ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت چهارم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــنـه بــر نـهـاد و سـپــه بــر نـشـانـددمــان از پــس شــاه تــرکــان بــرانــد
چــو نـزدیـک شـهـر آمـد افـراســیـاببـران بـد که رسـتـم شـود سـیرخـواب
کـنون من شـبـیخـون کـنم بـرسـرشبـــرآیــم گـــرد از ســـر لــشـــکـــرش
بـــتــاریــکــی انــدر طــلــایــه بــدیــدبــشــهـر انــدر آواز ایـشــان شــنــیـد
فـرومـانـد زان کـار رســتــم شـگـفـتهـمـی رانـد و انـدیـشــه انـدر گـرفـت
هـمـه کـوفــتــه لـشــکــر و ریـخــتــهبـــشـــیــریــن روان انــدر آویــخـــتـــه
بــپــیـش انـدرون رسـتــم تــیـزچـنـگپــس پــشـت شـاه و سـواران جـنـگ
کـسـی را که نزدیک بـد پـیش خـواندوزیـشــان فــراوان ســخــنـهـا بــرانــد
بــپـرسـیـد کـیـن را چـه بـیـنـیـد رویچـنـیـن گـفـت بــا نـامـور چـاره جــوی
کـه در گـنـگ دژ آن همـه گـنـج شـاهچــه بــایـسـت اکـنـون هـمـه رنـج راه
زمـین هـشـت فـرسـنـگ بـالـای اویهـمـانـا کــه چــارســت پــهـنـای اوی
زن و کـودک و گـنـج و چـنـدان سـپـاهبــزرگـی و فــرمـان و تــخــت و کــلـاه
بــــران بــــاره دژ نـــپــــرد عــــقــــابنـبــیـنـد کـسـی آن بــلـنـدی بــخـواب
خورش هست و ایوان و گنج و سپـاهتـــرا رنـــج بـــدخـــواه را تـــاج و گـــاه
هـمـان بـوم کـو را بـهـشـتـسـت نـامهــمــه جـــای شـــادی و آرام و کــام
بــهـر گـوشــه ای چــشــمـه آبــگـیـربـــبـــالــا و پـــهــنــای پـــرتــاب تــیــر
هــمــی مــوبـــد آورد از هــنــد و رومبـــهــشـــتـــی بـــر آورده آبـــاد بـــوم
همـانـا کـزان بـاره فـرسـنـگ بـیسـتبـبـینند آسـان کـه بـر دشـت کـیسـت
تـرازین جـهان بـهره جـنگست و بـسبــفــرجــام گــیـتــی نـمــانـد بــکــس
چــو بــشــنـیـد گـفـتــارهـا شـهـریـارخـوش آمـدش و ایـمـن شـد از روزگـار
بـیـامـد بــدلـشـاد بــبــهـشـت گـنـگابـــا آلــت لــشــکــر و ســاز جـــنــگ
همی گشـت بـر گـرد آن شـارسـتـانبــدســتــی نـدیـد انـدرو خــارسـتــان
یـکــی کــاخ بــودش ســر انــدر هــوابــــــرآورده شــــــاه فــــــرمــــــان روا
بـــــایــــوان فــــرود آمــــد و بــــار دادســـــپـــــه را درم داد و دیــــنــــار داد
فـرســتــاد بــر هـر ســوی لـشـکـرینـگــهـبــان هـر لــشــکــری مـهـتــری
پــیــاده بـــران بـــاره بـــر دیــده بـــاننـگـهـبــان بــروز و بــشـب پــاسـبــان
رد و مـوبــدش بـود بـر دسـت راسـتنـویـسـنـده نـامـه را پــیـش خـواسـت
یـکـی نـامـه نـزدیـک فــغــفـور چــیـننــبــشــتــنــد بــا صــد هــزار آفــریــن
چــنـیـن گــفــت کــز گــردش روزگــارنـــیــامـــد مـــرا بـــهــره جـــز کـــارزار
بـپـروردم آن را کـه بــایـسـت کـشـتکـــنــون شـــد ازو روزگـــارم درشـــت
چـو فـغـفـور چـین گـر بـیـاید رواسـتکــه بــر مـهـر او بــر روانـم گــواســت
وگـر خــود نـیـایـد فـرســتــد ســپــاهکـزین سـو خـرامـد همـی کـینه خـواه
فـــرســـتـــاده از نــزد افـــراســـیــاببــچــیـن انـدر آمــد بــهـنـگــام خــواب
ســرافــراز فــغــفــور بـــنــواخــتـــشیــکــی خــرم ایــوان بـــپـــرداخــتــش
وزان ســو بــگـنـگ انـدر افــراســیـابنـه آرام بــودش نـه خـورد و نـه خـواب
بــــدیـــوار عــــراده بــــر پــــای کـــردبــــبـــرج انـــدرون رزم را جـــای کـــرد
بـــفــرمــود تـــا ســنــگــهــای گــرانکــشــیـدنـد بــر بــاره افــســونـگــران
بـــس کــاردانــان رومــی بـــخـــوانــدســپــاهــی بــدیــوار دژ بــرنــشــانــد
بــــرآورد بــــیـــدار دل جـــاثـــلـــیـــقبـــران بـــاره عــراده و مــنــجـــنــیــق
کـمـانـهـای چـرخ و سـپــرهـای کـرگهـمـه بــرجـهـا پــر ز خـفـتــان و تـرگ
گــروهـی ز آهـنــگــران رنــجــه کــردز پــولـاد بــر هـر ســوی پــنـجــه کـرد
