد
کـه گـر یـک زمـان نـیـز لـشــکـر چــنـیـنبــمـانـد بــریـن دشــت بــا درد و کـیـن
نــمــانــد یــکــی زیـن ســواران بــجــایهــمــانــا ســپـــهــر انــدر آیــد ز پـــای
ز بــس چــاک چــاک تــبـــرزیــن و خــودروانــــهــــا هــــمــــی داد تــــن رادرود
چـو کـیـخـسـرو آن پــیـچـش جـنـگ دیـدجـهـان بــر دل خـویـشـتــن تــنـگ دیـد
بــیـامــد بــیـکــســو ز پــشــت ســپــاهبـــپـــیــش خـــداونــد شـــد دادخـــواه
کـــه ای بــــرتــــر از دانـــش پــــارســــاجــهـانـدار و بــر هـر کــســی پــادشــا
ار نــیــســـتـــم مــن ســتـــم یــافــتـــهچـــو آهـــن بـــکـــوره درون تـــافـــتـــه
نـخــواهـم کـه پــیـروز بــاشـم بــجــنـگنـه بــر دادگــر بــر کــنـم جــای تــنــگ
بــگــفــت ایـن و بــر خــاک مـالــیـد رویجـــهـــان پــــر شـــد ازنـــالـــه زار اوی
هـمـانـگـه بــرآمـد یـکــی بــاد ســخــتکـه بـشـکـسـت شـاداب شـاخ درخـت
هــمــی خــاک بــر داشــت از رزمــگــاهبــــزد بــــر رخ شـــاه تـــوران ســـپـــاه
کـسـی کـو ســر از جــنـگ بــرتــافـتــیچــو افــراســیــاب آگــهــی یــافــتـــی
بـــریــدی بـــجــنــجــر ســرش را ز تـــنجــز از خــاک و ریـگـش نـبــودی کـفـن
چــنـیـن تــا ســپــهـر و زمـیـن تــار شـدفـــراوان ز تـــرکـــان گـــرفـــتـــار شـــد
بـــر آمــد شــب و چــادر مــشــک رنــگبــپــوشــیـد تــا کـس نـیـایـد بــجــنـگ
ســپــه بــاز چــیـدنـد شـاهـان ز دشـتچـو روی زمین ز آسـمـان تـیره گـشـت
هـــمـــه دامـــن کـــوه تـــا پـــیـــش رودسـپــه بــود بــا جــوشـن و درع و خـود
بـــرافــروخــتــنــد آتـــش از هــر ســویطـــلــایــه بـــیــامــد ز هــر پـــهــلــوی
هـمـی جــنـگ را ســاخــت افـراسـیـابهــمــی بـــود تـــا چــشــمــه آفــتــاب
بــــر آیـــد رخ کـــوه رخــــشـــان کـــنـــدزمـیـن چــون نـگـیـن بــدخــشـان کـنـد
جــــهـــان آفــــریـــن را دگـــر بــــود رایبــهــر کــار بـــا رای او نــیــســت پــای
شــب تــیـره چــون روی زنـگـی ســیـاهکــس آمـد ز گـســتــهـم نـوذر بــشــاه
کــه شــاه جــهــان جــاودان زنــده بـــادمـه مـا بــازگــشــتــیـم پــیـروز و شــاد
بـــــدان نــــامــــداران افــــراســـــیــــابرســیــدیـم نــاگــه بــهــنــگــام خــواب
ازیــشـــان ســـواری طـــلـــایــه نــبـــودکـــی را ز انــدیــشـــه مـــایــه نــبـــود
چــو بــیـدار گـشــتــنـد زیـشــان ســرانکــشــیـدیـم شــمـشــیـر و گــرز گـران
چـو شـب روز شـد جــز قـراخـان نـمـانـدز مــردان ایــشـــان فـــراوان نــمـــانــد
همه دشـت زیشـان سـرون و سـرسـتزمین بـسـتـر و خـاکشـان چـادر اسـت
بـــمــژده ز رســـتـــم هــم انــدر زمـــانهــیــونــی بــیــامــد ســپــیــده دمــان
کــه مــا در بــیــابــان خــبــر یــافــتــیــمبــدان آگــهــی تــیــز بــشــتــافــتــیــم
شــب و روز رســتــم یــکــی داشــتــیچــو تــنـهـا شــدی راه بــگــذاشــتــی