بـــبــســتــنــد بــر نــیــزه هــای درازکـه هـر کـس کـه رفـتــی بــر دژ فـراز
بــدان چــنــگ تــیـز انــدر آویــخــتــیو گـــرنـــه ز دژ زود بـــگـــریــخـــتـــی
ســــپـــــه را درم داد و آبـــــاد کــــردبــهــر کــار بــا هـر کــســی داد کــرد
همان خـود و شمشیر و بـر گستـوانسـپــرهـای چــیـنـی و تــیـر و کـمـان
بـبـخـشـید بـر لشـکـرش بـی شـماربـــویــژه کــســـی کــو کــنــد کـــارزار
چو آسوده شد زین بشادی نشستخـود و جـنـگـسـازان خـسـرو پـرسـت
پــری چــهـره هـر روز صـد چــنـگ زنشــدنــدی بــدرگــاه شــاه انــجــمــن
شـب و روز چـون مـجـلـس آراسـتـیسـرود از لـب تـرک و مـی خـواسـتـی
هـمــی داد هـر روز گــنــجــی بــبــادبـــر امـــروز و فـــردا نــیــامـــدش یــاد
دو هفتـه بـرین گونه شادان بـزیسـتکـه دانـد کـه فـردا دل افـروز کـیـسـت
سـیم هفـتـه کـیخـسـرو آمـد بـگـنگشــنــیــد آن غــونــای و آوای چــنــگ
بــخــنـدیـد و بــرگـشـت گـرد حــصـاربـــمـــانـــد انــدر آن گـــردش روزگـــار
چـنین گفـت کـان کو چـنین بـاره کـردنــه از بـــهــر پــیــکــار پــتــیــاره کــرد
چــو خـون سـر شـاه ایـران بــریـخـتبـمـا بـر چـنـیـن آتـش کـیـن بـبـیـخـت
شـگـفـت آمـدش کـانچـنان جـای دیدســـپـــهــری دلـــارام بـــر پـــای دیــد
بـرسـتـم چـنـین گـفـت کـای پـهلـوانســزد گــر بــبــیــنــی بــروشــن روان
کـه بــا مـا جــهـانـدار یـزدان چـه کـردز خـــوب و پـــیـــروزی انـــدر نـــبــــرد
بـــدی را کــجــا نــام بـــد بـــر بـــدیبـــتـــنـــدی و کـــژی و نـــابـــخـــردی
گـریـزان شـد از دسـت مـا بـر حـصـاربـــریــن ســـان بـــرآســـود از روزگـــار
بــدی کـو بــد آن جـهـان را سـرسـتبــپــیـری رســیـده کـنـون بــتــرســت
بــدیـن گــر نــدارم ز یـزدان ســپــاسمبـادا که شب زنده بـاشم سـه پـاس
کــزویـســت پــیــروزی و دســتــگــاههـــم او آفـــریــنـــنـــده هـــور و مـــاه
ز یک سـوی آن شـارسـتـان کـوه بـودز پــیـکــار لــشــکــر بــی انــدوه بــود
بـــــــروی دگــــــر بــــــودش آب روانکــه روشـــن شـــدی مــرد را زو روان
کـشـیـدنـد بــر دشـت پــرده ســرایز هــر ســوی دژ پــهـلــوانــی بــپــای
زمین هفـت فـرسـنگ لشـکـر گرفـتز لشـکـر زمین دسـت بـر سـر گرفـت
سراپـرده زد رسـتـم از دسـت راستز شـاه جـهـانـدار لـشـکـر بــخـواسـت
بـــچــپ بـــر فــریــبـــرز کــاوس بــوددل افــروز بـــا بــوق و بــا کــوس بــود
بـــرفــتــنــد و بــردنــد پــرده ســرایســیــم روی گــودرز بـــگــزیــد جـــای
شـب آمـد بـر آمـد ز هر سـو خـروشتــو گـفـتــی جــهـان را بــدریـد گـوش
زمـیـن را هـمـی دل بــرآمــد ز جــایز بــس نـالـه بــوق و شــیـپــور و نـای
چـو خـورشید بـرداشـت از چـرخ زنگبـــدریــد پـــیــراهــن مـــشـــک رنــگ
نشسـت از بـر اسـب شـبـرنگ شـاهبـــیــامــد بـــگـــردیــد گــرد ســـپـــاه
چــنـیـن گـفـت بــا رسـتــم پــیـلـتــنکــه ایــن نــامــور مــهــتــر انــجــمــن
چــنــیـن دارم امــیـد کــافــراســیــابنـبــیـنـد جــهـان نـیـز هـرگـز بــخــواب
اگـر کـشـتــه گـر زنـده آیـد بــدســتبــبــیـنــد ســر تــیـغ یـزدان پــرســت
بــرآنــم کــه او را ز هـر ســو ســپــاهبـــیــاری بـــیــایــد بـــدیــن رزمــگـــاه
بــتــرســنــد وز تــرس یـاری کــنــنــدنـه از کــیـن و از کــامــکــاری کــنـنــد
بــکـوشـیـم تـا پـیـش ازان کـو سـپـاهبـــخــوانــد بـــرو بـــر بـــگــیــریــم راه
هــــمــــه بـــــاره دژ فـــــرود آوریــــمهـمـه سـنـگ و خــاکـش بــرود آوریـم
سـپـه را کنون روز سـخـتـی گذشـتهــمـــان روز رزم انــدر آرام گـــشـــت
چــو دشــمــن بــدیـوار گــیـرد پــنــاهز پــیـکـار و کـیـنـش نـتــرسـد سـپــاه
شکستـه دلست او بـدین شارستـانکزین پـس شود بـی گمان خـارستـان
چـــو گـــفـــتـــار کـــاوس یــاد آوریــمروان را هــــمــــه ســــوی داد آوریـــم
کـجـا گـفـت کـایـن کـیـن بـا دار و بـردبـــپــوشــد زمــانــه بـــزنــگــار و گــرد
پــسـر بــر پـسـر بــگـذرانـم بــدسـتچـنین تـا شود سـال بـر پـنج شسـت
بـــســان درخــتــی بــود تــازه بـــرگدل از کـیـن شـاهـان نـتـرسـد ز مـرگ
پــذر بــگــذرد کــیـن بــمـانـد بــجــایپــســر بــاشــد ایـن درد را رهـنـمـای
بـــزرگــان بـــرو آفــریــن خـــوانــدنــدورا خـــســرو پـــاکــدیــن خـــوانــدنــد
کــه کــیــن پــدر بــر تــو آیــد بــســرمــبـــادی بـــجــز شــاه و پـــیــروزگــر
دگـــر روز چـــون خـــور بـــرآمــد ز راغنـــهـــاد از بــــر چــــرخ زریـــن چـــراغ
خــروشــی بــرآمـد بــلـنـد از حــصـارپـر اندیشـه شـد زان سـخـن شـهریار
هــمــانــگــه در دژ گــشـــادنــد بـــازبــرهــنــه شــد از روی پــوشــیـده راز
بـــیــامــد ز دژ جـــهــن بـــاده ســوارخــردمــنــد و بـــادانــش و مــایــه دار
بــشـد پــیـش دهـلـیـز پــرده سـرایهــمــی بــود بـــا نــامــداران بـــپــای
ازان پــس بــیـامــد مــنـوشــان گــردخــرد یـافــتــه جــهــن را پــیـش بــرد
خـردمـنـد چـو پـیـش خـسـرو رسـیـدشـــد از آب دیــده رخـــش نــاپـــدیــد
بـمـاند اندرو جـهن جـنگـی شـگـفـتکــلــاه بـــزرگــی ز ســر بـــر گــرفــت
چــو آمــد بــنـزدیـک تــخــتــش فــرازبـــرو آفـــریــن کــرد و بـــردش نــمــاز
چـنـیـن گـفـت کـای نـامـور شـهـریـارهـمـیـشـه جــهـان را بــشــادی گـذار
بــر و بــوم مـا بــر تــو فـرخــنـده بــاددل و چـشـم بــدخـواه تــو کـنـده بــاد
همیشـه بـدی شـاد و یزدان پـرسـتبـر و بـوم مـا پـیـش گـسـتـرده دسـت
خـجــسـتــه شـدن بــاد و بــاز آمـدنبــه نـیـکـی هـمـی داســتــانـهـا زدن
پـــیـــامـــی گـــزارم ز افـــراســـیــاباگــر شـــاه را زان نــگــیــرد شــتـــاب
چـو از جـهـن گـفـتـار بــشـنـیـد شـاهبــفــرمــود زریـن یــکــی پــیــشــگــاه
نـــهـــادنـــد زیــر خـــردمـــنـــد مـــردنــشــســت و پــیــام پـــدر یــاد کــرد
چـنـیـن گـفـت بـا شـاه کـافـراسـیـابنشـسـتـسـت پـر درد و مژگـان پـر آب
نـخـسـتــیـن درودی رسـانـم بــشـاهازان داغ دل شـــاه تــــوران ســـپــــاه
کـه یـزدان ســپــاس و بــدویـم پــنـاهکــه فــرزنــد دیــدم بــدیــن پــایــگــاه
کـه لـشـکـر کـشـد شـهـریـاری کـنـدبـــپـــیــش ســـواران ســواری کــنــد
ز راه پـــدر شـــاه تـــا کـــیـــقـــبــــادز مـــــادر ســـــوی تـــــور دارد نـــــژاد
ز شـاهـان گـیتـی سـرش بـرتـرسـتبــچـیـن نـام او تــخـت را افـسـرسـت
بـــابـــر انــدرون تــیــز پـــران عــقــابنــــهــــنــــگ دلــــاور بـــــدریــــای آب
هــمــه پــاســبــانــان تــخــت ویـنــددد و دام شـــادان بـــبـــخـــت ویــنــد
بــزرگــان کــه بــا تــاج و بــا زیــورنــدبـــروی زمــیــن مــر تـــرا کــهــتــرنــد
شــگــفــتــی تــر از کــار دیــو نــژنــدکـه هـرگـز نـخـواهـد بــمـا جــز گـزنـد
بـــدان مــهــربـــانــی و آن راســتــیچــرا شـد دل مـن ســوی کـاســتــی
کـه بــردســت مـن پــور کـاوس شـاهسـیـاوش رد کـشـتـه شـد بـی گـنـاه
جـگر خـستـه ام زین سخـن پـر ز دردنشـسـتـه بـیکسـو ز خـواب و ز خـورد
نـه مـن کـشـتـم او را کـه نـاپـاک دیوبــبــرد از دلـم تــرس گــیـهـان خــدیـو
زمــــانـــه ورا بــــد بــــهـــانـــه مــــرابــچــنــگ انــدرون بــد فــســانـه مــرا
تــو اکــنـون خــردمــنــدی و پــادشــاپـــــذیــــرنــــده مـــــردم پـــــارســـــا
نــگــه کــن تــا چــنــد شــهــر فــراخپــر از بــاغ و ایــوان و مــیــدان و کــاخ
شدست اندرین کینه جـستـن خـراببـــهــانــه ســـیــاوش و افــراســیــاب