بـــدیــشــان رســـیــدیــم هــنــگــام روزچــو بــر زد سـر از چــرخ گـیـتــی فـروز
تــهــمــتـــن کــمــان را بـــزه بـــرنــهــادچــو نـزدیـک شـد تــرگ بــر سـر نـهـاد
نخـسـتـین که از کلک بـگشـاد شـسـتقـراخــان ز پــیـکـان رسـتــم بــخـسـت
بــتـوران زمـیـن شـد کـنـون کـنـیـه خـواههــمــانــا کــه آگــاهــی آمــد بـــشــاه
بــشــادی بــه لـشـکـر بــر آمـد خــروشسـپـهدار تـرکـان همـی داشـت گـوش
هـر آنـکـس کـه بــودنـد خـسـروپــرسـتبــشــادی و رامـش گـشــادنـد دســت
ســواری بـــیــامــد هــم انــدر شــتـــابخــروشــان بــه نــزدیـک افــراســیــاب
کــه از لــشــکــر مـا قــراخــان بــرســترسـیـدســت نـزدیـک مـا مـردشـسـت
ســـپـــاهــی بـــتـــوران نــهــادنــد رویکــزیـشــان شــود نــاپــدیــد آب جــوی
چــنــیـن گــفــت بــا رای زن شــهــریــارکـه پــیـکــار ســخــت انـدر آمـد بــکــار
چـــو رســتـــم بـــگــیــرد ســر گــاه مــابـــیــکـــبـــارگــی گـــم شـــود راه مــا
کــنـونــش گــمــان آنـک مــا نـشــنـویـمچــنـیـن کـار در جــنـگ کـیـخــسـرویـم
چـو آتـش بــریـشـان شـبـیـخـون کـنـیـمزخـون روی کـشـور چـو جـیحـون کـنیم
چــو کـیـخــسـرو آیـد ز لـشـکـر دو بــهـرنــبــیـنــد مــگــر بــام و دیـوار و شــهـر
ســراســر هـمـه لـشــکـر ایـن دیـد رایهــمـــان مــرد فـــرزانــه و رهــنــمــای
بــنـه هـرچ بــودش هـم آنــجــا بــمــانـدچــو آتــش ازان دشـت لـشـکـر بــرانـد
هـمــانــگــه طــلــایـه بــیـامــد ز دشــتکــه گـرد ســپــاه از هـوا بــرگــذشــت
همه دشـت خـرگـاه و خـیمسـت و بـسازیـشـان بـخـیمـه درون نـیـسـت کـس
بــدانـسـت خــسـرو کـه ســالـار چــیـنچــرا رفــت بــیـگــاه زان دشــت کــیـن
ز گـسـتـهـم و رسـتـم خـبــر یـافـتـسـتبــدان آگـهـی نـیـز بــشــتــافــتــســت
نــونـــدی بـــرافـــگـــنــد هــم در زمـــانفــرســتـــاد نــزدیــک رســتـــم دمــان
کـه بــرگـشــت زیـن کـیـنـه افـراســیـابهــمــانــا بـــجــنــگ تــو دارد شــتــاب
ســـپـــه را بـــیـــارای و بـــیـــدار بـــاشبــرو خــویـشــتــن زو نــگــهــدار بــاش
نــونــد جــهــانــدیـده شــایـســتــه بــودبـــدان راه بـــی راه بـــایــســتــه بـــود
هـمـی رفـت چـون پـیش رسـتـم رسـیدگــو شــیـردل را مــیــان بــســتــه دیـد
ســـپـــه گـــرزهــا بـــر نــهــاده بـــدوشیــــکــــایــــک نــــهــــاده بآواز گــــوش
بــرســتــم بــگــفــت آنـچ پــیـغــام بــودکــه فــرجـــام پـــیــغــامــش آرام بـــود
وزیـن روی کــیــخــســرو کــیـنــه جــوینـشــســتــه بآرام بــی گـفــت و گـوی
هـمـی کـرد بـخـشـش هـمـه بـر سـپـاهســراپـــرده و خـــیــمــه و تـــاج و گــاه
از ایـرانـیـان کــشــتــگــان را بــجــســتکفن کرد وز خـون و گلشان بـنشسـت
بــرسـم مـهـان کـشـتــه را دخـمـه کـردچـو بــرداشـت زان خـاک و خـون نـبـردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.