هــمــان کــارزاری ســـواران جـــنــگبــتــن هـمـچــو پــیـل و بــزور نـهـنـگ
کـه جـز کـام شـیران کـفـنشـان نبـودســری تــیـز نـزدیـک تــنـشــان نـبــود
یـکــی مــنـزل انـدر بــیـابــان نـمــانـدبــکـشـور جـز از دشـت ویـران نـمـانـد
جـز از کـیـنـه و زخـم شـمـشـیـر تـیـزنــمــانــد ز مــا نــام تـــا رســتــخــیــز
نــیــایـد جــهــان آفــریـن را پــســنــدبــفـرجــام پــیـچــان شــویـم از گـزنـد
وگـر جـنـگ جـویـی هـمـی بـیـگـمـاننـیـاســایـد از کــیـن دلــت یـک زمــان
نــگــه کـــن بـــدیــن گــردش روزگــارجـــز او را مـــکـــن بـــر دل آمــوزگـــار
کـه ما در حـصـاریم و هامون تـراسـتسری پر ز کین دل پر از خون تر است
همی گـنگ خـوانم بـهشـت منسـتبـــرآورده بــوم و کــشــت مــنــســت
هـم ایـدر مــرا گــنــج و ایـدر ســپــاههــم ایـدر نــگــیـن و هـم ایـدر کــلــاه
هم اینجـام کشت و هم اینجام خوردهــم ایــنـــجـــام مـــردان روز نـــبـــرد
تــراگـاه گـرمـی و خـوشـی گـذشـتگـل و لـالـه و رنـگ و شــی گـذشــت
زمسـتـان و سـرمـا بـپـیش اندرسـتکـه بـر نیزه ها گـردد افـسـرده دسـت
بــدامـن چــو ابــر انـدرافــگـنـد چــیـنبــر و بــوم مــا ســنـگ گــردد زمــیـن
ز هـر سـو کـه خـوانـم بـیـایـد سـپـاهنــتــابــی تــو بــا گــردش هـور و مــاه
ور ایـدون گــمــانــی کــه هــر کــارزارتـــــرا بـــــردهــــد اخــــتــــر روزگــــار
از انـدیـشــه گــردون مــگــر بــگــذردز رنــج تــو دیــگــر کــســی بــرخــورد
گـر ایـدونـک گـویی کـه تـرکـان چـیـنبــگــیــرم زنــم آســمــان بــر زمــیــن
بــشـمـشـیـر بــگـذارم ایـن انـجــمـنبـــدســـت تـــو آیــم گــرفـــتـــار مــن
مـپــنـدار کـایـن نـیـز نـابــود نـیـســتنـسـاید کـسـی کـو نفـرسـود نیسـت
نــبـــیــره ســـر خـــســروان زادشــمز پـــشــت فــریــدون وز تـــخــم جــم
مــرا دانــش ایــزدی هــســـت و فــرهـــــمـــــان یـــــاورم ایـــــزد دادگـــــر
چـــو تـــنــگ انـــدر آیــد بـــد روزگـــارنـــخـــواهــد دلـــم پـــنـــد آمـــوزگـــار
بــفــرمــان یـزدان بــهـنــگــام خــوابشــوم چـــون ســـتـــاره بـــرآفــتـــاب
بـــدریــای کـــیــمــاک بـــر بـــگـــذرمســپـــارم تــرا لــشــکــر و کــشــورم
مــرا گــنــگ و دژ بـــاشـــد آرامــگــاهنــبــیـنــد مــرا نــیــز شــاه و ســپــاه
چــو آیـد مــرا روز کــیـن خــواســتــنبــبــیـن آنـزمــان لــشــکــر آراســتــن
بـیـایـم بـخـواهـم ز تـو کـیـن خـویـشبــهـرجــای پــیـدا کـنـم دیـن خـویـش
و گــر کــیـنـه از مـغــز بــیـرون کــنـیبـمـهر انـدرین کـشـور افـسـون کـنـی
گــشـــایــم در گــنــج تـــاج و کـــمــرهـمـان تــخــت و دیـنـار و جــام گــهـر
کــه تـــور فـــریــدون بـــه ایــرج نــدادتــو بــردار وز کــیـن مــکــن هـیـچ یـاد
و گـر چـین و ماچـین بـگیری رواسـتبـدان رای ران دل همی کت هواسـت
خـراسان و مکران زمین پـیش تـستمـرا شـادکـامـی کـم وبــیـش تـسـت
بــراهـی کـه بـگـذشـت کـاوس شـاهفــرســتــم چــنــدانـک بــایـد ســپــاه
هـمـه لــشــکــرت را تــوانـگــر کــنـمتـــرا تـــخــت زریــن و افــســر کــنــم
هــمــت یــار بـــاشــم بـــهــر کــارزاربــهـر انـجــمـن خــوانـمــت شــهـریـار
گـر از پـنـد مـن سـر بـپـیچـی هـمـیو گـر بــا نـیـاکـیـن بـسـیـچـی هـمـی
چــو زیـن بــاز گـردی بــیـارای جــنـگمـنم سـاخـتـه جـنـگ را چـون پـلـنـگ
چـو از جـهـن پـیـغـام بــشـنـیـد شـاههـمــی کــرد خــنــدان بــدوبــر نـگــاه
بـپـاسـخ چـنین گفـت کـای رزمجـویشنیدیم سـر تـا سـر این گفت و گوی
نـخــســت آنـک کــردی مــرا آفــریـنهـمـان بــاد بـر تـخـت و تـاج و نـگـیـن
درودی کـــه دادی ز افــــراســــیـــاببــگـفـتــی کـه او کـرد مـژگـان پــر آب
شـنـیدم هـمـین بـاد بـر تـاج و تـخـتمــبــادم مـگــر شــاد و پــیـروزبــخــت
دوم آنـک گـفـتــی ز یـزدان ســپــاسکـه بـینـم هـمـی پـور یـزدان شـنـاس
زشـــاهــان گــیــتـــی دل افـــروزتـــرپــســنــدیــده تــر شــاه و پــیــروزتــر
مــرا داد یـزدان هـمــه هــرچ گــفــتکـه بــا ایـن هـنـرهـا خـرد بــاد جـفـت
تـرا چند خواهی سخن چـرب هستبـدل نـیـسـتـی پـاک و یـزدان پـرسـت
کــســی کــو بــدانـش تــوانـگـر بــودزگـــفـــتــــار کـــردار بــــهـــتـــر بــــود
فــریــدون فــرخ ســتـــاره نــگــشــتنـه از خـاک تـیـره هـمـی بــرگـذشـت
تـو گویی که من بـر شـوم بـر سـپـهربـشـسـتـی بـرین گونه از شـرم چـهر
دلـت جـادوی را چـو سـرمایه گـشـتسـخـن بـر زبـانـت چـو پـیرایه گـشـت
زبـــان پـــر زگــفــتـــار و دل پـــر دروغبــــر مــــرد دانـــا نـــگــــیـــرد فــــروغ
پـدر کـشـتـه را شـاه گـیتـی مـخـوانکـنون کـز سـیاوش نمـانـد اسـتـخـوان
هـــمــــان مـــادرم را ز پــــرده بــــراهکشیدی و گشـتـی چـنین کینه خـواه
مــــــرا نــــــوز نــــــازاده از مــــــادرمهـمـی آتــش افــروخــتــی بــرســرم
هـر آنـکــس کــه او بــد بــدرگــاه تــوبـــنــفـــریــد بـــر جـــان بـــی راه تـــو
کـه هرگـز بـگـیتـی کـس آن بـد نکـردز شـــاهــان و گـــردان و مــردان مــرد
کـه بــر انـجــمـن مـر زنـی را کـشـانســپــارد بــزرگــی بــمــردم کــشــان
زنـــنـــده هـــمـــی تـــازیــانـــه زنـــدکـه تــا دخــتــرش بــچــه را بــفــگـنـد
خــردمــنـد پــیـران بــدانــجــا رســیـدبــدیـد آنــک هـرگــز نــدیـد و شــنـیـد
چــنـیـن بــود فــرمـان یـزدان کـه مـنســـرافـــراز گــردم بـــهــر انــجـــمــن
گـزنـد و بــلـای تــو از مـن بــگـاشــتکــه بــا مـن زمـانـه یـکـی راز داشــت
ازان پــس کـه گـشـتــم ز مـادر جــداچـــنــانــچــون بـــود بـــچــه بـــیــنــوا
بــپــیــش شــبــانــان فــرســتــادیـمبـــــپــــرواز شــــیــــران نــــر دادیــــم
مــرا دایــه و پـــیــشــکــاره شــبـــاننـــه آرام روز و نـــه خـــواب شـــبـــان
چـنـیـن بــود تــا روز مـن بــرگـذشـتمــــرا انـــدر آورد پــــیـــران ز دشــــت
بـــپـــیــش تـــو آورد و کــردی نــگــاهکـه هـسـتــم سـزاوار تــخـت و کـلـاه
بـــســان ســیــاوش ســرم را ز تـــنبـــبــری و تــن هــم نــیــابـــد کــفــن
زبـــان مــرا پــاک یــزدان بـــبـــســتهمـان خـیره مـاندم بـجـای نشـسـت
مــرا بــی دل و بــی خــرد یــافــتــیبـــکــردار بـــد تـــیــز نــشــتـــافــتــی
سـیـاوش نـگـه کـن کـه از راســتــیچـه کـرد و چـه دید از بـد و کـاسـتـی
ز گــیــتــی بــیــامــد تــرا بـــرگــزیــدچـــنــان کـــز ره نــامـــداران ســـزیــد
ز بــهــر تــو پــرداخــت آیــیــن و گــاهبــیـامـد ز گـیـتــی تــرا خــوانـد شــاه
وفـا جـسـت و بـگـذاشـت آن انجـمنبــدان تـا نـخـوانـیـش پــیـمـان شـکـن
چــــو دیــــدی بــــر و گــــردگــــاه ورابــــــــزرگـــــــی و گـــــــردی و راه ورا
بــجــنـبــیـدت آن گــوهـر بــد ز جــایبـــیــفــگــنــدی آن پــاک دلــرا ز پــای
ســر تـــاجــداری چــنــان ارجــمــنــدبــریــدی بــســان ســر گــوســفــنــد
ز گـــاه مــنــوچـــهــر تـــا ایــن زمــاننــبــودی مــگــر بــدتــن و بــدگــمــان
ز تــور انــدر آمــد زیـان از نــخــســتکـجـا بــا پـدر دسـت بـد را بـشـسـت
پـسـر بــر پـسـر بــگـذرد هـمـچـنـیـننـــه راه بـــزرگـــی نـــه آیــیـــن دیــن
زدی گــــــردن نــــــوذر نــــــامــــــدارپـــدر شــاه وز تـــخـــمــه شــهــریــار
بــــرادرت اغـــریـــرث نـــیـــکـــخـــویکـــجـــا نــیــکــنــامــی بـــدش آرزوی
بــکـشـتـی و تــا بــوده ای بــدتــنـینـــه از آدم از تــــخــــم آهـــرمـــنـــی
کـســی گـر بــدیـهـات گـیـرد شــمـارفـــــزون آیـــــد از گـــــردش روزگـــــار
نــهــالــی بـــدوزخ فـــرســـتـــاده اینــگـــویــی کـــه از مــردمــان زاده ای
دگــر آنـک گــفــتــی کــه دیـو پــلـیـددل و رای من سـوی زشـتـی کـشـید
همین گفت ضـحـاک و هم جـمشـیدچـو شـدشـان دل از نـیکـویی نـاامـیـد
کـه مـا را دل ابــلـیـس بــی راه کــردز هـر نـیـکــویـی دســت کـوتــاه کــرد
نـه بــرگـشــت ازیـشــان بــد روزگــارز بـــد گـــوهــر و گـــفـــت آمـــوزگـــار
کـسـی کـو بــتـابــد سـر از راسـتـیگــزیـنــد هـمــی کــژی و کــاســتــی
بــجـنـگ پـشـن نـیـز چـنـدان سـپــاهکــه پــیـران بــکــشــت انـدر آوردگــاه
زمـیـن گــل شــد از خــون گـودرزیـاننـــجـــویــی جـــز از رنـــج و راه زیــان
کـــنـــون آمـــدی بـــا هـــزاران هــزارز تــــــرکـــــان ســـــوار از در کـــــارزار
بآمـوی لـشــکـر کـشـیـدی بــجــنـگوزیـشـان بــپـیـش مـن آمـد پــشـنـگ
فــرســتـــادیــش تـــا بـــبـــرد ســرمازان پــس تــو ویـران کـنـی کــشــورم
جــهــانــدار یـزدان مــرا یــار گــشــتسـر بـخـت دشـمن نگونسـار گـشـت
مـرا گـویـی اکـنـون کـه از تــخـت تــودل افــروز و شــادانــم از بـــخــت تـــو
نـگـه کــن کــه تــا چــون بــود بــاورمچــــو کــــردارهــــای تـــــو یــــاد آورم
ازیـن پـس مـرا جـز بـشـمـشـیـر تـیـزنـبــاشـد سـخـن بـا تـو تـا رسـتـخـیـز
بــکـوشــم بــنـیـروی گـنـج و ســپــاهبــنـیـک اخــتــر و گــردش هـور و مــاه
هـمـان پـیـش یـزدان بـبــاشـم بـپـاینـخــواهـم بــگـیـتــی جــزو رهـنـمـای
مـگــر گــز بــدان پــاک گــردد جــهـانبــداد و دهــش مــن بــبــنــدم مــیـان
بـــدانــدیــش را از مــیــان بــر کــنــمســر بــدنـشـان را بــی افـســر کـنـم
سـخــن هـرچ گـفـتــم نـیـا را بــگـویکـه درجـنـگ چـنـدیـن بـهـانـه مـجـوی
یــکــی تــاج دادش زبـــر جــد نــگــاریــکــی طـــوق زریــن و دو گــوشـــوار
هـمـانـگـه بــشـد جـهـن پــیـش پــدربــگـفــت آن ســخــنـهـا هـمـه دربــدر
ز پــاســخ بــرآشــفــت افــراســیــابسـواری ز تــرکـان کـجـا یـافـت خـواب
بــبــخــشــیـد گـنـج درم بــر ســپــاههمان تـرگ و شمشیر و تـخت و کلاه
شـب تــیـره تــا بــرزد از چــرخ شـیـدبـشـد کـوه چـون پـشـت پـیل سـپـید
هـمـی لـشـکـر آراســت افـراسـیـابدلـش بــود پــردرد و سـر پــر شـتــاب
چـو از گـنـگ بــرخـاسـت آوای کـوسزمــیـن آهــنــیـن شــد هـوا آبــنــوس
ســر مـوبــدان شــاه نـیـکــی گـمـاننـشـسـت از بــر زیـن سـپـیـده دمـان
بـــیــامــد بـــگــردیــد گــرد حـــصـــارنــگــه کــرد تـــا چـــون کــنــد کـــارزار
بــرسـتـم بــفـرمـود تــا هـمـچـو کـوهبـــیـــارد بـــیــک ســـود دریـــا گـــروه
دگـر سـوش گـسـتـهـم نـوذر بــپــایسـه دیـگـر چــو گـودرز فـرخــنـده رای
بـــســـوی چـــهــارم شـــه نــامـــدارابــا کـوس و پــیـلـان و چــنـدی سـوار
سـپـه را هـمـه هـرچ بــایـسـت سـازبــــکـــرد و بــــیـــامـــد بــــر دژ فـــراز
بــلـشــکـر بــفـرمـود پــس شــهـریـاریـکــی کــنـده کــردن بــگــرد حــصــار
بــدان کــار هـر کــس کـه دانـا بــدنـدبـــجـــنــگ دژ انـــدر تـــوانـــا بـــدنـــد
چـــه از چـــیــن وز روم وز هــنـــدوانچـــه رزم آزمــوده ز هــر ســـو گـــوان
همـه گـرد آن شـارسـتـان چـون نونـدبـگـشـتـنـد و جـسـتـنـد هر گـونه بـند
دو نـیـزه بــبــالــا یـکــی کــنـده کــردســپــه را بــگــردش پــراگــنــده کــرد
بــدان تــا شـب تـیـره بــی سـاخـتـننــیــارد تـــرکـــان یــکــی تـــاخـــتـــن
دو صـد سـاخــت عـراده بــر هـر دریدو صـد مـنـجـنـیـق از پـس لـشـکـری
دو صـد چــرخ بــر هـر دری بــا کـمـانز دیــوار دژ چـــون ســـر بـــدگـــمـــان
پــدیـد آمــدی مــنــجــیـنـق از بــرشچـو ژالـه هـمـی کـوفـتـی بــر سـرش
پــس مــنــجــنـیـق انــدرون رومــیـانابــا چــرخــهـا تــنـگ بــســتــه مـیـان
دو صـد پــیـل فـرمـود پــس شـهـریـارکـشــیـدن ز هـر ســو بــگـرد حــصــار
یــکـــی کـــنــده ای زیــر بـــاره درونبــکــنــد و نــهــادنــد زیـرش ســتــون
بــد آن مـنـکـری بــاره مـانـده بــپــایبــدان نــیـزه هـا بــرگــرفــتــه ز جــای
پــس آلــود بــر چــوب نــفــط ســیـاهبــدیـن گــونــه فــرمــود بــیــدار شــاه
بـیـک سـو بــر از مـنـجـنـیـق و ز تـیـررخ سـرکـشـان گـشـتـه همچـون زریر
بــه زیـر انـدرون آتـش و نـفـط و چـوبز بـــر گــرزهــای گــران کـــوب کـــوب
بــهــر چــارســو ســاخــت آن کــارزارچــنـانـچـون بــود سـاز جــنـگ حـصـار
وزآن جـــایــگـــه شـــهــریــار زمــیــنبــیــامــد بـــپــیــش جــهــان آفــریــن
ز لـشــکــر بــشــد تــا بــجــای نـمـازابـــا کـــردگـــار جـــهـــان گـــفـــت زار
ابــر خـاک چـون مـار پــیـچـان ز کـیـنهـمــی خــوانـد بــر کــردگــار آفــریـن
همی گـفـت کـام و بـلـندی ز تـسـتبــهـر سـخـتـیـی یـارمـنـدی ز تـسـت
اگــر داد بـــیــنــی هــمــی رای مــنمــرگــدان ازیــن جــایــگــه پــای مــن
نـگـون کــن ســر جــاودانـرا ز تــخــتمــرادار شــادان دل و نــیــک بـــخــت
چـو بـرداشـت از پـیش یـزدان سـرشبــجـوشـن بــپــوشـیـد روشـن بــرش
کمر بـر میان بـسـت و بـرجـسـت زودبـــجـــنــگ انــدر آمـــد بـــکـــردار دود
بــفــرمــود تــا ســخــت بــر هـر دریبــجــنـگ انـدر آیـد یـکــی لـشــکــری
بــدان چـوب و نـفـط آتــش انـدر زدنـدز بـرشـان همـی سـنگ بـر سـر زدنـد
زبــانــگ کــمــانــهــای چــرخ و ز دودشـده روی خــورشـیـد تــابــان کـبــود
ز عـــراده و مـــنــجـــنــیــق و ز گـــردزمــیـن نــیـلــگــون شــد هــوا لــاژورد
خــروشــیـدن پــیـل و بــانـگ ســراندرخـــشـــیــدن تـــیــغ و گـــرز گـــران
تـو گـفـتـی بـرآویـخـت بــا شـیـد مـاهز بــــاریـــدن تـــیـــر و گـــرد ســـیـــاه
ز نـفـط ســیـه چــوبــهـا بــرفـروخــتبـه فـرمان یزدان چـو هیزم بـسـوخـت
نگون بـاره گفـتـی که بـرداشـت پـایبـــکـــردار کـــوه انـــدر آمـــد ز جـــای
وزان بــاره چــنــدی ز تــرکــان دلــیــرنــگــون انــدر آمــد چــو بـــاران بــزیــر
کـــه آیــد بـــدام انــدرون نـــاگـــهــانسـر آرد بــران شـوربــخــتــی جــهـان
بـــپــیــروزی از لــشــکــر شــهــریــاربــــرآمــــد خــــروشــــیــــدن کــــارزار
ســـوی رخـــنـــه دژ نـــهــادنـــد رویبــیـامـد دمـان رســتــم کـیـنـه جــوی
خــبــر شــد بــنــزدیـک افــراســیــابکـجــا بــاره شـارسـتــان شـد خــراب
پــس افـراسـیـاب انـدر آمـد چــو گـردبــه جــهــن و بــگــرســیــوز آواز کــرد
کــه بـــا بــاره دژ شــمــا را چــه کــارســپــه را ز شـمـشـیـر بــایـد حــصـار
ز بــهـر بــر و بــوم و پــیـونـد خـویـشهـمـان از پـی گـنـج و فـرزنـد خـویـش
بـــبـــنــدیــم دامــن یــک انــدر دگـــرنـمــانـیـم بــر دشــمــنــان بــوم و بــر
ســپــاهـی ز تــرکــان گــروهـا گــروهبــدان رخــنـه رفـتــنـد بــر ســان کـوه
بـــکــردار شــیــران بـــرآویــخــتـــنــدخــروش از دو رویـه بــرانـگــیـخــتــنــد
ســـواران تـــرکـــان بـــکـــردار بـــیــدشــــده لـــرزلـــرزان و دل نـــاامـــیـــد
بــرســتــم بــفـرمـود پــس شـهـریـارپــیـاده هـرآنــکــس کــه بــد نــامــدار
کـه پـیـش انـدر آیـد بـدان رخـنـه گـاههـمـیـدون بــی نـیـزه ور کـیـنـه خـواه
ابــا تــرکــش و تــیــغ و تــیــر و تــبــرســـوار ایــســـتـــاده پـــس نــیــزه ور
ســواران جــنــگــی نــگــهــدارشــانبـدانگـه کـه شـد سـخـت پـیکـارشـان
ســـوار و پـــیــاده بـــهــر ســو گــروهبـــجـــنــگ انــدر آمــد بـــکــردار کــوه
بـــرخــنــه در آورد یــکــســر ســپــاهچـو شـیـر ژیـان رسـتــم کـیـنـه خـواه
پـــیـــاده بـــیـــامـــد بـــکـــردار گـــرددرفــش ســیـه را نــگــون ســار کــرد
نــشــان ســپــهـدار ایـران بــنــفــشبــران بــاره زد شــیـر پــیـکــر درفــش
بـــپـــیــروزی شـــاه ایــران ســـپـــاهبـــرآمـــد خـــروشـــیــدن از رزمــگـــاه
فـراوان ز تــوران سـپــه کـشـتـه شـدسـر بــخـت تــورانـیـان گـشـتــه شـد
بـدانگـه کـجـا رزمـشـان شـد درشـتدو تـن رسـتـم آورد ازیشـان بـمـشـت
چــو گــرســیـو و جــهــن رزم آزمــایکـه بـد تـخـت تـوران بـدیـشـان بـپـای
بـــرادر یــکــی بـــود و فــرخ پـــســـرچــنـیـن آمـد از شـوربــخــتــی بــسـر
بــدان شـارسـتــان انـدر آمـد سـپــاهچـنـان داغ دل لـشـکـری کـیـنـه خـواه
بــتــاراج و کــشــتــن نــهــادنــد رویبـــرآمــد خـــروشــیــدن هــای هــوی
زن و کــودکــان بــانـگ بــرداشــتــنـدبـــایــرانــیــان جــای بــگــذاشــتــنــد
چــه مــایــه زن و کــودک نــارســیــدکــه زیــر پــی پــیــل شــد نــاپـــدیــد
هـمـه شـهـر تـوران گـریـزان چـو بــادنــیــامــد کــســی را بـــر و بــوم یــاد
بــشـد بــخــت گـردان تــرکـان نـگـونبـــزاری هــمــه دیــدگــان پــر ز خــون
زن و گـنـج و فـرزنـد گـشـتــه اســیـرز گـردون روان خـسـتــه و تــن بــتــیـر
بــایــوان بــرآمــد پــس افــراســیــابپـــر از خــون دل از درد و دیــده پــرآب
بـران بــاره بـر شـد کـه بــد کـاخ اویبــیـامـد سـوی شـارسـتـان کـرد روی
دو بــهـره ز جـنـگـاوران کـشـتــه دیـددگـر یکـسـر از جـنـگ بـرگـشـتـه دیـد
خـــروش ســـواران و بـــانـــگ زنـــانهـم از پــشـت پــیـلـان تــبــیـره زنـان
هـمــی پــیـل بــر زنــدگــان رانــدنــدهمـی پـشـتـشـان بـر زمـین مـانـدنـد
هـمـه شـارسـتــان دود و فـریـاد دیـدهـمـان کـشــتــن و غـارت و بــاد دیـد
یـکـی شـاد و دیـگـر پــر از درد و رنـجچـنـانـچـون بــود رسـم و رای سـپـنـج
چــو افــراســیـاب آنـچــنـان دیـد کــارچــنــان هــول و بــرگــشــتــن کــارزار
نــه پــور و بـــرادر نــه بــوم و نــه بــرنـه تـاج و نه گـنـج و نه تـخـت و کـمـر
هـمـی گـفـت بــا دل پـر از داغ و دردکـه چـرخ فـلک خـیره بـا من چـه کـرد
بـــدیــده بـــدیــدم هـــمـــان روزگـــارکـه آمـد مـرا کـشــتــن و مـرگ خــوار
پــــر از درد ازان بـــــاره آمــــد فــــرودهــمــی داد تـــخـــت مــهــی را درود
هـمـی گـفـت کـی بـینـمـت نـیـز بـازایـــــــاروز شــــــــادی و آرام و نـــــــاز
وزان جــایـگــه خــیـره شــد نـاپــدیـدتـو گفـتـی چـو مرغـان همی بـر پـرید
در ایـــوان کـــه در دژ بــــرآورده بــــودیــکـــی راه زیــر زمــیــن کـــرده بـــود
ازان نــامـــداران دو صـــد بـــرگـــزیــدبـــران راه بـــی راه شـــد نـــاپـــدیـــد
وزآنـــجـــای راه بـــیــابـــان گـــرفـــتهمـه کـشـورش مـانـد انـدر شـگـفـت
نـشـانـی نـدادش کـس انـدر جــهـانبـــدان گـــونــه آواره شـــد در نــهــان
چــو کــیــخــســرو آمــد درایـوان اویبــــپــــای انــــدر آورد کــــیــــوان اوی
ابـر تـخـت زریـنـش بـنـشـسـت شـاهبـجـسـتـنـش بـر کـرد هر سـو سـپـاه
فـراوان بــجــسـتــنـد جــایـی نـشـاننــیــامــد ز ســـالــار گــردنــکــشـــان
ز گـرســیـوز و جــهـن پــرسـیـد شـاهز کـــار ســـپـــهــدار تـــوران ســـپـــاه
که چـون رفت و آرامگاهش کجـاستنهان گشتـه ز ایدر پـناهش کجـاسـت
ز هر گـونه گـفـتـنـد و خـسـرو شـنیدنــیـامــد هــمــی روشــنــایـی پــدیـد
بـــایــرانــیــان گــفــت پـــیــروز شــاهکــه دشــمـن چــو آواره گــردد ز گــاه
ز گـیـتـی بـرو نـام و کـام انـدکـیسـتورا مــرگ بــا زنــدگــانـی یـکــیـســت
ز لـشـکـر گـزیـن کـرد پــس بــخـردانجــهــانــدیــده و کــار بــیـن مــوبــدان
بــدیـشـان چـنـیـن گـفـت کآبــاد بـیـدهــمــیـشــه بــهــر کــار بــا داد بــیــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.